Tải bản đầy đủ

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG ppsx

CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG
THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

I-MỤC TIÊU :
-Hs hiểu được tính chất : cho hai đường thẳng và một át tuyến .
Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì :Hai góc so le
trong còn lại bằng nhau , hai góc đồng vị bằng nhau . hai góc
trong cùng phía bù nhau .
-Nhận biết cặp góc so le trong , cặp góc đồng vị , cặp góc trong
cùng phía
- Tập suy luận
II- CHUẨN BỊ : SGK, thước thẳng , thước đo góc
III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :
1-Ổn định : kiểm tra sĩ số học sinh
2-Các hoạt động chủ yếu :
Hoạt động của GV Hoạt động của Ghi bảng
HS
Hoạt động 1:Nhận biết cặp
góc so le trong , cặp góc đồng
vị
-yêu cầu HS vẽ một đường

thẳng cắt hai đường thẳng , và
đặt tên các đt, các góc
Gv :giải thích :
*hai đt // ngăn mp thành 2 giải
: giải trong và giải ngoài .
*đường thẳng cắt 2 đường
thẳng còn gọi là cát tuyến
*mỗi cặp góc gồm 1 góc đỉnh
A và một góc đỉnh B
*Cặp góc slt nằm ở giải trong
và nằm về hai phía (so le) của
cát tuyến
*cặp gocù đồng vị gồm một
góc ở giải trong và một góc ở

-Vẽ đt cắt hai đt ,
đặt tên các đường
thẳng , các góc
tạo thành

-HS vừa quan sát
vừa tiếp nhận
kiến thức


-Kể tên cặp góc
slt1- Góc so le trong
-góc đồng vị :
c

2 1
A


3

4

a


2
B
1


3 4

b
*Các cặp góc so le
trong:A
3
vàB
1
;
A
4
vàB
2

*Các Cặp góc
đồng vị
A
1
và B
1
; A
2
và B
2

giải ngoài và cùng nằm một
phía đối với cát tuyến
*hai góc nằm ở giải trong
cùng phía đối với cát tuyến
gọi là cặp góc trong cùng phiá


Hoạt động 2:Phát hiện quan
hệ giữa các góc tạo bởi hai
đường thẳng và một cát tuyến

-yêu cầu hs vẽ một đường
thẳng cắt hai đường thẳng
sao cho có một cặp góc so le
trong bằng nhau
-Đo các góc còn lại và sắp xếp
các góc bằng nhau thành từng
cặp
-trong các cặp góc bằng nhau
đó chỉ ra cặp nào slt, cặp nào
đồng vị ?
-kể tên các cặp
góc đồng vị

-HS làm ?1


-HS phát hiện
kiến thức qua các
trình tự sau
+vẽ một đường
thẳng cắt 2 đt sao
cho 1 cặp góc
đồng vị bằng
nhau
+Đo các góc còn
lại , xếp thành
từng cặp góc
bằng nhau
+chỉ ra các cặp
;
A
3
và B
3
; A
4
và B
4
2-Tính chất :

2
N
1


3

4


2
M
1


3

4-yêu cầu HS phát biểu nhận
xét


Hoạt động 3: Tập suy luận
-Cho hs làm theo yêu cầu của
?2-sgk


-HS khẳng định lại nhận xét
trên => nội dung tính chấtgóc slt, đồng vị
+phát biểu dự
đoán

*HS kiểm trta dự
đoán bằng phép
suy luận ?2


Biết:
0
24
45
ˆˆ
 MN

0
4
0
3
135
ˆ
180
ˆ
 NN
(t/c hai góc kề bù )

0
2
0
1
135
ˆ
180
ˆ
 MM

( t/c hai góc kề bù
)
0
13
135
ˆˆ
 MN

b)
24
42
ˆˆ
ˆˆ
MN
NN


=>
0
22
45
ˆˆ
 MN

*Tính chất : sgk


Bài 22:
A
3

2


4

1


Hoạt động 4: Cũng cố - dặn
dò :
-hs nhắc lại nội dung tính chất

-Làm bài tập 22
-Gv giới thiệu cặp góc trong
cùng phía
? Nêu một đường thẳng ccắt
hai đường thẳng tạo ra cặp góc
slt bằng nhau thỉ hai góc trong
cùng phía có tộng ntn?
-Bài VN: 21;23sgk
Bài 16,20-sbt/77
-Đọc bài : hai đường thẳng
song song
-Hs làm bài 22
Tiếp nhận khái
niệm hai góc
trong cùng phía

1
và B
2
)


-tổng hai góc
trong cùng phía là
180
0


3 2

4 B1

Â
1
=140
0
=>Â
3
=14
0
0

Â
2

4
=40
0

Â
4
=B
2
(so le trong
)

B
3
+B
2
=180
0
(kề bù
)=>Â
4
+B
3
=180
0
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×