Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

Nghiên cứu tình trạng kháng insulin và mức độ kiểm soát một số chỉ số ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tổn thương thận (tóm tắt)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (374.49 KB, 24 trang )



 !"#$%&'!"()'
β*+',&"!-".')/0!"
1'2")34()/5
!"*6)7!68"4()9":;
&<!""#)&=!$9 !"7
>.>()!"/
!$'%"?,@
'%8"4!A#':.*B7
".CD2")3*+''
E7DFG/H1
@*:"CD!7AI% '
')"#)<!68"4)""JKL#-
").M3))""JKN7A5). O5
%@7"$P!".@QJ)
5!".@)"$>*R
9"S).'@/
9"SD T5'
%@$"$: :!"!-".'
)55!"/U7@.78S=!$ 
!"*6)7$C2")V)"!-7NW-*T?
.'"$>#X!E*RO,YZJK7
![A=!$ !"D
)9"SX4 \/0!"#
H1@7"2"> :!=!$D
V*"C2")51! )37
])6^9"S#C#9C%"
XRC";
1. Khảo sát sự biến đổi và mối tương quan giữa kháng
insulin với mức độ tổn thương thận ở bệnh nhân đái tháo đường týp


2 có biến chứng thận.
2. Đánh giá hiệu quả kiểm soát một số chỉ số, sự thay đổi
kháng insulin và mức độ tổn thương thận sau 6 tháng theo dõi điều
trị.
_

`a"@T!E*RO,YZJK7*6)7
"!-WNW-*:8S=!$ !"#.!"
7%&'βVD  5
"75H1@5C#>()
"$)!E*R: :!"!-".')55
!"/
`bS$C2")5])V)=!$
!"7A%H1@#H!"C=!$
C2")'1'!#C79"S
5H1@/
`T*R5"2">!$*" ".'
6D!$7AFG5H1@()
0UZcd&eef7@@e_79"SD
C%"/
`G*R9"SFG5H1
@-0".'()0UZcdCT"2"> :
!!$=!$(.'""!-#".'#*"<
5*R>, !"g>5
])%H1@/0'2">9"SgX%
79*R@':()@FG/

a"@<_h)0O :") >7RR#
7Ai1#hI>#f:"<#I<S#_,#!1<#Ij"
) >'k7__e"'K/749)#

H2")II)#$71)# '2">C
%"I)#"@Ii)# '"@)# 'S_)/

 !"#$%#&'(%#)*+#!#!,#-"%.!"/-01#$ .23 456.7#
.!08#$.!9#

0!",!".>*R!3()
!"#:"X)&<!""/N.'"$4"
 !";$"!-".')#&".'

YK#$*"laaJ5mn4>
YUaW7&.-*o/0!"D.7V)81
kbJ/UD#n,4n,*)8-
.'"$  !"/H1B"@7A!68"4
-"/FC5<!$.'"$".19"
8"47': !")<;"HCie#$
!$]#7@#52"-&9"#p7@#
9"##"$)"#9!E),5
#YK#9!E$*""!-) \#=
!$ $1:qh#e r#"77MR)s_e#V
stt#&.-*o7r>YUaW#
7#%)-"<%))/

N5!$18S !"!)";
`Phương pháp đánh giá hoạt động nội sinh insulin.
`Các phương pháp đánh giá hoạt động ngoại sinh của insulin.
`Phương pháp gián tiếp xác định kháng insulin: U6)C$C
2")V)=!$!"NW-*7Ao"!-".')
u5:8SO,YZJKWY-!)!!J*-K!!-!!-
<YZJK_7YZJK/N=!$ :!.()!"

3vcLdN0d (Quantitative Insulin Sensitivity Check Index)/b
S%&'w!$=!$ O" ;
N=!$JK" #=!$F--#=!$.>!"dQd!"
!-!7.*-8/
4:5.%;'<%=>&/".>?.&@5!A&@)*+#!#!,#-"%.!"/-01#$
.23456.7#.!08#$.!9#
0:!).'"$RC"Y2"$')
)/N549" ".'797 :!=!$-
dUxeehyYND"z{F,U1eehy-KUK
e_I/kG)g5 ".'&ee|#V74
9B :!)<;"!-".')#YK_N#Y".'#
FJd7*"/
I
B%+'C'D5EF-%G'.HI.H/#$J%+5<%=>&/".5"55!A&@K.!FL-7%
<!"#$%#&'(%#JM>N5-?.7#.!08#$.!9#)*+#!#!,#-"%.!"/
-01#$.23456.7#.!08#$.!9#
 !" # $  %&
'
GVD5H1@9" ".'
*P!": :!"!-".')/FC :
!.'"$=!$- ".'#7499"SH1
@ ".'B';
`FG5JKN`7JKL`;0:!%-"
79"S>>-"X%'-".:9"4
1 '7A R>:K_()K-!dd/
`FG%@;}$9"SP#&*"#
-"/N5:!E*R*"$%'^
*S9"",#)v:>H1 -$@
*8D@'7C/
`FG!".@;''&"$'>*#=

S3"!A JaN~_hru/
(&)*+ 
JRC" :!=!$; O5$p"#FJd
79,#YK•_IerteY#YK_N~j#h€7"!-
".')u5•i#i{j#_ra%$/
 kA%7@.H1@![ :! O'
:C7% !">5])/
4WOPQRS
4 @%.0T#$#$!%;#5N'
•_ree|'_re_#uO'C
%"tt$5;h_ ?-%5
G_#__IFG O5H1@5G7_iFG
5H1@5GI/5GI5FG5
JKL`#I|FGJKN`7jIFGQJ/ND
79"SF7G".^T{Y<NJ
 ,-./!"#$
-C""‚H%.''AƒYZ&_||t;
 `o"!-".')5!)"V)&"$PtW_q
fr>4B
i
`o"!-".')4 \q__#_r '7A"
%&o"!-".')B
`o"!-".')%()*"
"!-q__#_r/
 ,-./!"%0
`GV ?-5<o"!-".')u5~
j#_r/
`4>*"o"!-".')u5#
!)"<o"!-".')~f#traA3/
 ,-./!"%0

`FG‚BB")9"S
`N5"HA1<5_7I
`0OSv4
`:C%")9"S )
`<))C%"
1 ,-./!"%0
`o<C""‚()5
`N5'%@;JKL`yJKN`yQJ5
JaN~jeru
2 ,-.3 4!"%50
`_#5".CD) \
`)5V'%^ "‚#OC*#
<"14#2"„T4///
`Jv  …-B"#F)!-*†#"(.
@‡
`FD5%@
`FDQJ)"$)3"" \/
`QE*R*7M_A:C%"/
`0OB.(8n-+"C%"/
`FD5<"!-".')u5~Irs
hr/
`GVD O"D(9"S/
44 !08#$3!"3#$!%;#5N'
h
 ,-6
'%"#O>v)#!!$%7A5%
#%# '-*m*3!)")9"S/
 U#!5V>W'
p+"-O%!)";
5; ;Np+"

 ;!)!$
 ;e#h A4;= !"
D5H1@/
Q)!$A >e#_ˆe#_
G7@.p+"B'5C%";ˆ|j
Q$D$:">5C%"|j#C%"
.!E*R_iD/
 ,#+7+8-6
S):;C%"'0)G'F7
G".^T$Y<NJ/
)'C%";•_&ee|'_
&e_/
1 9:;-6
Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu
`"H#A#)#FJd
`0) '#%#'%;YK#
FJNF#H1v‡
`N=!$".'3;YN#Y#Y
`Q5)";"!-#YK_N#"-#-)#p"‡
`‰"$9"S/
`:H1@5FG5H1@
Khảo sát biến đổi và mối tương quan kháng insulin với mức độ tổn
thương thận ở BN ĐTĐ týp 2 có biến chứng thận
j
( )
pp
m
n −××= _
|j/_

,
`F'H=!$ !"<;!"#NW-*#YZJKW
dl#YZJKW€Q7YZJKW€F
`aC2")V)=!$ !"7A%H1@#
=!$C2")' !";*"#YK#FJd‡
Đánh giá hiệu quả kiểm soát một số chỉ số, sự thay đổi kháng insulin
và mức độ tổn thương thận sau điều trị 6 tháng
`Y"2"> :!"!-".')#YK_N#YK7=!$
*"-%$#4@#84"/
`).H=!$ !")<; NW-*#
YZJKWdl#YZJKW€Q7YZJKW€F!)"j9"S/
`F'H%H1@!)"j9"S)<;8
S‰FG5JKL`#JKN`#QJ7JaN()
D5'%@/
ŠCác mốc thời gian nghiên cứu:
GC%"6v): >!=!$ !"7
$C2")7A%H1@
NRC";D74'&"$#".@#
9"S-•D/J‹FG #8n
7=1'"B# 'u!)"j"@!$":
!!#"2">9"S
2 -. -6
`N‚;-ƒYZ_||t

`N‚YK-ŒGNfeeI
`N‚laaJ- ".'()Yk)
eet/
`N‚•)D#n,-ƒYZD"z
`"2">9"S- ".'()YG'{
k)
`N‚'%@;JKL`#JKN`#QJ-Y
@32"$'eef
`%&>=!$ !"-%D7S
'2">5% ?-
`N=!$8n".'37!5)-X!$!3
k)
f
44X!08#$3!"3YZ(2&@(%+'
`"@!$"7>B9•8-
`bE!$"XQ}QQ_h/e
`k[<S6C•8-
B [\RS
B]5-%=>5!'#$5EF-@%.0T#$#$!%;#5N'
<=8&5>5(?@7:*)*%+5
/5!6%*A-6
"H",-A#‰)rV5C%"9"
O5!6 5])#se#eh/)
55H1@|#IŽj#I&#)15)5H
1@j#jŽh#t&5])#~e#e_/
0O5!6 V)579‰D5
FJd )"#S",FJd5 O #s
e#eh/Q!!$=!$!5)7".'35D
57 O5H1@4.;55'%@S
",()YN#Y#Y#<-#)"41#"-#

-)#)*")15)5'%@5
])#~e#eh7~e#e_/
‰'%YK#'""R#7m
7!".5FG5H1@)1
5)5H1#~e#eh7~e#e_/
<=8&'%-6
Bảng 3.9: Phân bố bệnh nhân theo giai đoạn bệnh thận mạn dựa vào
phân loại NKF/KDOQI
%F%-/^#*+#!.!9#

B
_#`4ab
c@(0T#$_#b d(+_eb
_ _ |#j
 i| I|#h
I Ii f#i
i _f _I#f
h _ |#f
N(.'"5D@)#I/
t

(8B0 Tỷ lệ bệnh nhân theo thể lâm sàng bệnh thận mạn tính
9'C0o7A‰)4FGQJ#4JKL`/
B4 !"#$%#&'(%#)*+#!#!,# -"%.!"/-01#$ 56*%f#5!N#$
.!9#
(&)*
Bảng 3.14: So sánh giá trị trung bình các chỉ số giữa 3 nhóm đối tượng
!A&@_#`gb
_b

4
_#`Bb
_4b

B
_#`4ab
_Bb
3
h
d!"
_•r
j#||ŽI#I _e#iŽj#_I _h#tŽ|# ~e#e_
NW-*
r
e#ffŽe#i_ _#ehŽe#j _#iiŽe#ff ~e#e_
YZJKWdl _#iIŽe#i| #tIŽ_#t_ I#fjŽ#et ~e#e_
YZJKW€Q fh#ftŽII#Ij
it#ftŽIe#_
I
i|#jŽIt#e
I
_W#_WI~e#e_
WIse#eh
YZJKW€F _h_#hjŽj#h_
ft#|_Žif#h
i
te#IŽit#j|

_W#_WI~e#e_
/I se#eh
`oS",<!"#NW-*#=!$ !"
D9")15])!7A5% ?-
#5D5H1@)4/
`.!"7%&'βD9"
>1!7A5% ?-!V)5
D,!6  O5])$ C/
|
Bảng 3.16: So sánh tỷ lệ bệnh nhân giữa 2 nhóm dựa vào mức
độ của các chỉ số.
!A&@

4K
_#`Bb 
BK
_#`4ab

# _eb # _eb
&
d!"#s_e#|
_•r
ij ie#f _e_ t_#h
~e#e_
NW-*#s_#_tr I| Ii#h ff j#_ ~e#e_
YZJKWdl#s_#| tj fj#_ || f|#t se#eh
o> YZJKW€Q#~ih#h i| iI#i |f ft# ~e#e_
YZJKW€F#~t|#_ h_ ih#_ _ee te#j ~e#e_
`FG5H1@5&!"#NW-*#YZJKWdl9"
'‰)1!7AFG O5H1@/

`FGH1@5>.!"#%&'!"
()'β9"'‰)1!7AFG O5
H1@/
?*-D+E+>&'
Bảng 3.17: So sánh giá trị trung bình các chỉ số kháng insulin ở
bệnh nhân theo thể lâm sàng tổn thương thận.
!A&@
_ib
_#`44b
_ib
_#`Bjb
c
_#`XBb
3
h
d!"
_•r
_#_hŽf#ei _h#h_Žt#tj _t#hiŽ__#t
~e#e_
NW-*
r
_#_Že#ih _#hIŽe#j_ _#tjŽ_#II
~e#eh
YZJKWdl #|jŽ_#__ I#j_Ž_#fi i#iIŽ#i ~e#e_
YZJKW€Q hi#fiŽ|#| it#fŽi#_ i#IŽi#j ~e#eh
YZJKW€F tt#fŽih#ft t_#iŽhf#h fI#IŽIi#fj ~e#eh
0%H1@*B,;
W G<!"#NW-*#YZJKWdl&*B5
])$ C/
W o)S",.!"#%&'!"

()'β>*B~e#eh
Bảng 3.18: So sánh tỷ lệ bệnh nhân có bất thường các chỉ số kháng
insulin theo các thể lâm sàng tổn thương thận.
_e
]5-%=>
_ib
_#`44bK_b
_ib
_#`BjbK_4b
c
_#`XBbK_Bb

# e # e # e
&!"
s_e#|
_•r
ˆ_e_
_f ff#I | fi#i
hh tf#I
_WI~e#eh
WI~e#eh
_Wse#eh
&NW
-*
s_#_t
r
ˆff
_ hi#h  hj#i
iI jt#I
_WI~e#eh

WI~e#eh
_Wse#eh
&
YZJKWdl
s_#|
ˆ||
_j f#f Ie fj#|
hI ti#_
_WI~e#eh
WI~e#eh
_Wse#eh
o>
YZJKW€Q
~i#i
ˆ|f
_f ff#I | fi#i
h_ te#|
_WI~e#eh
WI~e#eh
_Wse#eh
o>
YZJKW€F
~t|#eh
ˆ_ee
_h jt# f j|#
ht |#_
_WI~e#eh
WI~e#eh
_Wse#eh
0%H1@*B,;

W ‰D5&NW-*&*B/
W 0QJ#!$D5&!"#&
YZJKWdl'‰)4 D7AJKL`#
JKN`,!$&!"YZJKWdl11
)"/
W0QJ#!$D5>.!"%
&'w'‰)4 FGJKL`#JKN`
,!$>=!$C11)"/
__
Bảng 3.22: Tương quan giữa các chỉ số kháng insulin với mức lọc
cầu thận
!A&@ N5(k55l'.!9#_>(m3!n.mKoB>4b
YZJKWdl We#I| ~e#eh .ˆWe#ej8`i#IteI
YZJKW€Q e#i_ ~e#eh .ˆe#hejj8`h#e|
YZJKW€F e#iI ~e#eh .ˆe#fij8`II#hhh
W N=!$ !"12")S%7•)5
])7A%3B"@
W .!"#NGFw12")"@%7•)5
])7A%3B"@/

Bảng 3.23: Mô hình hồi quy logistic đa biến về liên quan sự xuất
hiện microalbumin niệu-macroalbumin niệu với kháng insulin,mức
lọc cầu thận, tăng huyết áp, BMI, rối loạn lipid máu, thời gian phát
hiện bệnh đái tháo đường/
pf'.@ +&@q h jge 3
N5 !" We#_ e#t| e#IfW#_h e#f|
JaN #I _e# i#ei{h#fi ~e#eee_
&".' _#ff h#tt e#tt{I|#I| e#ejt
FJdqI e#ei _#I e#h_{#|j e#jh
laaJ e#e| _#_ e#II{I#jj e#tt

o}YWq_e e#iIf _#hh e#jj{I#jI e#I_h
}1,*6ˆWj#iijWe#_80d`#I8JaN`_#ff
8YK`e#ei8FJd`e#e|8laaJ`e#iIf8)
s_e&/
  G'"D5JKL`,JaN>
*BZlˆ_e#y~e#eee_/
_
Bảng 3.24: Mô hình hồi quy logistic đa biến về liên quan sự xuất
hiện có - không có tổn thương thận với chỉ số kháng insulin,tình
trạng kháng insulin, tăng huyết áp, BMI, rối loạn lipid máu, thời
gian phát hiện bệnh đái tháo đường.
pf'.@ +&@q h jge 3
N5 !" We#| e#fh e#iIW_#I e#Ie
&".' _#tt I#j _#hI{t#hj e#eeI
FJdqI We#_h e#tj e#h{_#it e#htj
laaJ e#_hi _#_f e#hj{#i e#jft
o}YWq_e& e#tt| #iI _#Ij{i#Ij e#eeI
}1,*6ˆW#hfWe#|80d`_#tt8YK{e#_h
8FJd`e#_hi8laaJ`e#tt|8)s_e&/
G'"D5&".'7)q
_e&,".18"4H1@D&
C/
BB%+'C'D<%=>&/".>?.&@5!A&@K.!FL-7%<!"#$%#&'(%#JM
>N5-?.7#.!08#$.!9#&F'X.!"#$-%G'.HI
FDG8:*)*H+!"
#
F:"<I/;‰D54!$=!$-
)9"Sˆ_i
_I
Q$D5YK#YK_sf€#laaJ

:!)"j9">*B5])!7A:
C%"/
Bảng 3.26: So sánh giá trị trung bình 1 số chỉ số trước và sau
điều trị (n = 124).
!A&@
H0r5-%G'.HI cF'-%G'.HI

o"!-r t#|ŽI#j j#h|Ž_#II ~e#e_
YK_N€ t#iŽ# f#Že#|j ~e#e_
YKY _Ij#|Ž_|#_ _Ie#IŽ_i# ~e#eh
YKY ff#Žf#j fI#Žt#_ ~e#eh
N-!-r
i#|Ž_#h| i#IjŽ_#iI ~e#eh
.-*r
#f|Ž#e_ #I_Ž#eh ~e#eh
YUaWr
e#||Že#Ii _#eiŽe#If se#eh
aUaWr
I#_Ž_#__ I#_Ž_#e| se#eh
W oF=!$o"!-".')u5#YK_#
".'D"#".'D1#-!-#.-*!)"9"
S9">5])!7AA9"S/
W Q6'H()YUaW#aUaWA7!)"9"S O
5])$ C/
(&)*+I 
Bảng 3.35: So sánh giá trị trung bình một số chỉ số kháng insulin,
chức năng tế bào beta, độ nhạy insulin trước và sau điều trị (n=124)
!A&@
H0r5
-%G'.HI

cF'
-%G'.HI
d(+
.!FL-7%
_eb
3
NW-*
r
_#iiŽe#ff _#_fŽe#|i e#_t ~e#eh
YZJKWdl I#fjŽ#et #tjŽe#tI WI#| ~e#eh
YZJKW€Q i|#IŽIt#eI ji#jtŽ_t#fj I_# ~e#e_
YZJKW€F te#IŽit#j| __I#_IŽhj#jI i_#I ~e#eh
_i
W o)S",NW-*#=!$ !">#.
!"#NGFβ&!)"j9"S5])~e#eh
7#e#e_/
W J%&NGFβ!)"9"S)4
W J%> !"!)"9"S4/
Bảng 3.36: Tỷ lệ bệnh nhân có bất thường các chỉ số kháng insulin
trước và sau điều trị (n=124)
!A&@
H0r5-%G'.HI
#_eb
cF'-%G'.HI
#_eb
NW-*s_#_tr h|if#j Iei#
YZJKWdls_#| ||f|#t ifIf#|
YZJKW€Q~ih#h |fft# IIj#j
YZJKW€F~t|#_ _eete#j€ Iif#i€
WQ)"j9"S#‰FG&=!$ !"

>*B/
W‰FG5>.!"NGFβg>/
(&6:&'+I 
Bảng 3.37: So sánh giá trị trung bình của mức lọc cầu thận
trước và sau điều trị (n=124)
N5(k55l'.!9#
_>(m3!n.moB>
4
b
H0r5  -%G'
.HI
cF'-%G'.HI 
aA4 _ei#t _ej#i
G?4 _#i __#t

j_#ŽI#_j fi#IŽi#it ~e#e_
Q)"9"SS",%3B"@&C5])/
Bảng 3.38: Phân bố tỷ lệ bệnh nhân theo giai đoạn bệnh
thận mạn tính trước và sau điều trị (n=124).
%F%-/^#
*+#!
H0r5-%G'.HI cF'-%G'.HI s%f#-7%
.!t/5]3e
# e # e
_ _ |#j _| _h#I h|#i
 i| I|#h Ih t#I Wt#i
I Ii f#i i_ II#_ e#t
i _f _I#f _j _#| Wh#t
h _ |#f _I _e#i f#
_h

W ‰FGA7!)"9"S-)@
'H )"# O<9"/
Bảng 3.39: Phân bố bệnh nhân theo thể lâm sàng bệnh thận mạn tính
trước và sau điều trị (n=124)
!=(,>&M#$
H0r5-%G'.HI cF'-%G'.HI
s%f#-7%
.!t/5]3_eb
c@(0T#$_#b c@(0T#$_#b
J)"W e f h#t
JKL`  | jI#t
JKN` I| i WIt#i
QJ jI ji _#j
W=H1@'H-9"A$C!)"
9"S/
W=D5JKN!)"9"S>7".:!)
:JKL/
WQ)"9"S8"4_!$FG5JKLD/
aWsQ
a]5-%=>5!'#$-@%.0T#$#$!%;#5N'
1,&5>5#+!H+!"
"H) O>!"H)9" 
!7:/$7A,"H"O"O
.'"$".1 O).H/‰FGV"
59")19"!7AFG)fI#i€WfI#h€#)1
9"!7A‰FG)P5/U‰FG-A
TC"C76)3$"5% ?-
g5!61<: O)!6 5])
79A7A5C%" #'V.'"$
>C=!$C%"• )A/)

g).'"$D.7>
/)C2")''%1
2")/G5D5'%@5)
_j
*1#m7A) n*
T)&'%@/
1?:*=8"75'"7H+!"
   8"4#':B/
0>he€‚ O S# O
*6)7'%8>.)A 
FG',v/G5FG5'%5B.(
.'"$".1FJd)#$*"#7'
%#v#@///)15)5'%/
VFG5'%5 :!.'"$ n15
)5'%
1,J5=8&'K!"-6
H1@FG).M3FJ8'
7'%7#'%"?/G'"D
)H1@-)FJ).5 *6)
7JaN" '2">7A‰ )"#-5@
)#I'‰)1#1%If#|€7I_#i€/G'"
%7AJaN,I)B"FJ%•5
)_#)5!".@#M)IT5>
JaN/o)i#hFJ!".@)#!$
$5I#i€")I#i/G'"D
-:D!H1@4.‰FG5!6 )"#
5)4QJ)he#t€#
E)!$FG5H1@/Y):D!Mg5
‰ )"/FG5JKN` O5QJ'I_#h€)
1!7A!$FG5JKL`7AJaN,/GC

%"79'%7:H1@FG
()G".^k&c"4.&B"A
‚_t#I€/
a4s%f#-7%<!"#$%#&'(%#JM>@%(%;#C'F#<!"#$%#&'(%#Jr%
>N5-?.7#.!08#$.!9#)*+#!#!,#-"%.!"/-01#$.23456
*%f#5!N#$.!9#
1(&)*
_f
0'2">!!S",=!$ !"I
5$4.<!"#NW-*FG
H1@)1!7A=!$1%"5%
 ?-75FG OH1@7A
~e#e_/G7@.><!"7NW-*FGC%"
9"&)!7A5% ?-75%/
&<!"">%P•#
()1:$7A >.>!"/
0'2">D=!$ !"{YZJKWdl()FG
H1@&)1!7A=!$1%5
% ?-7g&)1!7A5%
FG O5H1@/lmFGH1
@*T)&% !")g5
FG/
    G'"<!"#NW-*7=!$ !"
YZJKWdl)&FGH1@,
=!$.>!"7%&'w'H-9"
A /-5>=!$C9">!7A=!$1
%5% ?-/".7@. !!S
",=!$CV)5FG@4.!6 )
5])$ C/G7@.>.!"#>%&'
w9">/Q6'H()=!$CTH!"7%

‘, !"’FGH1
@/".7@.!6 )5])$ C().
!"7%&'wFG5). O5H
1@4.;H1@D.'H)5])
$ C$7A.>!"7%&'w/
1?*-D+E+>6:&
'
J!$> C%"79$C2")V)=!$
!"7A%H1@T@8n; !"#
&!"".'"$".1@D.)&H1
@D/0!"#&!"
_t
">8*"')#&!-!!
8.V1'2")3':@*
/
Q6'H‰FG*6)75&YZJKWdl>
.>!"#%&'w5!611)"/‰
FGQJ5&YZJKWdl#>.>!"#%&
'β)1!7AD5FG5JKL`#JKN`#
 5>D5C5‰$'H
=!$C11)"/G7@.PH1@!
QJ)T& :!$&=!$
!"#>%&'β7.!"/0
!")&-%H1@#)4 5QJ#
<)&-%>()%3B"@/
0!!S",<!"#NW-*#=
!$ !"#.!"7%&'!"()'
β -)FJ" '2">-A"@/N>
<!"7NW-*&*B-)FJ5])
$ C/G]) JaN>,<!"7NW

-*&:PV'H() !"7
.!"#%&'!"()'β/G'"S"
,=!$ !"&*B,.>!"7%&
'β>*B5])$ C/
GCTD,$C2")V)=!$ 
!"# NW-*# YZJKWdl& *B#.  !"7 %
&'β >*B )FJ&*B/0'2">
4.;=!$ !"YZJKWdl12")"@%7•)
5])$ C7AJaN7AˆWe#I|y~e#eh/-5 
JaN>,=!$ !"&)/U6)7
%3B"@5:A=!$ !"1
%/K-*Q&eetgT8S$12")V)
)""#JaNFG7A=!$ !"/
-5=!$!"YZJKWdl12")"@5])%
_|
7•)7A<JKL712")S%7A
JaN7AˆWe#hiy~e#e_/
aB%+'C'D<%=>&/".>?.&@5!A&@K*%f#-7%.u#!.H^#$<!"#$
%#&'(%#K>N5-?.7#.!08#$.!9#.H0r5JM&F'-%G'.HI
1FDG8)*K!"#
$
0!!=!$!"1>FG-
*m@4.;S","!-"u5#YK_#YK#
YK#-!-#o!)"9"S9">5])!7AA
9"S/".D. '2">"H!$FG7*A*
S",!gC""2">()9"S/
0!!‰FG:j!)"9"S*6)7%
'H()=!$YK#YK_7laaJg@4.!6
".C>5])/".4>=!$)%,
 !T > :!$ FG5YK#laaJ 7

YK_qf#e€/GC%"()}SY<Y):v
B"7C%"‰FG5=!$YK_% :! n
'Ait#€#‰FG7A% :!$t#j€#‰FG
7A  % YK_  4@  = I#I€/ G".^ 
"@#G".^.0"C#g5 '2"> :!YK_%
:! nM'‰ )h€W|_€/
N=!$ YK#*"gRC" :!
16/-54>=!$C!)"9"S% :!
$74@9"&#% n>5])/
1(&)* >7+ 
GDC,*A*R()9"S
TRC" :!%$74@()9"=
!$1>/Y"2">CD.99()!6>=!$
!"#.7%&'!"g<NW
-*FGC%"!)"j-*m7/". O
S<!"!)"9"S*S>
!"!!E*R9"S!*6)7!6'H()
<NW-*g4.;<NW-*",>
e
5])!)"9"S77@.g5:!".*^<
!"g>/16 !!S",=!$
!"#.>7%&'!"()'β
FG!)"9"S9"@4.5!6'Hm/-5=!$
!">#.!"7%&'β&
C/G'"‰€'H()•=!$@4. '2">
O?5=!$%&'w&C9"4#
i_#I€!7A<)B"#!)"5.!"&C
I_#€#=!$ !">I#|€57“1>/Y"2">
!)"j)9"S"7@.#'"
)9"S#-*m7*15:![ '2">

$1#7,!6>()=!$g=%4
S#)HS()"2">9"SgB2")D
'*7+': O•/
1(&=8&'+ 
".'%!H1@FG
:"X%#• )"/H1@:
JKL#JKNV:•*)5QJ#*5
*A*R()"2">9"S#:H1%•
5:".C>/Q$FGA9"S5JKL*A*R()
9"S5:79,# OM:"7
"/Ng5:!)"9"S![".:!):H1
1JKN/G'")v-*m,•JKL
".:”!)!".@ '/•JKN!)"9"S
5:".:79:JKL".:!)!".@%
•/".4'g5".:•JKN79
, OMH1@7<
)v/NM:QJ,"':*B-
)7"$PQJ)"$!'"FGA
9"SAQJ%•,!)"9"S5:79
A5))""/
0'2">D4.;JaN",!)"9"S
&C5])#9"5%?*A*R()9"ST
_
>JaN{=!$2")3H1@/
0 ! ! ‰  FGA 7 !)" 9" S -   ) 
FJgT"!$ '2">6/‰$FJ
)_!)"9"ST&C :h|#i€#%?T5
fFG79,5JaNs|erur_#fI

/Q6'H‰

FG")'-5!6 )"#5!$FG
!)"9"S")#i>t#i€7h#t€ 5
‰$)I7h&C1%7Ae#t€7
f#€/Q6*S".:$•).!)) 
T'H‰FG)A7!)"9"S/
[
GC%" !"7% :!!$=!$
_iDH1@5!!7A
5% “75%)) '"@
!)";
s%f#-7%<!"#$%#&'(%#JM>@%(%;#C'F#$%vF<!"#$%#&'(%#Jr%
>N5-?.7#.!08#$.!9#)*+#!#!,#-"%.!"/-01#$.234
0!"5$C2")7A%H1@#
7A:"R:;
`&S",<!"#NW-*#YZJKW
dl#>S",YZJKW€Q#YZJKW€F!7A=!$
1%"5% “75%/
`  ‰    FG  5  &  !"#  NW-*#  YZJKWdl#  >
YZJKW€Q#YZJKW€F9")1!7A5%/
`oS",!"#NW-*#YZJKWdl&*B#
YZJKW€Q#YZJKW€F>*B H1@&*B/
`‰FGQJ5 &!"#NW-*#YZJKWdl#
>YZJKW€Q#YZJKW€F!7AD5)"
))""/‰FG'H=!$C 5
)"7))""11)"/

`oS",<!"#NW-*#YZJKWdl
&*B#YZJKW€Q#YZJKW€F>*B-)FJ/
`  N=  !$  YZJKWdl  1  2")  S#  YZJKW€Q#
YZJKW€F12")"@%7•)'7AJaN/

4%+'C'D<%=>&/".>?.&@5!A&@K.!FL-7%<!"#$%#&'(%#K>N5
-?.7#.!08#$.!9#&F'X.!"#$-%G'.HI
Q)"j9"ST"2"> :!!$=
!$#>, !"7%H1@
D/
`N=!$"!-#YK_#".'#*"9">>
79S",7‰B&FG/
`‰FG :!"!-#YK_#".'#=!$
*"%$#4@&C#% :! n
>/
`F'H=!$!)"9"S;YZJKWdl>I#|€#
YZJKW€Q#YZJKW€F&I_#€7i_#I€/
`‰FG&YZJKWdl#>YZJKW€Q#YZJKW
€F9">!)"9"S/
`oS",%3B"@&C/‰FG-
%H1@>-9"A$1/
`oS",JaN&CP7A% :!
=!$"!-#YK_#YK#*"-%6• n#4
@7$/
`  J%  3  B"  @  &    V  FG  7A  YZJKWdl#
YZJKW€Q#YZJKW€F%,!7AVFG
7+M&YZJKWl>YZJKW€Q#YZJKW€F!)"
9"S/
[w
I
`NB :!$.'"$".1u‚.H1
@-RC" ".':'‰#%H1
@D/
`NB5VC%"'-79$C2")V)
!"7A%H1#)@

D7A!$DA1#
)!)"9"S*1:5:@8n79':
@*A*R()9"S/
i

Xem Thêm

×