Tải bản đầy đủ

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 29: LUYỆN TẬP PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ potx

Tuần XV:
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 29:
Bài 6:
LUYỆN TẬP
PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
I.Mục tiêu:
-Rèn luyện kỹ năng giải toán trừ các phân thức
-Nắm chắc và biết sử dụng quy tắc phép trừ phân
thức để giải một số bài tập đơn giản.
-Tiếp tục rèn luyện kỹ năng cộng phân thức.
II.Phương pháp:
-Luyện tập.
-HS hoạt động theo nhóm
III.Chuẩn bị:
-GV: SGK
-HS :SGK, bảng phụ, làm các BTVN
IV.Các bước:
1. KTBC:
- Phát biểu quy tắc trừ 2 PTĐS?
- Làm BT 31, 33/50
2. Bài mới:


Ghi bảng Hoạt động của
HS
Hoạt động của
GV
Bài 34/50
xxx
x
a
1
)7(5
355
) )51(
51
)51)(51(
)51(
)
2
xx
x
xxx
x
b-HS lên sửa -GV gọi 2 HS
klên sửa bài
34/50
Bài 35/50 -HS làm
-HS lên bảng
sửa BT 35a


-cả lớp nhận
-Cho HS làm
BT 35/50
-Goi 1 HS lên
sửa BT 35a
3
2

9
)1(2
3
1
3
1
9
)1(2
3
1
3
1
)
2
2
x
x
xx
x
x
x
x
x
xx
x
x
x
x
a

xét, sửa bài
2
)1(
3
)x
x
b
-HS ghi đáp số

-GV cho đáp
số bài 35b, để
HS về nhà làm

Bài 32/50
)6(
6xx

-HS làm theo
nhóm trên
bảng phụ
-Hai nhóm
nhanh nhất
được nộp
-Cho HS làm
theo nhóm
trên bảng phụ.
-GV gợi ý sử
dụng kết quả
bài 31a

3. Hướng dẫn HS học ở nhà:
- Hướng dẫn HS làm BT 37/51 :
3
12
3
12
22





x
x
M
x
x

- Ôn bài
- Làm BT 35b, 36, 37/51
- Chuẩn bị bài mới
V/ Rút kinh nghiệm:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×