Tải bản đầy đủ (.ppt) (7 trang)

Sơ đồ ký RSA phần II

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (111.1 KB, 7 trang )


AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
ĐỀ TÀI:
Sơ đồ ký RSA
Giáo viên hướng dẫn: Trần Ngọc Thái
Nhóm thực hiện:
Vũ Lan Hương
Đàm Thu Phương
Lớp CT702.

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
1. Định nghĩa sơ đồ ký RSA
Sơ đồ chữ ký RSA được cho bởi bộ 5: ς(P,A,K,S,V).Trong đó:

P là một tập hữu hạn các văn bản có thể có.

A là một tập chữ ký có thể có.
P = A = Z
n
với n là tích của 2 số nguyên lớn p và q, (n = p.q).

K là tập các cặp khoá K = (K
1,
K
2
).
K
1
= a là khoá bí mật dành cho việc ký.
K
2


=(n,b) là khoá công khai dùng cho việc kiểm thử chữ ký.
Với a , b ∈ Z
n
và thoả mãn : a.b ≡ 1(mod∅(n)).

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

S là tập hữu hạn các hàm ký, trong S có một thuật toán ký :
sig
k1
:P → A với sig
k1
(x) = x
a
mod n.

V là tập hữu hạn các hàm kiểm thử, trong S có một thuật toán
kiểm thử:
ver
k2
:P × A với ver
k2
(x,y) = {đúng, sai}
ver
k2
(x,y) = đúng ⇔ x ≡ y
b
(mod n). (x∈P, ∀y∈A)

Định nghĩa trên là hợp thức tức là ∀x ∈ P và mọi chữ ký y ∈ A,

ta có:
ver
k2
(x,y) = đúng ⇔ y = sig
k1
(x).
1. Định nghĩa sơ đồ ký RSA

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
2.Xây dựng chương trình chữ ký số.
IntPut: 2 số nguyên tố p,q, thông báo x
OutPut: Chữ kí số y=x
a
(mod n)
Kiểm thử chữ kí x=y
b
(mod n)
Chương trình chạy
Mã nguồn

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
3.Ký và kiểm thử.
Mỗi chủ thể sở hữu một bộ khoá K(K
1
,K
2
). Trong đó:

Khoá K1 được giữ bí mật để thực hiện chữ ký trên các thông
báo mà mình muốn gửi đi.


Khoá K
2
được công khai để mọi người có thể kiểm thử chữ ký
của mình.

Việc bảo đảm tính bí mật cho việc ký thể hiện ở chỗ: Khó có
thể tính được hàm y = sig
k1
(x) nếu không biết K
1
. Điều này cũng
đảm bảo chống giả mạo chữ ký.

Xem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×