Tải bản đầy đủ

Bài giảng điện tử toán 5 tiết 49 Luyện tập cộng hai số thập phâna) 15,3 + 0,23
b) 45,945 + 0,2611
15,3
0,23
45,945
0,2611


+
+
46,2061
Thứ 5 ngày 25 tháng 10 năm 2012
Toán:
15,53
2. Tính:
BÀI CŨ
1. Nêu quy tắc cộng hai số thập phân?

Thứ 5 ngày 25 tháng 10 năm 2012

Toán:
LUYỆN TẬP
a 5,7 14,9 0,53
b 6,24 4,36 3,09
a +b 5,7+ 6,24=11,94
b + a 6,24+ 5,7=11,94
1. Tính rồi so sánh giá trị của a + b và b + a:
3,62
19,26
19,26
3,62
Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán.
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
a + b = b + a

Thứ 5 ngày 25 tháng 10 năm 2012
Toán:
LUYỆN TẬP
c) 0,07 + 0,09
a) 9,46 + 3,8
9,46
3,8
+
13,26
13,26
Thử lại
3,8
9,46
+
0,07
0,09
+
+
0,16
0,09
0,07
Thử lại
0,16
1. Tính rồi so sánh giá trị của a + b và b + a:
Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán.


Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
a + b = b + a
2. Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giáo hoán để thử lại.

Thứ 5 ngày 25 tháng 10 năm 2012
Toán:
LUYỆN TẬP
1. Tính rồi so sánh giá trị của a + b và b + a:


2. Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giáo hoán để thử lại.
Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán.
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
a + b = b + a
9,46
3,8
+
+
13,26 13,26
3,8
9,46
Thử lại
Chiều rộng:
Chiều dài:
3.
Tóm tắt
16,34m
8,32m
Chu vi: ………. . m ?
Chiều dài hình chữ nhật là:

Bài giải:
16,34 + 8,32 = 24,66 (m)
Chu vi hình chữ nhật là:
(16,34 +24,66) x 2 = 82 (m)
Đáp số: 82 m
0,07
0,09
+
+
0,16 0,16
0,09
0,07
Thử lại
c)
a)
? m

Th t, ngy 25 thỏng 10 nm 2012.

Toỏn
Luyn tp
Cng c :
-
Hôm nay học bài gì?
- Hãy nêu tớnh cht giao hoỏn ca phộp cng các số thập
phân?
- Ôn lại quy tắc tính chu vi hình chữ nhật

60595857565554535251504948474645444342414039383736353433323130292827262524
2322
21
20
19
18171615
1413
12
11
10
09
080706050403
01
HÕt giê
Trò chơi
Trò chơi
¤ CöA
BÝ MËT
¤ CöA
BÝ MËT
Cöa sè 3
Cöa sè 3
Cöa sè 2
Cöa sè 2
Cöa sè 1
Cöa sè 1
+ 4,41
+ 2,2
+ 10,5
+ 1,9
1,1

Trò chơi
Trò chơi
05040301
HÕt giê
1,1
+ 1,9
Cöa sè 1
3
3
+ 10,5
Cöa sè 2
13,5
13,5
+ 2,2
Cöa sè 3
15,7
15,7
+ 4,41
¤ cöa bÝ mËt
20,11
20,11
Chóc mõng c¸c
b¹n ®· ®Õn ®îc «
cöa bÝ mËt !

Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2012.

Toán
Luyện tập
Dặn dò:
-
LuyÖn tËp Céng c¸c sè thËp ph©n.
- Học thuộc phần tính chất giao hoán của phép cộng c¸c sè
thËp ph©n.
- Chuẩn bị bài tiết sau: cộng nhiều số thập phân

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×