Tải bản đầy đủ

Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c
1
Môn Hình học Lớp 7

Bài 8 chương III :
Tính chất ba đường trung trực của tam giác
I) YÊU CẦU TRỌNG TÂM:
1) Kiến thức:
 Nắm vững tính chất đồng quy của ba đường trung trực trong tam giác.
 Tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh của một tam giác
2) Kĩ năng:
 Dựng được tâm đường tròn đi qua ba đỉnh của một tam giác cho trước.
 Xác định được tâm của một cung (đường tròn) cho trước.
II) CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Máy tính, Phần mềm Sketchpad, file tc3dtt.gsp, tc3tt.ppt
 Giấy, Tờ giấy A
0
, thước, com pa, một số đoạn dây, đinh ghim.
III) CÁC HOẠT ĐỘNG:
Thời
gian

Nội dung
công việc
Hoạt động của giáo
viên
Hoạt động của học sinh
2’ Ổn định tổ chức - Chia lớp thành
3 nhóm

20’
Phát hiện
và chứng
minh định

Quan sát học sinh
hoạt động
Các nhóm làm bài tập theo
hướng dẫn.
Trao đổi để đưa ra nhận
xét, kết luận.
15’ Các nhóm
trình bày
Nghe các nhóm
trình bày
Yêu cầu học sinh
nhận xét đánh giá
Trình bày hoạt động theo
thứ tự:
 Nhóm máy tính
 Nhóm gấp giấy
 Nhóm suy luận
5’ Củng cố
kiến thức
Giáo viên sử dụng
file tc3dtt.ppt để
củng cố lại kiến
thức đã học
Làm việc toàn lớp
Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c
2
3’ Kiểm tra


trắc nghiệm
Hướng dẫn học sinh
làm bài tập và đánh
giá nhận xét
Làm việc toàn lớp
Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c
3
NHÓM MÁY TÍNH
1) Nhiệm vụ
Sử dụng phần mềm Sketch.pad để phát hiện định lý, tính chất 3 đường
trung trực của tam giác.
2) Cơ sở vật chất:
File TC3dtt.gsp
3) Phân phối thời gian
Hoạt động Thời gian
Hoạt động 1 6’
Hoạt động 2 9’
Hoạt động 3 5’
Trình bày 5’
Hoạt động 1: Nội dung trong File TC3dtt.gsp
Hoạt động 2: Nội dung trong File TC3dtt.gsp
Hoạt động 3: Bài toán vui
Ba ngôi làng A, B, C (nằm ở vị trí như hình vẽ) quyết định xây một ngôi
trường mới cho trẻ em đi học. Yêu cầu đặt ra là ngôi trường phải được xây
dựng ở vị trí sao cho khoảng cách từ trường đến 3 ngôi làng bằng nhau. Mọi
người trong làng đang rất băn khoăn không biết chọn vị trí náo thích hợp?
Em có cách gì giúp đỡ họ không?

Vị trí chọn ngôi trường thích hợp đó là:
SCHOOL
KHU C
KHU B
KHU C
?
Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c
4
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................
Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c
5
NHÓM SUY LUẬN

1. Nhiệm vụ
Phát hiện và chứng minh định lý, tính chất 3 đường trung trực trên giấy A
0

2. Cơ sở vật chất:
Mỗi nhóm có một tờ giấy A
0
, thước kẻ, eke, com pa,.
3. Phân phối thời gian:

Hoạt động Thời gian
Hoạt động 1 7'
Hoạt động 2 8'
Hoạt động 3 5'
Trình bày hoạt động 5’
Nội dung hoạt động
Hoạt động 1:
 Vẽ tam giác ABC cân. Dựng trung tuyến AM.
 Chứng minh rằng AM là trung trực của đoạn thẳng BC.
Hoạt động 2:
Dùng thước và com pa hãy dựng các đường trung trực của các tam giác sau:
Nhận xét về vị trí tương đối của 3 đường trung trực(cắt nhau, song song,
không cắt nhau)?
A B
C
A B
C
A
B
C

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×