Tải bản đầy đủ (.ppt) (20 trang)

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (487.49 KB, 20 trang )

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8
BÀI 8:
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
KIỂM TRA BÀI CŨ
HS1. Phân tích đa thức
sau thành nhân tử
HS2. Tính nhanh giá trị
của biểu thức
87
2
+ 73
2
-27
2
-13
2
x
3
+ 2x
2
+ x
Đáp án
x
3
+ 2x
2
+ x
= x(x
2
+ 2x + 1)


= x(x + 1)
2
Đáp án
Cách1: 87
2
+ 73
2
-27
2
-13
2

= (87
2
– 27
2
) +(73
2
– 13
2
)
= (87+27)(87-27)+(73-13)(73+13)
= 114.60 + 60.86
= 60.(114 + 86)
= 60.200 = 12000
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
1. Ví dụ
Ví dụ 1
x

2
– 3x + xy -3y =
x
2
– 3x + xy – 3y
- Các hạng tử có nhân tử chung hay không?
- Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung?
Giải

Phân tích đa thức sau thành nhân tử
(
x
2
xy
-3x
)
(
)
-3y
+
= x(x – 3) + y(x - 3)
= (x – 3) (x + y)
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
1. Ví dụ
Ví dụ 2
x
2
– 2xy + y
2

- 9 =
x
2
– 2xy + y
2
– 9
- Các hạng tử có nhân tử chung hay không?
- Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung?
Giải

Phân tích đa thức sau thành nhân tử
(
x
2
+y
2
-2xy
)
- 9
= (x – y)
2
- 3
2
= (x –y – 3) (x –y + 3)
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
1. Ví dụ
Ví dụ 3
2xy + 3z + 6y + xz =
2xy + 3z + 6y + xz

Giải

Phân tích đa thức sau thành nhân tử
(
2xy
+ 6y
3z
)
+ xz
= 2y(x + 3) + z(x + 3)
= (x + 3) (2y + z)
)
(
+
Cách làm như các ví dụ trên được gọi là phân tích đa
thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.
Nhóm thích hợp
Xuất hiện nhân tử chung của các
nhóm
Xuất hiện hằng đẳng thức
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
?. Em hiểu như thế nào là phân tích đa thức thành
nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử?
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
1. Ví dụ
2. Áp dụng
Giải


?1 Tính nhanh 15.64 + 25.100 + 36 .15 60.100
15.64 + 25.100 + 36 .15 60.100
= (15.64 + 36.15) + (25.100 + 60.100)
= 15.(64 + 36) + 100.(25 + 60)
= 15.100 + 100. 85
= 100.(15 + 85)
= 100.100
= 10000
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
1. Ví dụ
2. Áp dụng
?2) Khi thảo luận nhóm một bạn ra đề:
Hãy phân tích đa thức x
4

- 9x
3
+ x
2
- 9x thành nhân tử
Các bạn làm như sau:
Thái: x
4
- 9x
3
+ x
2
- 9x = x.(x
3

- 9x
2
+ x - 9)
Hà: x
4
- 9x
3
+ x
2
- 9x = ( x
4
- 9x
3
) + (x
2
- 9x)
= x
3
.( x - 9) + x.(x - 9)
= ( x - 9). (x
3
+ x)
An: x
4
- 9x
3
+ x
2
- 9x = (x
4

+ x
2
) - (9x
3
+ 9x)
= x
2
.(x
2
+ 1) - 9x.(x
2
+ 1)
= ( x
2
+ 1).(x
2
- 9x)
= x.(x - 9).(x
2
+1)
Hãy nêu ý kiến của em về lời giải của các bạn?
Đáp án:
Cả ba bạn đều làm đúng, nhưng bạn An làm đúng nhất còn
bạn Thái và bạn Hà phân tích chưa hết
Bài của bạn Thái được giải tiếp như sau:
x
4
- 9x
3
+ x

2
- 9x = x.(x
3
- x
2
+ x - 9)
=x.[(x
3
- 9x
2
) + (x - 9)]
= x.[x
2
(x - 9) + (x - 9)]
= x. (x - 9). (x
2
+1)
Bài của bạn Hà được giải tiếp như sau:
x
4
- 9x
3
+ x
2
- 9x = ( x
4
- 9x
3
) + (x
2

- 9x)
= x
3
.( x - 9) + x.(x - 9)
= ( x - 9). (x
3
+ x)
= ( x - 9). x(x
2
+ 1)
= x. ( x - 9).(x
2
+ 1)
3) Luyện tập:
Bài 47c: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
3x
2
- 3xy - 5x + 5y
Đáp án:
3x
2
- 3xy - 5x + 5y = (3x
2
- 3xy) - (5x - 5y)
= 3x(x - y) - 5(x - y)
= (x - y).(3x - 5)
Bài 50: Tìm x biết
a, x.(x - 2) + x - 2 = 0
Đáp án:
x.(x - 2) + x - 2 = 0

 x.(x - 2) + (x - 2) = 0
 (x - 2).( x +1) = 0

x -2 = 0 hoặc x + 1 = 0
⇔ x = 2 hoặc  x = -1
Vậy hoặc x=2 hoặc x=-1
THỂ LỆ :
Có 4 bông hoa với màu sắc khác nhau được ghi số
(Từ số 1 đến số 4). Mỗi đội hãy chọn cho mình một
bông hoa bất kì. Yêu cầu trả lời trong vòng 30 giây.
Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Điểm được tính
cho đồng đội.
1
2
3
4
Hướng dẫn học ở nhà

Ôn tập 3 phương pháp phân tích đa thức thành
nhân tử đã học

Bài tập về nhà: 48; 49; 50b (SGK), 31,32 ( SBT)
Chúc quý thày cô một ngày làm việc hiệu qủa
Chúc các em học sinh học giỏi
Back
Phân tích đa thức thành nhân tử
x
2
– xy + x – y
a/ (x – y)(x + 1)

b/ (x – y)(x - 1)
c/ (x – y)(x + y)
46
012345678910111213
14
15161718
19
202122
23
2425
26
27
28
2930
Vì: x
2
– xy + x - y
= (x
2
– xy) + (x – y)
= x(x – y) + (x – y)
= (x – y)(x + 1)
Back
Phân tích đa thức thành nhân tử
xz + yz – 5(x + y)
a/ (x+ y)(z + 5)
b/ (x + y)(x – z)
c/ (x + y)( z – 5)
46
012345678910111213

14
15161718
19
202122
23
2425
26
27
28
2930
Vì: xz + yz – 5(x + y)
= (xz + yz) – 5(x + y)
= z(x + y) – 5(x + y)
= (x + y)(z – 5)
Back
Phân tích đa thức thành nhân
tử:
3x
2
– 3xy – 5x + 5y
a/ (x – y)(3x – 5)
b/ (x – y)(3x + 5)
c/ (x – y)(x – 5)
46
012345678910111213
14
15161718
19
202122
23

2425
26
27
28
2930
Vì: 3x
2
– 3xy – 5x + 5y
= (3x
2
– 3xy) – (5x – 5y)
= 3x(x – y) – 5(x – y)
= (x – y)(3x – 5)
Back
Phân tích đa thức thành nhân tử
x
2
+ 4x + 4 – y
2
b/(x + 2 + y)(x +2 - y)
c/ x(x + 2)
a/ (x +2)(x – 4)
46
012345678910111213
14
15161718
19
202122
23
2425

26
27
28
2930
Vì: x
2
+ 4x + 4 – y
2

= (x
2
+ 4x + 4) – y
2
= (x + 2)
2
– y
2
= (x +2 + y)(x + 2 – y)

Xem Thêm

×