Tải bản đầy đủ

Đánh giá kết quả điều trị u lympho ác tính không hodgkin độ ác tính cao tế bào b bằng phác đồ hoá xạ trị kết hợp tại bệnh viện k



 !"#$%&'(
)*+,-.!!)/
0$1#.-23+3&456
-.!7 !'-!
$+8$7$9'3$:$;)))
4568+'0'7-"'+&
)/<.&,;7 & '=.>?@@$A
+7.'-;B$CD$-EF$@DGHI)
JKL'+FMMHHN)C?M+'0(2
O>?)FMM+'0(P"$Q  H+
!')
JRS;$<T'S8A2456
U<7H$FV>MM)MMM#$Q  W+!'
9'2)*A2;-7CHX
BMHMXHH$!*OFVC
+'0(GWI)
4568+E'Q .Q"+Y$
0Z8,;'3Q"+Y'+Y$9!+Y$[Y$
\A9'3)))K8.!E;]A;)/A.

;HQ!^CMXH>DGCI$G?I)456;FZ;#
!%,;_`FMM>QQ8a8
;)
>
*&!E#Q .Q"+Y$b8A
Q#Q \c;Q"+YdQd)/<
8.& $Q.456Q8aO>MX>HD
#$HX>MD#456Q8;Q
Q"+Y$HX>HDeQ!Q'(Q 8d$FMXBMD;
Q Q"+Y;QdG>?I$GF?I)RfT%QgQ"+Y
.(+a=;+%)
/^#;9!QhQ'(i=O+Q"+Y)
jQ"+Y]456;Q!k9!+YQ3d$
8.+'0(QQ'(&'($+'09!
Q,.&+9;+:Q;9!+YQh9O+;)
RZ]a+'+g9!+Y;Qh=O.3$Q.
+'0(;Q"+Ya$9!+Y
Z+EdaO;Q!GHI)
JRS;456Q'(Q"+Y,!6$
'.gjK-8.+#)RQ"+Y
a(;9!Q'(Z+0;d
Q#$T';"& Q=OQ"+Y.(
456Q8;+&$fT:
ZQ"!6kFl&m
  !"#$
%&'()*+,-./&0/"1&$23422562342
4 $&$789*)*+,0$:;7&(*<'
=&$>&($?-+,78&@=+(./& !"#$%&'(8
.(*A&($&B=&$>CDE#FG0?-+,H-./&0/"
+IJKL)?*B78&,+()*+, !"#-./&
0/"
F
E&MJ
NOP!QR RS
&T7&$/&*
EJK8.(
jQ"g.^.!,;A
9'3$n<Z,;< $'0;;
Cimoi*pQ0.20l
Q7$;++[YYq$/pQ0


.$;++[Yq$S6pS;+;6<+j<X
Z&q)
K,;3Q'(;F!m
XK&A-A9'3 $
XK ;g!!$E
]%p-&!q)
/*Q'(-A9'3$/Q'(
- )j+'-Q'(Q
7  ;!$3Qrg!*
/+#,;O [Y)/A9'3b3=;
0] ]1 ;O*/+'-
$Q'(Q';Q<d$!!
Q3Y ,;;+,+"3O
,;3))
C
4U/&&<' !"#V
S'0;+k4569a^=d*/$Y
-;Q!+;,;=+f)s;.+'0(8
*GHI)S&#';Q'( 8+t
+)/&Z;+&E=;Y['0;Q';+;O
;m
XSE'0YO[Ymj3;2
456
Xu.+"mSE+.!a'0,;[2$Qc
[2>B$>W$>@)
Xu.[Um
R+v<X*;++pv*Rqmv*R&=;Q*+-+w
<j#)
R+/4RX>#&=;Q/-;)
S[U<;+<++pxqmS[x3
2456*Q8a-!pK54/q)
Xu.9!m/A456!da;;l\
&P-+;)
XK8.#+'0'mao9.Q8
$.+^#)
WX8=(-'(- !"#&Y(&/&!!+.(+AZ[HV
y;Q!zm/7'38r!c7'3+:-8
Y+c83=;!)
y;Q!zzm/7'3;r!+-&-r;3
c7'3+:-8Y+c83=;!
B
!r,;${<%7'3r
-8;,;3)
y;Q%;zzzm/7'3"r!-O;;,;3
${<7'3+:-8Y+c3=;!
c{<7'3)
y;Q!zRm/7'3;O"7-8;"3=;
!{<c7'3!.($c7
'383=;!{7'3!-9;)
5)6+ #
*)ja8++ #{<m
|:}>MD+%'(3+N
|.;}C@
M
+t&#
~;g;Q&
\G&(-./&&] !"#V
^G&_(-./&&] !"#<'`#Fa422
s8a
X456;)
X456!'3
X456Z+1;
X456Z+1;-
X456alO0]-;
s8;pAggressive NHLq
X456;O
X456;O0]-+a
H
X456;
X456alO
X456!S6V/!
X456!!
X456/&[Y!
X456/!
X456/<+8
X4568!*
X456;O]l;
X456!&
X456!/'0
X456;<
X~.!;\A
X456!ZZ
X456+Y0]
^G&(-&Y(.&b&c&&p_+•+;€
_•q,;R'=.;;6np>?@Fq)'Q,;#!
Q3O$[Pl$+YZ#&Q'(l7)
456Q'(;+;C< Q8ma$;+
f•+‚!;+;Q8]$Q.^>Q>M)/&'(
,;cd^Q8>QQ8>M)
s8am
>)4]ƒ_•>„
F)o!;$']t;ƒ_•F„
C)o!;$‚(]t;ƒ_•C„
N
s8+fm
B)o!;$'ƒ_•B„
H)o!;O$]t;ƒ_•H„
N)o!;O$‚(]ƒ_•N„
W)o!;O$;c;ƒ_•W„
s8;m
@)/$&[Yƒ_•@„
?)S&ƒ_•?„
>M)/]$tl;ƒ_•>M„
K8.+'0(Qf"fO%
9:ƒl9!„)
^G&(-&Y(d:,&p9\]l[Yf
Qq
SE=d  ; g *  /   ,
$  +;  i  :        /    *pS;+;  <+XS6q)  *k
'3 f% #Q'()S'0;r
'3Q;pz&+&"c
qcQ3p&Qc,;
q$%lpj<+………<+<;;<Xjoq
#)
4 !"#
4 !"#V
X/+ Qfm!$+2Q;$-Qd'0
!!&$7-r7$$†$8.!+a$
!7l$;$)6OFM‡CMD+'0(
W
4567'3!;^Qdmo;$Q'00
]$9'3$7$.d$$:)
X/+ #m>MD+'0(8 ƒ*„m
|.+t&#
Rhg"Q&
|:#}>MD+%'(3+N
sU ;-;)
X*-;Q!+8.8 + m
j{\ˆ!,+&!+a$Q;9'39#a$g2
-.2)
S456#+aQ;!Q
"&'()
44 !"#V
  X|!UQ%m49\+Y
=QY+UQ#!)
XQgmsf+!!
X/AQgmsf+!+,;A9'3$Z9#a,;
'+A)
XjaeQm*
F

K+m+Yf'0‰FV
4op4;;<+<;<q9\aa,;.$Zl
Qc'.&'(=;+%l8<yx*)
sY'(<4o;+Y&'($<t=O
)y+Yf'0FMW‡B>BV)
@
Xje.Q ;$TmsY'(+<$
j+<;<$</+;;;<)
XŠ=;7$&#7l$lQ'00]$9'3$l!
!eQY)
Xjl2gZ$7lQ;Q!)
X][Y$%$%#Pmy:#!
9g.*$/%+'Q#
#!Q'()
Xjlxv/;Q;Q!+a+Y$&Q#9\
Q2";';Q'(l+8+h)
W)*+, !"#V
;&UQ9QY'(Q"+Y456
=OUQ%9!;Q!)|Zc;
,;8 *idQ'(#2)x'3'+
Q"+Y456("'3$,k9!+Y
()
WG&e*&*V
R;+,;bTeQ'(PlQUQ)/+
8.+'0(bTQ'(eQYQ2].
!'-!$+8)S+;-!$+8
3Oc,Q"+Ya$Q^; 
'0;2]7'3+'+YGWI)
W4#($+,V
456'0;+8;^Qd$T
+;+=+f9!+Y)oTeQY+Y'0Q'(
ld#)
RZ;%QgQ"+YZ;.m
?
X/%
Xy;Q!
Xj;8 *
Xje.+!.(
xQg Q" +Y ; Q7 ^ Q"+Y .   k  Q3  a
pj+;$R+q]]QgQ;a^;!'~X
j`x$j`x$jRx$zjv$v|5x$o5x)))/+]]QgQ"+Y$
Qg5+;'0=O;a)
RQ"+Ya";(\.Q!=O;
+$Qc
+YcGWI)
j+f& +&dQ#a(
E;;aQgj`x~9;456!*
eQ &FMD\0;.0l
i'.&8Q#QgUQ;Q'(l-
'+)
x  Qg  j`x  g    .m  ;<$  9+<$
<+<bQ'(QgU+Q"+YdQd
p…+<qQ.;!=O;)
~9;8Q3.&joFM8
8+0]O*)jOFVC.
#456!*)6&joFM8+<9&
$+%'(#POCHo$k+&"c"X
*p+<X*q$4*+'-)6&
-?MD*-#456G?I$'
-.$*p+X*q$
>M
;;f'0f'0,;7 )6
&joFM;++Q";;Q!Qd,;n#;
$;!Q8,;&3;9)joFM]
"cal+2)joFM
'+d)
s!•;,;~9;2&joFM+&"c
*Q!•!;!Q8 ,;"Y
#,*=;3#Q80
.  7      #  Q8      =;  +  ;      2    )
~9;l*<'3+f)
XxQg~Xj`xr.m
j;<WHMV
F
/K>
o9+<HMV
F
/K>
R+<>$BV
F
/K>
x+<>MMV
F
.>XH
~9;CWHV
F
/K>
jnF>)
WWX-+,V
j#;;0;#;\$f
$ ';7QY$fQ8O ;9!!)/
l,;9!+YQ.%%E;
)
 Š!+YQ'('3E+Q"+Y+
;Q%;Q"+Y.(a)Š!+YQ3d
Q'(eQY++'0(.eQYa)Š!+Y;
>>
alQQgQ"+Y•eQY,+
'!.)
6;++8-"7$9!+YO;+raOr!
p+&c'3c(O;Q9!+Y8!!
cdq)s(9!+Y!_;;<+p
%$%q)
4"9!;Q7<<%)s.456Q8
a$"9!CMy#"+>H7+Cd)456
Q8;$"9!BHy+B$HQHd)/+O"FyV9H
Vd$#"O9.>$@yc>$Hy9!+Y-7
lG>NI)s.456;$.$9!+Y'3E
aQ!‚)Š!+YO†Q'(-
E#yx*48!'Q
]Q"+Ya)Š!+YE;]@MD#;
Q!z$Q"#OQ'(Q;Q!
k7l)jirE#-Q.'($Z]
aQg.('~Xj`x+NQ(cCQ(~Xj`x.(
9!+Y$AE;]&?MD)
K9!+Y'0Q'(Plj;c;.
'(^BX>MK<pK<;;<q)6'+'0Q'(=
QY';m
X!-;+&3mŠ!+Y<+'0K;<<Qd
Q,cK;<<8d+ap!+&9'3
'$!'Q..o>FX4>$<fO;=O$9'3
>F
;$7q$/+'0;g8!7$!$+
a)
X!'3mŠ!+Y7l$T!†
<fQO;$T)
Xs.E+'0(9!+Y79;Q"+Ya$9!+Y
+:Er!;Qdc+&!!)
W\"8&@=&(fD?-+,V
jQ"+Y]456k9!+YQ3d)S'
"+'0(QQ'(7'3$+'0(9!
Q,.&l+9;+:Q;9!+Y)
RZ]a+'+g9!+Y;Qh=O.3)
s.E+'0(;Q"+Ya
9!+YZ+EdaO;Q!)

• j;<WHMVF;3$;+FHM
Y;%HD+"ˆ!$>
• o9+<HMVF;3$;+FHMY
;cM$?D$+"ˆ!$>
• R+<>$BVF;3$;+>MMY
;cM$?D$+"ˆ!$>
• x+<>MM.^>XH;
jnCd
• ~9;CWHVF+"/K>
X-+,.g+@'*&h'+,0i !"#
>C
|Pl9!;. '(NK<R7'3
>HX>@K<R7'3-#)
jeQYE#7'3!}HE
+'0(7'3!';;$'%)))
 !"
;$Q"+Y;aQg~Xj`x;Q9!+Y7+(Q.
!Q'(Pl+8+h)/&$aQ""
9!Q'(T"+a""9!Q'(Q"Y)S&
 R;<+CM@#S4;Q!z$zzQ"+Yj`x
9!+Y7+("CMXCHy$t0‹FMMXCMMyV)/Al
Œ
0
;>MQ!@FD)j& !+#'Ko5<+
Q!rQ.F?B#^;Q!zXzRPl
Qgj`x)oQl

t0‹;$l

0‹<=
Q7"'3Q'3%t0‹>$@yV$#Q'(
;<l

0‹CMXBMyBMXHMy)j#iQ'(
;<'&;Qd‰C$HF'^
C$HX>M$C'}>M)Ž;7a$A!
r,;']a?ND$FABMD
Pll

0‹•?@DPll

0‹;)j
#.}>MaAQ 8A.;HQ!
WMD!l

0‹BMy)jOiQ"Y."d
}BMy)j;.=;+%aOQ"Y'l


t0‹70;Q"+Y)
+Mj&8*0&%&)*+,
/Q"+Y;'+'0Q'(9QYZ;
.+';+Ya9#a+;rlTQ.O;!
>B
7'3!!!)S+;Q"+Yl8
Y+,;l!8&7f;;+YO9!
8(‹0l

Q)RaQ"9QY\+'0$<=;
Q& R;<+Q"Y&OH^\
&+';aQQY'+'0)s.
!k!Y+Qc9!+YPl+'00Œ
+l

3O'- &+%'_;<<+
OQ"YPlˆTzK~/X9!+YQ0‹0Œ0‹Q0•Ol
l,;9!+Y0lT)
;!RS;;PlQgm7"9!CMXBM
y$"9!mFMMy9Hl

Vt

)6LT9!mo|5
O^gQ#7'3)
W5G&$>)*+,;&V
^ !"#$%&&B=
‘y;Q!z$zzp!d;q
XŠ!+Y7'3"9!FHMMXBMMMy)
X+Y;9!+YQ3cQ;aO';
Q'(T)
‘y;Q!zzp!9;;qzzz$zR
X6+ f<tc’
X~9;p~q
~9;Q3d
~XjRx
~Xj`x
X/.QgT#+m•;+;
X/..;;pc<+q
>H
j;<
j+;
XxQga.(
jRx
j`x
“ !"#$%&'(
‘y;Q!z$zzp!d;q
X~Xj`x$j`x‘9!+YCHMMXHMMMy
X/7'3!m.0]$9'3$)))
 xbTQUQQ"+Y‘a$9!+Y
‘y;Q!zzp!9;;qzzz$zR
  s;+Y]]Qg;mj`x$v|5x$zKRx>N$
vx`j$j`vx$~Xj`x
WkE$L8*IM@V
j&'(+456;gm/7$f+!#$
'$.Y+7'3!$f+!;8
 ƒ*„$'(4o;)
oZŽ."QhfQ'(H.&'(Q8Tm
/7$;Q!$gQ84o$+!$.Y+&=;!)
oZQh;#]:3;m
Xj^M‡>.mS3a
Xj^F.mS3^;
Xj^C.mS3;
>N
Xj^B.mS3+a;
#$%&'()
l8* 2 
/7 ‰NM }NM
y;Q! zczz zzzczR
.Y+&=;! ‰> }>
K<4o *f'0 j;
s+! Mc> }F
S3am Mc>Q
S3+fm FcCQ
S3;m BcHQ
S.+&$8.&'(=;+%Ob
”$+&Z#'0;;!$Ob
T(p_•>X_•CqObT(p_•BX_•>Mq)
W[&Y(:_V
• &Y(:_'*)*+,V
6!QYnF8d+FQd)N8d
+ C$B)K88d;H)
6#!9\m&#7l$l7$
 $eQ)
• )*+,$=&$V
‘/;Q"+YdQd+&>ml!Qg;Qd)
‘/;Q"+YdQd'>m
>W
/^NX>F]m]a";‘\Ac+".
!)
 s7Qga)
o'Nm/;9!+Y+Y)
/];+Y9<9\a";‘+"
.)
mJ>)*+, !"#
>@
ULAKH độ
ác tính
thấp
Giai đoạn
I,II (Hạch
gần nhau)
Xạ trị 2500-
4000cGy
Theo dõi
Giai đoạn II
(Hạch xa
nhau) III, IV
Rituximab
Đơn hoá trị Theo dõi
ULAKH
độ ác tính
cao
Giai đoạn I,
II (Hạch gần
nhau)
R-CHOP,
CHOP + Xạ
trị 3500-
5000cGy
Theo dõi
Giai đoạn II
(Hạch xa
nhau) III, IV
Đa hoá
trị liệu
Theo dõi
E&MJ4
nRopOQG#oqOG#rGO#RsEt
4M@&Ib*V
yg#UQ456Q8;
*Q'(Q"+YdQdpa;9!q!6^M>VFMMH
‡>MVFM>>
4I*&*uc'&]V
XjUQ%456Q8;*
Xs'(Q"+Y+ka(9!+Y
XjQdQ,g3
X6'Qg0
X62.(p!$;$Tq
Xj;Q"+Y=;'c!)
44I*&*u(-+1V
Xj#Q Q,&U+&
Xj#]-Q"+Y$#<QdQ,Qg
44G&MJ=&$=&Ib*V
44-&Ib*V/!6)
444&878&Ib*VNghiên cứu mô tả và can thiệp
>?
FV>
α

Z
( )
>N$C@B
MH$M
H$M)H$M
)?N$>
F
F
=
44WEve*&Ib*V
j1bQ'(< OAm
αm K ”ˆ;.&$a€M$MH)
F
FV>

α−
m y+Y•^O•'3 +YαQh%$α€
M$MHf€>$?N)
xm /A456 Q8;*+.456
!6€M$H QQ'(1ba
€M$MH
6=Om€

j1b.€C@H)
j%b.O6€W%<O.b&$a+;
#Q,&U^>VFMMHQQ,f^!
j1b& ;

y+Y•^O•'3 +Y€>MDf€>M$H
x>m/A456Q8;Q'(''(+& !
6€M$WH
xFm/A456Q8;*+.456!6€M$N)G>CI
6=O €WN$BB
RT1b.WW
FM
F
q$p
βα
Z
β
F
q$p
βα
Z
F>
nn =
F
F
F>
d
p.q
.Zn
α/−
=
F
F>
F
q$pF>
qp
F
)
pp
pq
Znn

==
βα
j%b&;<.w$Q. .–E
#Q!6Q,&UQ,>F)
44\:*&Ib*V
F)F)B)>*.e.
*.e. x'3

T
jl
T
/& ] x]
j.
3O
/7 ] x]
y ] x]
S" ] x]
RY+!7'3 6#
T
#
*
|. sQ S,
#
Kl&> ydnpV]q s j#Qgg
Ša 6 *
|.'(.d s KŠ\

%
< sY'( KŠ\

%
/%456 Š\
Ob

6
F>
Š\AQg s
TQY

KŠ\

%
Kl&F s ;Q"+Y;a
Qg~Xj`x
6#
$T
t]
*
s ;;+YX9!+Y 6#
$T
t]
*
*!d s KŠ\

%
|y`/ sY'( K9\
;
|yx/ sY'( K9\
;
+< sY'( K9\
;
j+<; sY'( K9\
;
j+ # 6 *
/0;.;Q"+Y 6QY
n
x<t
FF
*+*+,+*+-.$/0"msQ Q"+Y<&U
_`pFMMMq)
s=OQ"+Y$Q +Y AoZ;<&U,;
_`Q.'!q
SQ  6#

/f+!
!
6.! /A9'3
s 

*f'0 *f'0 *f'0 *f'0
s 8
d
*f'0 *f'0 *f'0 '3
*f'0 O}HMD O}HMD #
//;$
O
O}HMD O}HMD
#
*+ //V;$


'V

'V

;q)x'3Q"+Ym
‘am xQg~Xj`x
X4"
X/0;
XsQ Q"+Y
‘/;9!m
X4"
X/+'0
X/0;
XsQ Q"+Y
q)sQ8&=;QQgQ"+Yp<_`qmx#
Q8Q8+&!$;T+&#
FC
q)s=O.&;Q"+Ym/+ZQYn
#Q!$P'c%Q!]<8
b.akf;m
X*tg;Qh—
X!$—
XSf;;#—!Y+—
XS#QhPf&#f—0;$$
$
4WXwx/*V
‘/T.mK‚#Q'(T=;m
Xg3
XyP'0#Q!!$=O
Q"+Y<b–8[
Xy%Q!#'0
‘x#9P”.kd"|;;>M)M
‘/<Š
F
QQY”ˆ;.&A$ 
”ˆ;.&‰M$MH)
‘s=O''(0;.&<'3
6;;XK<<+)GWI
4\E$./=&$=7&&8'V
X/.abaO#& 
X/.a&UZ;%#
45B)-(b+(&Ib*V
XK%TQ'(QOOT#e
rlQ& )
FB
XS& OQ'(ZQg”&,;hQ!
6$*8)
X6=O& Q'(Og6
X6=O& +Z$=;$dQ"
+Y456
FH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×