Tải bản đầy đủ

Quyết định về việc hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích

BỘ Y TẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 170/2006/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI
NẠN THƯƠNG TÍCH
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2003 của Chính phủ qui định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chính sách quốc gia về phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002-2010;
Căn cứ Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 5 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23
tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân
dân trong tình hình mới;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng
chống tai nạn thương tích".
Điều 2. Cục Y tế dự phòng Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực
hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt
Nam, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và
Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
Huongdan


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×