Tải bản đầy đủ

Một số đề toán ôn thi đại học

Bài : 21115
Th tích kh i t di n đ u có c nh b ng 1 là ể ố ứ ệ ề ạ ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (B)
Bài : 21114
Cho hình tr có bán kính b ng 5, kho ng cách gi a hai đáy b ng 7. Di n tíchụ ằ ả ữ ằ ệ
toàn ph n c a hình tr b ng ầ ủ ụ ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A. 95
B. 120
C. 85
D. 10
Đáp án là : (B)
Bài : 21113
Hình h p ch nh t có ba kích th c là 3; 4; 12. Bán kính m t c u ngo i ti pộ ữ ậ ướ ặ ầ ạ ế
c a hình h p ch nh t là ủ ộ ữ ậ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ

A. 13
B. 5
C. 10
D.
Đáp án là : (D)
Bài : 21112
M t kh i tr tròn xoay ch a m t kh i c u bán kính b ng 1. Kh i c u ti p xúcộ ố ụ ứ ộ ố ầ ằ ố ầ ế
v i m t xung quanh và hai m t đáy c a kh i tr . Th tích kh i tr b ng ớ ặ ặ ủ ố ụ ể ố ụ ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A. (đvdt)
B.
C.
D. (đvdt)
Đáp án là : (B)
Bài : 21111
Môđun c a s ph c z = −3 + 4i b ng ủ ố ứ ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A. 5
B. 1
C.
D. 2
Đáp án là : (A)
Bài : 21110
Trên t p s ph c, s nghi m c a ph ng trình ậ ố ứ ố ệ ủ ươ b ng ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Đáp án là : (A)
Bài : 21109
S nào sau đây là s th c? ố ố ự
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A. (2 + 3i)(2 − 3i)
B.
C. (2 + 3i)+ (3 − 2i)
D. (2 + 3i)−(2 − 3i)
Đáp án là : (A)
Bài : 21108
Ph n th c c a s ph c ầ ự ủ ố ứ là


Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A.
B. i
C. 5
D. 0
Đáp án là : (D)
Bài : 21107
Cho hàm s ố . T p xác đ nh c a hàm s là ậ ị ủ ố
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (C)
Bài : 21106
H ph ng trình ệ ươ có nghi m là ệ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A. (4; 2) và (2;4)
B. (2;4) và (5;1)
C. (3;3) và (4; 2)
D. (1;5) và (5;1)
Đáp án là : (A)
Bài : 21105
T p nghi m c a b t ph ng trình ậ ệ ủ ấ ươ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (C)
Bài : 21104
T p nghi m c a b t ph ng trình ậ ệ ủ ấ ươ là
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (A)
Bài : 21103
N u ln(ln x) = −1 thì x b ng ế ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A.
B.
C.
D. e
Đáp án là : (B)
Bài : 21102
T p nghi m c a ph ng trình ậ ệ ủ ươ b ng ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A. {1;2}
B. {2;3}
C. {-6;-1}
D. {1;6}
Đáp án là : (B)
Bài : 21101
Cho parabol . N u (d) ti p xúc v i (P) t i đi m cóế ế ớ ạ ể
hoành đ b ng 2 thì (d) ộ ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A. song song v i đ ng th ng y = 2x +5 ớ ườ ẳ
B. song song v i đ ng th ng y = x ớ ườ ẳ
C. vuông góc v i đ ng th ng y = 2x +5 ớ ườ ẳ
D. vuông góc v i đ ng th ng y = x ớ ườ ẳ
Đáp án là : (A)
Bài : 21100
G i M, N là giao đi m c a đ ng th ng y = x +1 và đ ng cong ọ ể ủ ườ ẳ ườ .
Khi đó hoành đ trung đi m I c a đo n th ng MN b ng ộ ể ủ ạ ẳ ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A.
B. 1
C.
D. 2
Đáp án là : (B)
Bài : 21099
S đ ng th ng đi qua đi m A(0;3) và ti p xúc v i đ th hàm số ườ ẳ ể ế ớ ồ ị ố
b ng ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A. 3
B. 2
C. 0
D. 1
Đáp án là : (D)
Bài : 21098
S giao đi m c a đ ng cong ố ể ủ ườ và đ ng th ng y =1− xườ ẳ
b ng ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Đáp án là : (B)
Bài : 21097
Cho hàm s ố . Giá tr l n nh t c a hàm s b ng ị ớ ấ ủ ố ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A.
B. 1
C. 0
D. 2
Đáp án là : (B)
Bài : 21096
Cho hàm s ố . S giao đi m c a đ th hàm s và tr c Ox b ng ố ể ủ ồ ị ố ụ ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A. 2
B. 4
C. 0
D. 3
Đáp án là : (D)
Bài : 21095
Cho hàm s ố . Tích các giá tr c c đ i và c c ti u c a hàmị ự ạ ự ể ủ
s b ng ố ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A. -3
B. 3
C. -6
D. 0
Đáp án là : (A)
Bài : 21094
Cho hàm s ố . S đ ng ti m c n c a đ th hàm s b ng ố ườ ệ ậ ủ ồ ị ố ằ
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A. 2
B. 1
C. 0
D. 3
Đáp án là : (A)
Bài : 21093
Hàm s ố đ ng bi n trên các kho ng ồ ế ả
Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ
A. và
B. và

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×