Tải bản đầy đủ

Giáo án tin học 9 - Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản tiết 1 pptx

Giáo án tin học 9
Chương I. Tổng quan về winword
Tiết 2- Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản
A. Mục tiêu bài học
Biết cách khởi động Word, kết thúc Word
Biết các thành phần trên cửa sổ của Word
Biết được các chế độ quan sát cửa sổ word
Biết được cách hiển thị các thanh công cụ
Biết chọn khổ giấy và căn lề
B. Chuẩn bị
Giáo viên: Phòng máy, mạng máy tính
Học sinh: Đồ dùng học tập
C. Hoạt động dạy và học
I. Kiểm tra bài cũ: 5’
Câu 1: Nêu cách khởi động word? Và thoát khỏi
word?
II. Bài mới
1. Mở bài
2. Bài giảng
Thời
gian


Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học
sinh
15
Hoạt động 1. Hiển thị thanh
công cụ
Để hiển thị các thanh công cụ
khi mất?
- View\Toolbar
+ Standard: Thanh công cụ
chuẩn
+ Formatting: Thanh công cụ
định dạng
+ Drawing: Thanh công cụ vẽ
+ Table and Border: Thanh

HS quan sát và ghi
bài rồi thực hành t
ại
máy của mình.
công cụ bảng biểu
- GV cho hs thực hành tại máy
của mình
18’
Hoạt động 2: Căn lề và chọn
khổ giấy
B1: File\
page setup
=> xuất
hiện hộp
thoại page setup
+ Lớp Margin: Căn chỉnh lề
Top: Lề trên (2cm)
Bottom: Lề dưới (2 cm)
Left:Lề trái (3cm hoặc 2,5 cm)
Right :Lề phải (2cm)
Portrait: Chọn khổ giấy dọc

Học sinh ghi b
ài và
thực hành t
ại máy
của mình
Landscape: Khổ giấy ngang
B2: Nhấn OK
- GV cho hs thực hành tại máy
của mình.
III. Củng cố 5’
- Các chế độ quan sát
- Căn lề và chọn khổ giấy
IV. HDHB 2’
Học bài, đọc bài mới

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×