Tải bản đầy đủ

tóm tắt luận án tiến sĩ xây dựng, tuyển chọn và sử dụng bài tập trắc nghiệm khách quan trong dạy học hóa học hữu cơ ở trường trung học phổ thông




 !∀# ∃% &∋()
∗+),∀−.∗/)
..0∀12&,3!456
20&7∋89.:4;<.)
6=∗∗+ 3>?≅
 ∀
2−ΑΒ3,∀Χ∆
.∗/..?6∗∗+!∀1>ΕΦΓΓΗΑΦΓΓΙ3
ϑΚ#Λ.Μ)Ν1ΟΠΘΡ
Σ)..Τ2 4#ΑΥς(Ω2Ξ9∃3
Ψ3Ζ3Ο6∀Υ?:2 4[∴ΓΓ]1ΟΠ∀
Χ=⊥6&∗()4[1ΟΠ4Σ<Λ
−_6∗:1ΟΠ4(9Α4
(4Σ∗+(∀
Ψ) Λ?)34,∗(&?α9.
1ΟΠ !≅β−.?.∗/..
,∀Χ?)α!41ΟΠΣ(4Σ!χ
&&%Ε4,1ΟΠ∀

Ξ(Σ..0Τ(.∗/.. .∗/..
Α&, 2Ψβ∗<.Τ23δ2&
!−?ε 
 !∀#∃ %&∋()∗+,φ
 !
−./012
Π β∗<1.Τ2∀
−.−.34(512
Ψ)Σα9.1ΟΠ⊥ Α&, 
.0Ψ6/∗/γβ∗<1.Τ2∀
∀#∃%&# !
6./.78912
Ο!− 3η9α!41ΟΠ>?7 
α!41ΟΠ?34[1ΟΠ Ψ
6/β∗<1Ψι137 1ΟΠ6/..0
∗+ 2Ψβ∗<1Ψι1∀
6.−.:12
ΑΟ!−3δ∗/Ψ1Ψι13=α)∗/
Ψ6/∀
ΑΟ!−/4β89?.∗/..Α&, 
2Ψβ∗<1Ψι13!−1ΟΠ⊥Α
&, ∀
ΑΟ!− η97 1ΟΠ2Ψ∀

ΑΟ!−& Ψβ∗<1Ψι13:)α!4
4[α9.1ΟΠ∀
Αϕ )Σ1ΟΠΨ6/β∗<1Ψι1∀
ΑΖ[α9.1ΟΠ Α.0Ψ6/β
1Ψι1∀
Α1)4∗.∗+1ΟΠ3),:)4[
1ΟΠ Ψβ1Ψι1∀
∋()∗∗ !
;./.:12<=<
ΑΟ!−Ε):#,3Ο∗(3:ϑΚ#!
&?∀
ΑΟ!−)?∃9 3∃3)
/α,!&?∀
;.−.:12>
ΑΟ!−κ Ψβ∗<1.Τ2∀
Α#?/α,λ1Μ)3._3<∀


Αµ ∃& !∀
Α1)4∗.∀
;.6.<9,
Αν⊥.∗/..Σ!7[8&,1ΟΖι∀
Αϕ[∃&,)αο.0?Ξπ4∀
+,−!./0
Ο&ΚΞΜ6 !Μ3 3η97 1ΟΠ45
7 ∗+)Σ1ΟΠ∗+Σ3;<4[1ΟΠ
 Α&, +.845
∗+∗+∗+ Ψβ∗<1Ψι1∀
122∗304!5
Α#?7 3η97 1ΟΠΨ6/3=α)7 
.∗/κ?∀
Αϕ 1ΟΠΨ6/β∗<1Ψι1∀
Α#?74[1ΟΠ Α&, 
.0Ψ6/β∗<1Ψι1∀
ΑΖ[.0?Ξπ4∗+1ΟΠ∀
67896,:6;6
µ9;.04λ
Αι0∴λΧβ0ΝΩΘ
Αι0ΦλΟ83;θ∗/Ν∴ΩΓΘ
Υ∗/∴∀Υ/4β∃9κ?Μ)
&, ∀
Υ∗/Φ∀ϑ!44[α9.Μ)6/
β∗<.Τ2∀
Υ∗/θ∀1)4∗.∀
Αι0θλ&9&∋∀
Αι0Ωλ1),∀
Φ
ΑΥ∴Γα,α3Φ∴5;∋∀
Αι0.λΟ1ΟΠρ.&?ρ)ρ
γ&−3%Ε.06/ρ?&,.8
1ΟΠ∀
<)
ΥσΖτµυµϖωΟΞξ1ΨψΥ1ζ{ΟΞ|1}∼ΥΟΚΨζΧΨΥΨΠϖΟΞξ
ζΧ1}Α#ΟΨΚζ1ΠϖνΨΥ
=>? !≅Α%&Β!0
/././.∗1?≅
1!&(31ΟΠΛ∗+>&ϕΞζζ.5
&ϕϕβ∗(=α)Χη∀τ3∗(Ο93
1ΠΣ3ΨΠΣ31µ∀∀∀Λ4[1ΟΠ
∀
/./.−.ΑΒ: 
/./.−./.Χ∆12Ε 
1∗(∗(Σ3β?Ο1ΟΠΛ∗+&.
Λ∀1 !34Σ∗(1ΟΠ2χ∗+
∀#&6ΕΓ:&ϕϕ31ΟΠ∗+δ∃βΛ
?2!−?1ΟΠ4[1ΟΠ∀
ΑΟ ΦΙΑ∴ΦΑΦΓΓΗ3ϑΚν#1Λ2αΣ.−1ΟΠ
 4#3ΥςΕΦΓΓΙΣ(2Ξ9∃3Ψ
3Ζα!26Λ.>ΕΦΓΓΗ∀1>& 
Σ).1Ψι1 4#3ΥςΛ.−
1ΟΠΣ(Ω2!∀
/./.−.−.Χ∆12Ε ,∃ 
#Λ?,!−?1ΟΠ2∗,
Ο κ  Υ∗/3  Ο κ  ϕ  1∗<3  µ!  ϕ  13  Ο κ  Χ  ν3
Ο κ1∋Ζ[31>Ο3µ!Χ9Π ?3#=1∋3101Ο3
ΥΥΚ∀∀∀ !2:,!: &7 
3?1ΟΠ.∗/..,α9.1ΟΠ∀
Ξ?9&4%32!−:,Ο κΨ 1&(?
ε !∀#∃%&
%∋(#)∀Υ2!− ≅?9.&7 4[)
Σα9.1ΟΠ.02/β1Ψι1∀
Χ4Σ9Ε4%9.: &7 3 34[
)Σ1ΟΠ&−:ΨΖβ∗<1Ψι1 
!β−_3<∗)Σ∀Υ∗2?9.
0 :)Σ?η9α!44[1ΟΠ.06
/β∗<1Ψι1∀
Χ>∆!ΕΦ&Ε∗)∗∗Γ.20Η≅Ι∗Φϑ
%0.
/.−./.3+≅(&∀
θ
Ξ(!γ 22).3)∗(3
.&∋∗<∋∗(7Λ:%3β[9.(
∗(!&(3χ_∗(.,6
∗<8438−( !07Λ.
=∀Ξ9 Τ(.∗/.. .∗/.. 
! !0 &) ∀
/.−.−.:%1Φ !8+≅(&∀
Αϑ4γ&−3ηΕ:∗/
Αι 883−δ9.:ΨΖχ::ΚΞ∀
Α1&&α,34Μ.7&.+.∃:!43
ΑΖ[+.∃ΖΚ,α!(.∀
Α1Ε∗<−2)2 ∀
Αν 4Σ∗+3α;∗4_δ.4
&∀
/.−.6.7Γ4Η(≅8+≅(&∀∃ 
Θ=⊥:2Ψ3Ε∗<4[ .∗/)
∀
αΘ)π∗(!)(&∀
Θ1Ε∗<4[α9..∗  )%Ε
∀
ΘΖ[.∗/)%9 ).6:
2)2 ∀
/.−.;.3∆(≅8+≅ Ι8
ϕ∗(:) >ε9.&−φ4
ε9.Εφχ_2∗<3.,4Τ(
∋.< >9.4.γ3Ε
:∗<∀
∀Κ&≅0Λ/Β!−5∗
/.6./.:%&ϑΕ Ι8
/.6.−.Κ1Φ Λ8
ΘΧ8:))!:α93
.32∀
αΘΟ:π−λϑ&339394∀
ΘιλΧβ&)&−3%Ε),
?8 &∀#Ε8)3∗ 439
&−Λ&4Σ4,7∀
/.6.6.7Γ4,8
∗ + + ∗ ,−−./#./#−
∗ + + 0 ,−−./#1∋
∗ + + + ,−−./#%−%234#
∗ + + 5 ,−−./#67489%:/;
∗ + + < ,−−./#=>4#
∗ + + ? ,−−&./#%≅ΑΒ./−≅8Χ−−;
/.6.;.Κ(&Μ4?ΝΟΠΘ8Ρ<Σ +,

ιζΖΝιπζπΖπ44π4πΘΑΥ∗/
4Σ&Υνβ7∗(≅∀Χ!:∗/
ιζΖο7π3&Τ&δ.0αΜα34
Λ∗+γα∋.−−:4Σ4 β−∀
#Σ∗+4Τ∴πβ∗/.Τ
2∗<7 !∀
∋Μ≅Α%&4ϑ#&≅0Λ/Β!−Γ.
/.;./.Κ2ΡΣ 84≅∀
Ξ(∗< 34[Μ)ο.2∗+?
≅.∗/..3.⊥+.∀Ξ(∗<34[Μ)
Ε∗<0)9.39.β!!δ∀Ζ[
Μ)δ.∗<Α&−3%Ε3.)
Ε?γ:∀
/.;.−.Κ(&! Ι8?ϑ∀

Π&8Τ/./.Ν<!∀(&
/.;.6.∗< 
∗ 5 + ∗ ∆%4Α/
∗ 5 + 0 ∆%4=−%./#
ν!−3.Μ)Ω
1Μ)

Κ.2#? &#δ4Ο?
Ο&:Μ).4λ
Α1Μ)8 &Ν∋8Θ∀
Α1Μ)αΝ∋∗+Θ∀
Α1Μ)8∀
/.;.;.ΚΥ<(5Σ 8Ε
/.;.;./.71∀<&∋ 8Η8Ε
/.;.;.−.8∆8Γ∃ς!Ω8Γ>ΞΣ Ψ
1≅)84,<δ4Σ0δ?=κ:
_3∗<8)Ξ=ιΝ∋4ΣιλπΘ∀Υ2−8∗+
,Σ8π2−4λ
=
  
  
  
/.;.;.6.3ΓΣ ΨςΖΟΞ

Υ.∗/..Μ)
Π4Ξ&Ξ.
1Μ)1Μ)9
19Υ.2
Κ.2#? &#δ4Ο?
#.α)Ν4νζΘ:⊥,Ε.α)
&,α:84Ε3−,Ε.
α)∗+Ε4_4∀
νΤ2:ΨΖ3_α;ΦΙ]ΨΖ
>!7Σα;ΦΙ]ΨΖ>∗(!3
2−8.α)λ

Ψ µ
} Α}
νζ ∀∴ΓΓ]
Ο
=
1λ}
Ψ
4ΣΨΖβ_ΝΦΙ]Θ,<δ_∀
}
µ
4ΣΨΖβΝΦΙ]Θ,<δ_∀ΟΦΙ]Τ4ΣΨΖ,
<_∀
Ο6νζΓ3Φ !04[3α_6.
α)3044[6.α)_/Γ3Φ∀
1παπΝ∴ΗΘ6_νζΓ3θΣ(αΜ)
(._.α)Σ∀
/.;.;.;.3ΓΣ 
#9 8608Τ∋:6
)∗+∀#9 )α&αΜ)?0
9 &−∀
#7∋9 :αΜ)3%9Μ)?
.∗/..∗λ
?0∀
Ζ[?∗/∗/∀
Υ26)∀
/.;.;.[.3Γ∆
#∋:αΜ)∗+α∋−∗+!
?..<αΜ)∀!0:αΜ)
(∗..∗<.. ∗+0∀
/.;.;.∴.]Μ⊥∆ ΓΜ∗:0]1⊥∃
Π Τ−Μ)!γ
ΕΦ%∗ ϕ∋26Τ0Σ(>
2∀#;<∋ !0?∗ 3ς∗α&339
394∀
ΕΦ%0 ι2!3∆∗<&4ΣΜ)π
!0?−8ΕΛ7∋∀
ΕΦ%+ 1Τ;).∀
ΕΦ%5 ϑ!9.∗Μ)εφ∗ 8∀
ΕΦ%< µ9.?Τ−[!4Σ84∀
ΕΦ%? Υ.8Σ!&,[∀
ΕΦ%Γ Κ2∗+ Λ∗+2
∀
ΕΦ%Η }?8−∀
ΕΦ%Ι ζ?Τ−∀
ΕΦ%∗ϑ Υ.8&,∀
ΕΦ%∗∗ Υ2αΣ&,∀
Η
+!./∗ Ν!Ο
/.[./._1ΦΕ9 Σ 8!α
/.[.−.Χ=?82Ψ
1∗(&7π)∗<Ε,<
δ 4Μ)?!32∗(
ΜΜ∀ν∃ &.−_Νζπ}π4.4π1π ζ}1Θ.,
7 !?74Σ!∀Υ2:∃
 & <α9.!Σ:&>∗+?
3∗+29..Τα&κ∀
/.[.6.Κ4 14!Γ8!<()!,Μ 
β 
/.[.;.χ<9?82Ψ
/.[.[.ΝΦΕΒδ
Ξπ4∗/∆+.∗/..Μ)∗+.
αβΥ2 Υιν1ΥΨΑΞΟ∀# ∗/.8_3
4?3Μ)∗+7 !µ∃ &.−
_Νζπ}π4.4π1π Αζ}1Θ)∀
Υ8Ε/α,:.0?λ
# ,Κ%ΛΧΜ∆%43Ν%−%4&≅ΟΠΦ∗Θ0+#4
 Ρ/%Σ%−%Α/=93ΝΑΤ/Υ∆%4%ςΧ>
% Ρ/%Σ%−%#4ςΩ%Ξ#ΧΜ∆%4
 Ρ/%Σ&Μ∋./#Ψ#ΧΜ∆%44Ζ/[
3 Ρ/%Σ&ΜΑ4%Ξ#∴[
] ΕΥΧςΧ>4&Χ>4%3Ν#Χ>4⊥%∃
 _Ν%−%ΧΜ∆%4
1ΜΠ≅Γ%>?#Θ>ΓΝ!≅Α%&Β!0
#?α!44[α9.1ΟΠ
 2β∗<1Ψι1∗α&:ΚΞ.Τ2
?=∗:1ΟΠ3δ2Λ&?∴ΚΞβ∗<
1Ψι1!∋α≅1Ψ3Ο)3Ψ1%3Ψ,ιχ3Π,ϑ
ΕΦΓΓΦΓΓ∀
&,? 3Ω]ΚΞ∗<7 !4[−
1ΟΠ∗+⊥.Τα&?∀#? 
 4ΣΚΞΛ ∗+χ:−αο1ΟΠ
&,9.∗6∗:?∀
1Σ! &Ω∴3Η]∃&α&2&1ΟΠ3
θ∴3Η]87 1ΟΠ: &4∗03>)
,;4?Μ)π8∀&,?
 Φ]!∗+_α&α!4
1ΟΠ?α!4.∗/κ34Σ!
α&α!4∗0∗3?&.∗/κ∀
Ο !β !∗Μ∗+η9α!4.∗/
κ∀
&,?
Ι
Ξ)4[1ΟΠΛ∗+∗<7 !3 !4Σ
Ε!.,∗)α!4?)χ_
?<38∀
1& 3α!4?1ΟΠ3ΚΞ∗<4[
4λ
ΑΚΞ∗<7.>α9.9/,4 41ΟΠ
αο!_∗?94[&,Σ⊥
.∗/,<δ∀
ΑΧΚΞ4[.Τα& >),3α!43
≅4[>?4α!9.?∀ΚΞ∗.∗/..&&
7 ..δ1ΟΠ∀
ν⊥Λ∗+9.7 Μ)∗(≅
8.Τα&− αο1ΟΠα 4Σ !0/
α,α!41ΟΠ∀Υ∗)∗(?η9α!4
1ΟΠ2∀
∗+_?6Ε)α!41ΟΠ34ΣΚΞ?
ο∗+∃∗β Λ3)α!4.∗/
κ),3!1ΟΠ≅/∀Ο?ΚΞ∗∃
−∗+&∃%0:6.∗/ κ∀
 1>?α!4α9.1ΟΠβ∗<.Τ23&?
/6∗)!−?.∗/..α!41ΟΠ45δ.ΚΞ
:/)?1ΟΠ3/9 . ,Ε4:
3Μ)45 3..δ∗+∀
Ψ) !∋∗<?41ΟΠ∗+7α,3 !
4Σ≅β.∗/..,α9.1ΟΠ3α?1ΟΠ∀}84?
.∗/..3η9α!41ΟΠ2∀Υ89  ≅
;∗),ΚΞΨΖ∗(1ΟΠ∀}84
Μ)∗+∋∗+Μ)∀
<)
ϕνψΟΚΞξΖνΟΚϑξζ1ωι1}∼ΥΟΚΨζΧΨΥΨΠϖΟ
ΨΨΥΨ€ϖΥστ1}ϒ′ΟΚ1}ϖΟΚΨΥιΨ≤1Ψ⁄ΟΚ
6Χ!ΡΣ!≅Τ∗Υ20ς!)≅)≅Ω20≅!
∗Φϑ
Ξ!Υ!Β!.≅ΩΘ>Γ&ΧΘ≅Α%&Β!0
−.−./.Κ1ΦΣ Γ 
ΧαΜ)Σ=∗/α,4 λ
•18∋λ#∗<∗+?0∀
•189 λ&,=.⊥?)∀ΧαΜ).
9∗+&,?9 Γ3ΗΓ≤}≤∴3ΓΓ∀
•18,λ1∗+?)Λ∀
•18∋∗+λ&,ακ∗+αο4Σ∀1π?!−
?1ΟΠ3αΜ)Σ⊥&,9.∗<
ο,ΦΓ]ΑΓ]3Σ,ΩΓΗΓ]3.α)
>Γ3Φβ!∀

•18∃,λ&,.,,8∗+∀
•18&λ1Σ8∀
−.−.−.]Μ1!∀ 
−.−.−./.]Μ
∀Κγα∋
Θϕ∋!∀
αΘµ9.α,=∗∀
Θ1⊥ π ! δ3∗
∋83∋+33α&39∀
ΘΚ!.,γα∋:∗)!−3),&−
 !26Μ3Μ6∗/3ΜΜ%94
,Μ)∀
ϑ∀Κ)
Ζγα∋0 :α∗(βγα∋(αΜ0γα∋
_∀ΧΣααο1ΟΠΣ3!π ΜΤ4λ
ϑ,4/,_!∗+4,<∗(∀
ΖΣ_βα,,0!?_/4Σ_0⊥α
∀
Χ∆!!&!∋∀Υ∗9 _(
ακ!∗(∗+ 4∗+∀
Υ!>.,,>ΩΓ÷ΗΓ]4ΣΨΖα
,<∗+∀
Ο!4Μ.7&.π−−0⊥∗+7&.
∆∀
Υ∆Σ?,<!?αο∀
ι,4,%.∗(ΨΖα0α∗(
ΨΖ∆∀
1∗(α_αο.∗/...8Σ!3.,
_γ93,∃&;).3 !2_0
!≅4ΣΣ!294
α.,:α__∀
−.−.−.−.]Μ1!∀∗:0],#∃ ∋()∗#Ν∗
ΕΦ%∗α−%ΧΚ4%Χ[%9/%!/3Ν%/7=Υ:%=βχ ,>Α4ΧΩ%ΧΜ/ 
%!69%:/=β%∋≅Θ−%−Ν=Ν#∀#∃%Θ[%%−% 
4%9/δ/8=Υ:%Θ=βχ%−%4:%Χδ%!ΧΒΧΩ%;
ΕΦ%0αε6∃%Υ%Ν∴δ/%!=>4#
ΕΦ%+α3Ν=ΥΝΒ%ΧφΝ6∃ εΣΤ=Υ74 
ΧΚΝ
ΕΦ%5α>4ΧΚδ/9/%/7ΧΚΑΩ%Ξ# ς%:%
=>4#ΘΘ2−%ΧΚ%−%%γ9/ΜΧδ=∀ΘΧδ %Ξ#∴
ΕΦ%<α_Α∃%ΑΒ%−%∆%4ΘΨ#%Ψ#Νη%ΑΝΒι%−%=& 
ΧΒ
ΕΦ%?α_Ν4%Χ[%Β∃%
∀Ψ>ΓΝ!≅Α%&Β!0!4Π0
−.6./.]1!∀ Ε< 

−.6././.ΚΥεΕ< 
−.6./.−.]1!∀ Ε< 
Ξ?−3Μ1ΟΠ.,,α,4Σ Μη94λ
0ΕΝ!Ζ
ΑΥ0)(2∗+/0=. !
Ε6?Λα∀
ΑΨ&4,.0πΣ.:∋∀
ΑΨ&ΨΖ.∗/,< ΨΖκ0∀1∗<
+. !0.∗/.:∋=4096,.0
∀
ΑΥ.,3∗<32Σ8ΨΖ∀
Α1:.,%.,!∗+?∀
ΑΨ−)2.Σ3,∗β&.0∀
Αι0:Μ)0.,Μ3<Ε44:3κ
?∀Ο!α_α(663&20&∀1>6∗+⊥
.,.Τα&Σ(Σ∗+84∀Ξ?0_.,∗+κ
Β3∗<ΨΖ∗+∗+_?∀Υ
&∗(4λ
ϕΡ/Ζ%∀>Α%/ι
ϕΡ/Ζ%∀>Α%/ιΑ8%/%#
Υ,!?8+.⊥!,4∀
1∗<+.∗9 !κ∗+4∀Ο
α_[∗<Μ/4(_∀
Αι0.,−?Σ_ΨΖα&Σ_?
∗(.0,<∀
ΑΥ.,43&0 π?∀
Α1⊥0.:∋!&.Μ)∀
ΑΥ2∗+−0ΣΧΝ−,<∀
ΑΥ!Β32χ_ΨΖ(α&∗+_
??∀
ΘΕΝ!4Π0
ΑΥ?.,+.83.!)(.0,?=
Ε.∀Υδ.,δ32Λ∀
Υκ.,.3%4Σ &Σδ
ΨΖ.,Μ44(∀Ο&κ2ΨΖ
2∋∀
Α2⊥>λκ=&#Ν)ΘκΑ/&Α/&)β,<4∀
Α2⊥>%=;%∀
ΑΟ&.0:Μ)α_[.,Σ&.(
α_[6δ6..≅?∀
Αι0≅ ,<δ3δ.,δ
2Λ∗+∀#=α)3∗∃ΑΝΒιΜ),<δ
∗β!3=2,<δ∀
Α1.∗/κ.:∋=;%∀
∴Γ
ΑΧ,<?⊥⊥δδ..∀Υ,<.,
∗/∀Υδ2!/3=Μ/ς
∀
Α1δ∗+&(6∃∗β0 :387ρ
κ∗+κγ,∀
Αι,9&⊥>ε,?δφ ε,?4φ
∀µ_ ∗<8ε+∃φδ.ΨΖ
.∗/Τ+.8.∗/δ3α!2.⊥+.
4[.0??Μ)∀Ξ9 !94.
 3Σ( ! ?_∀
ΑΟ1ΟΠ.,,α,8873ρ2!=6
?27, &∀
Α16)3∗+α α4
3 6?Λ∗(?∗Σ∀
Α161ΟΠ∋∗+84?<,α∀ϑ
9.1ΟΠ∗<α9..∗/..,=∃
:α9.(,χ∴ΑΦ.δ∀
Α1Μ)∋∗+3.,Σ.87:4Σ)∀
Αι,2∃−?8:_∀#? ∃%&∗
∃∋Μ)Ε9−β−(2∗+ε φ
_Μ)∗()∀Ο&∗∃∋Μ)
∗ .!..,&_2∗+,</0
!2&Λ∗+∀
 Ο&∗∃∋_Μ)3.,ΜΜο45
αβχ_4α&β−=6894Μα−2.,
Μ)?∗:2∀
ΑΥ3,κ?.,8+.(?Λ!∀Υ
κ.,8.3.,_∃Σ(6∗<2
=2δ∀
ΑΥ2∗+−0ΣΧΝ−,<∀
ΑΞ∋8,<δκ.,∗+4Μ.7&.!(04
Σ∀
−.6.−.0φ1!∀(&>!∗:0]Ε< 
Υα!4.∗/κ!640:4
&.&−∀16/
40?&−∃ &40,λ
Ζ0?9&−8 &6/3∗40?
&;.3!37∋4,.γ8:.,−3∆.,−3
Ζ0?.∗/..,α9.6/∗8π.3π)
4.,−38.0Ε38π∗3&37∋Υ1ι1
+.6/
−.6.−./.γ1!∀(&> 1% <ΦΕ?2<=? 
∃ 
Υδ7 1ΟΠ&−8 &
Ν3..383.∗/..?&3∋93 Μ3
∴∴
 !8∀∀∀Θβ−α&3,Ε93.83Τ+. 
,,Ε./∀Ξ)7 .∗/κ
Μ)∃ &!640 6∆Τ&−
4∗<Μ.,9.∀
∴Αλ⊥Ψ=−4ΘΘΩΘ[%Σµ%∀ν∋Χ1%∀>
!4ΑΖ%Ν∃%Χ>Α4∋−ο/
π[∗ νΛ ;?.,−α
∀7ππ3π7π37∀ ϑ∀π3∞/3ππ∀
Υ∀π373π ∀ ν∀73αΑ∴Α3∀
ι∗/δΥ∀
[%α
 ΨΖ∗<0.,−6Α∴Α(∋Ο
θ
ƒΟΨ
θ

.,−α:+.−−π∀ϑβ6Σ
⊥.,−(∋Ο
θ
ƒΟΨ
θ
&:3∗ .,
−&34,.γ&:2.,∀
 Ο∗9 4∗/;∗< 0ΨΖ3ΨΖ2Μ6
α,:.,−κα∋.αβ.∗/κβ!∀
π[0 Ο6.0.[Σ3∗?3
&8∗+
∀;ϑ∀;∋Υ∀;ςν∀;.
#.ν∀
[%α
 #Σ(6ΨΖ3∗<Μ&−2632α,
36)0Σ∗< !4/;3.α)
 0∀ΨΖ∗<)♣;.♣(♣;ς♣ρ)
ε;♣♣;∋♣) ∗/;?Ε:
)39 ΨΖ23α,:)45α∋ 
κ∗(.∗/!!∀
ΦΑ∋−ο/Α∋−%γΧθ4δ!
 #.∗/κ.., &Σδ &Σ
42∗+κ9 ΨΖ.,Μ(.∗/3Σ
!6&−ΨΖ∗<4430∀
π[ νΛ ;?∗+(∋Ο
θ
ƒΟΨ
θ

∀π7π3αΑ∴Α3ππ∀ ϑ∀π7π37ππ3αΑΦΑ∀
Υ∀73 7ππ3..∀ ν∀π37ππ3ππ∀
ι∗/δΥ∀
[%λ
ι∗/κλππ2.,−3χ?.,−∀
ι∗/κϑλαΑΦΑ2.,−3χ?.,−∀
ι∗/κνλππ2.,−3χ?.,−∀
+ρλΧΝ−ΧΩ%%−%=6χ#Α!4#Υ/∀4_%∀>4∆%6Ν 
./−≅/Χ>2∋−ο/
#∗+? ΚΞ.,&∗+6&−Σ
ΨΖ43&430ρ6,Ε40:ΨΖ
∴Φ
∗ ∀Χ∆4045(&9438
.∗/κ 
#Σ(∆Μ)3ΨΖ=.640
!?.∗/)∀ΚΞ.,ΜαΜ∗+,Ε40
(7 ∗+.∗/κ),∀
π[∗ Υ4/;.,−λ
ΥΨ
θ
ΥΨ
θ
ΥΨ
θ
Α Υ Α ΥΨ
Φ
Α Υ Α ΥΨ
θ

ΥΨ
θ
ϑ
ΨƒΥ
Φ
Ψ

Ψ



4,.γ8:.,−
∀ ϑ∀
ΥΨ
θ
ΥΨ
θ
ΥΨ
θ
Α Υ Α ΥΨ
Φ
♥ Υ Α ΥΨ
θ
ΥΨ
θ

ΥΨ
θ
ΥΨ
θ
ΥΨ
θ
Α Υ Α ΥΨ
Φ
Α Υ ♥ ΥΨ
Φ
ΥΨ
θ
Υ∀ ν∀
ΥΨ
θ
ΥΨ
θ
ΥΨ
θ
Α Υ Α ΥΨ
Φ
Α Υ Α ΥΨ
θ
ΥΨ
θ
Ψ

ΥΨ
θ
ΥΨ
θ
ΥΨ
θ
Α Υ Α ΥΨ
Φ
Α Υ Α ΥΨ
θ
ΥΨ
θ
Υ
Φ
Ψ

 #Σ(α9. 3ΨΖ0 .,−&39 π
.∗/Υ=ν3=&π7∋ .,−45
. Μ♠7π.7∋4,.γ8.∗/∀Ξ9 
.∗/3Υ3ν⊥κ∀1∗<+. ≅6π
&−6(7∋4,.γϑ)−2:
π Λ.,−2π Μ♠7π.∀
5ρ,##Ψ∋−%∀σΩΑ[=≅4/9%Ξ#4δ= 
8[%ΣΘΩΘµ;
 #.∗/ κΣ(6ΨΖΜ&−/;=
2ΜΜ∗<α!4λ
ΑνΨΧη%Χ>4Α9./#ΧΥΧΩΝη%Β4ΣΧΜΧΜ%ΧΥ3
46=2., !4:?!∀
Αι∗/κ7 !6403&:ΨΖ?=&
− ∗ ∀
Ο&ΨΖ2α&∗+ !4:?∗2
,Ε.83Τ+.3.>.∗/445, 
8,?δ∀
π[  ϑπ∞π2.,−(∗(α3∗.π∗(
α
 ∀.π87∀
 ϑ∀87:.π &/,7α∀
 Υ∀.π26/./απ∞π∀
∴θ
 ν∀,∗β:Ψ3∋8ΝΝ##.π)
83?)ϑ

2∀
ι∗/δν∀
[%λ
 Υ.∗/ΝΘ3ΝϑΘ3ΝνΘ?!&.π∀#2.,
 !:8∗∗.ΨΖαβ ?68
π:.π∀
Ο&ΨΖ2α,:.,−!3 !:83
45αΕΕ∗(.∗/κβ!∀
−.6.−.−.γ1!∀(&> 1% <Φ!ϑ! 
∃ 
ΘΖ <Φ<1 8??2<=?
Υδ7 .∗/κΣ(1ΟΠα
!64036∆Τ?&−∃ &:ΨΖ∀
π[∗ Υ∆+.;Γ3∴ΨΥΨΓ3∴ΨΥΨ(∗+
∗∋Ο
θ
ƒΟΨ
θ
3∀Ζ.,−7, 3Σ
∗+
∀Ωθ3Φ∀ϑ∀∴Γ3∀Υ∀ΗΩ3∀ν∀Φ∴3Η∀
[%λ
Ξ(α ,∗4λ
ΨΥΨ
 →
θθ
τυ
Ω↔
Γ3∴←Γ3Ω
ΨΥΨ
 →
θθ
τυ
Φ↔
Γ3∴←Γ3Φ
Ξ9 

♥Γ3Η∀Ζ λ

♥∴Γ
×
Γ∀Η♥ΗΩ3∀
#.δΥ∀
Χ4ΣΨΖ,∗4λ
ΨΥΨ
 →
θθ
τυ
Φ↔
Γ3∴←Γ3Φ
ΨΥΨ
 →
θθ
τυ
Φ↔
Γ3∴←Γ3Φ
Ξ9 

♥Γ3Ω∀Ζ λ

♥∴Γ
×
Γ∀Ω♥Ωθ3Φ∀#.∀
Ζ0:πβ ?&−∃ &οΨΥΨ≅7
0∗πλ
Ο
θ
θΟΨ
θ
ΦΨ
Φ
←↑ΝΟΨ
θ
Θ
Φ
→ΨΟΨ

Ο
θ
}ΥΨΦ↑ΝΟΨ
θ
Θ
Φ
→Ψ←}ΥΟΨ

ΦθΟΨ
θ
Ψ
Φ

Ο∗&ΨΥΨ7, .,−4λ
ΨΥΨΩ↑ΝΟΨ
θ
Θ
Φ
→Ψ←ΝΟΨ

Θ
Φ
Υ
θ
ΩΗΟΨ
θ
ΦΨ
Φ

Χ  4Σ  π    ο    )  .,  −  :  ΨΥΨ    ΨΥΨ  (    ∋
Ο
θ
ƒΟΨ
θ
∴λ∴∀Ζ 

♥Γ3Φ∀
Ξ9 

♥∴Γ
×
Γ∀Φ♥Φ∴3Η∀#.ν∀
Ψ πο
ΨΥΨ
♥
ΨΥΨ
♥Γ3∴∀Ο!

♥Γ3∴∀
Ζ λΞ9 

♥∴Γ
×
Γ∀∴♥∴Γ3∀#.ϑ∀
Ξ9 .∗/3ϑ3ν.∗/κ∀
ΞΠ <Φ<1 8?ηΡϑ!
∴Ω

Ρ=&ΧθγΑΑΩ%Σ%Ξ#∋≅∀#∃%
π[∗ 1>,8−θΓ]∞/3∗<&!π
()4Γ]3477()4Ι]
∗+Φ∋ΥΨ
θ
ΥΨθΓ]∀Κ∋:
∀3ΓΓ∀ϑ∀Φ3Γ∀ Υ∀Ι3Γ∀ ν∀3Γ∀
ϖ6α
 !  ∀
# ! # ! ∃ ∀
%& &∋ ( ) && &&!∋ ( )(&& && !∋( ∋))(
∗! ∗! !
  +∀  +∀ +,  +∀ +, +−∃ ! +∀
, , ∗!
 →   →  →
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅


♥3ΓΓ
→ι∗/δ∀
[%α
1,3?ΨΖ2γ93&.∗/:
.,−2δ∃&αο.∗/3 
8&4&,∀
1α9.!3ΨΖ∗<,π4/;α&∗!32
αο=αο4)4Σ≅)4Σ∀#=α)β.,−ΝΦΘΨΖ
κ4αβ20 :.∗/λ
Υ
Η
Ψ
∴Φ

Η

 →
ΘΦΝ
ΦΥ
Φ
Ψ

ΨΦΥ
Φ

Ο!αοπα,4Σ ![Υ∗4λ
Ο
 →
Θ∴Ν
Υ
Η
Ψ
∴Φ

Η

 →
ΘΦΝ
θΥ
Φ
Ψ

Ψ
 →
ΘθΝ
θΥΨ
θ
ΥΨ
→Υ&,♥Ι3∀→ι∗/κΥ∀
Ψ=2αο)4Σ≅)λ
Ο
 →
Θ∴Ν
Υ
Η
Ψ
∴Φ

Η

 →
ΘΦΝ
Υ
Φ
Ψ

Ψ
 →
ΘθΝ
ΥΨ
θ
ΥΨ
→Υ&,♥Φ3∀→ι∗/κϑ∀
•_#Α!4Ν./−≅[Ν−α!4ΑΖΝη%#∀Ν./−≅− 
#ΥΧς%−%>/:%Ν−ΘΝ−Α9./#ΧΥ%−%&=ΑΩΘ 
1ΧδΘ>[%Θ//ΣΘ!ωΘ−/ΣΘµ
π[∗ Ο∗<?&αο4/;4
ϑπ∞π
 →
+
Χχ%_υΧχ%υ
ΩΦθ
3
Οαπ∞π
 →
+
Γ
3ΡΑξ3

ϑ&)4απ∞πΗΓ])4
Γ]∀Σ∗+∗+?&>∴Ηαπ∞π
∀∴Η3Γ∀ϑ∀∴∴∴3Η∀Υ∀3∀ν∀θ3Γ∀
[%α
Ξ(α ,∗4λ
ΖΣαπ∞πλ
ΗΗ
Ρ

♥
Ι
∴Η
♥Φ∀
ι∗/.,−λΥ
Η
Ψ
Η
ΨΟ
θ

 →
Γ
ΩΦ
3_υ
Υ
Η
Ψ

Ο
Φ
Ψ
Φ
 Ν∴Θ
 Υ
Η
Ψ

Ο
Φ
↑Ψ→
 →
+
Γ
3ΡΑξ3
Υ
Η
Ψ

ΟΨ
Φ
ΦΨ
Φ
 ΝΦΘ
14/;λΥ
Η
Ψ
Η

 →
]ΗΓ
Υ
Η
Ψ

Ο
Φ

 →
]Γ
Υ
Η
Ψ

ΟΨ
Φ
Φ←Φ
Σ∗+()4:ΦΗΓ]3Γ]λ

ΦΗ
Ρ
4
♥ΝΦ
×
θΘ
×
∴ΓΓ
ΗΓ
∴ΓΓ
Γ
×
♥3Γ∀#.δΥ∀
∴
Ξ(α9. ΨΖκΜ.,6404λ
ΑΟ&π2δ∃&)4:Φαο)
4>απ∞π∴ΓΓ]∀Ζ λ
ΦΗ
Ρ
4
♥Φ
×
θ♥∴Η3Γ∀Υ.∀
ΑΟ&πο)4>απ∞πΗΓ]∀Ζ λ
ΦΗ
Ρ
4
♥ΝΦ
×
θΘ
×
∴ΓΓ
ΗΓ
♥∴∴∴3Η∀Υ.ϑ∀
ΑΟ&πο)4>απ∞πΓ]∀Ζ λ
ΦΗ
Ρ
4
♥ΝΦ
×
θΘ
×
∴ΓΓ
Γ
♥θ3Γ∀Υ.ν∀
Ξ9 .3ϑ3ν.∗/κ∀
ψ%−%∋−ο/9%∋2342ν4δΨ=%Ξ#Ν−4 
_%∀>=#−%ΧΩ%%#Χ!ΧΞΧ>≅4#=Υ./6
Α1∗(&.,∗!.∗/κ,Λ6)ΨΖκ
3ΨΖ> 9)(≅7[8∗+
2κ9 :?∀
π[∗ Σ Γ3∴+.ϕΝ7:απ∞πΘ3Σ∗+Υ
Φ
∗+_/θ3Φ∀ϑ&ο∴ϕ≅∗+(∴ΟΨ∀
Υ2−:ϕ
∀Υ
Φ
Ψ

Υ
Η
Ψ

Ψ∀ϑ∀ΨΥΨ
Φ
Υ
Η
Ψ

ΥΨ∀
Υ∀ΨΥ
Η
Ψ

ΥΨ
Φ
Ψ∀ν∀Υ
Η
Ψ

ΝΨΘ
Φ

ϖ6α
Αϑ& 
Φ
Ρυ
↓Γ33&=ϕλΥ
7
Ψ

Η

7↓∀Υ7♥ΗρΙΝ∴Θ∀
Α∴ϕ∴ΟΨ

ϕ∴Ψ.π=∴ΥΨΝΦΘ

ϕ
ΨΥ
Η
Ψ

ΥΨ
Φ
Ψ
→ι∗/δΥ
[%α
Α1_Λ?)ΝΦΘλΥΨ.π=
ΥΨ3∗.?)Ν∴ΘΝΥβ!Θ∀
#λΥ
Φ
Ψ

Υ
Η
Ψ

ΨΝΘ3ΨΥΨ
Φ
Υ
Η
Ψ

ΥΨΝϑΘ3ΥΨ
θ
Υ
Η
Ψ

ΥΨ
→Υ.∗/κ3ϑ∀
Α1_Λ?)Ν∴ΘλΥΗΥ3ΙΥρ∗.?)
ΝΦΘΝΦΨ.π3=.πΥΨβ!Θ∀
#λΥ
Η
Ψ

ΝΨΘ
Φ
ΝνΘ=ΨΥ
Η
Ψ

ΥΨ∀
→ι∗/κν∀
ψ,−−κο/)%∀>Α%/>Κ[Σ/7ΘΚ%Χ6ΝΘΣΧ&Θ 
%#Χ&Θ#Χ6Ν:%Ψ%Ξ#Χ−Χθ
#49.38ΜΜ:ΨΖ?.4Σ8∗+3
 κΣ(6ΨΖ∃∋ε .φ∀Υ4Σ)∗+4[.,
2!)∗/+.8(4Σ)Λβ.03
!4Σ,3ΨΖ2∗+∃∋κ:∗<α!
4.∗/∀
π[  ΘΓ3ΦΦΩ8ρΦ3ΦΩ8ρΓ3θθΗ8ρθ3θΗ8∀
 αΘ∴ƒθρθƒ∴ρƒ∴∴ρ∴∴ƒ∀
 ΘΩ3θΗρΩ3Ηθρθ3ΩΗρθ3ΗΩ∀
∴Η
 ΘΦΩρθΦρΩρΗΩ∀
−.6.−.6.γ1!∀(&> 1 <ΦΕ(
ψζδ#Α!4Μ∋−/Ν6Ν−∀#α
°1∗ 44∀
°1∗ .8∀
°1∗ Τ+.∀
−.6.−.;.γ1!∀(&>!∗:0]Ε!
#;Υ%−%%ΣΧ4Σ&:ΨΖα9.Μ
)9α&λ
•Ψ&?&−∃ &λ2Μ688/α,:
38;34Μ3⊥∋33), 3)423
.,−=∗π)&:334:
α83 Τ4Μ8:4,.γ!
9α&∀
•Ψ&?&−9α&3)β∆λ
ΑΥ≅.,− 2.,−32&
)−_.,−7,  2∀
Α2α&Τ−34Μ.7&.α∗(&9α&∀
ΑΥ≅9α&∗+4Σ32α&4[Λ9α&∗+
Σ[9α&χ∀
 ν!=:α9.9α&6&∗<=.:
ΨΖ7[8α9.9α&3δ2?4Ση9α!4κ
Μ)9α&∗4λ
ΑΡ∀>2∋−ο/%−%%−%/%4Φ%Χ!/
%∀σΥΧΩ%ΘΖ=&>ΥΧΩ%ΧΥ%⊥ 
µδ=ΨΖΣλΣ[?9α&∗+αβ
)(4Σ3ε0.,7π7φΝ0.,α∗(
&9α&Θ∀Υ≅ΨΖ47π7,Ε9α&&⊥:
∆Σ[(Λ Λ(.∗/δ3>
.∗/4∀
ΑΡ∀>#ΝΨΧ>4Β%Υ%Ξ#_Μ=Υ:%%ΥΧ>
2∋−ο/
#=α).α)3!εΣ[κφ∗4λ
Α1∗+(,0.α)3∗).,−Σ
=?2)9α&−_.,−7, ∀
ΑΥ≅.,−∗+(0.α)∗2
)9 .,−7, ∀
ΑΥ2∗+(,0.α)∀
1 !94κ0Ε−6&3
40∗<=.:ΨΖ?=&−∃ &Ν8Θ=&
−?9α&∀
;−%%−%%Σ#=ι{ΩΘ%Υ%−%%Σ
ψψζδ#∀η%Ξ#_=Α4−%Θ%Υα
Α2Μ68:∀
∴Ι
Α2Μ6 !ΜΑ&3&27∋∗+ !0
:α3−27∋030α_∀
Α2Μ6∃%3 !Μ:.∗/..98∀
Α2δ∃&,Ε;4,.γα9.∀
Α2δ∃&4:.(πΝ4,.γ(4=
∗+⊥χ∗Θ∀
−.6.6.γ1!∀∗:0]8ει 
−.6.;.Κ1!∀!∃ϑ α<∗:0]
−.6.[.Κ1!∀∗:0]∃Γ?2(&8(& 
−.6.∴.Κ1!∀∗:0]∃Γ
−.6.ϕ.Κ1!∀∗:0]∃Μκ8Τ∆!Ω&8Τ
−.;.Π !∀∃ 
−.;./.Π∗:0]812<≅
−.;.−.Π∗:0]8!?2
−.;.6.Π∗:0]88?2ηΡ?≅8 
Ρ<Σ #Π
−.;.6./.0ηΡ 9?(5
−.;.6.−.0ηΡ !! Γ9
−.;.6.6.0ηΡΓ498&ϑ
−.;.6.;.0ηΡ<≅Γ4!Υ()Ω
−.;.6.[.0ηΡΓ4 !&ϑ!!
−.;.6
−.;.6.ϕ.0ηΡϑ9(59 !?2<9?
−.;.6.λ.0ηΡ?2!!>
<)∀1ΨψΥΟΚΨζΧΖϒιΨΧ
∀#∃Π%&>∗Γ&
ς∋∗(δΜ:?!−!/4β89κ∀
)),:)4[α9.1ΟΠ?Λ?7∀
)∗+:α9.Μ)Λ4,∀
∀6%&#Π%&>∗Γ&
•ϕ )?)4∗.∀
•1Τ∗(ΚΞβ∗<.Τ2?η9α!4α9.1ΟΠ
4[α9.1ΟΠΛ∗+α!4⊥ ∀
•Α3.87[8&,)4∗.δ&
9?λ
ΑΨ),:)4[α1ΟΠΛ7 ()∗+
 ∀
ΑΥ∗+:)Σα9.1ΟΠΛα!4∀
•#?3Εχ∃&ΚΞ?α9.1ΟΠΛ4,3=α)?
.∗/κ∀
∀∀6Χ!Π%&
ν:9!−?α9.1ΟΠ6/3!
)≅&?&−6/∗/
∴
1Ψι1∀ν9 δ2≅&)4∗.Σ(ΨΖ
(.∴ΦΨΖ2ς∀Ο&−?9.?
Α.⊥+.(&2:ΨΖ∀
Α1&&−ΨΖαο?1ΟΠ∀
ΑΥα∀
ΑΖ[.0?Ξπ4.81ΟΠ?Μ)∀
Αι_3Τ3 ∃&:ΚΞ∀
∀∋()∗∗Π%&
+ 5 ∗ Ρ∃4Ζ/%4
Θ%4λΥδ2&)∗<1Ψι1
≅Ο)3Ψ1%31Ψ3Π,ϑ3Ψ,ιχ∀
Α#Μ)Λ α!43δ2Λ&)
+∀
#+∴3ΕΦΓΓΑΦΓΓ3δ2Λ&)!Τ4ΣΗθ
ΨΖ:∗<1Ψι1!∋α≅Ο)3Ψ1%1Ψ∀1
∗<1Ψι1#−ΑΨ1%31Ψι1 !#ΨΞ31Ψι110ιδ
1Ψ31Ψι11Υ∗/θΟ)))
,:)4[1ΟΠ ∀Υ∗<1Ψι1ιδ1Ψ
1%31Ψι1ϑ#Α1Ψ31Ψι1!#∋ζΑ1Ψ3
∗+1ΟΠΛα!4∀
#+Φ3ΕΦΓΓΑΦΓ∴Γδ2Λ&∗+Μ
)!!Τ4ΣΙΓ84∗<1Ψι1χ!∋α
≅Ο)3Ψ1%31Ψ3Π,ϑ3Ψ,ιχ∀#∗<1Ψι1
Ο κνΨ1%3ι11Ψµ!Ψ61ζΨ1%31Ψι1µ!Ψ;ιΑΨ,
ιχ31Ψι1ΨΨ 19.Ο)31Ψι1µ!µ+1Ψ31Ψι1 !
Π,ϑ31Ψι1ΧΨ1%31Ψι11)Ζ/∴Α1Ψ∀
αΘεΦ%4
#),:)4[α9.1ΟΠΣ(∗+
 ∀Υδ2Λ&)!Ω∗<(=∗
4λ
ϑ,θ∀∴∀#=:(.)
1∗<1Ψι1 µ(.) µ(.Σ−
µ(. Ζ%4Σ µ(. Ζη4Σ
1)Ζ/ζ ∴Φϑ

Ω ∴Φϑ
Φ
ΩΙ
#−1 ∴ΦΥ
Φ
Ω ∴ΦΥ
θ
Ω
1Ψι11Υ∗/θ ∴ΦΥ

ΩΙ ∴ΦΥ
Η
ΩΗ
1Ψι1 !#ΨΞ ∴Φ
θ
ΩΙ ∴Φ
Η
Ω
6.;.−.0 µ(≅
1∗(&)δ2Λ&&−:
4αοα1ΟΠ∴.δ∀&, ∗+7π &Σ
0ς∋)4∗/∗/:(.Σ
−(.)∀
∴
6.;.6.∗?(∀
Υδ2Λα!44[α9.1ΟΠ 3
Τ(!?∃;)4∗.4Σ?
.∗/.., ∀ΖΛ β(.)αο
 3δ2&;<β,(.)Σ−
7∋),:.∗/)∀Ξ)∗+&0λ
µ0∴λ1)4<)7∋−Μ6&−
:44α∀
µ0Φλ1)40(87∋α?&−4
.&−:4∀
6.;.;.<=4<
∀+Κ/Β!−Π%&>∗Γ&
+ < ∗ ,−−/./6%Ξ#%ΧΦ%ΣΑΩΒ∃%

γϑ6.6.Ν4?ϑ ν8∀8

∋Η4Σ
()∗+,13#Β
µ0


Ε∗ [∴>
&]

∴ Φ θ Ω  Η Ι   ∴Γ
ΖΣ4ϕ

µ0∴
1ΟΑ∴Φ
θ
ΩΙ Γ Γ Γ Γ   ∴Γ  Ι Ω
#ΥΑ∴Φ
Η
Ω Γ Γ Γ θ Ι ∴Φ ∴∴ Ω Ι ∴
µ0Φ
1ΟΑ∴Φ
θ
ΩΙ Γ Γ Γ Γ Ι ∴∴ ∴θ ∴Γ Ω Φ
#ΥΑ∴Φ
Η
Ω Γ Γ Γ   ∴Γ ∴Γ Η Φ Γ
]4ϕ

β7Σ
µ0∴
1ΟΑ∴Φ
θ
ΩΙ Γ∀ΓΓ Γ∀ΓΓ Γ∀ΓΓ Γ∀ΓΓ ∴Ι∀ΓΦ θΗ∀∴Ι Ι∀ΩΩ ΙΗ∀ ∴∀Ω ∴ΓΓ∀ΓΓ
#ΥΑ∴Φ
Η
Ω Γ∀ΓΓ Γ∀ΓΓ Γ∀ΓΓ Η∀ΗΗ ΦΦ∀ΦΦ Ω∀ Ιθ∀θθ Φ∀ΦΦ Ι∀ΙΙ ∴ΓΓ∀ΓΓ
µ0Φ
1ΟΑ∴Φ
θ
ΩΙ Γ∀ΓΓ Γ∀ΓΓ Γ∀ΓΓ Γ∀ΓΓ ∴Ω∀ ΩΓ∀Ωθ Η∀Γ ∀θΗ ∀Ι ∴ΓΓ∀ΓΓ
#ΥΑ∴Φ
Η
Ω Γ∀ΓΓ Γ∀ΓΓ Γ∀ΓΓ ∴∴∀∴∴ θΙ∀Ι ΗΓ Φ∀ΦΦ ∀Η ∴ΓΓ∀ΓΓ ∴ΓΓ∀ΓΓ
ΦΓ








         












         




Ψθ∀Ω∀#∗<η8..Σ4ϕ

β7Σ:(.1Ο(.
#Υ:∗<1Ψι1 !#ΨΞ
ϑ,θ∀Η∀1Τ+.4Σ=∗
1∗<
µ0
1

Ζ Ξ]
Ζ 
1Ο #Υ 1Ο #Υ 1Ο #Υ
1)Ζ/ζ
∴ Η∀ ∀ΗΩ ∴∀Η∴ ∴∀Ιθ Γ∀Φθ Γ∀θΓ
Γ3Ι∴
θ∀Η∴Ι
Φ Η∀Η ∀Ω ∴∀ ∴∀ΙΩ Γ∀ΦΩ Γ∀θΦ


Υ !#Ψ
Ξ
∴ Ι∀ΙΩ Η∀Ω ∴∀Η ∴∀∴ Γ∀ΦΓ Γ∀Φ


Φ Ι∀Ηθ Η∀∴Φ ∴∀ΗΦ ∴∀Φ Γ∀Φ∴ Γ∀θ∴


1Υ∗/
θ
∴ Η∀θ ∀Ιθ ∴∀Ι∴ ∴∀∴ Γ∀Φ Γ∀θ∴


Φ Η∀Φ ∀ΗΗ ∴∀ΗΩ ∴∀ΙΦ Γ∀Φ Γ∀θΓ


#−1
∴ Η∀ ∀Ηθ ∴∀ΙΦ ∴∀θ Γ∀Φ Γ∀θΦ


Φ Η∀Η ∀ ∴∀ΙΦ ∴∀Ι Γ∀ΦΗ Γ∀θ∴


ψ[%=Υ./6%4Β4
ν!&,)4∗. ∗+9.:
4(.)/4(.Σ−3?)β
8∀
1)4 &:(.)./4((.Σ−∀
1)]4α&3_:(.)/
4(((.Σ−∀
#;∋∗<η8:(.)2οα!.,.8∗(
∗< 8(.Σ−∀
#α:4(.)2/4((.
Σ−∀
Κ∋)γΝΖΘ)4Σα&!ΝΞΘ:(.)
∗<+.?α/4((.Σ−∀
Φ∴
Ξ8β∗<1)Ζ/ζ3αβ0

ϕ

νΥ
ϕ
3)γ
:(.):0α/(.Σ−3)4Σα&!Ξ
:(.)α/(.Σ−∀Ξ(♥θ3Η∴Ι74α♥Γ3Γ
α,∗+
α
3
♥∴3∗9 

>
α
33
−_

ϕ

νΥ
ϕ
∃
%∀1>∋:Να,θ∀ΗΘ3δς∋&,:(.
1ΟΣ/(.#Υ(−∃%α♥Γ3Γ∀
+ < 0 ,−−%ΣΑΩΧΜ∆%4!4Μ4π3#
Υδ2ΛΤ−α!4?!)Σα9.Λ
7 :9ΕΝ.Θ34Σ_ΦΩ3<Ω.δ∀Ζ
Τ∃&(! )?∃;4∗.:+
)3δ2&)4∗.∀Ζα3δ
24[.0?Ξπ4.8?)∀
Ζ &,.8?4Σ∴αο.0?Ξπ4λ

&,.84Σ):?)




 !∀#∃%& ∋()∗+,−∗
./#∃%& ∋()∗+
 !∀0#()−1−−2
./0#()1−−2
3&450#∃()2+
Ψθ∀∀14Σ_πΜ)Τ
ΦΦ
Ψθ∀∴Γ∀Ψ2_
1>4Σ)α,θ∀λ24Σ_δ
1ΟΠπ≅4Σλ3.α)3−χ∗.∗/
κ∗_∀
ι0?Ξπ4δα&24Σ:?Μ)∗
∗<2?∗<44Σγ∀
Κ⊥Μ:6_Κ8⊥66,αβ
χΚ/4!5
#Σ&(8)!−32Λ
6?4λ
:12<Ψ&∋<9<>Σ 8Ε
∀17 34[1ΟΠβ∗<.Τ27α,
41ΟΠ) ∀
α∀?/4β1ΟΠη97 1ΟΠ∀
∀1:α9.1ΟΠ ) ∀
∀µ∃%0:.∗/κ1ΟΠ?
340&:)!−?η9α!4.∗/κ
1ΟΠ∀
3ΕΗΥφΗ∗:0]Ε< ∗:0] 
!∀
∴ΑΥδ2Λ?7 !Μη9α!41ΟΠ
1ΟΠ?!∀
ΦΑ1Τ+.7 ∗+)Ση9α!4.∗/κ
1ΟΠ6/∀
θΑ#?7α!4α,⊥1ΟΠ∀
ΩΑ#?7α!41ΟΠ3∗/∗/
⊥β(. 44∀
Α#?7α!41ΟΠ)∀
Φθ
ΗΑ#?7α!41ΟΠ4[;∋3534/;∀
ΙΑ#?74[α9.1ΟΠ 6/β∗<
1Ψι1∀
Α#?74[1ΟΠΑ4α&%Ε
:ΨΖ∀
Α#?7α!4αΜ)⊥Α&,
9.∀
∴ΓΑ1!/4βΛ7 3 ∗+1ΟΠ6
/β∗<1Ψι1Ν;ΓΓΘ∀
∴∴Αϕ ∗+ΦΓ?Μ)6/&,
9.:ΨΖ∀
∀∗?∗:ΠΝ8ο8∆9ϑΣ 8Ε12
Υδ2Λ&)4∗.∗+&,79
∗+:1ΟΠ3=α)798)):.∗/
κ∗+7 !/4βη9Λ?∀ϑ!)4[
1ΟΠ7  Λ 8),
2&,)∀1)4∗.Λς∋8,
868:?∀
Ο∗9 ς∋ο8!−Λ)∗+3
)!−Λ∗+, &δΜ∀
ΨΚ/=
Α#?!−?η9α!41ΟΠ3=α)1ΟΠ?
6/6?.&7.>0:
κ∀Ξ)!−η9α!41ΟΠ!40
:ΨΖ9.2Ψ45∋∗(ΚΞ7 !
1ΟΠ∗+∀1 !.)640 0.,
<3), α!4∗+1ΟΠ∗+
0.,4.4−:?ΚΞ3?∀Υ89 
δ2ο?!−π∗( 0&.∗+!−αΤ
4)∀
Α#?ΜΜ2_6&3&4∀Υδ2
2 ..0_α)∗+ 
Ψ) β∗<1Ψι1∀
ΦΩ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×