Tải bản đầy đủ

Luận án: Nghiên cứu điều chỉnh thông khí và mối tương quan giữa PaCO2 và PetCO2 trong mổ nội soi ổ bụng

B
B
g
g
i
i
á
á
o
o


d
d


c

c


v
v
đ
đ


o
o


t
t


o
oB
B
q
q
u
u


c
c


p
p
h
h
ò
ò
n
n
g
g
H
H


c
c


v
v
i
i


n
n


q
q
u
u
â
â
n
n


y
y


N
N
g
g
u
u
y
y


n
n


M
M
i
i
n
n
h
h


L
L
ý
ý


N
N
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


đ
đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


v
v
m
m


i
i


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
n
n


i
i


s
s
o
o
i
i


b
b


n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


á
á
n
n


t
t
i
i
ế
ế
n
n


s
s
y
y


h
h


c
c
H
H
n
n


i
i


2
2
0
0
0
0
8
8
B
B
g
g
i
i
á
á
o
o


d
d


c
c


v
v
đ
đ


o
o


t
t


o
o
B
B
q
q
u
u


c
c


p
p
h
h
ò
ò
n
n
g
g
H
H


c
c


v
v
i
i


n
n


q
q
u
u
â
â
n
n


y
y


N
N
g
g
u
u
y
y


n
n


M
M
i
i
n
n
h
h


L
L
ý
ý
N
N
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


đ
đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


v
v


m
m


i
i


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
n
n


i
i


s
s
o
o
i
i


b
b


n
n
g
g
C
C
h
h
u
u
y
y
ê
ê
n
n


n
n
g
g
à
à
n
n
h
h


:
:
N
N
g
g
o
o


i
i


t
t
i
i
ê
ê
u
u


h
h
ó
ó
a
a


M
M
s
s
:
:
6
6
2
2
.
.


7
7
2
2
.
.


0
0
7
7
.
.


0
0
1
1
L
L
u
u


n
n


á
á
n
n


t
t
i
i
ế
ế
n
n


s
s
y
y


h
h


c
c
N
N
g
g
i
i


h
h
n
n
g
g


d
d


n
n


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c
:
:
1
1
.
.


P
P
G
G
S
S
.
.
T
T
S
S
.
.


T
T
r
r


n
n


D
D
u
u
y
y


A
A
n
n
h
h


2
2
.
.


G
G
S
S
.
.


N
N
g
g
u
u
y
y


n
n


T
T
h
h
H
H
n
n


i
i


2
2
0
0
0
0
8
8


Lời cam đoan


Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu
của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu
trong luận án là trung thực và cha từng đợc ai công
bố trong bất kỳ công trình nào khác.Tác giả
Nguyễn Minh Lý


L
L


i
i


c
c
á
á
m
m


ơ
ơ
n
n
T
T
ô
ô
i
i


x
x
i
i
n
n


b
b


y
y


t
t
l
l
ò
ò
n
n
g
g


b
b
i
i
ế
ế
t
t


ơ
ơ
n
n


c
c
h
h
â
â
n
n


t
t
h
h


n
n
h
h


t
t


i
i


B
B
a
a
n
n


G
G
i
i
á
á
m
m


đ
đ


c
c
,
,


P
P
h
h
ò
ò
n
n
g
g


S
S
a
a
u
u


Đ
Đ


i
i


h
h


c
c
,
,


H
H
S
S
a
a
u
u


Đ
Đ


i
i


h
h


c
c
,
,


B
B
m
m
ô
ô
n
n


N
N
g
g
o
o


i
i


c
c
h
h
u
u
n
n
g
g
,
,


B
B
m
m
ô
ô
n
n


G
G
â
â
y
y


m
m
ê
ê


H
H


i
i


s
s


c
c


c
c
ù
ù
n
n
g
g


T
T


p
p


t
t
h
h
n
n
h
h
â
â
n
n


v
v
i
i
ê
ê
n
n


v
v
t
t
h
h


y
y


c
c
ô
ô


c
c


a
a


H
H


c
c


v
v
i
i


n
n


Q
Q
u
u
â
â
n
n


y
y


đ
đ
ã
ã


d
d


n
n
h
h


c
c
h
h
o
o


t
t
ô
ô
i
i


s
s
g
g
i
i
ú
ú
p
p


đ
đ
t
t


n
n


t
t
ì
ì
n
n
h
h


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


s
s
u
u


t
t


t
t
h
h


i
i


g
g
i
i
a
a
n
n


h
h


c
c


t
t


p
p


v
v
n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


t
t


i
i


H
H


c
c


v
v
i
i


n
n
.
.


T
T
ô
ô
i
i


x
x
i
i
n
n


c
c
h
h
â
â
n
n


t
t
h
h


n
n
h
h


c
c
á
á
m
m


ơ
ơ
n
n


B
B
a
a
n
n


G
G
i
i
á
á
m
m


đ
đ


c
c


B
B


n
n
h
h


v
v
i
i


n
n


T
T
Ư
Ư
Q
Q
Đ
Đ


1
1
0
0
8
8


đ
đ
ã
ã


t
t


o
o


m
m


i
i


đ
đ
i
i


u
u


k
k
i
i


n
n


t
t
h
h
u
u


n
n


l
l


i
i


đ
đ
t
t
ô
ô
i
i


đ
đ
c
c


h
h


c
c


t
t


p
p


v
v
h
h
o
o


n
n


t
t
h
h


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c


a
a


m
m
ì
ì
n
n
h
h
.
.
T
T
ô
ô
i
i


x
x
i
i
n
n


c
c
á
á
m
m


ơ
ơ
n
n


s
s
g
g
i
i
ú
ú
p
p


đ
đ
n
n
h
h
i
i


t
t


t
t
ì
ì
n
n
h
h


c
c


a
a


T
T


p
p


t
t
h
h
K
K
h
h
o
o
a
a


P
P
h
h


u
u


t
t
h
h
u
u


t
t


G
G
â
â
y
y


m
m
ê
ê


H
H


i
i


s
s


c
c
,
,


K
K
h
h
o
o
a
a


S
S
i
i
n
n
h
h


H
H
o
o
á
á
,
,


K
K
h
h
o
o
a
a


N
N
g
g
o
o


i
i


b
b


n
n
g
g
,
,


K
K
h
h
o
o
a
a


N
N
g
g
o
o


i
i


T
T


n
n
g
g


h
h


p
p
B
B


n
n
h
h


v
v
i
i


n
n


T
T
Ư
Ư
Q
Q
Đ
Đ


1
1
0
0
8
8


đ
đ
ã
ã


g
g
i
i
ú
ú
p
p


đ
đ


,
,


t
t


o
o


m
m


i
i


đ
đ
i
i


u
u


k
k
i
i


n
n


c
c
h
h
o
o


t
t
ô
ô
i
i


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


l
l


y
y


s
s
l
l
i
i


u
u


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
.
.


Đ
Đ


c
c


b
b
i
i


t
t
,
,


t
t
ô
ô
i
i


x
x
i
i
n
n


b
b


y
y


t
t
l
l
ò
ò
n
n
g
g


b
b
i
i
ế
ế
t
t


ơ
ơ
n
n


s
s
â
â
u
u


s
s


c
c


t
t


i
i


h
h
a
a
i
i


t
t
h
h


y
y


h
h
n
n
g
g


d
d


n
n


l
l


P
P
G
G
S
S
.
.
T
T
S
S
.
.


T
T
r
r


n
n


D
D
u
u
y
y


A
A
n
n
h
h


v
v
G
G
S
S
.
.


N
N
g
g
u
u
y
y


n
n


T
T
h
h


l
l
n
n
h
h


n
n
g
g


n
n
g
g
i
i


t
t
h
h


y
y


t
t


n
n


t
t
u
u


,
,


l
l
u
u
ô
ô
n
n


g
g
i
i
ú
ú
p
p


đ
đ
t
t
ô
ô
i
i


t
t
k
k
h
h
i
i


h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h


n
n
h
h


ý
ý


t
t
n
n
g
g


đ
đ
t
t


i
i
,
,


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


n
n
h
h
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


s
s
u
u


t
t


q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


v
v
i
i
ế
ế
t
t


l
l
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n
.
.
T
T
ô
ô
i
i


x
x
i
i
n
n


b
b


y
y


t
t
l
l


i
i


c
c
á
á
m
m


ơ
ơ
n
n


c
c
h
h
â
â
n
n


t
t
h
h


n
n
h
h


t
t


i
i
:
:


G
G
S
S
.
.
T
T
S
S
.
.


P
P
h
h


m
m


G
G
i
i
a
a


K
K
h
h
á
á
n
n
h
h
,
,


P
P
G
G
S
S
.
.
T
T
S
S
.
.


P
P
h
h
a
a
n
n


Đ
Đ
ì
ì
n
n
h
h


K
K


,
,


G
G
S
S
.
.
T
T
S
S
.
.


L
L
ê
ê


X
X
u
u
â
â
n
n


T
T
h
h


c
c
,
,


P
P
G
G
S
S
.
.
T
T
S
S
.
.


N
N
g
g
u
u
y
y


n
n


Q
Q
u
u


c
c


K
K
í
í
n
n
h
h
,
,


P
P
G
G
S
S
.
.
T
T
S
S


H
H
o
o


n
n
g
g


Q
Q
u
u
a
a
n
n
g
g
,
,


P
P
G
G
S
S
.
.
T
T
S
S
.
.
Đ
Đ
T
T


t
t


C
C
n
n
g
g
,
,


T
T
S
S
.
.


C
C
ô
ô
n
n
g
g


Q
Q
u
u
y
y
ế
ế
t
t


T
T
h
h


n
n
g
g


v
v
T
T
S
S
.
.


H
H
o
o


n
n
g
g


V
V
ă
ă
n
n


C
C
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


l
l
n
n
h
h


n
n
g
g


n
n
g
g
i
i


t
t
h
h


y
y
t
t


n
n


t
t
â
â
m
m


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ó
ó
n
n
g
g


g
g
ó
ó
p
p


c
c
h
h
o
o


t
t
ô
ô
i
i


n
n
h
h


n
n
g
g


ý
ý


k
k
i
i
ế
ế
n
n


h
h
ế
ế
t
t


s
s


c
c


q
q
u
u
ý
ý


b
b
á
á
u
u
,
,


c
c
h
h
i
i


t
t
i
i
ế
ế
t
t


v
v
k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


s
s
u
u


t
t


q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


v
v
i
i
ế
ế
t
t


v
v
h
h
o
o


n
n


t
t
h
h


n
n
h
h


l
l
u
u


n
n


á
á
n
n
.
.
T
T
ô
ô
i
i


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


x
x
i
i
n
n


b
b


y
y


t
t
l
l
ò
ò
n
n
g
g


b
b
i
i
ế
ế
t
t


ơ
ơ
n
n


s
s
â
â
u
u


s
s


c
c


t
t


i
i


g
g
i
i
a
a


đ
đ
ì
ì
n
n
h
h
,
,


n
n
g
g
i
i


t
t
h
h
â
â
n
n
,
,


b
b


n
n


b
b
è
è


v
v


đ
đ


n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
i
i


p
p


đ
đ
ã
ã


l
l
u
u
ô
ô
n
n


d
d


n
n
h
h


c
c
h
h
o
o


t
t
ô
ô
i
i


s
s
đ
đ


n
n
g
g


v
v
i
i
ê
ê
n
n


g
g
i
i
ú
ú
p
p


đ
đ
c
c
v
v
t
t
i
i
n
n
h
h


t
t
h
h


n
n


v
v
v
v


t
t


c
c
h
h


t
t
,
,


k
k
h
h


c
c


p
p
h
h


c
c


k
k
h
h
ó
ó


k
k
h
h
ă
ă
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


s
s
u
u


t
t


4
4


n
n
ă
ă
m
m


h
h


c
c


t
t


p
p
,
,


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


v
v
t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


đ
đ
t
t


i
i
.
.


T
T
á
á
c
c


g
g
i
i


N
N
g
g
u
u
y
y


n
n


M
M
i
i
n
n
h
h


L
L
ý
ý
M
M


c
c


l
l


c
c


T
T
r
r
a
a
n
n
g
g


T
T
r
r
a
a
n
n
g
g


p
p
h
h
b
b
ì
ì
a
a


L
L


i
i


c
c
á
á
m
m


ơ
ơ
n
n


L
L


i
i


c
c
a
a
m
m


đ
đ
o
o
a
a
n
n


M
M


c
c


l
l


c
c


D
D
a
a
n
n
h
h


m
m


c
c


c
c
á
á
c
c


k
k
ý
ý


h
h
i
i


u
u
,
,


c
c
á
á
c
c


c
c
h
h
v
v
i
i
ế
ế
t
t


t
t


t
t


D
D
a
a
n
n
h
h


m
m


c
c


c
c
á
á
c
c


b
b


n
n
g
g


D
D
a
a
n
n
h
h


m
m


c
c


c
c
á
á
c
c


h
h
ì
ì
n
n
h
h
D
D
a
a
n
n
h
h


m
m


c
c


c
c
á
á
c
c
n
n
h
h
D
D
a
a
n
n
h
h


m
m


c
c


c
c
á
á
c
c


b
b
i
i


u
u


đ
đ
Đ
Đ


t
t


v
v


n
n


đ
đ


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1


Chơng 1: Tổng quan tài liệu
........................................................................... 3
1.1. Sinh lý hình thành và thải trừ CO
2
của cơ thể............................................ 3
1.1.1. Nguồn gốc tạo thành CO
2
.................................................................... 3
1
1
.
.
1
1
.
.
2
2
.
.


Q
Q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


v
v


n
n


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


C
C
O
O
2
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
1
1
.
.
1
1
.
.
3
3
.
.


S
S
đ
đ
à
à
o
o


t
t
h
h


i
i


C
C
O
O
2
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
1
1
.
.
2
2
.
.
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g
u
u


t
t
h
h
á
á
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


n
n


i
i


m
m
ô
ô
i
i


v
v
à
à


m
m


t
t


s
s
c
c
h
h


c
c


n
n
ă
ă
n
n
g
g


s
s
i
i
n
n
h
h


l
l
ý
ý


c
c


a
a


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h


.
.
6
6


1
1
.
.
2
2
.
.
1
1
.
.


V
V
a
a
i
i


t
t
r
r
ò
ò


c
c


a
a


C
C
O
O
2
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6


1
1
.
.
2
2
.
.
2
2
.
.


N
N
h
h


n
n
g
g
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


s
s
i
i
n
n
h
h


l
l
ý
ý


c
c


a
a
u
u


t
t
h
h
á
á
n
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7


1
1
.
.
3
3
.
.


K
K
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


t
t
đ
đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


c
c


a
a


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h
k
k
h
h
i
i


c
c
ó
ó


t
t
ă
ă
n
n
g
g


h
h
o
o


c
c


g
g
i
i


m
m


C
C
O
O
2
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
0
0


1
1
.
.
3
3
.
.
1
1
.
.


K
K
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


t
t
đ
đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


c
c


a
a


h
h
ô
ô


h
h


p
p
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
0
0
1
1
.
.
3
3
.
.
2
2
.
.


K
K
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


t
t
đ
đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


c
c


a
a


t
t
h
h


n
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
3
3
1
1
.
.
3
3
.
.
3
3
.
.


V
V
a
a
i
i


t
t
r
r
ò
ò


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


h
h
t
t
h
h


n
n
g
g


đ
đ


m
m


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
4
4
1
1
.
.
4
4
.
.


M
M


i
i


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
6
6


1
1
.
.
4
4
.
.
1
1
.
.


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


t
t
l
l
V
V
A
A
/
/
Q
Q
C
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
6
6


1
1
.
.
4
4
.
.
2
2
.
.


M
M


i
i


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
8
8


1
1
.
.
5
5
.
.


S
S
i
i
n
n
h
h


l
l
ý
ý


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


b
b


n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
n
n


i
i


s
s
o
o
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
0
0


1
1
.
.
5
5
.
.
1
1
.
.
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


c
c


a
a


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


b
b


n
n
g
g


l
l
ê
ê
n
n


h
h
t
t
u
u


n
n


h
h
o
o
à
à
n
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
0
0


1.5.2. ảnh hởng của bơm hơi ổ bụng lên hô hấp....................................... 24
1
1
.
.
5
5
.
.
3
3
.
.
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


c
c


a
a


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


b
b


n
n
g
g


l
l
ê
ê
n
n


c
c
á
á
c
c


c
c
ơ
ơ


q
q
u
u
a
a
n
n


k
k
h
h
á
á
c
c
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
9
9


1
1
.
.
5
5
.
.
4
4
.
.


B
B
i
i
ế
ế
n
n


c
c
h
h


n
n
g
g


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


t
t


i
i


b
b
ơ
ơ
m
m


k
k
h
h
í
í


b
b


n
n
g
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
2
2
1
1
.
.
6
6
.
.


C
C
á
á
c
c


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


h
h


n
n


c
c
h
h
ế
ế
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


x
x


u
u


c
c


a
a


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


C
C
O
O
2
2


b
b


n
n
g
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
4
4


1
1
.
.
6
6
.
.
1
1
.
.


L
L


a
a


c
c
h
h


n
n


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


v
v
ô
ô


c
c


m
m


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


h
h


p
p


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
4
4


1
1
.
.
6
6
.
.
2
2
.
.


B
B
ù
ù


đ
đ
k
k
h
h


i
i


l
l
n
n
g
g


t
t
u
u


n
n


h
h
o
o
à
à
n
n


t
t
r
r
c
c


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
4
4
1
1
.
.
6
6
.
.
3
3
.
.


Đ
Đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
5
5


1
1
.
.
6
6
.
.
4
4
.
.


G
G
i
i


m
m


á
á
p
p


l
l


c
c


b
b
ơ
ơ
m
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
6
6


1
1
.
.
6
6
.
.
5
5
.
.


D
D
ù
ù
n
n
g
g


h
h
t
t
h
h


n
n
g
g


n
n
â
â
n
n
g
g


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


b
b


n
n
g
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
6
6


1
1
.
.
6
6
.
.
6
6
.
.


N
N
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


t
t
h
h
a
a
y
y


t
t
h
h
ế
ế


k
k
h
h
í
í


C
C
O
O
2
2


b
b


n
n
g
g


l
l
o
o


i
i


k
k
h
h
í
í


k
k
h
h
á
á
c
c
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
7
7
C
C
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


2
2
:
:


Đ
Đ


i
i


t
t
n
n
g
g


v
v
à
à


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
8
8
2
2
.
.
1
1
.
.


Đ
Đ


i
i


t
t
n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
8
8


2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn........................................................................... 38
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ ............................................................................ 39
2.1.3. Tiêu chuẩn đa ra khỏi nghiên cứu................................................... 39
2
2
.
.
2
2
.
.
P
P
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
0
0


2.2.1. Cỡ mẫu............................................................................................... 40
2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi đánh giá ........................................................... 40
2
2
.
.
2
2
.
.
3
3
.
.


M
M


t
t


s
s
t
t
i
i
ê
ê
u
u


c
c
h
h
u
u


n
n


á
á
p
p


d
d


n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
2
2


2
2
.
.
2
2
.
.
4
4
.
.


P
P
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
i
i


n
n


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
4
4


2
2
.
.
2
2
.
.
5
5
.
.


P
P
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


c
c
h
h
t
t
i
i
ê
ê
u
u


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
b
b


n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


m
m
á
á
u
u


v
v
à
à


t
t
h
h
á
á
n
n


đ
đ


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
5
5


2
2
.
.
2
2
.
.
6
6
.
.


P
P
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


t
t
i
i
ế
ế
n
n


h
h
à
à
n
n
h
h
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
7
7


2
2
.
.
3
3
.
.


X
X
l
l
ý
ý


s
s
l
l
i
i


u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
4
4
Chơng 3: Kết quả nghiên cứu
....................................................................... 55
3
3
.
.
1
1
.
.


Đ
Đ


c
c


đ
đ
i
i


m
m


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


n
n
h
h
ó
ó
m
m


b
b


n
n
h
h


n
n
h
h
â
â
n
n


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
5
5
3
3
.
.
1
1
.
.
1
1
.
.


Đ
Đ


c
c


đ
đ
i
i


m
m


t
t
u
u


i
i


v
v
à
à


g
g
i
i


i
i
,
,


c
c
h
h
i
i


u
u


c
c
a
a
o
o
,
,


c
c
â
â
n
n


n
n


n
n
g
g


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


n
n
h
h
ó
ó
m
m


b
b


n
n
h
h


n
n
h
h
â
â
n
n


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
5
5
3.1.2. Đặc điểm về loại hình phẫu thuật và thời gian phẫu thuật................. 56
3
3
.
.
2
2
.
.


T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


t
t


n
n


s
s
t
t
i
i
m
m
,
,


h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


á
á
p
p


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h
,
,
á
á
p
p


l
l


c
c


t
t
ĩ
ĩ
n
n
h
h


m
m


c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
â
â
m
m


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
8
8


3
3
.
.
3
3
.
.


T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


á
á
p
p


l
l


c
c


đ
đ


n
n
h
h


đ
đ
n
n
g
g


t
t
h
h


,
,


t
t


n
n


s
s
t
t
h
h


,
,


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


k
k
h
h
í
í


l
l


u
u


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g
,
,
t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ú
ú
t
t


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
4
4


3.4. Thay đổi khí máu động mạch

trớc và sau bơm hơi............................... 73
3
3
.
.
5
5
.
.


M
M


t
t


s
s
r
r


i
i


l
l
o
o


n
n


c
c
h
h


c
c


n
n
ă
ă
n
n
g
g


s
s
i
i
n
n
h
h


l
l
ý
ý
g
g


p
p


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


n
n
h
h
ó
ó
m
m


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
9
9


3
3
.
.
6
6
.
.


M
M


i
i


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


v
v
à
à


s
s
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
0
0


3
3
.
.
6
6
.
.
1
1
.
.
M
M


i
i


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
0
0


3
3
.
.
6
6
.
.
2
2
.
.


H
H
s
s
t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


v
v
à
à


s
s
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
2
2
3
3
.
.
6
6
.
.
3
3
.
.


M
M


i
i


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n
,
,


s
s
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


n
n
h
h
ó
ó
m
m


c
c
h
h


n
n
g
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
4
4
3
3
.
.
6
6
.
.
4
4
.
.


M
M


i
i


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n
,
,


s
s
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2
n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t


n
n


s
s


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
7
7
3
3
.
.
6
6
.
.
5
5
.
.


M
M


i
i


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n
,
,


s
s
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p
g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2
n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


k
k
h
h
í
í


l
l


u
u


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


(
(
V
V
t
t
)
)


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
9
9
3
3
.
.
6
6
.
.
6
6
.
.


M
M


i
i


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n
,
,


s
s
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


k
k
h
h
í
í


l
l


u
u


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
ế
ế
t
t


h
h


p
p


v
v


i
i


t
t


n
n


s
s
(
(
f
f
+
+
V
V
t
t
)
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
9
1
1


Chơng 4: Bàn luận
........................................................................................ 93
4
4
.
.
1
1
.
.


Đ
Đ


c
c


đ
đ
i
i


m
m


n
n
h
h
ó
ó
m
m


b
b


n
n
h
h


n
n
h
h
â
â
n
n


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
9
3
3


4
4
.
.
2
2
.
.


C
C
h
h
đ
đ


n
n
h
h


p
p
h
h


u
u


t
t
h
h
u
u


t
t


n
n


i
i


s
s
o
o
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
9
4
4


4
4
.
.
3
3
.
.


P
P
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


v
v
ô
ô


c
c


m
m


d
d
ù
ù
n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


p
p
h
h


u
u


t
t
h
h
u
u


t
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
9
7
7


4
4
.
.
4
4
.
.


á
á
p
p


l
l


c
c


v
v
à
à


t
t
h
h


i
i


g
g
i
i
a
a
n
n


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
0
0
0
0


4
4
.
.
4
4
.
.
1
1
.
.


N
N
h
h


n
n
g
g
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


c
c


a
a


á
á
p
p


l
l


c
c


b
b
ơ
ơ
m
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
0
0
0
0


4
4
.
.
4
4
.
.
2
2
.
.
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


c
c


a
a


t
t
h
h


i
i


g
g
i
i
a
a
n
n


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
0
0
3
3


4
4
.
.
5
5
.
.
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


c
c


a
a


t
t
t
t
h
h
ế
ế


b
b


n
n
h
h


n
n
h
h
â
â
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


p
p
h
h


u
u


t
t
h
h
u
u


t
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
0
0
4
4


4
4
.
.
6
6
.
.


S
S
b
b
i
i
ế
ế
n
n


đ
đ


i
i


t
t
i
i
m
m


m
m


c
c
h
h
,
,


h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


á
á
p
p


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


v
v
à
à


á
á
p
p


l
l


c
c


t
t
ĩ
ĩ
n
n
h
h


m
m


c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
â
â
m
m


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
0
0
7
7


4
4
.
.
7
7
.
.


B
B
i
i
ế
ế
n
n


đ
đ


i
i


c
c
á
á
c
c


c
c
h
h
s
s
C
C
O
O
2
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
1
1


4
4
.
.
8
8
.
.


M
M


i
i


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


v
v
à
à


s
s
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2
v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
3
3
4
4
.
.
8
8
.
.
1
1
.
.


M
M


i
i


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
3
3
4
4
.
.
8
8
.
.
2
2
.
.


S
S
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


t
t
h
h
e
e
o
o
p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


B
B
l
l
a
a
n
n
d
d
-
-
A
A
l
l
t
t
m
m
a
a
n
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
7
7


4
4
.
.
9
9
.
.


S
S
b
b
i
i
ế
ế
n
n


đ
đ


i
i


c
c
á
á
c
c


c
c
h
h
s
s
p
p
H
H
,
,


H
H
C
C
O
O
3
3
-
-


v
v
à
à


B
B
E
E


m
m
á
á
u
u


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
9
9


4.10. Các chỉ số oxy máu ............................................................................. 120
4
4
.
.
1
1
1
1
.
.


C
C
á
á
c
c


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
h
h


c
c


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
2
2
2
2


4
4
.
.
1
1
2
2
.
.


K
K
ế
ế
t
t


q
q
u
u
v
v
à
à


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
h
h


n
n
g
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
2
2
6
6


K
K
ế
ế
t
t


l
l
u
u


n
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
2
2
9
9


K
K
i
i
ế
ế
n
n


n
n
g
g
h
h


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
3
3
1
1


D
D
a
a
n
n
h
h


m
m


c
c


c
c
á
á
c
c


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


c
c


a
a


t
t
á
á
c
c


g
g
i
i
đ
đ


c
c
ô
ô
n
n
g
g


b
b
l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


đ
đ
t
t
à
à
i
i


l
l
u
u


n
n


á
á
n
n


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
3
3
2
2


T
T
à
à
i
i


l
l
i
i


u
u


t
t
h
h
a
a
m
m


k
k
h
h


o
o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
3
3
3
3


P
P
h
h
l
l


c
c
D
D
a
a
n
n
h
h


s
s
á
á
c
c
h
h


b
b


n
n
h
h


n
n
h
h
â
â
n
n


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
D
D
a
a
n
n
h
h


m
m


c
c


c
c
á
á
c
c


k
k
ý
ý


h
h
i
i


u
u
,
,


c
c
á
á
c
c


c
c
h
h
v
v
i
i
ế
ế
t
t


t
t


t
t

V


:
:


T
T
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ú
ú
t
t
A
A
L
L
T
T
M
M
T
T
T
T


:
:
á
á
p
p


l
l


c
c


t
t
ĩ
ĩ
n
n
h
h


m
m


c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
â
â
m
m
A
A
S
S
A
A


:
:


A
A
m
m
e
e
r
r
i
i
c
c
a
a
n
n


S
S
o
o
c
c
i
i
e
e
t
t
y
y


o
o
f
f


A
A
n
n
e
e
s
s
t
t
h
h
e
e
s
s
i
i
o
o
l
l
o
o
g
g
i
i
s
s
t
t
s
s


(
(
H
H
i
i


p
p


h
h


i
i


G
G
â
â
y
y


m
m
ê
ê


H
H
o
o
a
a


k
k


)
)
A
A
V
V
P
P


:
:


A
A
r
r
g
g
i
i
n
n
i
i
n
n


V
V
a
a
s
s
o
o
p
p
r
r
e
e
s
s
s
s
i
i
n
n


B
B
E
E


:
:


B
B
a
a
s
s
e
e


E
E
x
x
c
c
e
e
s
s
s
s


(
(
K
K
i
i


m
m


d
d


)
)


B
B
N
N


:
:


B
B


n
n
h
h


n
n
h
h
â
â
n
n


C
C
A
A


:
:


C
C
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n
i
i
c
c


A
A
n
n
h
h
y
y
d
d
r
r
a
a
s
s
e
e


C
C
O
O
P
P
D
D


:
:


C
C
h
h
r
r
o
o
n
n
i
i
c
c


O
O
b
b
s
s
t
t
r
r
u
u
c
c
t
t
i
i
v
v
e
e


P
P
u
u
l
l
m
m
o
o
n
n
a
a
r
r
y
y


D
D
i
i
s
s
e
e
a
a
s
s
e
e


(
(
B
B


n
n
h
h


p
p
h
h


i
i


p
p
h
h
ế
ế


q
q
u
u


n
n


t
t


c
c


n
n
g
g
h
h


n
n


m
m
ã
ã
n
n


t
t
í
í
n
n
h
h
)
)
C
C
S
S


:
:


C
C


n
n
g
g


s
s
E
E
F
F


:
:


E
E
j
j
e
e
c
c
t
t
i
i
o
o
n
n


F
F
r
r
a
a
c
c
t
t
i
i
o
o
n
n


(
(
P
P
h
h
â
â
n
n


s
s
u
u


t
t


t
t


n
n
g
g


m
m
á
á
u
u
)
)
f
f


:
:


F
F
r
r
e
e
q
q
u
u
e
e
n
n
c
c
y
y


(
(
T
T


n
n


s
s
h
h
ô
ô


h
h


p
p
)
)
F
F
E
E
V
V
1
1


:
:


F
F
o
o
r
r
c
c
e
e
d
d


E
E
x
x
p
p
i
i
r
r
a
a
t
t
o
o
r
r
y
y


V
V
o
o
l
l
u
u
m
m
e
e


o
o
f
f


t
t
h
h
e
e


f
f
i
i
r
r
s
s
t
t


s
s
e
e
c
c
o
o
n
n
d
d


(
(
T
T
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
r
r
a
a


t
t


i
i


đ
đ
a
a


g
g
i
i
â
â
y
y


đ
đ


u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n
)
)
F
F
i
i
O
O
2
2


:
:


F
F
r
r
a
a
c
c
t
t
i
i
o
o
n
n
a
a
l
l


C
C
o
o
n
n
c
c
e
e
n
n
t
t
r
r
a
a
t
t
i
i
o
o
n
n


o
o
f
f


I
I
n
n
s
s
p
p
i
i
r
r
e
e
d
d


o
o
x
x
y
y
g
g
e
e
n
n


(
(
N
N


n
n
g
g


đ
đ
o
o
x
x
y
y


t
t
h
h
v
v
à
à
o
o
)
)
F
F
R
R
C
C


:
:


F
F
u
u
n
n
c
c
t
t
i
i
o
o
n
n
a
a
l
l


R
R
e
e
s
s
i
i
d
d
u
u
a
a
l
l


C
C
a
a
p
p
a
a
c
c
i
i
t
t
y
y


(
(
D
D
u
u
n
n
g
g


t
t
í
í
c
c
h
h


c
c


n
n


c
c
h
h


c
c


n
n
ă
ă
n
n
g
g
)
)
H
H
A
A
Đ
Đ
M
M
T
T
B
B


:
:


H
H
u
u
y
y
ế
ế
t
t


á
á
p
p


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


I
I
L
L
A
A


:
:


I
I
n
n
f
f
e
e
r
r
i
i
o
o
r
r


L
L
i
i
m
m
i
i
t
t


o
o
f
f


A
A
g
g
r
r
e
e
e
e
m
m
e
e
n
n
t
t
(
(
G
G
i
i


i
i


h
h


n
n


d
d
i
i


c
c


a
a


s
s
c
c
h
h


p
p


n
n
h
h


n
n
)
)
M
M
A
A
C
C


:
:


M
M
i
i
n
n
i
i
m
m
u
u
m
m


A
A
l
l
v
v
e
e
o
o
l
l
a
a
r
r


C
C
o
o
n
n
c
c
e
e
n
n
t
t
r
r
a
a
t
t
i
i
o
o
n
n


(
(
N
N


n
n
g
g


đ
đ
t
t


i
i


t
t
h
h
i
i


u
u


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g
)
)
N
N
K
K
Q
Q


:
:


N
N


i
i


k
k
h
h
í
í


q
q
u
u


n
n


N
N
M
M
C
C


:
:


N
N
g
g
o
o
à
à
i
i


m
m
à
à
n
n
g
g


c
c


n
n
g
g


P
P
(
(
a
a
-
-
A
A
)
)
C
C
O
O
2
2


:
:
C
C
h
h
ê
ê
n
n
h
h


l
l


c
c
h
h


p
p
h
h
â
â
n
n


á
á
p
p


k
k
h
h
í
í


c
c
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n
i
i
c
c


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g


v
v
à
à


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h
P
P
(
(
a
a
-
-
e
e
t
t
)
)
C
C
O
O
2
2


:
:


C
C
h
h
ê
ê
n
n
h
h


l
l


c
c
h
h


p
p
h
h
â
â
n
n


á
á
p
p


k
k
h
h
í
í


c
c
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n
i
i
c
c


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


v
v
à
à


c
c
u
u


i
i


t
t
h
h
ì
ì


t
t
h
h
r
r
a
a
P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


:
:


A
A
r
r
t
t
e
e
r
r
i
i
a
a
l
l


p
p
a
a
r
r
t
t
i
i
a
a
l
l


p
p
r
r
e
e
s
s
s
s
u
u
r
r
e
e


o
o
f
f


C
C
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n


d
d
i
i
o
o
x
x
i
i
d
d
e
e


(
(
P
P
h
h
â
â
n
n


á
á
p
p
k
k
h
h
í
í


c
c
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n
i
i
c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


đ
đ


n
n
g
g
m
m


c
c
h
h
)
)


P
P
A
A
C
C
O
O
2
2


:
:


A
A
l
l
v
v
e
e
o
o
l
l
a
a
r
r


C
C
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n


d
d
i
i
o
o
x
x
i
i
d
d
e
e


t
t
e
e
n
n
s
s
i
i
o
o
n
n


(
(
P
P
h
h
â
â
n
n


á
á
p
p


k
k
h
h
í
í


c
c
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n
i
i
c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g
)
)
P
P
a
a
O
O
2
2


:
:


A
A
r
r
t
t
e
e
r
r
i
i
a
a
l
l


p
p
a
a
r
r
t
t
i
i
a
a
l
l


p
p
r
r
e
e
s
s
s
s
u
u
r
r
e
e


o
o
f
f
o
o
x
x
y
y
g
g
e
e
n
n


(
(
P
P
h
h
â
â
n
n


á
á
p
p


o
o
x
x
y
y


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h
)
)
P
P
a
a
w
w


:
:
P
P
r
r
e
e
s
s
s
s
u
u
r
r
e
e


a
a
i
i
r
r
w
w
a
a
y
y


(
(
á
á
p
p


l
l


c
c


đ
đ
n
n
g
g


t
t
h
h


)
)


P
P
C
C
O
O
2
2


:
:
P
P
r
r
e
e
s
s
s
s
u
u
r
r
e
e


o
o
f
f


c
c
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n


d
d
i
i
o
o
x
x
i
i
d
d
e
e
(
(
á
á
p
p


l
l


c
c


C
C
O
O
2
2
)
)
P
P
E
E
A
A
K
K


:
:
á
á
p
p


l
l


c
c


đ
đ


n
n
h
h


đ
đ
n
n
g
g


t
t
h
h


P
P
E
E
E
E
P
P


:
:


P
P
o
o
s
s
i
i
t
t
i
i
v
v
e
e


E
E
n
n
d
d


E
E
x
x
p
p
i
i
r
r
a
a
t
t
o
o
r
r
y
y


P
P
r
r
e
e
s
s
s
s
u
u
r
r
e
e


(
(
á
á
p
p


l
l


c
c


d
d


ơ
ơ
n
n
g
g


c
c
u
u


i
i


t
t
h
h
ì
ì


t
t
h
h
r
r
a
a
)
)
P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


:
:
P
P
a
a
r
r
t
t
i
i
a
a
l
l


p
p
r
r
e
e
s
s
s
s
u
u
r
r
e
e


e
e
n
n
d
d


t
t
i
i
d
d
a
a
l
l


C
C
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n
d
d
i
i
o
o
x
x
i
i
d
d
e
e


(
(


P
P
h
h
â
â
n
n


á
á
p
p


k
k
h
h
í
í


c
c
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n
i
i
c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


t
t
h
h
r
r
a
a
)
)


P
P
L
L
A
A
T
T
E
E
A
A
U
U


:
:


á
á
p
p


l
l


c
c


b
b
ì
ì
n
n
h
h


n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n


P
P
T
T
N
N
S
S


:
:


P
P
h
h


u
u


t
t
h
h
u
u


t
t


n
n


i
i


s
s
o
o
i
i


Q
Q
C
C
:
:


T
T
i
i


m
m
á
á
u
u


p
p
h
h


i
i


R
R
V
V
S
S


:
:


S
S
y
y
s
s
t
t
e
e
m
m
i
i
c
c


V
V
a
a
s
s
c
c
u
u
l
l
a
a
r
r


R
R
e
e
s
s
i
i
s
s
t
t
a
a
n
n
c
c
e
e
(
(
S
S


c
c


c
c


n
n


h
h
m
m


c
c
h
h


m
m
á
á
u
u
)
)
S
S
a
a
O
O
2
2


:
:


A
A
r
r
t
t
e
e
r
r
i
i
a
a
l
l


O
O
x
x
y
y
g
g
e
e
n
n


S
S
a
a
t
t
u
u
r
r
a
a
t
t
i
i
o
o
n
n


(
(
B
B
ã
ã
o
o


h
h
o
o
à
à


o
o
x
x
y
y


m
m
á
á
u
u


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h
)
)
S
S
L
L
A
A


:
:
S
S
u
u
p
p
e
e
r
r
i
i
o
o
r
r


L
L
i
i
m
m
i
i
t
t


o
o
f
f


A
A
g
g
r
r
e
e
e
e
m
m
e
e
n
n
t
t
(
(
G
G
i
i


i
i


h
h


n
n


t
t
r
r
ê
ê
n
n


c
c


a
a


s
s
c
c
h
h


p
p


n
n
h
h


n
n
)
)
T
T
B
B


:
:


T
T
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


T
T
C
C
T
T


:
:


T
T
h
h
c
c


m
m


t
t
h
h
T
T
O
O
F
F


:
:


T
T
r
r
a
a
i
i
n
n
-
-


o
o
f
f
-
-


f
f
o
o
u
u
r
r


(
(
C
C
h
h
u
u


i
i


b
b


n
n


đ
đ
á
á
p
p
n
n
g
g
)
)
V
V
A
A


:
:


A
A
l
l
v
v
e
e
o
o
l
l
a
a
r
r


V
V
e
e
n
n
t
t
i
i
l
l
a
a
t
t
i
i
o
o
n
n


(
(
T
T
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g
)
)


V
V
A
A
/
/
Q
Q
C
C


:
:


A
A
l
l
v
v
e
e
o
o
l
l
a
a
r
r


V
V
e
e
n
n
t
t
i
i
l
l
a
a
t
t
i
i
o
o
n
n


/
/


P
P
e
e
r
r
f
f
u
u
t
t
i
i
o
o
n
n
(
(
T
T
l
l
t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


/
/


t
t
i
i


m
m
á
á
u
u
)
)


V
V
C
C
:
:


V
V
o
o
l
l
u
u
m
m
e
e


c
c
o
o
n
n
t
t
r
r
o
o
l
l


v
v
e
e
n
n
t
t
i
i
l
l
a
a
t
t
i
i
o
o
n
n


(
(
T
T
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í
đ
đ
i
i


u
u


k
k
h
h
i
i


n
n


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h
)
)
V
V
C
C
O
O
2
2


:
:


C
C
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n


d
d
i
i
o
o
x
x
i
i
d
d
e
e


e
e
x
x
c
c
r
r
e
e
t
t
i
i
o
o
n
n


(
(
L
L
n
n
g
g


C
C
O
O
2
2


t
t
h
h


i
i


t
t
r
r


)
)
V
V
d
d


:
:
D
D
e
e
a
a
d
d
s
s
p
p
a
a
c
c
e
e


V
V
e
e
n
n
t
t
i
i
l
l
a
a
t
t
i
i
o
o
n
n


(
(
T
T
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


k
k
h
h
o
o


n
n
g
g


c
c
h
h
ế
ế
t
t
)
)


V
V
E
E


:
:


T
T
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


k
k
h
h
í
í


t
t
h
h
r
r
a
a


V
V
t
t


:
:


T
T
i
i
d
d
a
a
l
l


V
V
o
o
l
l
u
u
m
m
e
e


(
(
T
T
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


k
k
h
h
í
í


l
l


u
u


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g
)
)


V
V
t
t
+
+
f
f


:
:


T
T
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


k
k
h
h
í
í


l
l


u
u


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
ế
ế
t
t


h
h


p
p


v
v


i
i


t
t


n
n


s
s


D
D
a
a
n
n
h
h


m
m


c
c


c
c
á
á
c
c


b
b


n
n
g
g
Bảng Tên bảng Trang
2
2
.
.
1
1
.
.


T
T
i
i
ê
ê
u
u


c
c
h
h
u
u


n
n


p
p
h
h
â
â
n
n


l
l
o
o


i
i
r
r


i
i


l
l
o
o


n
n


c
c
â
â
n
n


b
b


n
n
g
g


a
a
c
c
i
i
d
d
-
-
b
b
a
a
s
s
e
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
2
2


3
3
.
.
1
1
.
.
T
T
u
u


i
i


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h
,
,


t
t
l
l
g
g
i
i


i
i


t
t
í
í
n
n
h
h
c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


n
n
h
h
ó
ó
m
m


b
b


n
n
h
h


n
n
h
h
â
â
n
n


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
5
5


3
3
.
.
2
2
.
.
C
C
â
â
n
n


n
n


n
n
g
g


v
v
à
à


c
c
h
h
i
i


u
u


c
c
a
a
o
o


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


n
n
h
h
ó
ó
m
m


b
b


n
n
h
h


n
n
h
h
â
â
n
n


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
6
6


3
3
.
.
3
3
.
.
T
T
h
h


i
i


g
g
i
i
a
a
n
n


p
p
h
h


u
u


t
t
h
h
u
u


t
t


v
v
à
à


t
t
h
h


i
i


g
g
i
i
a
a
n
n


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


n
n
h
h
ó
ó
m
m


b
b


n
n
h
h


n
n
h
h
â
â
n
n


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
6
6


3
3
.
.
4
4
.
.
L
L
o
o


i
i


h
h
ì
ì
n
n
h
h


p
p
h
h


u
u


t
t
h
h
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


n
n
h
h
ó
ó
m
m


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
7
7


3
3
.
.
5
5
.
.


T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


t
t


n
n


s
s
t
t
i
i
m
m


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
8
8


3
3
.
.
6
6
.
.


T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


c
c
h
h
s
s
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


á
á
p
p


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
9
9


3
3
.
.
7
7
.
.
C
C
h
h
ê
ê
n
n
h
h


l
l


c
c
h
h


h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


á
á
p
p


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


g
g
i
i


a
a


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h


i
i


đ
đ
i
i


m
m


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
1
1


3
3
.
.
8
8
.
.


T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


á
á
p
p


l
l


c
c


t
t
ĩ
ĩ
n
n
h
h


m
m


c
c
h
h


t
t
â
â
m
m


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
2
2


3
3
.
.
9
9
.
.
C
C
h
h
ê
ê
n
n
h
h


l
l


c
c
h
h


á
á
p
p


l
l


c
c


t
t
ĩ
ĩ
n
n
h
h


m
m


c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
â
â
m
m


(
(
A
A
L
L
T
T
M
M
T
T
T
T
)
)
g
g
i
i


a
a


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h


i
i


đ
đ
i
i


m
m


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
3
3


3
3
.
.
1
1
0
0
.
.


T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


á
á
p
p


l
l


c
c


đ
đ


n
n
h
h


đ
đ
n
n
g
g


t
t
h
h
(
(
P
P
E
E
A
A
K
K
)
)


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
4
4


3
3
.
.
1
1
1
1
.
.
C
C
h
h
ê
ê
n
n
h
h


l
l


c
c
h
h


á
á
p
p


l
l


c
c


đ
đ


n
n
h
h


đ
đ
n
n
g
g


t
t
h
h
(
(


P
P
E
E
A
A
K
K
)
)


g
g
i
i


a
a


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h


i
i


đ
đ
i
i


m
m


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
6
6


3
3
.
.
1
1
2
2
.
.
T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


á
á
p
p


l
l


c
c


b
b
ì
ì
n
n
h
h


n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n


(
(
P
P
L
L
A
A
T
T
E
E
A
A
U
U
)
)
t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
7
7
B
B


n
n
g
g


T
T
ê
ê
n
n


b
b


n
n
g
g
T
T
r
r
a
a
n
n
g
g
3
3
.
.
1
1
3
3
.
.
T
T


n
n


s
s
t
t
h
h


,
,


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


k
k
h
h
í
í


l
l


u
u


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g
,
,


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ú
ú
t
t
t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h


i
i


đ
đ
i
i


m
m


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


f
f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
8
8


3.14. Tần số thở, thể tích khí lu thông, thể tích thông khí phút


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h


i
i


đ
đ
i
i


m
m


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


V
V
t
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
8
8


3.15. Tần số thở, thể tích khí lu thông, thể tích thông khí phút
trung bình ở các thời điểm nghiên cứu nhóm tăng Vt +f .................. 69
3
3
.
.
1
1
6
6
.
.
T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ú
ú
t
t


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


g
g
i
i


a
a


c
c
á
á
c
c


n
n
h
h
ó
ó
m
m


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
9
9


3
3
.
.
1
1
7
7
.
.


C
C
h
h
ê
ê
n
n
h
h


l
l


c
c
h
h


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ú
ú
t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h


i
i


đ
đ
i
i


m
m


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
0
0


3
3
.
.
1
1
8
8
.
.


T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
1
1


3
3
.
.
1
1
9
9
.
.


T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
3
3


3
3
.
.
2
2
0
0
.
.
T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


p
p
H
H


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
4
4


3
3
.
.
2
2
1
1
.
.


T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


á
á
p
p


l
l


c
c


o
o
x
x
y
y


m
m
á
á
u
u


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h
t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
6
6


3
3
.
.
2
2
2
2
.
.
T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


S
S
a
a
O
O
2
2


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
7
7


3
3
.
.
2
2
3
3
.
.
T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


n
n


n
n
g
g


đ
đ
H
H
C
C
O
O
3
3
-
-


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
7
7


3
3
.
.
2
2
4
4
.
.
T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


c
c
h
h
s
s
B
B
E
E


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
8
8


3
3
.
.
2
2
5
5
.
.
M
M


t
t


s
s
r
r


i
i


l
l
o
o


n
n


c
c
h
h


c
c


n
n
ă
ă
n
n
g
g


s
s
i
i
n
n
h
h


l
l
ý
ý


g
g


p
p


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
9
9


3
3
.
.
2
2
6
6
.
.
T
T


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


n
n
h
h
ó
ó
m
m


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h


i
i


đ
đ
i
i


m
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
0
0


3
3
.
.
2
2
7
7
.
.
T
T


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


v
v
à
à


s
s
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2
t
t
h
h
e
e
o
o


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


B
B
l
l
a
a
n
n
d
d
-
-
A
A
l
l
t
t
m
m
a
a
n
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
2
2
D
D
a
a
n
n
h
h


m
m


c
c


c
c
á
á
c
c


h
h
ì
ì
n
n
h
h


H
H
ì
ì
n
n
h
h
T
T
ê
ê
n
n
h
h
ì
ì
n
n
h
h
T
T
r
r
a
a
n
n
g
g


1
1
.
.
1
1
B
B
a
a


d
d


n
n
g
g


v
v


n
n


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5


1.2 ảnh hởng của trọng lực lên ba vùng tới máu phổi ........................ 17
1.3 Đơn vị trao đổi khí............................................................................. 19
1
1
.
.
4
4


B
B
i
i
ế
ế
n
n


đ
đ


i
i


n
n


n
n
g
g


đ
đ
v
v
a
a
s
s
o
o
p
p
r
r
e
e
s
s
s
s
i
i
n
n
e
e


h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
n
n


i
i


s
s
o
o
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
0
0
2.1 Biểu đồ pH, HCO
3
-
và PCO
2
của Davenport 43
2
2
.
.
2
2
T
T
h
h
á
á
n
n


đ
đ
b
b
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
n
n
g
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
3
3
D
D
a
a
n
n
h
h


m
m


c
c


c
c
á
á
c
c
n
n
h
h


n
n
h
h
T
T
ê
ê
n
n
n
n
h
h


T
T
r
r
a
a
n
n
g
g


2
2
.
.
1
1
.
.
M
M
á
á
y
y


g
g
â
â
y
y


m
m
ê
ê


J
J
u
u
l
l
i
i
a
a
n
n


D
D
r
r
a
a
g
g
e
e
r
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
5
5
2
2
.
.
2
2
.
.


M
M
o
o
n
n
i
i
t
t
o
o
r
r


v
v
à
à


h
h
t
t
h
h


n
n
g
g


đ
đ
o
o


á
á
p
p


l
l


c
c
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
1
1
D
D
a
a
n
n
h
h


m
m


c
c


c
c
á
á
c
c


b
b
i
i


u
u


đ
đ
B
B
i
i


u
u


đ
đ
T
T
ê
ê
n
n


b
b
i
i


u
u


đ
đ


T
T
r
r
a
a
n
n
g
g
3
3
.
.
1
1
.
.
T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


t
t


n
n


s
s
t
t
i
i
m
m


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
9
9


3
3
.
.
2
2
.
.


T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


á
á
p
p


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
0
0


3
3
.
.
3
3
.
.
T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


c
c
h
h
s
s
á
á
p
p


l
l


c
c


t
t
ĩ
ĩ
n
n
h
h


m
m


c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
â
â
m
m


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
3
3


3
3
.
.
4
4
.
.


T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


á
á
p
p


l
l


c
c


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


đ
đ
n
n
g
g


t
t
h
h
t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
5
5


3
3
.
.
5
5
.
.
T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ú
ú
t
t


g
g
i
i


a
a


c
c
á
á
c
c


n
n
h
h
ó
ó
m
m


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
0
0


3
3
.
.
6
6
.
.


T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
2
2


3
3
.
.
7
7
.
.
T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
4
4


3
3
.
.
8
8
.
.


T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


p
p
H
H


t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
5
5


3
3
.
.
9
9
.
.
T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


á
á
p
p


l
l


c
c


o
o
x
x
y
y


m
m
á
á
u
u


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h
t
t
r
r
c
c


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
6
6


3
3
.
.
1
1
0
0
a
a
.
.


Đ
Đ
t
t
h
h
t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


1
1
5
5


p
p
h
h
ú
ú
t
t


n
n
h
h
ó
ó
m
m


c
c
h
h


n
n
g
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
4
4


3
3
.
.
1
1
0
0
b
b
.
.
S
S
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à
P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


t
t
h
h
e
e
o
o


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


B
B
l
l
a
a
n
n
d
d
-
-
A
A
l
l
t
t
m
m
a
a
n
n


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


1
1
5
5


p
p
h
h
ú
ú
t
t


(
(
T
T
2
2
)
)


n
n
h
h
ó
ó
m
m


c
c
h
h


n
n
g
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
4
4


3
3
.
.
1
1
1
1
a
a
.
.
Đ
Đ
t
t
h
h
t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


4
4
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


n
n
h
h
ó
ó
m
m


c
c
h
h


n
n
g
g


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
5
5


3
3
.
.
1
1
1
1
b
b
.
.
S
S
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à
P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


t
t
h
h
e
e
o
o


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p
B
B
l
l
a
a
n
n
d
d
-
-
A
A
l
l
t
t
m
m
a
a
n
n


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


4
4
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


(
(
T
T
3
3
)
)


n
n
h
h
ó
ó
m
m


c
c
h
h


n
n
g
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
5
5


3
3
.
.
1
1
2
2
a
a
.
.
Đ
Đ
t
t
h
h
t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


6
6
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


n
n
h
h
ó
ó
m
m


c
c
h
h


n
n
g
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
6
6
3
3
.
.
1
1
2
2
b
b
.
.


S
S
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à
P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


t
t
h
h
e
e
o
o


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p
B
B
l
l
a
a
n
n
d
d
-
-
A
A
l
l
t
t
m
m
a
a
n
n


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


6
6
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


(
(
T
T
4
4
)
)


n
n
h
h
ó
ó
m
m


c
c
h
h


n
n
g
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
6
6


B
B
i
i


u
u


đ
đ
T
T
ê
ê
n
n


b
b
i
i


u
u


đ
đ


T
T
r
r
a
a
n
n
g
g


3
3
.
.
1
1
3
3
a
a
.
.


Đ
Đ
t
t
h
h
t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2
s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


4
4
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t


n
n


s
s
f
f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
7
7


3
3
.
.
1
1
3
3
b
b
.
.


S
S
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


t
t
h
h
e
e
o
o


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


B
B
l
l
a
a
n
n
d
d
-
-
A
A
l
l
t
t
m
m
a
a
n
n


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


4
4
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


(
(
T
T
3
3
)
)


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t


n
n


s
s


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
7
7


3
3
.
.
1
1
4
4
a
a
.
.
Đ
Đ
t
t
h
h
t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


6
6
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t


n
n


s
s
f
f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
8
8


3
3
.
.
1
1
4
4
b
b
.
.
S
S
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


t
t
h
h
e
e
o
o


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p
B
B
l
l
a
a
n
n
d
d
-
-
A
A
l
l
t
t
m
m
a
a
n
n


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


6
6
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


(
(
T
T
4
4
)
)


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t


n
n


s
s


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
8
8


3
3
.
.
1
1
5
5
a
a
.
.


Đ
Đ
t
t
h
h
t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2
s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


4
4
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


(
(
T
T
3
3
)
)


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


V
V
t
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
9
9
3
3
.
.
1
1
5
5
b
b
.
.
S
S
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


t
t
h
h
e
e
o
o


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


B
B
l
l
a
a
n
n
d
d
-
-
A
A
l
l
t
t
m
m
a
a
n
n


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


4
4
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


(
(
T
T
3
3
)
)


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


V
V
t
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
9
9


3
3
.
.
1
1
6
6
a
a
.
.
Đ
Đ
t
t
h
h
t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i
6
6
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


k
k
h
h
í
í


l
l


u
u


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


(
(
V
V
t
t
)
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
9
0
0


3
3
.
.
1
1
6
6
b
b
.
.
S
S
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


t
t
h
h
e
e
o
o


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


B
B
l
l
a
a
n
n
d
d
-
-
A
A
l
l
t
t
m
m
a
a
n
n


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


6
6
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


(
(
T
T
4
4
)
)


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


V
V
t
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
9
0
0


3
3
.
.
1
1
7
7
a
a
.
.
Đ
Đ
t
t
h
h
t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


4
4
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


k
k
h
h
í
í


l
l


u
u


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
ế
ế
t
t


h
h


p
p


v
v


i
i


t
t


n
n


s
s
(
(
V
V
t
t
+
+
f
f
)
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
9
1
1


3
3
.
.
1
1
7
7


b
b
.
.


S
S
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à
P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


t
t
h
h
e
e
o
o


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


B
B
l
l
a
a
n
n
d
d
-
-
A
A
l
l
t
t
m
m
a
a
n
n


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


4
4
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


(
(
T
T
3
3
)
)


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


V
V
t
t
+
+
f
f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
9
1
1


3
3
.
.
1
1
8
8
a
a
.
.
Đ
Đ
t
t
h
h
t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


6
6
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


k
k
h
h
í
í


l
l


u
u


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
ế
ế
t
t


h
h


p
p


v
v


i
i


t
t


n
n


s
s
(
(
V
V
t
t
+
+
f
f
)
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
9
2
2


3
3
.
.
1
1
8
8
b
b
.
.


S
S
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


t
t
h
h
e
e
o
o


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


B
B
l
l
a
a
n
n
d
d
-
-
A
A
l
l
t
t
m
m
a
a
n
n


s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


6
6
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


(
(
T
T
4
4
)
)


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


V
V
t
t
+
+
f
f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
9
2
2


Đ
Đ


t
t


v
v


n
n


đ
đ

Mổ nội soi ổ bụng đã đợc đề cập từ năm 1967 khi Steptoe lần đầu tiên ứng
dụng nó vào phẫu thuật phụ khoa, nhng phải đến đầu thập niên 80, sau thành
công của ca mổ cắt túi mật đầu tiên ở Pháp, kỹ thuật mổ nội soi mới bắt đầu
đợc phát triển rộng rãi [7], [34]. Phẫu thuật nội soi ra đời đã lật sang một trang
mới của lịch sử y học nói chung và của ngành ngoại khoa nói riêng.
Đ
Đ
â
â
y
y


l
l
à
à


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


p
p
h
h


u
u


t
t
h
h
u
u


t
t


đ
đ


c
c


b
b
i
i


t
t
,
,


c
c
ó
ó


n
n
h
h
i
i


u
u
u
u


đ
đ
i
i


m
m


n
n


i
i


t
t
r
r


i
i


n
n
h
h


:
:
x
x
â
â
m
m


n
n
h
h


p
p


t
t


i
i


t
t
h
h
i
i


u
u
,
,


b
b


n
n
h
h


n
n
h
h
â
â
n
n


í
í
t
t


đ
đ
a
a
u
u
,
,


c
c
h
h
ó
ó
n
n
g
g


h
h


i
i


p
p
h
h


c
c


s
s


c
c


k
k
h
h
o
o


,
,


đ
đ
á
á
p
p
n
n
g
g


đ
đ
c
c


n
n
h
h
u
u


c
c


u
u


t
t
h
h


m
m


m
m


.
.
.
.
.
.


T
T
u
u
y
y


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
,
,


d
d
o
o


t
t
í
í
n
n
h
h


c
c
h
h


t
t


p
p
h
h


u
u


t
t
h
h
u
u


t
t


c
c


n
n


b
b
ơ
ơ
m
m


C
C
O
O
2
2


v
v
à
à
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a
n
n
g
g


m
m
à
à
n
n
g
g


b
b


n
n
g
g


t
t


o
o


k
k
h
h
o
o


n
n
g
g


t
t
r
r


n
n
g
g


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h


u
u


t
t
h
h
u
u


t
t


v
v
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t


v
v
à
à


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h
a
a
o
o


t
t
á
á
c
c


k
k
t
t
h
h
u
u


t
t
đ
đ


t
t


r
r
a
a


n
n
h
h
i
i


u
u


v
v


n
n


đ
đ
c
c
h
h
o
o


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
á
á
c
c


g
g
â
â
y
y


m
m
ê
ê


h
h


i
i


s
s


c
c


d
d
o
o


n
n
h
h


n
n
g
g


n
n
g
g
u
u
y
y


c
c
ơ
ơ


v
v
à
à


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
h
h


n
n
g
g


đ
đ


c
c


t
t
h
h
ù
ù


p
p
h
h
á
á
t
t


s
s
i
i
n
n
h
h


t
t
v
v
i
i


c
c


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


[
[
2
2
]
]
,
,


[
[
7
7
]
]
,
,


[
[
3
3
4
4
]
]
.
.


T
T
ă
ă
n
n
g
g


á
á
p
p


l
l


c
c


b
b


n
n
g
g


d
d
o
o


b
b
ơ
ơ
m
m


k
k
h
h
í
í


C
C
O
O
2
2


g
g
â
â
y
y
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


l
l


n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


/
/


t
t
i
i


m
m
á
á
u
u


p
p
h
h


i
i
,
,


t
t
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


d
d
u
u
n
n
g
g


t
t
í
í
c
c
h
h


c
c


n
n


c
c
h
h


c
c


n
n
ă
ă
n
n
g
g


d
d
o
o


g
g
i
i


m
m


đ
đ
g
g
i
i
ã
ã
n
n


n
n
c
c


a
a


p
p
h
h


i
i


v
v
à
à


l
l


n
n
g
g


n
n
g
g


c
c
,
,


đ
đ


n
n
g
g


t
t
h
h


i
i


C
C
O
O
2
2


k
k
h
h
u
u
ế
ế
c
c
h
h


t
t
á
á
n
n


v
v
à
à


h
h


p
p


t
t
h
h
u
u


v
v
à
à
o
o


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h
g
g
â
â
y
y


t
t
ă
ă
n
n
g
g


C
C
O
O
2
2


m
m
á
á
u
u


l
l
à
à


n
n
h
h


n
n
g
g


n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n


n
n
h
h
â
â
n
n


g
g
â
â
y
y


b
b


t
t


l
l


i
i
t
t
r
r


c
c


t
t
i
i
ế
ế
p
p


đ
đ
ế
ế
n
n


h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


đ
đ


n
n
g
g
,
,


h
h
ô
ô


h
h


p
p


v
v
à
à


c
c
â
â
n
n


b
b


n
n
g
g


n
n


i
i


m
m
ô
ô
i
i
.
.


T
T
r
r
o
o
n
n
g
g


g
g
â
â
y
y


m
m
ê
ê


v
v
à
à


h
h


i
i


s
s


c
c
,
,
u
u


t
t
h
h
á
á
n
n
n
n
ế
ế
u
u


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


đ
đ
c
c


đ
đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


s
s
g
g
â
â
y
y


r
r


i
i


l
l
o
o


n
n


c
c
â
â
n
n


b
b


n
n
g
g


a
a
x
x
i
i
t
t
-
-
b
b
a
a
z
z
ơ
ơ
,
,


đ
đ


c
c


b
b
i
i


t
t


n
n
h
h


n
n
g
g


c
c
a
a


m
m
k
k
é
é
o
o


d
d
à
à
i
i
,
,


n
n
g
g
i
i


g
g
i
i
à
à


h
h
a
a
y
y


n
n
h
h


n
n
g
g


n
n
g
g
i
i


c
c
ó
ó


b
b


n
n
h
h


m
m


n
n


t
t
í
í
n
n
h
h


[
[
3
3
1
1
]
]
,
,


[
[
3
3
8
8
]
]
,
,


[
[
4
4
1
1
]
]
,
,


[
[
1
1
2
2
1
1
]
]
.
.


C
C
ó
ó


n
n
h
h
i
i


u
u


b
b
i
i


n
n


p
p
h
h
á
á
p
p


đ
đ
ã
ã


đ
đ
c
c


đ
đ
x
x
u
u


t
t


n
n
h
h


m
m


k
k
h
h


c
c


p
p
h
h


c
c


t
t
ì
ì
n
n
h
h


t
t
r
r


n
n
g
g
u
u


t
t
h
h
á
á
n
n
x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
n
n


i
i


s
s
o
o
i
i


b
b


n
n
g
g
,
,


đ
đ
ơ
ơ
n
n


g
g
i
i


n
n


v
v
à
à


h
h
i
i


u
u


q
q
u
u
h
h
ơ
ơ
n
n


c
c
l
l
à
à


đ
đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


c
c
h
h
ế
ế


đ
đ
t
t
h
h
m
m
á
á
y
y


đ
đ
k
k
i
i


m
m


s
s
o
o
á
á
t
t


n
n


n
n
g
g


đ
đ
C
C
O
O
2
2


m
m
á
á
u
u
.
.


N
N
h
h
i
i


u
u


t
t
á
á
c
c


g
g
i
i
c
c
h
h
o
o


r
r


n
n
g
g


n
n
ê
ê
n
n


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t


n
n


s
s
h
h
ô
ô


h
h


p
p


đ
đ
ơ
ơ
n
n


t
t
h
h
u
u


n
n
,
,


m
m


t
t


s
s
k
k
h
h
á
á
c
c


t
t
h
h
ì
ì


n
n
ê
ê
n
n


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h
,
,


k
k
h
h


i
i


l
l
n
n
g
g


t
t
ă
ă
n
n
g
g


l
l
à
à


b
b
a
a
o
o


n
n
h
h
i
i
ê
ê
u
u


v
v


n
n


c
c
ò
ò
n
n


n
n
h
h
i
i


u
u


ý
ý


k
k
i
i
ế
ế
n
n


k
k
h
h
á
á
c
c


n
n
h
h
a
a
u
u


[
[
4
4
4
4
]
]
,
,


[
[
9
9
9
9
]
]
,
,


[
[
1
1
1
1
9
9
]
]
,
,


[
[
1
1
2
2
9
9
]
]
.
.


T
T
ì
ì
m
m


m
m


t
t


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


t
t


i
i
u
u
,
,


đ
đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p
,
,


a
a
n
n


t
t
o
o
à
à
n
n


c
c
h
h
o
o


n
n
g
g
i
i


b
b


n
n
h
h


đ
đ


n
n
g
g


t
t
h
h


i
i


g
g
i
i
đ
đ
c
c


á
á
p
p


l
l


c
c


O
O
2
2
,
,


C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


p
p
H
H


m
m
á
á
u
u


g
g


n
n


v
v


i
i


g
g
i
i


i
i


h
h


n
n


b
b
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
ơ
ơ
m
m


h
h
ơ
ơ
i
i


b
b


n
n
g
g


l
l
à
à


v
v


n
n


đ
đ
đ
đ


t
t


r
r
a
a


c
c
h
h
o
o


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
á
á
c
c


g
g
â
â
y
y


m
m
ê
ê


h
h


i
i


s
s


c
c
.
.
V
V
i
i


c
c


l
l


y
y


m
m
á
á
u
u


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


đ
đ
t
t
h
h
e
e
o
o


d
d
õ
õ
i
i


k
k
h
h
í
í


m
m
á
á
u
u


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


đ
đ
ó
ó


đ
đ


c
c


b
b
i
i


t
t


q
q
u
u
a
a
n
n


t
t
r
r


n
n
g
g


l
l
à
à


á
á
p
p


l
l


c
c


r
r
i
i
ê
ê
n
n
g
g


p
p
h
h


n
n


C
C
O
O
2
2


l
l
à
à


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


g
g
â
â
y
y


x
x
â
â
m
m


l
l


n
n
,
,


đ
đ


t
t


t
t
i
i


n
n


v
v
à
à


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


p
p
h
h


i
i


l
l
ú
ú
c
c


n
n
à
à
o
o


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


t
t
i
i
ế
ế
n
n


h
h
à
à
n
n
h
h


đ
đ
c
c


[
[
8
8
]
]
.
.


T
T
r
r
o
o
n
n
g
g


g
g
â
â
y
y


m
m
ê
ê
,
,


t
t
h
h
á
á
n
n


đ
đ
c
c
ó
ó


t
t
h
h
c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


đ
đ
á
á
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á


g
g
i
i
á
á
n
n


t
t
i
i
ế
ế
p
p


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


m
m
á
á
u
u


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a


m
m


i
i


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


c
c
h
h
ê
ê
n
n
h
h


l
l


c
c
h
h


P
P
(
(
a
a
-
-
e
e
t
t
)
)
C
C
O
O
2
2


n
n
h
h


n
n
g
g


b
b


n
n
h
h


n
n
h
h
â
â
n
n


m
m


n
n
h
h


k
k
h
h


e
e
,
,


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


c
c
ó
ó


b
b


n
n
h
h


l
l
ý
ý


p
p
h
h


i
i


[
[
1
1
8
8
]
]
.
.


T
T
u
u
y
y


v
v


y
y


m
m


i
i


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2


n
n
h
h
t
t
h
h
ế
ế


n
n
à
à
o
o


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
ơ
ơ
m
m


C
C
O
O
2
2


b
b


n
n
g
g


c
c
ò
ò
n
n


c
c
h
h


a
a


r
r
õ
õ


r
r
à
à
n
n
g
g
,
,


c
c
á
á
c
c


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c
h
h
o
o


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t


k
k
h
h
á
á


t
t
r
r
á
á
i
i


n
n
g
g
c
c


n
n
h
h
a
a
u
u


n
n
ê
ê
n
n


r
r


t
t


c
c


n
n


đ
đ
c
c


l
l
à
à
m
m


r
r
õ
õ


[
[
1
1
]
]
,
,


[
[
4
4
4
4
]
]
,
,


[
[
4
4
9
9
]
]
,
,


[
[
9
9
9
9
]
]
.
.


N
N
g
g
à
à
y
y


n
n
a
a
y
y


t
t


i
i


V
V
i
i


t
t


N
N
a
a
m
m
,
,


p
p
h
h


u
u


t
t
h
h
u
u


t
t


n
n


i
i


s
s
o
o
i
i


đ
đ
ã
ã


v
v
à
à


đ
đ
a
a
n
n
g
g


đ
đ
c
c


p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


r
r


n
n
g
g


r
r
ã
ã
i
i


đ
đ
ế
ế
n
n


c
c
á
á
c
c


t
t
u
u
y
y
ế
ế
n
n


b
b


n
n
h
h


v
v
i
i


n
n


t
t


n
n
h
h
,
,


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h
,
,


n
n
g
g
à
à
n
n
h
h


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
n
n
c
c
.
.


C
C
ù
ù
n
n
g
g


v
v


i
i


s
s
t
t
i
i
ế
ế
n
n


b
b
c
c


a
a


p
p
h
h


u
u


t
t
h
h
u
u


t
t
,
,


n
n
h
h
i
i


u
u


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


l
l
â
â
m
m


s
s
à
à
n
n
g
g


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


g
g
â
â
y
y


m
m
ê
ê


h
h


i
i


s
s


c
c


đ
đ
ã
ã


v
v
à
à


đ
đ
a
a
n
n
g
g


đ
đ
c
c


t
t
i
i
ế
ế
n
n


h
h
à
à
n
n
h
h


n
n
h
h


m
m


đ
đ
á
á
p
p
n
n
g
g


n
n
h
h
u
u


c
c


u
u


n
n
g
g
à
à
y
y


c
c
à
à
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


v
v
à
à


m
m
r
r


n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


l
l
ĩ
ĩ
n
n
h
h


v
v


c
c


n
n
à
à
y
y
.
.


N
N
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


đ
đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í
,
,


x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


m
m


c
c


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


v
v
à
à


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
h
h


c
c


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


n
n
h
h
t
t
h
h
ế
ế


n
n
à
à
o
o


c
c
h
h
o
o


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


h
h


p
p
,
,


k
k
h
h


c
c


p
p
h
h


c
c


t
t
ì
ì
n
n
h
h


t
t
r
r


n
n
g
g
u
u


t
t
h
h
á
á
n
n


m
m
á
á
u
u
,
,


đ
đ


m
m


b
b


o
o


a
a
n
n


t
t
o
o
à
à
n
n


c
c
h
h
o
o


b
b


n
n
h
h


n
n
h
h
â
â
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


g
g
â
â
y
y


m
m
ê
ê


m
m
n
n


i
i


s
s
o
o
i
i


c
c
ó
ó


b
b
ơ
ơ
m
m


C
C
O
O
2
2


b
b


n
n
g
g


l
l
à
à


h
h
ế
ế
t
t


s
s


c
c


c
c


n
n


t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t


n
n
h
h


n
n
g
g


c
c
h
h
o
o


đ
đ
ế
ế
n
n


n
n
a
a
y
y
,
,


c
c
ò
ò
n
n


í
í
t
t
t
t
á
á
c
c


g
g
i
i
đ
đ
c
c


p
p


đ
đ
ế
ế
n
n


v
v


n
n


đ
đ
n
n
à
à
y
y
.
.
V
V
ì
ì


v
v


y
y


đ
đ
t
t
à
à
i
i


n
n
à
à
y
y


đ
đ
c
c


t
t
i
i
ế
ế
n
n


h
h
à
à
n
n
h
h


n
n
h
h


m
m


b
b
a
a


m
m


c
c


t
t
i
i
ê
ê
u
u
:
:


1
1
-
-


Đ
Đ
á
á
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á


m
m


c
c


đ
đ


u
u


t
t
h
h
á
á
n
n


m
m
á
á
u
u


v
v
à
à


s
s
t
t
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


v
v
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


á
á
p
p


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h
,
,


á
á
p
p


l
l


c
c


t
t
ĩ
ĩ
n
n
h
h


m
m


c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
â
â
m
m
,
,


á
á
p
p


l
l


c
c


đ
đ
n
n
g
g


t
t
h
h
s
s
a
a
u
u


b
b
ơ
ơ
m
m


C
C
O
O
2
2


b
b


n
n
g
g


v
v


i
i
á
á
p
p


l
l


c
c


d
d
u
u
y
y


t
t
r
r
ì
ì


1
1
2
2


m
m
m
m
H
H
g
g
.
.


2
2
-
-


X
X
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


p
p
h
h


ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
h
h


c
c


đ
đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í
t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


h
h


p
p


đ
đ
d
d
u
u
y
y


t
t
r
r
ì
ì
á
á
p
p


l
l


c
c


r
r
i
i
ê
ê
n
n
g
g


p
p
h
h


n
n


C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


(
(
P
P
a
a
C
C
O
O
2
2
)
)


t
t


i
i
u
u


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


g
g
â
â
y
y


m
m
ê
ê


m
m
n
n


i
i


s
s
o
o
i
i


c
c
ó
ó


b
b
ơ
ơ
m
m


C
C
O
O
2
2


b
b


n
n
g
g


.
.


3
3
-
-


Đ
Đ
á
á
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á


m
m


i
i


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


á
á
p
p


l
l


c
c


C
C
O
O
2
2


c
c
u
u


i
i


t
t
h
h
ì
ì


t
t
h
h
r
r
a
a


(
(
P
P
e
e
t
t
C
C
O
O
2
2
)
)


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
ơ
ơ
m
m


C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


đ
đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í
.
.


Chơng 1
Tổng quan ti liệu

1.1. Sinh lý hình thnh v thải trừ CO
2
của cơ thể
1.1.1. Nguồn gốc tạo thành CO
2

Trong cơ thể, các tế bào sống đợc cung cấp năng lợng nhờ quá trình oxy
hoá các chất xảy ra trong tế bào. Ví dụ oxy hoá glucose với sự có mặt của oxy
chuyển thành carbon dioxid và nớc, giải phóng năng lợng 686 kcalo/mol:
C
6
H
12
O
6
+ 6 O
2
6 CO
2
+ 6 H
2
O + 686 kcalo/mol
T
T
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h
b
b
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
n
n
g
g
,
,


9
9
8
8
%
%


s
s


n
n


p
p
h
h


m
m


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


h
h
ó
ó
a
a


đ
đ
c
c


h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


d
d
i
i


d
d


n
n
g
g


C
C
O
O
2
2
.
.


C
C
O
O
2
2


p
p
h
h


n
n
n
n
g
g


v
v


i
i


n
n
c
c


t
t


o
o


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


H
H
2
2
C
C
O
O
3
3


l
l
à
à


m
m


t
t


a
a
x
x
i
i
t
t


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


b
b


n
n


d
d
p
p
h
h
â
â
n
n


l
l
y
y
,
,


c
c
ó
ó


t
t
h
h
t
t


n
n


t
t


i
i


d
d
i
i


h
h
a
a
i
i


d
d


n
n
g
g


l
l
à
à


c
c
h
h


t
t


l
l


n
n
g
g


h
h
o
o


c
c


k
k
h
h
í
í


(
(
c
c
h
h


t
t


b
b


c
c


h
h
ơ
ơ
i
i
)
)
.
.


H
H
2
2
C
C
O
O
3
3


s
s


n
n


s
s
à
à
n
n
g
g


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


v
v
d
d


n
n
g
g


C
C
O
O
2
2


đ
đ
đ
đ
à
à
o
o


t
t
h
h


i
i


m
m


t
t


k
k
h
h


i
i


l
l
n
n
g
g


r
r


t
t


l
l


n
n


q
q
u
u
a
a


p
p
h
h


i
i


[
[
1
1
7
7
]
]
.
.
M
M


i
i


n
n
g
g
à
à
y
y


m
m


t
t


n
n
g
g
i
i


t
t
r
r
n
n
g
g


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


b
b
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
n
n
g
g


t
t


o
o


r
r
a
a


k
k
h
h
o
o


n
n
g
g


1
1
3
3
.
.
0
0
0
0
0
0


m
m
m
m
o
o
l
l


C
C
O
O
2
2
.
.


T
T
t
t
c
c
h
h


c
c


C
C
O
O
2
2


k
k
h
h
u
u
y
y
ế
ế
c
c
h
h


t
t
á
á
n
n


v
v
à
à
o
o


g
g
i
i
a
a
n
n


b
b
à
à
o
o


r
r


i
i


v
v
à
à
o
o


m
m
á
á
u
u


v
v
à
à


t
t


i
i


p
p
h
h


i
i


đ
đ
à
à
o
o


t
t
h
h


i
i


r
r
a
a


n
n
g
g
o
o
à
à
i
i
.
.


B
B
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
n
n
g
g
,
,


l
l
n
n
g
g


C
C
O
O
2
2


đ
đ
à
à
o
o


t
t
h
h


i
i


q
q
u
u
a
a


p
p
h
h


i
i


l
l
à
à


r
r


t
t


l
l


n
n


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


đ
đ


ơ
ơ
n
n
g
g


l
l
n
n
g
g


C
C
O
O
2
2


t
t


o
o


r
r
a
a


t
t
t
t
c
c
h
h


c
c
,
,


d
d
o
o


đ
đ
ó
ó


p
p
h
h
â
â
n
n


á
á
p
p


C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


l
l
u
u
ô
ô
n
n


g
g
i
i
đ
đ
c
c


m
m


c
c
n
n


đ
đ


n
n
h
h


[
[
1
1
0
0
]
]
,
,


[
[
1
1
7
7
]
]
,
,


[
[
7
7
1
1
]
]
.
.


1
1
.
.
1
1
.
.
2
2
.
.


Q
Q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


v
v


n
n


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


C
C
O
O
2
2
C
C
O
O
2
2


t
t


o
o


r
r
a
a


đ
đ
c
c


k
k
h
h
u
u
y
y
ế
ế
c
c
h
h


t
t
á
á
n
n


t
t
m
m
ô
ô


v
v
à
à
o
o


m
m
á
á
u
u


t
t
h
h
e
e
o
o


c
c
ơ
ơ


c
c
h
h
ế
ế


t
t
h
h
đ
đ


n
n
g
g


v
v
à
à


c
c
h
h
p
p
h
h
t
t
h
h
u
u


c
c


v
v
à
à
o
o


s
s
c
c
h
h
ê
ê
n
n
h
h


l
l


c
c
h
h


n
n


n
n
g
g


đ
đ
(
(
t
t


c
c


l
l
à
à


p
p
h
h
t
t
h
h
u
u


c
c


v
v
à
à
o
o


á
á
p
p


l
l


c
c


r
r
i
i
ê
ê
n
n
g
g


p
p
h
h


n
n
)
)


g
g
i
i


a
a


h
h
a
a
i
i


m
m
ô
ô
i
i


t
t
r
r
n
n
g
g
.
.


D
D
o
o


s
s
c
c
h
h
ê
ê
n
n
h
h


l
l


c
c
h
h


v
v
á
á
p
p


l
l


c
c


g
g
i
i


a
a


m
m
ô
ô
,
,


d
d


c
c
h
h


k
k
v
v
à
à


m
m
á
á
u
u


m
m
a
a
o
o


m
m


c
c
h
h


l
l
à
à
m
m


c
c
h
h
o
o


C
C
O
O
2
2


k
k
h
h
u
u
y
y
ế
ế
c
c
h
h


t
t
á
á
n
n


t
t
m
m
ô
ô


v
v
à
à
o
o


d
d


c
c
h
h


k
k
r
r


i
i


v
v
à
à
o
o


h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


v
v
à
à


đ
đ
c
c


t
t
u
u


n
n


h
h
o
o
à
à
n
n


m
m
a
a
n
n
g
g


đ
đ
ế
ế
n
n


p
p
h
h


i
i
.
.


C
C
ũ
ũ
n
n
g
g


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
P
P
C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


m
m
a
a
o
o


m
m


c
c
h
h


p
p
h
h


i
i


c
c
a
a
o
o


h
h
ơ
ơ
n
n


P
P
C
C
O
O
2
2


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g


v
v
à
à


C
C
O
O
2
2


k
k
h
h
u
u
y
y
ế
ế
c
c
h
h


t
t
á
á
n
n


t
t
m
m
á
á
u
u


v
v
à
à
o
o


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g


đ
đ
đ
đ
c
c


t
t
h
h


i
i


t
t
r
r
r
r
a
a


n
n
g
g
o
o
à
à
i
i
.
.


N
N
h
h
v
v


y
y


c
c
â
â
n
n


b
b


n
n
g
g


đ
đ


n
n
g
g


h
h


c
c


g
g
i
i


a
a


C
C
O
O
2
2


t
t


o
o


r
r
a
a


v
v
à
à


C
C
O
O
2
2


t
t
h
h


i
i


t
t
r
r
đ
đ
c
c


x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


q
q
u
u
a
a


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g
.
.


T
T
r
r
o
o
n
n
g
g


h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


C
C
O
O
2
2


đ
đ
c
c


v
v


n
n


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


d
d
i
i


h
h
a
a
i
i


d
d


n
n
g
g


H
H
C
C
O
O
3
3
-
-


v
v
à
à


d
d


n
n
g
g


h
h
ò
ò
a
a


t
t
a
a
n
n
.
.


K
K
h
h
í
í


C
C
O
O
2
2


p
p
h
h


n
n
n
n
g
g


v
v


i
i


n
n
c
c


t
t


o
o


r
r
a
a


a
a
x
x
i
i
t
t


c
c
a
a
c
c
b
b
o
o
n
n
i
i
c
c


H
H
2
2
C
C
O
O
3
3


l
l
à
à


d
d


n
n
g
g


a
a
x
x
i
i
t
t


c
c
ó
ó


t
t
h
h
t
t


n
n


t
t


i
i


d
d
i
i


h
h
a
a
i
i


d
d


n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


v
v
à
à


h
h
ò
ò
a
a


t
t
a
a
n
n
.
.


H
H
2
2
O
O


+
+


C
C
O
O
2
2


H
H
2
2
C
C
O
O
3
3


H
H
+
+


+
+


H
H
C
C
O
O
3
3
-
-


D
D
i
i


d
d


n
n
g
g


h
h
o
o
à
à


t
t
a
a
n
n
,
,


C
C
O
O
2
2


đ
đ
c
c


t
t
r
r


c
c


t
t
i
i
ế
ế
p
p


t
t
r
r
a
a
o
o


đ
đ


i
i


g
g
i
i


a
a


m
m
á
á
u
u


v
v


i
i


m
m
ô
ô


t
t
c
c
h
h


c
c


v
v
à
à


g
g
i
i


a
a


m
m
á
á
u
u


v
v


i
i


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g
.
.


M
M


t
t


l
l
n
n
g
g


r
r


t
t


n
n
h
h
C
C
O
O
2
2


đ
đ
c
c


v
v


n
n


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


d
d
i
i


d
d


n
n
g
g


h
h
ò
ò
a
a


t
t
a
a
n
n


d
d
o
o


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


c
c
ó
ó


e
e
n
n
z
z
y
y
m
m


c
c
a
a
c
c
b
b
o
o
n
n
i
i
c
c


a
a
n
n
h
h
y
y
d
d
r
r
a
a
s
s
e
e


(
(
C
C
A
A
)
)
.
.


n
n
h
h
i
i


t
t


đ
đ
3
3
7
7
o
o
C
C


m
m


i
i


m
m
m
m
H
H
g
g


p
p
h
h
â
â
n
n


á
á
p
p


C
C
O
O
2
2


l
l
à
à
m
m


h
h
ò
ò
a
a


t
t
a
a
n
n


0
0
,
,
0
0
3
3


m
m
m
m
o
o
l
l


C
C
O
O
2
2
/
/
L
L


h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


(
(
H
H
ì
ì
n
n
h
h


1
1
.
.
1
1
)
)
.
.


C
C
O
O
2
2


v
v


n
n


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


c
c
h
h
y
y
ế
ế
u
u


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


h
h


n
n
g
g


c
c


u
u
.
.


N
N
h
h
c
c
ó
ó


e
e
n
n
z
z
y
y
m
m


C
C
A
A


n
n
ê
ê
n
n


9
9
5
5
%
%


k
k
h
h
í
í


C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


đ
đ
c
c


v
v


n
n


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


h
h


n
n
g
g


c
c


u
u


d
d
i
i


d
d


n
n
g
g


k
k
ế
ế
t
t


h
h


p
p


v
v


i
i


H
H
b
b


v
v
à
à


d
d


n
n
g
g


H
H
C
C
O
O
3
3
-
-


(
(
H
H
ì
ì
n
n
h
h


1
1
.
.
1
1
)
)
.
.
C
C
A
A


H
H
2
2
O
O


+
+


C
C
O
O
2
2
H
H
2
2
C
C
O
O
3
3


H
H
+
+


+
+


H
H
C
C
O
O
3
3
-
-


H
H
+
+
+
+


H
H
C
C
O
O
3
3
-
-


+
+


H
H
b
b


H
H
b
b
C
C
O
O
2
2


+
+


H
H
2
2
O
O


D
D
o
o


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


h
h


n
n
g
g


c
c


u
u


c
c
ó
ó


n
n
h
h
i
i


u
u


e
e
n
n
z
z
y
y
m
m


C
C
A
A


n
n
ê
ê
n
n


p
p
h
h


n
n
n
n
g
g


t
t


o
o


r
r
a
a


B
B
i
i
c
c
a
a
c
c
b
b
o
o
n
n
a
a
t
t


d
d
i
i


n
n


r
r
a
a


r
r


t
t


m
m


n
n
h
h


(
(
m
m


n
n
h
h


h
h
ơ
ơ
n
n


h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


2
2
0
0
.
.
0
0
0
0
0
0


l
l


n
n
)
)


v
v
à
à


t
t


o
o


r
r
a
a


n
n
h
h
i
i


u
u


H
H
C
C
O
O
3
3
-
-
.
.


N
N


n
n
g
g


đ
đ
H
H
C
C
O
O
3
3
-
-


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


h
h


n
n
g
g


c
c


u
u


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
a
a
o
o


s
s
k
k
h
h
u
u
y
y
ế
ế
c
c
h
h


t
t
á
á
n
n


r
r
a
a


h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


v
v
à
à


t
t
r
r
a
a
o
o


đ
đ


i
i


v
v


i
i
C
C
l
l


-
-
,
,


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g


k
k
h
h
u
u
y
y
ế
ế
c
c
h
h


t
t
á
á
n
n


v
v
à
à
o
o


h
h


n
n
g
g


c
c


u
u
.
.


D
D
i
i


d
d


n
n
g
g


c
c
a
a
r
r
b
b
a
a
m
m
i
i
n
n
,
,


C
C
O
O
2
2


g
g


n
n


v
v


i
i


n
n
h
h
ó
ó
m
m


N
N
H
H
2
2


c
c


a
a


h
h
e
e
m
m
o
o
g
g
l
l
o
o
b
b
i
i
n
n


v
v
à
à


p
p
r
r
o
o
t
t
e
e
i
i
n
n


t
t


o
o


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


h
h


p
p


c
c
h
h


t
t


c
c
ó
ó


c
c
a
a
r
r
b
b
a
a
m
m
i
i
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


đ
đ
ó
ó


h
h


p
p


c
c
h
h


t
t


c
c
a
a
r
r
b
b
a
a
m
m
i
i
n
n
o
o
h
h
e
e
m
m
o
o
g
g
l
l
o
o
b
b
i
i
n
n


l
l
à
à


q
q
u
u
a
a
n
n


t
t
r
r


n
n
g
g


v
v
ì
ì


m
m
a
a
n
n
g
g


C
C
O
O
2
2


n
n
h
h
i
i


u
u


g
g


p
p


4
4


l
l


n
n


h
h


p
p


c
c
h
h


t
t


c
c
a
a
r
r
b
b
a
a
m
m
i
i
n
n


v
v


i
i


p
p
r
r
o
o
t
t
e
e
i
i
n
n


k
k
h
h
á
á
c
c
.
.


C
C
á
á
c
c


h
h


p
p


c
c
h
h


t
t


n
n
à
à
y
y


g
g


n
n


v
v


i
i


C
C
O
O
2
2


l
l


n
n
g
g


l
l


o
o


v
v
à
à


t
t
h
h


i
i


C
C
O
O
2
2


p
p
h
h


i
i
.
.
B
B
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


t
t
ĩ
ĩ
n
n
h
h


m
m


c
c
h
h


c
c
ó
ó


5
5
8
8


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


%
%


C
C
O
O
2
2


(
(
k
k
h
h
o
o


n
n
g
g


5
5
8
8
0
0


m
m
l
l
/
/
L
L
)
)
.
.


C
C
ó
ó


2
2
,
,
5
5


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


%
%


d
d


n
n
g
g


h
h
ò
ò
a
a


t
t
a
a
n
n
,
,


d
d


n
n
g
g


k
k
ế
ế
t
t


h
h


p
p


v
v


i
i


H
H
2
2
O
O


l
l
à
à


5
5
1
1


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


%
%


v
v
à
à


d
d


n
n
g
g


H
H
b
b
C
C
O
O
2
2


l
l
à
à


4
4
,
,
5
5


t
t
h
h
t
t
í
í
c
c
h
h


%
%


[
[
1
1
0
0
]
]
.
.


H
H
ì
ì
n
n
h
h


1
1
.
.
1
1
:
:


B
B
a
a


d
d


n
n
g
g


v
v


n
n


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u
(
(
N
N
g
g
u
u


n
n
:
:


t
t
h
h
e
e
o
o


B
B
a
a
r
r
r
r
y
y


A
A
.
.


S
S
h
h
a
a
p
p
i
i
r
r
o
o


(
(
1
1
9
9
9
9
4
4
)
)
,
,


[
[
1
1
7
7
]
]
)
)


1
1
.
.
1
1
.
.
3
3
.
.


S
S
đ
đ
à
à
o
o


t
t
h
h


i
i


C
C
O
O
2
2
Q
Q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h


i
i


đ
đ


m
m


b
b


o
o


v
v
i
i


c
c


đ
đ


i
i


m
m


i
i


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g
.
.


T
T
h
h


i
i


C
C
O
O
2
2


r
r
a
a


n
n
g
g
o
o
à
à
i
i


v
v
à
à


n
n
h
h


n
n


O
O
2
2
.
.


K
K
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


k
k
h
h
u
u
y
y
ế
ế
c
c
h
h


t
t
á
á
n
n


c
c


a
a


C
C
O
O
2
2


g
g
i
i


a
a


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g


v
v
à
à


m
m
a
a
o
o


m
m


c
c
h
h


p
p
h
h


i
i


p
p
h
h
t
t
h
h
u
u


c
c


v
v
à
à
o
o


c
c
á
á
c
c


y
y
ế
ế
u
u


t
t


:
:


-
-


T
T
t
t
r
r


n
n
g
g


v
v
à
à


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


h
h
o
o
à
à


t
t
a
a
n
n


c
c


a
a


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
k
k
h
h
í
í


C
C
O
O
2
2
.
.
-
-


C
C
h
h
ê
ê
n
n
h
h


l
l


c
c
h
h


p
p
h
h
â
â
n
n


á
á
p
p


c
c


a
a


C
C
O
O
2
2


g
g
i
i


a
a


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g


v
v
à
à


m
m
á
á
u
u


m
m
a
a
o
o


m
m


c
c
h
h
.
.


-
-


D
D
i
i


n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


c
c


a
a


m
m
à
à
n
n
g
g


t
t
r
r
a
a
o
o


đ
đ


i
i


p
p
h
h


i
i


b
b
a
a
o
o


g
g


m
m
:
:


t
t
ế
ế


b
b
à
à
o
o


l
l
ó
ó
t
t


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g
,
,


k
k
h
h
o
o


n
n
g
g


k
k


,
,


n
n


i
i


m
m


c
c


m
m


c
c
h
h


m
m
á
á
u
u
.
.


-
-


C
C
h
h


t
t


l
l
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


(
(
s
s
l
l
n
n
g
g


h
h


n
n
g
g


c
c


u
u
,
,


n
n


n
n
g
g


đ
đ
H
H
b
b
.
.
.
.
.
.
)
)
.
.


-
-


L
L


u
u


l
l
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


t
t


i
i


p
p
h
h


i
i


v
v
à
à


s
s
p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


t
t
l
l
t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


v
v
à
à


t
t
i
i


m
m
á
á
u
u


p
p
h
h


i
i


(
(
V
V
A
A
/
/
Q
Q
C
C
)
)
.
.
C
C
O
O
2
2


s
s


n
n


x
x
u
u


t
t


t
t
ế
ế


b
b
à
à
o
o


l
l
à
à
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


P
P
C
C
O
O
2
2


b
b
ê
ê
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
ế
ế


b
b
à
à
o
o
,
,


t
t
đ
đ
ó
ó


C
C
O
O
2
2


k
k
h
h
u
u
y
y
ế
ế
c
c
h
h


t
t
á
á
n
n


t
t
h
h
e
e
o
o


c
c
o
o
n
n


đ
đ
n
n
g
g


v
v


n
n


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


k
k
h
h
í
í
,
,


t
t
n
n
ơ
ơ
i
i


p
p
h
h
â
â
n
n


á
á
p
p


c
c
a
a
o
o


đ
đ
ế
ế
n
n


n
n
ơ
ơ
i
i


p
p
h
h
â
â
n
n


á
á
p
p


t
t
h
h


p
p
,
,


n
n
g
g
c
c


c
c
h
h
i
i


u
u


v
v


n
n


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


o
o
x
x
y
y
,
,


c
c
u
u


i
i


c
c
ù
ù
n
n
g
g


t
t


i
i


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g


v
v
à
à


t
t
h
h


i
i


r
r
a
a


n
n
g
g
o
o
à
à
i
i
.
.


P
P
h
h
â
â
n
n


t
t
C
C
O
O
2
2


c
c
ó
ó


k
k
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
c
c


l
l


n
n


h
h
ơ
ơ
n
n


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
O
O
2
2


n
n
h
h


n
n
g
g


đ
đ
h
h
o
o
à
à


t
t
a
a
n
n


m
m


n
n
h
h


h
h
ơ
ơ
n
n


O
O
2
2


2
2
5
5


l
l


n
n
,
,


t
t


c
c


đ
đ
k
k
h
h
u
u
y
y
ế
ế
c
c
h
h


t
t
á
á
n
n


l
l


n
n


h
h
ơ
ơ
n
n


O
O
2
2


2
2
0
0


l
l


n
n
.
.


V
V
ì
ì


v
v


y
y
,
,


s
s
c
c
â
â
n
n


b
b


n
n
g
g


v
v
C
C
O
O
2
2


g
g
i
i


a
a


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g


v
v
à
à
N
N


i
i
m
m


c
c
h
h

T
T
ế
ế
b
b
à
à
o
o


m
m
a
a
o
o


m
m


c
c
h
h


p
p
h
h


i
i


h
h


u
u


n
n
h
h
l
l
ú
ú
c
c


n
n
à
à
o
o


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


đ
đ


t
t


đ
đ
c
c


r
r


t
t


n
n
h
h
a
a
n
n
h
h


v
v
à
à


c
c
h
h
c
c


n
n


h
h
i
i


u
u


á
á
p
p


s
s
u
u


t
t


r
r


t
t


n
n
h
h
c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


k
k
h
h
u
u
y
y
ế
ế
c
c
h
h


t
t
á
á
n
n
.
.
P
P
C
C
O
O
2
2


n
n


i
i


b
b
à
à
o
o


t
t


c
c


l
l
à
à


b
b
ê
ê
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
ế
ế


b
b
à
à
o
o
,
,


c
c
h
h


n
n
g
g


4
4
6
6


m
m
m
m
H
H
g
g
,
,


d
d


c
c
h
h


k
k
l
l
à
à


4
4
5
5
m
m
m
m
H
H
g
g
,
,


t
t
a
a


t
t
h
h


y
y


h
h
i
i


u
u


á
á
p
p


c
c
h
h
1
1


m
m
m
m
H
H
g
g


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


đ
đ
g
g
â
â
y
y


k
k
h
h
u
u
y
y
ế
ế
c
c
h
h


t
t
á
á
n
n
.
.


P
P
C
C
O
O
2
2


m
m
á
á
u
u


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


4
4
0
0


m
m
m
m
H
H
g
g
,
,


m
m
á
á
u
u


t
t
ĩ
ĩ
n
n
h
h


m
m


c
c
h
h


r
r


i
i


m
m
ô
ô


c
c
h
h


n
n
g
g


4
4
5
5


m
m
m
m
H
H
g
g


t
t
h
h
ă
ă
n
n
g
g


b
b


n
n
g
g


v
v


i
i


d
d


c
c
h
h


k
k


.
.


L
L
ê
ê
n
n


t
t


i
i


p
p
h
h


i
i


g
g


p
p


P
P
C
C
O
O
2
2


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g


4
4
0
0


m
m
m
m
H
H
g
g
,
,


n
n
h
h
v
v


y
y


c
c
h
h
ê
ê
n
n
h
h


l
l


c
c
h
h


5
5
m
m
m
m
H
H
g
g


l
l
à
à


đ
đ
t
t


o
o


t
t


c
c


đ
đ
k
k
h
h
u
u
y
y
ế
ế
c
c
h
h


t
t
á
á
n
n


c
c


n
n


t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t
.
.
M
M
á
á
u
u


p
p
h
h


i
i


c
c
h
h
c
c


n
n


đ
đ
i
i


m
m


t
t


p
p
h
h


n
n


b
b
a
a


c
c
h
h


n
n
g
g


đ
đ
n
n
g
g


m
m
a
a
o
o


m
m


c
c
h
h


đ
đ
ã
ã


đ
đ
đ
đ
P
P
C
C
O
O
2
2


x
x
u
u


n
n
g
g


4
4
0
0


m
m
m
m
H
H
g
g


n
n
h
h
k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g
.
.


1
1
.
.
2
2
.
.
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


c
c


a
a
u
u


t
t
h
h
á
á
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


n
n


i
i


m
m
ô
ô
i
i


v
v
m
m


t
t


s
s
c
c
h
h


c
c


n
n
ă
ă
n
n
g
g


s
s
i
i
n
n
h
h


l
l
ý
ý


c
c


a
a


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h
1
1
.
.
2
2
.
.
1
1
.
.


V
V
a
a
i
i


t
t
r
r
ò
ò


c
c


a
a


C
C
O
O
2
2


C
C
O
O
2
2


đ
đ
c
c


t
t


o
o


r
r
a
a


l
l
i
i
ê
ê
n
n


t
t


c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h
v
v
à
à


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


đ
đ
à
à
o
o


t
t
h
h


i
i


l
l
i
i
ê
ê
n
n


t
t


c
c


q
q
u
u
a
a


p
p
h
h


i
i
.
.


T
T
u
u
y
y


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
,
,


l
l
n
n
g
g


C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h
l
l
u
u
ô
ô
n
n


đ
đ
c
c


d
d
u
u
y
y


t
t
r
r
ì
ì


h
h


n
n
g
g


đ
đ


n
n
h
h


v
v
à
à


c
c
ó
ó


m
m


t
t


v
v
a
a
i
i


t
t
r
r
ò
ò


q
q
u
u
a
a
n
n


t
t
r
r


n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


v
v
i
i


c
c


đ
đ
i
i


u
u


h
h
ò
ò
a
a


h
h
à
à
n
n
g
g


l
l
o
o


t
t


c
c
h
h


c
c


n
n
ă
ă
n
n
g
g


s
s


n
n
g
g
:
:


-
-


D
D
u
u
y
y


t
t
r
r
ì
ì


c
c
h
h


c
c


n
n
ă
ă
n
n
g
g


h
h
ô
ô


h
h


p
p


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
â
â
m
m


h
h
ô
ô


h
h


p
p


h
h
à
à
n
n
h
h


n
n
ã
ã
o
o


g
g
â
â
y
y


t
t
ă
ă
n
n
g
g


h
h
o
o


c
c


g
g
i
i


m
m


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í
.
.


N
N


n
n
g
g


đ
đ
C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


c
c
h
h


n
n
g
g
o
o


i
i


b
b
à
à
o
o


t
t
ă
ă
n
n
g
g


l
l
ê
ê
n
n


(
(
d
d
o
o


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


h
h
ó
ó
a
a


t
t
ế
ế


b
b
à
à
o
o
)
)


s
s
k
k
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
â
â
m
m


h
h
ô
ô


h
h


p
p


l
l
à
à
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g
,
,


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
l
l
à
à


n
n


n
n
g
g


đ
đ
C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


c
c
h
h


n
n
g
g
o
o


i
i


b
b
à
à
o
o


t
t
r
r
l
l


i
i


b
b
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
n
n
g
g
.
.


K
K
h
h
i
i


n
n


n
n
g
g


đ
đ
C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


c
c
h
h


n
n
g
g
o
o


i
i


b
b
à
à
o
o


g
g
i
i


m
m


s
s


c
c


c
c
h
h
ế
ế


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
â
â
m
m


h
h
ô
ô


h
h


p
p


g
g
â
â
y
y


t
t
h
h
c
c
h
h


m
m


l
l


i
i
.
.


T
T
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


c
c


a
a


C
C
O
O
2
2


l
l
ê
ê
n
n


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
â
â
m
m


h
h
ô
ô


h
h


p
p


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a


i
i
o
o
n
n


H
H
+
+


t
t
s
s
p
p
h
h
â
â
n
n


l
l
y
y


c
c


a
a


H
H
2
2
C
C
O
O
3
3


đ
đ
c
c


t
t


o
o


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


t
t
q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


l
l
i
i
ê
ê
n
n


h
h


p
p


n
n
c
c


c
c


a
a


C
C
O
O
2
2


[
[
4
4
]
]
,
,


[
[
1
1
7
7
]
]
,
,


[
[
9
9
5
5
]
]
.
.


-
-


D
D
u
u
y
y


t
t
r
r
ì
ì


c
c
h
h


c
c


n
n
ă
ă
n
n
g
g


v
v


n
n


m
m


c
c
h
h


v
v
à
à


t
t
h
h
a
a
m
m


g
g
i
i
a
a


g
g
i
i
á
á
n
n


t
t
i
i
ế
ế
p
p


đ
đ
i
i


u
u


h
h
ò
ò
a
a


l
l


u
u


l
l
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


n
n
ã
ã
o
o


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a


n
n


n
n
g
g


đ
đ
H
H
+
+
.
.


B
B
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
n
n
g
g


p
p
h
h
â
â
n
n


á
á
p
p


C
C
O
O
2
2


n
n
ã
ã
o
o


x
x


p
p


x
x
4
4
0
0
m
m
m
m
H
H
g
g
,
,


đ
đ
t
t


o
o


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


a
a
x
x
i
i
t
t


c
c
a
a
c
c
b
b
o
o
n
n
i
i
c
c


n
n
h
h
c
c
ó
ó


s
s
x
x
ú
ú
c
c


t
t
á
á
c
c


c
c


a
a


e
e
n
n
z
z
y
y
m
m


c
c
a
a
c
c
b
b
o
o
n
n
i
i
c
c


a
a
n
n
h
h
y
y
d
d
r
r
a
a
s
s
e
e


(
(
C
C
A
A
)
)
.
.


Đ
Đ


n
n
g
g


t
t
h
h


i
i


H
H
2
2
C
C
O
O
3
3


t
t
i
i
ế
ế
p
p


t
t


c
c


p
p
h
h
â
â
n
n


l
l
y
y


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


i
i
o
o
n
n


H
H
+
+


v
v
à
à


H
H
C
C
O
O
3
3
-
-
.
.


C
C
h
h
í
í
n
n
h
h


i
i
o
o
n
n


H
H
+
+


g
g
â
â
y
y


g
g
i
i
ã
ã
n
n


m
m


c
c
h
h


n
n
ã
ã
o
o
.
.


K
K
h
h
i
i


n
n


n
n
g
g


đ
đ
C
C
O
O
2
2


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


d
d


n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


t
t
ă
ă
n
n
g
g


n
n


n
n
g
g


đ
đ
H
H
+
+
.
.


S
S
g
g
i
i
ã
ã
n
n


m
m


c
c
h
h


n
n
ã
ã
o
o


t
t
l
l
t
t
h
h
u
u


n
n


v
v


i
i


n
n


n
n
g
g


đ
đ
H
H
+
+


[
[
1
1
0
0
7
7
]
]
.
.


-
-


T
T
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


g
g
i
i
á
á
n
n


t
t
i
i
ế
ế
p
p


t
t
r
r
ê
ê
n
n


t
t
ế
ế


b
b
à
à
o
o


t
t
h
h


n
n


k
k
i
i
n
n
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a


n
n


n
n
g
g


đ
đ
i
i
o
o
n
n


H
H
+
+
.
.


T
T
ă
ă
n
n
g
g


n
n


n
n
g
g


đ
đ
H
H
+
+


l
l
à
à
m
m


g
g
i
i


m
m


h
h
o
o


t
t


t
t
í
í
n
n
h
h


t
t
ế
ế


b
b
à
à
o
o


t
t
h
h


n
n


k
k
i
i
n
n
h
h


h
h
o
o


c
c


n
n
g
g
c
c


l
l


i
i
.
.


N
N
h
h
v
v


y
y
,
,


k
k
h
h
i
i


t
t
ă
ă
n
n
g
g


n
n


n
n
g
g


đ
đ
i
i
o
o
n
n


H
H
+
+


l
l
à
à
m
m


g
g
i
i


m
m


h
h
o
o


t
t


t
t
í
í
n
n
h
h


t
t
ế
ế


b
b
à
à
o
o


t
t
h
h


n
n


k
k
i
i
n
n
h
h


n
n
h
h


n
n
g
g


đ
đ


n
n
g
g


t
t
h
h


i
i


l
l
à
à
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


l
l


u
u


l
l
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


n
n
ã
ã
o
o
.
.


L
L


u
u


l
l
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


n
n
ã
ã
o
o


t
t
ă
ă
n
n
g
g


s
s
v
v


n
n


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


r
r
a
a


k
k
h
h


i
i


m
m
ô
ô


n
n
ã
ã
o
o


C
C
O
O
2
2


v
v
à
à


H
H
+
+


l
l
à
à
m
m


c
c
h
h
o
o


n
n


n
n
g
g


đ
đ
H
H
+
+


g
g
i
i


m
m


x
x
u
u


n
n
g
g


m
m


c
c


b
b
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
n
n
g
g
.
.


C
C
ơ
ơ


c
c
h
h
ế
ế


n
n
à
à
y
y


g
g
i
i
ú
ú
p
p


c
c
h
h
o
o


s
s
d
d
u
u
y
y


t
t
r
r
ì
ì


n
n


n
n
g
g


đ
đ
H
H
+
+


m
m


c
c


h
h


n
n
g
g


đ
đ


n
n
h
h


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


n
n
ã
ã
o
o


v
v
à
à


n
n
h
h
v
v


y
y


d
d
u
u
y
y


t
t
r
r
ì
ì


s
s
h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
n
n
g
g


c
c


a
a


t
t
ế
ế


b
b
à
à
o
o


t
t
h
h


n
n


k
k
i
i
n
n
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
ơ
ơ
n
n
g
g


[
[
1
1
7
7
]
]
,
,


[
[
1
1
0
0
7
7
]
]
.
.


-
-


T
T
h
h
a
a
m
m


g
g
i
i
a
a


đ
đ
i
i


u
u


h
h
o
o
à
à


t
t
h
h
ă
ă
n
n
g
g


b
b


n
n
g
g


k
k
i
i


m
m


t
t
o
o
a
a
n
n
:
:


N
N


n
n
g
g


đ
đ
C
C
O
O
2
2


h
h
ò
ò
a
a


t
t
a
a
n
n


t
t
h
h
a
a
m
m


g
g
i
i
a
a


đ
đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


t
t
h
h
ă
ă
n
n
g
g


b
b


n
n
g
g


k
k
i
i


m
m


t
t
o
o
a
a
n
n


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a


h
h
t
t
h
h


n
n
g
g


đ
đ


m
m


H
H
2
2
C
C
O
O
3
3
/
/
N
N
a
a
H
H
C
C
O
O
3
3
.
.


1
1
.
.
2
2
.
.
2
2
.
.


N
N
h
h


n
n
g
g
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


s
s
i
i
n
n
h
h


l
l
ý
ý


c
c


a
a
u
u


t
t
h
h
á
á
n
n
u
u


t
t
h
h
á
á
n
n


l
l
à
à


t
t
ì
ì
n
n
h
h


t
t
r
r


n
n
g
g


b
b


n
n
h
h


l
l
ý
ý


m
m
à
à


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


t
t
h
h


i
i


t
t
r
r
đ
đ
c
c


h
h
o
o


c
c


t
t
h
h


i
i


t
t
r
r
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k


p
p


C
C
O
O
2
2


d
d


n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


t
t
ă
ă
n
n
g
g


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


m
m
á
á
u
u
,
,


g
g
i
i


m
m


p
p
H
H


m
m
á
á
u
u


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h
.
.


N
N
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n


n
n
h
h
â
â
n
n


t
t
h
h
n
n
g
g


d
d
o
o


g
g
i
i


m
m


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ế
ế


n
n
a
a
n
n
g
g


b
b


i
i


c
c
á
á
c
c


n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n


n
n
h
h
â
â
n
n


k
k
h
h
á
á
c
c


n
n
h
h
a
a
u
u


n
n
h
h
d
d
ù
ù
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h
u
u


c
c


g
g
â
â
y
y
c
c


c
c
h
h
ế
ế


h
h
ô
ô


h
h


p
p
,
,


d
d
o
o


b
b


n
n
h
h


c
c
ơ
ơ


h
h
ô
ô


h
h


p
p
,
,


d
d
o
o


h
h


n
n


c
c
h
h
ế
ế


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


c
c


a
a


p
p
h
h


i
i


n
n
h
h
t
t
â
â
m
m


p
p
h
h
ế
ế


m
m


n
n
,
,


C
C
O
O
P
P
D
D
,
,


h
h
e
e
n
n


p
p
h
h
ế
ế


q
q
u
u


n
n
,
,


d
d
o
o


m
m


t
t


c
c
â
â
n
n


b
b


n
n
g
g


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


v
v
à
à


t
t
i
i


m
m
á
á
u
u


p
p
h
h


i
i


v
v
.
.
v
v
.
.
.
.
.
.


N
N
g
g
o
o
à
à
i
i


r
r
a
a


c
c
ò
ò
n
n


d
d
o
o


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h
t
t
ă
ă
n
n
g
g


s
s


n
n


s
s
i
i
n
n
h
h


r
r
a
a


C
C
O
O
2
2
,
,


h
h
o
o


c
c


d
d
o
o


n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n


n
n
h
h
â
â
n
n


n
n
g
g
o
o


i
i


s
s
i
i
n
n
h
h


n
n
h
h
b
b
ơ
ơ
m
m


k
k
h
h
í
í


C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
n
n


i
i


s
s
o
o
i
i


đ
đ


c
c


b
b
i
i


t
t


l
l
à
à


b
b
ơ
ơ
m
m


k
k
h
h
í
í


n
n
g
g
o
o
à
à
i
i


p
p
h
h
ú
ú
c
c


m
m


c
c


[
[
6
6
6
6
]
]
,
,


d
d
o
o


t
t
r
r
u
u
y
y


n
n


n
n
h
h
i
i


u
u


b
b
i
i
c
c
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n
a
a
t
t


m
m
à
à


h
h
ô
ô


h
h


p
p


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


đ
đ
c
c


đ
đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
í
í


p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


d
d


n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h
g
g
â
â
y
y


t
t
o
o
a
a
n
n


h
h
ô
ô


h
h


p
p
.
.
X
X
é
é
t
t


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


m
m
á
á
u
u


t
t
ă
ă
n
n
g
g


>
>


4
4
5
5


m
m
m
m
H
H
g
g
,
,


p
p
H
H


m
m
á
á
u
u


g
g
i
i


m
m
,
,


n
n
h
h
i
i


m
m


t
t
o
o
a
a
n
n


c
c


p
p


t
t
h
h
ì
ì


b
b
i
i
c
c
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n
a
a
t
t


í
í
t
t


t
t
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


h
h
o
o


c
c


t
t
ă
ă
n
n
g
g


n
n
h
h


,
,


n
n
ế
ế
u
u


m
m


n
n


t
t
í
í
n
n
h
h


b
b
i
i
c
c
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n
a
a
t
t


m
m
á
á
u
u


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
a
a
o
o


[
[
1
1
0
0
]
]
,
,


[
[
4
4
7
7
]
]
.
.


K
K
h
h
i
i


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h
t
t
ă
ă
n
n
g
g


l
l
ê
ê
n
n


1
1
0
0


m
m
m
m
H
H
g
g


t
t


ơ
ơ
n
n
g
g
n
n
g
g


s
s
l
l
à
à
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


b
b
i
i
c
c
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n
a
a
t
t


m
m
á
á
u
u


l
l
ê
ê
n
n


1
1


m
m
m
m
o
o
l
l
/
/
l
l


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
r
r
n
n
g
g


h
h


p
p


n
n
h
h
i
i


m
m


t
t
o
o
a
a
n
n


c
c


p
p
,
,


l
l
ê
ê
n
n


3
3
,
,
5
5


m
m
m
m
o
o
l
l
/
/
l
l


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
r
r
n
n
g
g


h
h


p
p


n
n
h
h
i
i


m
m


t
t
o
o
a
a
n
n


m
m


n
n


[
[
1
1
3
3
7
7
]
]
.
.


1
1
.
.
2
2
.
.
2
2
.
.
1
1
.
.
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


t
t
r
r
ê
ê
n
n


h
h
t
t
u
u


n
n


h
h
o
o
à
à
n
n


T
T
r
r
ê
ê
n
n


t
t
i
i
m
m


c
c
ô
ô


l
l


p
p


c
c


a
a


đ
đ


n
n
g
g


v
v


t
t


c
c
ó
ó


v
v
ú
ú
,
,


t
t
ă
ă
n
n
g
g


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


l
l
à
à
m
m


g
g
i
i


m
m


t
t
í
í
n
n
h
h


c
c
o
o


b
b
ó
ó
p
p


c
c


a
a


c
c
ơ
ơ


t
t
i
i
m
m
,
,


l
l
à
à
m
m


g
g
i
i


m
m


n
n
h
h


p
p


t
t
i
i
m
m


[
[
7
7
3
3
]
]
.
.


T
T
r
r
ê
ê
n
n


n
n
g
g
i
i
,
,


k
k
h
h
i
i


á
á
p
p


l
l


c
c


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t


i
i


m
m


c
c


5
5
0
0


m
m
m
m
H
H
g
g


l
l
à
à
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
i
i
m
m
,
,


t
t
ă
ă
n
n
g
g


H
H
A
A
Đ
Đ
M
M
T
T
B
B


v
v
à
à


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
h
h
s
s
t
t
i
i
m
m


n
n
h
h


n
n
g
g


l
l
à
à
m
m


g
g
i
i


m
m


s
s


c
c


c
c


n
n


m
m


c
c
h
h


n
n
g
g
o
o


i
i


v
v
i
i
.
.


u
u


t
t
h
h
á
á
n
n


k
k
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


h
h
t
t
h
h


n
n


k
k
i
i
n
n
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
ơ
ơ
n
n
g
g
,
,


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
r
r


ơ
ơ
n
n
g
g


l
l


c
c


h
h
g
g
i
i
a
a
o
o


c
c


m
m


l
l
à
à
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
r
r


ơ
ơ
n
n
g
g


l
l


c
c


m
m


c
c
h
h


m
m
á
á
u
u


v
v
à
à


t
t
ă
ă
n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


c
c
o
o


b
b
ó
ó
p
p


c
c


a
a


c
c
ơ
ơ


t
t
i
i
m
m
.
.


C
C
O
O
2
2


c
c
ó
ó


t
t
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g
u
u


t
t
h
h
ế
ế


h
h
ơ
ơ
n
n


t
t
r
r
ê
ê
n
n


h
h
m
m


c
c
h
h


n
n
g
g
o
o


i
i


v
v
i
i


l
l
à
à
m
m


g
g
i
i
ã
ã
n
n


m
m


c
c
h
h


v
v
à
à


g
g
â
â
y
y


g
g
i
i


m
m


s
s


c
c


c
c


n
n


m
m


c
c
h
h


n
n
g
g
o
o


i
i


v
v
i
i


(
(
R
R
V
V
S
S
)
)
.
.
S
S
t
t
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


v
v
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


đ
đ


n
n
g
g


t
t
h
h


c
c


c
c
h
h


t
t


d
d
o
o


h
h
a
a
i
i


c
c
ơ
ơ


c
c
h
h
ế
ế


đ
đ


i
i


l
l


p
p


n
n
h
h
a
a
u
u
:
:


-
-


T
T
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


t
t
r
r


c
c


t
t
i
i
ế
ế
p
p


k
k
h
h
i
i


C
C
O
O
2
2


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
a
a
o
o


g
g
â
â
y
y


g
g
i
i
ã
ã
n
n


m
m


c
c
h
h
,
,
c
c


c
c
h
h
ế
ế


c
c
ơ
ơ


t
t
i
i
m
m
,
,


c
c
h
h


m
m


n
n
h
h


p
p


t
t
i
i
m
m
,
,


c
c
ơ
ơ


c
c
h
h
ế
ế


c
c
ó
ó


l
l
d
d
o
o


t
t
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


p
p
H
H


b
b
ê
ê
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
ế
ế


b
b
à
à
o
o
.
.


C
C
h
h
í
í
n
n
h
h


v
v
ì
ì


c
c
ơ
ơ


c
c
h
h
ế
ế


t
t
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


t
t
r
r


c
c


t
t
i
i
ế
ế
p
p


n
n
à
à
y
y


n
n
ê
ê
n
n


t
t
r
r
ê
ê
n
n


t
t
i
i
m
m


c
c
ô
ô


l
l


p
p
,
,


t
t
ă
ă
n
n
g
g


P
P
C
C
O
O
2
2


l
l
à
à
m
m


g
g
i
i


m
m


t
t
í
í
n
n
h
h


c
c
o
o


b
b
ó
ó
p
p


c
c


a
a


c
c
ơ
ơ


t
t
i
i
m
m
,
,


l
l
à
à
m
m


g
g
i
i


m
m


n
n
h
h


p
p


t
t
i
i
m
m


[
[
1
1
0
0
7
7
]
]
.
.


-
-


T
T
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


g
g
i
i
á
á
n
n


t
t
i
i
ế
ế
p
p


d
d
o
o


C
C
O
O
2
2


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
a
a
o
o


k
k
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


h
h
t
t
h
h


n
n


k
k
i
i
n
n
h
h


g
g
i
i
a
a
o
o


c
c


m
m


g
g
â
â
y
y


c
c
o
o


m
m


c
c
h
h
,
,


t
t
ă
ă
n
n
g
g


n
n
h
h


p
p


t
t
i
i
m
m


v
v
à
à


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
o
o


b
b
ó
ó
p
p


c
c
ơ
ơ


t
t
i
i
m
m
.
.


á
á
p
p


l
l


c
c


C
C
O
O
2
2


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
a
a
o
o


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


t
t
r
r
u
u
y
y


n
n


v
v
à
à
o
o


h
h
t
t
h
h


n
n


k
k
i
i
n
n
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
ơ
ơ
n
n
g
g


g
g
â
â
y
y
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


t
t
r
r


c
c


t
t
i
i
ế
ế
p
p


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


c
c


a
a


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
â
â
m
m


g
g
i
i
a
a
o
o


c
c


m
m
,
,


d
d
i
i


đ
đ


i
i


t
t
h
h
a
a
m
m


g
g
i
i
a
a


v
v
à
à
o
o


đ
đ
i
i


u
u


h
h
ò
ò
a
a


h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


đ
đ


n
n
g
g
.
.


N
N
g
g
o
o
à
à
i
i


r
r
a
a
,
,


C
C
O
O
2
2


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
a
a
o
o


c
c
ò
ò
n
n


g
g
â
â
y
y


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
i
i
ế
ế
t
t


t
t
u
u
y
y
ế
ế
n
n


t
t


y
y


t
t
h
h
n
n
g
g


t
t
h
h


n
n


g
g
i
i


i
i


p
p
h
h
ó
ó
n
n
g
g


r
r
a
a


a
a
d
d
r
r
e
e
n
n
a
a
l
l
i
i
n
n


v
v
à
à


n
n
o
o
r
r
a
a
d
d
r
r
e
e
n
n
a
a
l
l
i
i
n
n
.
.


C
C
á
á
c
c


t
t
h
h
c
c


m
m


t
t
h
h
h
h
ó
ó
a
a


h
h


c
c


x
x
o
o
a
a
n
n
g
g


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


c
c


n
n
h
h


v
v
à
à


q
q
u
u
a
a
i
i


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


c
c
h
h
k
k
h
h
i
i


n
n
h
h


n
n


c
c


m
m


đ
đ
c
c


n
n


n
n
g
g


đ
đ
C
C
O
O
2
2


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
a
a
o
o


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


g
g
â
â
y
y


p
p
h
h


n
n
n
n
g
g


c
c
o
o


m
m


c
c
h
h
.
.


D
D
n
n
g
g


n
n
h
h
C
C
O
O
2
2


l
l
à
à
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


c
c


a
a


h
h
g
g
i
i
a
a
o
o


c
c


m
m


l
l
à
à


d
d
o
o


t
t
á
á
c
c


đ
đ


n
n
g
g


k
k
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


c
c
á
á
c
c


c
c


u
u


t
t
r
r
ú
ú
c
c


c
c


a
a


t
t
h
h
â
â
n
n


n
n
ã
ã
o
o


[
[
1
1
0
0
7
7
]
]
.
.


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
3
3
0
0


l
l
ê
ê
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


5
5
0
0


m
m
m
m
H
H
g
g


s
s
l
l
à
à
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


l
l


u
u


l
l
n
n
g
g


t
t
i
i
m
m


5
5
6
6
%
%
.
.


N
N
h
h


p
p


t
t
i
i
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


1
1
7
7
%
%


v
v
à
à


á
á
p
p


l
l


c
c


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


t
t
â
â
m
m


t
t
h
h
u
u


t
t
ă
ă
n
n
g
g


5
5
5
5
%
%
,
,


á
á
p
p


l
l


c
c


t
t
ĩ
ĩ
n
n
h
h


m
m


c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
â
â
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


đ
đ


n
n
g
g


t
t
h
h


i
i


v
v


i
i


g
g
i
i


m
m


d
d
u
u
n
n
g
g


t
t
í
í
c
c
h
h


t
t
ĩ
ĩ
n
n
h
h


m
m


c
c
h
h


[
[
1
1
0
0
7
7
]
]
.
.


1
1
.
.
2
2
.
.
2
2
.
.
2
2
.
.
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


t
t
r
r
ê
ê
n
n


h
h
ô
ô


h
h


p
p
T
T
ă
ă
n
n
g
g


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


k
k
é
é
o
o


t
t
h
h
e
e
o
o


k
k
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
â
â
m
m


h
h
ô
ô


h
h


p
p


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


l
l
à
à


d
d
o
o


g
g
i
i


m
m


p
p
H
H


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


c
c
h
h


n
n
ã
ã
o
o


t
t


y
y
.
.


T
T
r
r
á
á
i
i


n
n
g
g
c
c


v
v


i
i
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


t
t
r
r
ê
ê
n
n


h
h
t
t
u
u


n
n


h
h
o
o
à
à
n
n
,
,
u
u


t
t
h
h
á
á
n
n


g
g
â
â
y
y


c
c
o
o


m
m


c
c
h
h


p
p
h
h


i
i
,
,


s
s
c
c
o
o


m
m


c
c
h
h


n
n
à
à
y
y


t
t
ă
ă
n
n
g
g


l
l
ê
ê
n
n


k
k
h
h
i
i


c
c
ó
ó


k
k
è
è
m
m


t
t
h
h
e
e
o
o


g
g
i
i


m
m


o
o
x
x
y
y


m
m
á
á
u
u
.
.


T
T
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


t
t
r
r


c
c


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


a
a


C
C
O
O
2
2


l
l
à
à
m
m


g
g
i
i
ã
ã
n
n


p
p
h
h
ế
ế


q
q
u
u


n
n


n
n
h
h


n
n
g
g


d
d
o
o
u
u


t
t
h
h
á
á
n
n


k
k
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


h
h
p
p
h
h
ó
ó


g
g
i
i
a
a
o
o


c
c


m
m


l
l


i
i


l
l
à
à
m
m


c
c
o
o


t
t
h
h


t
t


v
v
à
à


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
i
i
ế
ế
t
t


p
p
h
h
ế
ế


q
q
u
u


n
n
.
.
K
K
h
h
í
í


C
C
O
O
2
2


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
a
a
o
o


s
s
k
k
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


k
k
h
h
u
u


h
h
ô
ô


h
h


p
p


l
l
à
à
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


h
h
ô
ô


h
h


p
p
,
,


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
h
h


i
i


k
k
h
h
í
í


C
C
O
O
2
2


d
d
o
o


v
v


y
y


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


l
l
u
u
ô
ô
n
n


g
g
i
i
m
m


c
c


b
b
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
n
n
g
g


[
[
4
4
]
]
,
,


[
[
1
1
3
3
8
8
]
]
.
.


C
C
O
O
2
2


k
k
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


v
v
à
à
o
o


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h
c
c


m
m


t
t
h
h
(
(
T
T
C
C
T
T
)
)


h
h
ó
ó
a
a


h
h


c
c


(
(
c
c
h
h
e
e
m
m
o
o
r
r
e
e
c
c
e
e
p
p
t
t
o
o
r
r
)
)


h
h
a
a
i
i


k
k
h
h
u
u


v
v


c
c


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
ơ
ơ
n
n
g
g


v
v
à
à


n
n
g
g
o
o


i
i


v
v
i
i
.
.


T
T
C
C
T
T


h
h
ó
ó
a
a


h
h


c
c


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
ơ
ơ
n
n
g
g


c
c
ò
ò
n
n


g
g


i
i


l
l
à
à


v
v
ù
ù
n
n
g
g


n
n
h
h


y
y


c
c


m
m


h
h
ó
ó
a
a


h
h


c
c


n
n


m
m


h
h
à
à
n
n
h
h


n
n
ã
ã
o
o


g
g


n
n


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


k
k
h
h
u
u


h
h
í
í
t
t


v
v
à
à
o
o
.
.


C
C
á
á
c
c


T
T
C
C
T
T


n
n
à
à
y
y


b
b
k
k
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


b
b


i
i


i
i
o
o
n
n


H
H
+
+


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


c
c
h
h


n
n
ã
ã
o
o


t
t
u
u
m
m
à
à


i
i
o
o
n
n


n
n
à
à
y
y


l
l


i
i


p
p
h
h
t
t
h
h
u
u


c
c


v
v
à
à
o
o


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2
.
.


T
T
C
C
T
T


h
h
ó
ó
a
a


h
h


c
c


n
n
g
g
o
o


i
i


v
v
i
i


c
c
ó
ó


x
x
o
o
a
a
n
n
g
g


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


c
c


n
n
h
h


v
v
à
à


q
q
u
u
a
a
i
i


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


c
c
h
h


,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


b
b
k
k
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


b
b


i
i


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


t
t
ă
ă
n
n
g
g


v
v
à
à


P
P
a
a
O
O
2
2


g
g
i
i


m
m
.
.
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


c
c


a
a


T
T
C
C
T
T


h
h
ó
ó
a
a


h
h


c
c


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
ơ
ơ
n
n
g
g


l
l
ê
ê
n
n


h
h
ô
ô


h
h


p
p


m
m


n
n
h
h


h
h
ơ
ơ
n
n


s
s
o
o


v
v


i
i


T
T
C
C
T
T


n
n
g
g
o
o


i
i


v
v
i
i
.
.


N
N
h
h


n
n
g
g


d
d
o
o


C
C
O
O
2
2


p
p
h
h


i
i


c
c
ó
ó


t
t
h
h


i
i


g
g
i
i
a
a
n
n


đ
đ
i
i


v
v
à
à
o
o


d
d


c
c
h
h


n
n
ã
ã
o
o


t
t
u
u
t
t


o
o


r
r
a
a


i
i
o
o
n
n


H
H
+
+
,
,


n
n
ê
ê
n
n


t
t
h
h


i
i


g
g
i
i
a
a
n
n


đ
đ
g
g
â
â
y
y


r
r
a
a


t
t
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


h
h
ô
ô


h
h


p
p


c
c


a
a


T
T
C
C
T
T


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
ơ
ơ
n
n
g
g


c
c
h
h


m
m


h
h
ơ
ơ
n
n


s
s
o
o


v
v


i
i


T
T
C
C
T
T


n
n
g
g
o
o


i
i


v
v
i
i


(
(
2
2
0
0
-
-
3
3
0
0


g
g
i
i
â
â
y
y


s
s
o
o


v
v


i
i


3
3
-
-
5
5


g
g
i
i
â
â
y
y
)
)


[
[
4
4
]
]
.
.


1
1
.
.
2
2
.
.
2
2
.
.
3
3
.
.
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


t
t
r
r
ê
ê
n
n


h
h
t
t
h
h


n
n


k
k
i
i
n
n
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
ơ
ơ
n
n
g
g


T
T
r
r
ê
ê
n
n


h
h
t
t
h
h


n
n


k
k
i
i
n
n
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
ơ
ơ
n
n
g
g
,
,
u
u


t
t
h
h
á
á
n
n


g
g
â
â
y
y
n
n
h
h


h
h
n
n
g
g


c
c
h
h
y
y
ế
ế
u
u


d
d
o
o


t
t
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


p
p
H
H


b
b
ê
ê
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
ế
ế


b
b
à
à
o
o
.
.


C
C
O
O
2
2


c
c
ó
ó


t
t
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


a
a
n
n


t
t
h
h


n
n


t
t
r
r
ê
ê
n
n


h
h
t
t
h
h


n
n


k
k
i
i
n
n
h
h


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g
ơ
ơ
n
n
g
g


k
k
h
h
i
i


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
a
a
o
o


t
t


i
i


m
m


c
c


1
1
5
5
0
0


m
m
m
m
H
H
g
g
,
,


n
n
ế
ế
u
u


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


t
t
i
i
ế
ế
p
p


t
t


c
c


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
a
a
o
o


h
h
ơ
ơ
n
n


n
n


a
a


n
n
g
g
c
c


l
l


i
i


s
s
k
k
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


g
g
â
â
y
y


c
c
o
o


g
g
i
i


t
t
.
.


T
T
r
r
ê
ê
n
n


B
B
N
N


s
s
u
u
y
y


h
h
ô
ô


h
h


p
p
,
,


n
n
g
g
n
n
g
g


t
t
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


a
a
n
n


t
t
h
h


n
n


c
c


a
a


C
C
O
O
2
2


t
t
h
h


p
p


h
h
ơ
ơ
n
n
,
,


c
c
h
h
m
m


c
c


9
9
0
0
-
-
1
1
2
2
0
0


m
m
m
m
H
H
g
g
.
.


D
D
n
n
g
g


n
n
h
h
t
t
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


c
c


a
a


C
C
O
O
2
2


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


n
n
h
h
i
i


u
u


đ
đ
ế
ế
n
n


s
s
g
g
i
i


m
m


p
p
H
H


b
b
ê
ê
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
ế
ế


b
b
à
à
o
o


v
v
à
à


t
t
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


a
a
n
n


t
t
h
h


n
n


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


g
g
i
i


m
m


p
p
H
H


c
c


a
a


d
d


c
c
h
h


n
n
ã
ã
o
o


t
t


y
y


[
[
1
1
0
0
7
7
]
]
.
.


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


m
m


c
c


4
4
0
0


m
m
m
m
H
H
g
g


l
l
à
à
m
m


t
t
ă
ă
n
n
g
g


t
t
h
h


i
i


g
g
i
i
a
a
n
n


t
t
i
i


m
m


t
t
à
à
n
n
g
g


h
h
i
i


u
u


l
l


c
c


c
c


a
a


t
t
h
h


n
n


k
k
i
i
n
n
h
h


v
v


n
n


đ
đ


n
n
g
g


v
v
à
à


c
c


m
m


g
g
i
i
á
á
c
c
,
,


n
n
ế
ế
u
u


t
t
ă
ă
n
n
g
g


c
c
a
a
o
o


h
h
ơ
ơ
n
n


n
n


a
a


l
l


i
i


k
k
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


đ
đ
i
i


n
n


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


n
n
ơ
ơ
r
r
o
o
n
n


v
v


n
n


đ
đ


n
n
g
g
.
.


G
G


n
n


đ
đ
â
â
y
y


n
n
g
g
i
i


t
t
a
a


l
l


i
i


t
t
h
h


y
y


r
r


n
n
g
g


m
m


t
t


s
s
a
a
x
x
i
i
t
t


a
a
m
m
i
i
n
n


n
n
h
h
c
c
y
y
s
s
t
t
e
e
i
i
n
n


v
v
à
à
-
-
N
N
-
-
m
m
e
e
t
t
h
h
y
y
l
l
a
a
l
l
a
a
n
n
i
i
n
n


g
g
â
â
y
y


đ
đ


c
c


t
t
h
h


n
n


k
k
i
i
n
n
h
h


b
b


i
i


c
c
á
á
c
c


c
c
h
h


t
t


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


g
g
i
i
a
a
n
n


h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


d
d
i
i


d
d


n
n
g
g


c
c
a
a
r
r
b
b
a
a
m
m
a
a
t
t
e
e


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


p
p
h
h
t
t
h
h
u
u


c
c


v
v
à
à
o
o


n
n


n
n
g
g


đ
đ
b
b
i
i
c
c
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n
a
a
t
t


v
v
à
à


n
n


n
n
g
g


đ
đ
C
C
O
O
2
2


b
b
ê
ê
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
ế
ế


b
b
à
à
o
o
.
.
u
u


t
t
h
h
á
á
n
n


g
g
â
â
y
y


g
g
i
i
ã
ã
n
n


m
m


c
c
h
h


m
m
á
á
u
u


n
n
ã
ã
o
o


v
v
à
à


l
l
à
à
m
m


l
l


u
u


l
l
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


n
n
ã
ã
o
o


t
t
ă
ă
n
n
g
g


m
m


n
n
h
h


(
(
4
4
%
%
/
/
m
m
m
m
H
H
g
g
)
)


n
n
h
h


n
n
g
g


c
c
ơ
ơ


c
c
h
h
ế
ế


t
t
á
á
c
c


đ
đ


n
n
g
g


n
n
h
h
t
t
h
h
ế
ế


n
n
à
à
o
o


t
t
r
r
ê
ê
n
n


đ
đ


n
n
g
g


m
m


c
c
h
h


n
n
ã
ã
o
o


c
c
ò
ò
n
n


c
c
h
h


a
a


r
r
õ
õ
.
.


M
M


t
t


v
v
à
à
i
i


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


g
g


n
n


đ
đ
â
â
y
y


c
c
h
h
o
o


r
r


n
n
g
g


c
c
ơ
ơ


c
c
h
h
ế
ế


t
t
á
á
c
c


đ
đ


n
n
g
g


c
c
h
h
y
y
ế
ế
u
u


l
l
à
à


d
d
o
o


t
t
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


p
p
H
H


g
g
â
â
y
y


n
n
ê
ê
n
n


[
[
9
9
]
]
,
,


[
[
3
3
0
0
]
]
,
,


[
[
9
9
4
4
]
]
.
.


1
1
.
.
2
2
.
.
2
2
.
.
4
4
.
.


T
T
r
r
ê
ê
n
n


t
t
h
h


n
n
P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


t
t
ă
ă
n
n
g
g


n
n
h
h
í
í
t
t


l
l
à
à
m
m


t
t
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


l
l


u
u


l
l
n
n
g
g


m
m
á
á
u
u


t
t
h
h


n
n


v
v
à
à


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


l
l


c
c


c
c


a
a


t
t
i
i


u
u


c
c


u
u


t
t
h
h


n
n
.
.


P
P
a
a
C
C
O
O
2
2


t
t
ă
ă
n
n
g
g


m
m


c
c


>
>


6
6
0
0


m
m
m
m
H
H
g
g


g
g
â
â
y
y


t
t
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


c
c
o
o


m
m


c
c
h
h


c
c
á
á
c
c


t
t
i
i


u
u


c
c


u
u


t
t
h
h


n
n


c
c
ó
ó


t
t
h
h
g
g
â
â
y
y


r
r
a
a


t
t
h
h
i
i


u
u


n
n
i
i


u
u
.
.
u
u


t
t
h
h
á
á
n
n


c
c


p
p


g
g
â
â
y
y


b
b
i
i
ế
ế
n
n


đ
đ


i
i


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


h
h
ó
ó
a
a


m
m


c
c
r
r


i
i


l
l
o
o


n
n


t
t
á
á
i
i


h
h


p
p


t
t
h
h
u
u


b
b
i
i
c
c
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n
a
a
t
t


v
v
à
à


t
t
h
h


i
i


t
t
r
r
i
i
o
o
n
n


H
H
+
+


[
[
1
1
0
0
]
]
,
,


[
[
1
1
7
7
]
]
.
.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×