Tải bản đầy đủ

Luận văn thạc sĩ công nghệ truyền hình cáp và ứng dụng

Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
1

LI NểI U
Cựng vi s phỏt trin chung ca t nc, trong nhng nm gn õy ngnh truyn

hỡnh cng cú nhng bc tin quan trng trong nhiu phng din. T vic a dng húa
cỏc chng trỡnh n nõng cao cht lng phc v m rng vựng ph súng, hin i húa
cụng ngh sn xut Truyn hỡnh ó chng minh c nh hng ngy cng ln ca
mỡnh ti i sng, tinh thn ca mi tng lp nhõn dõn. Thụng tin luụn l nhu cu thit
yu ca cuc sng, con ngi v xó hi loi ngi cng vn minh thỡ nhu cu thụng tin
cng ln, a dng. Nhu cu nhn thc cỏi mi khụng ngng. Vỡ th ngnh truyn hỡnh ó
ra i v ỏnh du mt bc ngot quan trng trong lnh vc cụng ngh thụng tin.
Nhng nm gn õy, do tng nhu cu thng thc cỏc chng trỡnh truyn hỡnh
cht lng cao, ni dung phong phỳ cng nh s tin b trong cụng ngh, nờn cỏc nh
cung cp dch v truyn hỡnh luụn tỡm phng thc i mi nõng cao cht lng video
v tng thờm s lng kờnh phỏt súng trong chng trỡnh.
ỏp ng nhu cu ca ngi xem truyn hỡnh thỡ nh cung cp dch v truyn
hỡnh chn mng HFC s dng cỏp quang mng truyn dn v phõn phi tớn hiu.Vỡ u
im ca cỏp quang so vi cỏc phng tin truyn dn khỏc.
Vi nhu cu phỏt trin mng truyn hỡnh cỏp hu tuyn qui mụ, hin i cung cp
nhiu chng trỡnh cho ngi dõn ó c lp k hoch phỏt trin v ang c trin khai
trờn din rng.
Cựng vi s phỏt trin ny, ú cng l lý do em tỡm hiu ti:

Cụng ngh Truyn hỡnh cỏp v ng dng
.
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
2


LI CM N

Em xin gi li cỏm n chõn thnh v sõu sc nht ti thy giỏo
Nguyn Vn Khang, ngi ó hng dn em trong sut quỏ trỡnh thc hin
ỏn mt cỏch tt nht. Bờn cnh ú em cng xin cm n Ban Giỏm hiu nh
trng, cựng ton th thy cụ giỏo trong trng ó tn tỡnh dy d v truyn
t cho em nhng kin thc cn thit, b ớch.
Em rt mong c s quan tõm, ch bo ca quớ thõy cụ em cú th
ngy mt trau di nõng cao kin thc hn, gúp phn nh cho cụng cuc xõy
dng t nc.
Em xin chõn thnh cm n v kớnh chỳc ton th quý Thy cụ giỏo cựng
thy giỏo Nguyn Vn Khang luụn luụn mnh kho - hnh phỳc!


Hc viờn thc hin

Bựi Th Thu ThmCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
3

CHNG I: TNG QUAN V TRUYN HèNH
Hin nay, Vit Nam cỏc i truyn hỡnh v mt s nh cung cp dch v ó a
ra cỏc dch v truyn hỡnh tng t, truyn hỡnh k thut s, truyn hỡnh cỏp Sau
õy l cỏch nhỡn tng quan v cỏc dch v truyn hỡnh.
1.1. TRUYN HèNH TNG T
L cụng ngh truyn hỡnh ph bin v c s dng rng rói trc õy. Gi l tớn
hiu tng t vỡ cỏc trm thu phỏt u l thit b tng t, tớn hiu thu phỏt cng l tớn
hiu tng t. Tớn hiu c truyn dn trong khụng gian thụng qua trm anten phỏt, v
tinh mt t hoc phỏt lờn v tinh i tnh ri phỏt xung tr li. Thit b u cui
thu c cú th l anten.
c im
Cht lng hỡnh nh v õm thanh khụng cao, ph thuc vo nhiu yu t nh: cht
lng ca thit b u cui, yu t thi tit ( nng, ma ). V c bit l chi phớ rt r
do ch cn cú anten thu v tivi l cú th xem c vi chng trỡnh.
1.2. TRUYN HèNH S
Trờn th gii cỏc nc ang phỏt trin ó trin khai th nghim cụng ngh truyn
dn phỏt súng s (v tinh, vi ba,cỏp, phỏt súng mt t ) t nhng nm ca thp k 90,
ó v ang hon thin. Hin nay 1 s nc ó phỏt súng mt t bao gm 1693 kờnh
(gm 1572 kờnh UHF, v 121 kờnh VHF ).
Tớn hiu õm thanh v hỡnh nh sau khi ó x lý, c chuyn i t analog sang
digital thụng qua b bin i ADC ( tớn hiu tng t sang tớn hiu s ), sau ú s phỏt
i. Vic truyn dn cú th thc hin trong khụng gian ging truyn hỡnh tng t hoc
cú th truyn thụng qua dõy dn ( truyn hỡnh cỏp ). Khi tớn hiu n nh thuờ bao thỡ
phi cú b gii mó tớn hiu chuyn i tớn hiu t s sang tng t.
Nh khai thỏc truyn hỡnh thng nhn c ni dung t nhiu ngun, bao gm
video a phng, cỏc kờnh truyn hỡnh cỏp v v tinh, cỏc ni dung ny li c x lớ
truyn dn tip n ngi xem bng cỏch a tớn hiu qua h thng truyn dn phỏt súng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
4

truyn hỡnh s.
Cỏc khi chc nng trong h thng ny gm: thu nhn tớn hiu, nộn v mó hoỏ,
iu ch, h thng truy cp cú iu kin, h thng qun lớ mng.

c im
Mỏy phỏt s phỏt c nhiu chng trỡnh s riờng bit trờn cựng 1 kờnh phỏt,
trong khi mỏy phỏt analog ch phỏt c duy nht 1 chng trỡnh, hn hn ( c v k
thut cht lng cao, c v hiu qu kinh t phỏt nhiu chng trỡnh ) rt thun
tin cho vit qui hoch mng phỏt súng s mt t.
Cụng sut mỏy phỏt s khụng cn ln nh mỏy phỏt analog ( nu cựng 1 din ph
súng ) vỡ mc cung trng cn im thu thp hn nhiu so vi tng t.
Nu dựng tiu chun phỏt súng chõu õu DVB-T s dng mng n tng cú th
to ra h thng mng phỏt súng quc gia cú 1 tn s phỏt. Khụng phi qui hoch tn
s cho tng im. Trỏnh uc hin tng súng phn x t nhiu hng gõy nờn nh
búng ca TV m h phỏt analog khụng loi tr c. Vi tiờu chun DVB-T thc
hin thu tt tớn hiu s trong mi iu kin k c trờn xe hi di ng, ớt b nh hng
vt chn, m ra kh nng ch to sn xut mỏy thu hỡnh cỏ nhõn b tỳi.
Cht lng hỡnh nh ting núi thu c p nột gn nh nh, ting thc, cht
lng õm thanh v hỡnh nh khỏ cao do s dng k thut s, tuy nhiờn chi phớ cng
cao hn do phi mua thờm b giói mó tớn hiu, ng thi cng chu nh hng ca
mụi trng nu truyn trong khụng trung.
1.3. TRUYN HèNH CP

Hin nay c nc ó cú nhiu hn 40 n v cung cp dch v tr tin bng
nhiu loi hỡnh thc cụng ngh khỏc nhau gm truyn hỡnh cỏp CATV, viba kờnh
MMDS, DTH truyn hỡnh s mt t, trong ú riờng truyn hỡnh cỏp cú hn 40 n v
ng dng trin khai. Cụng ngh CATV c ng dng rt ph bin rng rói, nhng
ng dng ca cụng ngh ny ang trờn phỏt trin hng tng lai ca ngnh
truyn hỡnh cỏp sang mt bc phỏt trin mi.
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
5

CATV l dch v phõn phi kờnh truyn hỡnh ca cỏc nh khai thỏc cỏp ti cỏc
thuờ bao qua h thng cỏp quang hay cỏp ng trc.

L cụng ngh truyn dn vụ tuyn thụng qua cỏp, cỏp c s dng õy cú
th l cỏp quang hay cỏp ng trc. ng thi tớn hiu truyn dn l tớn hiu k thut
s, do ú u cui cn cú b thu v gii mó. Thng tớn hiu thu ti u thuờ bao
ln hn tớn hiu truyn t v tinh v tng i n nh, nhng do truyn trong mụi
trng ng nht (trong lừi cỏp), nờn cng chu nhng súng phn xa tng i mnh
do hin tng khụng phi hp tr khỏng hon ton.
Hỡnh 1.1. S khi tng quỏt ca h thng truyn hỡnh cỏp
u im: Bng thụng ln, cht lng tớn hiu rt tt, cht lng cũn tựy thuc
vo tng loi cỏp truyn tớn hiu ( trờn ng truyn b suy hao ). Ngoi ra cú th
tn dng ng truyn cho cỏc mc ớch truyn d liu, internet
Hin nay truyn hỡnh cỏp cú 2 loi: truyn tớn hiu bng dõy dn, Truyn hỡnh
cỏp hu tuyn v loi truyn vụ tuyn.
Nhc im: Li ph thuc rt ln vo mng truyn dn, nu mng truyn dn
khụng tt thỡ cht lng cỏc chng trỡnh cng b xu i.
Vo nhng nm 60, h thng anten thu cụng cng ra i gi tt l MATV (Mas-
ter Antenna Television).
Cỏc to nh cao tng khu chung c bit th ch cn cú mt vi anten thu tớn hiu,
qua b khuch i v b phõn chia nhiu ng, ti tng phũng trong cn h. Mt s
nc phỏt trin ngoi cỏc h thng truyn hỡnh qung bỏ ca quc gia, cũn cú cỏc h
thng truyn hỡnh t nhõn. Nhng hóng ln cú h thng phỏt v kim soỏt thuờ
bao riờng bit. Nhng hóng nh phc v trờn mt a bn riờng bit thng s
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
6

dng h thng truyn dn cỏp (Cable television).
Nhng nm gn õy, cỏc cụng ngh phỏt thanh truyn hỡnh liờn tc ra i ó gii
quyt thnh cụng vn mó ngun (nộn audio v video) nhm mc ớch lm gim tc
bit vi suy gim cht lng n mc cú th chp nhn c v mó kờnh (s
dng cỏc mó sa li v k thut iu ch nhm t c hiu sut ph tn tt nht).
Khi quỏ trỡnh mó ngun v mó kờnh c thc hin thỡ s cú mt dũng d liu c s
dng iu ch súng mang tớn hiu chng trỡnh. Vy nhm mc ớch ti u húa
nhng c trng riờng bit cu tng kờnh truyn t c tớn hiu truyn tt nht,
nờn mi phng thc truyn dn thng chn cỏc k thut iu ch tớn hiu súng
mang khỏc nhau d cú th t c yờu cu v cht lng õm thanh v hỡnh nh.
1.4. MT S CU TRC H THNG MNG CP
1.4.1. Mng cú cu trỳc hon ton cỏp ng trc ( Trunk Feeder )
u im: Cỏc thit b mng n gin, giỏ thnh thp.
Nhc im:
Do truyn tớn hiu bng cỏp ng trc cú mc suy hao ln nờn khi s dng
nhiu b khuch i dn n chi phớ cho mng tng cao, ng thi kộo theo cỏc chi phớ
khỏc nh ngun cung cp cho b khuch i v in nng tiờu th ca mng cng tng.
Do s dng cỏc b khuch i bự suy hao nờn nhiu ng truyn tỏc ng
vo tớn hiu cựng vi nhiu ni b ca b khuch i tớch t li theo chiu di ng
truyn dn n cng xa trung tõm, cht lng tớn hiu cng gim.
õy l cụng ngh ca nhng nm 80 tr v trc v thng ch ỏp dng Trung Quc.
1.4.2. Mng truyn hỡnh cỏp hu tuyn kt hp cỏp quang v cỏp ng trc HFC
HFC - Hybrid Fiber Coaxial: S dng ng thi cỏp quang v cỏp ng trc
truyn dn tớn hiu. Mng HFC cú th trin khai theo nhiu cp tu theo quy mụ ca
mng.
Vi quy mụ nh cú th s dng s hỡnh sao, vi quy mụ ca mng ln cú
th s dng s hỡnh vũng kớn. an ton ca mng c tng lờn nh cu trỳc hỡnh
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
7

vũng kớn.
u im: Di thụng cc ln, suy hao tớn hiu rt thp, ớt b nhiu in t, chng
lóo hoỏ v n mũn hoỏ hc tt.
Dch v CATV cung cp cho bn kh nng kt ni internet nhanh gp 100 ln
tc internet qua ng in thoi. Mt dch v rt an ton, hiu qu.
Truyn hỡnh theo yờu cu (VOD) l mt h thng cung cp dch a phng
tin (multimedia), khỏch hng cú th la chn dch v t c s d liu ó c lu
tr sn ti trung tõm theo ý mun.
Trờn c s h tng mng HFC tc cao, h tr cht lng dch v (QoS) cho
cỏc ng dng chy trờn mng cú th xõy dng h thng truyn hỡnh hi ngh t xa vi
tc v cht lng hn hn cỏc mng khỏc nh ADSL hoc ISDN
1.4.3. Mng quang hoỏ hon ton
Mt mng truyn dn c quang hoỏ hon ton t nh cung cp dch v n tn
cỏc thuờ bao l c m ca ca mi nh cung cp dch v truyn hỡnh cng nh vin
thụng nh u im tuyt vi ca cỏp quang. Tuy nhiờn, vic truyn khai mt mng
quang hon ton ti thi im hin nay gp mt s nhc im sau:
Giỏ thnh cỏp quang, thit b phỏt quang, b chia quang, hin cũn rt cao
so vi cỏc thit b tng ng cho cỏp ng trc.
Hin nay cỏc thit b u cui truyn hỡnh cỏp ti thuờ bao hon ton
khụng cú u vo quang, vỡ vy mun thu c chng trỡnh cn cú thit b thu
quang v chuyn i quang sang tớn hiu RF. õy l tr ngoi ln vỡ thit b ny
cha cú sn trong dõn dng v giỏ thnh rt cao.
Cn c vo phõn tớch cỏc u im v nhc im ca ba phng ỏn nờu trờn, ta
cú th a ra kt lun sau:
S dng cỏp quang hon ton cho mng truyn dn tớn hiu ca truyn hỡnh cỏp
hu tuyn l iu lý tng v mt k thut. Tuy nhiờn, xột v mt kinh t thỡ vic s
dng quang hoỏ hon ton khụng cú li v rt khú kh thi vỡ giỏ thnh quỏ cao.
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
8

Khi so sỏnh gia phng ỏn s dng cỏp ng trc hon ton vi phng ỏn s
dng kt hp cỏp quang v cỏp ng trc cho thy vi quy mụ mng cũn nh, cú dung
lng khong t 5000 thuờ bao tr li thỡ cỏp ng trc hon ton s cú chi phớ thp
hn v vn bo m cht lng. Mng cú quy mụ ln t 10000 thuờ bao tr lờn thỡ s
dng mng kt hp HFC giỏ thnh thp hn v cht lng tớn hiu s tt hn, quy mụ
mng cng ln thỡ phng ỏn mng HFC s cng hiu qu.
1.5. CC PHNG THC TRUYN DN
1.5.1.Truyn hỡnh qung bỏ tng t mt t (Truyn hỡnh vụ tuyn)

Hỡnh 1.2. S khi h thng truyn hỡnh qung bỏ tng t mt t
Phng thc truyn dn vụ tuyn tng t tuy khụng phi l phng thc
truyn dn u tiờn i vi truyn hỡnh nhng do cú u im l giỏ thnh r, phm vi
ph súng tng i ln nờn phng thc truyn dn ny ó phỏt trin mnh m trong
th k trc, khi truyn hỡnh mi ra i.
Trong phng thc ny, tớn hiu hỡnh nh di tn tớn hiu Video (0-6,5MHz)
c iu ch lờn di tn tớn hiu truyn hỡnh (45-860MHz). i vi truyn hỡnh
qung bỏ mt t, tớn hiu ú c khuch i lờn cụng sut rt ln t hng trm n
hng chc nghỡn Watt, ri a lờn anten phỏt x ra khụng gian. Phm vi ph súng ca
anten ph thuc vo chiu cao ct anten, cụng sut mỏy phỏt, kh nng nh hng
ca anten.
u im ca loi hỡnh truyn dn ny:
Trin khai xõy dng nhanh chúng
Giỏ thnh khụng ln

Trung
tõm
phỏt
súng
H thng iu
ch v khuch
i cụng sut
Anten phỏt
súng
Khụng gian
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
9

Nhc im:
Phm vi ph súng nh.
Bỏn kớnh vi chc km.
Trong thnh ph cú nhiu tũa nh cao tng, tớn hiu thu xu do cỏc hin
tng phn x, hp th, ngn cn súng in t.
Thi gian s dng ca mỏy phỏt hn ch do cụng sut phỏt súng ln.
Phỏt c ớt kờnh, khụng cú kh nng cung cp cỏc dch v gia tng.
Hin ti trờn th gii khụng cũn cụng ngh ny na.
1.5.2. Truyn hỡnh qung bỏ s mt t (truyn hỡnh vụ tuyn)

Hỡnh 1.3. S khi h thng truyn hỡnh qung bỏ s mt t
Vi s phỏt trin ca k thut in t, ngi ta ó ng dng k thut s vo cỏc
h thng truyn dn vụ tuyn. Truyn hỡnh s mt t l mt phn ca s phỏt trin ny.
Ngi ta vn s dng cỏc thit b khuch i cụng sut, anten v ct phỏt súng ging nh
tng t, ch khỏc l tớn hiu phỏt i l tớn hiu s, c iu ch theo phng thc iu
ch s (PSK, QAM).
u im:
Tớn hiu s cho phộp sa cỏc li ng truyn nh phn x, giao thoa súng, cho
phộp h tr thu tớn hiu di ng.
Gim bt cụng sut phỏt súng m vn m bo phm vi ph súng.
Cho phộp cung cp nhiu kờnh truyn hỡnh trờn cựng mt tn s súng mang. S
lng kờnh t l nghch vi cht lng hỡnh nh. Cung cp mt s dch v gia tng nh
tin nhn
Trung
tõm
phỏt
hỡnh
H thng iu
ch v khuch
i cụng sut
Anten phỏt
súng
Khụng gian
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
10

Cú kh nng mó húa tớn hiu qun lý s lng ngi xem.
1.5.3. Truyn hỡnh v tinh tng t v s

Nhc im:
Cha gii quyt trit vn truyn dn i vi thnh th, trong cỏc nh cao
tng, tng hm vn l nhng im khut, khụng xem c.
Vn l h thng 1 chiu, khụng khai thỏc ht c cỏc dch v gia tng ớnh kốm.
Hỡnh 1.4. S khi h thng truyn hỡnh v tinh tng t v s
i vi h thng truyn hỡnh v tinh, tớn hiu c iu ch mt ln na a
lờn tn s phỏt lờn v tinh ri mi c khuch i cụng sut v a ra anten phỏt lờn v
tinh. Ti v tinh, tớn hiu ny c i v tn s phỏt xung phỏt xung mt t. H
thng thu tớn hiu v tinh, bao gm anten parabol, LNB, u thu v tinh s chuyn tớn
hiu v dng Video cú th hin th lờn mn hỡnh TV.
Truyn hỡnh v tinh cng cú 2 hỡnh thc l truyn hỡnh tng t v truyn hỡnh s.
Tuy nhiờn do cú quỏ nhiu nhc im nờn truyn hỡnh tng t ó khụng cũn
phỏt trin na. Mt trong nhng nhc im ln nht ca truyn hỡnh v tinh tng t l
cht lng hỡnh nh ph thuc rt nhiu vo v trớ v kớch thc ca anten. Ch cn anten
thu chnh sai mt gúc rt nh l cht lng hỡnh nh suy hao rừ rt. Hn na, khi anten
thu khụng kớch thc, cụng sut tớn hiu thu c kộm cng lm gim cht lng tớn
hiu Video.
Hin ti, truyn hỡnh v tinh ch yu l truyn hỡnh s. Gm 2 di tn l bng C
v bng Ku. Bng C cú di tn phỏt t 5-6,5GHz. Tn s phỏt xung t 2-3,5GHz. Bng
Ku cú di tn phỏt lờn t 13-15 GHz, phỏt xung t 10-12GHz.

Trung
tõm
phỏt
hỡnh
H thng iu
ch v khuch
i cụng sut
V tinh
Khụng gian
Anten
phỏt
súng
Truyn xungTruyn lờn
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
11

u im:
Phm vi ph súng rng, mt anten v tinh cú th ph súng ti a 1/3 trỏi t.
Cho phộp truyn c nhiu kờnh truyn hỡnh trờn cựng mt tn s.
Nhc im:
Giỏ thnh u t ban u ln.
Ngi xem cn phi u t thit b thu tớn hiu.
K thut lp t ũi hi phi cú trỡnh nht nh.
Ph thuc nhiu vo thi tit, bc x mt tri.
V tinh cú tui th gii hn, khong 20 nm. Mi ln thay th rt tn kộm.
Khụng gian phỏt trin hn ch.
Khong cỏch ti thiu gia cỏc v tinh l 3 , bỏn kớnh t v tinh gn nh ó
ph kớn. Cỏc quc gia nh rt khú khn trong vic xõy dng v tinh ca riờng
mỡnh.
1.5.4. Truyn hỡnh Viba

Hỡnh 1.5. S khi h thng truyn hỡnh viba
Tớn hiu truyn hỡnh sau khi c iu ch lờn di súng truyn hỡnh c iu ch
mt ln na lờn di tn s viba (2,5 2,7 GHz). V phớa thu ngi thu phi s dng an-
ten chuyờn dng di tn s viba, thit b chuyn i t tn s viba v tn s trong di
truyn hỡnh cú th xem c trờn tivi.
u im:
Cụng sut phỏt súng nh, cho phộp truyn c nhiu kờnh truyn hỡnh. Di viba
Trung
tõm
phỏt
hỡnh
H thng iu
ch v khuch
i cụng sut
Anten phỏt
súng
Khụng gian
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
12

quy nh cho truyn hỡnh cho phộp truyn ti a 16 kờnh vi bng thụng
8MHz/kờnh.
Can nhiu trờn ng truyn nh, cht lng tớn hiu thu tt.
Cú kh nng qun lý tớn hiu thu thuờ bao.
Phm vi ph súng khỏ rng, cú th thu xa bng cc anten chuyờn dng.
Nhc im:
L súng truyn thng, hai anten phi nhỡn thy nhau. Do vy trong khu ụ th cú
nhiu nh cao tng thỡ kh nng thu tớn hiu rt kộm.
Hin ti, th gii khụng phỏt trin cụng ngh ny do di tn s ny ó b chuyn
mc ớch s dng, khụng cũn nh sn xut cỏc thit b phc v.
1.5.5. Truyn hỡnh cỏp tng t v s

Hỡnh 1.6. S khi h thng truyn hỡnh qung bỏ tng t v s
õy l hỡnh thc u tiờn ca truyn hỡnh, do vic truyn dn bng cỏp luụn l nn tng
ca vic truyn dn súng in t. Tớn hiu truyn hỡnh trong di tn s truyn hỡnh c
a n tng thuờ bao qua h thng cỏp quang, cỏp ng trc. Chớnh vỡ vy h thng ny
cũn c gi l h thng hu tuyn.
u im:
Cht lng ng truyn n nh, truyn c nhiu kờnh. c bit i vi
truyn hỡnh s. Trung bỡnh h thng truyn hỡnh cỏp tng t truyn c 40
kờnh, h thng s c khong 200 kờnh.
Cú kh nng tng tỏc 2 chiu, cú th cung cp hu ht cỏc dch v gia tng v
vin thụng (in thoi, Internet, )
Trung
tõm thu
phỏt tớn
hiu
H thng iu
ch v khuch
i cụng sut
Mng
HFC
Thuờ
bao
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
13

Giỏ thnh lp t i vi thuờ bao r, thun tin khi s dng.
Khụng ph thuc vo thi tit, iu kin a lý.
Nhc im:
C s h tng u t khỏ ln, thi gian u t lõu di.
Qun lý c s h tng khú khn, thit b phõn b trờn mt a bn rng, hay xy ra
s c.
Phm vi phc v gii hn, khong cỏch t node quang n thuờ bao ti a 2km.
Ch phự hp vi cỏc ụ th cú mt dõn c ln.
1.6. LI CH CA VIC S DNG TRUYN HèNH CP
Khụng b nh hng bi a hỡnh l u im phi k n trc tiờn. Ngi ta ó
khai sinh ra CATV cng chớnh t kh nng ny. CATV c bit thớch hp cho ụ th
nhiu nh cao tng, ni khụng th thu c súng truyn hỡnh phỏt t cỏc thỏp anten vụ
tuyn.
Khụng cn s dng anten, dự l anten trong nh. Thay vo ú l ng dõy ni vo
nh v mt cm tớn hiu. Ch cn ni vi cm anten TV v cp tớn hiu l s cú
hng vi chc, thm chớ vi trm chng trỡnh truyn hỡnh xem. H qu ca u im
ny khụng ch l s tin li m nú cũn giỏ tr nhiu mt. Trong thc t, cú nhiu ni
khụng th lp t anten do iu kin kin trỳc, yờu cu thm m ụ th hoc do iu kin
thi tit (nh Canada cú nhng vựng bng giỏ giú rột, rt khú lp t v bo trỡ anten
xng cỏ). CATV giỳp khỏn gi vn cú th xem truyn hỡnh trong nhng hon cnh thu
súng truyn hỡnh phc tp nht. Khụng cú anten, cng cú ngha l, khụng cú nhiu vn
phin toỏi, nh chng sột, bo trỡ anten
Khụng b nh hng bi thi tit: chu s tỏc ng ln ca thi tit l mt trong
nhng nhc im ca truyn hỡnh vụ tuyn. Khi tri m, khụng khớ nhiu hi nc, vic
truyn súng truyn hỡnh VHF, UHF cú phn thun li hn so vi khi tri nng rỏo khụ
hanh. Thi im lỳc tri va ma xong l thi gian vng thu cỏc i truyn hỡnh xa
tớn hiu yu: Hỡnh nh rừ hn, s kờnh xem c nhiu lờn hnBan ờm thu súng c
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
14

d hn ban ngy, lỳc tri sng giú thỡ thu súng khú hn nhng ngy quang óng
vựng nhit i nh nc ta, ỏp lc thi tit i vi vic xem chng trỡnh truyn
hỡnh cú th núi nh hn nhiu so vi nhng x lnh, ni m bng tuyt tỏc ng mnh
n vic thu tớn hiu qua anten ngoi tri.
CATV ó giỳp cho vic thu xem chng trỡnh truyn hỡnh thoỏt khi s quy phỏ ca
thi tit. mt h thng CATV hon ho, cht lng chng trỡnh truyn hỡnh l nh
nhau 24/24 gi, 7 ngy/tun v 365 ngy/nm (tuy vy, nu thi cụng khụng hon ho, tớn
hiu truyn hỡnh qua dõy dn vn gim sỳt nghiờm trng trong khi tri ma, vỡ cú th cỏc
tip im trong h thng dõy khụng tip xỳc tt, hỡnh nh thu c s ph ht).
Kh nng tng s kờnh súng CATV ln hn nhiu so vi truyn hỡnh vụ tuyn
VHF-UHF. 12 kờnh VHF v gn 50 kờnh UHF ó l gii hn cui cựng cho vic phỏt
súng truyn hỡnh vụ tuyn mt t (analog). Tuy nhiờn, trong thc t, s kờnh khai thỏc
ch khong 1/3 s lng trờn. trỏnh nguy c can nhiu, theo k thut trc õy, ngi
ta khụng th s dng nhng kờnh súng lõn cn nhau ti cựng mt a im (thớ d i
Truyn hỡnh TPHCM khụng th phỏt trờn 2 kờnh k tip nhau nh 7, 8 m phi cỏch
qung mt kờnh). Khi mt kờnh súng ó s dng thỡ trong mt bỏn kớnh nht nh khụng
th s dng kờnh súng ú, tu thuc vo a hỡnh, cụng sut phỏt, cao anten phỏt (thớ
d i truyn hỡnh TPHCM phỏt kờnh 9 cụng sut 20kW t thỏp 120m thỡ trong iu kin
ng bng, khụng th s dng kờnh 9 trong bỏn kớnh 200km cỏch TPHCM). Thc t cho
thy, ti khu vc ó s dng cn kit qu tn s phỏt súng truyn hỡnh mt t nh Nam
b, s i thu c ti nhng im trung tõm cng khong 20 kờnh. Trong gii hn ớt i
nh vy, vic nhiu súng cng ó xy ra, núi chi n tỡnh hung gia tng hn na s kờnh
súng.
T thp niờn 70, ti cỏc nc cụng nghip phỏt trin chõu u, Bc M, õy l
mt vn k thut ln. Nhu cu xem c nhiu kờnh súng ca khỏn gi l nhu cu tng
lờn khụng ngng v tn s phỏt hỡnh ó tr thnh i tng ginh git gia cỏc i truyn
hỡnh. Cng ca mõu thun cng tng trong iu kin khoa hc cụng ngh truyn hỡnh
ngy cng phỏt trin, trang b cho i truyn hỡnh ó tr nờn r tin v ph thụng. cú
mt i truyn hỡnh, vn, thit b khụng cũn l vn , m vn cú tn s phỏt hay
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
15

khụng.
CATV v li thoỏt ca bi kch k thut ú. Khỏn gi truyn hỡnh M l nhng
khỏn gi truyn hỡnh u tiờn trờn th gii li ớch m CATV em li i vi vic gia tng
kờnh súng. Nhng ng dõy cỏp ban u ch l phng tin ni di truyn hỡnh phỏt
súng mt t VHF, UHF ó l sõn chi ca cỏc i truyn hỡnh a phng, truyn hỡnh
t nhõn vi qui mụ nh. Lý do CATV cú mt nhng ni vn thu tt súng truyn hỡnh
VHF, UHF chớnh l u im ny. Khỏn gi cn cú CATV cú th xem thờm nhiu kờnh.
Kh nng tng kờnh ca CATV c khai thỏc n ni 60 kờnh truyn hỡnh VHF UHF
ca TV tr nờn thiu ht v cỏc hóng in t phi sn xut thờn loi TV cú bng tn
truyn hỡnh cỏp, b sung thờm di tn s cho truyn hỡnh qua dõy dn (nhng tn s dựng
riờng cho CATV khụng c s dng phỏt súng trong khụng gian cho truyn hỡnh vỡ
nú ó c s dng cho mc ớch khỏc trong truyn súng).
Tiờu chun truyn hỡnh s dõy dn DVB-C c thit k cng trờn c s khai thỏc th
mnh tng kờnh ca CATV. Truyn hỡnh cỏp qua dõy dn cú th phc v hng ngn kờnh
truyn hỡnh v nhiu chc nng tng tỏc.
CATV cú cht lng hỡnh nh hn hn truyn hỡnh phỏt súng vụ tuyn analog:
Chỳng ta u bit rng tớn hiu truyn hỡnh ch cho hỡnh nh ti u nu nú khụng quỏ
mnh v cng khụng quỏ yu. Nu tớn hiu truyn hỡnh n c TV quỏ yu, hỡnh nh
trờn TV s b ht, õm thanh sụiNu tớn hiu truyn hỡnh n TV quỏ mnh, hỡnh nh s
b un ộo, nhy git, xộ ngang xộ dc, õm thanh ự. Trong iu kin thu c nhiu i lý
tng nht, s khỏc bit cng trng trc ht s loi tr mt s kờnh nu dựng cựng
mt loi anten. Nu dựng anten cú li cao, tớn hiu nhng i truyn hỡnh cú cụng sut
ln v gn s mnh quỏ, cú th n mc khụng xem c. Nu iu chnh s dng an-
ten li thp, thỡ tớn hiu thu c t nhng i xa, cụng sut phỏt thp s yu i, v cú
th cng khụng xem c. Cõn i tớn hiu cỏc kờnh súng thu c mc ti u cú
c cht lng hỡnh nh tt nht cho cỏc kờnh l mt bi toỏn khú v rt nhiu trng
hp khụng th gii c mt cỏch trn vn. Thng thỡ k thut viờn phi hy sinh cht
lng mt s kờnh nu mun bo m cht lng ti u mt s kờnh hoc mun bo m
s kờnh ti a.
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
16

Vn trờn c gii quyt bng CATV. Vi mt mng dõy dn hon chnh,
ngi ta cú th m bo cng tớn hiu tt c cỏc kờnh ti im thu trong mc ti
u cho TV, hỡnh nh mi kờnh rừ p hu nh ng u.
Tớn hiu truyn qua CATV t cht lng cao cũn vỡ nú khụng cú tớn hiu phn x
do súng in t trờn ng lan truyn gp chng ngi vt nh truyn hỡnh vụ tuyn
mt t analog. Xem truyn hỡnh CATV, khỏn gi hu nh khụng bc mỡnh vỡ hin tng
búng ma nh truyn hỡnh vụ tuyn mt t analog (tr mt s trng hp thu phỏt li
kờnh truyn hỡnh phỏt súng mt t trong iu kin khú khn, khin tớn hiu cú búng ma
ngay ti trung tõm CATV). u im ny cú ý ngha rt ln trong bi cnh súng truyn
hỡnh thu trung tõm cỏc thnh ph ln hu nh u b hin tng súng phn x, gõy búng
ma phỏ nỏt hỡnh nh.
u th cht lng hỡnh nh ca CATV cũn l kh nng hn ch nhiu rt tt khi tớn
hiu truyn trong dõy dn. So vi truyn hỡnh phỏt súng v tinh mt t VHF UHF, t l
v mc nhiu xõm nhp c vo ng dõy CATV l thp hn rt nhiu. Cỏc ngun
phỏt súng vụ tuyn, tia la in bugi, mụtkhụng d vt qua lp v bc ca cỏp
ng trc ca CATV to nờn nhng mng võn en, hay nhng chm trng nh truyn
hỡnh phỏt súng vụ tuyn mt t.
CATV rt thun li khai thỏc truyn hỡnh tr tin. u im ny th hin
nhng im ó c phõn tớch l n gin, r tin, nhiu kờnh v cht lng cao.
Cỏc nh k thut vn cú th khai thỏc truyn hỡnh tr tin qua súng truyn hỡnh vụ tuyn
mt t VHF-UHF bng cỏch mó hoỏ tớn hiu analog v gii mó cho thuờ bao bng thit
b gii mó t cnh TV. Tuy nhiờn, chi phớ khai thỏc s tng, vỡ cn n thit b gii mó
vi b thu súng c lp. Bờn cnh ú, nh kinh doanh truyn hỡnh tr tin ch cú th bỏn
c mt s ớt chng trỡnh truyn hỡnh, vỡ khụng cũn tn s truyn kờnh súng (dn
n giỏ thuờ bao cho mi kờnh s vt lờn). Ngoi ra, cỏc chng trỡnh c bỏn khụng th
cú cht lng tt trong mt s iu kin phỏt súng vụ tuyn mt t (cú th b búng, b
ht, b nhiu). Bo trỡ h thng anten thu ca khỏch hng luụn mc hon ho m
bo cht lng ca cỏc chng trỡnh truyn hỡnh cng l mt vn khi khai thỏc. Trc
õy, M v chõu u, ngi ta ch cú th mó hoỏ bỏn mt phn chng trỡnh truyn
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
17

hỡnh (vi gi/ngy) do khụng cú kờnh súng. Cỏc chng trỡnh bỏn theo kiu ny phi l
chng trỡnh hp dn c bit. Cỏc nh cung cp dch v truyn hỡnh tr tin theo
phng thc phỏt súng vụ tuyn mt t phn ln cng chớnh l cỏc i truyn hỡnh. Giỏ
cao, sn phm nghốo nn, khỏch hng chc chn hn ch.
i vi CATV, vic khai thỏc truyn hỡnh tr tin s n gin nh bỏn in, nc,
in thoi. Cụng ty truyn hỡnh cỏp cõu dõy tớn hiu vo nh khỏn gi thuờ bao v ct
ng dõy ú nu h khụng thu c tin. Do ú giỏ thnh s h. CATV cú th truyn rt
nhiu kờnh truyn hỡnh cht lng n nh, ng u nờn giỏ thnh cho mi kờnh h hn
na. Vi CATV, nh cung cp dch v khụng cũn phi chớnh l i truyn hỡnh, m ch l
cỏc cụng ty trung gian, mua i bỏn li cỏc chng trỡnh. Cỏc cụng ty truyn hỡnh cỏp s
mua tớn hiu t nhiu i truyn hỡnh v nhiu ngun (v tinh, t cỏc i phỏt mt t, t
bng a hỡnh), cng cú th t sn xut, tp hp li, phỏt qua ng dõy dn.
Nu nh trong cỏc thp niờn 50, 60 th k XX, mng CATV c xõy dng ch
yu do cỏc u im ỏp ng vic truyn tớn hiu khụng ph thuc vo a hỡnh thi tit,
mi di h thng truyn hỡnh vụ tuyn mt t, thỡ trong cỏc thp niờn gn õy, nhu cu
CATV phỏt sinh do u im thun li khai thỏc truyn hỡnh tr tin, cht lng cao, s
lng kờnh phong phỳ
1.7. TèNH HèNH PHT TRIN MNG TRUYN HèNH CP VIT NAM V
TRấN TH GII
1.7.1. Tỡnh hỡnh phỏt trin mng truyn hỡnh cỏp Vit Nam
Truyn hỡnh cỏp (Cable Television CATV) l h thng m tớn hiu truyn hỡnh
c dn thng t trung tõm chng trỡnh n h dõn bng si cỏp (ng trc, cỏp quang
hoc cỏp xon). Nh ú ngi dõn cú th xem c cỏc chng trỡnh truyn hỡnh cht
lng cao m khụng phi s dng cỏc ct anten. c ra i vo nhng nm 50 ca th
k 19, k t ú n nay truyn hỡnh cỏp CATV ó cú nhng bc phỏt trin vt bc vi
kh nng truyn ti rt nhiu cỏc kờnh truyn hỡnh, video theo yờu cu, kờnh truyn hỡnh
v th thao, thi tit K thut ch yu ca CATV tng t nh truyn hỡnh qung bỏ,
mi tớn hiu video c t trờn mt tn s súng mang riờng (kờnh TV) v c truyn ti
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
18

ti cỏc h gia ỡnh thụng qua cỏp ng trc hoc cỏp quang (m khụng cn dựng n an-
ten).
Vit Nam truyn hỡnh cỏp hu tuyn c xõy dng t nm 1993 TP H Chớ
Minh v khụng lõu sau ú H Ni. n nay, truyn hỡnh cỏp hu tuyn ang phỏt trin
rt mnh m trờn phm vi ton quc vi 64/64tnh, thnh ph cú u mi cung cp dch
v. Trờn 64 tnh, thnh núi trờn, mi tnh, thnh ó cú trin khai ớt nht mt mng truyn
hỡnh cỏp, cú tnh, thnh tn ti trờn 3 mng truyn hỡnh cỏp cựng hot ng cung cp dch
v. Cú th k n mt s n v cung cp dch v truyn hỡnh cỏp nh: Truyn hỡnh cỏp
Saigontourist (SCTV), Trung tõm k thut truyn hỡnh cỏp Vit Nam (VCTV), truyn
hỡnh cỏp H Ni (HCaTV), truyn hỡnh cỏp Tp H Chớ Minh (HTVC), cụng ty c phn
viờn thụng FPT, Cụng ty c phn truyn hỡnh cỏp Sụng Thu, truyn hỡnh cỏp Qung Ninh
(QnCTv)
Hin nay, cỏc mng truyn hỡnh cỏp ch yu ang ỏp dng k thut iu ch tớn
hiu truyn hỡnh tng t h mu PAL D/K hoc B/G. Mt s ớt nhng n v cung cp
dch v truyn hỡnh cỏp cú qui mụ ln nh Cụng ty Truyn hỡnh cỏp SCTV, trung tõm
Truyn hỡnh cỏp Vit Nam (VCTV) ó cung cp cỏc gúi dch v truyn hỡnh cỏp s theo
tiờu chun DVB-C.
Cú th núi rng ti thnh ph H Chớ Minh cuc chin gia nhng cụng ngh
truyn hỡnh din ra sụi ng nht trong c nc. Cỏc cụng ngh truyn hỡnh tiờn tin ln
lt c trin khai trờn a bn.
Nm 1993, cụng ty Truyn hỡnh Cỏp Si Gũn Tourist SCTV ó trin khai hai dch v
truyn hỡnh tr tin u tiờn l MMDS v CATV.
Nm 2001, i phỏt thanh truyn hỡnh Bỡnh Dng trin khai cụng ngh truyn hỡnh s
mt t bao ph mt a bn rng ln bao gm c thnh ph H Chớ Minh.
Nm 2003, i truyn hỡnh Thnh ph HCM lờn súng truyn hỡnh s.
Thỏng 10/2004, i Truyn hỡnh Vit Nam trin khai cụng ngh truyn hỡnh s qua v
tinh (DTH), ph súng ton quc.
Thỏng 4/2005, Cụng ty u t v Phỏt trin cụng ngh truyn hỡnh Vit Nam (VTC) l
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
19

n v th 3 khai thỏc dch v truyn hỡnh k thut s khu vc TPHCM.
Thỏng 5/2005, i Truyn hỡnh TPHCM a vo hot ng h thng CATV (HTVC) v
Hyper cable.
Thỏng 3/2006, Cụng ty C phn Vin thụng FPT (FPT Telecom) a vo khai thỏc dch
v Truyn hỡnh Bng rng cho phộp xem 32 kờnh truyn hỡnh qua mỏy tớnh bng thit b
gii mó ni mng ADSL ca FPT Telecom.
Cuc ua gia nhng nh cung cp vn ang tip din v cha cú du hiu dng
li, nhng vo thi im hin ti, u th ca cuc ua dng nh ang nghiờng v cụng
ngh CATV vi hai nh khai thỏc chớnh l SCTV v HTVC. SCTV c coi l mt i
gia trong lnh vc ny do cú lch s phỏt trin lõu di ca mỡnh. HTVC mc dự c sinh
sau nhng nh chớnh sỏch ỳng n v nhng phng chõm kinh doanh phự hp nờn
ngy cng chim lnh th trng v s tớn nhim ca khỏch hng.
S cnh tranh gia hai i gia ny cng khụng kộm phn sụi ng, u tiờn l s
cnh tranh v giỏ, tip n l s cnh tranh v nhng kờnh c quyn v nhng dch v
cng thờm trờn mng.
Quy hoch phỏt trin dch v phỏt thanh, truyn hỡnh ti Vit Nam n nm 2020
cng t ra cỏc mc tiờu nh tc tng trng xem truyn hỡnh tr tin t nay n 2015
t khong 25- 30%, khong 10- 15% giai on 2016- 2020.
n nm 2015 s cú khong 30- 40% s h gia ỡnh xem truyn hỡnh tr tin. Hu
ht cỏc tnh thnh ph vựng ng bng, trung du cú kh nng tip cn dch v truyn hỡnh
s mt t. Ton b cỏc h gia ỡnh trờn c nc cú kh nng tip cn dch v truyn hỡnh
cỏp ca ti thiu hai doanh nghip cung cp dch v.
Sau 2015 s chm dt tỡnh trng cỏc doanh nghip cung cp dch v truyn hỡnh cỏp
analog (cụng ngh tng t - cụng ngh c cha c s húa). Ti 5 thnh ph trc thuc
trung ng v dc quc l Bc Nam ngi dõn cú th tip cn dch v truyn hỡnh di
ng.
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
20

n nm 2020, cú khong 60- 70% s h dõn trờn c nc xem truyn hỡnh tr tin.
Dch v truyn hỡnh s mt t s cú mt ti tt c cỏc tnh thnh ph. Truyn hỡnh di
ng cú mt ti tt c cỏc trung tõm tnh, thnh ph trờn c nc.
Nhn nh trong tng lai, truyn hỡnh tr tin s chim 70- 80% cỏc h xem truyn
hỡnh. t c con s ny thỡ truyn hỡnh tr tin s phi n c vựng sõu, vựng xa.
V truyn hỡnh cỏp s chim phn ln dch v truyn hỡnh tr tin.
Ro cn ln nht ca cụng ngh truyn hỡnh k thut s l phi u t b gii mó tớn
hiu truyn hỡnh (r nht cng khong 30 ụ la M, mt gia ỡnh cú 3 ti vi phi u t 90
ụ la M) nờn s khú ph cp c dch v truyn hỡnh tr tin. Nh vy, dch v truyn
hỡnh ny s ch chim c khong 20-25% dõn s v khụng n c vi ngi nghốo,
v t l 70- 80% s khú t c.
1.7.2. Tỡnh hỡnh phỏt trin truyn hỡnh cỏp trờn th gii.
1.7.2.1. Tỡnh hỡnh phỏt trin truyn hỡnh cỏp chõu u
Hin nay tng s lng thuờ bao truyn hỡnh cỏp chõu u l 64 triu, chim 1/3
trong tng s h gia ỡnh Chõu u. 7,1 triu gia ỡnh ó s dng truyn hỡnh s qua
mng cỏp, 9 triu s dng Internet, v 7,5 triu dựng in thoi qua h thng cỏp. Tng
doanh thu trờn mng cỏp tớnh nm 2005 l 17,2 t Euro, trong ú 2/3 l t cỏc dch v
truyn hỡnh.
Di õy l mt s biu liờn quan n phỏt trin ca h thng truyn hỡnh cỏp
Chõu u.
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
21Hỡnh 1.7. Doanh thu t cỏc dch v cỏp
T biu trờn cho thy doanh thu t dch v truyn hỡnh cỏp chim t trng ỏng k
trong tng s doanh thu.
1.7.2.2. Tỡnh hỡnh phỏt trin truyn hỡnh cỏp M
Truyn hỡnh cỏp dõy dn cú th coi l c khai sinh vo cui nhng nm 50
Hoa K. Trong quỏ trỡnh xõy dng mng truyn hỡnh qung bỏ phỏt súng VHF, cỏc nh
k thut truyn hỡnh M ó vp phi mt vn khú gii quyt l vựng ti nhng khu
vc cú nhiu nỳi non. Gii phỏp c tỡm ra lỳc ú l nn tng ca cụng ngh CATV hin
i: Thu súng truyn hỡnh ti mt im thu tt ri dn tớn hiu n vựng ti gn ú bng
dõy dn v cng trờn nhng tn s dựng cho truyn hỡnh.
Sau khi trin khai CATV ỏp ng nhu cu núi trờn, ngi ta nhn thy CATV
cú u im ht sc ln lao l gii quyt c vn m truyn hỡnh Hoa K vp phi trờn
ng phỏt trin. ú l mõu thun gia vic gia tng kờnh phỏt súng vi tỡnh trng cn
kit qu tn s v vn can nhiu. Nhng kờnh truyn hỡnh mi phỏt qua dõy dn khụng
lm nhiu súng cỏc kờnh truyn hỡnh ó cú v truyn hỡnh dõy dn ó l mt vựng t mi
xõy dng cỏc i truyn hỡnh c nh vi mt s lng khỏ lý tng. T õy, cỏc nh
k thut truyn hỡnh M ó lm c iu m trc õy h rt lỳng tỳng.
Hin nay tuyn hỡnh cỏp M rt ph bin di hỡnh thc thuờ bao v cú ti 84,4% s
h gia ỡnh M s dng truyn hỡnh cỏp.
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
22

1.7.2.3. Tỡnh hỡnh phỏt trin truyn hỡnh cỏp Chõu
Tng thuờ bao truyn hỡnh v tinh v cỏp ti chõu t con s 192 triu trong
vũng nm nm qua. 1/3 s h gia ỡnh cú TV chõu , ngoi tr Nht Bn, ó cú truyn
hỡnh tr tin. S tng trng ny phn ỏnh rt rừ trong li nhun t qung cỏo v phớ thuờ
bao. Doanh thu qung cỏo truyn hỡnh cỏp v v tinh ti chõu ó tng 12% lờn 2,2 t
USD vo nm 2003, cũn doanh thu t ng ký thuờ bao cng tng 18% t 11,2 t USD.
Theo d oỏn ca Media Partners, doanh thu qung cỏo ca truyn hỡnh cỏp chõu s
tng ti 26,8 t USD vo nm 2008 v 37,2 t USD vo 2015. (Vietnam.net)
1.8. DCH V CNG THấM TRONG MNG CATV
Phn ln kờnh truyn hỡnh phỏt trong mng cỏp hin nay s dng k thut tng t
(analog). Nh chỳng ta ó bit truyn hỡnh k thut s (digital) cho cht lng hn hn so
vi k thut analog. Nm bt c vn ny cỏc cụng ty ang y mnh trin khai dch
v truyn hỡnh cỏp k thut s trờn mng cỏp ca mỡnh.
xem c dch v mi ny khỏch hng cn u t thit b gii mó bao gm mt
u thu k thut s (set top box) v mt smart card. Giỏ thnh hin nay ca b gii mó
cng ó r, vỡ vy vic trin khai lm rng rói trong thc t ch cũn vn l thi gian.
Vic cung cp tớn hiu truyn hỡnh cỏp n tng thuờ bao, ú l vic cung cp tớn
hiu mt chiu, t headend n khỏch hng. Vi nhng thit b phự hp, mng CATV cú
th cung cp cỏc dch v tng tỏc hai chiu, t khỏch hng cú th gi cỏc yờu cu, gi
cỏc thụng tin n headend. Mt trong nhng ng dng tng tỏc hai chiu ó trin khai
nc ta l Internet bng thụng rng trờn mng truyn hỡnh cỏp.
T nm 2005, SCTV cng l cụng ty u tiờn ti Vit Nam nghiờn cu, ng dng
v trin khai thnh cụng dch v truy cp Internet bng thụng rng qua mng truyn hỡnh
cỏp vi thng hiu SCTVnet. Hin Cụng ty ang tng bc nghiờn cu thc hin cỏc
dch v giỏ tr gia tng khỏc trờn ng Internet v truyn hỡnh cỏp ỏp ng ti a nhu
cu gii trớ, hc tp, thụng tin, trao i d liu ca khỏch hng.
thc hin c iu ny thỡ cỏc thit b trờn mng truyn hỡnh cỏp phi m
bo truyn c thụng tin hai chiu. Ngoi ra ti u cui, thuờ bao cn cú modem cỏp
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
23

chuyn i d liu theo chun truyn d liu trờn mng cỏp (theo chun DOCSIS - Data
Over Cable Service Interface Specification) v ti headend phi cú b CMTS (Cable Mo-
dem Termination System) kt ni vi nh cung cp dch v Internet.
Tớn hiu hai chiu trờn mng CATV phõn bit c vi nhau da vo tn s. Vic
phõn chia di tn tựy thuc vo chun c s dng l DOCSIS hay Euro-DOCSIS. Chi
tit v cung cp dch v Internet trờn mng cỏp s c trỡnh by c th trong chng sau.
1.9. TNG LAI CA CATV
Trong quỏ trỡnh cnh tranh, mi nhõn t phi t thay i, phi t lm mi, phi bit
phỏt huy nhng u im, li th ca mỡnh. Ngnh truyn hỡnh khụng nm ngoi quy lut
ú. Mc dự cú nhiu u im nhng mng truyn hỡnh cỏp hu tuyn cng bc l nhiu
hn ch, cú th ng vng trong cuc chy ua v cụng ngh, truyn hỡnh cỏp cn phỏt
huy nhng u th vn cú ca mỡnh.
Khụng ớt ngi nhn nh rng HDTV l tng lai ca truyn hỡnh (HDTV -
High Definition TV). Vi cụng ngh HD ngi xem c tn hng nhng hỡnh nh sc
nột, rừ rng, mu sc trung thc nh cú thờm im nh trờn tng cm v cht lng õm
thanh cng tt hn nhiu.
Hu ht TV LCD c by bỏn trờn th trng hin nay u h tr cụng ngh HD.
Nh vy thit b u cui ó sn sng cho vic ỏp dng cụng ngh mi ny. Vn hin
nay ca nc ta l cha cú nh cung cp no cung cp tớn hiu truyn hỡnh theo cụng
ngh HD. Cỏc nh cung cp dch v truyn hỡnh cỏp vi c s h tng hin cú ca mỡnh
hon ton cú th a cụng ngh HD vo s dng.
Mt trong nhng u th ca truyn hỡnh cỏp hu tuyn l cú th truyn tớn hiu
theo c hai chiu. Chỳng ta hóy khai thỏc u th ny bng dch v truyn hỡnh theo yờu
cu (Video on demand). On demand cú ngha l ngi xem cú th xem danh sỏch cỏc
chng trỡnh la chn chng trỡnh mun xem v khụng b bú buc v thi gian xem.
Cụng ngh truyn hỡnh HD v dch v On demand l hai vn m cỏc nh cung cp
dch v hon ton cú th trin khai trong thi sp n nõng cao v th v sc cnh tranh
ca mỡnh. Tip sau ú chỳng ta cn quan tõm n vic tớch hp nhng ng dng internet
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
24

vo trong truyn hỡnh cỏp.
Thay li kt chỳng ta hóy th hỡnh dung rng, vi mt set-top-box v remote con-
trol ngoi vic cú th xem hng trm kờnh truyn hỡnh HD, chỳng ta cũn cú th lt web,
xem cỏc on video cht lng cao t youtube hay xem nhng bc nh t Flickr. Thm
chớ thụng qua mng cỏp ny nhng giao dch chng khoỏn s c thc hin thụng qua
nhng cỏi chm tay trờn mn hỡnh TV. Tng lai ca ngnh truyn hỡnh cỏp hu tuyn
cũn rng m phớa trc.

Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụngCông nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng
Công nghệ Truyền hình cáp và ứng dụng

Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3 Cao học Kỹ thuật điện tử K3
Cao học Kỹ thuật điện tử K3

Bùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu ThắmBùi Thị Thu Thắm
Bùi Thị Thu Thắm Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội
25

CHNG II: CễNG NGH TRUYN HèNH CP HFC

2.1. MNG HFC
2.1.1. Gii thiu chung
Mng HFC (Hybrid Fiber Cable) l s kt hp gia cỏp quang v cỏp ng trc.
Vic kt hp ny cho phộp xõy dng mt mng truyn hỡnh cỏp phự hp vi iu kin
kinh t ti thi im u t m vn m bo cht lng ng truyn, phm vi phc v
rng v thi gian xõy dng mng nhanh.

Hỡnh 2.1. S khi tng quỏt mt mng HFC
2.1.1.1. H thng thit b trung tõm
H thng trung tõm (Headend Syetem) l ni cung cp, qun lý chng trỡnh h
thng mng truyn hỡnh cỏp. õy cng chớnh l ni thu thp cỏc thụng tin quan sỏt trng
thỏi, kim tra hat ng mng v cung cp cỏc tớn hiu iu khin.

Vi cỏc h thng mng hin i cú kh nng cung cp cỏc dch v truyn tng
tỏc, truyn s liu, h thng thit b trung tõm cũn cú thờm cỏc nhim v nh: Mó húa tớn
hiu qun lý truy nhp, tớnh cc truy nhp, giao tip vi cỏc mng vin thụng nh mng
Internet
2.1.1.2. Mng phõn phi tớn hiu truyn hỡnh cỏp
Mng phõn phi tớn hiu truyn hỡnh cỏp l mụi trng truyn dn tớn hiu t trung
tõm mng n cỏc thuờ bao. Tựy theo c trng ca mi h thng truyn hỡnh cỏp, mụi
trng truyn dn tớn hiu s thay i: vi h thng truyn hỡnh cỏp nh MMDS, mụi
trng truyn dn tớn hiu s l súng vụ tuyn, cũn i vi h thng truyn hỡnh cỏp hu
tuyn (Cable TV) mụi trng truyn dn s l cỏc h thng cỏp hu tuyn (cỏp quang,
cỏp ng trc, cỏp ng xon). Mng phõn phi tớn hiu truyn hỡnh cỏp hu tuyn cú
H thng thit b trung tõm

(Headend system)
Mng
phõn phi tớn hiu

(Distribution
network)
Thit b thuờ bao
(Customer system)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×