Tải bản đầy đủ (.pdf) (25 trang)

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội của Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (918.1 KB, 25 trang )



FOREIGN TRADE UNIVERSITY
*********Tiểu luận kinh tế lượng:








GVHD: 
QTKDQT-CN22
SVTH: MSSV
Lê Thanh Minh 1203015033
 1203025029
 1203025054
 1203025044
 1203025036
06/2013
MỤC LỤC


Li c Trang
Bng phân công công vic
 1
 2
 7
 13
4.1 c và kia các h s hi quy. 14
4.2 Kim tra s phù hp ca mô hình. 16
4.3 Kinh và khc phc các hing trong mô hình 17
4.4 Kt lun 17
Ý ki xut, gi ý gii pháp 20
TÀI LIU THAM KHO 21

LỜI CẢM ƠN





 
.



Tên SV
 chung

riêng
Lê Thanh Minh
- Tìm ý tưởng cho đề tài

- Lên kế hoạch thực hiện
- Tìm tài liệu cơ sở lí luận
của đề tài
Tìm số liệu GDP, viết
mục tiêu, ý nghĩa đề tài,
tổng hợp bài

Tổng hợp số liệu, chạy
Eview, kiểm định ý nghĩa
các hệ số hồi quy. Viết kết
luận, đề xuất ý kiến

Tìm số liệu xuất khẩu,
kiểm định sự phù hợp của
mô hình

Tìm số liệu nhập khẩu,
kiểm tra, khắc phục đa
cộng tuyến


Tìm số liệu đầu tư, kiểm
tra, khắc phục phương sai
thay đổi


Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

1

1.1.

 

.
T





 

.





- 



 
 



Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

2

- 
.

( 


, 



?

tài: 
 2007).
1.

ta tr

.
1.

1988-2007.
:
g:







Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

3

C

2.1. 
2.1.1 Khái niệm
"(GDP) hàng hóa
 .", là
 
hàng hóa và .
2.1.2 Phương pháp tính tổng sản phẩm quốc nội GDP



hay - (US Dollar) 





.
2.1.2.1 pháp chi tiêu:
chi tiêu


 
Y = GDP = C + I + G + X  M  Te = C + I + G +NX  T
e



Y.
C (consumption)
.
Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

4

I (Inv

.
X (Export)  
.
M (Import)
trong .
T
e
(Tax): 
NX (Net Export)
. NX = X - M
 

2.1.2.2.  )



2.1.2.3.  chi phí:


.
GDP= W + i + r + R
 ng



 
ch trên.

.


Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

5

2.2. 
2.2.1. Giá trị xuất khẩu

h 
   chi phí  
 
ngoài và   
 


 

.
Trong tính toán 
   


     công
 . Tuy nhiên, do 
g, 
(IMF)   
.
2.2.2. Giá trị nhập khẩu

q này mua hàng hóa và  


  

  (cái, , v.v )
Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

6

  


nhu

.




Y: 


  
n.
(NX)
     

.
NX = X  M
2.2.3. Giá trị đầu tư



 
 
 
Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

7

C


3.1.

               
330.698 km
2
            
, 

-

.





 


 

                







 

Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương


8


- 2006).




 

.


-
- 
- 

1986  
 
 
1991  



-  
-

 trong  
m.

- 


  - 
Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

9








 
2001 - 

 





- 














p
Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

10







     
 











 


 
     

       
t


 

Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

11








             


              






 


m 1992




.


trung b


 
Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

12

3.2. Mô hình 
-  (GDP) 
-  X
2

X
3


X
4




- Mô hình tng th:
Y =
1

+
2

X
2i
+
3

X
3i
+
4

X
4i
+ U
i
- K vng du các h s hi quy:
 
2


 
3

 
4

3.3. Ngun d liu và cách thu thp d liu

- Niên giám Thng Kê 2007, Tng cc thng kê, NXB Thng Kê.
- S liu t trang web ca Ngân Hàng Th Gii www.worldbank.org
 


Bng s liu GDP, nhp khu, xut kha Vit Nam (1988  2007)

Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

13

 nghiên

  
 


Y
X2
X3
X4
1988
15.5
2.9
3.8
3.2
1989
16.9
3.1
4.3
3.6
1990

17.0
3.5
4.8
4.3
1991
17.4
3.9
5.2
4.9
1992
18.7
4.3
5.9
5.8
1993
19.8
4.7
6.8
6.4
1994
21.7
5.1
7.0
6.7
1995
22.9
5.3
7.5
7.2
1996

27.2
7.3
11.1
8.7
1997
31.4
8.9
11.2
10.8
1998
36.1
9.4
11.5
11.7
1999
40.0
11.6
11.6
13.1
2000
44.2
14.5
15.6
15.1
2001
48.4
15.0
16.1
17.0
2002

53.6
16.5
19.3
19.9
2003
56.3
17.0
21.2
20.8
2004
58.0
18.7
22.4
21.9
2005
59.1
19.1
23.7
23.2
2006
63.1
21.4
25.3
25.6
2007
65.4
23.2
26.9
26.9
Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương


14



= 8.3625 + 1.4422 X
2i
 0.5488 X
3i
+ 1.5504 X
4i
+ e
i

4.1. 
 
 
1:
ng
 
 
2
: 

 
3
:  

 
4:




 
1:


1
= 0
Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

15

H1: 
1








2:

2
= 0
H1: 2





  


3:

3
= 0
H1: 
3


Prob (3
 không 



4:

4
= 0
H1: 
4




Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương


16



GT:
Ta có:
878521.775
993173.01
993173.0
*
14
420
1
*
1
2
2




R
R
k
kn
F


g: F
0.05
(3,16) = 3.24

0.05
(3,16)
 Bác b H
0
=> Mô hình phù hp vi m

4.3.1. Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến

iiiii
eXXXY 
432
^
550492.1548843.0442159.1362519.8





 Khc phng tuyn bng cách loi mt bin gii thích ra khi mô hình
2 và X4 là r
24



 Mô hình h bin xut khu X2:

Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

17


 = 8.0059  0.6323X
3i
+ 2.8728X
4i
+ U
i

Ta có: R
2

 Mô hình h bi

 = 8.2804 + 2.4172X
2i
+ 0.1777X
3i
+ U
i

Ta có: R
2

Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

18


 
2

2


 = 8.2804 + 2.4172X
2i
+ 0.1777X
3i
+ U
i

4.3.2. Kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi
Kinh White

iiiii
eXXXY 
432
^
550492.1548843.0442159.1362519.8


 e
i



Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương


19


Kinh gi thit:
H
o

H
1


Prob. Chi-square (9) = 0.4228 >

o

4.4.  
4.4.1. Kết luận mô hình
 = 8.2804 + 2.4172X
2i
+ 0.1777X
3i
+ U
i

 
2

 .
Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương


20

 
3



2

 
4.4.2. Hạn chế của mô hình
- 

- 
 


 V giá tr xut khu
- 


- 

 V giá tr nhp khu
- 

- 
c phát


 V 


cao.Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương

21


[1].  (2008) -
, .

.
[3]. 
[4]. http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam
[5].http://vietbao.vn/Kinh-te/Nhin-lai-nen-kinh-te-Viet-Nam-qua-20-nam-doi-
moi/65052003/87/


Xem Thêm

×