Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: Tích hợp ứng dụng trong cổng thông tin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



 
Đề tài:!"##$%&'()*'(+,-'(".'(+#/'(+0'
GVHD: TS. Tạ Tuấn Anh
Nhóm 11: 1234'(053 677897:;
(3<='(>"053 67789999
?3#@#A<#3'( 677869B8
#CDE'F' 67786;G7
C"#3<A'( 6778G68H
#CDI3F',?J'( 6778G977
KL0M996799
9
MỤC LỤC
N.'(O34'PQ.'(+#/'(+0'NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG
9N.'(+#/'(+0'R-,+4STSK(UVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG
6NWX%#Y++,0Z'"[4".'(+#/'(+0'NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG
GNY"S-C0.'(+#/'(+0'\NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN;

HN!'#'E'("[4#]+#^'(-,+4S"_'`F<)X'(NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN8
;NY")@"#P*DK#]+#^'(-,+4S"3'("a%NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNb
BN$0!"#"[4#]+#^'(-,+4SNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN:
8NWXc#Y"'#43"def'(0g4-,+4SPKhei0+hNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN97
N.'(O34'PQ-,+Sh+NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN99
9N-,+Sh+SK(UVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN99
6N-,+Sh+"-'+40'h,SK(UVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN99
GN234'#]Pj0k6\NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN96
HN^0O34'#](0g4%-,+Sh+PKih,PSh+\NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN96
;N_3'^0(0g4%-,+Sh+l5'ih,PSh+mkWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN9H
N!"##$%&'()*'(+,-'(.'(+#/'(+0'NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN9B
9N.'(O34'PQ+!"##$%&'()*'(NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN9B
6N!"##$%noNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN6;
GN!"##$%he%,-`<NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN6b
HN!"##$%WNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG6
;N!"##$%l_<l[0ph,4<m-,+Sh+NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG;
6
I. Tổng quan về Cổng thông tin
1. Cổng thông tin (Portal) là gì?
.'(+#/'(+0'R-,+4SM+1'l_<l[SKhe-,+4STMSKDL+#]+#^'(
#-C+lL'(+,1'heMl@'#)4'#PK`Y"+#X"'(?J0)A'(lE'('#q%M+rlsit
"3'("a%DL+(04-)0]'uhelZ'(?J0)A'()=)K'(+,3<"q%Mc#40+#Y"+#/'(
+0'PK)@"#P*"v'('#?+#4-+Y"M+3we05'"Y""/'(P0]"+Y"'(#0]%"[4DU'#
DL+"Y"#'#4'#"#s'(PKld'(0f'N.'(+#/'(+0'"s"Y"+!'#'E'((0x%
'(?J0O3f'+,@+#3+#q%MO3f'Sy'#0Q3'(3z'+#/'(+0'c#Y"'#43M+rls%#F'
%#^0"#x'()?j0)C'("Y")@"#P*"#-+r'('(?J0)A'(c#Y"'#43+3w+#3L"
PK-'#sDO3<Q'MPK-'#3"_3"v'('#?D*"l!"#"[4'(?J0)A'(lsN.'(
+#/'(+0'+#X"#0]'P0]"'K<#5+i&"S0'#lL'(M+r'#g'("/'(P0]"'#?+UD
`hDPKl{+D34iY"#+,-'(DL+c#-#K'(+,X"+3<5'M`hDPK+#4<l.0+#/'(
+0'PQi0'#P01'PK(0Y-P01'+,1'"Y"&'()*'(O3f'Sy(0f'()C<Ml5'P0]"
lE'(PK"#04i|"Y"+#/'(+0'M+K0'(3<1'MeK0P05++,1'"Y")0=')K'#4<"3'(
"a%P0]"+,3<"q%+#^'('#a+PK+#3q'S$0l5'"Y"+#/'(+0''L0eL+,-'(DL+
uhei0+h"[4"/'(+<NNN.'(+#/'(+0''#?DL+".'(PK-PC''E'("#-'(?J0
)A'(+UDc05D+#/'(+0'PK+Y"'(#0]%DL+"Y"#+#3q'S$0PK)=)K'(N
2. Sự phát triển của cổng thông tin
}#Y0'0]D~he-,+4S•l€`3a+#0]'+rc#YSF3M"#•i43c#0,4lJ0
DL++#J0(04''(‚'N4'l_3M"Y"uhei0+h"#•'#?"Y"eY-O3f'("Y-
l0]'+ƒM"#&4"Y"+#/'(+0'"[4DL+)-4'#'(#0]%lZc#Y"##K'("[4#>"s
+#Z+,3<"q%lZ`hDPK+#h-)„0DL+"Y"#+#3q'+0]'Nx"lsM.'(+#/'(+0'
l?$")A'(lZ"#•DL++,4'("#[M"#&4"Y"S01'c5+l5'"Y"'L0)3'(+,-'(


DL+uhei0+h'K-lsN(-K0,4M's"…'"#&4DL+"/'("*+UDc05D'L0eLM"#-
%#†%'(?J0)A'()=)K'(+UD"Y"+#/'(+0''‡D+,-'('L0)3'("Y"+,4'(
uheN#!'#PUPq<M"Y0+1'he-,+4SD4'(y'(#ˆ4\DL+"Y0~".'(•lZ+,3<
'#q%PK-uhei0+hNhe-,+4S+X4'#?DL+)4'#eCheRhe)0,h"+-,<TS01'
G
c5+Pj0DL+ih4,"#h'(0'hld'(0f'M+a+"f"#•)A'('L0eL+,-'(DL+uhei0+hN
W43+#J0(04'l_3M"Y"uhei0+hc#/'("#•D4'(y'(#ˆ4lC0)0]'lZ
(0j0+#0]3"[4"Y""/'(+<M"#x'(+,‰+#K'#'#g'("/'("*+Y"'(#0]%+,X"
+3<5',a++#3q'+0]')K'#"#-"fc#Y"##K'(Ml^0+Y"PK"Y"'#F'P01'"v'(
'#?e4'O3f'+,@)-4'#'(#0]%N-ls"Y"+!'#'E'(O34'+,>'('1'+!"##$%
PK-DL+uhei0+h'#?"Y"+!'#'E'(lE'('#q%PK`Y"+#X"'(?J0)A'(M"Y"
+!'#'E'(O3f'Sy'L0)3'(M+!'#'E'("Y'#F'#-YMl4'(/''(g"v'('#?
"Y"+!'#'E'(+Y"'(#0]%"*+#Zl^0Pj0+r'(uhei0+hNhe-,+4S"3'("a%
c#f'E'(+!"##$%"Y"+!'#'E'('K<DL+"Y"#)=)K'(+#K'#DL++,4'(uhe
)3<  '#a+N  he  -,+4S  l_3  +01'  c0Z3  'K<  SK oDh,0"4S  Š'S0'h  RoŠ 
#++%\mmuuuN4-SN"-DmTN
0]'+C0Mhe-,+4Sc#/'("#•SKDL+~".'(PK-•M)‹'l?J'('(?J0
)A'(+,3<"q%uhei0+hMDKl€+,‰+#K'#DL+i013uhei0+hM'(#ˆ4SK'(-K0"#&4
lX'(D>0+#/'(+0'PK)@"#P*"_'"s'#?DL+uhei0+h+#/'(+#?J'(M's"…'
"sc#f'E'(O3f'+,@(04-)0]'"v'('#?'L0)3'("[4'#0Q3uhei0+hM+#1D
ej+c#/'('#g'('L0)3'(Dj0DK"…'"Y")@"#P*Dj0M+!"##$%"Y"D-)3Sh
+#/'()*'('#a+'#?"Y"p-,3DM"#4+, DMeS-(#4<WWphh)ŒPKO34'
+,>'(SKM"3'("a%P0]"+,3<"q%"Y"'(3z'+#/'(+0',a+l4)C'(PKc#Y"'#43
'K<"#•+#/'(O34DL+S_'lE'('#q%)3<'#a+Ri0'(Shi0('-'TN
L+  he  -,+4S  '.0  +05'(  #0]'  '4<  SK  <  4# •
R#++%\mmD<N<4# N"-DmT"[44# M'(?J0)A'("#•"_'lE'('#q%DL+S_'
)3<'#a++,-'(+,4'('K<lZ+,3<"q%PK-DL++,4'(uhe,01'(DK4# l€
+#05+c5iŽ'MPj0'#0Q3D-)3Sh"siŽ''#?+0'+&"Mef'+0'+#J0+05+Mef'lzŒ
(-K0,4‰+,4'(<4# "v'("s"Y"S0'cS01'c5+l5'"Y"&'()*'(uhe
"[44# O3h'+#3L"'#?hiih'(h,M40SM,-3%MS-(M3i0"ŒPK'(?J0
)A'(itc#/'("_'%#f0lE'('#q%SC0N
W4'(05'(0]+Mhe-,+4Sl?$")@"#SK~.'((04-+05%l0]'+ƒ•M
~.'((04-)@"#l0]'+ƒ•#-{"'(‚'(>'#d'\~.'(l0]'+ƒ•N3<'#01'M
H
"v'('#?+1'+05'(o'#"[4"#x'(M"Y"+r'K<+#q+iX"#?4+#Z%#f'Y'##5+
l?$""#!'#`Y"+#5'K-SKDL+-,+4SN
3. Các loại Cổng thông tin:
s'#0Q3"Y"#%#F'S-C0.'(+#/'(+0'M‰lF<%#F'S-C0+#h-D*"
l!"#iƒ)*'("v'('#?O3<D/+#U"s+#Z"#04"Y".'(+#/'(+0'#0]'"s
+#K'#e4S-C0\
• Các Portal công cộng (Puclic Portal)
Y"-,+4SS-C0'K<+#?J'((0^'('#?c#Y0'0]DPQ-,+4S‰
'#g'(+#J0cwl_3Ml?$"+#05+c5,4)K'#"#-DL+S?$'(,a+Sj''(?J0
)A'()=)K'(+,3<"q%PK-"Y"&'()*'(+,1'uheRuhee4ih)Tc#Y"
+#/'(O34"Y"S01'c5+PK#L%+UDc05D"#•e‡'(DL+S_'lE'('#q%)3<
'#a+N.0+05'('#a++,-'(S-C0-,+4S'K<SK"Y"-,+4S<4# MoŠ
#4<`"0+hNY"-,+4Sc0Z3'K<#?j'(l5'lC0l4i^'(?J0)A'(M)-Pq<
"#x'(+#?J'(+q%+,3'(PK-c#f'E'("Y'#F'#-YRh,i-'4S0•4+0-'TMl4
'(/''(gR-"4S0•4+0-'TM%#Y++,0Z'"Y"+!'#'E'(%#.e05'i4-"#-'(?J0
)A'("s+#Ziƒ)*'()=)K'(N}#f'E'(O3f'Syi^S?$'('(?J0)A'(,a+
Sj'"v'('#?"#-%#†%+UDc05D'#4'#+#/'(+0'+rDL+S?$'()gS0]3
c#.'(SzSK+#5DC'#"[4S-C0%-,+4S'K<+3<'#01'PU%#*"P*i^l/'(
'1'"#x'(c#/'()K'#"#-"Y""/'(P0]"'(#0]%P*"*+#Z'K-"fN
• Các Portal tác nghiệp (Enterprise Portal)
Y"-,+4SS-C0'K<O3f'Syi^S?$'('(?J0)A'(c#/'('#0Q3
e‡'("Y"S-C0-,+4S"/'("L'(M'#?'("v'(,a+Sj'NY"-,+4SS-C0'K<
"#3<1')A'("#-"Y")-4'#'(#0]%Sj'M%#*"P*"#-+Y"'(#0]%M"#3<1'
SKD"Y""/'(P0]"'(#0]%P*'#?O3f'SyDC'(S?j0eY'S|M'(F'#K'(M
uhei0+heY'#K'("•Sj'#4<O3f'Sy+K0'(3<1'"/'(+<NNN-Pq<M"#x'(
l?$"+#05+c5,a++^+M+#X"#0]'l?$""Y"'(#0]%P*%#&"+C%MS01'c5+
'#0Q3c0Z3)gS0]3c#Y"'#43NY"-,+4S'K<,a+l‚+M"#•'#g'("/'(+<
Pr4PKSj'+,1'+#5(0j0Dj0iƒ)*'(N‘0]+4DM#_3#5+"Y"#€'(
;
)A'(S-C0'K<SK"Y""/'(+<l4O3^"(04#4<"Y""/'(+<S01')-4'#Sj'N
Y"-,+4S'K<c#/'(c#Y"(U"Y"%#_'DQD3i0'hiiW-S3+0-'R%#_'
DQD(0f0%#Y%'(#0]%P*T'#?0",-i-p+W-S-D-'#4<-+3i-D0'-M
"#•c#Y"SK"#x'(#-C+lL'(+,-'(D/0+,?J'(heNs+#ZcZ,4lF<DL+
i^"Y"-,+4SS-C0'K<S-C0-,+4S"#3<1''(#0]%'#a+'#?0",-i-p+
W#4,h-0'+MŠ,4"Sho%%S0"4+0-'Wh,Ph,MheW%#h,hNNN
• Các Portal Website (Website Portal)
Y"-,+4Sc0Z3'K<+#?J'()A'(lZ+C-,4"Y"hei0+hM"#!'#`Y"
#d'SK"Y"hei0+h"s+#Z+A<e05'R"3i+-D0•4eShuhei0+hTNY"-,+4S
'K<"3'("a%"Y"+!'#'E'(,a+"def'PK"#3'(M(0x%"Y"'#K%#Y++,0Z'
uhe"s+#Z)=)K'(+C-,4DL+uhei0+h"#-,01'(DU'#NY"-,+4S'K<#’
+,$"Y"+!'#'E'("Y'#F'#-YPKl4'(/''(g‰D&"Pr4%#f0M"s+#Z
+#1DPK-"Y"D/l3'+Y"'(#0]%c#/'(O3Y%#&"+C%N“ZSKDl?$"l0Q3
'K<M"Y"-,+4Sl?$"D‰DL+%#_'#-{"#-K'+-K'D€'(3z'MlZ'(?J0
)A'(-,+4SR+#?J'(SKO3f'+,@hei0+hT"s+#Z+X`F<)X'("Y"D/l3'M
+a+'#01'SK+#h-"#3”'"[4-,+4SMlZ+!"##$%PK-uhei0+h"[4DU'#
#-{"+#qD"#!lhDeY'"#-"Y"i0+hc#Y""s"A'('(3z'(^"NY"%-,+4S
'K<+?d'(l^0ld'(0f'M"#•iƒ)*'(DL+PK0"di‰)gS0]3%#.e05'M+3<
'#01'"v'(c#/'(c†D%#_'S0'#lL'(c#0+3we05'(04-)0]'"v'('#?
+#4-+Y"'(#0]%P*N
0]''4<"Y"-,+4Sc0Z3'K<l?$"iƒ)*'('#0Q3'#a+M"f‰+,1'+#5
(0j0"v'('#?0]+4DNY"-,+4S'K<+#?J'(D0='%#!#-{"l?$"eY'Pj0
(0Y,a+,|NY""/'(+<+#05+c5uhe+#?J'("#>'"Y"-,+4S'K<lZD‰,L'(M
+C-,4"Y"uhei0+h"#-c#Y"##K'(DKc#/'(Da+'#0Q3"/'(i&"lZ'(#01'
"&3"v'('#?"K0l{+N‘0]+'4DM"Y"-,+4Shei0+h#4<l?$")A'('#0Q3
'#a+SK3-,+4SM0ph,4<Mkh+W%hh)M`-S4+p-,DPK-+h+3chN^'-,+4S
l_3l?$"P05+e‡'(k4P4MPKl€l?$"+#?d'(DC0#-YRP‹'D0='%#!"Y"
%#01'ef'"v#d'TN
B
4. Tính năng của hệ thống Portal cần xây dựng
]+#^'("_'`F<)X'("s"Y"+!'#'E'('#?i43\
• Đăng nhập một lần (Single Sign-On - SSO)
“Z+,3<"q%PK-)gS0]3PK)@"#P*c#Y"'#43M'(?J0)A'("#•
"_'lE'('#q%DL+S_')3<'#a+N]+#^'(-,+4S+#X"#0]'l0Q3'K<
+#/'(O34O3Y+,U'#O3f'Sy%#01'RWhii0-'4'4(hDh'+TN#/'(O34
O3Y+,U'#'K<M'(?J0)A'()=)K'(+,3<"q%PK+#4-+Y")gS0]3M'#?'(
c#/'(%#f0S-S‚'((UPQD{+4''0'#ef-Dq+PU-,+4Sl€)A'('#g'(
"/'('(#]ef-Dq+4'+-K''#a+'(_D%#!4)?j0DL+%#01'SKDP0]"+r
c#0'(?J0)A'(lE'('#q%l5'c#0lE'(`3a+N
• Cá nhân hoá (Personalization)
}#0'(?J0)A'(lE'(cyPj0#]+#^'(M#>itl?$""a%DL++K0
c#-f'N’0+K0c#-f''(?J0)A'(lE'('#q%PK-lQ3l?$""a%"#-DL+
~c#3'(+,J0,01'(•M#>"s"fD(0Y"'#?SKDL+uhei0+h"[4,01'(DU'#M
#>"s+#Z+3we05'l?$"(04-)0]'+3w+#h-y+#!"#M+#1Dej+"Y"D/l3'M
#U'#f'#Œ(0^'('#?%-i+#4<)hSh+hDL+eK0P05+"[4DU'#+,1'p-,3D
Pq<N}#f'E'('K<"…'+#Z#0]'‰"#’\'#KO3f'+,@uhei0+h"s+#Z+,X"
O34'#-Y"Y""/'(P0]"+#1Dej+M+#4<l.0P@+,!"Y"D/l3'DKc#/'(
lL'(l5'DL+)…'(#4<D€'(3z'"[4hei0+hDU'#N“0Q3'K<
"sl?$"SK)--,+4Siƒ)*'("Y""/'('(#]e^+,!(04-)0]'lL'('#?
MWWMIWŒ
• Tự hoạt động (Self-services)
Y"D/l3'"[4#]+#^'(-,+4Sl?$""-0SK%#_'+ƒ"def''#a+
"a3+C-'1'-,+4S"sc#f'E'(+X#-C+lL'(DL+"Y"#lL"Sq%Mc#/'(
%#*+#3L"#4<f'##?‰'("Y"D/l3'c#Y"N’0c#0l?$"+#1DPK-M
"#x'("s'(3z')gS0]3c#Y"'#43MP…'(lJ0c#Y"'#43PK%#?d'(+#&"
#-C+lL'(c#Y"#•''#43N“Z"s+#Z+!"##$%"#x'(SC0DKc#/'(f'#
#?‰'((Ul5'+-K'eL#]+#^'(M"Y"D/l3'%#f0"sDL+"#3”',01'(c#0
8
P05+N
• Đa nguồn dữ liệu (Multi Data Sources) và Đa nền tảng (Multi
Platforms)
L++,-'('#g'(c#f'E'(O34'+,>'(c#Y""[4#]+#^'(-,+4S
SK"#x'("s+#Ziƒ)*'(c5+#$%'#0Q3'(3z')gS0]3c#Y"'#43NY")g
S0]3'K<"s+#Z‰)C'(p0ShM)C'("di‰)gS0]3O34'#]M)C'("di‰)g
S0]3#?j'(l^0+?$'(M+#qD"#!'(4<+,-'()C'("di‰)gS0]3O34'#]M
-,+4S"s+#Z"#a%'#q''#0Q3S-C0#]O3f'+,@"di‰)gS0]3c#Y"'#43N
‰0PU#]+#^'(-,+4Sl?$"`F<)X'(+#h-c05'+,x"GSj%M%#F'+Y"#
P0]"c5+'^0"di‰)gS0]3MP0]"+Y"'(#0]%PKP0]"#0Z'+#@(04-)0]',4
+#K'#e4+_'(lL"Sq%N
]+#^'(-,+4S"-+!'#'E'(l4'Q'+f'(M"s+#Z"#C<+,1'"Y"
'Q'#]l0Q3#K'#c#Y"'#43M"Y"heWh,Ph,c#Y"'#43M"Y"'Q'uhe#4<
D-e0ShN‰0PU#]+#^'(-,+4Sc5+#A4+r0ph,4<-,+4S–SK-,+4S"s
c05'+,x"D‰M+#^'('#a+Miƒ)*'("Y"'(/''(glL"Sq%'Q'+f'(Miƒ
)*'("Y""#3”'"#3<1'+,4-l.0PK`F<)X'()@"#P*'#?"Y""/'('(#]
heWh,P0"h#4<Wh,P0"hŠ,0h'+h)o,"#0+h"+3,hRWŠoTN
• Đa ngôn ngữ (Localization)
!'#'E'(l4'(/''(gc#/'(l?$"#’+,$+,-'(#]+#^'(-,+4S
"_'`F<)X'(PUlF<SK#]+#^'(iƒ)*'("#-"dO34'Mld'P@"[40]+
4D'1''s#-K'+-K'+#3_'+05'(0]+N#?'('#?+#5c#/'("s'(#ˆ4
SK'sc#/'("s+!'#'E'(l4'(/''(gN
5. Các dịch vụ mà hệ thống Portal cung cấp
]+#^'(-,+4S"_'`F<)X'("3'("a%"Y"'#sD)@"#P*'#?i43\
• Y")@"#P*"def'\-i+eK0l@'#)C'(m-"3Dh'+M4'#iY"#
S01'c5+M%S-4)m-u'S-4)n0ShiM#4-+Y"f'#Œ
b
Y")@"#P*(04-+05%"/'("L'(\n-,3DM#/'(eY-M#ED)
%#053
Y")@"#P*"3'("a%+#/'(+0'\#/'(eY-Mf'+0'NNN
Y")@"#P*+UDc05D\UDc05DM#F'S-C0
Y")@"#P*+,$(0x%'(?J0)A'(\#/'(+0'"Y'#F'M@"#e0Z3
Y")@"#P*+Y"'(#0]%\23f'Sy'L0)3'(M$%+Y")XY'M23f'SyeY'
#K'(MO3f'Sy'#F'iX
6. Li ớch ca h thng Portal
]+#^'(-,+4S#+,$"L'(lz'('(?J0)A'(+,X"+3<5'M"Y""Y'eLM
'#F'P01'M"Y"l^0+Y"PK"Y"'#K"3'("a%NNN)?j0'#0Q3#U'#+#&"c5+#$%
c#Y"'#43Ndi#C+_'(-,+4S(0x%P0]"c#0+C-M+!"##$%MO3f'S!PK"Y
'#F'#s4+-K')0]'"Y"+#/'(+0'PK&'()*'("#-D0'(?J0)A'(,01'(e0]+
%#*"P*"Y"'#3"_3PKi+#!"#"[4DL+"L'(lz'(,01'(e0]+NY"S$0!"#
+#X"iX"[4#]+#^'(-,+4S'K<lhDSC0'#U'+rc#!4"C'##0]3O3f&'()*'(
+#X"+5lsSK\
ĂÂÊÔÊƠƯĐăâĂ êê âĐôơ -đĂôê
+,3<"q%ef-Dq+M+!"##$%+j0"Y"+#/'(+0'PK&'()*'(S01'O34'M
"v'('#?+,3<"q%+.'(+#Z+j0+a+"f"Y""Y'#F'M+#/'(+0'M+."#&"PK
"Y"'#K"3'("a%+rea+cUlF3Mea+cUc#0'K-N
f0+#0]'"Y"+05'+,U'##$%+Y"'#JS3z'(+#/'(+0'+^+#d'(0g4"-'
'(?J0PK"Y"&'()*'(MPK'#J"Y"D/0+,?J'("L'(+Y"(0x%(0fD
+#J0(04'lZ"#3<Z'l.0+#/'(+0'+#/+#K'#+,0+#&"N
0fD(Y'#'{'("[4P0]"+,0Z'c#40PKO3f'S!+#/'(+0'PK"Y")@"#P*
-ôàăảôôơ -
3<+,UMO3f'SyMD,L'(M'F'("a%M+Y0i)*'()=)K'(M+05+c0]D"#0
%#!l_3+?lZ`F<)X'(SC0#]+#^'(N
:
• #-%#†%"Y"#€'(+#&G+#4D(04PK-P0]""3'("a%&'()*'(#]
+#^'(M"Y")@"#P*+,3'((04'NNN}#f'E'('K<SKD%#-'(%#xMl4)C'(
c#f'E'(x'()*'(PK+,0Z'c#40"[4#]+#^'(-,+4SN
7. Sự khác nhau cơ bản giữa Portal và Website
IF<)X'(#]+#^'(-,+4S+#4<PUhei0+he‰0PU#]+#^'(-,+4S"_'
`F<)X'("s'#g'(?3l0ZDi-Pj0hei0+h"s"A'("#&"'E'('#?i43\
• ]+#^'(-,+4S+C-,4"Y"hei0+hM"Y"hei0+h'K<"s+#Z+A<e05'
+,X"O34'R"fPQ(04-)0]'PK)gS0]3TM(0x%"#-'(?J0%#Y++,0Z'
hei0+hM'(?J0O3f'+,@uhei0+hPK'(?J0)A'(hei0+h"s+#Z`F<
)X'(MO3f'SyPKiƒ)*'("#x'(DL+"Y"#)=)K'(M+#3q'+0]'N
• Y"D/l3'+,-'(-,+4S"s+!'#lL"Sq%"4-M#-C+lL'(c#/'(f'#
#?‰'(+j0"Y"D/l3'c#Y"N
• (?J0)A'(-,+4S"sc#f'E'(+,3<"q%+#/'(+0'"sl?$"+r'#0Q3
'(3z')gS0]3c#Y"'#43N
• (?J0%#Y++,0Z')X4+#h-"Y""#3”'"siŽ'lZ+!"##$%+#1D"Y"D/
l3'+Y"'(#0]%Dj0N
97
II. Tổng quan về Portlet
1. Portlet là gì ?
L+%-,+Sh+SK+#K'#%#_'uhe)X4+,1'c·+#3q+k4P4Ml?$"O3f'Sy
e‰0%-,+Sh+"-'+40'h,M's`ƒSy"Y"<13"_3PKif'i0'#,4'L0)3'(lL'(NY"
%-,+Sh+l?$"iƒ)*'(e‰0"Y"".'(l0]'+ƒ)?j0)C'("Y"+#K'#%#_'(04-
)0]''(?J0)A'("sc#f'E'(+!"##$%l?$"M"3'("a%9+_'(+,U'#)0='"#-
#]+#^'(+#/'(+0'N
L0)3'(if'i0'#e‰09%-,+Sh+"v'(l3$"(>0SK9p,4(Dh'+NL+
p,4(Dh'+SK9%#_'"Y"'(/''(glY'#)a3R'#?MIMT
+3F'+#['(#01D'(C+"Y"S3q+PK"s+#Zl?$"c5+#$%Pj0"Y"p,4(Dh'+ic#Y"
+C-'1'9+K0S0]3#-K'"#•'#NL0)3'("[4DL+%-,+Sh++#/'(+#?J'(l?$"
+!"##$%Pj0'L0)3'("[4"Y"%-,+Sh+c#Y"lZ#U'#+#K'#'1'+,4'(".'(l0]'
+ƒN#3cwi^'("[49%-,+Sh+l?$"O3f'Sye‰0%-,+Sh+"-'+40'h,N
#!4"S0h'+i+?d'(+Y"l5'"Y"%-,+Sh++#/'(O34"d"#5#—0mlY%
R,hO3hi+m,hi%-'ihTl?$""K0l{+e‰0".'(l0]'+ƒN#/'(+#?J'(M'(?J0iƒ
)*'(+?d'(+Y"Pj0'L0)3'(l?$"if'i0'#e‰0"Y"%-,+Sh+iM"#•'(#C'e‰0
"Y"S01'c5+#4<"Y"p-,D`Y"'#q'Mc5+O3f+,-'("Y"#K'#lL'("[4%-,+Sh+
l4'(l?$"'#q'e‰0".'(l0]'+ƒMitl?$"+,fPQe‰0'sl5'"Y"%-,+Sh+il!"#
+#/'(O34'#g'(+?d'(+Y"'(?J0)A'(N
L0)3'(if'i0'#e‰0%-,+Sh+"s+#Q%#Y++r9'(?J0)A'(l5''(?J0
)A'(c#Y"+A<+#3L"PK-"a3#U'#"[4#>"#-%-,+Sh+N
2. Portlet container là gì ?
-,+Sh+"-'+40'h,"#C<"Y"%-,+Sh+PK"3'("a%"#-"#x'(D/0+,?J'(
+#X"+#0"_'+#05+N-,+Sh+"-'+40'h,e4-(zD"Y"%-,+Sh+iPKO3f'Sy"#3+,U'#
i^'("[4"#x'(Ns"v'("3'("a%SF3)K0'#g'(+#4D"#053%-,+Sh+N-,+Sh+
"-'+40'h,'#q'"Y"<13"_3+r".'(l0]'+ƒPK+#X"+#0"Y"<13"_3+,1'
99
'#g'(%-,+Sh+il?$""#&4e‰0'sN
-,+Sh+"-'+40'h,c#/'("#@3+,Y"#'#0]Dc5+#$%'L0)3'(if'i0'#
e‰0"Y"%-,+Sh+N,Y"#'#0]Dls+#3L"PQ".'(l0]'+ƒN
L+".'(l0]'+ƒPK-,+Sh+"-'+40'h,"s+#Zl?$"`F<)X'(Pj0'#43
+#K'#9+#K'#%#_')3<'#a+"[4eL&'()*'(#4<'#?SK6+#K'#%#_',01'(
e0]+"[4&'()*'(".'(l0]'+ƒN
3. Quan hệ với J2EE :
-,+Sh+oPh,9N7)X4+,1''Q'+f'(k4P46M%#01'ef''+h,%,0ihPh,
9NGN-,+Sh+"-'+40'h,PK"Y"%-,+Sh+i({%"Y"<13"_3MD/+f+,-'(l{"+f
k6lZ"s+#Z+#X"+#0+,-'(D/0+,?J'(k6N
#r4#?‰'('#g'(+!'#'E'(+?d'(+X"[4ih,PSh+iM"Y"c#Y0'0]DM
+1'PK+#Y0lL"[4%-,+Sh+it+?d'(+X'#g'("Y0l€l?$"l@'#'(#ˆ4+,-'(l{"
+fih,PSh+Ph,6NGc#0"s+#Z&'()*'(N
4. Mối quan hệ giữa portlet và servlet :
“{"+fWh,PSh+Ph,6NGl€l@'#'(#ˆ4Wh,PSh+'#?i43\~L+ih,PSh+SK
+#K'#%#_'uhe+,1''Q'+f'("/'('(#]k4P4Ml?$"O3f'Sye‰09"-'+40'h,M
'sif'i0'#'L0)3'(lL'(Nv'((0^'('#?"Y"+#K'#%#F')X4+,1'k4P4
c#Y"Mih,PSh+iSK"Y""S4iihik4P4lL"Sq%'Q'l?$"e01')@"#,4D€e<+h"-)h
+,3'((04'"s+#Zl?$"+f0DL+"Y"#'E'(lL'(PK"#C<e‰0DL+DY<"#[uhe
#0Z3k4P4N-'+40'h,iM'#0Q3c#0l?$"(>0SKeLDY<ih,PSh+M"Y"D‰,L'(
uheih,Ph,"3'("a%"#&"'E'(ih,PSh+NWh,PSh++?d'(+Y"Pj0uhe"S0h'+
+#/'(O34"d"#5<13"_3m+,fSJ0l?$""K0l{+e‰0ih,PSh+"-'+40'h,•
-,+Sh+iPKWh,PSh+i
• “0ZD+?d'(lz'(\
-,+Sh+PKWh,PSh+lQ3SK+#K'#%#_'uhek6N
96
f6l?$"O3f'Sye‰0"-'+40'h,Ml0Q3c#0Z'iX+?d'(+Y"(0g4
"#x'(PKP…'(lJ0N
  ’0  "Y0  if'  i0'#  'L0  )3'(  uhe  lL'(  +#/'(  O34  "d  "#5
,hO3hi+m,hi%-'ihN
• “0ZDc#Y"e0]+\
-,+Sh+i0'#,4p,4(Dh'+iM%-,+4Sit+.'(#$%"Y"p,4(Dh'+i'K<SC0
PK-9+,4'(%-,+4SM+,-'(c#0ih,PSh+ii0'#,4DL++K0S0]3#-K'"#•'#N
}#/'((0^'(ih,PSh+M%-,+Sh+c#/'('#f<+j0+,X"+05%DL+N
heS0h'++?d'(+Y"l5'%-,+Sh++#/'(O34DL+#]+#^'(%-,+4SN
-,+Sh+"s9S?$"lz,hO3hi+%#&"+C%#d'Pj06S-C0<13"_3SK\
4"+0-'R#K'#lL'(T,h')h,RlY%&'(TN
-,+Sh+(‚'"#{+l5'9DL++q%"#3”'#-Y"Y"+,C'(+#Y0MD-)hi
"#x'(l@'#'(#ˆ4"Y"+#4-+Y"'(g"f'#PK'#g'(O30+‚"lY%&'(R,h')h,TN
-,+Sh+"s+#Z+z'+C0'#0Q3S_'+,-'(9+,4'(%-,+4SN
• “0ZDP?$++,L0\
-,+Sh+"s9"d"#5%#&"+C%#d'lZ+,3<"q%PK"^(‚'("a3#U'#
+#/'(+0'N
-,+Sh+%#f0+,3<"q%l5'#0]'+,C'(R%,-p0ShT+#/'(+0''(?J0)A'(M
'(-C0+,r'(?J0)A'("di‰PK(0g"#&"'E'("3'("a%+#/'(+0'+,-'(l{"+f
ih,PSh+N
-,+Sh+"s+#Z+#X"#0]'P0]"P05+SC0MPU+#5lZ+C-9S01'c5+
e1'+,-'('L0)3'(%-,+Sh++#U'slL"Sq%Pj0P0]""K0l{+&'()*'(
%-,+4Sih,Ph,R's"s,a+'#0Q3%#?d'(+#&"lZ+#h-)„0+#/'(+0'%#01'SKD
P0]")-ls%-,+4Sih,Ph,#-K'+-K'DADJPQP0]"+C-S01'c5+PK"Y"#-C+
lL'(+,-'(+,4'("Y"p,4(Dh'+iNNNT
-,+Sh+'#‚Dl5'6ihii0-'ic#Y"'#43+,-'(lsS?3+,g)gS0]3"Y"
(04-)@"#+#/'(O34"Y"l^0+?$'(\D&"+-K'&'()*'(PKD&"%-,+Sh+,01'(
9G
+?N
• “0ZD<53#d'\
-,+Sh+c#/'(+#Z+#4<l.0#h4)h,#4<+#05+Sq%D€#-Y"Y"+,f
SJ0R,hi%-'ihT
-,+Sh+c#/'(+#Z+,3<`3a+DK"S0h'+)A'(lZc#‰0+C-"Y"
,hO3hi++,1'%-,+4SN
Y"&'()*'(%-,+Sh+SKD‰,L'("[4&'()*'(NU+#5"f6&'(
)*'(l?$"+,0Z'c#40R)h%S-<T+,-'(p0ShoRheo,"#0Php0ShTPK"f6e4-
(zD9p0ShD/+f+,0Z'c#40&'()*'(uheRuheN`DSTN3<'#01'9&'()*'(
%-,+Sh+"…'e4-(zD9p0ShD/+f+,0Z'c#40&'()*'(%-,+Sh+R%-,+Sh+N`DST
U9&'()*'(%-,+Sh+SK9D‰,L'("[4&'()*'(uheM'1'S-(0"DK
's0's"s+#Ze4-(zD'#g'(+#K'#%#_'&'()*'(uhec#Y"N-,+Sh+"s+#Z
iƒ)*'(kWiPKih,PSh+lZ"K0l{+'#g'(+!'#'E'("[4'sN#?'(%-,+Sh+
c#/'(%#f0SKih,PSh+iMlZ"s+#Ziƒ)*'(SC0"K'('#0Q3"s+#Z"Y"c05'+,x"
ih,PSh+l€"sMl{"+f-,+Sh+"3'("a%"Y"#"K0l{+"Y"+!'#'E'(+?d'(+X'#?
l{"+fih,PSh+e4-(zD\P0]"+,0Z'c#40&'()*'(R)h%S-<Dh'+TM+f0"Y"Sj%
+#?P0]'R"S4iiS-4)0'(TM&'()*'(uheMO3f'Sy"#3cwi^'("[4&'()*'(
uheMO3f'Sy%#01'PKP0]"(ƒ0"Y"<13"_3Rihii0-'D4'4(hDh'+M,hO3hi+
)0i%4+"#0'(TN
f%-,+Sh+Mih,PSh+iM"Y"+,4'(kWil?$"esSC0+,-'(9&'()*'(uhe
D‰,L'((>0SK&'()*'(%-,+Sh+N#x'("#04it'#43eL+f0Sj%+#?P0]'
R"S4iiS-4)h,TM%#01'PK'(g"f'#&'()*'(NR4%%S0"4+0-'"-'+h`+Mihii0-'TN
5. Cầu nối giữa portlet đến servlet/JSP
Y"%-,+Sh+i"s+#Z)A'(ih,PSh+iMkWiPK+#?P0]'+#|kWlZif'
i0'#'L0)3'(N
L+%-,+Sh+"s+#Z+,0]3(>0"Y"ih,PSh+PK"Y"+,4'(kWi(0^'('#?
9H
"Y"ih,PSh+"s+#Z+,0]3(>0"Y"ih,PSh+iPKkWc#Y"iƒ)*'(eL(ƒ0<13"_3
,hO3hi+)0i%4+"#h,N“Z"s+#Zc5+#$%S0Q'Df'#(0g4%-,+Sh+iPKih,PSh+il{"
+f%-,+Sh+iƒ)*'('#0Q3l^0+?$'(ih,PSh+iN
}#09ih,PSh+#4<9+,4'(kWl?$"(>0e1'+,-'(9%-,+Sh+M<13"_3
ih,PSh+l?$"l?4l5'ih,PSh+#4<kW)X4+,1'%-,+Sh+,hO3hi+PKih,PSh++,fSJ0
l?$"l?4l5'ih,PSh+#4<kW)X4PK%-,+Sh+,hi%-'ihN!)*\
• q%"Y"+#3L"+!'#+,-'(%-,+Sh+,hO3hi+SK%#A#$%lZ0'"S3)hih,PSh+
,hO3hi+
• -,+Sh+PK"Y"kW#4<ih,PSh+l?$"0'"S3)h"#04it"A'(9S3z'(,4
• q%"Y"+#3L"+!'#+,-'(%-,+Sh+ihii0-'SK"s+#Ziƒ)*'(l?$"+r
ih,PSh+ihii0-'PK'(?$"SC0N
9;
III. Tích hợp ứng dụng trong Cổng thông tin
1. Tổng quan về tích hợp ứng dụng
!"##$%"Y"&'()*'(uheld'S|+#K'#DL+'Q'+f'(uheS01'c5+
c#/'(%#f0SKDL++Y"P*)=)K'(N}#/'("s"/'(+#&"'K-"#-P0]"+!"##$%
+^++,-'(DL++#J0(04''(‚'DKc#/'("siXlz'('#a+NAi4-l0'v4M
0ph,4<"#-%#†%lC+l?$"iX+!"##$%,01'(Pj0'(3z'SX"+^0+#0Z3N
!"##$%0ph,4<-,+4Se‰0"Y"+#K'#%#_'"siŽ'Pj0'#43PK'(3z'
SX""s+#Z"#-,a+'#0Q3S-C0c5+O3fc#Y"'#43\
• C'D3^'+!"##$%PK-0ph,4<Pj0"#!'#iY"#`Y"+#X"#4<O3<Q'#C'
WWŠ"siŽ'N0]"'K<"s+#ZS01'O34'l5'iX%#Y++,0Z'"[4DL+S01'c5+
WWŠ+A<"#•'#l5'ih,P0"hM#4<P0]"+Y0iƒ)*'("[4DL+S01'c5+`Y"+#X"
0ph,4<¸-3+-p+#he-`¸N
• C'D3^'S3z'"/'(P0]"Ru-,cpS-uT#4<"siŽ'"[4eC'l?$"
l0Q3c#0Z'PKPq'#K'#O340ph,4<-,+4S"[4eC'N0]"'K<"s+#Zc†-
)K0+rDL++_'(+,U'#)0=')d'(0f'p,4Dhl5'DL+%-,+Sh+l!'#he
,-`<l5'DL+%-,+Sh++A<"#•'#N
• C'"s"Y"&'()*'('Q'uheD-'(D3^'lZ"3'("a%DL++,f0'(#0]D
'(?J0)A'(.'l@'#
• C'D3^'+!"##$%Pj0'(?J0+013)A'(iƒ)*'(DC'(`€#L0'1'eC'
D3^'iX"sD{+"[4n4"he c#4<u0++h,N
a+"f"Y"S-C0+!"##$%lslQ3"sPj00ph,4<N
1.1. Sự cần thiết của tích hợp ứng dụng
,-'(#_3#5+"Y""/'(+<MDL++q%#$%"[4"Y"#]+#^'(PK
"Y"&'()*'(%#*"P*'#3"_3"[4"/'(P0]"N#x'(+,f0)K0+r"Y")@"#
P*"di‰)gS0]3D&"+#a%M`ƒSy<13"_3PK#-K'"#•'#M"Y"(0f0%#Y%
MPK'#g'(+#&+?d'(+XNL+".'(+#/'(+0'PK"Y"+05'+,U'#"/'(
P0]"l€+!"##$%l?$"iƒ)*'(l0Z'#U'#"#-P0]"(0f0O3<5+"Y"'x++#‚+
9B
ls"A'('#43N‹3i4-MO34iX+05%'#q'M'#g'(+#4<l.0+,-'(iXS€'#
lC-M#4<"Y"f'##?‰'(c#Y"M#]+#^'(l?$"l{+S1'-'S0'h+C0'#g'(
+#J0l0ZDc#Y"'#43MPj0"Y"D*"l!"#+#05+c5c#Y"'#43MPKPj0'#g'(
"Y"#c5+#$%c#Y"'#43NY"&'()*'(ld'(0f''#?e0Z3lz"#&'(
c#-Y'#4<ef'lz(04-+#/'(c#/'(%#*+#3L"PK-"Y"+05'+,U'#"/'(
P0]"c#Y"#4<)gS0]3PK"s+#Zld'(0f'SKl?$"+#1DPK-(04-)0]'
'(?J0)A'( +#h-'(3<]'P>'(N#1D'#g'(&'()*'(%#&"+C%"_'
l?$"+!"##$%Pj0'#43)Z"3'("a%#]+#^'("/'(P0]"+j0#C'‰+,Y0+0D
"[4)-4'#'(#0]%N
!"##$%&'()*'("s+#ZlfD'#0]D'#0Q3)C'(PK"a%"[4iX
%#&"+C%N,?j"c#0O3<5+l@'#SKDDL+)XY'+!"##$%M%#f0"F''#‚",a+
'#0Q3'#F'+^Me4-(zD\
• Y"P*'K-'(?J0iƒ)*'("_'%#f0#-K'+#K'#c#0iƒ)*'((0f0
%#Y%V
• “0ZD+!"##$%'K-iŽ'iK'(e‰0"Y"&'()*'(l?$"+!"##$%V
• #g'(l{"+!'#'K-l€"s+,-'(".'(+#/'(+0'R#-{"+r%#_'DQD
+#&GT"s+#Z(0x%"#x'(+4V
• 0f0%#Y%'K<l?$"iƒ)*'(e4-SF3V
• 0f0%#Y%'K<"_'l?$"ef-Dq+'#?+#5'K-V
0K'#+#J0(04'lZ+,fSJ0"Y""F3#—0it(0x%"#x'(+4"s+#Z#0Z3
l?$"(0Y+,@PKS$0'#3q'D4'(S-C0e‰0DL+(0f0%#Y%PK"3^0"A'(lZ
SX4"#>'lx'(c#0+#X"+#0N
98
9b
1.2. Các bậc tích hợp
!"##$%"Y"&'()*'("A'(Pj0'#43iƒ)*'(DL+.'(+#/'(
+0'"s'(#ˆ4SK%#d0eK<,4M#4<+#Z#0]'"Y0e1''(-K0"[4&'()*'("#-
'(?J0)A'("3^0e‡'("Y"#DK#>"s+#Z)=)K'(+?d'(+Y"Pj0"#x'(lZ
#-K'+#K'#"/'(P0]""[4#>N“F<SK"/'(P0]""[4DL+.'(+#/'(+0'M
+,U'#)0='"#-'(?J0)A'(Pj0DL+(04-)0]'#$%'#a+D4'(+!'#+,X"
O34'MlY%&'(MPKlx'(l‚'Nd0DK'(?J0iƒ)*'(+,X"+05%+?d'(+Y"
l?$"(>0SK+_'(+,U'#)0='N!)*M+,-'(.'(+#/'(+0'0ph,4<M+_'(
+,U'#)0='l?$"#0Z'+#@iƒ)*'(+,U'#)3<]+N!"##$%"Y"&'()*'(
+,-'(+_'(+,U'#)0='ld'S|SKSX4"#>')=)K'('#a+PK,|'#a+Ns"#&4
,a+!+"/'(%#Y++,0Z'lZiƒ)*'(l?$"MPK"v'(c#/'(f'##?‰'(l5'"Y"
&'()*'(c#Y"l€l?$"+!"##$%N04-)0]''(?J0)A'("siŽ'l?$"(0g
'(3<1'MPKc#/'("_'+#05+%#f0+#4<l.0‰&'()*'(N,-'(#_3#5+"Y"
+,?J'(#$%M"#!'#"Y"&'()*'(c#/'(+Xe05+,‡'("#x'(l4'(l?$"+!"#
#$%N{")APq<M"sDL+PK0+,‰'(C0+#X"iX+,-'("Y"#+05%"q''K<\
• #/'(+0'R+,C'(+#Y0"[4"#x'(Tl?$"l?4PK-&'()*'(ite@Da+
c#0)0"#3<Z',4c#—0+,4'(N
• Y"?('i)*'(ld'S|"s"Y"%#-'("Y"#(04-)0]'c#Y"'#43RS c
4')phhSTM+,4'(+,!c#Y"#43MPKD‹3)gS0]3c#Y"'#43
• }#/'("s+#”DO3<Z'lZ+?d'(+Y"Pj0+_'()?j0"[4".'(+#/'(
+0'
• ¹+#-{"c#/'("siXl0Q3c#0Z'D*"+013'L0)3'("[4&'()*'(N
L+PK0+,‰'(C0"s+#Z(0fDej+e‰0DL+"#x+"/'(i&"e—+#1D
,4M'#?'('#g'(+,‰'(C0ls'(E'"#{'eC'lC+l?$"D*"+013+#05+c5M
DL+'#3"_3c#Y""[4(0f0%#Y%N
9:
L+SX4"#>'+!"##$%c#Y"iF3#d'RPK%#&"+C%#d'TSKO34
%,-`<N,-`<"#-%#†%+4Sa<'L0)3'(+rDL+&'()*'('(-K0PQ%#!4
ih,Ph,MPKl{+PK-D/0+,?J'(".'(+#/'(+0'N$0!"#Sj''#a+"[4SX4
"#>''K<SK"#-%#†%+4+A<e05''L0)3'(+,?j"c#0+,U'#)0='"#-'(?J0
)A'(N!)*M+4"s+#Z`s4e—#h4)h,PKp +h,M#4<(>0'L0)3'(+rDL+
+,4'(l0Q3c#0Z'O34"Y"".'(l{"e0]+DK#C'"#5+,3<'#q%N
}#0(0f0%#Y%'K<(ƒ0DL+PK0S’0"[4'#g'(+!"##$%+#3_'+_'(
+,U'#)0='M's#0]'DL+PK0S’0"[4"#!'#'sNrSx"'K<Mc5+#$%#0]3O3f
67
D/0+,?J'(+,U'#)0='"[4".'(+#/'(+0'Pj0D/0+,?J'(+_'()?j0"[4
&'()*'(MlsSK"d#L0+^+"[4iX`3'(lL+(0g4"f6Mc5+O3fSKDL+#-{"
"f#40#]+#^'(c#/'(#-C+lL'(N
0f0%#Y%S0Q'DC"#PKDC'#'#a+SK+!"##$%eq"%-,+4SN“s
"v'(SK(0f0%#Y%%#&"+C%PK"#0%#!Sj'c#0+#05+c5+r'#g'(+#&,J0
,C"N,-'((0f0%#Y%'K<M&'()*'(,01'("[4%-,+4SR%-,+Sh+Tl?$"+#05+
c5PK%#Y++,0Z'Mi-'(i-'(Pj0'#g'('#3"_3)@"#P*#’+,$MlZ#’+,$
"/'(P0]"D-'(D3^'N/0+,?J'(%-,+Sh+l?$"iƒ)*'(+^0l4\%-,+Sh+
(04-+05%Pj0'#43+#/'(O34WXc0]'#4<"Y"e05'"/'(c#40M"Y"%#?d'(
69
+#&"P0hul?$"+#05+c5+#!"##$%MPK"Y"SJ0+,0]3(>0%#!4)?j0l5'"Y"
&'()*'(l?$"+!"##$%l?$"+C-Pj0'#43+,X"+05%O34k4P4oiM#4<
l0Q3c#0Z'<13"_3O34WŠoMWM#4<"Y"%#?d'(+#&"c#Y"N#X"
iX(0f0%#Y%+!"##$%l_<l[".'(+#/'(+0'lsc#/'(%#f0SK(0f0%#Y%
¸DL+"•"#-+a+"f¸N0Z3"Y"<13"_3'(#0]%P*SK,a+O34'+,>'(M'E'(
SX""[4+_'()?j0"[4&'()*'()-4'#'(#0]%MPKSK'#3"_3+#X"+0='lZ
+!"##$%"#x'("A'(Pj0'#43M+,?j"c#0+#X"#0]'DL+)XY'+!"##$%
+#X"iXN
,-'(DL+PK0+,?J'(#$%M,a+'#0Q3"/'(P0]""[4+!"##$%DL+
&'()*'(PK-DL+D/0+,?J'(".'(+#/'(+0'l€l?$"#-K'+#K'#"#-
"#x'(+4N!)*M&'()*'(l€"siŽ'%-,+Sh+l?$"P05+"#-'sM#4<SK&'(
)*'(#’+,$WN,-'(+,?J'(#$%'K<M"#x'(+4+!"##$%+#•'("#x'(
PK-+,-'(D/0+,?J'(".'(+#/'(+0'N#q+Pq<M'#g'(+!"##$%".'(
+#/'(+0'(^"l?$")A'(%#.e05'"#-"Y"&'()*'()-4'#'(#0]%N!
)*MW<'"`"s%-,+Sh+#g3)*'("#-0",-i-p+Š3+S cM's"#-%#†%
hD40SPKS@"#SKDP0]"+!"##$%+,-'(D/0+,?J'(".'(+#/'(+0'"siŽ'N
f'(i43+.'(c5+"Y"+#3L"+!'#c#s4"[4D’0D&"+!"##$%l€
(0j0+#0]3\
3^0"A'(M"s+#Z"#x+#!"#,‡'(c#/'("sDL+(0f0%#Y%"^l@'#
'K-"#-+!"##$%&'()*'(N0f0%#Y%"3^0"A'(+#qD"#!"s+#Ze4-#KD
iX%#4+,L'"[4+a+"f"Y""#05'S?$"+,1'MlZ"s+#ZlY%&'(l?$"<13
"_3"_'+#05+"[4Pa'lQDK"#x'(+4l4'("^(‚'((0f0O3<5+PK'(3z'
SX""s+,-'(+4<Nj0iX#0Z3e05+,L'(PQ"Y""#05'S?$"+!"##$%M"#x'(
66
+4+05%+*"(0f0+#!"#,„,K'("Y"+!'#'E'("[4.'(+#/'(+0'0ph,4<PK
SKD"Y"#'K-"#x'((0x%eC'+C-l?$"'#0Q3'#a++,-'(eK0+-Y'c0'#+5
"[4eC'N
1.3. Tích hợp ứng dụng trong Liferay
/0+,?J'(.'(+#/'(+0'0ph,4<"3'("a%DL+PK0%#?d'(
++#&"+#05+c5lZ(0x%+!"##$%"Y"&'()*'('(-K0PK-DL+(04-)0]'
'(?J0)A'(ld'MS01'c5+NY"%#?d'(+#&"ls+,f0)K0+r+!"##$%+_'(
+,U'#)0='l5'+!"##$%+-K'eL%-,+Sh+N
?j0lF<SKef'(+.'(c5+'#g'(c#Y"'#43(0g4"Y"+_'(+!"#
#$%\
6G
2. Tích hợp IFRAME
p,4DhSKDL+"Y"#,F+ld'(0f'PK"#0%#!+#a%lZ+!"##$%DL+&'(
)*'(PK-+_'(+,U'#)0='N‘0ph,4<l€l?$""3'("a%p,4Dh%-,Sh+N-,+Sh+
'K<"#-%#†%'#x'(DL++,4'(c#Y"PK-+,4'(#0]'+#J0Nd''g4M
'(?J0iƒ)*'("s+#Z)0"#3<Z'`3<1'i3^++,4'('#x'('K<DKc#/'(SKD
+#4<l.0+,4'(%-,+4SN
p,4Dh%-,Sh+iƒ)*'(+4(no"[4HPKl?$"#’+,$e‰0
#_3#5+"Y"+,U'#)3<]+#0]'+#J0Np,4Dh%-,+Sh+itl0Q3"#•'#c!"#"•"[4
+,4'('53+,4'(ls‰"A'(ih,Ph,N,U'#)3<]+it+#1D+#4'#"3L''53
'#?+,4'('#x'(lsc#/'(Pr4Pj0c!"#"•"[4p,4Dh
2.1. Xác thực của Iframe
53+,4'(uhe'#x'(<13"_3`Y"+#X"M%-,Sh+p,4Dh"s+#Z"a3
#U'#lZ"3'("a%+#/'(+0'`Y"+#X"Ns'#0Q3SX4"#>'c#Y"'#43l?4,4
"#-'(?J0iƒ)*'(N
IY"+#X""def'PK`Y"+#X"+#h-p-,D\
s'#0Q3"Y"#c#Y"'#43lZ"3'("a%+#/'(+0'`Y"+#X""#-
+,4'(uhe'#x'(PK-N-,+Sh+p,4Dh#’+,$6+,-'(i^lsN
• IY"+#X""def'\Y"#`Y"+#X"'K<l?$"D/+f+,-'(l{"+f
N1'3ih,PK%4iiu-,)+#?J'(l?$""3'("a%'#?
#h4)h,  '#?'(  "#x'(  "v'(  "s  +#Z  "#º'  PK-   Pj0  "x %#Y%
#++%\mm3ih,'4Dh\%4iiu-,)»uuuND<3,SN"-D  N  Y"#  +#&"  'K<  ,a+
ld'(0f''#?'('sc#/'(l?$"#’+,$+,-'('#0Q3uhei0+h
• IY"+#X"p-,D\(?J0iƒ)*'(`Y"+#X"e‡'("Y"#l0Q'PK-p-,D
3ih,'4DhPK%4iiu-,)"[4DU'#N“sSK"Y"#`Y"+#X"l?$"iƒ
)*'(+,-'(#_3#5+"Y"uhei0+hNs#40)C'(c#Y"'#43\PK
ŠWN-C0+#&'#a+l{+3ih,'4DhPK%4iiu-,)PK-MS-C0+#&
#40l{+PK-+#F'"[4,hO3hi+N#x'(c#/'(c#Y"'#43'#0Q3PK"f
6H
6it#-C+lL'(Pj0ea+cwuhei0+h'K-N
}#0`Y"+#X"+#h-p-,Dl?$"iƒ)*'(Mp,4Dh%-,+Sh+l_3+01'it
+C-9,hO3hi+R”'Tl5'%-,+4SlZ+C-SC0p-,DPKi43lsit(ƒ0l5'l€
l?$""a3#U'#N
v'(%#f0lZy,‡'(c#/'("s"Y"#+#&"'K-+,-'("Y""Y"#+,1'
SKl?$"ef-Dq+M+,rc#0"#x'(l?$"(ƒ0O34(04-+#&"WN53eC'
D3^'"#‚""#‚',‡'(3ih,'4DhPK%4iiu-,)c#/'(e@'(?J0c#Y"'#U'
l?$"+#U"#•'1'iƒ)*'(`Y"+#X"Pj0"Y"uhei0+h#’+,$WPK"#•
iƒ)*'(+,-'(p,4Dhe‚+l_3e‰0#++%i\mmN
6;

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×