Tải bản đầy đủ

bài giảng hình học 8 chương 2 bài 5 diện tích hình thoi

Hỏi: Viết công thức tính diện tích tam
giác, diện tích hình bình hành (vẽ hình
minh hoạ)
Đáp:
S = ah
1
2
S = ah
Hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC,
BD, biết AC⊥BD tại H (h. 145)
Hình 145
?1
Tiết 34:
5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Tiết 34:
5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Hình 145
S = AC.BH
ABC
1

2
S = AC.DH
ADC
1
2
+ AC.DH
Vậy
ABCD
S =
ABC
S +
ADC
S
= AC.BH
1
2
1
2
= AC(BH + DH)
1
2
= AC.BD
1
2
Đáp?1

? 2.
Hãy viết công thức tính diện tích hình thoi theo
hai đường chéo.
Tiết 34:
5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo:
1
2
S = d .d
1 2
2
Tiết 34:
5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI
?3.


Hãy tính diện tích hình thoi bằng cách
khác.
Tiết 34:
5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI
 Đáp án: Bài tập 33 (SGK tr.128)
A
M
B
P
Q
N
I
MNPQ
S =
MPBA
S = MP.IN
= MP.NQ
1
2
Tiết 34:
5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Bài toán: Trong một khu vườn hình thang cân
ABCD (đáy nhỏ AB = 30m, đáy lớn CD = 50m, diện
tích bằng 800m ), người ta làm một bồn hoa hình tứ
giác MENG với M, E,N,G là trung điểm các cạnh
của hình thang cân (h.146).
a) Tứ giác MENG là hình gì ?
b) Tính diện tích của bồn hoa.

2
A
C
D
M
B
N
G
E
Hình 146
Tiết 34:
5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI
 Giải. (h.147)
Hình 147
H
A
C
D
M
B
N
G
E
a. Ta có ME//BD và ME = BD
GN//BD và GN = BD
1
2
ME//GN,
ME=GN(= BD)
1
2
1
2
Vậy MENG là hình bình hành
Tương tự: EN//MG và EN=MG (= AC)
1
2
Mặt khác ta có: BD=AC (2 đường chéo của hình thang cân)
=> ME = GN = EN = MG
* Kết luận: MENG là hình thoi (theo định nghĩa)
Tiết 34:
5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI
b.Vì MN là đường trung bình của hình thang nên:
MN = = = 40(m).
AB + CD
30 +50
2
2
EG là đường cao của hình thang nên:
EG = = = 20(m).
2S
ABCD
AB + CD
2.800
80
Diện tích bồn hoa hình thoi là: MN.EG = 40.20 = 400(m )
1
2
1
2
2
Tiết 34:
5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Hình 147
H
A
C
D
M
B
N
G
E
a) Vẽ được vô số tứ giác theo yêu cầu của đề bài.
AC= 6 cm
BD = 3,6cm
AC ⊥ BD
B
A
D
C
I
S = AC.BD = .6.3,6 = 10,8 (cm )
ABCD
1
2
1
2
2
b. Vì hình vuông có 2 đường chéo vuông góc
với nhau và mỗi đường chéo có độ dài là d
nên:
d d
1
2
2
S = d.d = d
ABCD
1
2
A D
B C
Tiết 34:
5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI
 Đáp án: Bài tập 32 (SGK tr. 128)
Chọn đáp án đúng nhất:
Cho một hình thoi và một hình vuông có cùng
chu vi. Hỏi: Diện tích hình vuông có quan hệ
như thế nào so với diện tích hình thoi ?
Tiết 34:
5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI
A. Lớn hơn.
B. Lớn hơn hoặc bằng.
C. Nhỏ hơn.
D. Nhỏ hơn hoặc bằng.
- Thuộc, hiểu: Công thức tính diện tích hình thoi,
diện tích của tứ giác có 2 đường chéo vuông góc.
- BTVN: Bài tập 34, 35 (SGK trang 128, 129)
44, 46 (Sách BT trang 131).
- Dặn dò: Chuẩn bị tốt để tiết sau luyện tập.
Hướng dẫn về nhà:
Tiết 34:
5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ,
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ,
hạnh phúc.
hạnh phúc.
Chúc các em học sinh học tập tốt
Chúc các em học sinh học tập tốt
Trân trọng cảm ơn !
Trân trọng cảm ơn !
Trở lại bài
RẤT TIẾC, BẠN ĐÃ CHỌN SAI.
Trở lại bài
Hoan hô bạn chọn đúng,
tặng bạn bông hoa điểm 10
Trở lại bài
RẤT TIẾC, BẠN ĐÃ CHỌN SAI.
Trở lại bài
RẤT TIẾC, BẠN ĐÃ CHỌN SAI.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×