Tải bản đầy đủ

vận dụng lí thuyết graph trong dạy học phần di truyền học (sinh học 12 – thpt)

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ KHIÊN
VẬN DỤNG LÍ THUYẾT GRAPH TRONG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN
HỌC (SINH HỌC 12 – THPT)
LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC
Hà Nội, 2014

1
2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ KHIÊN
VẬN DỤNG LÍ THUYẾT GRAPH TRONG DẠY HỌC PHẦN DI
TRUYỀN HỌC (SINH HỌC 12 – THPT)
CHUYÊN NGÀNH: Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học
MÃ SỐ: 62.14.01.11
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ ĐÌNH TRUNG
Hà Nội, 2014
LỜI CAM ĐOAN
2

3
 !!"#$%"&'()*$&+,
-$.!"#$%$/'+!'!-$&$!01!23245)
56+  !+!'7
Tác giả luận án
Nguyễn Thị Khiên
3
4
LỜI CẢM ƠN!
-$' !!"#$!!!$/'&'.8!/24!9$
(0:;<6-$=5'$%'/;!>1'!7
'.!!!5?@5,A($(BC!D'EF7F7G"
 !$2H8/ !!2CIJ&!K5.1:;<'.($)-$'
 !!"#$&!0!*1!!!$/'7
'.!!!.A'!D&'L5MGN$/1
E!2A;!';IO!PF!!P&'!D'+!F!!PQ2HO
!PF2;!ORSM&E!@F$O!P&'!*$2HO!PF2;!O
RSM8OP9$+*!'.!P/;&!"#$1!!!$/'7
'.T!!!.A'!*$'2HRE%
'K!R.2A&R.E!@&U$.S!&''1"M'&'5OV
!*;8!* !:;<&O9$+*,!!!0!*!!$/'7
'.T!!!.A'!*$1'V!*;
2HO!PR.2A8O9$+*!$/4!'.!"#$1
!!!$/'7
$)W&'..A !15O5X8-$&M1"
:;<'.($)-$' !!0!*$/'7
RSM&!'YZ[\]
'.
Nguyễn Thị Khiên
4
5
MỤC LỤC
5
6
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, CÁC KÍ HIỆU TRONG LUẬN ÁN
TT VIẾT TẮT XIN ĐỌC LÀ
[\  ^
[Z ^S ^_5S$_
[` ^aS ^a5S$_
[]  b


[c  M5,
[d SF M5,!e(B!>
[f  M5,_
[g  )!#
[h R O!P
\[  $9
\\ R $9!P
\Z i K!
\`  '1"
\] RF RP(!
\c jSFR j!'*(!!P
\d k k2H
\f SFF S$"B5L($
\g SF S!e(B!>
\h S$ S$_
Z[ EER E!2A;!';IO!P
Z\ ER E!2A*IO!P
ZZ UG U$$/I$9
Z` Fj F'!'+!
Z] FSF F!1/!(A
Zc FS F!1/!!0
Zd RE $!P;!L!
Zf S !0!*
Zg  N!O
Zh  !I$9
`[  $
`\  /!6
`Z  /!6I$9
``  NIl
6
7
DANH MỤC BẢNG
7
8
DANH MỤC HÌNH
8
9
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Xuất phát từ mục đích dạy học hiện nay
klN!%1*IO!!P(!mRFn5,!P:'!&9$
!>!*o!pRF5BD$-$*19!*241=2o!_'!'
!+!!P8-$*&!q!RF!>$'!+!!Pr7S2H
IO;!.0!?19!s'M%1*IO% !)1C1*!P%RF
!2!,12C!,r!RF!>$:+!trIJCM'!!P
%RF'1"mn$)!+!tuZ\vwuZZvwuZcv7
O!x!RF!>$&:;RF!>$:&!>$!!7!"
$;!.B24'!!>$%RF)1C!s9$IO7>24
1*RF;!.5,'! !5(0!>$% !!-$'!!!O&
$9O+,!#% !!2H+!'!y0!>!*5x!9$#M
!2z'!*w.5x! !1{&(AV&5.5>$77$)W5,1/Il1
!0,>.-$,'1697
1.2. Xuất phát từ chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ về yêu cầu đổi
mới phương pháp dạy học hiện nay
S!624'Il1OMl"$-$P%(0
!*;LC'Il!*o2C&rLC;!2A;!';IO!P
24M!s!*1l!,247
$)!,+K||&+!!P'Il8!$>3-$>IO!P}6
2HIO$}(-$>}62H!P$}wS!~
-$,O!MD!#!6;!!$2A.M(.*Sm+!r
&\hhfnuZv9.;!';!%,$1*LC;!2A;!';'Il•
O€LC;!2A;!';'IlQO&+!B;!l)$9!lM
!9$&X$*!!,;2I$('O%2H!P7352C';Il'
;!2A;!';",1;!2A*!*O1-$' !IOQ!P&5..
9$+*1!H0!P&0!"#$!!P(!&!6(!1"O
!P•‚wORM|%.m]ƒZ[[\n1!,24;!'>'IlZ[[\QZ[\[
9
10
,;l+!b~!}S!624'IlI*&LCMI$&
;!2A;!';IO1!P777;!'!$!!DM/;($!q1('O%!P
(!&(!1">Y00!P&0!!*!P161!977}w
!,&Y0!P%RF;!.24"&!H1!P(!5,}!P'!!P}
1'1"5,}IO'!!P}wG$/'Il2CM!@|8!M!%!q
*S8-$~!z€E!2A;!';'Il;!.;!'!$N!N!0&0'&
!%M&2I$('O%2H!Pw5VI2<Y00!P&@("
!P/;1=!N12A"‚7
S!~-$,RM!~D!#g&!6;!!$2A+!r|mS!~
-$,()ZhQSUƒ„n[]!'\\YZ[\`ucv19LCY5.&I*
'Il1O&';#"$D$SRQRR9$+*+!,!~2H
~!!2C|RS1!M!/;-$),7r!*1l1.;!';l!>19
,;lLC;!2A;!';IO1!P!_!2C!*Oz€E!'!$N!N!
0&!%M&('O11/Il+,!#&+…Y%2H!Pw+!B;!l
)$9!l';yM!9$&!!C'r7/;$IO'!!P&'!
!q&+!$,+!N!0!P&OA(o>2H!P0/;!/1LC!#&+…
Y&;!'>Y0•‚
S!21/&LC;!2A;!';IO!PM!*$1l-$P%
!'Il!xN!0!r!OM!P/;%RF7S!*1lLC
;!2A;!';IO!P!_!2CN!0!r!OM!P/;%RF+!!K
~!!2C@@!?D!"#$'~!$"B&-$ !1/
Il%!s;!2A;!';IO!PN!07
1.3. Xuất phát từ lợi thế của Graph trong dạy học
E!2A;!';;!5B$V3;!2A;!';!"#$+!!P73M
;!2A;!';"%'!P&;!8o!!M;!2A;!';!$
%!9$!+!!P&24#IlM8!sq!10+!'!$&
rr;!2A;!';IO!PQ.+!!P0!"1+!!P8!M!2z
R'!P&/N&F!!P&jq!$/!*;&jq!$/-$(0&G~!(†&~N&
Ss1Y7777o1 ;!'!P;!2A;!';+!!PrN!!*!)&&
+!'-$'&0-$&L~!1!$>.7Sr!$M;!2A;!';"&M&
10
11
r!>';IlP!9$+!!P1Ie+,!4;1C';!2A;!';IO
!P+!'!2ze.&!O&"$16977>8!r')-$!*%
')2424!"#$7S&p;!24I0;!..-$
;!N!&(('!&L!4;&;!'!*'!$1'""6!$/4';
Il;!2A;!';;!1-$' !IO!P'+!$%5"C;!2
IO!P! !!!+,!#C&IO!P%)&/;&!!*+,!#1
+>&'!'7S!HN!0-$&+!'-$'&!*!)&";!
rN!!$>.&M!HBr!>$6;!2H!PM
24+,!#C&1C!s)-$!*;!#O;7G=!$,;!8O9$
+*!$/41*.IO&0!P&0!"#$MI$5!P&
!P!_!2C-$O;&IeI~!&'~!24)-$!*sL!>15M
;!/&:;!P(!B!B24%169Dq!!M7!N!1 !,1*
!"#$+q19N!$,;!11/Ilr1IO!P({5..
!624!P'+,!#$9M'!)2$7
1.4. Xuất phát từ các đặc trưng cơ bản của phần Di truyền học (Sinh học 12 –
THPT)
E!D$9!PmRnmF!!P\Z•REn!"#$!s!#
A5.19A(o1/!6&A!,%!*24I$915,I~o'6;ML
!#()3;!†&,5,A!>&-$D!>&19N!-$$/%!*24I
$9&!s#Il%I$9(.$61H()1.I$9!P2H7
S!21/&MI$+,!#;!D$9!P&N!!*!)&D
5/‡&M!*!)C5V!9$!*!)!?7j,!#;!D
$9!P;!D+,!#+!rN!3$241M!s
;!DP%!2A !F!!PRE7
 1/&1* M'!IO&'!!P;!W!4;1C+,!#$9
6-$P&.5.!!P(!13,;!$24MI$+,!#C&
13!*!)24'+,!#M!y!{15,1/Il!:
1!0e(.$6!Y$&VP1H()2H7 1/&(†Il
(AV&5.5>$IO!P;!D$9!P({6!$/41*! !
!'&!*!)!'+,!#7
11
12
;!r!9$>O!1*!>!*)-$!*1N!D5/
;!D$9!P7r&(†Il;!IO!P$9!RF
RE({:;'_+!!K!63,$)"5*M'!HO&5*
/;@!6.M!*!)1C!sO2C-$!*!x!~%'
6;ML!#()1(0VO'6;ML!#rF!CM'!
+!'-$'&l!>10-$!A7
|$6;!'3!sNI"&!:!P9“Vận dụng lý thuyết
Graph trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12 – THPT)”.
2. Mục đích nghiên cứu
/Il=!$,;!>6$:!rMI$;!DR!!;!
MI$!_!*!)1(†Il!:1-$' !IO!P13!2
;!2A*&13!2;!2A;!';IO!P&!xN!0!r!OM!P/;
%RF>r;;!D!6241!*$-$.%1*IO1!P;!D
$9!PmF!!P\ZREn7
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
S!"#$N!$,1'!!#1/IlN!$,;!1IO!P
;!DRmF!!P\Z•REn7
3.2. Khách thể nghiên cứu
U$' !IO!P$9!PmF!!P\Z•REn7
4. Phạm vi nghiên cứu
QGN!$,;!1#Il%r1IO!P;!D$9!PmF!!P
\Z•REn7
Q!0!*(2;!OOM()2HREO!K!R.2A1
R.E!@>+!b~!N!+!.!%.!$,7
5. Giả thuyết khoa học
S,$9$624-$ !I0;!MI$1I024M
!*!)';!MI$N!+!!P1r;!2A;!';(†Il!:
!4;N1'+!$-$' !IO!P13!2M;!2A*&M
;!2A;!';IO!P;!W!4;({;!'!$N!N!0&!%M('O
1*q!!M+,!#1+qY!P%RF!_,;/N!$,;!7
12
13
6. Nhiệm vụ nghiên cứu:
d7\7S!"#$=!$,;!11*1/Il=!$,;!IO
!Pr!$1IO!P;!D$9!P&F!!P\Z•REr"w
d7Z7 !>$!0O1*1/Il;!IO;!D$9!P&
F!!P\ZQRE!*%'1"w
d7`76$:!rMI$;!DRA(o>I0';!M
I$!_MI$3!%9>!$D4!1*L!#-$' !IO!Pw
d7]7|I0-$ !/;;!MI$3r!,+,';!MI$
!_3!%9&>L!#IO!P;!DR&F!!P\ZREw
d7c7|I0-$ !(†Il;!19$6;!2A;!';(†Il
;!1'+!$%-$' !IO!Py5*+!$IO+,!#Cw
d7d7|'~!'"$!N'!'!*$-$.IO!P5x;!1CM()
+qYA5.;!'>Y02I$RFw
d7f7!0!*(2;!O>+>!#!*$-$.%1*1/IlIO
!P;!;!DR&F!!P\Z!_.!$,97
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết
S!"#$'*$r"-$19=!$,;!1#Il%
!:>I0A(o=$/%9z'' !=$/IO!P&*$
19;!m' !&$/'&55'•n&'' !R&('!'+!mFjn
F!!P\ZQRE1'*$r"-$+!'A(o=$/y99
!1*;!N!+!'*&5.!6&1@&;!O;!&:$"B&
-$ !/;;!MI$1;!2A;!';(†Il!:>L!#!OM
!/!#!!P(!IO•!PR!_!2CN!0!r!OM2H!P7
7.2. Phương pháp điều tra sư phạm
Q9$!0OIO•!PR5x;!2A;!';;!&P1C
'1"1!P(!!-$;!?16&.H;!,$9$&-$('!
-$I0H> !>$!0O1;!N!$"!!0O!624
IO•!P5M7
Q9$ !! !!P/;%RF;!D$9!Pr"1F!!P
\ZmREnr!$!-$+,-$.(L>5M1;!,$9$A(o
 $"!!0O7
13
14
7.3. Phương pháp chuyên gia
y;<&L&=+,r;=%'!Dr!P1~&'V
!*;r+!!*1$N.IO5M19$"B&-$ !
I01(†Il;!MI$>L!#IO!P;!DR1'+!$
%5"C;7
7.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
O!0!*M()''!_;!2A;!';(†Il;!OM()
C;!0!*oM()2HRE!$MZK!R.2A&R.E!@>'!
'!*$-$.IOQ!P5x1*1/Il;!7
7.5. Phương pháp xử lí số liệu
F†Il;!D9__>†=+,-$.!$0A!0!*!
-$'!()z
X
wF
Z
m;!2A(nwFmM*!!$ˆnwm(()$5 !Mnw

1
m!*()5,!"nw
I
mM/nu\\vwu\fvA(o(('!+,-$.!$24
s!rC;1S>:!*$-$.%1/Il;!1IO!P;!D
RmF!!P\Z•REn7
7.6. Phương pháp đánh giá
* Đánh giá mặt định lượngz0"+,-$.!$243!0!*(
('!'~
I
1C

m2435.;!;!)($I_n>:!/Š&'!'7
* Đánh giá mặt định tính:
Q01"$!N19;!'>Y0>;!N!'#M!/!#
+,!#%!P(!!P/;7
Q01+!.Y!"#$Fj&6$:!rMI$&P&I~!10
/;;!%!P(!>'!''#M!/!#%!P(!19'+q
Y!P%RF+!(†Il;!!2;!2A*&M;!2A;!';IO!P7
Q01+,-$.+>;!N!+!.Y,;!$+,!#11/Il
+,!#($p5!Pmk#Mq!!M+,!#n>'!'Y02I$1
M59+,!#T!2!'M&=!#!P/;%!P(!s!rC;)!#1
!0!*7
8. Đóng góp mới của luận án
14
15
g7\7R*!)&5L($&!!*A(oN$/19=!$,;!Vz.
!6;!&'!;!O;!&y>%;!11@%;!L
!#'O5"C;7
g7Z7|I024!*!);!MI$;!DR1(†Il!:
1'+!$%-$' !IO!Pr;;!D! !!!!2H!PY02
I$!*!)!_MI$19o'6;ML!#()A(o!$/4
:;!RFr;!2A;!';>!P6.'+,!#F!!P+!'7
g7`76$:!rMI$Fj;!D$9!PA(oI0
;!L-$'19A(o1/!6&A!,%!*24I$915,I~o'
6;ML!#()3;!†&,5,A!>&-$D!>&19N!-$$/%
!*24I$9&!s#Il%I$9(.$61H()&19
I$9!P2H3r8I024';!MI$!,>L!#
'!OM!P!_;!2A;!';;!7
g7]79$6'$"B&-$ !I0;!MI$+!$
J$!1*~!!2C#MDO%2H!P($p!OMIO!P
5x;!2A;!';;!7
g7c7G$/'89$6-$ !(†Il;!!2M;!2A*&M
;!2A;!';1'+!$%-$' !IO!Pmy5*+!$!"#$
*$CnIO!P;!DR&F!!P\Zr;;!D!624!P
/;-$1*X$*'+qY!P5x;!7
g7d7G$/'52CD$8+!b~!1@%1*IO•!P5x;!
13!2M;!2A*&M;!2A;!';IO!PO9$+*!RF! !
!!1;!'>2I$;!N!&L!4;&+!'-$'!r!_2H-$
O;1IeI~!r!*$-$.&r;;!DY0!P!RFIO!P
F!!Pr!$1IO!P;!DRr"o2H;!L!7
g7f7|I0'''!0!*!_!2C!"#$>>+!
!0!*852CD$+!b~!241@C%;!IO!P
;!DRmF!!P\Z•REn1r'~2*$!+!.!''
1"RE7
9. Cấu trúc luận án
S;!DoD$&+,$/&+!$,!~&*$!+!.1;!ll&
$/'24 !5`!2Az
!2A\7A(oN$/1!0e191/Il;!IO!Pw
15
16
!2AZ7|I01(†Il;!>L!#!OM!/!#%
!P(!IO;!D$9!PmF!!P\Z•REnw
!2A`7!0!*(2;!O7
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG
LÍ THUYẾT GRAPH TRONG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC (SINH
HỌC 12 – THPT)
1.1. Lược sử nghiên cứu về lí thuyết graph ứng dụng vào dạy học
1.1.1. Nghiên cứu và ứng dụng graph trong dạy học trên thế giới
G=!$,;!M!$"!%'!P24+!(!+>3 !
195'€.D$oj(5$‚%G_!Ii$_m\f[f•\fg`n&!'!P
!l(…5)1Y\f`d7G:D$&=!$,;!M5M;!/!?%'
!P&!%,$!"#$.-$,!s5'rN!!6.N1"$+!>!2
!$!:24(0!:=%'!+!!P"!!0$%r+!!9$7!H>
!.1P%=!$,;!r!>N!3+!.$)!,+‹||&D$!,+‹||&+!
M() !r-$!*!y!{1C=!$,;!!2topo 1lí thuyết tập hợp8
o!!>!:=%!9$!!"#$7$!,&:56HN!$,;!
T!KC24r!p#€vương quốc‚%'!P7
G=!$,;!!*O 5BD$245)$)('!€G=!$,
;!~!!2C11!2C‚%&$65.oG_;Œ1Y\h`d73r,
&!9$!'!P"!,C8!"#$!!P
;!;!:124#Il!9$q!10%'!+!!P!29$
+!>!P&O*†&=!$,!&1/W!P&+!,!P771717
SY\hcg&OE!';$I___81,$)€G=!$,;!1!s#
Il%r‚7$)('!&'.8 !5!s+!'*1~!='
!PA5.%=!$,;!&y5*#Il%=!$,;!!9$q!
10+!'!$7
"O__&N!,8r!55'!"#$19
=!$,;!1!s#Il%r24Y."'O;!N!2z
O;!N=!$,;!m•$Ž5!_nw1!9$O;!NL
16
17
,+!'7r!>P'*$"O__19=!$,;!1
!s#Il%r!_'~!K($z
!;zƒƒ_7•+;_I7ƒ•+ƒ&€;!!_‚u]dv
!;zƒƒ•••7($I_(7_I7$;(7ƒ•;;_ƒ;‘_ƒ_(ƒ!& €F_;!
!_!(‚u]fvw
 !;zƒƒ•••7;!!_7& •!  G  ((  ’  •  “__&  ;
;!!_&S_•“+”F^u]hvw
R*&"!,Cr!s!r'.!"#$>!$>!r=
!$,;!1!sq!10+!!P+!'!$z2HO!PL!4;^_;•
Km”1_(Ž^•_;nr!r!"#$%'(2+•((_(w2HO
!P+…!$/_•#&r!r!"#$%'(2R$i!w2HO
!PL!4;GI_•Rr'(2Œ_ŒaŒ_5_w2HO!Pa
mnr'(2•_(E(E_(_•u\[v
–R+—r!9$'.8!"#$($19=!$,;!A(o+!
!P!=!$,O'N!1!$>!r1'!+!!P+!'7r
L5/!6!s !!"#$%•!G((m2HO!P
$5&S$“n1•__m2Ha&•In&!'.85)
!9$ !19;!u]]v&u]cv&uc[vwu]hv7
$)('!€RI5+Ž;!!_‚uc[v%•!G((1•
“__M!s$)('!!2CIJ#$D%!619=!$,;!
824$65.1Cs !5('&_,!M.!s!
Ie!>$7F05$/%p!%9=!$,;!5V!s~!!q
N!5.!6&!sA(o+!!P+X!_1NIl&!s5.1C!sH
5 !7M1q!10''.@"$"(0;!?'1!s169
€o‚"$D$M.($!q($!A7
$)€G=!$,;!1!s#Il%r‚u]gv&•!G((
1•“__8 !55'19€‚1#Il=!$,;'q!
10!P&!,+,O__&O*•7C!Af[[! !1{1!A\d[[1N
Il!2CIJl!>7
rO&=!$,;1!s#Il%r8124!"#$
>';Il1'q!10+!'!$rrq!10'Il7
17
18
1.1.1.2. Vận dụng lí thuyết graph vào dạy học trên thế giới
9yN$/&;!rN!+!'-$'&N!!$>.M1L~!
1s!B7@Š19yNQN$/IO!P&;!133$24&+!'-$'
O13r!>5>$O5x(AV! !!Ol!>N!0-$7!N!1 !,
;!2A;!';;!'!P8,;/1!$>!'!!;!2A;!';IO!P
!2H7
,Y\hd['!!0$!"#$;!#Il1IO!P
2H!PC!$24!s!!0$'+>7 SY\hdcQ\hdd&!(2;!O
SG7SG8,!!!0!*!$>!';!2A;!';%'
!P!!;!2A;!';IO!P!$!!9$+!!P!2H7
E!2A;!';'!P824.5,!;!W!4;1C!s-$$/
N!P1N$/IO!P>!/(0o!!M;!2A;!';IO!P7O!P
5x;!8_O!s!*$-$.7 !%G7S7GoM$
!2CC!1*!$>!'!s;!2A;!';+!!P+!'-$'!!
!s;!2A;!';IO1!P7T5BD$3!H>r&!9$!+!!P
SmG"|Tn&#&E!';&!$˜Fq777D24!H!s !
!"#$19N!$,;!T!2!s#Il%rPy%H
()8!M!*O7
SY\hdc^7k7|+!2HD$"81/IlM()-$>N
!$,;!~!!2C>! !!rMI$M*$'+!19M
+!'*&M~!$/7™!xIO!PRr!P&+!'*;!D
†A5.!4;!!*$'+!76$:%MO*$'+!
L!4;!s)"!*5"'+!'*1)"!*-$O%'
;!D†!#0O*$r76$:%*$'+!r!>Ie
.M'!0-$5xM;!1P€6$:%*$‚u]Zv7
l!>8Ie.!s+!'*5x!s;!&+!'*@
245)N'1'T"!K(0"!*7
^7k7|+!T.!N!xz;!MI$%M*$'+!
!;!Š;2H'1"r!s'!'(A5My>IO!P%*$24
18
19
5"(OM'!+!'!-$5xM;!-$)-$!*5.!6'
+!'*O"*$'+!r&:;!P(!!>$5.!6&!C$!Au]Zv7
SY\hdc&!N$/IO!PR'!P7|7EI01'!%
|+!&IW;!2A;!';;!8Ie.0-$!sdiễn biến của một
tình huống dạy học5x(AVtrình tự những hành động của thày và tròM
!N!*!'!P7;!%N!!$)IO!PII0:;!:
;!N!245.!6%;!2A;!';IO!P24';Il !!$)
IO!Pr1.!N!24!*$-$.%r7
SY\hfZQ7E7+$;8(†Il;!2A;!';;!>! !!'
' !!$)%IO!P"$1697"A(or&8;!O'N!
!$)+!'!$IO!P"$1697
$  !"&  ;!2A  ;!';  ;!  24  ^7k7|+!&  7|7E&
7E7+$;1!s'.+!'9$6C!KI3o#;!2A;!';
!"#$+!!P=$/IO!P&!#!2;!L5,';Il>o!!
M;!2A;!';IO!P'2H;!L!u][v&u]Zv7
G7$7__m\hhfn1C !€;!1#Il%r‚uZdvVg
!2A&9/;,+!'*;!1#Il%;!q!10+!,1
9$+!>'Il7klN!%$)('!€:;<'1"&!P(!&B1s
+!'*A5.%=!$,V!~7771-$_1CM1#Il%rI2C
IO;!L/;‚7
' !+!'T9/;!"#$19#Il%;!!2z$A
_Am\hdfn1C}GN!$,;!1!s#Il}wa7•„(m\hffn1C}S!/;
N!$,;!}wkM() !+!'!2};!1O2C!s$!O}%
a7_;&7|!w}GN!$,;!}%77_;&i7k;5_;&7i|;7
F0#Il%;!+!.~!1@!"#$+!
!P1IO!P'5MzY!P&/=&F!!P&'Il!P•
19
20
1.1.2. Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết graph dạy học các
môn học ở Việt Nam
1.1.2.1. Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết graph vào dạy học
'(2S$eSPU$D$"!"#$1*#IlN!$,;!
1IO!Pr!$1IOR'!Pr"7SY\hfZ8!P;!2A;!';
;!'!P)24!"#$!0!*&!$>!rr!!;!2A
;!';IO!PRr!P7™W'M(0>+!!"#$!0!*1/
IlN!$,;!1-$' !IO!P'!Po2H$!P;!L!
1'2H!$"!*;&b&O!P1'+!$%-$' !IO!P
!2z.IO5Cw/;%)1!!*+,!#w+>'!'7
SY\hfh!B5OP !€G=$/IO!P•+!!P
19NIl1IO!P‚!2MH$"!1*€ '!1/Il!s
;!2A;!';+!!Pm!2!0!*&I0'&! !!r&&(AV
O•n1!0eIO!Po2H;!L!‚73Y\hg\,Y\hg`
8D245)' !u`]v€E!2A;!';;!IO!P‚&
mY\hg\nwu`cv€E!2A;!';;!1=!$,195'Rr!P‚wu`dv€F0
!$>!r;!2A;!';+!!P!!;!2A;!';IO!P‚&mY\hg`n8
('‡!A!*$-$.C!1*(†Il;!IO!P7u`fv€G=
$/IO!PO2A&/;\‚mY\hgdn™O,;l+!b~!€O!_
;!MI$&'1"r24M~!!2C‡*&+!(1!s9$
!#,$&1l1y77!P!_;!MI$&!P(!IeI~!!2C1'A
5.&!_I‡24(0;!'>%169>00'!*!s!,&
!s!#!1y5*(†Il('!'+!r!*$-$.1!!
!A‚7™+!b~!1*(†Il;!2A;!';;!IO!Pr'~6
C19yNIl1 €j!/;24;!MI$%M169r!qB
1s24.6$:1;!'>%MI$169r&V!H;!
MI$%169!N!>0!(0q!!M&'!*MI$r‚7S
&;!2A;!';@r'~6C19y#Il1 z€;!MI$%
M5"C;l!.'1"1!P(!!xO24!624
%IO1!Py5*%0!P‚u`gv7
20
21
"A(o+,!31,;!$!s!!0$!"#$+!!P%F
S$eSPU$&!9$ !!"#$$/',(q%''.
+!'!2z
E!O2mY\hg]nu]Zv}Dùng graph nội dung của bài lên lớp để dạy và
học chương Nitơ- phôtpho ở lớp XI trường PTTH}!s !D$"
!"#$&M'!r!*!)1*(†Il;!>IO!P7'.8 !
5+!'D%A(o=$/19=!$,;!11*!$>!r3;!2A;!';
!"#$+!!P!-$1*†=(2;!O>o!!;!2A;!';IO
!PwC!*$6$:%;!MI$&'-$ !>+!;!MI$
+!!"#$*$CwC!*$+!'-$'-$' !!"#$&!0!*
;!2A;!';;!o5MRr!P1C352C>+!l!>7$!"&
;!O1!"#$%'.!$M!r!PhRF7j!)24MI$!"
#$-$'BP!K9/;,M!2A%C;hmTnRr!P7
'! !!#>+!+!!0!*5"C;r!9$>Wy;!2z! !!#
!#!61! !!#!#!9$r!>';Il!! !!#!#Y1! !!#!#
('$&'!2'! !!# !5"!2I01"$!N!%,$&!2
!>!*241@%'1"1!P(!1*!OM!/!#!#&
!_!:'!;!!'! !!#!21/!2‡7
j,-$.!"#$%E!O2'Y,;!_€Dạy học bằng
phương pháp Graph góp phần nâng cao chất lượng giờ giảng‚&mZ[[`n 8
+!b~!N!!*$-$.%1*(†Il;!IO!P!2M5x!#
'!/N!+!.!%1*!$>!r;!2A;!';+!!P!!;!2A
;!';IO!P!2H7O!P5x;!2A;!';;!8r;;!D
24Y0!/!#&+!.Y0!P&0+!';!'%!P(!w
S$e,mY\hgcnu]\v€R*!)+!'*1;!2A;!';
! !!!+!'*' !~=+!,'2C'C;\[&\\2H
RE‚9/;C(0;!6;'+!'*!_! !'$"B;!!
+!'*' !~=+!,'2C&A(o=!$,&;!2A;!';
! !!r5x(AVm;!n1C !0!0!*"C;7G$/'T!29
21
22
/;C'~%1*(†Il(AV;!'+!$%5"C;T!2
'~!KO%;!2A;!';-$' !!P/;;!'>2I$
+!.Y+!';!'!P/;%!P(!w
R*^!mY\hh`nu\v}Vận dụng phương pháp sơ đồ graph vào
dạy học Địa lí các lớp 6 và 8 PTCS}'.!K-$ !]52C>+!;!
MI$IO!P)1C'1"1!P(!7'.$/'!KC
!"#$;!!2M;!2A*&!#!2!"#$y;!2A;!';IO
!P%;!w
S$e!~mYZ[[Znu]v€F†Il;!11*;!N!)-$
!*!qs'$O1Y‚O;!N'Il&()]Zm\[ƒZ[[ZnwmYZ[[]n
$/',(…u]v}Sử dụng graph trong dạy Tiếng Việt}89/;CA(o
N$/&1@%;!IO!P!2M;!2A*1;!2A;!';IO
!P1'+!$%5"C;!2IO+,!#C&/;&%)w$*/;
!0!!&+>'!'IO!P,1*, @169!,(#
Cš)1C'+!!P8!M7$!"& !%'.!KC9
/;Cphương pháp sử dụng graph nội dung 8r(›>'1"L!#1*
!"#$5C!RFw
E!Ok!mYZ[[Zn&u`hv&u][v1C !!"#$}Sử dụng
graph vào dạy học Địa lí lớp 12 THPT‚!KA(o=$/19;!O;!&
;!2A' !5MI$5"C;5x;!I01Y0!/!#
%!P(!7'.(†Il;!13M;!2A*IO!P13M
;!2A;!';IO!P731*!2CIJ!P(!I0;!+,!#,
1*!P(!00I0;!MI$7
S!9$ !!"#$(†Il;!IO!P!sYD
8o";!;!:&IO!9$q!10';Il1*.
IOo2H;!L!1.o'2HO!PmRn&bmn&$6;
!$"!*;u`[v&u``v7
22
23
rO&1*1/IlN!$,;!1-$' !IO!Po*S
!*824'!'Il-$!"#$121#IlIO!Po
!9$5M7F†Il;!8:;!P(!B1s+,!#1;!'>2
I$M/;24!624IO!P7
1.1.2.2. Nghiên cứu vận dụng lí thuyết graph vào dạy học Sinh học THPT
r!>!61*1/IlN!$,;!1IO!P+!;!.169
Cš)1CIO!Po2C7$!"1*1/IlN!$,;!1IO
F!!PC!KrM() !!"#$%S$eE!:!K!ugvm\hhhn
€Sử dụng Graph nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học
sinh thái học”,mZ[[cnuhv€Nâng cao hiệu quả dạy học Giải phẫu - Sinh lý người ở trung
học cơ sở bằng áp dụng phương pháp grap‚wmZ[[cnu\[v€Phương pháp graph trong
dạy học Sinh học‚wufv€Chuyển hóa Graph Toán thành Graph học Sinh học‚7
S$eE!:!K!89/;,'O;!r!2C&1!2Cw'$"
BI0;!IO!Pw-$ !/;;!MI$w;!!OMwF†
Il;!2A;!';;!IO!PF!!'!P&.5/;$919A(o
1/!61A(oI$9o6;;!†o2H;!L!7
DYj"mYZ[[dnuZ]v&€/Il,;/.-$,169IO
!PI$9!Po2HRE‚81/Il=!$,,;/!*!)>IO!P
.-$,169$9!PoRE7
E!O!~kmYZ[[[n&}Ứng dụng lí thuyết graph xây dựng và sử dụng
sơ đồ để tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học Sinh học THPT";
S$ekO!RW&mYZ[\ZnXây dựng và sử dụng graph trong dạy học chương
“ Cơ chế di truyền và biến dị”, F!!P\Z$!P;!L!wkYR2&“Bài
giảng Vận dụng lý thuyết Graph trong dạy học Giải phẫu sinh lý người Sinh học 8 trung
học cơ sở”[23].
S!21&!,'!(2;!O81/IlN!$,;!1IO
!Po!9$!P1o'5/!P_rM;!2A*&M;!2A
;!';IO!Pr!*$-$.7$!"&)1C;!D$9!PmF!!P\Z•
REnC!KrM()!"#$1/Il;!1IO!Po#+!oD$
23
24
!2;!2A*IO!P&!2r'.($!"#$M'!!*
!)1*1/IlN!$,;!1.IO;!D$9!PmF!!P\Z•
REn13!2;!2A*&13!2;!2A;!';IO!P7
1.2. Cơ sở khoa học của việc vận dụng lý thuyết Graph vào dạy học
1.2.1. Khái niệm Graph
;!MN!$,r$V)3'!P&VO!2M+!!P
M/;7,&N!$,;!824(†IlM8&+!'-$_!$M)1C
!9$!+!!P!2zN!P&|8!M!P&|I0&!&U$.N
1IO!P7777
Q!_3>^!•*&GraphmI!3Q$nr!qzsơ đồ, đồ thị,
mạch, mạngw+!M3&Graphm1_5nr!qzvẽ sơ đồ, vẽ đồ thị, minh họa
bằng đồ thị; vẽ mạng, vẽ mạchw@+!N!3&GraphicmI‘_1_nr!qz
thuộc về sơ đồ, thuộc về đồ thị, thuộc về mạch mạng
Q,E!';zj!I!3Q$mGraphe)r!qzsơ đồ, đồ thị,
mạch mạngw+!;!r3mGraphiquement) r!qzbằng sơ đồ, bằng đồ thị;
bằng mạch, mạng.
!9$ !!$)!:!2H1{!s(AVV!s>
5>$!~')2424_Š1'2H)'>1C!$24
2!M-$!*rs')24•r!N!;!7
!s Graph +!!$>3,^!!,E!';(,*9$
24I~!!q(AV!O&O!7>'!!DJ&+!!"#$19N
!$,;!'!+!!P1Js$""P};!}!#+!I~!(
,*7
SMI$=!$,;!6;!#O;&B91C!sy2%'!P7
r!s()&!s!#&!s+!'*&!*24!,(#+!'-$'1
3$247
2C!:!K !5M()16919=!$,;!r!2
!s99=$/!N!%$/'7
2425
!_=!$,'&;!mV!~nM6$:HOV'K!1
'O!)'K!r724.! !!#zœm&in7P/;'K!
m__(n!y:mSI_(n1iP/;'O!miI_(n!y$mE1(n7
O!r!>r!2Cm$n!y1!2C7V!~!2H241{I2CIOM
/;'>m'K!n)1C!$5x'O!bm'O!n7r!>i
/;'y;m$&1nm$&1!K!%nu\cv7
S!21/&!_'!!>$%=!$,'&;!M/;!4;()24
!s$!O'K!1'$rD$:O'K!ru]&Zgv7
kp;!r!>245>$Ie;!b+!'!$I2CIO(AV&IO
5>$V-$!*!yIO5.m/n&!2;!.!K‡24)-$!*
s'K!m! !\7\n245>$Ie5x!+>$+!'!$&!2)-$
!*%'K!+!!Lu\[v&u\cv&u\hv7
Hình1.1: Hai cách thể hiện khác nhau của một graph
M;!r!>rK!OM;!! K!rP;!
m! !\7Znu\cv7
Hình 1.2: Graph có đỉnh C là graph con
1.2.2. Bản chất của graph
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×