Tải bản đầy đủ

BÀI 6: TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN


Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
Bài

Thit k bi: o Quang Trung - Chu Thanh Tho
t tớnh ri tớnh:
4,69 + 7,3
52,48 + 7.23
36,18 + 17
0,86 + 0,05
Bi lm:
1,991
3,7
69,4
+
71,59
23,7
48,52
+
18,35
17

18,36
+
91,0
05,0
86,0
+
Mun cng hai
s thp phõn ta
lm th no?
Muốn cộng hai số thập phân ta làm nh sau:

Viết số hạng này dới số hạng kia sao cho các chữ số ở
cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau

Cộng nh cộng các số tự nhiên

Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các
số hạng

Thit k bi: o Quang Trung - Chu Thanh Tho
Ta phải tính : 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? ( l)
a) Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 lít,
thùng thứ hai có 36,75 lit ,thùng thứ ba có 14,5 lit . Hỏi cả
ba thùng có bao nhiêu dầu ?
Thảo luận nhóm đôi
giải bài toán trên.
36,75
14,5
78,75
+
27,5
Cả ba thùng có số dầu là:
27,5 + 36,75 + 14,5 = 78,75 (l)
áp số: 78,75 l
Tính tổng nhiều số
thập phân ta làm nh
thế nào?
Tính tổng nhiều số thập
phân ta làm tơng tự nh
tính tổng hai số thập phânThiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
b) Bµi to¸n : Ngêi ta uèn mét sîi d©y thÐp thµnh h×nh
tam gi¸c cã ®é dµi c¸c c¹nh lÇn lît lµ 8,7dm ; 6,25dm ;
10dm. TÝnh chu vi vña h×nh tam gi¸c ®ã .
6,25
10
24,95
+
8,7
Bµi gi¶i
Chu vi cña h×nh tam gi¸c lµ :
8,7 + 6,25 +10 =24,95 (dm)
§¸p sè : 24,95dm

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
Bài 1:
a) 5,27 + 14,35 + 9,25

Chän ®¸p ¸n ®óng
23,87
23,6
28,87
b) 6,4 + 18,36 + 52
29,96
76,76
69,76
c) 20,08 + 32,91 + 7,15

59,33
49,3
53,39
d) 0,75 + 0,09 + 0,8

1,44
1,64
0,82

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
Bài 1: a) 5,27 + 14,35 + 9,25 ; b) 6,4 + 18,36 + 52 ;
c) 20,80 + 32,91 + 7,15 ; d) 0,75 + 0,09 + 0,8 ;
14,35
9,25
28,87
+
5,27
18,36
52
76,76
+
6,4
32,91
7,15
59,33
+
20,27
0,09
0,8
1,64
+
0,75
a
b
c d

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
Bài 2:
TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cña (a + b) + c vµ a + (b + c)
a
2,5
1,34
b
6,8
0,52
c
1,2
4
(a + b) + c a + (b + c)
(2,5 + 6,8) + 1,2
= 10,5
(1,34 + 0,52) + 4
= 5,86
2,5 + (6,8 + 1,2)
= 10,5
1,34 + (0,52 + 4)
= 5,86
(a + b) + c = a + (b + c)

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
Bài 2:
(a + b) + c = a + (b + c)
Đây là tính chất gì?
Hãy nêu tính chất đó.
NhËn xÐt :
PhÐp céng c¸c sè thËp ph©n cã tÝnh chÊt kÕt hîp :
Khi céng mét tæng hai sè víi sè thø ba , ta cã thÓ céng sè
thø nhÊt víi tång cña hai sè cßn l¹i .
(a + b) + c = a + (b + c)

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
Bài 3:
Sö dông tÝnh chÊt giao ho¸n vµ tinh chÊt kÕt hîp ®Ó tÝnh:
a) 12,7 + 5,89 + 1,3

19,89
14
18,59
b) 38,6 + 2,09 + 7,91

46,54
48,6
46,6
c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2

19,8
18,8
19
d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

11
10,45
10,55

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU
TRẢ LỜI ĐÚNG.

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
CHƯA
ĐÚNG
RỒI!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×