Tải bản đầy đủ

NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ SINH VIÊN NĂM TƯ GẶP PHẢI KHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DẠY VI MÔ TRONG MÔN LÝ LUẬN GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ II

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES
FACULTY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION
GRADUATION PAPER
PROBLEMS FACING THE FOURTH-YEAR STUDENTS IN DOING MICRO-
TEACHING IN ELTM 2

Supervisor: Pham Hoang Long Bien, M.A.
Student: Bui Thi Nguyet
Year of enrolment: QH2010.F1.E2
HA NOI, MAY 2014




 !" #$%
&'!(()$&'

*+,-*./012/345/607809:,;/3,/3<*./
*/0-*./6<=*0>3?@AB
0,+6CDED8FE8GC


H CDEI
GG

 !"#$%&'(
)*+%%
''%%%
%%,
'%
%%
-

JG&GG
,./%'%.'0%01+'
#0%%''0
',,'0
',,'0
1.#"#
2,%'%%
&00,
'.%%0'''
'3#-',
4
<
12&,%00
  '4    ,      %  (&      
  #1  2 "
#30#
-  5'    30 ,0    '2  
6
0'%%0.
'2%''
.'&0&0'0
'70
2,%%
%'    -%    ,    %'      
%%,Designing teaching activities  Writing a lesson plan ,
%'    '  '8  %'  , Explaining instructions clearly,
Motivating mock students, Interacting with mock students, Black board writing skill,
and Observing mock students’ attitude towards micro-lesson. '


 '''0%8
%,%!$'%
'
'0'.%
, '' Lacking teaching experience, Having a few opportunities to
practice micro-teaching,  mock students’ unexpected mood ,  '8  
'''''%0%'
'2%, Strictly assigning roles of mock students, Increasing
opportunities to practice micro-teaching for students Practicing  Rehearsing
%'
5
<GFG
.,'9999999999999999999999 *
99999999999999999999999999999 **
#0%%99999999999 -**
6&KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK8 E
1. -'%'999999999 E
2. '8099999999999999999 C
3 -%99999999999999999999999 L
4. -999999999999999999999 L
5. 00,%%9999999999999999 I
6&G!GGKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK8 M
GE6GGG!GJKKKKKKKKKKKKKKK88 M
1.1. .99999999999999999999 M
1.1.1. 1299999999999999999999999 M
1.1.1.1. 6'2999999999999999 M
1.1.1.2. -'299999999999999999 N
1.1.1.3. '%    12  +'      
+'99999999999999999999999
O
1.1.2. %%'#1"#23#-253
/99999999999999999999999999
ED
1.1.2.1. %%'#1"#2
3#-99999999999999999999
ED
1.1.2.2. %'2#19999999 EE
1.1.3. :99999999999999999999999 EC
1.1.3.1. 7099999999999999999999 EC
6
1.1.3.2. 5'9999999999999999999 EL
GC6G&'KKKKKKKKKKKKKKKKKK8 EM
2.1. +%'%'9999999999999999 EM
2.1.1. +%9999999999999999999999999 EM
2.1.2. -'%'999999999999999999999 EM
2.2. :99999999999999999999999 EN
2.3. 6'%99999999999999 EP
2.3.1. +9999999999999999999 EO
2.3.1.1. 6'99999999999999999 EO
2.3.1.2. 6%9999999999999999 EQ
2.3.1.3. 6'%999999999999 CD
2.3.2. +0,999999999999999999999 CE
2.3.2.1. 6'99999999999999999 CE
2.3.2.2. 6%9999999999999999 CE
2.3.2.3. 6%99999999999999999 CC
2.4. %99999999999999999999 CL
GL6F&&&KKKKKKKKKKKK888 CI
3.1. .%%2
'#19999999999999999999
CI
3.2. :&;'
0'"#3#-53#
<
CO
3.2.1. +%9999999999999999999999 CQ
3.2.2. +'999999999999999999999 LI
3.3. :&;
'0'"#3#-
ID
7
53#<
3.3.1. :'.99999999999999999 ID
3.3.2. :99999999999999999999 IC
3.3.3. :'.999999999999999999 IL
3.4. :&=;
"#'%0&'0<
II
3.4.1. (%'2%%#19999 II
3.4.2. +%''. IN
3.4.3. +%'999 IP
3.4.4. +%''. IQ
6KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK8 ML
4.1. -''99999999999999999999 ML
4.2. #'9999999999999999999999999 MM
4.3. -999999999999999999 MN
:":(-99999999999999999999999999 MP
++6(999999999999999999999999999 NE
8
F<G
#1()'
F<<G!
  
##
#1#1
"#"#
1 1 
-6-60
"#"#
3#-30#-
535'30
9
FG&G
%%/
%%/0,&
%%/ 0,&
%%/0,&
%%/(0,&(
%%/60,&6
%%/0,&
%%/"0,&"
%%/=0,
%%/= 0,
%%/=0,
10
11
6&
This section outlines the research problems’ rationale for the study together
with its aims and objectives, significance of the study, scope of the study. Particularly,
in this section, research questions are identified to serve as guidelines for the whole
study.
1. BRBS:S/B,TB0SUV,WXS:R/4B0SVRB*,/RXST,VB0S7B?4@
0,
, '  %'       '  , &
0%4.,
    ,          %    10  
%'0&
!>>?@-AB$0%%0,0
'.,0%.,
%.,&'
0''.'''0%8
0 '
0%%'20%
'0%%&%'%'2
,C,'.',

"0%6, -
+'>B'2%'
%%',&
,'%/'''%,
%%0'%0.!'4
$    0  !    0    ''$        ,  
12
0'!D>$.%'
;%,,,
30#-E5'30
!3#-E53$'2
"#!"#$%'''
%  '    0    '2  0    0
    '            '2      
/%,.0"''
00%%'2!14>F?@6'G$
0!-'>?>-=$'%
"#0,'2
0 
HV,WXS:7TRY*/3B0ST,?VB0Z@SRV7B?4S/B7*/4,*/3*YV,ZBSRY0*/3*/
G[8
2. *:7R/4,W\SYB*-S7,TB0S7B?4@
"/%0
%''200
%'%%%'
,%0'2
)%'#1"#3#-5380
''4&,
1. What are the difficulties in conducting microteaching activity among the fourth
year students of FELTE, ULIS, VNU in ELTM II?
2. What are the main causes of the difficulties in conducting microteaching
activity among the fourth year students of FELTE, ULIS, VNU in ELTM II?
3. What are the solutions to the difficulties facing the fourth year students in
ELTM II?
13
3. Y,US,TB0S7B?4@
%%2'8"#3#-53
,'20#1#"#
3#--',.E'0
            ,  %'  00      
%'.,/%%
'0,,0;,'
  '  !&    0,$    '    
%4
4. *3/*T*YR/YS,TB0S7B?4@
02'800%%/%
%%%'.
%,%'
','0
,%%0
,'-
'%0##1,%0
')%%0,
'2        %'    '  %%    
''%%'. '.
'.'0;
"#%%,%'H0%/%.,
%I!;>>%?F$/'
%',0
%%'0'%
14
5. /,-SV-*S],TB0SVS7B,TB0SURUSV
%%,%
RVBZ&S-SX,U:S/B'%%
Chapter 1: Literature Review%0.
 .% %     / ,'2
"#3#-
Chapter 2: Methodology  %%  '  
,%'%
Chapter 3: Findings and Discussion %4
      '      
&
RVBH,/YX?7*,/Z''4'%%
','",
%: %%
15
6&G!GG
GE6GGG!GJ
This chapter is aimed at providing a brief overview of the literature on the
research topic as well as forming the theoretical basis for the whole study. Moreover,
related studies will also be reviewed to contextualize the research paper, and discover
the research gaps and; hence, justify the implementation of this study.
1.1. 0S,VSB*YRXWRY^3V,?/4
1.1.1. *YV,ZBSRY0*/3
1.1.1.1. &ST*/*B*,/,T:*YV,ZBSRY0*/3
 60%>B6, -
30'00'02
'%/%'H>J    %'I
!(..>>B%G$''2
  %20    2  0      '  %    .
,'20%20
'%/%0'
'',
%''2',
'
!>BB$'2H2,'
%2020I
1!>F=$'''2'%
'%%0,%%
'      %  %    0      '
0'
16
+!>FB$H''%%'2
%'0'
.I
;!>>$'2/,
      %  C  '%   '  ' ,
',,'
,.'%'4
'
Among all the above definitions of micro-teaching, Wallace’s definition is
adopted since it is the most specific one, clearly and thoroughly reflecting the nature of
microteaching activity.
1.1.1.2. BR3S,T:*YV,ZBSRY0*/3
%'2.0%''
.,    '    6%  '    ,    
', ' '0''
/% ,"%%
42%224!+.>$
17
XR//*/3
SZYV*B*Y*_*/3 SRY0*/3
SZBSRY0*/3 V*B*Y*_*/3
SZUXR//*/3
F*3?VSE6BR3S7,T:*YV,ZBSRY0*/3
XR//*/37BR3S6 00%%'2,,
&,''00%
        %%%  0      0    %

SRY0*/37BR3S6%''2'.,
%%%'C;
,'',.
!1>F>%BK$-'
00%
V*B*Y*_*/37BR3S6%00.
'2,0'''2
02'',C%,
0,!;>>%$ %0
,      0  '            '%0  
''2-'L'.,
18
%%      .  ,  ,  %0  ''  ,    ,
 '%0',0          80
'%0   0  . L  L'
.',0''%%,
,,%0'',
SZUXR//*/37BR3S60.'%0%%
%%%'/'4'0
'%0.
'%0'
SZBSRY0*/37BR3S6'%%%
%%%,0'
0'.C0'%0'2
SZYV*B*Y*_*/3 7BR3S6     '2% 0 %2
%%0,.'%0,.
!--.M64   G$'    '   
%%%%/'2%
&02'%4
1.1.1.3. :U,VBR/YS  ,T  *YV,ZBSRY0*/3  V,3VR:  */  SRY0SV  G4?YRB*,/
V,3VR:
'8+'/%
%%00/%%
'+'/''
,!"4@7.
>@-B@ 'G@;.>>B$-
>B%'%/%
%':'2'%0
19
'%20%'%%0
%0',%/%!"4
F 'G$12
    ,        '          
0'%%%0)/%,
%0%
   1, !$  '2  '.    
+''2%''80
%'%004,'0
,'0%'%%
.0,&-%'%%%2
0.'%/%
%0'%
,''
   )  /%  0
0.'%0% '
'%/''
%')%00
  "'   0 ''  %%)
%',%20'
%''0
 %0 ,    %  %  
0%%0
,0  '2  /%  '        0  ,
%%0%%%'
        %20      %'      %%
0    0    0         %'
20
,%%%0/%
'0',
0'02
%%%%00'%'
  ! '  M  ,  >$            %0
,%%'%'
,        %  0      :0
%0020
%%        0    /      '.
'%0'0%
1.1.2. 0SRUUX*YRB*,/,T:*YV,BSRY0*/3*/G*/FGGZZ!Y,/BS`B
1.1.2.1. 0SRUUX*YRB*,/,T:*YV,BSRY0*/3*/GT,VGFT,?VB0Z@SRV
7B?4S/B7*/
#  1    !#1  $      %        #
1,2,'8
"#3#-'%0,.,.
0'0 
    80      ,     /%      
04,'%
0,&%'%0
,  ,  +,  %  %  '      %  
 0  %% %  %%%
,.0'10
0'2%
'0',0%'%.'
%0%%,%'
,,0'
21
,(''%'
,'%'
%4 0.'%0
%02'/'4
'0'%0'2
'
;2,
"#3#-
%%2'=2K
0,'2'
,%''
1.1.2.2. 0SUVRYB*YS,T:*YV,ZBSRY0*/3*/GY,?V7S
  '            '2    #
1"#23#-,'%
,
RWXSE6,?V7Sa7R77S77:S/BR/43VR4*/3
F,V:
JS*30B*/
3
R7^ W\SYB*-S7

%


J -  %%  
    
  C
%  %
    

2     )
    
&  /    

,0
2     @
%.
+  
1
KJ "',.G,.
    ,
2     )
    %%  
22
  !*%2
,.$
  %  
'  
0%
  ,    

.,8
'%
"/' GJ -  ,  
%
&
2     )
    
%  0    

%%
  0  %
%'
Source: ESL/EFL classroom techniques and practices course book, 2012, p.2-3
1.1.3. SXRBS47B?4*S7
'2%%'%'
0''
,0,8
1.1.3.1. -SV7SR77B?4*S7
  0            ,  12  %''  
'%0.!30MN.$
   ,   0                
0%',%''2
&,'0'
),'2%'"
'%','2
− 7000
− .,.
− '''/%,
23
− -'0
'0&%%

2 %.
0%.,
2 1.'%'
2 '%'2%
,0
%',&'
      %' "'     ,       
0@,'5'0
%%5'/
1.1.3.2. !*SB/R:S7S7B?4*S7
5'''2&'10
''2&%%'2
%2020
 3'2&'%002-O
P.QRST0'UV'WX&YZ[\]0^!+
B$
'2,0&
,'8.12%%
0%%'2
20,0'%
'&
24
 0#1'2'%%02
!6'G$
0%%&
  '2    '  0    0    '
%'2/6%'3#-
'%'%0%'
0%22'2,
%%0%'2'"''
%%%%%,0,
'%0%%'2
        %%   '2   ,  ,
8%2020/
%%'%'2%'
,0'20.,
;    %%  0    ' 0%     5'  '2
,0#,
%%0 
,%%,'2
  '  %'%                
0,%
'2
Summary: This chapter has laid the theoretical background for the whole study
through defining keys terms and reviewing related studies.
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×