Tải bản đầy đủ

Khái niệm xác suất trong dạy học toán ở trung học phổ thôngB
B
G
G
I
I
Á
Á
O
O


D
DC
C


V
V
À
À


Đ
Đ
À
À
O
O


T
T


O
O


T
T
R
R
Ư
Ư


N
N
G
GĐ
Đ


I
I


H
H


C
C


S
S
Ư
Ư


P
P
H
H


M
M


T
T
P
P
.
.


H
H
C
C
H
H
Í
Í


M
M
I
I
N
N
H
H


V
V
Ũ
Ũ


N
N
H
H
Ư
Ư


T
T
H
H
Ư
Ư


H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
K
K
H
H
A
A
Ù
Ù
I
I


N
N
I
I
E
E
Ä
Ä
M
M


X
X
A
A
Ù
Ù
C
C


S
S
U
U
A
A
Á
Á
T
T


T
T
R
R
O
O
N
N
G
G


D
D
A
A
Ï
Ï
Y
Y


-
-


H
H
O
O
Ï
Ï
C
C


T
T
O
O
A
A
Ù
Ù
N
N
Ô
Ô
Û
Û


T
T
R
R
U
U
N
N
G
G


H
H
O
O
Ï
Ï
C
C


P
P
H
H
O
O
Å
Å


T
T
H
H
O
O
Â
Â
N
N
G
G
L
L
U
U


N
N


V
V
Ă
Ă
N
N


T
T
H
H


C
C


S
S
Ĩ
Ĩ


K
K
H
H
O
O
A
A


H
H


C
C
C
C
h
h
u
u
y
y
ê
ê
n
n


n
n
g
g
à
à
n
n
h
h
:
:
D
D
I
I
D
D
A
A
C
C
T
T
I
I
C
C


T
T
O
O
Á
Á
N
N
M
M
ã
ã


s
s


:
:


6
6
0
0
.
.
1
1
4
4
.
.
1
1
0
0


N
N
g
g
ư
ư


i
i


h
h
ư
ư


n
n
g
g


d
d


n
n
:
:


P
P
G
G
S
S
.
.


T
T
S
S
.
.


L
L
Ê
Ê


T
T
H
H
H
H
O
O
À
À
I
I


C
C
H
H
Â
Â
U
U


T
T
h
h
à
à
n
n
h
h


p
p
h
h
H
H
C
C
H
H
Í
Í


M
M
I
I
N
N
H
H


N
N
ă
ă
m
m


2
2
0
0
0
0
5
5
www.VNMATH.com
Lụứi Caỷm ễn
T
T
o
o
õ
õ
i
i


x
x
i
i
n
n


t
t
r
r
a
a
õ
õ
n
n


t
t
r
r
o
o
ù
ù
n
n
g
g


c
c
a
a


m
m
n
n


:
:


P
P
h
h
o
o
g
g
i
i
a
a


o
o


s
s
T
T
i
i
e
e


n
n


s
s
ú
ú


L
L
e
e
õ
õ


T
T
h
h
ũ
ũ


H
H
o
o
a
a


i
i


C
C
h
h
a
a
õ
õ
u
u
,
,


n
n
g
g


i
i
a
a
t
t
a
a


n
n


t
t


n
n
h
h


h
h


n
n
g
g


d
d
a
a
ó
ó
n
n


t
t
o
o
õ
õ
i
i


v
v
e
e
m
m
a
a


t
t


n
n
g
g
h
h
i
i
e
e
õ
õ
n
n


c
c
u
u


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h
o
o
ù
ù
c
c
,
,


l
l
u
u
o
o
õ
õ
n
n
o
o


n
n
g
g


v
v
i
i
e
e
õ
õ
n
n


g
g
i
i
u
u


p
p


t
t
o
o
õ
õ
i
i


c
c
o
o


u
u
n
n
i
i
e
e


m
m


t
t
i
i
n
n


v
v
a
a
n
n
g
g
h
h
ũ
ũ


l
l


ù
ù
c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


s
s
u
u
o
o


t
t


q
q
u
u
a
a
t
t
r
r


n
n
h
h


t
t
h
h


ù
ù
c
c


h
h
i
i
e
e


n
n


l
l
u
u
a
a


n
n


v
v
a
a


n
n


n
n
a
a


y
y
.
.


P
P
h
h
o
o
g
g
i
i
a
a


o
o


s
s
T
T
i
i
e
e


n
n


s
s
ú
ú
L
L
e
e
õ
õ


T
T
h
h
ũ
ũ


H
H
o
o
a
a


i
i


C
C
h
h
a
a
õ
õ
u
u
,
,


T
T
i
i
e
e


n
n


s
s
ú
ú


L
L
e
e
õ
õ


V
V
a
a


n
n


T
T
i
i
e
e


n
n
,
,


T
T
i
i
e
e


n
n


s
s
ú
ú
o
o
a
a


n
n


H
H
u
u


H
H
a
a


i
i
,
,


P
P
h
h
o
o
g
g
i
i
a
a


o
o


s
s
T
T
i
i
e
e


n
n


s
s
ú
ú


C
C
l
l
a
a
u
u
d
d
e
e


C
C
o
o
m
m
i
i
t
t
i
i
,
,


P
P
h
h
o
o
g
g
i
i
a
a


o
o


s
s
T
T
i
i
e
e


n
n


s
s
ú
ú


A
A
n
n
n
n
i
i
e
e


B
B
e
e
s
s
s
s
o
o
t
t
,
,


T
T
i
i
e
e


n
n


s
s
ú
ú


A
A
l
l
a
a
i
i
n
n


B
B
i
i
r
r
e
e
b
b
e
e
n
n
t
t
a
a
n
n
h
h
i
i
e
e


t
t


t
t


n
n
h
h


g
g
i
i
a
a


n
n
g
g


d
d
a
a
ù
ù
y
y
,
,


g
g
i
i
a
a


i
i
a
a


p
p


c
c
a
a


c
c


t
t
h
h
a
a


c
c


m
m
a
a


c
c
,
,


d
d
a
a
ó
ó
n
n


d
d
a
a


t
t


c
c
h
h
u
u


n
n
g
g


t
t
o
o
õ
õ
i
i


t
t


m
m


h
h
i
i
e
e


u
u


n
n
h
h
n
n
g
g


k
k
i
i
e
e


n
n


t
t
h
h
c
c


b
b
a
a
n
n
a
a


u
u


v
v
a
a
t
t
r
r
u
u
y
y
e
e


n
n


c
c
h
h
o
o


c
c
h
h
u
u


n
n
g
g


t
t
o
o
õ
õ
i
i


s
s


ù
ù


h
h
n
n
g
g


t
t
h
h
u
u


o
o


i
i


v
v
i
i


c
c
h
h
u
u
y
y
e
e
õ
õ
n
n


n
n
g
g
a
a


n
n
h
h


D
D
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


T
T
o
o
a
a


n
n
.
.


T
T
o
o
õ
õ
i
i


x
x
i
i
n
n


c
c
h
h
a
a
õ
õ
n
n


t
t
h
h
a
a


n
n
h
h


c
c
a
a


m
m
n
n


:
:
B
B
a
a
n
n


l
l
a
a


n
n
h
h
a
a
ù
ù
o
o


v
v
a
a
c
c
h
h
u
u
y
y
e
e
õ
õ
n
n


v
v
i
i
e
e
õ
õ
n
n


P
P
h
h
o
o


n
n
g
g


K
K
h
h
o
o
a
a


h
h
o
o
ù
ù
c
c


c
c
o
o
õ
õ
n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
e
e
S
S
a
a
u
u
a
a
ù
ù
i
i


h
h
o
o
ù
ù
c
c
,
,


B
B
a
a
n
n


c
c
h
h
u
u
n
n
h
h
i
i
e
e


m
m


v
v
a
a
g
g
i
i
a
a


n
n
g
g


v
v
i
i
e
e
õ
õ
n
n


k
k
h
h
o
o
a
a


T
T
o
o
a
a


n
n


T
T
i
i
n
n


t
t
r
r


n
n
g
g
a
a
ù
ù
i
i


h
h
o
o
ù
ù
c
c


S
S
p
p
h
h
a
a
ù
ù
m
m


t
t
h
h
a
a


n
n
h
h


p
p
h
h
o
o
H
H
o
o
C
C
h
h
M
M
i
i
n
n
h
h
,
,
a
a
t
t
a
a
ù
ù
o
o


t
t
h
h
u
u
a
a


n
n


l
l


ù
ù
i
i


g
g
i
i
u
u


p
p


t
t
o
o
õ
õ
i
i


h
h
o
o
a
a


n
n


t
t
h
h
a
a


n
n
h
h


l
l
u
u
a
a


n
n


v
v
a
a


n
n


n
n
a
a


y
y
.
.
B
B
a
a
n
n


G
G
i
i
a
a


m
m


h
h
i
i
e
e


u
u


v
v
a
a
c
c
a
a


c
c
o
o


n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
i
i
e
e


p
p


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
o
o
T
T
o
o
a
a


n
n


t
t
r
r


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T


V
V
o
o
T
T
h
h
ũ
ũ


S
S
a
a


u
u
a
a
t
t
a
a
ù
ù
o
o


m
m
o
o
ù
ù
i
i


t
t
h
h
u
u
a
a


n
n


l
l


ù
ù
i
i


c
c
h
h
o
o


t
t
o
o
õ
õ
i
i


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


s
s
u
u
o
o


t
t


t
t
h
h
i
i


g
g
i
i
a
a
n
n


t
t
h
h
e
e
o
o


h
h
o
o
ù
ù
c
c


c
c
a
a
o
o


h
h
o
o
ù
ù
c
c


t
t
a
a
ù
ù
i
i


t
t
r
r


n
n
g
g
H
H
S
S
P
P
.
.


B
B
a
a
n
n


G
G
i
i
a
a


m
m


h
h
i
i
e
e


u
u


t
t
r
r


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T


N
N
g
g
u
u
y
y
e
e
ó
ó
n
n


H
H
u
u


H
H
u
u
a
a
õ
õ
n
n
a
a
n
n
h
h
i
i
e
e


t
t


t
t


n
n
h
h


g
g
i
i
u
u


p
p


v
v
a
a
t
t
a
a
ù
ù
o
o
i
i
e
e


u
u


k
k
i
i
e
e


n
n


c
c
h
h
o
o


t
t
o
o
õ
õ
i
i


t
t
i
i
e
e


n
n


h
h
a
a


n
n
h
h


l
l
a
a


m
m


T
T
h
h


ù
ù
c
c


n
n
g
g
h
h
i
i
e
e


m
m


t
t
a
a
ù
ù
i
i


q
q
u
u
y
y
t
t
r
r


n
n
g
g
.
.


T
T
o
o
õ
õ
i
i


x
x
i
i
n
n


t
t
o
o
l
l
o
o


n
n
g
g


b
b
i
i
e
e


t
t
n
n
e
e


n
n


:
:


T
T
r
r


ù
ù


l
l
y
y
s
s
p
p
h
h
a
a
ù
ù
m
m


A
A
n
n
d
d
r
r
e
e
S
S
i
i
m
m
a
a
r
r
d
d
a
a
c
c
h
h
i
i
a
a


s
s
e
e
v
v
i
i


t
t
o
o
õ
õ
i
i


n
n
h
h
n
n
g
g


k
k
i
i
n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
i
i
e
e


m
m


g
g
i
i
a
a


n
n
g
g


d
d
a
a
ù
ù
y
y


v
v
a
a
n
n
h
h
n
n
g
g


t
t
h
h
a
a


c
c


m
m
a
a


c
c


v
v
e
e
X
X
a
a


c
c


s
s
u
u
a
a


t
t


T
T
h
h
o
o


n
n
g
g


k
k
e
e
õ
õ
.
.


A
A
n
n
h
h


V
V
o
o
T
T
h
h
e
e
K
K
h
h
o
o
õ
õ
i
i
a
a
t
t


m
m


v
v
a
a
c
c
u
u
n
n
g
g


c
c
a
a


p
p


s
s
a
a


c
c
h
h


t
t
h
h
a
a
m
m


k
k
h
h
a
a


o
o


c
c
h
h
o
o


n
n
g
g
h
h
i
i
e
e
õ
õ
n
n


c
c
u
u


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


l
l
u
u
a
a


n
n


v
v
a
a


n
n


n
n
a
a


y
y
o
o


n
n
g
g


t
t
h
h
i
i


c
c
u
u


n
n
g
g


l
l
u
u
o
o
õ
õ
n
n


l
l
a
a
n
n
g
g
u
u
o
o


n
n
o
o


n
n
g
g


v
v
i
i
e
e
õ
õ
n
n


l
l
n
n


v
v
e
e
m
m
a
a


t
t


t
t
i
i
n
n
h
h


t
t
h
h
a
a


n
n
o
o


i
i


v
v
i
i


t
t
o
o
õ
õ
i
i
.
.


C
C
a
a


c
c


b
b
a
a
ù
ù
n
n


c
c
u
u


n
n
g
g


l
l
p
p


c
c
a
a
o
o


h
h
o
o
ù
ù
c
c


D
D
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
c
c


T
T
o
o
a
a


n
n


-
-


K
K
h
h
o
o
a
a
3
3


:
:


N
N
g
g
u
u
y
y
e
e
ó
ó
n
n


T
T
h
h
ũ
ũ


P
P
h
h
n
n
g
g


M
M
a
a
i
i
,
,


T
T
r
r
a
a


n
n


A
A
n
n
h
h


D
D
u
u


n
n
g
g
,
,


P
P
h
h
a
a
n
n


H
H
u
u


T
T
a
a


i
i
,
,
a
a
c
c
u
u


n
n
g
g


c
c
h
h
i
i
a
a


s
s
e
e
n
n
h
h
n
n
g
g


v
v
u
u
i
i


b
b
u
u
o
o


n
n


v
v
a
a
k
k
h
h
o
o
k
k
h
h
a
a


n
n


v
v
i
i


t
t
o
o
õ
õ
i
i


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


s
s
u
u
o
o


t
t


t
t
h
h
i
i


g
g
i
i
a
a
n
n


t
t
h
h
e
e
o
o


h
h
o
o
ù
ù
c
c


t
t
a
a
ù
ù
i
i


t
t
r
r


n
n
g
g
H
H
S
S
P
P


T
T
p
p
.
.


H
H
C
C
M
M
.
.


M
M


ù
ù


v
v
a
a
c
c
a
a


c
c


c
c
h
h
ũ
ũ


e
e
m
m


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


g
g
i
i
a
a


n
n
h
h
a
a
l
l
u
u
o
o
õ
õ
n
n


n
n
a
a
õ
õ
n
n
g
g


v
v
a
a
l
l
a
a
c
c
h
h
o
o
ó
ó


d
d


ù
ù
a
a


c
c
h
h
o
o


t
t
o
o
õ
õ
i
i


v
v
e
e
m
m
o
o
ù
ù
i
i


m
m
a
a


t
t
.
.


V
V
u
u
N
N
h
h
T
T
h
h
H
H
n
n
g
g


www.VNMATH.com


M
M


C
C


L
L


C
C
P
P
H
H


N
N


M
M
Đ
Đ


U
U
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1


§
§
I
I
.
.


L
L
ý
ý


d
d
o
o


c
c
h
h


n
n


đ
đ
t
t
à
à
i
i


v
v
à
à


n
n
h
h


n
n
g
g


c
c
â
â
u
u


h
h


i
i


b
b
a
a
n
n


đ
đ


u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1


§
§
I
I
I
I
.
.


K
K
h
h
u
u
n
n
g
g


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t
h
h
a
a
m
m


c
c
h
h
i
i
ế
ế
u
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2


§
§
I
I
I
I
I
I
.
.


T
T
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


l
l


i
i


c
c
á
á
c
c


c
c
â
â
u
u


h
h


i
i


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
M
M


c
c


đ
đ
í
í
c
c
h
h


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5


§
§
I
I
V
V
.
.


P
P
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


v
v
à
à


c
c


u
u


t
t
r
r
ú
ú
c
c


c
c


a
a


l
l
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6


C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


C
C


T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G


K
K
H
H
O
O
A
A


H
H


C
C


L
L
U
U


N
N


C
C


A
A


K
K
H
H
Á
Á
I
I


N
N
I
I


M
M


X
X
Á
Á
C
C


S
S
U
U


T
T
8
8


§
§
I
I
.
.
P
P
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


l
l


c
c
h
h


s
s
h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
0
0


§
§
I
I
I
I
.
.


V
V
à
à
i
i


k
k
ế
ế
t
t


l
l
u
u


n
n


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
3
3


C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


2
2


:
:
N
N
G
G
H
H
I
I
Ê
Ê
N
N


C
C


U
U


M
M


I
I


Q
Q
U
U
A
A
N
N


H
H
T
T
H
H
C
C
H
H
V
V


I
I


Đ
Đ


I
I


T
T
Ư
Ư


N
N
G
G


X
X
Á
Á
C
C


S
S
U
U


T
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
7
7


§
§
I
I
.
.


P
P
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
í
í


đ
đ
i
i


m
m


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
9
9


§
§
I
I
I
I
.
.


P
P
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
0
0


§
§
I
I
I
I
I
I
.
.


K
K
ế
ế
t
t


l
l
u
u


n
n


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
6
6


C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


3
3


:
:


N
N
G
G
H
H
I
I
Ê
Ê
N
N


C
C


U
U


T
T
H
H


C
C


N
N
G
G
H
H
I
I


M
M
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
9
9


A
A
.
.


T
T
H
H


C
C


N
N
G
G
H
H
I
I


M
M


T
T
H
H
N
N
H
H


T
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
9
9


§
§
I
I
.
.
G
G
i
i


i
i


t
t
h
h
i
i


u
u


t
t
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
9
9


§
§
I
I
I
I
.
.


P
P
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


a
a


p
p
r
r
i
i
o
o
r
r
i
i


c
c
á
á
c
c


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


t
t
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
2
2


§
§
I
I
I
I
I
I
.
.


P
P
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


a
a


p
p
o
o
s
s
t
t
e
e
r
r
i
i
o
o
r
r
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
8
8


§
§
I
I
V
V
.
.


K
K
ế
ế
t
t


l
l
u
u


n
n


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
6
6


B
B
.
.


T
T
H
H


C
C


N
N
G
G
H
H
I
I


M
M


T
T
H
H
H
H
A
A
I
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
7
7


§
§
I
I
.
.


M
M


c
c


đ
đ
í
í
c
c
h
h


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
7
7


§
§
I
I
I
I
.
.


N
N


i
i


d
d
u
u
n
n
g
g


t
t
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
8
8


§
§
I
I
I
I
I
I
.
.


K
K
ế
ế
t
t


l
l
u
u


n
n


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
0
0
3
3


C
C
.
.


K
K


T
T


L
L
U
U


N
N


P
P
H
H


N
N


T
T
H
H


C
C


N
N
G
G
H
H
I
I


M
M
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
0
0
4
4
K
K


T
T


L
L
U
U


N
N
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
0
0
5
5


T
T
À
À
I
I


L
L
I
I


U
U


T
T
H
H
A
A
M
M


K
K
H
H


O
O
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


P
P
H
H
L
L


C
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


P
P
R
R
O
O
T
T
O
O
C
C
O
O
L
L
E
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
www.VNMATH.com
P
P
h
h


n
n


m
m
đ
đ


u
u
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T


-
-
1
1
-
-
P
P
H
H


N
N


M
M
Đ
Đ


U
U
§
§


I
I
.
.


L
L
Ý
Ý


D
D
O
O


C
C
H
H


N
N


Đ
Đ
T
T
À
À
I
I


V
V
À
À


N
N
H
H


N
N
G
G


C
C
Â
Â
U
U


H
H


I
I


B
B
A
A
N
N


Đ
Đ


U
U


V
V
i
i


t
t


n
n
a
a
m
m
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m


t
t


t
t
h
h


i
i


g
g
i
i
a
a
n
n


d
d
à
à
i
i
,
,


X
X
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


v
v
à
à


T
T
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê


c
c
h
h
đ
đ
ư
ư


c
c


đ
đ
ư
ư
a
a


v
v
à
à
o
o


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


T
T
o
o
á
á
n
n


c
c


p
p


đ
đ


i
i


h
h


c
c
.
.


G
G


n
n


đ
đ
â
â
y
y
,
,


m
m


t
t


b
b
p
p
h
h


n
n


c
c
ơ
ơ


b
b


n
n


c
c


a
a


T
T
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê


l
l
à
à


T
T
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê


m
m
ô
ô


t
t
đ
đ
ư
ư


c
c


đ
đ
ư
ư
a
a


d
d


n
n


v
v
à
à
o
o


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n


c
c


p
p


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


h
h


c
c


c
c
ơ
ơ


s
s
(
(
l
l


p
p


9
9
)
)


k
k
t
t
n
n
ă
ă
m
m


1
1
9
9
9
9
0
0
.
.


T
T
u
u
y
y


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
,
,


p
p
h
h


n
n


X
X
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
h
h
ì
ì


v
v


n
n


c
c
h
h
ư
ư
a
a


đ
đ
ư
ư


c
c


đ
đ
ư
ư
a
a


v
v
à
à
o
o


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y


p
p
h
h
t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


(
(
c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


k
k
đ
đ
ế
ế
n
n


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
h
h
í
í


đ
đ
i
i


m
m


d
d
à
à
n
n
h
h


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
â
â
n
n


b
b
a
a
n
n


K
K
H
H
T
T
N
N


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


g
g
i
i
a
a
i
i


đ
đ
o
o


n
n


1
1
9
9
9
9
5
5
-
-
1
1
9
9
9
9
7
7


v
v
ì
ì


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


n
n
à
à
y
y


d
d
ù
ù


c
c
ó
ó


đ
đ
c
c


p
p


đ
đ
ế
ế
n
n


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


n
n
h
h
ư
ư
n
n
g
g


l
l


i
i


c
c
h
h
đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


m
m


t
t


s
s
r
r


t
t


í
í
t
t


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


c
c
h
h
u
u
y
y
ê
ê
n
n
1
1


c
c
ó
ó


p
p
h
h
â
â
n
n


b
b
a
a
n
n


K
K
H
H
T
T
N
N


v
v
à
à


K
K
H
H
X
X
H
H


r
r


i
i


s
s
a
a
u
u


đ
đ
ó
ó
,
,


p
p
h
h


n
n


n
n
à
à
y
y


b
b
b
b
h
h


n
n
)
)
.
.


N
N
g
g
ư
ư


c
c


l
l


i
i
,
,


X
X
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


v
v
à
à


T
T
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê


l
l


i
i


đ
đ
ư
ư


c
c


đ
đ
ư
ư
a
a


v
v
à
à
o
o


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y


k
k
h
h
á
á


s
s
â
â
u
u


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


p
p
h
h
t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


t
t


i
i


n
n
h
h
i
i


u
u


n
n
ư
ư


c
c


t
t
r
r
ê
ê
n
n


t
t
h
h
ế
ế


g
g
i
i


i
i


n
n
h
h
ư
ư


M
M


,
,


A
A
n
n
h
h
,
,


P
P
h
h
á
á
p
p
,
,


Ú
Ú
c
c
,
,


B
B
r
r
a
a
s
s
i
i
l
l
,
,
t
t
r
r


t
t


n
n
h
h
i
i


u
u


n
n
ă
ă
m
m


n
n
a
a
y
y


(
(
c
c
h
h


n
n
g
g


h
h


n
n


P
P
h
h
á
á
p
p


đ
đ
ã
ã


c
c
ó
ó


m
m


t
t


b
b
d
d
à
à
y
y


g
g


n
n


b
b


n
n


m
m
ư
ư
ơ
ơ
i
i


n
n
ă
ă
m
m


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


h
h


c
c
)
)
.
.


Đ
Đ
i
i


u
u


n
n
à
à
y
y


c
c
à
à
n
n
g
g


c
c
h
h
o
o


t
t
h
h


y
y


t
t


m
m


q
q
u
u
a
a
n
n


t
t
r
r


n
n
g
g


c
c


a
a


k
k
i
i
ế
ế
n
n


t
t
h
h


c
c


v
v
x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


v
v
à
à


t
t
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê
,
,


m
m


t
t


n
n
g
g
à
à
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n
n
n
g
g


d
d


n
n
g
g


r
r


t
t


c
c
ó
ó


g
g
i
i
á
á


t
t
r
r
s
s
d
d


n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


n
n
h
h
i
i


u
u


l
l
ĩ
ĩ
n
n
h
h


v
v


c
c


n
n
h
h
ư
ư
:
:


V
V


t
t


l
l
ý
ý
,
,


C
C
ơ
ơ


h
h


c
c
,
,


S
S
i
i
n
n
h
h


h
h


c
c
,
,


K
K
i
i
n
n
h
h


t
t
ế
ế
,
,


Y
Y


h
h


c
c
,
,


X
X
ã
ã


h
h


i
i


h
h


c
c
,
,


T
T
h
h


y
y


đ
đ
ư
ư


c
c


x
x
u
u


t
t
h
h
ế
ế


c
c


a
a


t
t
h
h


i
i


đ
đ


i
i
,
,


c
c
á
á
c
c


n
n
h
h
à
à


g
g
i
i
á
á
o
o


d
d


c
c


V
V
i
i


t
t


n
n
a
a
m
m


b
b


t
t


đ
đ


u
u


q
q
u
u
a
a
n
n


t
t
â
â
m
m


đ
đ
ế
ế
n
n


v
v
i
i


c
c


n
n
ê
ê
n
n


đ
đ
ư
ư
a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


t
t
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê


v
v
à
à


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


v
v
à
à
o
o


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


p
p
h
h
t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


v
v


i
i


m
m


c
c


đ
đ
í
í
c
c
h
h


n
n
h
h


m
m


t
t
i
i
ế
ế
n
n


g
g


n
n


v
v
à
à


b
b


t
t


k
k


p
p


v
v


i
i


t
t
h
h
ế
ế


g
g
i
i


i
i


b
b
ê
ê
n
n


n
n
g
g
o
o
à
à
i
i
,
,


đ
đ


n
n
g
g


t
t
h
h


i
i


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


l
l
à
à


đ
đ
đ
đ
á
á
p
p
n
n
g
g


v
v


i
i


v
v
i
i


c
c


đ
đ


i
i


m
m


i
i


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


d
d


c
c


v
v
à
à


p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y


V
V
i
i


t
t


n
n
a
a
m
m
.
.


C
C
t
t
h
h
l
l
à
à


t
t
h
h
e
e
o
o


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


c
c


i
i


c
c
á
á
c
c
h
h


g
g


n
n


đ
đ
â
â
y
y


n
n
h
h


t
t
2
2


t
t
h
h
ì
ì


k
k
t
t
n
n
ă
ă
m
m


h
h


c
c


2
2
0
0
0
0
3
3
-
-
2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


m
m


t
t


s
s
y
y
ế
ế
u
u


t
t
c
c
ơ
ơ


b
b


n
n


c
c


a
a


T
T
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê


m
m
ô
ô


t
t
đ
đ
ư
ư


c
c


đ
đ
ư
ư
a
a


v
v
à
à
o
o


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y


l
l


p
p


7
7


t
t


i
i


t
t


t
t


c
c
c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


h
h


c
c


c
c
ơ
ơ


s
s
v
v
à
à


đ
đ


n
n
g
g


t
t
h
h


i
i


m
m


t
t


s
s
k
k
i
i
ế
ế
n
n


t
t
h
h


c
c


v
v
à
à


k
k
n
n
ă
ă
n
n
g
g


v
v
T
T
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê


m
m
ô
ô


t
t
c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


đ
đ
ư
ư


c
c


đ
đ
ư
ư
a
a


v
v
à
à
o
o


l
l


p
p


1
1
0
0


t
t
h
h
e
e
o
o


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
í
í


đ
đ
i
i


m
m


p
p
h
h
â
â
n
n


b
b
a
a
n
n


K
K
H
H
T
T
N
N


v
v
à
à


K
K
H
H
X
X
H
H


t
t


i
i


m
m


t
t


s
s
t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


h
h


c
c


p
p
h
h
t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g
.
.


C
C
ò
ò
n
n


X
X
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
h
h
ì
ì


m
m


i
i


đ
đ
ư
ư


c
c


đ
đ
ư
ư
a
a


v
v
à
à
o
o


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y


l
l


n
n


đ
đ


u
u


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
í
í


đ
đ
i
i


m
m


p
p
h
h
â
â
n
n


b
b
a
a
n
n


c
c


a
a


l
l


p
p


1
1
1
1


n
n
ă
ă
m
m


h
h


c
c


n
n
à
à
y
y


(
(
2
2
0
0
0
0
4
4
-
-
2
2
0
0
0
0
5
5
)
)
,
,


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


t
t


i
i


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


n
n
ó
ó
i
i


t
t
r
r
ê
ê
n
n


(
(
t
t
r
r
ê
ê
n
n


đ
đ


a
a


b
b
à
à
n
n


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


p
p
h
h
H
H
C
C
h
h
í
í


M
M
i
i
n
n
h
h


c
c
ó
ó


4
4


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g
)
)
.
.


D
D
o
o


đ
đ
i
i


s
s
a
a
u
u


c
c
á
á
c
c


n
n
ư
ư


c
c


k
k
h
h
á
á
c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


v
v
i
i


c
c


đ
đ
ư
ư
a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


v
v
à
à
o
o


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y


p
p
h
h
t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


h
h


c
c


n
n
ê
ê
n
n


c
c
á
á
c
c


t
t
á
á
c
c


g
g
i
i
s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a


V
V
i
i


t
t


n
n
a
a
m
m


c
c
ó
ó


n
n
h
h
i
i


u
u


t
t
ư
ư


l
l
i
i


u
u
,
,


s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a
,
,


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
,
,
c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


n
n
ư
ư


c
c


k
k
h
h
á
á
c
c


đ
đ
t
t
h
h
a
a
m
m


k
k
h
h


o
o


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư


c
c
ó
ó


n
n
h
h
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n


l
l


a
a


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i


i
i


t
t
h
h
i
i


u
u


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.


Đ
Đ
i
i


u
u


n
n
à
à
y
y


k
k
h
h
i
i
ế
ế
n
n


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


t
t
h
h


i
i
:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m1

thành phố Hồ Chí Minh chỉ có duy nhất trường phổ thông trung học chuyên Lê Hồng Phong sử
dụng chương trình phân ban thí điểm này trong giai đoạn 1995-1997
2

Chương trình cải cách được tiến hành đại trà từ năm học 2002-2003 và bắt đầu ở lớp 6.

www.VNMATH.com
P
P
h
h


n
n


m
m
đ
đ


u
u
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T


-
-
2
2
-
-


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


n
n
h
h
ư
ư


t
t
h
h
ế
ế


n
n
à
à
o
o


?
?


C
C
ó
ó


n
n
h
h


n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
i
i


m
m


n
n
à
à
o
o


v
v
c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


?
?


S
S
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a


V
V
i
i


t
t


n
n
a
a
m
m


đ
đ
ã
ã


c
c
h
h


n
n


g
g
i
i


i
i


t
t
h
h
i
i


u
u


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


n
n
h
h
ư
ư


t
t
h
h
ế
ế


n
n
à
à
o
o


(
(
t
t
h
h
e
e
o
o


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
i
i


m
m


n
n
à
à
o
o
)
)


?
?


L
L
i
i


u
u


c
c
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i


i
i


t
t
h
h
i
i


u
u


n
n
à
à
y
y


c
c
ó
ó


g
g
i
i
ú
ú
p
p


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


h
h
i
i


u
u


đ
đ
ư
ư


c
c


«
«


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


t
t
h
h


c
c


t
t
ế
ế


»
»


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


h
h
a
a
y
y


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


?
?


N
N
h
h
ư
ư


đ
đ
ã
ã


n
n
ó
ó
i
i
,
,


đ
đ
â
â
y
y


l
l
à
à


l
l


n
n


đ
đ


u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
ư
ư


c
c


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


t
t
h
h


c
c


đ
đ
ư
ư
a
a


v
v
à
à
o
o


d
d


y
y


t
t
h
h
í
í


đ
đ
i
i


m
m


t
t
r
r
ư
ư


c
c


k
k
h
h
i
i


c
c
ó
ó


t
t
h
h
đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
i
i
ế
ế
n
n


h
h
à
à
n
n
h
h


d
d


y
y


đ
đ


i
i


t
t
r
r
à
à


(
(
t
t
n
n
ă
ă
m
m


h
h


c
c


2
2
0
0
0
0
6
6
-
-
2
2
0
0
0
0
7
7
)
)
.
.


V
V
ì
ì


v
v


y
y


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


c
c
à
à
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


t
t
â
â
m
m


đ
đ
ế
ế
n
n


v
v


n
n


đ
đ
n
n
à
à
y
y


v
v
à
à


q
q
u
u
y
y
ế
ế
t
t


đ
đ


n
n
h
h


c
c
h
h


n
n


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


v
v
i
i


c
c


d
d


y
y


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


h
h


c
c


p
p
h
h
t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g
.
.


C
C
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


h
h
y
y


v
v


n
n
g
g


r
r


n
n
g
g


n
n
h
h


n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


n
n
h
h
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


p
p
h
h


m
m


v
v
i
i


l
l
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


n
n
à
à
y
y


c
c
ó
ó


t
t
h
h
g
g
i
i
ú
ú
p
p


t
t
h
h


y
y


đ
đ
ư
ư


c
c


p
p
h
h


n
n


n
n
à
à
o
o


t
t
h
h


c
c


t
t
ế
ế


c
c


a
a


v
v
i
i


c
c


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a


b
b


n
n
g
g


v
v
i
i


c
c


t
t
ì
ì
m
m


k
k
i
i
ế
ế
m
m


m
m


t
t


s
s
y
y
ế
ế
u
u


t
t
c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
r
r
l
l


i
i


c
c
á
á
c
c


c
c
â
â
u
u


h
h


i
i


b
b
a
a
n
n


đ
đ


u
u


d
d
ư
ư


i
i


đ
đ
â
â
y
y
:
:


C
C
ó
ó


n
n
h
h


n
n
g
g


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


n
n
à
à
o
o


c
c
h
h
o
o


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


?
?


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
ư
ư


c
c


s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


n
n
h
h
ư
ư


t
t
h
h
ế
ế


n
n
à
à
o
o


?
?


Q
Q
u
u
a
a
n
n


h
h
g
g
i
i


a
a


t
t
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê


v
v
à
à


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
h
h
h
h
i
i


n
n


r
r
a
a


s
s
a
a
o
o


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a


?
?


C
C
á
á
c
c
h
h


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


c
c


a
a


s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a


c
c
ó
ó
n
n
h
h


h
h
ư
ư


n
n
g
g


g
g
ì
ì


đ
đ
ế
ế
n
n


v
v
i
i


c
c


h
h


c
c


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


?
?


§
§


I
I
I
I
.
.


K
K
H
H
U
U
N
N
G
G


L
L
Ý
Ý


T
T
H
H
U
U
Y
Y


T
T


T
T
H
H
A
A
M
M


C
C
H
H
I
I


U
U


Đ
Đ
t
t
ì
ì
m
m


k
k
i
i
ế
ế
m
m


c
c
á
á
c
c


y
y
ế
ế
u
u


t
t
c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
r
r
l
l


i
i


c
c
á
á
c
c


c
c
â
â
u
u


h
h


i
i


t
t
r
r
ê
ê
n
n
,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


đ
đ


t
t


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c


a
a


m
m
ì
ì
n
n
h
h


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


k
k
h
h
u
u
ô
ô
n
n


k
k
h
h
c
c


a
a


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


t
t
o
o
á
á
n
n
,
,


c
c
t
t
h
h
l
l
à
à


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


n
n
h
h
â
â
n
n


c
c
h
h


n
n
g
g


h
h


c
c
,
,


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


v
v
à
à


đ
đ
á
á
n
n


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e
.
.


I
I
I
I
.
.
1
1
.
.


L
L
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


n
n
h
h
â
â
n
n


c
c
h
h


n
n
g
g


h
h


c
c


đ
đ
â
â
y
y
,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


c
c
h
h
m
m
ô
ô


t
t
n
n
g
g


n
n


g
g


n
n


h
h
a
a
i
i


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


c
c


n
n


t
t
h
h
a
a
m
m


c
c
h
h
i
i
ế
ế
u
u


c
c


a
a


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


n
n
h
h
â
â
n
n


c
c
h
h


n
n
g
g


h
h


c
c


đ
đ
t
t
ì
ì
m
m


c
c
â
â
u
u


t
t
r
r
l
l


i
i


c
c
h
h
o
o


n
n
h
h


n
n
g
g


c
c
â
â
u
u


h
h


i
i


đ
đ


t
t


r
r
a
a
.
.


Q
Q
u
u
a
a
n
n


h
h
t
t
h
h
c
c
h
h
ế
ế
,
,


q
q
u
u
a
a
n
n


h
h
c
c
á
á


n
n
h
h
â
â
n
n
.
.


Q
Q
u
u
a
a
n
n


h
h
t
t
h
h
c
c
h
h
ế
ế
:
:
Q
Q
u
u
a
a
n
n


h
h
R
R
(
(
I
I
,
,
O
O
)
)


c
c


a
a


t
t
h
h
c
c
h
h
ế
ế


I
I


v
v


i
i


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


O
O


l
l
à
à


t
t


p
p


h
h


p
p


c
c
á
á
c
c


t
t
á
á
c
c


đ
đ


n
n
g
g


q
q
u
u
a
a


l
l


i
i


m
m
à
à


t
t
h
h
c
c
h
h
ế
ế


I
I


c
c
ó
ó


v
v


i
i


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


O
O
.
.


N
N
ó
ó


c
c
h
h
o
o


b
b
i
i
ế
ế
t
t


O
O


x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


đ
đ
â
â
u
u
,
,


n
n
h
h
ư
ư


t
t
h
h
ế
ế


n
n
à
à
o
o
,
,


t
t


n
n


t
t


i
i


r
r
a
a


s
s
a
a
o
o
,
,


c
c
ó
ó


v
v
a
a
i
i


t
t
r
r
ò
ò


g
g
ì
ì
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


I
I


?
?


Q
Q
u
u
a
a
n
n


h
h
c
c
á
á


n
n
h
h
â
â
n
n
:
:
Q
Q
u
u
a
a
n
n


h
h
R
R
(
(
X
X
,
,
O
O
)
)


c
c


a
a


c
c
á
á


n
n
h
h
â
â
n
n


X
X


v
v


i
i


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


O
O


l
l
à
à


t
t


p
p


h
h


p
p


c
c
á
á
c
c


t
t
á
á
c
c


đ
đ


n
n
g
g


q
q
u
u
a
a


l
l


i
i


m
m
à
à


c
c
á
á


n
n
h
h
â
â
n
n


X
X


c
c
ó
ó


v
v


i
i


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


O
O
.
.


N
N
ó
ó


c
c
h
h
o
o


b
b
i
i
ế
ế
t
t


X
X


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ


g
g
ì
ì
,
,


h
h
i
i


u
u


n
n
h
h
ư
ư


t
t
h
h
ế
ế


n
n
à
à
o
o


v
v
O
O
,
,


c
c
ó
ó


t
t
h
h
t
t
h
h
a
a
o
o


t
t
á
á
c
c


O
O


r
r
a
a


s
s
a
a
o
o


?
?


V
V
i
i


c
c


h
h


c
c


t
t


p
p


c
c


a
a


c
c
á
á


n
n
h
h
â
â
n
n


X
X


v
v
đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


O
O


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


l
l
à
à


q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t


l
l


p
p


h
h
a
a
y
y


đ
đ
i
i


u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


m
m


i
i


q
q
u
u
a
a
n
n


h
h
R
R
(
(
X
X
,
,
O
O
)
)
.
.


H
H
i
i


n
n


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
,
,


đ
đ


i
i


v
v


i
i


m
m


t
t


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


O
O
,
,


q
q
u
u
a
a
n
n


h
h
c
c


a
a


www.VNMATH.com
P
P
h
h


n
n


m
m
đ
đ


u
u
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T


-
-
3
3
-
-


t
t
h
h
c
c
h
h
ế
ế


I
I


m
m
à
à


c
c
á
á


n
n
h
h
â
â
n
n


X
X


l
l
à
à


m
m


t
t


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


p
p
h
h


n
n
,
,


l
l
u
u
ô
ô
n
n


l
l
u
u
ô
ô
n
n


đ
đ
l
l


i
i


m
m


t
t


d
d


u
u
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


h
h
R
R
(
(
X
X
,
,
O
O
)
)
.
.


M
M
u
u


n
n


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


R
R
(
(
X
X
,
,
O
O
)
)
,
,


t
t
a
a


c
c


n
n


đ
đ


t
t


n
n
ó
ó


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


R
R
(
(
I
I
,
,
O
O
)
)
.
.


T
T
c
c
h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


H
H
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


l
l
à
à


m
m


t
t


b
b
p
p
h
h


n
n


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m


t
t


x
x
ã
ã


h
h


i
i
;
;


t
t
h
h


c
c


t
t
ế
ế


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


l
l
à
à


m
m


t
t


k
k
i
i


u
u


t
t
h
h


c
c


t
t
h
h
ế
ế


x
x
ã
ã


h
h


i
i


n
n
ê
ê
n
n


c
c


n
n


x
x
â
â
y
y


d
d


n
n
g
g


m
m


t
t


m
m
ô
ô


h
h
ì
ì
n
n
h
h


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


m
m
ô
ô


t
t
v
v
à
à


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


t
t
h
h


c
c


t
t
ế
ế


đ
đ
ó
ó
.
.


C
C
h
h
í
í
n
n
h
h


t
t
r
r
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
i
i


m
m


n
n
à
à
y
y


m
m
à
à


Y
Y
v
v
e
e
s
s


C
C
h
h
e
e
v
v
a
a
l
l
l
l
a
a
r
r
d
d


(
(
1
1
9
9
9
9
8
8
)
)


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


p
p
r
r
a
a
x
x
é
é
o
o
l
l
o
o
g
g
i
i
e
e
.
.


T
T
h
h
e
e
o
o


C
C
h
h
e
e
v
v
a
a
l
l
l
l
a
a
r
r
d
d
,
,


m
m


i
i


p
p
r
r
a
a
x
x
é
é
o
o
l
l
o
o
g
g
i
i
e
e


l
l
à
à


m
m


t
t


b
b
g
g


m
m


4
4


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


p
p
h
h


n
n


[
[
T
T
,
,


τ
τ
,
,


θ
θ
,
,


Θ
Θ
]
]


,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


đ
đ
ó
ó


T
T


l
l
à
à


m
m


t
t


k
k
i
i


u
u


n
n
h
h
i
i


m
m


v
v


,
,


τ
τ


l
l
à
à


k
k
t
t
h
h
u
u


t
t


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


g
g
i
i


i
i


q
q
u
u
y
y
ế
ế
t
t


T
T
;
;


θ
θ


l
l
à
à


c
c
ô
ô
n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
g
g
i
i


i
i


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


c
c
h
h
o
o


k
k
t
t
h
h
u
u


t
t


τ
τ
,
,


c
c
ò
ò
n
n


Θ
Θ


l
l
à
à


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


g
g
i
i


i
i


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


c
c
h
h
o
o


c
c
ô
ô
n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
θ
θ
.
.
M
M


t
t


p
p
r
r
a
a
x
x
é
é
o
o
l
l
o
o
g
g
i
i
e
e


m
m
à
à


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


p
p
h
h


n
n


đ
đ


u
u


m
m
a
a
n
n
g
g


b
b


n
n


c
c
h
h


t
t


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


đ
đ
ư
ư


c
c


g
g


i
i


l
l
à
à


m
m


t
t


t
t
c
c
h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c
.
.


B
B
o
o
s
s
c
c
h
h


M
M
.
.


v
v
à
à


Y
Y
.
.


C
C
h
h
e
e
v
v
a
a
l
l
l
l
a
a
r
r
d
d


(
(
1
1
9
9
9
9
9
9
)
)


n
n
ó
ó
i
i


r
r
õ
õ


:
:


«
«


M
M


i
i


q
q
u
u
a
a
n
n


h
h
t
t
h
h
c
c
h
h
ế
ế


v
v


i
i


m
m


t
t


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g
,
,


đ
đ


i
i


v
v


i
i


m
m


t
t


v
v
t
t
r
r
í
í


t
t
h
h
c
c
h
h
ế
ế


x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h
,
,


đ
đ
ư
ư


c
c


đ
đ


n
n
h
h


h
h
ì
ì
n
n
h
h


v
v
à
à


b
b
i
i
ế
ế
n
n


đ
đ


i
i


b
b


i
i


m
m


t
t


t
t


p
p


h
h


p
p


n
n
h
h


n
n
g
g


n
n
h
h
i
i


m
m


v
v
m
m
à
à


c
c
á
á


n
n
h
h
â
â
n
n


c
c
h
h
i
i
ế
ế
m
m


v
v
t
t
r
r
í
í


n
n
à
à
y
y


p
p
h
h


i
i


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n
,
,


n
n
h
h
v
v
à
à
o
o


n
n
h
h


n
n
g
g


k
k
t
t
h
h
u
u


t
t


x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h
.
.


C
C
h
h
í
í
n
n
h
h


v
v
i
i


c
c


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


n
n
h
h


n
n
g
g


n
n
h
h
i
i


m
m


v
v
k
k
h
h
á
á
c
c


n
n
h
h
a
a
u
u


m
m
à
à


c
c
á
á


n
n
h
h
â
â
n
n


p
p
h
h


i
i


l
l
à
à
m
m


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


s
s
u
u


t
t


c
c
u
u


c
c


đ
đ


i
i


m
m
ì
ì
n
n
h
h


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


n
n
h
h


n
n
g
g


t
t
h
h
c
c
h
h
ế
ế


k
k
h
h
á
á
c
c


n
n
h
h
a
a
u
u
,
,


đ
đ
ó
ó


n
n
ó
ó


l
l
à
à


m
m


t
t


c
c
h
h
t
t
h
h
(
(
l
l


n
n


l
l
ư
ư


t
t


h
h
a
a
y
y


đ
đ


n
n
g
g


t
t
h
h


i
i
)
)
,
,


d
d


n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


l
l
à
à
m
m


n
n


y
y


s
s
i
i
n
n
h
h


m
m


i
i


q
q
u
u
a
a
n
n


h
h
c
c
á
á


n
n
h
h
â
â
n
n


c
c


a
a


n
n
ó
ó


v
v


i
i


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g


n
n
ó
ó
i
i


t
t
r
r
ê
ê
n
n


»
»
.
.


D
D
o
o


đ
đ
ó
ó
,
,


v
v
i
i


c
c


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


c
c
á
á
c
c


t
t
c
c
h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


O
O


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
a
a


v
v


c
c
h
h


r
r
õ
õ


m
m


i
i


q
q
u
u
a
a
n
n


h
h
R
R
(
(
I
I
,
,
O
O
)
)


c
c


a
a


t
t
h
h
c
c
h
h
ế
ế


I
I


đ
đ


i
i


v
v


i
i


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


O
O
,
,


t
t
đ
đ
ó
ó


h
h
i
i


u
u


đ
đ
ư
ư


c
c


q
q
u
u
a
a
n
n


h
h
m
m
à
à


c
c
á
á


n
n
h
h
â
â
n
n


X
X


(
(
c
c
h
h
i
i
ế
ế
m
m
m
m


t
t


v
v
t
t
r
r
í
í


n
n
à
à
o
o


đ
đ
ó
ó


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


I
I


g
g
i
i
á
á
o
o


v
v
i
i
ê
ê
n
n


h
h
a
a
y
y


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


c
c
h
h


n
n
g
g


h
h


n
n
)
)


d
d
u
u
y
y


t
t
r
r
ì
ì


đ
đ


i
i


v
v


i
i


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


O
O
.
.


V
V
i
i


c
c


c
c
h
h
r
r
õ
õ


c
c
á
á
c
c


t
t
c
c
h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


O
O


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


g
g
i
i
ú
ú
p
p


t
t
a
a


x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


m
m


t
t


s
s
q
q
u
u
i
i


t
t


c
c


c
c


a
a


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e
:
:


m
m


i
i


c
c
á
á


n
n
h
h
â
â
n
n


c
c
ó
ó


q
q
u
u
y
y


n
n


l
l
à
à
m
m


g
g
ì
ì
,
,


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


c
c
ó
ó


q
q
u
u
y
y


n
n


l
l
à
à
m
m


g
g
ì
ì
,
,


c
c
ó
ó


t
t
h
h
s
s
d
d


n
n
g
g


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


O
O


n
n
h
h
ư
ư


t
t
h
h
ế
ế


n
n
à
à
o
o


c
c
h
h


n
n
g
g


h
h


n
n
.
.


I
I
I
I
.
.
2
2
.
.


H
H


p
p


đ
đ


n
n
g
g


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e
H
H


p
p


đ
đ


n
n
g
g


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


m
m


t
t


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g


d
d


y
y


h
h


c
c


l
l
à
à


s
s
m
m
ô
ô


h
h
ì
ì
n
n
h
h


h
h
ó
ó
a
a


c
c
á
á
c
c


q
q
u
u
y
y


n
n


l
l


i
i


v
v
à
à


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


v
v
n
n
g
g


m
m
n
n


c
c


a
a


g
g
i
i
á
á
o
o


v
v
i
i
ê
ê
n
n


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư


c
c


a
a


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


đ
đ


i
i


v
v


i
i


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g


đ
đ
ó
ó
.
.


N
N
ó
ó


l
l
à
à


m
m


t
t


t
t


p
p


h
h


p
p


n
n
h
h


n
n
g
g


q
q
u
u
y
y


t
t


c
c


(
(
t
t
h
h
ư
ư


n
n
g
g


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


đ
đ
ư
ư


c
c


p
p
h
h
á
á
t
t


b
b
i
i


u
u


t
t
ư
ư


n
n
g
g


m
m
i
i
n
n
h
h
)
)


p
p
h
h
â
â
n
n


c
c
h
h
i
i
a
a


v
v
à
à


g
g
i
i


i
i


h
h


n
n


t
t
r
r
á
á
c
c
h
h


n
n
h
h
i
i


m
m


c
c


a
a


m
m


i
i


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


v
v
i
i
ê
ê
n
n
,
,


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


v
v
à
à


g
g
i
i
á
á
o
o


v
v
i
i
ê
ê
n
n
,
,


v
v
m
m


t
t


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


đ
đ
ư
ư


c
c


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y
.
.


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
a
a


g
g
i
i


i
i


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


c
c
á
á
c
c
n
n
g
g


x
x
c
c


a
a


g
g
i
i
á
á
o
o


v
v
i
i
ê
ê
n
n


v
v
à
à


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h
,
,


t
t
ì
ì
m
m


r
r
a
a


ý
ý


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


c
c


a
a


n
n
h
h


n
n
g
g


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


m
m
à
à


h
h
t
t
i
i
ế
ế
n
n


h
h
à
à
n
n
h
h
,
,


t
t
đ
đ
ó
ó


c
c
ó
ó


t
t
h
h
g
g
i
i


i
i


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


m
m


t
t


c
c
á
á
c
c
h
h


r
r
õ
õ


r
r
à
à
n
n
g
g


v
v
à
à


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


n
n
h
h


n
n
g
g


s
s
k
k
i
i


n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


l
l


p
p


h
h


c
c
.
.


www.VNMATH.com
P
P
h
h


n
n


m
m
đ
đ


u
u
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T


-
-
4
4
-
-


T
T
h
h
e
e
o
o


A
A
n
n
n
n
i
i
e
e


B
B
E
E
S
S
S
S
O
O
T
T


v
v
à
à


C
C
l
l
a
a
u
u
d
d
e
e


C
C
O
O
M
M
I
I
T
T
I
I


(
(
2
2
0
0
0
0
0
0
)
)
,
,


đ
đ
t
t
h
h


y
y


đ
đ
ư
ư


c
c


h
h
i
i


u
u
n
n
g
g


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e
,
,


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
a
a


c
c
ó
ó


t
t
h
h
t
t
i
i
ế
ế
n
n


h
h
à
à
n
n
h
h


n
n
h
h
ư
ư


s
s
a
a
u
u
:
:


T
T


o
o


r
r
a
a


m
m


t
t


b
b
i
i
ế
ế
n
n


l
l
o
o


n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


h
h
t
t
h
h


n
n
g
g


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y


s
s
a
a
o
o


c
c
h
h
o
o


c
c
ó
ó


t
t
h
h
đ
đ


t
t


n
n
h
h


n
n
g
g


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


v
v
i
i
ê
ê
n
n


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


(
(
g
g
i
i
á
á
o
o


v
v
i
i
ê
ê
n
n


v
v
à
à


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h
)
)


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m


t
t


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


k
k
h
h
á
á
c
c


l
l


,
,


đ
đ
ư
ư


c
c


g
g


i
i


l
l
à
à


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


p
p
h
h
á
á


v
v
h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


b
b


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


:
:


T
T
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


c
c
á
á
c
c


đ
đ
i
i


u
u


k
k
i
i


n
n


s
s
d
d


n
n
g
g


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c
.
.


L
L


i
i


d
d


n
n
g
g


v
v
i
i


c
c


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


c
c
h
h
ư
ư
a
a


b
b
i
i
ế
ế
t
t


v
v


n
n


d
d


n
n
g
g


m
m


t
t


s
s
t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


n
n
à
à
o
o


đ
đ
ó
ó
.
.


T
T
đ
đ


t
t


m
m
ì
ì
n
n
h
h


r
r
a
a


n
n
g
g
o
o
à
à
i
i


l
l
ĩ
ĩ
n
n
h
h


v
v


c
c


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


đ
đ
a
a
n
n
g
g


x
x
é
é
t
t


h
h
o
o


c
c


s
s
d
d


n
n
g
g


n
n
h
h


n
n
g
g


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


m
m
à
à


c
c


a
a


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


đ
đ
a
a
n
n
g
g


x
x
é
é
t
t


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


g
g
i
i


i
i


q
q
u
u
y
y
ế
ế
t
t


đ
đ
ư
ư


c
c
.
.


L
L
à
à
m
m


c
c
h
h
o
o


g
g
i
i
á
á
o
o


v
v
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ


i
i


m
m


t
t


v
v


i
i


n
n
h
h


n
n
g
g
n
n
g
g


x
x
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


v
v


i
i


đ
đ
i
i


u
u


m
m
à
à


h
h
m
m
o
o
n
n
g
g


đ
đ


i
i


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h
.
.


P
P
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


p
p
h
h


n
n


c
c


a
a


h
h
t
t
h
h


n
n
g
g


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y


đ
đ
a
a
n
n
g
g


t
t


n
n


t
t


i
i
,
,


b
b


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h
:
:


N
N
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c
â
â
u
u


t
t
r
r
l
l


i
i


c
c


a
a


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


k
k
h
h
i
i


h
h


c
c
.
.


P
P
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


c
c
á
á
c
c


đ
đ
á
á
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


c
c


a
a


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


v
v
i
i


c
c


s
s
d
d


n
n
g
g


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c
.
.


P
P
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


n
n
h
h


n
n
g
g


b
b
à
à
i
i


t
t


p
p


đ
đ
ư
ư


c
c


g
g
i
i


i
i


h
h
o
o


c
c


đ
đ
ư
ư


c
c


ư
ư
u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


h
h
ơ
ơ
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a
.
.


Đ
Đ


c
c


b
b
i
i


t
t
,
,


t
t
a
a


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


c
c
ó
ó


t
t
h
h
n
n
h
h


n
n


r
r
a
a


m
m


t
t


s
s
y
y
ế
ế
u
u


t
t
c
c


a
a


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


đ
đ


c
c


t
t
h
h
ù
ù


c
c
h
h
o
o


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


b
b


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


n
n
h
h


n
n
g
g


t
t
i
i
ê
ê
u
u


c
c
h
h
í
í


h
h


p
p


t
t
h
h


c
c


h
h
ó
ó
a
a


v
v
i
i


c
c


s
s
d
d


n
n
g
g


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


v
v
ì
ì


v
v
i
i


c
c


s
s
d
d


n
n
g
g


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


đ
đ
ó
ó


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


c
c
h
h
đ
đ
ư
ư


c
c


q
q
u
u
y
y


đ
đ


n
n
h
h


b
b


i
i


c
c
á
á
c
c


v
v
ă
ă
n
n


b
b


n
n


h
h
a
a
y
y


b
b


i
i


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


c
c


a
a


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


m
m
à
à


c
c
ò
ò
n
n


p
p
h
h
t
t
h
h
u
u


c
c


v
v
à
à
o
o


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


v
v


n
n


d
d


n
n
g
g


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c
,
,


v
v
à
à
o
o


n
n
h
h


n
n
g
g


ư
ư


c
c


đ
đ


n
n
h
h


đ
đ
ư
ư


c
c


h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


(
(
t
t
r
r
ê
ê
n
n


c
c
ơ
ơ


s
s
m
m


c
c


t
t
i
i
ê
ê
u
u


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e
)
)


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y
.
.


N
N
h
h


n
n
g
g


t
t
i
i
ê
ê
u
u


c
c
h
h
í
í


x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


t
t
í
í
n
n
h
h


h
h


p
p


t
t
h
h


c
c


c
c


a
a


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


n
n
à
à
y
y


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


c
c
ò
ò
n
n


p
p
h
h
t
t
h
h
u
u


c
c


v
v
à
à
o
o


b
b


n
n


t
t
h
h
â
â
n
n


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


n
n


a
a


m
m
à
à


p
p
h
h
t
t
h
h
u
u


c
c


v
v
à
à
o
o


c
c
á
á
c
c


r
r
à
à
n
n
g
g


b
b
u
u


c
c


c
c


a
a


h
h
t
t
h
h


n
n
g
g


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e
.
.


B
B


t
t


k
k
v
v
i
i


c
c


d
d


y
y


m
m


t
t


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


m
m


i
i


n
n
à
à
o
o


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


t
t


o
o


r
r
a
a


n
n
h
h


n
n
g
g


p
p
h
h
á
á


v
v
h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


s
s
o
o


v
v


i
i


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


c
c
ũ
ũ


v
v
à
à


đ
đ
ò
ò
i
i


h
h


i
i


t
t
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


l
l
ư
ư


n
n
g
g


l
l


i
i


n
n
h
h


n
n
g
g


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


m
m


i
i
:
:


h
h


c
c


t
t


p
p


l
l
à
à


q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


l
l
à
à
m
m


q
q
u
u
e
e
n
n


v
v


i
i


g
g
i
i
á
á


t
t
r
r
c
c


a
a


n
n
h
h


n
n
g
g


s
s
p
p
h
h
á
á


v
v
n
n
à
à
y
y


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a


t
t
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


l
l
ư
ư


n
n
g
g


v
v


i
i


g
g
i
i
á
á
o
o


v
v
i
i
ê
ê
n
n
.
.


T
T
h
h
e
e
o
o


B
B
r
r
o
o
u
u
s
s
s
s
e
e
a
a
u
u
,
,


s
s
t
t
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


l
l
ư
ư


n
n
g
g


n
n
à
à
y
y


t
t


o
o


r
r
a
a


m
m


t
t


l
l
o
o


i
i


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


c
c
ó
ó


l
l
u
u


t
t


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i
n
n


đ
đ


n
n
h
h


t
t


m
m


t
t
h
h


i
i
,
,


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


v
v
i
i
ê
ê
n
n


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h
,
,


n
n
h
h


t
t


l
l
à
à


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h
,
,


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


c
c
á
á
c
c


q
q
u
u
y
y
ế
ế
t
t


đ
đ


n
n
h
h


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m


t
t


c
c
h
h


n
n
g
g


m
m


c
c


a
a
n
n


t
t
o
o
à
à
n
n


n
n
à
à
o
o


đ
đ
ó
ó
,
,


c
c


n
n


t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t


đ
đ
b
b


o
o


đ
đ


m
m


c
c
h
h
o
o


h
h
s
s
đ
đ


c
c


l
l


p
p


đ
đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


c
c


a
a


q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


l
l
ĩ
ĩ
n
n
h
h


h
h


i
i
.
.


V
V
i
i


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


q
q
u
u
y
y


t
t


c
c


c
c


a
a


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


l
l
à
à


c
c


n
n


t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t


v
v
ì
ì


đ
đ
c
c
h
h
u
u


n
n


b
b
c
c
h
h
o
o


t
t
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


l
l
a
a
i
i
,
,


g
g
i
i
á
á
o
o


v
v
i
i
ê
ê
n
n


p
p
h
h


i
i


x
x
e
e
m
m


x
x
é
é
t
t


đ
đ
ế
ế
n
n


q
q
u
u
á
á


k
k
h
h
m
m
à
à


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


h
h
i
i


n
n


h
h
à
à
n
n
h
h


l
l
à
à


d
d


n
n
g
g


t
t
h
h
h
h
i
i


n
n


t
t
h
h


c
c


t
t
ế
ế


c
c


a
a


n
n
ó
ó
.
.


H
H


p
p


đ
đ


n
n
g
g


m
m
à
à


g
g
i
i
á
á
o
o


v
v
i
i
ê
ê
n
n


t
t
á
á
c
c


đ
đ


n
n
g
g


t
t
i
i
ế
ế
n
n


t
t
r
r
i
i


n
n


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


l
l
i
i
ê
ê
n
n


t
t


c
c
,
,


m
m
à
à


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t


o
o


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


t
t
m
m


t
t


c
c
h
h
u
u


i
i


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
r
r


t
t


n
n
h
h
n
n


i
i


t
t
i
i
ế
ế
p
p


n
n
h
h
a
a
u
u
,
,


t
t
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
n
n
g
g


v
v


i
i


n
n
h
h


n
n
g
g


s
s
p
p
h
h
á
á


v
v
h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g
.
.


P
P
h
h
á
á


v
v
h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


l
l
à
à


n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n


t
t


c
c


c
c
h
h
đ
đ


o
o


đ
đ
c
c
ó
ó


s
s
t
t
i
i
ế
ế
n
n


t
t
r
r
i
i


n
n


m
m
o
o
n
n
g
g


đ
đ


i
i
.
.


I
I
I
I
.
.
3
3
.
.


Đ
Đ
á
á
n
n


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


T
T
h
h
e
e
o
o


A
A
r
r
t
t
i
i
g
g
u
u
e
e


M
M
.
.


(
(
1
1
9
9
8
8
8
8
)
)


v
v
à
à


C
C
h
h
e
e
v
v
a
a
l
l
l
l
a
a
r
r
d
d


Y
Y
.
.


(
(
1
1
9
9
8
8
2
2
)
)
,
,


đ
đ
á
á
n
n


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


l
l
à
à


m
m


t
t


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


d
d


y
y


h
h


c
c


đ
đ
ư
ư


c
c


x
x
â
â
y
y


d
d


n
n
g
g


b
b


i
i


n
n
h
h
à
à


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
,
,


l
l
à
à


m
m


t
t


h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h


c
c


c
c
ô
ô
n
n
g
g


v
v
i
i


c
c


www.VNMATH.com
P
P
h
h


n
n


m
m
đ
đ


u
u
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T


-
-
5
5
-
-


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


t
t


a
a


n
n
h
h
ư
ư


c
c
ô
ô
n
n
g
g


v
v
i
i


c
c


c
c


a
a


n
n
g
g
ư
ư


i
i


k
k
s
s
ư
ư
:
:


n
n
ó
ó


d
d


a
a


t
t
r
r
ê
ê
n
n


k
k
i
i
ế
ế
n
n


t
t
h
h


c
c


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


t
t
h
h
u
u


c
c


l
l
ĩ
ĩ
n
n
h
h


v
v


c
c


c
c


a
a


m
m
ì
ì
n
n
h
h


đ
đ
l
l
à
à
m
m


v
v
i
i


c
c


t
t
r
r
ê
ê
n
n


c
c
á
á
c
c


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g


p
p
h
h


c
c


t
t


p
p


h
h
ơ
ơ
n
n


n
n
h
h
i
i


u
u


s
s
o
o


v
v


i
i


c
c
á
á
c
c


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g


đ
đ
ư
ư


c
c


s
s
à
à
n
n
g
g


l
l


c
c


c
c


a
a


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c
.
.


S
S
a
a
u
u


đ
đ
â
â
y
y


l
l
à
à


m
m


t
t


s
s
y
y
ế
ế
u
u


t
t
v
v
k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


đ
đ
á
á
n
n


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e
:
:


C
C
h
h


c
c


n
n
ă
ă
n
n
g
g


k
k
é
é
p
p


c
c


a
a


đ
đ
á
á
n
n


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e
Đ
Đ
á
á
n
n


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n
:
:


m
m


t
t


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


t
t
r
r
ê
ê
n
n


h
h
t
t
h
h


n
n
g
g


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y
,
,


d
d


a
a


t
t
r
r
ê
ê
n
n


c
c
á
á
c
c


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


t
t
r
r
ư
ư


c
c
.
.


m
m


t
t


k
k
i
i


m
m


c
c
h
h


n
n
g
g


v
v
n
n
h
h


n
n
g
g


x
x
â
â
y
y


d
d


n
n
g
g


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


b
b


n
n
g
g


v
v
i
i


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
,
,


b
b


n
n
g
g


v
v
i
i


c
c


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m


t
t


h
h
t
t
h
h


n
n
g
g


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y
.
.


C
C
á
á
c
c


p
p
h
h
a
a


k
k
h
h
á
á
c
c


n
n
h
h
a
a
u
u


c
c


a
a


p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


đ
đ
á
á
n
n


:
:


1
1
.
.


C
C
á
á
c
c


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


b
b
a
a
n
n


đ
đ


u
u
:
:


d
d


a
a


t
t
r
r
ê
ê
n
n


C
C
á
á
c
c


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


l
l
ĩ
ĩ
n
n
h
h


v
v


c
c


M
M


t
t


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


v
v
t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


M
M


t
t


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


c
c
á
á
c
c


k
k
i
i
ế
ế
n
n


t
t
h
h


c
c


c
c


a
a


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


(
(
c
c
á
á
c
c


q
q
u
u
a
a
n
n


n
n
i
i


m
m
)
)
,
,


c
c
á
á
c
c


k
k
h
h
ó
ó


k
k
h
h
ă
ă
n
n


g
g


p
p


p
p
h
h


i
i


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


v
v
i
i


c
c


h
h


c
c


(
(
c
c
á
á
c
c


c
c
h
h
ư
ư


n
n
g
g


n
n
g
g


i
i
)
)


M
M


t
t


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
c
c
h
h
ế
ế


(
(
c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
,
,


s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a
,
,


)
)


2
2
.
.


Q
Q
u
u
a
a
n
n


n
n
i
i


m
m


v
v
l
l


p
p


(
(
k
k


c
c
h
h


b
b


n
n
)
)
,
,
p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


a
a


p
p
r
r
i
i
o
o
r
r
i
i


v
v
à
à


v
v
i
i


c
c


t
t
c
c
h
h


c
c


t
t


p
p


d
d
l
l
i
i


u
u
.
.


3
3
.
.


T
T
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


v
v
à
à


t
t
c
c
h
h


c
c


c
c
á
á
c
c


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t
.
.


4
4
.
.


P
P
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


a
a


p
p
o
o
s
s
t
t
e
e
r
r
i
i
o
o
r
r
i
i


v
v
à
à


s
s
h
h


p
p


t
t
h
h


c
c


h
h
ó
ó
a
a


n
n


i
i


t
t


i
i
.
.


§
§


I
I
I
I
I
I
.
.


T
T
R
R
Ì
Ì
N
N
H
H


B
B
À
À
Y
Y


L
L


I
I


C
C
Â
Â
U
U


H
H


I
I


N
N
G
G
H
H
I
I
Ê
Ê
N
N


C
C


U
U


M
M


C
C


Đ
Đ
Í
Í
C
C
H
H


N
N
G
G
H
H
I
I
Ê
Ê
N
N


C
C


U
U


T
T
r
r
o
o
n
n
g
g


k
k
h
h
u
u
ô
ô
n
n


k
k
h
h
c
c


a
a


p
p
h
h


m
m


v
v
i
i


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t
h
h
a
a
m
m


c
c
h
h
i
i
ế
ế
u
u


đ
đ
ã
ã


l
l


a
a


c
c
h
h


n
n
,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


l
l


i
i


d
d
ư
ư


i
i


đ
đ
â
â
y
y


n
n
h
h


n
n
g
g


c
c
â
â
u
u


h
h


i
i


m
m
à
à


v
v
i
i


c
c


t
t
ì
ì
m
m


k
k
i
i
ế
ế
m
m


m
m


t
t


s
s
y
y
ế
ế
u
u


t
t
c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
r
r
l
l


i
i


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


l
l
à
à


t
t
r
r


n
n
g
g


t
t
â
â
m
m


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c


a
a


l
l
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


n
n
à
à
y
y
:
:


Q
Q
1
1
.
.


N
N
h
h


n
n
g
g


đ
đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


n
n
à
à
o
o


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c
ó
ó


t
t
h
h
đ
đ
ư
ư


c
c


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


v
v
à
à


t
t


n
n
g
g


h
h


p
p


t
t
c
c
á
á
c
c


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


đ
đ
ã
ã


c
c
ó
ó


?
?


N
N
h
h


n
n
g
g


k
k
i
i


u
u


b
b
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n
,
,


k
k
i
i


u
u


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


n
n
à
à
o
o


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


v
v
à
à


t
t
á
á
c
c


đ
đ


n
n
g
g


?
?


N
N
h
h


n
n
g
g


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


n
n
à
à
o
o


k
k
h
h
á
á
c
c


g
g
ó
ó
p
p


p
p
h
h


n
n


l
l
à
à
m
m


n
n


y
y


s
s
i
i
n
n
h
h


v
v
à
à


t
t
i
i
ế
ế
n
n


t
t
r
r
i
i


n
n


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


n
n
à
à
y
y


?
?


Q
Q
2
2
.
.


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


n
n
h
h
ư
ư


t
t
h
h
ế
ế


n
n
à
à
o
o


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a


l
l


p
p


1
1
1
1


d
d
ù
ù
n
n
g
g


c
c
h
h
o
o


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
í
í


đ
đ
i
i


m
m


c
c


a
a


p
p
h
h
â
â
n
n


b
b
a
a
n
n


K
K
H
H
T
T
N
N


h
h
i
i


n
n


h
h
à
à
n
n
h
h


?
?


T
T
h
h
e
e
o
o


n
n
h
h


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


n
n
à
à
o
o


?
?


C
C
á
á
c
c
h
h


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


n
n
à
à
o
o


c
c
h
h
i
i
ế
ế
m
m


ư
ư
u
u


t
t
h
h
ế
ế


?
?


Q
Q
3
3
.
.


N
N
h
h


n
n
g
g


q
q
u
u
y
y


t
t


c
c


n
n
à
à
o
o


c
c


a
a


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


đ
đ
ư
ư


c
c


h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


g
g
i
i


a
a


g
g
i
i
á
á
o
o


v
v
i
i
ê
ê
n
n


v
v
à
à


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


d
d


y
y


h
h


c
c


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


?
?


N
N
ó
ó


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
h
h
h
h
i
i


n
n


c
c
t
t
h
h
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


n
n
h
h


n
n
g
g


k
k
i
i


u
u


n
n
h
h
i
i


m
m


v
v
n
n
à
à
o
o
,
,


n
n
h
h


n
n
g
g


k
k
t
t
h
h
u
u


t
t


n
n
à
à
o
o


?
?


www.VNMATH.com
P
P
h
h


n
n


m
m
đ
đ


u
u
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T


-
-
6
6
-
-


Q
Q
4
4
.
.


N
N
h
h


n
n
g
g


d
d


n
n
g
g


b
b
à
à
i
i


t
t


p
p


n
n
à
à
o
o


đ
đ
ư
ư


c
c


s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a
,
,


s
s
á
á
c
c
h
h


b
b
à
à
i
i


t
t


p
p


ư
ư
u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


h
h
t
t
h
h


n
n
g
g


b
b
à
à
i
i


t
t


p
p


?
?


Q
Q
5
5
.
.


C
C
á
á
c
c
h
h


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


n
n
à
à
y
y


c
c


a
a


s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a


c
c
ó
ó
n
n
h
h


h
h
ư
ư


n
n
g
g


g
g
ì
ì


đ
đ
ế
ế
n
n


v
v
i
i


c
c


h
h


c
c


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


?
?


§
§


I
I
V
V
.
.


P
P
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G


P
P
H
H
Á
Á
P
P


N
N
G
G
H
H
I
I
Ê
Ê
N
N


C
C


U
U


V
V
À
À


C
C


U
U


T
T
R
R
Ú
Ú
C
C


C
C


A
A


L
L
U
U


N
N


V
V
Ă
Ă
N
N


C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


l
l
à
à


p
p
h
h


n
n


m
m
đ
đ


u
u
,
,


b
b
a
a
o
o


g
g


m
m
:
:


l
l
ý
ý


d
d
o
o


c
c
h
h


n
n


đ
đ
t
t
à
à
i
i
,
,


c
c
á
á
c
c


c
c
â
â
u
u


h
h


i
i


b
b
a
a
n
n


đ
đ


u
u
,
,


m
m


c
c


đ
đ
í
í
c
c
h
h


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
,
,


k
k
h
h
u
u
n
n
g
g


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t
h
h
a
a
m
m


c
c
h
h
i
i
ế
ế
u
u
,
,


p
p
h
h


n
n


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


l
l


i
i


c
c
á
á
c
c


c
c
â
â
u
u


h
h


i
i


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
,
,


p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


v
v
à
à


c
c


u
u


t
t
r
r
ú
ú
c
c


c
c


a
a


l
l
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n
.
.


V
V
i
i


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


l
l


c
c
h
h


s
s
t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


v
v
m
m


t
t


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


n
n
à
à
o
o


đ
đ
ó
ó


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


c
c
h
h
c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


l
l
à
à
m
m


r
r
õ
õ


m
m


t
t


s
s
k
k
i
i


u
u


b
b
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n
,
,


k
k
i
i


u
u


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


m
m
à
à


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


đ
đ
ó
ó


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


n
n
à
à
y
y


x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


v
v
à
à


t
t
á
á
c
c


đ
đ


n
n
g
g


m
m


t
t


c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
ư
ư


n
n
g
g


m
m
i
i
n
n
h
h


h
h
a
a
y
y


n
n
g
g


m
m
n
n
,
,


m
m
à
à


c
c
ò
ò
n
n


c
c
n
n
h
h


n
n
g
g


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g
,
,


n
n
h
h


n
n
g
g


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


k
k
h
h
á
á
c
c


c
c
ó
ó


m
m


i
i


q
q
u
u
a
a
n
n


h
h
q
q
u
u
a
a


l
l


i
i


m
m


t
t


t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t


v
v


i
i


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


n
n
à
à
y
y


v
v
à
à


g
g
ó
ó
p
p


p
p
h
h


n
n


v
v
à
à
o
o


s
s
n
n


y
y


s
s
i
i
n
n
h
h


v
v
à
à


p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


c
c


a
a


n
n
ó
ó
.
.


M
M


t
t


c
c
á
á
c
c
h
h


t
t


n
n
g
g


q
q
u
u
á
á
t
t
,
,


n
n
ó
ó


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


l
l
à
à
m
m


r
r
õ
õ


n
n
h
h


n
n
g
g


đ
đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m
.
.


V
V
ì
ì


v
v


y
y
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


2
2


c
c


a
a


l
l
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n
,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


đ
đ
i
i


m
m


l
l


i
i


l
l


c
c
h
h


s
s
h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


v
v
à
à


t
t


n
n
g
g


k
k
ế
ế
t
t


p
p
h
h


n
n


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


d
d


a
a


t
t
r
r
ê
ê
n
n


c
c
á
á
c
c


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
:
:


c
c
á
á
c
c


b
b
à
à
i
i


b
b
á
á
o
o


c
c


a
a


M
M
i
i
c
c
h
h
e
e
l
l


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


B
B
e
e
r
r
n
n
a
a
r
r
d
d


P
P
a
a
r
r
z
z
y
y
s
s
z
z
,
,


J
J
e
e
a
a
n
n
-
-
C
C
l
l
a
a
u
u
d
d
e
e


T
T
h
h
i
i
é
é
n
n
a
a
r
r
d
d
,
,


J
J
e
e
a
a
n
n
-
-
F
F
r
r
a
a
n
n
ç
ç
o
o
i
i
s
s


P
P
i
i
c
c
h
h
a
a
r
r
d
d


(
(
1
1
9
9
9
9
7
7
)
)
.
.


l
l
u
u


n
n


á
á
n
n


t
t
i
i
ế
ế
n
n


s
s
ĩ
ĩ


c
c


a
a


C
C
i
i
l
l
e
e
d
d
a
a


d
d
e
e


Q
Q
u
u
e
e
i
i
r
r
o
o
z
z


e
e


S
S
i
i
l
l
v
v
a
a


C
C
o
o
u
u
t
t
i
i
n
n
h
h
o
o


(
(
2
2
0
0
0
0
1
1
)
)
.
.


T
T
đ
đ
ó
ó
,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


c
c
g
g


n
n
g
g


c
c
h
h
r
r
a
a


n
n
h
h


n
n
g
g


đ
đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


v
v
à
à


c
c
á
á
c
c


c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


n
n
h
h


m
m


t
t
r
r
l
l


i
i


c
c
h
h
o
o


c
c
â
â
u
u


h
h


i
i


Q
Q
1
1
.
.


C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


3
3


l
l
à
à


p
p
h
h


n
n


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
,
,


t
t
à
à
i
i


l
l
i
i


u
u


h
h
ư
ư


n
n
g
g


d
d


n
n


g
g
i
i
á
á
o
o


v
v
i
i
ê
ê
n
n
,
,


s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a
.
.


V
V
à
à


b
b


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


s
s
â
â
u
u


h
h
ơ
ơ
n
n


s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a
,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


s
s
c
c
g
g


n
n
g
g


c
c
h
h
r
r
õ
õ


c
c
á
á
c
c


k
k
i
i


u
u


n
n
h
h
i
i


m
m


v
v


,
,


c
c
á
á
c
c


k
k
t
t
h
h
u
u


t
t
,
,


c
c
ó
ó


m
m


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


p
p
h
h


n
n


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


v
v
à
à


c
c
á
á
c
c


q
q
u
u
i
i


t
t


c
c


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


n
n
g
g


m
m
n
n


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


v
v
i
i


c
c


d
d


y
y
-
-
h
h


c
c


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.


N
N
h
h


n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


n
n
à
à
y
y


s
s
g
g
i
i
ú
ú
p
p


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


r
r
õ
õ


m
m


i
i


q
q
u
u
a
a
n
n


h
h
t
t
h
h
c
c
h
h
ế
ế


v
v


i
i


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g


«
«


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


»
»


đ
đ


n
n
g
g


t
t
h
h


i
i


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


m
m


t
t


s
s
g
g
i
i
t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


đ
đ
ó
ó


c
c
ó
ó


c
c
á
á
c
c


g
g
i
i
t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


v
v
q
q
u
u
i
i


t
t


c
c


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


v
v
i
i


c
c


d
d


y
y
-
-
h
h


c
c


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


n
n
à
à
y
y
.
.


C
C
ù
ù
n
n
g
g


v
v


i
i


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
t
t
h
h
u
u


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


2
2


v
v
à
à


3
3
,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


t
t
ì
ì
m
m


h
h
i
i


u
u


x
x
e
e
m
m


s
s
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i
á
á
o
o


k
k
h
h
o
o
a
a


đ
đ
ã
ã


d
d


n
n


d
d


t
t


đ
đ
ế
ế
n
n


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
h
h
e
e
o
o


n
n
h
h


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


n
n
à
à
o
o


?
?


T
T


c
c


đ
đ
i
i


t
t
ì
ì
m
m


c
c
â
â
u
u


t
t
r
r
l
l


i
i


c
c
h
h
o
o


c
c
á
á
c
c


c
c
â
â
u
u


h
h


i
i


c
c
ò
ò
n
n


l
l


i
i
.
.


C
C
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


c
c
h
h


n
n


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


h
h
a
a
i
i


b
b
s
s
á
á
c
c
h
h


Đ
Đ


i
i


s
s
v
v
à
à


G
G
i
i


i
i


t
t
í
í
c
c
h
h


l
l


p
p


1
1
1
1


d
d
ù
ù
n
n
g
g


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
â
â
n
n


b
b
a
a
n
n


K
K
H
H
T
T
N
N
,
,


d
d
o
o


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
á
á
c
c


g
g
i
i
Đ
Đ
o
o
à
à
n
n


Q
Q
u
u


n
n
h
h


v
v
à
à


d
d
o
o


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
á
á
c
c


g
g
i
i
T
T
r
r


n
n


V
V
ă
ă
n
n


H
H


o
o


c
c
h
h
b
b
i
i
ê
ê
n
n
,
,


đ
đ
a
a
n
n
g
g


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
h
h
í
í


đ
đ
i
i


m
m


l
l


n
n


đ
đ


u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


v
v
à
à
o
o


n
n
ă
ă
m
m


h
h


c
c


2
2
0
0
0
0
4
4
-
-
2
2
0
0
0
0
5
5


t
t


i
i


m
m


t
t


s
s
t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T


(
(
T
T
P
P


H
H
C
C
h
h
í
í


M
M
i
i
n
n
h
h
,
,


c
c
ó
ó


h
h
a
a
i
i


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


s
s
d
d


n
n
g
g


b
b
t
t
h
h
n
n
h
h


t
t


v
v
à
à


h
h
a
a
i
i


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


s
s
d
d


n
n
g
g


b
b
t
t
h
h
h
h
a
a
i
i
)
)
.
.


www.VNMATH.com
P
P
h
h


n
n


m
m
đ
đ


u
u
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T


-
-
7
7
-
-


C
C
á
á
c
c


g
g
i
i
t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


n
n
à
à
y
y


l
l


i
i


c
c


n
n


p
p
h
h


i
i


đ
đ
ư
ư


c
c


k
k
i
i


m
m


c
c
h
h


n
n
g
g


b
b


n
n
g
g


m
m


t
t


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


t
t
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


4
4
.
.


C
C
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


t
t
i
i
ế
ế
n
n


h
h
à
à
n
n
h
h


t
t
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


t
t
r
r
ê
ê
n
n


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h
,
,


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g


c
c
h
h
y
y
ế
ế
u
u


c
c


a
a


v
v
i
i


c
c


d
d


y
y
-
-
h
h


c
c
.
.


C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


n
n
à
à
y
y


b
b
a
a
o
o


g
g


m
m


h
h
a
a
i
i


t
t
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m
:
:


T
T
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


t
t
h
h
n
n
h
h


t
t


c
c
ó
ó


d
d


n
n
g
g


b
b
c
c
â
â
u
u


h
h


i
i
,
,


n
n
h
h


m
m


k
k
i
i


m
m


c
c
h
h


n
n
g
g


t
t
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


đ
đ
á
á
n
n
g
g


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


g
g
i
i
t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


t
t
r
r
ê
ê
n
n
.
.


đ
đ
â
â
y
y
,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


đ
đ


t
t


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


l
l


p
p


1
1
1
1


t
t
h
h
a
a
m
m


g
g
i
i
a
a


t
t
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


v
v
à
à
o
o


m
m


t
t


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


«
«


q
q
u
u
e
e
n
n


t
t
h
h
u
u


c
c


»
»


h
h
o
o


c
c


«
«


d
d
ư
ư


n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư


q
q
u
u
e
e
n
n


t
t
h
h
u
u


c
c


»
»
,
,


t
t


c
c


đ
đ


t
t


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
r
r
ư
ư


c
c


n
n
h
h


n
n
g
g


k
k
i
i


u
u


n
n
h
h
i
i


m
m


v
v
q
q
u
u
e
e
n
n


t
t
h
h
u
u


c
c


h
h
o
o


c
c


d
d
ư
ư


n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư


q
q
u
u
e
e
n
n


t
t
h
h
u
u


c
c
.
.


Đ
Đ
i
i


u
u


đ
đ
ó
ó


c
c
ó
ó


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


l
l
à
à


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


t
t


o
o


r
r
a
a


m
m


t
t


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


p
p
h
h
á
á


v
v
h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


v
v
ì
ì


c
c
h
h
a
a
i
i


l
l
o
o


i
i


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g
:
:


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


q
q
u
u
e
e
n
n


t
t
h
h
u
u


c
c


h
h
a
a
y
y


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


p
p
h
h
á
á


v
v
h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g
,
,


n
n
h
h
ư
ư


A
A
.
.


B
B
e
e
s
s
s
s
o
o
t
t


v
v
à
à


C
C
.
.


C
C
o
o
m
m
i
i
t
t
i
i


đ
đ
ã
ã


n
n
ó
ó
i
i
,
,


đ
đ


u
u


c
c
ó
ó


t
t
h
h
g
g
i
i
ú
ú
p
p


t
t
a
a


n
n
h
h


n
n


r
r
a
a


h
h
i
i


u
u
n
n
g
g


c
c


a
a


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e
.
.


T
T
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i
,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


m
m


t
t


t
t
i
i


u
u


c
c
ô
ô
n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


đ
đ
b
b
s
s
u
u
n
n
g
g


t
t
h
h
ê
ê
m
m


m
m


t
t


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


n
n
h
h


m
m


m
m


c
c


đ
đ
í
í
c
c
h
h


t
t


o
o


t
t
h
h
ê
ê
m
m


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


m
m


i
i


c
c
h
h
o
o


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


đ
đ
i
i


đ
đ
ế
ế
n
n


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
h
h
e
e
o
o


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
i
i


m
m


t
t
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê
.
.


T
T
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


n
n
à
à
y
y


d
d
à
à
n
n
h
h


c
c
h
h
o
o


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


l
l


p
p


1
1
1
1


p
p
h
h
â
â
n
n


b
b
a
a
n
n


K
K
H
H
T
T
N
N


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư


c
c


h
h


c
c


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


r
r


i
i


v
v
à
à


d
d


a
a


t
t
r
r
ê
ê
n
n


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


c
c
ơ
ơ


s
s
s
s
a
a
u
u
:
:


«
«


T
T
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


m
m


t
t


n
n
g
g


a
a


(
(
m
m


t
t


g
g
h
h
i
i


s
s


)
)


c
c


a
a


k
k
h
h
i
i


g
g
i
i
e
e
o
o


n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


g
g
i
i
e
e
o
o


đ
đ


n
n
g
g


t
t
i
i


n
n


k
k
i
i
m
m


l
l
o
o


i
i


»
»


C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


5
5


l
l
à
à


p
p
h
h


n
n


k
k
ế
ế
t
t


l
l
u
u


n
n


c
c
ù
ù
n
n
g
g


v
v


i
i


h
h
ư
ư


n
n
g
g


m
m
r
r


n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c
h
h
o
o


l
l
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n
.
.
www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-8-
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


Đ
Đ


C
C


T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G


K
K
H
H
O
O
A
A


H
H


C
C


L
L
U
U


N
N


C
C


A
A


K
K
H
H
Á
Á
I
I


N
N
I
I


M
M


X
X
Á
Á
C
C


S
S
U
U


T
T


M
M
Đ
Đ


U
U


T
T
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


n
n
à
à
y
y
,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


c
c
ó
ó


m
m


c
c


đ
đ
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


m
m


t
t


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


g
g


c
c


v
v
k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


l
l


c
c
h
h


s
s
h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


v
v
à
à


p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.


C
C
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


s
s
đ
đ
i
i


m
m


l
l


i
i


p
p
h
h


n
n


l
l


c
c
h
h


s
s
h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


v
v
à
à


t
t


n
n
g
g


h
h


p
p


c
c
á
á
c
c


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
c
c
ó
ó


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
m
m


t
t


s
s
c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
,
,


n
n
h
h


m
m


l
l
à
à
m
m


r
r
õ
õ


n
n
h
h


n
n
g
g


đ
đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c
ơ
ơ


b
b


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


n
n
à
à
y
y
.
.


C
C
t
t
h
h


,
,


b
b


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
h
h
a
a
m
m


k
k
h
h


o
o


c
c
á
á
c
c


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


c
c


a
a


B
B
e
e
r
r
n
n
a
a
r
r
d
d


P
P
a
a
r
r
z
z
y
y
s
s
z
z


[
[
7
7
]
]
,
,


J
J
e
e
a
a
n
n
-
-
F
F
r
r
a
a
n
n
ç
ç
o
o
i
i
s
s


P
P
i
i
c
c
h
h
a
a
r
r
d
d


[
[
8
8
]
]
,
,


M
M
i
i
c
c
h
h
e
e
l
l


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y


[
[
5
5
]
]


v
v
à
à


[
[
6
6
]
]
,
,


J
J
e
e
a
a
n
n
-
-
C
C
l
l
a
a
u
u
d
d
e
e


T
T
h
h
i
i
é
é
n
n
a
a
r
r
d
d


[
[
9
9
]
]
,
,


C
C
i
i
l
l
e
e
d
d
a
a


d
d
e
e


Q
Q
u
u
e
e
i
i
r
r
o
o
z
z


e
e


S
S
i
i
l
l
v
v
a
a


C
C
o
o
u
u
t
t
i
i
n
n
h
h
o
o


[
[
3
3
]
]
,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


c
c
g
g


n
n
g
g


t
t
ì
ì
m
m


n
n
h
h


n
n
g
g


y
y
ế
ế
u
u


t
t
c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
r
r
l
l


i
i


c
c
h
h
o
o


c
c
á
á
c
c


c
c
â
â
u
u


h
h


i
i


s
s
a
a
u
u
:
:


-
-


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
ã
ã


x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


v
v
à
à


t
t
á
á
c
c


đ
đ


n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


n
n
h
h


n
n
g
g


k
k
i
i


u
u


b
b
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n
,
,


n
n
h
h


n
n
g
g


k
k
i
i


u
u


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


n
n
à
à
o
o


?
?


N
N
ó
ó


c
c
ó
ó


n
n
h
h


n
n
g
g


đ
đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


c
c
ơ
ơ


b
b


n
n


n
n
à
à
o
o


?
?


-
-


N
N
h
h


n
n
g
g


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g
,
,


n
n
h
h


n
n
g
g


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


n
n
à
à
o
o


c
c
ó
ó


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


v
v
à
à


g
g
ó
ó
p
p


p
p
h
h


n
n


l
l
à
à
m
m


n
n


y
y


s
s
i
i
n
n
h
h


v
v
à
à


p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


?
?


-
-


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


t
t
h
h
e
e
o
o


n
n
h
h


n
n
g
g


k
k
i
i


u
u


n
n
à
à
o
o


?
?


T
T
u
u
y
y


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
,
,


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


c
c


n
n


p
p
h
h


i
i


n
n
ó
ó
i
i


r
r
õ
õ


r
r


n
n
g
g


d
d
ù
ù


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


m
m


t
t


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


g
g


c
c


v
v
l
l


c
c
h
h


s
s


,
,


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


m
m
à
à


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


d
d
ư
ư


i
i


đ
đ
â
â
y
y


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


đ
đ
ơ
ơ
n
n


t
t
h
h
u
u


n
n


l
l
à
à


s
s
t
t
ó
ó
m
m


t
t


t
t


c
c
á
á
c
c


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


m
m
à
à


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


đ
đ
ã
ã


t
t
h
h
a
a
m
m


k
k
h
h


o
o
.
.


T
T
r
r
o
o
n
n
g
g


[
[
7
7
]
]
,
,


P
P
a
a
r
r
z
z
y
y
s
s
z
z


t
t


p
p


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


v
v


n
n


đ
đ
d
d


y
y


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


v
v
à
à


t
t
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê


P
P
h
h
á
á
p
p


t
t
n
n
ă
ă
m
m


1
1
9
9
6
6
5
5


đ
đ
ế
ế
n
n


n
n
a
a
y
y
.
.


M
M


c
c


đ
đ
í
í
c
c
h
h


c
c


a
a


t
t
á
á
c
c


g
g
i
i
l
l
à
à


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


đ
đ


i
i


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


(
(
t
t
h
h
e
e
o
o


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


c
c


a
a


C
C
h
h
e
e
v
v
a
a
l
l
l
l
a
a
r
r
d
d
)
)


c
c


a
a


t
t
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê


t
t
o
o
á
á
n
n


v
v
à
à


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


b
b
á
á
c
c


h
h


c
c


s
s
a
a
n
n
g
g


t
t
r
r
i
i


t
t
h
h


c
c


đ
đ
ư
ư


c
c


g
g
i
i


n
n
g
g


d
d


y
y


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


c
c
t
t
h
h
c
c


a
a


n
n
ư
ư


c
c


P
P
h
h
á
á
p
p
.
.


T
T
r
r
o
o
n
n
g
g


đ
đ
ó
ó
,
,


ô
ô
n
n
g
g


c
c
ó
ó


đ
đ
c
c


p
p


đ
đ
ế
ế
n
n


b
b
a
a


c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.


K
K
h
h
á
á
c
c


v
v


i
i


P
P
a
a
r
r
z
z
y
y
s
s
z
z
,
,


P
P
i
i
c
c
h
h
a
a
r
r
d
d


t
t
i
i
ế
ế
n
n


h
h
à
à
n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


l
l


c
c
h
h


s
s
l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
b
b
ư
ư


c
c


n
n
g
g
o
o


t
t


t
t
h
h
ế
ế


k
k
X
X
V
V
I
I
I
I


c
c
h
h
o
o


đ
đ
ế
ế
n
n


k
k
h
h
i
i


c
c
á
á
c
c


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


c
c
ơ
ơ


b
b


n
n


v
v
à
à


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


g
g
i
i


i
i


h
h


n
n


h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


(
(
t
t


c
c


đ
đ
ế
ế
n
n


1
1
/
/
3
3


đ
đ


u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


c
c


a
a


t
t
h
h
ế
ế


k
k
X
X
V
V
I
I
I
I
)
)
.
.


T
T
r
r
o
o
n
n
g
g


[
[
8
8
]
]
,
,


ô
ô
n
n
g
g


n
n
ê
ê
u
u


l
l
ê
ê
n
n


n
n
h
h


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


đ
đ


t
t


v
v


n
n


đ
đ
v
v
à
à


c
c
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


k
k
h
h
á
á
c
c


n
n
h
h
a
a
u
u


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


c
c
ơ
ơ


b
b


n
n


c
c


a
a


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


n
n
h
h
ư
ư
n
n
g
g


l
l


i
i


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


l
l
à
à
m
m


r
r
õ
õ


c
c
á
á
c
c


c
c
á
á
c
c


đ
đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư


c
c
á
á
c
c


c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.


N
N
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c


a
a


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


[
[
6
6
]
]


b
b
à
à
n
n


v
v
v
v
i
i


c
c


d
d


y
y


h
h


c
c


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


b
b


c
c


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


h
h


c
c


t
t
c
c
á
á
c
c


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
i
i


m
m


l
l


c
c
h
h


s
s


,
,


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


v
v
à
à


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
c
c
.
.


đ
đ
â
â
y
y
,
,


ô
ô
n
n
g
g


g
g


n
n


l
l
i
i


n
n


v
v


n
n


đ
đ
k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


v
v


i
i


h
h
ì
ì
n
n
h
h


h
h


c
c


E
E
u
u
c
c
l
l
i
i
d
d
e
e


k
k
h
h
i
i


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


m
m


t
t


s
s
o
o


s
s
á
á
n
n
h
h


n
n
h
h
v
v
c
c
á
á
c
c


q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-9-
m
m
ô
ô


h
h
ì
ì
n
n
h
h


h
h
ó
ó
a
a


h
h
a
a
i
i


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


n
n
à
à
y
y
.
.


Đ
Đ
i
i


u
u


đ
đ
ó
ó


c
c
ó
ó


p
p
h
h


n
n


k
k
h
h
á
á
c
c


v
v


i
i


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


v
v
đ
đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


t
t
h
h
u
u


n
n


t
t
ú
ú
y
y


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


d
d
ư
ư


i
i


đ
đ
â
â
y
y


c
c


a
a


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i
.
.


C
C
ò
ò
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


h
h


i
i


t
t
h
h


o
o


v
v


i
i


c
c
h
h
đ
đ
S
S
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
,
,


b
b
á
á
o
o


c
c
á
á
o
o


[
[
5
5
]
]


c
c


a
a


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y


c
c
h
h
y
y
ế
ế
u
u


l
l
à
à


m
m


t
t


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


l
l


c
c
h
h


s
s
v
v
q
q
u
u
á
á


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


t
t
i
i
ế
ế
n
n


t
t
r
r
i
i


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


v
v
à
à


c
c
á
á
c
c
n
n
g
g


d
d


n
n
g
g


c
c


a
a


n
n
ó
ó
.
.


T
T
h
h
i
i
e
e
n
n
a
a
r
r
d
d


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


c
c
h
h
y
y
ế
ế
u
u


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


[
[
9
9
]
]


n
n
h
h


n
n
g
g


v
v


n
n


đ
đ
x
x
o
o
a
a
y
y


q
q
u
u
a
a
n
n
h
h


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
h
h
e
e
o
o


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e
,
,


c
c
h
h


n
n
g
g


h
h


n
n


n
n
h
h
ư
ư
:
:


n
n
h
h


n
n
g
g


k
k
h
h
ó
ó


k
k
h
h
ă
ă
n
n


v
v
m
m


t
t


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t
,
,


l
l
o
o
g
g
i
i
c
c


v
v
à
à


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


n
n
à
à
y
y
,
,


c
c
á
á
c
c


n
n
g
g
u
u


n
n


g
g


c
c


c
c


a
a


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


v
v
à
à


n
n
h
h


t
t


l
l
à
à


v
v


n
n


đ
đ
l
l
à
à
m
m


s
s
a
a
o
o


đ
đ
n
n
h
h


n
n


r
r
a
a


r
r


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g
.
.


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
i
i
ế
ế
n
n


s
s
ĩ
ĩ


[
[
3
3
]
]


c
c


a
a


C
C
o
o
u
u
t
t
i
i
n
n
h
h
o
o


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


m
m


t
t


s
s
đ
đ
á
á
n
n


d
d
i
i
d
d
a
a
c
c
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m
ô
ô
i
i


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


t
t
i
i
n
n


h
h


c
c


C
C
a
a
b
b
r
r
i
i


đ
đ
g
g
i
i
l
l


p
p


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h
í
í


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


c
c


a
a


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i
.
.


B
B
à
à


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


n
n
ê
ê
u
u


l
l
ê
ê
n
n


m
m


t
t


s
s
c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
h
h
e
e
o
o


t
t
i
i
ế
ế
n
n


t
t
r
r
i
i


n
n


l
l


c
c
h
h


s
s
c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


n
n
à
à
y
y


v
v
à
à


đ
đ


c
c


b
b
i
i


t
t


c
c
h
h
ú
ú


ý
ý


đ
đ
ế
ế
n
n


v
v


n
n


đ
đ
m
m
ô
ô


h
h
ì
ì
n
n
h
h


h
h
ó
ó
a
a


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.


N
N
h
h
ư
ư


đ
đ
ã
ã


n
n
ó
ó
i
i


t
t
r
r
ê
ê
n
n
,
,


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c


a
a


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


c
c
ó
ó


p
p
h
h


n
n


k
k
h
h
á
á
c
c


v
v


i
i


c
c
á
á
c
c


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
h
h
a
a
m
m


k
k
h
h


o
o


v
v
ì
ì


h
h
ư
ư


n
n
g
g


đ
đ
i
i


c
c


a
a


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


n
n
à
à
y
y


v
v


a
a


t
t
h
h
e
e
o
o


t
t
i
i
ế
ế
n
n


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
h
h
e
e
o
o


t
t
r
r


c
c


t
t
h
h


i
i


g
g
i
i
a
a
n
n


v
v


a
a


g
g


n
n


l
l
i
i


n
n


v
v


i
i


c
c
á
á
c
c


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


q
q
u
u
e
e
n
n


t
t
h
h
u
u


c
c
.
.


www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-10-
§
§
I
I
.
.


P
P
H
H
Â
Â
N
N


T
T
Í
Í
C
C
H
H


K
K
H
H
O
O
A
A


H
H


C
C


L
L
U
U


N
N


L
L


C
C
H
H


S
S
H
H
Ì
Ì
N
N
H
H


T
T
H
H
À
À
N
N
H
H


K
K
H
H
Á
Á
I
I


N
N
I
I


M
M


X
X
Á
Á
C
C


S
S
U
U


T
T


L
L
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c
h
h
t
t
h
h


c
c


s
s
h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


v
v
à
à


p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o


n
n
g
g


3
3


t
t
h
h
ế
ế


k
k
r
r
ư
ư


i
i
.
.


C
C
h
h
í
í
n
n
h
h


v
v
i
i


c
c


g
g
i
i


i
i


b
b
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n


c
c
h
h
i
i
a
a


t
t
i
i


n
n


c
c
ư
ư


c
c


k
k
h
h
i
i


c
c
u
u


c
c


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


b
b
g
g
i
i
á
á
n
n


đ
đ
o
o


n
n


g
g
i
i


a
a


c
c
h
h


n
n
g
g


đ
đ
ã
ã


d
d


n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


s
s
h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


n
n
ê
ê
n
n


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


v
v
à
à
o
o


đ
đ


u
u


t
t
h
h
ế
ế


k
k
X
X
V
V
I
I
I
I
,
,


s
s
a
a
u
u


đ
đ
ó
ó


c
c
á
á
c
c


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
í
í
n
n
h
h


v
v
x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


d
d


n
n


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


h
h
i
i


n
n


đ
đ


i
i


đ
đ
ư
ư


c
c


x
x
â
â
y
y


d
d


n
n
g
g


t
t
h
h
e
e
o
o


m
m


t
t


h
h
t
t
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ
v
v
à
à
o
o


t
t
h
h
ế
ế


k
k
X
X
X
X
.
.


T
T
u
u
y
y


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
,
,


c
c
ó
ó


t
t
h
h
n
n
ó
ó
i
i


r
r


n
n
g
g


m
m


m
m


m
m


n
n
g
g


c
c


a
a


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
ã
ã


c
c
ó
ó


t
t
t
t
h
h
i
i
ê
ê
n
n


n
n
i
i
ê
ê
n
n


k
k
t
t
h
h
I
I
I
I
I
I


t
t
r
r
ư
ư


c
c


c
c
ô
ô
n
n
g
g


n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n
,
,


v
v


i
i


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


m
m
a
a
y
y


r
r


i
i
.
.


D
D
ư
ư


i
i


đ
đ
â
â
y
y


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


s
s
t
t


n
n
g
g


k
k
ế
ế
t
t


l
l


i
i


n
n
h
h


n
n
g
g


g
g
i
i
a
a
i
i


đ
đ
o
o


n
n


c
c
h
h
y
y
ế
ế
u
u


c
c


a
a


l
l


c
c
h
h


s
s
h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h
,
,


p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


v
v
à
à


l
l
à
à
m
m


r
r
õ
õ


đ
đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m


i
i


m
m


t
t


g
g
i
i
a
a
i
i


đ
đ
o
o


n
n


đ
đ
ó
ó
.
.


I
I
.
.
1
1
.
.


T
T
t
t
h
h


i
i


T
T
r
r
u
u
n
n
g
g


đ
đ


i
i


(
(
M
M
o
o
y
y
e
e
n
n
-
-
â
â
g
g
e
e
)
)


đ
đ
ế
ế
n
n


n
n


a
a


đ
đ


u
u


t
t
h
h
ế
ế


k
k
X
X
V
V
I
I
I
I
:
:


n
n
h
h
u
u


c
c


u
u


t
t
í
í
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n


c
c
á
á
c
c


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


I
I
.
.
1
1
.
.
1
1
.
.


S
S
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


T
T
h
h
e
e
o
o


M
M
i
i
c
c
h
h
e
e
l
l


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
:
:


«
«


K
K
h
h
ô
ô
n
n
g
g


c
c
ó
ó


s
s
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


t
t
h
h
ì
ì


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


c
c
ó
ó


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


»
»


(
(
H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
1
1
)
)
.
.


Đ
Đ
ã
ã


n
n
ó
ó
i
i


đ
đ
ế
ế
n
n


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
h
h
ì
ì


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


t
t
h
h
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


n
n
ó
ó
i
i


đ
đ
ế
ế
n
n


c
c
á
á
c
c


h
h
i
i


n
n


t
t
ư
ư


n
n
g
g


n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
.
.


T
T
x
x
a
a


x
x
ư
ư
a
a
,
,


c
c
o
o
n
n


n
n
g
g
ư
ư


i
i


đ
đ
ã
ã


s
s


m
m


ý
ý


t
t
h
h


c
c


đ
đ
ư
ư


c
c


s
s
t
t


n
n


t
t


i
i


c
c


a
a


n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


k
k
h
h
i
i


n
n
ó
ó
i
i


r
r


n
n
g
g


«
«


T
T


t
t


c
c
n
n
h
h


n
n
g
g


g
g
ì
ì


t
t


n
n


t
t


i
i


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


v
v
ũ
ũ


t
t
r
r
đ
đ


u
u


l
l
à
à


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
c
c


a
a


n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


v
v
à
à


t
t


t
t


y
y
ế
ế
u
u


»
»
.
.


V
V
à
à


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
a
a


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


ý
ý


t
t
h
h


c
c


đ
đ
ư
ư


c
c


l
l
à
à


c
c
o
o
n
n


n
n
g
g
ư
ư


i
i


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


t
t
h
h
«
«


đ
đ
i
i


u
u


k
k
h
h
i
i


n
n


»
»


đ
đ
ư
ư


c
c


c
c
á
á
c
c


h
h
i
i


n
n


t
t
ư
ư


n
n
g
g


n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


v
v
ì
ì


n
n
ó
ó


l
l
à
à


«
«


s
s
t
t
h
h
h
h
i
i


n
n


ý
ý


m
m
u
u


n
n


c
c


a
a


t
t
h
h


n
n


t
t
h
h
á
á
n
n
h
h


»
»


(
(
P
P
i
i
c
c
h
h
a
a
r
r
d
d
,
,


1
1
9
9
9
9
7
7
,
,


t
t
r
r
.
.
1
1
0
0
5
5
)
)
.
.


I
I
.
.
1
1
.
.
2
2
.
.


T
T
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


m
m
a
a
y
y


r
r


i
i


v
v
à
à


m
m


t
t


k
k
h
h
a
a
i
i


t
t
h
h
á
á
c
c


đ
đ


u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


v
v


Đ
Đ


i
i


s
s
t
t
h
h


p
p


»
»


N
N
h
h


n
n
g
g


c
c
o
o
n
n


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


h
h
ì
ì
n
n
h
h


l
l


p
p


p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


v
v
à
à


đ
đ


n
n
g
g


c
c
h
h


t
t


b
b


n
n
g
g


đ
đ


t
t


n
n
u
u
n
n
g
g


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
ì
ì
m
m


t
t
h
h


y
y


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


n
n
g
g
ô
ô
i
i


m
m
c
c
c
c
h
h


n
n
g
g


t
t
r
r


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


«
«


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
h
h
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


»
»


đ
đ
ã
ã


c
c
ó
ó


t
t
r
r


t
t


l
l
â
â
u
u


q
q
u
u
a
a


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


v
v


i
i


a
a
s
s
t
t
r
r
a
a
g
g
a
a
l
l
e
e
s
s
,
,


v
v


i
i


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c
,
,
r
r


t
t


p
p
h
h
b
b
i
i
ế
ế
n
n


v
v
ù
ù
n
n
g
g


L
L
ư
ư


n
n
g
g


h
h
à
à


t
t
t
t
h
h


i
i


A
A
i
i


c
c


p
p


c
c
đ
đ


i
i


(
(
t
t


c
c


t
t
h
h
ế
ế


k
k
I
I
I
I
I
I


t
t
r
r
ư
ư


c
c


C
C
ô
ô
n
n
g
g


n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n
)
)
.
.


C
C
h
h
o
o


đ
đ
ế
ế
n
n


n
n
g
g
à
à
y
y


n
n
a
a
y
y
,
,


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


n
n
à
à
y
y


v
v


n
n


c
c
ò
ò
n
n


l
l
à
à


m
m


t
t


m
m
ô
ô


h
h
ì
ì
n
n
h
h


q
q
u
u
e
e
n
n


t
t
h
h
u
u


c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


b
b
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n


v
v
x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.


V
V
à
à
o
o


t
t
h
h


i
i


H
H
y
y


l
l


p
p


c
c
đ
đ


i
i
,
,


đ
đ


o
o


l
l
u
u


t
t


c
c


m
m


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


c
c
b
b


c
c


v
v


i
i


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư


c
c


b
b
a
a
n
n


h
h
à
à
n
n
h
h
.
.


N
N
h
h
à
à


t
t
h
h
T
T
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c
h
h
ú
ú
a
a


g
g
i
i
á
á
o
o


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


l
l
ê
ê
n
n


á
á
n
n


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


đ
đ
ó
ó
.
.


D
D
ù
ù


v
v


y
y
,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


v
v


n
n


c
c
ó
ó


s
s


c
c


h
h


p
p


d
d


n
n


m
m
ã
ã
n
n
h
h


l
l
i
i


t
t


v
v
à
à


t
t


n
n


t
t


i
i


m
m


t
t


c
c
á
á
c
c
h
h


d
d
a
a
i
i


d
d


n
n
g
g
.
.
B
B
à
à
i
i


t
t
h
h
ơ
ơ


c
c
ó
ó


t
t


a
a


đ
đ
D
D
e
e


V
V
e
e
t
t
u
u
l
l
a
a


(
(
c
c


a
a


R
R
i
i
c
c
h
h
a
a
r
r
d
d


d
d
e
e


F
F
o
o
u
u
r
r
n
n
i
i
v
v
a
a
l
l


(
(
1
1
2
2
0
0
1
1
-
-
1
1
2
2
6
6
0
0
)
)
)
)
,
,


m
m


t
t


t
t
u
u


s
s
ĩ
ĩ


u
u
y
y
ê
ê
n
n


b
b
á
á
c
c


n
n
g
g
ư
ư


i
i


P
P
h
h
á
á
p
p
,
,


đ
đ
ư
ư


c
c


g
g
h
h
i
i


n
n
h
h


n
n


l
l
à
à


c
c
ó
ó


t
t
k
k
h
h
o
o


n
n
g
g


n
n
ă
ă
m
m


1
1
2
2
5
5
0
0
)
)


l
l
à
à


m
m


t
t


b
b


n
n
g
g


c
c
h
h


n
n
g
g


v
v
đ
đ
i
i


u
u


đ
đ
ó
ó
.
.


B
B
à
à
i
i


t
t
h
h
ơ
ơ


m
m
ô
ô


t
t
t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


t
t
u
u
n
n
g
g


b
b
a
a


c
c
o
o
n
n


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


v
v
à
à


đ
đ
ế
ế
m
m


t
t


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


đ
đ
i
i


m
m


n
n
h
h


n
n


đ
đ
ư
ư


c
c
(
(
t
t


c
c


l
l
à
à


t
t


n
n
g
g


s
s
c
c
h
h


m
m


x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


t
t
r
r
ê
ê
n
n


b
b
a
a


m
m


t
t


c
c


a
a


b
b
a
a


c
c
o
o
n
n


x
x
ú
ú
c
c


s
s


c
c
)
)
.
.
www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-11-
M
M


t
t


t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


đ
đ
o
o


n
n


c
c


a
a


b
b
à
à
i
i


t
t
h
h
ơ
ơ


(
(
x
x
e
e
m
m


A
A
n
n
n
n
e
e
x
x


1
1
)
)


c
c
h
h
o
o


t
t
h
h


y
y


t
t
á
á
c
c


g
g
i
i
đ
đ
ã
ã


s
s
d
d


n
n
g
g


đ
đ
ế
ế
n
n


h
h
o
o
á
á
n
n


v
v
k
k
h
h
i
i


n
n
ó
ó
i
i


r
r


n
n
g
g


v
v
i
i


c
c


t
t
u
u
n
n
g
g


3
3


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


r
r
a
a


1
1
6
6


k
k
i
i


u
u


t
t


n
n
g
g
1
1


c
c
á
á
c
c


đ
đ
i
i


m
m
,
,
n
n
g
g


v
v


i
i


5
5
6
6


d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m
2
2


v
v
à
à


v
v
i
i


c
c


h
h
o
o
á
á
n
n


v
v


3
3


m
m


i
i


d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m


đ
đ
ã
ã


c
c
h
h


n
n
g
g


t
t
r
r


n
n
g
g


t
t


n
n
g
g


c
c


n
n
g
g


c
c
ó
ó


đ
đ
ế
ế
n
n


2
2
1
1
6
6


c
c
á
á
c
c
h
h


r
r
ơ
ơ
i
i


3
3


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c
.
.


M
M


t
t


k
k
h
h
á
á
c
c


t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


đ
đ
o
o


n
n


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


k
k
h
h


n
n
g
g


đ
đ


n
n
h
h
:
:


s
s
x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m
n
n
g
g


v
v


i
i


m
m


i
i


m
m


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


1
1
6
6


k
k
i
i


u
u


t
t


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


đ
đ
i
i


m
m


l
l
à
à


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


đ
đ


u
u


n
n
h
h
a
a
u
u


v
v
à
à


t
t


n
n
g
g


l
l


n
n


n
n
h
h


t
t


b
b


n
n
g
g


1
1
8
8
n
n
g
g


v
v


i
i


d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m


6
6
,
,
6
6
,
,
6
6


h
h
o
o


c
c


t
t


n
n
g
g


n
n
h
h
n
n
h
h


t
t


b
b


n
n
g
g


3
3
n
n
g
g


v
v


i
i


d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m


1
1
,
,
1
1
,
,
1
1


r
r


t
t


h
h
i
i
ế
ế
m
m


k
k
h
h
i
i


x
x


y
y


r
r
a
a
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


k
k
h
h
i
i


c
c
á
á
c
c


t
t


n
n
g
g


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


b
b
ì
ì
n
n
h
h


l
l


i
i


t
t
h
h
ư
ư


n
n
g
g


x
x


y
y


r
r
a
a


h
h
ơ
ơ
n
n
.
.


Đ
Đ
g
g
i
i


i
i


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h
,
,


c
c
ù
ù
n
n
g
g


v
v


i
i


b
b
à
à
i
i


t
t
h
h
ơ
ơ


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
a
a


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


b
b


n
n
g
g


s
s
a
a
u
u


đ
đ
â
â
y
y


(
(
t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
4
4
)
)
:
:
6
6
,
,
6
6
,
,
6
6
1
1
8
8


6
6
,
,
6
6
,
,
5
5
1
1
7
7


6
6
,
,
6
6
,
,
4
4


6
6
,
,
5
5
5
5


1
1
6
6


6
6
,
,
6
6
,
,
3
3


6
6
,
,
5
5
,
,
4
4


5
5
,
,
5
5
,
,
5
5
1
1
5
5


6
6
,
,
6
6
,
,
2
2


6
6
,
,
5
5
,
,
3
3


6
6
,
,
4
4
,
,
4
4


5
5
,
,
5
5
,
,
4
4


1
1
4
4


6
6
,
,
6
6
,
,
1
1


6
6
,
,
5
5
,
,
2
2


6
6
,
,
4
4
,
,
3
3


5
5
,
,
5
5
,
,
3
3


4
4
,
,
4
4
,
,
5
5
1
1
3
3


6
6
,
,
5
5
,
,
1
1


6
6
,
,
4
4
,
,
2
2


6
6
,
,
3
3
,
,
3
3


5
5
,
,
5
5
,
,
2
2


5
5
,
,
4
4
,
,
3
3


4
4
,
,
4
4
,
,
4
4


1
1
2
2


6
6
,
,
4
4
,
,
1
1


6
6
,
,
3
3
,
,
2
2


5
5
,
,
5
5
,
,
1
1


5
5
,
,
4
4
,
,
2
2


5
5
,
,
3
3
,
,
3
3


4
4
,
,
4
4
,
,
3
3


1
1
1
1


6
6
,
,
3
3
,
,
1
1


6
6
,
,
2
2
,
,
2
2


5
5
,
,
4
4
,
,
1
1


5
5
,
,
3
3
,
,
2
2


4
4
,
,
4
4
,
,
2
2


4
4
,
,
3
3
,
,
3
3


1
1
0
0


6
6
,
,
2
2
,
,
1
1


5
5
,
,
3
3
,
,
1
1


5
5
,
,
2
2
,
,
2
2


4
4
,
,
4
4
,
,
1
1


4
4
,
,
3
3
,
,
2
2


3
3
,
,
3
3
,
,
3
3


9
9


6
6
,
,
1
1
,
,
1
1


5
5
,
,
2
2
,
,
1
1


4
4
,
,
3
3
,
,
1
1


4
4
,
,
2
2
,
,
2
2


3
3
,
,
3
3
,
,
2
2
8
8


5
5
,
,
1
1
,
,
1
1


4
4
,
,
2
2
,
,
1
1


3
3
,
,
3
3
,
,
1
1


2
2
,
,
2
2
,
,
3
3


7
7


4
4
,
,
1
1
,
,
1
1


3
3
,
,
2
2
,
,
1
1


2
2
,
,
2
2
,
,
2
2
6
6


3
3
,
,
1
1
,
,
1
1


2
2
,
,
2
2
,
,
1
1


5
5


2
2
,
,
1
1
,
,
1
1
4
4


1
1
,
,
1
1
,
,
1
1
3
3


M
M


i
i


d
d
ò
ò
n
n
g
g


c
c


a
a


b
b


n
n
g
g


l
l
i
i


t
t


k
k
ê
ê


c
c
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m


t
t
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
n
n
g
g


v
v


i
i


m
m


t
t


t
t


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


đ
đ
i
i


m
m
,
,


t
t
h
h
e
e
o
o


t
t
h
h
t
t
t
t


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


đ
đ
i
i


m
m


g
g
i
i


m
m


d
d


n
n


t
t
t
t
r
r
ê
ê
n
n


x
x
u
u


n
n
g
g


(
(
c
c


t
t


c
c
u
u


i
i


c
c
ù
ù
n
n
g
g
)
)
.
.


V
V


i
i


b
b


n
n
g
g


n
n
à
à
y
y
,
,


c
c
ó
ó


t
t
h
h
t
t
h
h


y
y


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


x
x


y
y


r
r
a
a


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


t
t


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


đ
đ
i
i


m
m


b
b


n
n
g
g


9
9
,
,


h
h
a
a
y
y


1
1
0
0
,
,


h
h
a
a
y
y


1
1
1
1
,
,


h
h
a
a
y
y


1
1
2
2


l
l
à
à


l
l


n
n


h
h
ơ
ơ
n
n


c
c
(
(
t
t


c
c


t
t
h
h
ư
ư


n
n
g
g


x
x


y
y


r
r
a
a


h
h
ơ
ơ
n
n


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


k
k
i
i
a
a


v
v
ì
ì


c
c
ó
ó


đ
đ
ế
ế
n
n


6
6


d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m
)
)
.
.


M
M


t
t


k
k
h
h
á
á
c
c
,
,


m
m


t
t


v
v


n
n


đ
đ
đ
đ
ư
ư


c
c


đ
đ


t
t


r
r
a
a


l
l
à
à


t
t


i
i


s
s
a
a
o
o


t
t


n
n
g
g


b
b


n
n
g
g


9
9


h
h
a
a
y
y


1
1
2
2


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


c
c
ó
ó


c
c
ù
ù
n
n
g
g


s
s
d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m


n
n
h
h
ư
ư


t
t


n
n
g
g


b
b


n
n
g
g


1
1
0
0


h
h
a
a
y
y


1
1
1
1


(
(
6
6


d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m
)
)
,
,


n
n
h
h
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


x
x


y
y


r
r
a
a


c
c


a
a


t
t


n
n
g
g


1
1
0
0


h
h
a
a
y
y


1
1
1
1


l
l


n
n


h
h
ơ
ơ
n
n


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


x
x


y
y


r
r
a
a


t
t


n
n
g
g


9
9


h
h
a
a
y
y


1
1
2
2


?
?


Đ
Đ
i
i


u
u


n
n
à
à
y
y


c
c
ó
ó


t
t
h
h
đ
đ
ư
ư


c
c


g
g
i
i


i
i


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


p
p
h
h


n
n


n
n
à
à
o
o
4
4


q
q
u
u
a
a


t
t
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê


t
t
h
h
e
e
o
o


s
s
c
c
á
á
c
c
h
h


r
r
ơ
ơ
i
i


c
c


a
a


3
3


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


d
d
ư
ư


i
i


đ
đ
â
â
y
y
:
:
«
«


t
t


n
n
g
g
:
:


3
3


h
h
a
a
y
y


1
1
8
8
s
s
d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m
:
:


1
1
c
c
á
á
c
c
h
h


r
r
ơ
ơ
i
i
:
:


1
1


t
t


n
n
g
g
:
:


4
4


h
h
a
a
y
y
1
1
7
7
s
s
d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m
:
:


1
1
c
c
á
á
c
c
h
h


r
r
ơ
ơ
i
i
:
:


3
31
Tổng số điểm của ba súc sắc lấy giá trị từ 3 đến 18.
2
Chẳng hạn, kiểu tổng các điểm là 3 có dạng điểm 1,1,1 tổng; kiểu tổng là 5 có các dạng điểm 3,1,1, và 2,2,1.
3
Ví dụ dạng điểm 1,1,2 có 3 hoán vị là (1,1,2), (1,2,1), (2,1,1), tức có 3 cách rơi.
4
Chúng tôi nói « phần nào » vì bài thơ không liệt kê tất cả các cách rơi mà chỉ nói « do hoán vị ».
www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-12-
t
t


n
n
g
g
:
:


5
5


h
h
a
a
y
y
1
1
6
6
s
s
d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m
:
:


2
2
c
c
á
á
c
c
h
h


r
r
ơ
ơ
i
i
:
:


6
6


t
t


n
n
g
g
:
:


6
6


h
h
a
a
y
y
1
1
5
5
s
s
d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m
:
:


3
3
c
c
á
á
c
c
h
h


r
r
ơ
ơ
i
i
:
:


1
1
0
0


t
t


n
n
g
g
:
:


7
7


h
h
a
a
y
y
1
1
4
4
s
s
d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m
:
:


4
4
c
c
á
á
c
c
h
h


r
r
ơ
ơ
i
i
:
:


1
1
5
5


t
t


n
n
g
g
:
:


8
8


h
h
a
a
y
y
1
1
3
3
s
s
d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m
:
:


5
5
c
c
á
á
c
c
h
h


r
r
ơ
ơ
i
i
:
:


2
2
1
1


t
t


n
n
g
g
:
:


9
9


h
h
a
a
y
y
1
1
2
2
s
s
d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m
:
:


6
6
c
c
á
á
c
c
h
h


r
r
ơ
ơ
i
i
:
:


2
2
5
5


t
t


n
n
g
g
:
:


1
1
0
0


h
h
a
a
y
y
1
1
1
1
s
s
d
d


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m
:
:


6
6
c
c
á
á
c
c
h
h


r
r
ơ
ơ
i
i
:
:


2
2
7
7


(
(
t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
4
4
)
)


T
T
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê


t
t
r
r
ê
ê
n
n


c
c
h
h
o
o


t
t
h
h


y
y
n
n
g
g


v
v


i
i


t
t


n
n
g
g


b
b


n
n
g
g


9
9


h
h
a
a
y
y


1
1
2
2


c
c
ó
ó


2
2
5
5


c
c
á
á
c
c
h
h


r
r
ơ
ơ
i
i
,
,


c
c
ò
ò
n
n
n
n
g
g


v
v


i
i


t
t


n
n
g
g


b
b


n
n
g
g


1
1
0
0


h
h
a
a
y
y


1
1
1
1


c
c
ó
ó


2
2
7
7


c
c
á
á
c
c
h
h


r
r
ơ
ơ
i
i
.
.


B
B
à
à
i
i


t
t
h
h
ơ
ơ


n
n
à
à
y
y


đ
đ
ư
ư


c
c


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y


đ
đ
á
á
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á


l
l
à
à


«
«


m
m


t
t


k
k
h
h
a
a
i
i


t
t
h
h
á
á
c
c


đ
đ


u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


v
v
đ
đ


i
i


s
s
t
t
h
h


p
p


t
t
r
r
ê
ê
n
n


c
c
á
á
c
c


k
k
ế
ế
t
t


c
c


c
c


c
c
ó
ó


t
t
h
h
đ
đ
c
c
h
h
d
d


n
n


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


»
»
,
,


v
v
ì
ì


đ
đ
ã
ã


«
«


l
l
i
i


t
t


k
k
ê
ê


c
c
á
á
c
c


d
d


n
n
g
g


k
k
h
h
á
á
c
c


n
n
h
h
a
a
u
u


c
c
ó
ó


t
t
h
h
q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t


đ
đ
ư
ư


c
c


v
v
à
à


g
g


n
n


l
l
i
i


n
n


v
v


i
i


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


n
n
h
h


n
n


đ
đ
ư
ư


c
c


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


»
»
.
.


I
I
.
.
1
1
.
.
3
3
.
.


B
B
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n


c
c
á
á
c
c


đ
đ
i
i


m
m
v
v
à
à


s
s
n
n


y
y


s
s
i
i
n
n
h
h


n
n
h
h
u
u


c
c


u
u


t
t
í
í
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


B
B
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n


c
c
á
á
c
c


đ
đ
i
i


m
m


đ
đ


u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ
ư
ư


c
c


L
L
u
u
c
c
a
a


P
P
a
a
c
c
i
i
o
o
l
l
i
i


(
(
1
1
4
4
4
4
5
5
-
-
1
1
5
5
0
0
9
9
)
)


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


v
v
à
à
o
o


n
n
ă
ă
m
m


1
1
4
4
9
9
4
4
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
á
á
c
c


p
p
h
h


m
m


S
S
u
u
m
m
m
m
a
a


d
d
e
e


a
a
r
r
i
i
t
t
h
h
m
m
e
e
t
t
i
i
c
c
a
a


g
g
e
e
o
o
m
m
e
e
t
t
r
r
i
i
a
a


p
p
r
r
o
o
p
p
o
o
r
r
t
t
i
i
o
o
n
n
i
i


e
e
t
t


p
p
r
r
o
o
p
p
o
o
r
r
t
t
i
i
o
o
n
n
a
a
l
l
i
i
t
t
a
a
:
:
«
«


M
M


t
t


l
l
đ
đ
o
o
à
à
n
n


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


b
b
ó
ó
n
n
g
g


q
q
u
u


n
n
.
.


M
M


i
i


c
c
ú
ú


t
t
r
r
ú
ú
n
n
g
g


đ
đ
ư
ư


c
c


1
1
0
0


đ
đ
i
i


m
m


v
v
à
à


đ
đ
ư
ư


c
c


6
6
0
0


đ
đ
i
i


m
m


t
t
h
h
ì
ì


đ
đ
ư
ư


c
c


x
x
e
e
m
m


l
l
à
à


t
t
h
h


n
n
g
g
.
.


T
T
i
i


n
n


đ
đ


t
t


c
c
ư
ư


c
c


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


l
l
à
à


1
1
0
0


đ
đ


n
n
g
g


đ
đ
u
u
-
-
c
c
a
a
.
.


M
M


t
t


t
t
a
a
i
i


n
n


n
n


b
b


n
n
g
g


x
x


y
y


r
r
a
a


b
b
u
u


c
c


c
c
á
á
c
c


b
b
i
i
n
n
h
h


l
l
í
í
n
n
h
h


p
p
h
h


i
i


d
d


n
n
g
g


v
v
á
á
n
n


đ
đ
a
a
n
n
g
g


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


k
k
h
h
i
i


p
p
h
h
e
e


t
t
h
h
n
n
h
h


t
t


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư


c
c


5
5
0
0


đ
đ
i
i


m
m


v
v
à
à


p
p
h
h
e
e


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


đ
đ
ư
ư


c
c


2
2
0
0


đ
đ
i
i


m
m
.
.


B
B
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n


đ
đ


t
t


r
r
a
a


l
l
à
à


p
p
h
h


i
i


t
t
r
r
l
l


i
i


c
c
h
h
o
o


m
m


i
i


p
p
h
h
e
e


b
b
a
a
o
o


n
n
h
h
i
i
ê
ê
u
u


p
p
h
h


n
n


c
c


a
a


s
s
t
t
i
i


n
n


đ
đ


t
t


c
c
ư
ư


c
c


?
?


(
(
t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
5
5
)
)


G
G
i
i


i
i


p
p
h
h
á
á
p
p


c
c


a
a


P
P
a
a
c
c
i
i
o
o
l
l
i
i


l
l
à
à


c
c
h
h
i
i
a
a


s
s
t
t
i
i


n
n


c
c
ư
ư


c
c


t
t
l
l
t
t
h
h
u
u


n
n


v
v


i
i


s
s
b
b
à
à
n
n


t
t
h
h


n
n
g
g


c
c


a
a


h
h
a
a
i
i


p
p
h
h
e
e
.
.


V
V
s
s
a
a
u
u


n
n
à
à
y
y
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
á
á
c
c


p
p
h
h


m
m


L
L
i
i
b
b
e
e
r
r


d
d
e
e


l
l
u
u
l
l
o
o


a
a
l
l
e
e
a
a
e
e
5
5
,
,


J
J
é
é
r
r
ô
ô
m
m
e
e


C
C
a
a
r
r
d
d
a
a
n
n


c
c
h
h


n
n
g
g


t
t
r
r


n
n
g
g


c
c
h
h
i
i
a
a


n
n
h
h
ư
ư


v
v


y
y


l
l
à
à


s
s
a
a
i
i


v
v
à
à


ô
ô
n
n
g
g


c
c
h
h
o
o


l
l
à
à


p
p
h
h


i
i


d
d


a
a


v
v
à
à
o
o


s
s
v
v
á
á
n
n


m
m
à
à


h
h
c
c
ó
ó


t
t
h
h
đ
đ
ư
ư


c
c


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


n
n


a
a
.
.


T
T
h
h
ế
ế


n
n
h
h
ư
ư
n
n
g
g


g
g
i
i


i
i


p
p
h
h
á
á
p
p


c
c


a
a


C
C
a
a
r
r
d
d
a
a
n
n


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


đ
đ
ã
ã


b
b
T
T
a
a
r
r
t
t
a
a
g
g
l
l
i
i
a
a


(
(
1
1
4
4
9
9
9
9
-
-
1
1
5
5
5
5
7
7
)
)


b
b
á
á
c
c


b
b


.
.


Đ
Đ
i
i


u
u


đ
đ
á
á
n
n
g
g


l
l
ư
ư
u
u


ý
ý


l
l
à
à


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


t
t
í
í
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n


c
c


a
a


m
m
ì
ì
n
n
h
h


C
C
a
a
r
r
d
d
a
a
n
n


đ
đ
ã
ã


c
c
h
h
ú
ú


ý
ý


đ
đ
ế
ế
n
n


v
v


n
n


đ
đ
đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


k
k
h
h
i
i


c
c
o
o
i
i


c
c
o
o
n
n


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


n
n
h
h
ư
ư


m
m


t
t


k
k
h
h


i
i


l
l


p
p


p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


h
h
o
o
à
à
n
n


h
h


o
o
.
.
V
V


n
n


đ
đ
đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
c
c


a
a


v
v
i
i


c
c


t
t
u
u
n
n
g
g


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


đ
đ
ư
ư


c
c


G
G
a
a
l
l
i
i
l
l
é
é


d
d
ù
ù
n
n
g
g


l
l
à
à
m
m


g
g
i
i
t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
i
i


u
u


l
l
u
u


n
n


v
v
c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


c
c


a
a


m
m
ì
ì
n
n
h
h


(
(
n
n
ó
ó


c
c
ò
ò
n
n


c
c
ó
ó


m
m


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
r
r
a
a
o
o


đ
đ


i
i


t
t
h
h
ư
ư


t
t
g
g
i
i


a
a


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l


v
v
à
à


F
F
e
e
r
r
m
m
a
a
t
t


s
s
a
a
u
u


n
n
à
à
y
y


n
n


a
a
)
)
.
.


T
T
r
r
l
l


i
i


v
v


i
i


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


g
g
i
i
e
e
o
o


3
3


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


b
b
à
à
i
i


t
t
h
h
ơ
ơ


D
D
e
e


V
V
e
e
t
t
u
u
l
l
a
a
,
,


m
m


t
t


b
b
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n


đ
đ
á
á
n
n
g
g


c
c
h
h
ú
ú


ý
ý


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư


c
c


G
G
r
r
a
a
n
n
d
d


D
D
u
u
c
c


d
d
e
e


T
T
o
o
s
s
c
c
a
a
n
n
e
e


đ
đ


t
t


l
l


i
i


c
c
h
h
o
o


G
G
a
a
l
l
i
i
l
l
é
é
e
e


v
v
à
à
o
o


n
n
ă
ă
m
m


1
1
6
6
2
2
0
0
:
:

5
Được viết vào khoảng giữa năm 1526 và 1560, mãi đến 1663 mới được xuất bản.
www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-13-
«
«


T
T


i
i


s
s
a
a
o
o


k
k
i
i
n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


c
c


a
a


n
n
h
h


n
n
g
g


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


l
l


i
i


c
c
h
h
r
r
a
a


r
r


n
n
g
g


c
c
á
á


c
c
ư
ư


c
c


t
t


n
n
g
g


b
b


n
n
g
g


1
1
0
0


h
h
a
a
y
y


1
1
1
1


t
t
h
h
ì
ì


c
c
ó
ó


l
l


i
i


t
t
h
h
ế
ế


h
h
ơ
ơ
n
n


l
l
à
à


t
t


n
n
g
g


b
b


n
n
g
g


9
9


h
h
a
a
y
y


1
1
2
2


(
(
2
2
7
7


s
s
o
o


v
v


i
i


2
2
5
5
)
)


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


k
k
h
h
i
i


m
m


i
i


m
m


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


b
b


n
n


t
t


n
n
g
g


n
n
à
à
y
y


đ
đ


u
u


c
c
ó
ó


c
c
ù
ù
n
n
g
g


s
s
d
d


n
n
g
g


(
(
6
6
)
)


?
?


»
»


(
(
t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
5
5
)
)
.
.
P
P
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


l
l


i
i


g
g
i
i


i
i


đ
đ
á
á
p
p


c
c
h
h
o
o


c
c
â
â
u
u


h
h


i
i


n
n
à
à
y
y


c
c


a
a


G
G
a
a
l
l
i
i
l
l
é
é
,
,


M
M
.
.


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y


n
n
h
h


n
n


t
t
h
h


y
y


c
c
h
h


n
n
g
g


m
m
i
i
n
n
h
h


c
c


a
a


ô
ô
n
n
g
g


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


s
s
d
d


n
n
g
g


p
p
h
h
é
é
p
p


đ
đ
ế
ế
m
m


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
h
h
h
h
i
i


n
n


t
t
ư
ư


n
n
g
g


m
m
i
i
n
n
h
h


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


b
b
à
à
i
i


t
t
h
h
ơ
ơ


D
D
e
e


V
V
e
e
t
t
u
u
l
l
a
a


c
c
ó
ó


t
t
b
b


n
n


t
t
h
h
ế
ế


k
k
t
t
r
r
ư
ư


c
c


đ
đ
ó
ó
.
.


H
H
ơ
ơ
n
n


t
t
h
h
ế
ế
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m


t
t


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


(
(
đ
đ
ư
ư


c
c


x
x
u
u


t
t


b
b


n
n


n
n
ă
ă
m
m


1
1
7
7
1
1
8
8
)
)


G
G
a
a
l
l
i
i
l
l
é
é


k
k
ế
ế
t
t


l
l
u
u


n
n
:
:
«
«


t
t
b
b


n
n
g
g


n
n
à
à
y
y
6
6
,
,


n
n
h
h


n
n
g
g


n
n
g
g
ư
ư


i
i


a
a
m
m


h
h
i
i


u
u


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


c
c
ó
ó


t
t
h
h
đ
đ
o
o


l
l
ư
ư


n
n
g
g


r
r


t
t


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


t
t


t
t


c
c
m
m


i
i


l
l


i
i


t
t
h
h
ế
ế


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


v
v
á
á
n
n


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c
,
,


c
c
á
á
c
c


c
c
u
u


c
c


t
t
r
r
a
a
n
n
h
h


t
t
à
à
i
i


v
v
à
à


t
t


t
t


c
c
c
c
á
á
c
c


q
q
u
u
i
i


t
t


c
c


r
r
i
i
ê
ê
n
n
g
g


k
k
h
h
á
á
c
c


m
m
à
à


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
a
a


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


»
»
.
.
(
(
t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
5
5
)
)
.
.
P
P
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c


a
a


G
G
a
a
l
l
i
i
l
l
é
é
,
,


M
M
.
.


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y


đ
đ
ã
ã


đ
đ
á
á
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á


r
r


n
n
g
g
:
:
«
«


b
b


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


đ
đ
n
n
g
g
h
h
n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


t
t
r
r
ò
ò


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


«
«


đ
đ
o
o


»
»


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


c
c
h
h
i
i
ế
ế
n
n


t
t
h
h


n
n
g
g


c
c


a
a


h
h


,
,


G
G
a
a
l
l
i
i
l
l
é
é


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ế
ế
n
n


g
g


n
n


v
v


i
i


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


g
g
a
a
n
n
g
g


t
t


c
c
,
,


n
n
h
h
ư
ư
n
n
g
g


t
t


t
t


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


l
l
à
à


đ
đ
ã
ã


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


d
d
i
i


n
n


đ
đ


t
t


đ
đ
ư
ư


c
c


n
n
ó
ó


»
»
(
(
t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
5
5
)
)
.
.
N
N
h
h
ư
ư


v
v


y
y
,
,


c
c
h
h
o
o


đ
đ
ế
ế
n
n


n
n


a
a


đ
đ


u
u


t
t
h
h
ế
ế


k
k
X
X
V
V
I
I
I
I
,
,


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


m
m


i
i


c
c
h
h
x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


d
d
ư
ư


i
i


d
d


n
n
g
g


c
c
ô
ô
n
n
g
g


c
c
n
n
g
g


m
m
n
n


đ
đ
s
s
o
o


s
s
á
á
n
n
h
h


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i
.
.


C
C
ũ
ũ
n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
a
a


đ
đ
ã
ã


n
n
ó
ó
i
i


«
«


s
s
k
k
i
i


n
n


n
n
à
à
y
y


c
c
ó
ó


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


x
x


y
y


r
r
a
a


l
l


n
n


h
h
ơ
ơ
n
n


s
s
k
k
i
i


n
n


k
k
i
i
a
a


»
»
,
,


h
h
a
a
y
y


«
«


c
c
á
á
c
c


s
s
k
k
i
i


n
n


c
c
ó
ó


c
c
ù
ù
n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


x
x


y
y


r
r
a
a


»
»
.
.


N
N
h
h
ư
ư
n
n
g
g


c
c
t
t
h
h
«
«


đ
đ
đ
đ
o
o


»
»


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


x
x


y
y


r
r
a
a


c
c


a
a


m
m


t
t


s
s
k
k
i
i


n
n


l
l
à
à


b
b
a
a
o
o


n
n
h
h
i
i
ê
ê
u
u


?
?


Đ
Đ
ư
ư


c
c


t
t
í
í
n
n
h
h


b
b


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


n
n
à
à
o
o


?
?


M
M


t
t


s
s
y
y
ế
ế
u
u


t
t
c
c


a
a


Đ
Đ


i
i


s
s
t
t
h
h


p
p


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư


c
c


k
k
h
h
a
a
i
i


t
t
h
h
á
á
c
c


k
k
h
h
i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
a
a


t
t
ì
ì
m
m


k
k
i
i
ế
ế
m
m


c
c
â
â
u
u


t
t
r
r
l
l


i
i


c
c
h
h
o
o


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


v
v
à
à
i
i


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


m
m
a
a
y
y


r
r


i
i
.
.


T
T
u
u
y
y


v
v


y
y
,
,


v
v


n
n


c
c
h
h
ư
ư
a
a


c
c
ó
ó


m
m


t
t


c
c
â
â
u
u


t
t
r
r
l
l


i
i


t
t


n
n
g
g


q
q
u
u
á
á
t
t


n
n
à
à
o
o


c
c
h
h
o
o


v
v


n
n


đ
đ
đ
đ
o
o


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


x
x


y
y


r
r
a
a


c
c


a
a


m
m


t
t


s
s
k
k
i
i


n
n


t
t
ù
ù
y
y


ý
ý
.
.


V
V
à
à


t
t


t
t


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
,
,


c
c
h
h
o
o


đ
đ
ế
ế
n
n


l
l
ú
ú
c
c


n
n
à
à
y
y
,
,


c
c
h
h
ư
ư
a
a


m
m


t
t


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


n
n
à
à
o
o


v
v
x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
ư
ư


c
c


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a
.
.


I
I
.
.
2
2


N
N


a
a


s
s
a
a
u
u


t
t
h
h
ế
ế


k
k
X
X
V
V
I
I
I
I


đ
đ
ế
ế
n
n


c
c
u
u


i
i


t
t
h
h
ế
ế


k
k
X
X
I
I
X
X
:
:


v
v


n
n


đ
đ
t
t
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


v
v
à
à


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


I
I
.
.
2
2
.
.
1
1
.
.


N
N
h
h


n
n
g
g


t
t
í
í
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n


đ
đ


u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


v
v
«
«


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


»
»


v
v


i
i


c
c
ô
ô
n
n
g
g


c
c
c
c


a
a


Đ
Đ


i
i


s
s
t
t
h
h


p
p


M
M
ù
ù
a
a


h
h
è
è


1
1
6
6
5
5
1
1
,
,


C
C
h
h
e
e
v
v
a
a
l
l
i
i
e
e
r
r


d
d
e
e


M
M
é
é
r
r
é
é


đ
đ
ã
ã


h
h


i
i


B
B
l
l
a
a
i
i
s
s
e
e


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l


(
(
1
1
6
6
2
2
3
3
-
-
1
1
6
6
6
6
2
2
)
)


v
v
v
v


n
n


đ
đ
c
c
h
h
i
i
a
a


t
t
i
i


n
n


c
c
ư
ư


c
c


n
n
h
h
ư
ư


s
s
a
a
u
u
:
:


c
c
ó
ó


l
l


n
n


M
M
é
é
r
r
é
é


c
c
ù
ù
n
n
g
g


m
m


t
t


n
n
g
g
ư
ư


i
i


b
b


n
n


g
g
i
i
e
e
o
o


đ
đ


n
n
g
g


t
t
i
i


n
n


s
s


p
p


n
n
g
g


a
a


ă
ă
n
n


t
t
i
i


n
n
,
,


h
h
g
g
ó
ó
p
p


m
m


i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


3
3
2
2


đ
đ


n
n
g
g


t
t
i
i


n
n


v
v
à
à
n
n
g
g


l
l
à
à
m
m


t
t
i
i


n
n


c
c
ư
ư


c
c


v
v
à
à


q
q
u
u
i
i


ư
ư


c
c


n
n
ế
ế
u
u


M
M
é
é
r
r
é
é


g
g
i
i
e
e
o
o


3
3


l
l


n
n


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t


t
t


c
c
c
c
á
á
c
c


m
m


t
t


s
s


p
p


t
t
h
h
ì
ì


ô
ô
n
n
g
g


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
o
o
à
à
n
n


b
b
s
s
t
t
i
i


n
n
,
,


c
c
ò
ò
n
n


n
n
ế
ế
u
u


b
b


n
n


c
c


a
a


ô
ô
n
n
g
g


g
g
i
i
e
e
o
o


3
3


l
l


n
n


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t


t
t


c
c
c
c
á
á
c
c


m
m


t
t


n
n
g
g


a
a


t
t
h
h
ì
ì


t
t
i
i


n
n


c
c
ư
ư


c
c


t
t
h
h
u
u


c
c


v
v
n
n
g
g
ư
ư


i
i


b
b


n
n
y
y
.
.


K
K
h
h
i
i


M
M
é
é
r
r
é
é


đ
đ
ư
ư


c
c


2
2


l
l


n
n6
Bảng thống kê trong bài thơ De Vetula.
www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-14-
m
m


t
t


s
s


p
p


v
v
à
à


b
b


n
n


c
c


a
a


ô
ô
n
n
g
g


m
m


i
i


đ
đ
ư
ư


c
c


1
1


l
l


n
n


m
m


t
t


n
n
g
g


a
a


t
t
h
h
ì
ì


c
c
u
u


c
c


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


p
p
h
h


i
i


d
d


n
n
g
g


v
v
ì
ì


n
n
h
h
à
à


v
v
u
u
a
a


g
g


i
i


M
M
é
é
r
r
é
é
.
.


V
V


y
y


n
n
ê
ê
n
n


c
c
h
h
i
i
a
a


t
t
i
i


n
n


c
c
ư
ư


c
c


t
t
h
h
ế
ế


n
n
à
à
o
o
?
?


B
B
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n


n
n
à
à
y
y


k
k
h
h
i
i
ế
ế
n
n


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l


p
p
h
h


i
i


s
s
u
u
y
y


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ


v
v
à
à


ô
ô
n
n
g
g


đ
đ
ã
ã


v
v
i
i
ế
ế
t
t


t
t
h
h
ư
ư


c
c
h
h
o
o


n
n
h
h
à
à


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


P
P
i
i
e
e
r
r
r
r
e
e


d
d
e
e


F
F
e
e
r
r
m
m
a
a
t
t


(
(
1
1
6
6
0
0
1
1
-
-
1
1
6
6
6
6
5
5
)
)
.
.


Q
Q
u
u
a
a


t
t
h
h
ư
ư


t
t
t
t
r
r
a
a
o
o


đ
đ


i
i
,
,


h
h
đ
đ
ã
ã
t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


h
h
ó
ó
a
a
c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


c
c
b
b


c
c


v
v
à
à


v
v
à
à
o
o


t
t
h
h
á
á
n
n
g
g


7
7


n
n
ă
ă
m
m


1
1
6
6
5
5
4
4
,
,


h
h
đ
đ
i
i


đ
đ
ế
ế
n
n


k
k
ế
ế
t
t


l
l
u
u


n
n


l
l
à
à


M
M
é
é
r
r
é
é


đ
đ
ư
ư


c
c


3
3
/
/
4
4


t
t
i
i


n
n


c
c
ư
ư


c
c
.
.


H
H
a
a
i
i


ô
ô
n
n
g
g


đ
đ
ã
ã


g
g
i
i


i
i


đ
đ
ú
ú
n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư
n
n
g
g


t
t
h
h
e
e
o
o


h
h
a
a
i
i


c
c
á
á
c
c
h
h


k
k
h
h
á
á
c
c


n
n
h
h
a
a
u
u
.
.
P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l


đ
đ
ã
ã


s
s
d
d


n
n
g
g


t
t
a
a
m
m


g
g
i
i
á
á
c
c


s
s
h
h


c
c


c
c
á
á
c
c


h
h
s
s
k
k
h
h
a
a
i
i


t
t
r
r
i
i


n
n


c
c


a
a


n
n
h
h
t
t
h
h


c
c


(
(
a
a
+
+
b
b
)
)
n
n


đ
đ
g
g
i
i


i
i


b
b
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n
.
.


P
P
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


l
l


i
i


g
g
i
i


i
i


d
d
o
o


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l


đ
đ
n
n
g
g
h
h


,
,


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y


c
c
h
h
o
o


r
r


n
n
g
g


p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


c
c


a
a


ô
ô
n
n
g
g


k
k
h
h
á
á


đ
đ


c
c


đ
đ
á
á
o
o


v
v
à
à


n
n
ó
ó


n
n
h
h


c
c


t
t
a
a


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ


đ
đ
ế
ế
n
n


k
k
v
v


n
n
g
g


t
t
h
h


n
n
g
g


c
c
u
u


c
c
.
.


T
T
h
h


t
t


v
v


y
y
,
,


t
t
h
h
e
e
o
o


l
l


p
p


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l


t
t
h
h
ì
ì


p
p
h
h


i
i


c
c
h
h
i
i
a
a


c
c
h
h
o
o


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
n
n
h
h


t
t


4
4
8
8


đ
đ


n
n
g
g


v
v
à
à


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


1
1
6
6


đ
đ


n
n
g
g
,
,


v
v
à
à


t
t
a
a


t
t
h
h


y
y
:
:
4
4
8
8


=
=


4
3
.
.


6
6
4
4


;
;


1
1
6
6


=
=


4
1
.
.


6
6
4
4
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


đ
đ
ó
ó
,
,


4
3


v
v
à
à


4
1


l
l


n
n


l
l
ư
ư


t
t


l
l
à
à


«
«


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


»
»


đ
đ
n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
n
n
h
h


t
t


v
v
à
à


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


n
n
h
h


n
n


đ
đ
ư
ư


c
c


6
6
4
4


đ
đ


n
n
g
g


t
t
i
i


n
n


c
c
ư
ư


c
c
.
.


T
T
h
h
e
e
o
o


n
n
g
g
ô
ô
n
n


n
n
g
g
h
h
i
i


n
n


đ
đ


i
i
,
,


k
k
v
v


n
n
g
g


t
t
o
o
á
á
n
n


c
c


a
a


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
n
n
h
h


t
t


l
l
à
à


4
4
8
8
,
,


c
c
ò
ò
n
n


c
c


a
a


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


l
l
à
à


1
1
6
6
.
.


S
S
a
a
u
u


đ
đ
ó
ó
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m


t
t


l
l
á
á


t
t
h
h
ư
ư


g
g


i
i


F
F
e
e
r
r
m
m
a
a
t
t


(
(
n
n
g
g
à
à
y
y


2
2
4
4
/
/
8
8
/
/
1
1
6
6
5
5
4
4
)
)
,
,


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l


c
c
ò
ò
n
n


n
n
ó
ó
i
i


đ
đ
ế
ế
n
n


t
t
h
h


p
p


k
k
h
h
i
i


c
c
h
h
r
r
a
a


t
t
l
l
t
t
i
i


n
n


c
c
ư
ư


c
c


p
p
h
h


i
i


c
c
h
h
i
i
a
a


c
c
h
h
o
o


h
h
a
a
i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i
:
:


«
«


c
c
ó
ó


b
b
a
a
o
o


n
n
h
h
i
i
ê
ê
u
u


t
t
h
h


p
p


l
l
à
à
m
m


c
c
h
h
o
o


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
n
n
h
h


t
t


t
t
h
h


n
n
g
g


c
c
u
u


c
c


v
v
à
à


c
c
ó
ó


b
b
a
a
o
o


n
n
h
h
i
i
ê
ê
u
u


c
c
h
h
o
o


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


t
t
h
h
ì
ì


c
c
h
h
i
i
a
a


t
t
i
i


n
n


t
t
h
h
e
e
o
o


t
t
l
l
n
n
à
à
y
y
»
»


(
(
B
B
l
l
a
a
i
i
s
s
e
e


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l
,
,


Œ
Œ
u
u
v
v
r
r
e
e
s
s


c
c
o
o
m
m
p
p
l
l
è
è
t
t
e
e
s
s
,
,


E
E
d
d
i
i
t
t
i
i
o
o
n
n


d
d
u
u


S
S
e
e
u
u
i
i
l
l
,
,


1
1
9
9
6
6
3
3
,
,


t
t
r
r
.
.
4
4
7
7
,
,


t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


P
P
i
i
c
c
h
h
a
a
r
r
d
d
,
,


1
1
9
9
9
9
7
7
,
,


t
t
r
r
.
.
1
1
1
1
1
1
)
)


K
K
h
h
á
á
c
c


v
v


i
i


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l
,
,


b
b


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
ư
ư


n
n
g
g


t
t
ư
ư


n
n
g
g


l
l
à
à


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


t
t
i
i
ế
ế
p
p


t
t


c
c


v
v


i
i


n
n
h
h


n
n
g
g


v
v
á
á
n
n


g
g
i
i
n
n
h
h


m
m


đ
đ


t
t


đ
đ
ế
ế
n
n


s
s
v
v
á
á
n
n


c
c


n
n


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


đ
đ
x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


đ
đ
ư
ư


c
c


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
i
i
ế
ế
n
n


t
t
h
h


n
n
g
g
,
,


F
F
e
e
r
r
m
m
a
a
t
t


s
s
d
d


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h


p
p


đ
đ
l
l
i
i


t
t


k
k
ê
ê


c
c
á
á
c
c


d
d
ã
ã
y
y


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
t
t
h
h
u
u


n
n


l
l


i
i


c
c
ó
ó


t
t
h
h
c
c
ó
ó


c
c


a
a


m
m


i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


r
r


i
i


c
c
h
h
i
i
a
a


t
t
i
i


n
n


c
c
á
á


c
c
ư
ư


c
c


t
t
h
h
e
e
o
o


t
t
l
l
đ
đ
ó
ó
.
.


Ô
Ô
n
n
g
g


g
g
i
i


i
i


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h
:
:


«
«


v
v
i
i


c
c


g
g
i
i
t
t
ư
ư


n
n
g
g


m
m
r
r


n
n
g
g


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


n
n
à
à
y
y


đ
đ
ế
ế
n
n


m
m


t
t


s
s
v
v
á
á
n
n


n
n
à
à
o
o


đ
đ
ó
ó


c
c
h
h
n
n
h
h


m
m


l
l
à
à
m
m


c
c
h
h
o
o


q
q
u
u
i
i


l
l
u
u


t
t


d
d
đ
đ
i
i
,
,


v
v
à
à


(
(
t
t
h
h
e
e
o
o


c
c


m
m


t
t
í
í
n
n
h
h


c
c


a
a


t
t
ô
ô
i
i
)
)


s
s
k
k
h
h
i
i
ế
ế
n
n


c
c
h
h
o
o


t
t


t
t


c
c
c
c
á
á
c
c


s
s
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


b
b


n
n
g
g


n
n
h
h
a
a
u
u
,
,


h
h
o
o


c
c


d
d
h
h
i
i


u
u


h
h
ơ
ơ
n
n


l
l
à
à


r
r
ú
ú
t
t


g
g


n
n


t
t


t
t


c
c
c
c
á
á
c
c


p
p
h
h
â
â
n
n


s
s
v
v
c
c
ù
ù
n
n
g
g


m
m


u
u


s
s
»
»


(
(
t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
6
6
)
)


C
C
h
h


n
n
g
g


h
h


n
n
,
,


đ
đ
g
g
i
i


i
i


q
q
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p
:
:


c
c
ó
ó


b
b
a
a


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i
,
,


a
a
i
i


t
t
h
h


n
n
g
g


b
b
a
a


v
v
á
á
n
n


s
s
l
l
à
à


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
i
i
ế
ế
n
n


t
t
h
h


n
n
g
g
,
,


v
v


i
i


g
g
i
i
t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
n
n
h
h


t
t


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư


c
c


2
2


v
v
á
á
n
n
,
,


h
h
a
a
i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


k
k
i
i
a
a


m
m


i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


đ
đ
ư
ư


c
c


1
1


v
v
á
á
n
n


v
v
à
à


c
c
h
h
o
o


l
l
à
à


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


s
s
k
k
ế
ế
t
t


t
t
h
h
ú
ú
c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t


i
i


đ
đ
a
a


3
3


v
v
á
á
n
n


n
n


a
a
,
,


F
F
e
e
r
r
m
m
a
a
t
t


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


t
t
í
í
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n


đ
đ


u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


v
v
x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


n
n
h
h
ư
ư


s
s
a
a
u
u
:
:


www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-15-
«
«


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
n
n
h
h


t
t


c
c
ó
ó


t
t
h
h
t
t
h
h


n
n
g
g


s
s
a
a
u
u


m
m


t
t
,
,


h
h
a
a
i
i


h
h
a
a
y
y


b
b
a
a


v
v
á
á
n
n
.
.


N
N
ế
ế
u
u


a
a
n
n
h
h


t
t
a
a


t
t
h
h


n
n
g
g


c
c
h
h
s
s
a
a
u
u


m
m


t
t


v
v
á
á
n
n
,
,


t
t
h
h
ì
ì


p
p
h
h


i
i


c
c
ó
ó


m
m


t
t


c
c
o
o
n
n


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


c
c
ó
ó


b
b
a
a


m
m


t
t


v
v
à
à


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


đ
đ
ó
ó


a
a
n
n
h
h


t
t
a
a


g
g


p
p


t
t
h
h
u
u


n
n


l
l


i
i
.
.


M
M


t
t


c
c
o
o
n
n


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


t
t


o
o


n
n
ê
ê
n
n


3
3


n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
,
,


n
n
ê
ê
n
n


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


n
n
à
à
y
y


c
c
ó
ó


đ
đ
ư
ư


c
c


1
1
/
/
3
3


s
s
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


k
k
h
h
i
i


c
c
h
h
c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


m
m


t
t


v
v
á
á
n
n
.
.


N
N
ế
ế
u
u


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


h
h
a
a
i
i


v
v
á
á
n
n
,
,


a
a
n
n
h
h


t
t
a
a


c
c
ó
ó


t
t
h
h
t
t
h
h


n
n
g
g


h
h
a
a
i
i


c
c
á
á
c
c
h
h
,
,


đ
đ
ó
ó


l
l
à
à


k
k
h
h
i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


t
t
h
h


n
n
g
g


v
v
á
á
n
n


đ
đ


u
u


v
v
à
à


a
a
n
n
h
h


t
t
a
a


t
t
h
h


n
n
g
g


v
v
á
á
n
n


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i
,
,


h
h
o
o


c
c


l
l
à
à


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
b
b
a
a


t
t
h
h


n
n
g
g


v
v
á
á
n
n


đ
đ


u
u


v
v
à
à


a
a
n
n
h
h


t
t
a
a


t
t
h
h


n
n
g
g


v
v
á
á
n
n


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i
.
.


N
N
h
h
ư
ư
n
n
g
g


h
h
a
a
i
i


c
c
o
o
n
n


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


t
t


o
o


n
n
ê
ê
n
n


9
9


n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


n
n
ê
ê
n
n


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


n
n
à
à
y
y


đ
đ
ư
ư


c
c


2
2
/
/
9
9


s
s
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


k
k
h
h
i
i


a
a
n
n
h
h


t
t
a
a


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


h
h
a
a
i
i


v
v
á
á
n
n
.
.


N
N
ế
ế
u
u


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


b
b
a
a


v
v
á
á
n
n
,
,


a
a
n
n
h
h


t
t
a
a


c
c
h
h
c
c
ó
ó


h
h
a
a
i
i


c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
h
h


n
n
g
g
:
:


h
h
o
o


c
c


l
l
à
à


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


t
t
h
h


n
n
g
g


v
v
á
á
n
n


đ
đ


u
u
,
,


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
b
b
a
a


t
t
h
h


n
n
g
g


v
v
á
á
n
n


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


v
v
à
à


a
a
n
n
h
h


t
t
a
a


t
t
h
h


n
n
g
g


v
v
á
á
n
n


t
t
h
h
b
b
a
a
;
;


h
h
o
o


c
c


l
l
à
à


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
b
b
a
a


t
t
h
h


n
n
g
g


v
v
á
á
n
n


đ
đ


u
u
,
,


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


t
t
h
h


n
n
g
g


v
v
á
á
n
n


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


v
v
à
à


a
a
n
n
h
h


t
t
a
a


t
t
h
h


n
n
g
g


v
v
á
á
n
n


t
t
h
h
b
b
a
a
;
;


b
b


i
i


v
v
ì
ì


n
n
ế
ế
u
u


n
n
h
h
ư
ư


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


h
h
a
a
y
y


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
b
b
a
a


t
t
h
h


n
n
g
g


h
h
a
a
i
i


v
v
á
á
n
n


đ
đ


u
u


t
t
h
h
ì
ì


n
n
g
g
ư
ư


i
i


đ
đ
ó
ó


s
s
c
c
h
h
i
i
ế
ế
n
n


t
t
h
h


n
n
g
g


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


c
c
h
h
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


p
p
h
h


i
i


l
l
à
à


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
n
n
h
h


t
t
.
.


N
N
h
h
ư
ư
n
n
g
g


b
b
a
a


c
c
o
o
n
n


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


c
c
ó
ó


2
2
7
7


n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


n
n
ê
ê
n
n


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
n
n
h
h


t
t


n
n
à
à
y
y


c
c
ó
ó


2
2
/
/
2
2
7
7


s
s
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


k
k
h
h
i
i


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


b
b
a
a


l
l


n
n
.
.


K
K
h
h
i
i


đ
đ
ó
ó
,
,


c
c
á
á
c
c


n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


l
l
à
à
m
m


c
c
h
h
o
o


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
h
h
n
n
h
h


t
t


t
t
h
h


n
n
g
g
,
,


l
l


n
n


l
l
ư
ư


t
t


l
l
à
à


1
1
/
/
3
3
,
,


2
2
/
/
9
9
,
,


2
2
/
/
2
2
7
7


c
c
h
h
o
o


t
t


n
n
g
g


c
c


n
n
g
g


l
l
à
à


1
1
7
7
/
/
2
2
7
7


»
»
.
.


(
(
t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


d
d


n
n


b
b


i
i


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
6
6
)
)


T
T
h
h
e
e
o
o


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


c
c
ó
ó


t
t
h
h
h
h
i
i


u
u


n
n
g
g


m
m


l
l
à
à


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l


đ
đ
ã
ã


t
t
h
h


a
a


n
n
h
h


n
n


s
s
«
«


đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


»
»


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
q
q
u
u
a
a


l
l
ý
ý


l
l
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
h
h
ư
ư


k
k
h
h
i
i


n
n
ó
ó
i
i


«
«


s
s
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


l
l
à
à


b
b


n
n
g
g


n
n
h
h
a
a
u
u


»
»
.
.


V
V
p
p
h
h


n
n


F
F
e
e
r
r
m
m
a
a
t
t
,
,


ô
ô
n
n
g
g


d
d
ù
ù
n
n
g
g


t
t
«
«


n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


»
»


đ
đ
c
c
h
h
x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


m
m


t
t


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c


.
.


C
C
ũ
ũ
n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l
,
,


ô
ô
n
n
g
g


s
s
d
d


n
n
g
g


t
t
h
h


p
p


đ
đ
l
l
i
i


t
t


k
k
ê
ê


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


c
c
ó
ó


t
t
h
h
v
v
à
à


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


t
t
h
h
u
u


n
n


l
l


i
i


c
c
h
h
o
o


m
m


i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i
.
.


Ô
Ô
n
n
g
g


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


t
t
h
h


a
a


n
n
h
h


n
n


g
g
i
i
t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t


«
«


đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


»
»


k
k
h
h
i
i


g
g
i
i


i
i


q
q
u
u
y
y
ế
ế
t
t


b
b
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n
.
.


T
T
u
u
y
y


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
,
,


c
c


n
n


p
p
h
h


i
i


n
n
ó
ó
i
i


r
r


n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


n
n
h
h


n
n
g
g


b
b


c
c


t
t
h
h
ư
ư


t
t
r
r
a
a
o
o


đ
đ


i
i
,
,


c
c
P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l


l
l


n
n


F
F
e
e
r
r
m
m
a
a
t
t


c
c
h
h
ư
ư
a
a


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


m
m


t
t


t
t
h
h
u
u


t
t


n
n
g
g
n
n
à
à
o
o


đ
đ
c
c
h
h
t
t
s
s
m
m
à
à


h
h
đ
đ
n
n
g
g
h
h
d
d


a
a


v
v
à
à
o
o


đ
đ
ó
ó


đ
đ
c
c
h
h
i
i
a
a


t
t
i
i


n
n


c
c
á
á


c
c
ư
ư


c
c
.
.


N
N
h
h
ư
ư


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
a
a


b
b
i
i
ế
ế
t
t
,
,


t
t
l
l
đ
đ
ó
ó


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


l
l
à
à


t
t
i
i


n
n


t
t
h
h
â
â
n
n


c
c


a
a


«
«


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


»
»


s
s
a
a
u
u


n
n
à
à
y
y
.
.


V
V


i
i


n
n
h
h


n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


t
t
h
h


c
c


v
v
t
t
í
í
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n


«
«


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


»
»


c
c


a
a


h
h
a
a
i
i


n
n
h
h
à
à


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l


v
v
à
à


F
F
e
e
r
r
m
m
a
a
t
t
,
,


c
c
ó
ó


t
t
h
h
n
n
ó
ó
i
i


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ
ã
ã


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


đ
đ


i
i


t
t
ư
ư


n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c


a
a


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


v
v
à
à


c
c
ó
ó


m
m


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


b
b
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
í
í
n
n
h
h


«
«


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


»
»


t
t
h
h


n
n
g
g


c
c
u
u


c
c
.
.
L
L
ú
ú
c
c


n
n
à
à
y
y
,
,


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


«
«


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


»
»


c
c
ò
ò
n
n


đ
đ
a
a
n
n
g
g


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


p
p
h
h


m
m


v
v
i
i


c
c


a
a


s
s
h
h


c
c


v
v
à
à


đ
đ


i
i


s
s
t
t
h
h


p
p
,
,


c
c
h
h
ư
ư
a
a


c
c
ó
ó


t
t
ê
ê
n
n
,
,


c
c
h
h
ư
ư
a
a


c
c
ó
ó


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


t
t
ư
ư


n
n
g
g


m
m
i
i
n
n
h
h


v
v
à
à


đ
đ
ư
ư


c
c


s
s
d
d


n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư


c
c
ô
ô
n
n
g
g


c
c
t
t
í
í
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n


c
c
á
á
c
c


«
«


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


»
»
.
.


D
D
o
o


c
c
P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l


l
l


n
n


F
F
e
e
r
r
m
m
a
a
t
t


đ
đ


u
u


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


t
t
h
h


c
c


x
x
u
u


t
t


b
b


n
n


m
m


t
t


c
c
u
u


n
n


s
s
á
á
c
c
h
h


n
n
à
à
o
o


n
n
ó
ó
i
i


v
v
c
c
á
á
c
c


t
t
í
í
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n


«
«


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


»
»


c
c


a
a


m
m
ì
ì
n
n
h
h


n
n
ê
ê
n
n


c
c
h
h
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
u
u


n
n


s
s
á
á
c
c
h
h


L
L
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


d
d
o
o


C
C
h
h
r
r
i
i
s
s
t
t
i
i
a
a
n
n


H
H
u
u
y
y
g
g
e
e
n
n
s
s


x
x
u
u


t
t


b
b


n
n


n
n
ă
ă
m
m


1
1
6
6
5
5
7
7
,
,


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
a
a


m
m


i
i


đ
đ
ư
ư


c
c


b
b
i
i
ế
ế
t
t


v
v
p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
í
í
n
n
h
h


m
m


i
i


n
n
à
à
y
y
.
.


T
T
u
u
y
y


v
v


y
y
,
,


t
t
h
h
u
u


t
t


n
n
g
g
«
«


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


»
»


v
v


n
n


c
c
h
h
ư
ư
a
a


x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


v
v
à
à


H
H
u
u
y
y
g
g
e
e
n
n
s
s


đ
đ
ã
ã


s
s
d
d


n
n
g
g


t
t
«
«


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


»
»


đ
đ
c
c
h
h
«
«


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


»
»
:
:


www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-16-
«
«


D
D
ù
ù


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


t
t
h
h
u
u


n
n


n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
,
,


c
c
á
á
c
c


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
c
c
ó
ó


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


c
c
h
h


c
c


c
c
h
h


n
n


đ
đ
i
i


n
n


a
a


t
t
h
h
ì
ì


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


m
m
à
à


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


t
t
h
h


n
n
g
g


c
c
u
u


c
c


h
h
a
a
y
y


t
t
h
h
u
u
a
a


c
c
u
u


c
c


đ
đ


u
u


c
c
ó
ó


m
m


t
t


g
g
i
i
á
á


t
t
r
r
x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


»
»


(
(
H
H
u
u
y
y
g
g
e
e
n
n
s
s
,
,


b
b


n
n


d
d


c
c
h
h


t
t
i
i
ế
ế
n
n
g
g


P
P
h
h
á
á
p
p


V
V
c
c
á
á
c
c


t
t
í
í
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
,
,


q
q
u
u
y
y


n
n


1
1
4
4
,
,


(
(
E
E
u
u
v
v
r
r
e
e
s
s


c
c
o
o
m
m
p
p
l
l
è
è
t
t
e
e
s
s
,
,


2
2
2
2


v
v
o
o
l
l
,
,


1
1
8
8
8
8
8
8
-
-
1
1
9
9
5
5
0
0
,
,


L
L
a
a


H
H
a
a
y
y
e
e
)
)
,
,


t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


P
P
i
i
c
c
h
h
a
a
r
r
d
d
,
,


1
1
9
9
9
9
7
7
,
,


t
t
r
r
.
.
1
1
1
1
2
2
)
)


T
T
h
h
e
e
o
o


P
P
i
i
c
c
h
h
a
a
r
r
d
d
,
,


«
«


g
g
i
i
á
á


t
t
r
r
c
c


a
a


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


»
»


m
m
à
à


H
H
u
u
y
y
g
g
e
e
n
n
s
s


n
n
ó
ó
i
i


đ
đ
ế
ế
n
n


đ
đ
â
â
y
y


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


l
l
à
à


«
«


k
k
v
v


n
n
g
g


t
t
o
o
á
á
n
n


»
»
.
.


B
B


n
n


t
t
h
h
â
â
n
n


H
H
u
u
y
y
g
g
e
e
n
n
s
s


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


đ
đ


n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
i
i


m
m


v
v


i
i


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l


v
v
k
k
v
v


n
n
g
g


t
t
o
o
á
á
n
n


v
v
à
à


ô
ô
n
n
g
g


c
c
o
o
i
i


n
n
ó
ó


n
n
h
h
ư
ư


n
n
g
g
u
u


n
n


g
g


c
c


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
í
í
n
n
h
h


m
m


i
i


n
n
à
à
y
y
.
.


N
N
g
g
à
à
y
y


n
n
a
a
y
y
,
,


ô
ô
n
n
g
g


c
c
ó
ó


v
v
i
i
n
n
h
h


d
d
đ
đ
ư
ư


c
c


x
x
e
e
m
m


l
l
à
à


c
c
h
h
a
a


đ
đ
c
c


a
a


«
«


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


»
»
.
.


P
P
h
h


i
i


đ
đ
ế
ế
n
n


n
n
ă
ă
m
m


1
1
6
6
6
6
2
2
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


N
N
g
g
h
h
t
t
h
h
u
u


t
t


t
t
ư
ư


d
d
u
u
y
y


c
c


a
a


A
A
n
n
t
t
o
o
i
i
n
n
e
e


A
A
r
r
n
n
a
a
u
u
l
l
d
d


v
v
à
à


P
P
i
i
e
e
r
r
r
r
e
e


N
N
i
i
c
c
o
o
l
l
e
e


(
(
c
c
á
á
c
c


b
b


n
n


c
c


a
a


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l
)
)
,
,


t
t
h
h
ì
ì


t
t
h
h
u
u


t
t


n
n
g
g
«
«


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


»
»


m
m


i
i


t
t
h
h


t
t


s
s
x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


l
l


n
n


đ
đ


u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


v
v


i
i


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


đ
đ
ú
ú
n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
a
a


b
b
i
i
ế
ế
t
t


n
n
g
g
à
à
y
y


n
n
a
a
y
y
:
:


«
«


đ
đ


n
n
g
g


c
c
h
h
c
c
h
h
o
o


r
r


n
n
g
g


c
c
á
á
i
i


t
t


t
t


v
v
à
à


c
c
á
á
i
i


x
x


u
u


l
l
à
à


t
t
n
n
ó
ó
,
,


m
m
à
à


c
c
ò
ò
n
n


l
l
à
à


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


x
x


y
y


r
r
a
a


h
h
a
a
y
y


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


x
x


y
y


r
r
a
a


v
v
à
à


p
p
h
h


i
i


c
c
h
h
ú
ú


ý
ý


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


v
v
à
à
o
o


t
t
l
l
m
m
à
à


t
t


t
t


c
c
n
n
h
h


n
n
g
g


c
c
á
á
i
i


n
n
à
à
y
y


c
c
ó
ó


c
c
h
h
u
u
n
n
g
g
,
,


đ
đ
i
i


u
u


n
n
à
à
y
y


c
c
ó
ó


t
t
h
h
đ
đ
ư
ư


c
c


l
l
à
à
m
m


r
r
õ
õ


n
n
h
h
ư
ư


s
s
a
a
u
u
:
:


c
c
ó
ó


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


g
g


m
m


m
m
ư
ư


i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i
,
,


m
m


i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


g
g
ó
ó
p
p


1
1


é
é
c
c
u
u
,
,


c
c
h
h
m
m


t
t


n
n
g
g
ư
ư


i
i


ă
ă
n
n


t
t


t
t


c
c


,
,


c
c
ò
ò
n
n


c
c
h
h
í
í
n
n


n
n
g
g
ư
ư


i
i


k
k
i
i
a
a


t
t
h
h
u
u
a
a
;
;


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư


m
m


i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


m
m
à
à


m
m


t
t


1
1


é
é
c
c
u
u


v
v
à
à


c
c
ó
ó


t
t
h
h
đ
đ
ư
ư


c
c


9
9


é
é
c
c
u
u


N
N
h
h
ư
ư


v
v


y
y
,
,


m
m


i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
ó
ó


h
h
y
y


v
v


n
n
g
g


đ
đ
ư
ư


c
c


9
9


é
é
c
c
u
u


v
v
à
à


m
m


t
t


1
1


é
é
c
c
u
u
,
,


c
c
h
h
í
í
n
n


m
m


c
c


đ
đ
c
c


a
a


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
m
m


t
t


1
1


é
é
c
c
u
u


v
v
à
à


c
c
h
h
m
m


t
t


m
m


c
c


đ
đ
c
c


a
a


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
ă
ă
n
n


đ
đ
ư
ư


c
c


c
c
h
h
í
í
n
n


é
é
c
c
u
u
.
.


Đ
Đ
i
i


u
u


n
n
à
à
y
y


đ
đ


t
t


s
s
v
v
i
i


c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m


t
t


s
s
c
c
ô
ô
n
n
g
g


b
b


n
n
g
g


h
h
o
o
à
à
n
n


h
h


o
o
»
»
.
.


(
(
t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
6
6
)
)


M
M


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


n
n
h
h


n
n
g
g


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


t
t
ư
ư


n
n
g
g


m
m
i
i
n
n
h
h


đ
đ


u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


c
c


a
a


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
ì
ì
m
m


t
t
h
h


y
y


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


T
T
h
h
p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


a
a


P
P
i
i
e
e
r
r
r
r
e
e


R
R
a
a
y
y
m
m
o
o
n
n
d
d


d
d
e
e


M
M
o
o
n
n
t
t
m
m
o
o
r
r
t
t
,
,


x
x
u
u


t
t


b
b


n
n


n
n
ă
ă
m
m


1
1
7
7
0
0
8
8
:
:


«
«


S
S
r
r


i
i


m
m
a
a
y
y


c
c


a
a


P
P
i
i
e
e
r
r
r
r
e
e
7
7


l
l
à
à


t
t
s
s
c
c


a
a


t
t


t
t


c
c
c
c
á
á
c
c


l
l


n
n


t
t
h
h
u
u


n
n


l
l


i
i


v
v


i
i


s
s
t
t


t
t


c
c
c
c
á
á
c
c


l
l


n
n


c
c
ó
ó


t
t
h
h


,
,
T
T
r
r
o
o
n
n
g
g


m
m


t
t


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


c
c
ô
ô
n
n
g
g


b
b


n
n
g
g
,
,


s
s
t
t
i
i


n
n


đ
đ


t
t


c
c
ư
ư


c
c


c
c


a
a


h
h
a
a
i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


p
p
h
h


i
i


c
c
ù
ù
n
n
g
g


t
t
s
s
v
v


i
i


đ
đ
x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


k
k
h
h
á
á
c
c


n
n
h
h
a
a
u
u


h
h
a
a
y
y


v
v


i
i


k
k
v
v


n
n
g
g


c
c
h
h
i
i
ế
ế
n
n


t
t
h
h


n
n
g
g


c
c


a
a


m
m


i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


»
»
(
(
H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
6
6
-
-
7
7
)
)


C
C
ũ
ũ
n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
á
á
c
c


p
p
h
h


m
m


n
n
à
à
y
y
,
,


M
M
o
o
n
n
t
t
m
m
o
o
r
r
t
t


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


l
l


i
i


g
g
i
i


i
i


c
c
h
h
o
o


5
5


b
b
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n


c
c


a
a


H
H
u
u
y
y
g
g
e
e
n
n
s
s


v
v
à
à


c
c
á
á
c
c


b
b
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n


v
v
c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


k
k
h
h
á
á
c
c
.
.


Ô
Ô
n
n
g
g


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


n
n
h
h
t
t
h
h


c
c


v
v
à
à


đ
đ
a
a


t
t
h
h


c
c
,
,


s
s
d
d


n
n
g
g


đ
đ


i
i


s
s
t
t
h
h


p
p


đ
đ
p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i
.
.

7

Pierre de FERMAT.
www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-17-
N
N
ă
ă
m
m


1
1
7
7
1
1
3
3
,
,


M
M
o
o
n
n
t
t
m
m
o
o
r
r
t
t


x
x
u
u


t
t


b
b


n
n


t
t
á
á
c
c


p
p
h
h


m
m


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


l
l
à
à


C
C
h
h
u
u
y
y
ê
ê
n
n


l
l
u
u


n
n


v
v
c
c
á
á
c
c


t
t
h
h


p
p
.
.


T
T
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
á
á
c
c


p
p
h
h


m
m


n
n
à
à
y
y


ô
ô
n
n
g
g


đ
đ
ã
ã


n
n
h
h
ó
ó
m
m


c
c
á
á
c
c


t
t
í
í
n
n
h
h


c
c
h
h


t
t


c
c


a
a


đ
đ


i
i


s
s
t
t
h
h


p
p


đ
đ
ã
ã


s
s
d
d


n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
á
á
c
c


p
p
h
h


m
m


đ
đ


u
u


c
c


a
a


m
m
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


l
l


i
i


k
k
h
h
u
u
y
y
ê
ê
n
n


c
c


a
a


J
J
e
e
a
a
n
n


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i
.
.


N
N
h
h
ư
ư


t
t
h
h
ế
ế
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


v
v
ò
ò
n
n
g
g


n
n


a
a


s
s
a
a
u
u


c
c


a
a


t
t
h
h
ế
ế


k
k
X
X
V
V
I
I
I
I
,
,


t
t
b
b
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n


c
c
h
h
i
i
a
a


t
t
i
i


n
n


c
c
á
á


c
c
ư
ư


c
c


m
m
à
à


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư


c
c


n
n


y
y


s
s
i
i
n
n
h
h
,
,


v
v
à
à


đ
đ
t
t
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
a
a


s
s
d
d


n
n
g
g


Đ
Đ


i
i


s
s
t
t
h
h


p
p
.
.


T
T
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


n
n
à
à
y
y
,
,


h
h
i
i


n
n


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


p
p
h
h


i
i


t
t
h
h


a
a


n
n
h
h


n
n


t
t
í
í
n
n
h
h


đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


x
x


y
y


r
r
a
a


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c


.
.


I
I
.
.
2
2
.
.
2
2
.
.


S
S
n
n


y
y


s
s
i
i
n
n
h
h


c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


«
«


t
t
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê


»
»


c
c


a
a


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


N
N
h
h
à
à


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


J
J
a
a
c
c
q
q
u
u
e
e
s
s


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i


đ
đ
ã
ã


d
d
à
à
n
n
h
h


s
s
u
u


t
t


h
h
a
a
i
i


m
m
ư
ư
ơ
ơ
i
i


n
n
ă
ă
m
m


c
c


a
a


đ
đ


i
i


m
m
ì
ì
n
n
h
h


đ
đ
h
h
o
o
à
à
n
n


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


t
t
á
á
c
c


p
p
h
h


m
m


T
T
h
h
u
u


t
t


s
s
u
u
y
y


đ
đ
o
o
á
á
n
n
,
,


n
n
h
h
ư
ư
n
n
g
g


n
n
ă
ă
m
m


1
1
7
7
1
1
3
3


(
(
8
8


n
n
ă
ă
m
m


s
s
a
a
u
u


k
k
h
h
i
i


ô
ô
n
n
g
g


m
m


t
t
)
)
,
,


t
t
á
á
c
c


p
p
h
h


m
m


n
n
à
à
y
y


m
m


i
i


đ
đ
ư
ư


c
c


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
á
á
u
u


l
l
à
à


N
N
i
i
c
c
o
o
l
l
a
a
s
s


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i


x
x
u
u


t
t


b
b


n
n
.
.


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i


đ
đ
ã
ã


l
l


y
y


l
l


i
i


c
c
á
á
c
c


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
c
c


a
a


H
H
u
u
y
y
g
g
e
e
n
n
s
s
,
,


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


s
s
â
â
u
u


c
c
á
á
c
c


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
đ
đ
ó
ó
,
,


p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


c
c
h
h
u
u


i
i
,
,


l
l
à
à
m
m


s
s
á
á
n
n
g
g


t
t
v
v
a
a
i
i


t
t
r
r
ò
ò


c
c


a
a


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
h
h


c
c


n
n
h
h
t
t
h
h


c
c
,
,


c
c
h
h
r
r
a
a


r
r


n
n
g
g


t
t


n
n


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


m
m


t
t


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
t
t
i
i
ế
ế
n
n


v
v
m
m


t
t


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
t
t
h
h
e
e
o
o


l
l
u
u


t
t


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.


T
T
á
á
c
c


p
p
h
h


m
m


g
g
i
i
á
á


t
t
r
r
n
n
à
à
y
y


g
g


m
m


4
4


p
p
h
h


n
n


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h
:
:


1
1
.
.


G
G
i
i


i
i


5
5


b
b
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n


d
d
o
o


H
H
u
u
y
y
g
g
e
e
n
n
s
s


đ
đ


t
t


r
r
a
a


2
2
.
.


H
H


c
c


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


v
v
c
c
á
á
c
c


h
h
o
o
á
á
n
n


v
v
v
v
à
à


t
t
h
h


p
p


3
3
.
.
n
n
g
g


d
d


n
n
g
g


h
h


c
c


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t
r
r
ê
ê
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


m
m
a
a
y
y


r
r


i
i


t
t
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


v
v
à
à


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ò
ò


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


s
s
ú
ú
c
c


s
s


c
c


4
4
.
.


Á
Á
p
p


d
d


n
n
g
g


h
h


c
c


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t
r
r
ê
ê
n
n


v
v
à
à
o
o


c
c
á
á
c
c


v
v


n
n


đ
đ
h
h
t
t


c
c
h
h
,
,


đ
đ


o
o


đ
đ


c
c


v
v
à
à


k
k
i
i
n
n
h
h


t
t
ế
ế
.
.


M
M


t
t


s
s
k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
đ
đ
á
á
n
n
g
g


g
g
h
h
i
i


n
n
h
h


n
n


c
c


a
a


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


p
p
h
h


n
n


c
c
u
u


i
i


c
c


a
a


t
t
á
á
c
c


p
p
h
h


m
m


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư


c
c


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y


v
v
à
à


C
C
o
o
u
u
t
t
i
i
n
n
h
h
o
o


t
t


n
n
g
g


h
h


p
p


l
l


i
i


n
n
h
h
ư
ư


s
s
a
a
u
u
:
:


-
-


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i


đ
đ
ã
ã


n
n
ê
ê
u
u


l
l
ê
ê
n
n


m
m


t
t


s
s
đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
:
:
«
«


X
X
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
h
h


c
c


t
t
ế
ế


l
l
à
à


m
m


c
c


đ
đ
c
c
h
h


c
c


c
c
h
h


n
n
»
»


«
«


D
D
đ
đ
o
o
á
á
n
n


m
m


t
t


đ
đ
i
i


u
u


g
g
ì
ì


đ
đ
ó
ó


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


l
l
à
à


đ
đ
o
o


l
l
ư
ư


n
n
g
g


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


n
n
ó
ó


»
»


(
(
t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
7
7
)
)


-
-


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i


t
t
h
h


a
a


n
n
h
h


n
n


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


t
t
i
i
ê
ê
n
n


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


c
c


a
a


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


t
t
ì
ì
n
n
h
h


h
h
u
u


n
n
g
g


đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g
:
:


«
«


Đ
Đ


t
t


b
b


l
l
à
à


s
s
t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


m
m
à
à


m
m


t
t


đ
đ


i
i


s
s
n
n
à
à
o
o


đ
đ
ó
ó


t
t


n
n


t
t


i
i
,
,


đ
đ


t
t


c
c


l
l
à
à


s
s
t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


m
m
à
à


n
n
ó
ó


c
c
ó
ó


t
t
h
h
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


t
t


n
n


t
t


i
i
,
,


(
(


)
)
.
.


N
N
h
h
ư
ư
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


c
c
h
h
o
o


l
l
à
à


t
t


t
t


c
c
c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


đ
đ


u
u


c
c
ó
ó


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư


n
n
h
h
a
a
u
u
,
,


h
h
a
a
y
y


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


c
c
ó
ó


t
t
h
h
b
b


t
t


c
c
h
h


t
t


x
x


y
y


r
r
a
a


n
n
h
h
ư
ư


n
n
h
h
a
a
u
u
;
;


(
(


)
)


s
s
a
a
o
o


c
c
h
h
o
o


m
m


t
t


đ
đ


i
i


s
s
n
n
h
h
ư
ư


v
v


y
y


c
c
ó
ó


t
t
h
h
c
c
h
h


n
n
g
g


m
m
i
i
n
n
h
h


v
v
s
s
v
v
i
i


c
c


h
h
a
a
y
y


v
v
đ
đ
c
c
h
h


c
c


c
c
h
h


n
n


c
c


a
a


s
s
v
v
i
i


c
c


»
»
.
.


(
(
t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
7
7
)
)


www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-18-
-
-


N
N
h
h
ư
ư
n
n
g
g


ô
ô
n
n
g
g


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


c
c
h
h
r
r
õ
õ


đ
đ
i
i


m
m


h
h


n
n


c
c
h
h
ế
ế


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c
h
h


x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


b
b


n
n
g
g


p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


đ
đ
ế
ế
m
m
.
.


S
S
h
h


n
n


c
c
h
h
ế
ế


n
n
à
à
y
y


s
s
i
i
n
n
h
h


r
r
a
a


t
t
v
v
i
i


c
c


g
g
i
i
s
s
c
c
á
á
c
c


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
s
s
ơ
ơ


c
c


p
p


l
l
à
à


đ
đ


n
n
g
g


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.


C
C
t
t
h
h


,
,


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i


đ
đ
ã
ã


c
c
h
h


n
n
g
g


t
t
r
r


n
n
g
g
:
:
«
«


S
S
c
c


n
n


t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t


n
n
à
à
y
y


l
l
o
o


i
i


t
t
r
r
v
v
i
i


c
c
n
n
g
g


d
d


n
n
g
g


h
h


c
c


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


v
v
c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


v
v
à
à
o
o


c
c
á
á
c
c


h
h
i
i


n
n


t
t
ư
ư


n
n
g
g


t
t
n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


p
p
h
h


c
c


t
t


p
p


n
n
h
h
ư
ư
:
:


s
s
x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


m
m


t
t


b
b


n
n
h
h


n
n
h
h
â
â
n
n


h
h
a
a
y
y


c
c
á
á
c
c


h
h
i
i


n
n


t
t
ư
ư


n
n
g
g


v
v
k
k
h
h
í
í


t
t
ư
ư


n
n
g
g
,
,


h
h
a
a
y
y


d
d
đ
đ
o
o
á
á
n
n


c
c
á
á
c
c


c
c
h
h
i
i
ế
ế
n
n


l
l
ư
ư


c
c


c
c


a
a


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


m
m
à
à


c
c
á
á
c
c
h
h


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


l
l
à
à


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


t
t
h
h
đ
đ
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


c
c


»
»


(
(
H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


1
1
9
9
9
9
7
7
,
,


t
t
r
r
.
.
2
2
2
2
,
,


t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


C
C
o
o
u
u
t
t
i
i
n
n
h
h
o
o
,
,


2
2
0
0
0
0
1
1
,
,


t
t
r
r
.
.
3
3
8
8
)
)
.
.


-
-


Đ
Đ
ư
ư


c
c


l
l
ư
ư


n
n
g
g


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


b
b


i
i


c
c


n
n
h
h


n
n
à
à
y
y
,
,


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i


đ
đ
n
n
g
g
h
h
x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


h
h


u
u


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
m
m
o
o
n
n
g
g


đ
đ


i
i


s
s
a
a
u
u


k
k
h
h
i
i


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t


t
t
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


m
m


t
t


s
s
l
l


n
n


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
h
h
g
g
i
i


n
n
g
g


n
n
h
h
a
a
u
u


q
q
u
u
a
a


s
s


n
n


đ
đ


n
n
h
h


t
t


n
n


s
s
u
u


t
t
.
.


T
T
r
r
í
í
c
c
h
h


đ
đ
o
o


n
n


d
d
ư
ư


i
i


đ
đ
â
â
y
y


c
c


a
a


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i


g
g


i
i


r
r
a
a


p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


t
t
i
i
ế
ế
n
n


h
h
à
à
n
n
h
h


t
t
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê
:
:
«
«


N
N
h
h
ư
ư
n
n
g
g


t
t
h
h


c
c


r
r
a
a


đ
đ
â
â
y
y
,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
a
a


c
c
ò
ò
n
n


m
m


t
t


c
c
o
o
n
n


đ
đ
ư
ư


n
n
g
g


k
k
h
h
á
á
c
c


đ
đ
c
c
ó
ó


đ
đ
ư
ư


c
c


c
c
á
á
i
i


m
m
à
à


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
a
a


t
t
ì
ì
m
m
.
.


Đ
Đ
i
i


u
u


g
g
ì
ì


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


c
c
ó
ó


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
i
i
ê
ê
n
n


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


t
t
h
h
ì
ì


t
t


i
i


t
t
h
h
i
i


u
u


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


p
p
h
h


i
i


n
n
h
h


n
n


đ
đ
ư
ư


c
c


h
h


u
u


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m
,
,


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


l
l
à
à


c
c
ó
ó


t
t
h
h
k
k
h
h
a
a
i
i


t
t
h
h
á
á
c
c


n
n
ó
ó


b
b


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t


c
c
á
á
c
c


k
k
ế
ế
t
t


c
c


c
c


c
c


a
a


n
n
h
h
i
i


u
u


v
v
í
í


d
d
t
t
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


t
t
;
;


»
»


(
(
B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i
,
,


1
1
7
7
1
1
3
3
,
,


t
t
r
r
.
.
4
4
2
2
-
-
4
4
4
4
,
,


t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


C
C
o
o
u
u
t
t
i
i
n
n
h
h
o
o
,
,


2
2
0
0
0
0
1
1
,
,


t
t
r
r
.
.
3
3
9
9
)
)


-
-


Đ
Đ
i
i


u
u


n
n
à
à
y
y


đ
đ
ư
ư


c
c


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y


đ
đ
á
á
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á


l
l
à
à


c
c
á
á
i
i


g
g
ú
ú
t
t


c
c


a
a


v
v


n
n


đ
đ


.
.


Ô
Ô
n
n
g
g


n
n
ó
ó
i
i
:
:
«
«
n
n
ó
ó


d
d


n
n


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i


đ
đ
ế
ế
n
n


v
v
i
i


c
c


đ
đ
r
r
a
a


c
c
á
á
c
c
h
h


ư
ư


c
c


l
l
ư
ư


n
n
g
g


t
t


n
n


s
s
u
u


t
t


c
c
h
h
o
o


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
»
»


(
(
H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
7
7
)
)
.
.


-
-


C
C
o
o
u
u
t
t
i
i
n
n
h
h
o
o


b
b
ì
ì
n
n
h
h


l
l
u
u


n
n


l
l


i
i


l
l
c
c


a
a


B
B
o
o
r
r
o
o
v
v
c
c
n
n
i
i
k
k


(
(
1
1
9
9
9
9
1
1
)
)


n
n
h
h
ư
ư


s
s
a
a
u
u
:
:


«
«
c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


t
t
s
s
t
t
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


c
c
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


v
v
n
n
à
à
y
y


c
c


a
a


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
,
,


t
t
a
a


c
c
ó
ó


t
t
h
h
đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


m
m


t
t


c
c
á
á
c
c
h
h


m
m


i
i


đ
đ
ư
ư


c
c


l
l
ư
ư


n
n
g
g


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


x
x


y
y


r
r
a
a


c
c


a
a


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c


,
,


đ
đ
ó
ó


l
l
à
à


p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


t
t
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m
.
.


M
M


t
t


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


n
n
h
h
ư
ư


v
v


y
y


g
g
i
i
s
s
r
r


n
n
g
g


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


l
l
à
à


m
m


t
t


d
d
k
k
i
i


n
n


k
k
h
h
á
á
c
c
h
h


q
q
u
u
a
a
n
n
,
,


g
g


n
n


l
l
i
i


n
n


v
v


i
i


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
v
v
à
à


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
h
h


.
.


S
S
ư
ư


c
c


l
l
ư
ư


n
n
g
g


n
n
à
à
y
y


đ
đ
ư
ư


c
c


c
c
h
h


n
n
g
g


m
m
i
i
n
n
h
h


b
b


i
i


s
s
h
h


i
i


t
t
c
c


a
a


d
d
ã
ã
y
y


c
c
á
á
c
c


t
t


n
n


s
s
u
u


t
t


đ
đ
ư
ư


c
c


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t
,
,


c
c
á
á
c
c


d
d
k
k
i
i


n
n


b
b
ê
ê
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c


a
a


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
h
h
đ
đ
ư
ư


c
c


l
l


p
p


l
l


i
i
,
,


đ
đ


c
c


l
l


p
p


v
v


i
i


v
v
t
t
r
r
í
í


c
c
h
h
q
q
u
u
a
a
n
n


c
c


a
a


n
n
g
g
ư
ư


i
i


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t


»
»


(
(
C
C
o
o
u
u
t
t
i
i
n
n
h
h
o
o
,
,


2
2
0
0
0
0
1
1
,
,


t
t
r
r
.
.
3
3
9
9
)
)


-
-


Đ
Đ
l
l
à
à
m
m


r
r
õ
õ


t
t
h
h
ê
ê
m
m


c
c
h
h
o
o


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


n
n
ê
ê
u
u


t
t
r
r
ê
ê
n
n
,
,


C
C
o
o
u
u
t
t
i
i
n
n
h
h
o
o


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


r
r
a
a


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


R
R
é
é
n
n
y
y
i
i


(
(
đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


g
g
i
i
á
á
o
o


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


ô
ô
n
n
g
g
,
,


x
x
u
u


t
t


b
b


n
n


n
n
ă
ă
m
m


1
1
9
9
6
6
6
6
)
)
:
:


«
«


T
T
a
a


g
g


i
i


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


m
m


t
t


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
l
l
à
à


c
c
o
o
n
n


s
s
m
m
à
à


t
t


n
n


s
s
u
u


t
t


t
t
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


đ
đ


i
i


c
c


a
a


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
đ
đ
ư
ư


c
c


x
x
e
e
m
m


x
x
é
é
t
t


d
d
a
a
o
o


đ
đ


n
n
g
g


x
x
u
u
n
n
g
g


q
q
u
u
a
a
n
n
h
h


c
c
o
o
n
n


s
s
n
n
à
à
y
y


(
(


)
)


www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-19-
V
V
ì
ì


v
v


y
y


t
t
a
a


c
c
o
o
i
i


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


n
n
h
h
ư
ư


m
m


t
t


g
g
i
i
á
á


t
t
r
r
đ
đ


c
c


l
l


p
p


v
v


i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t
,
,


g
g
i
i
á
á


t
t
r
r
n
n
à
à
y
y


g
g


n
n


b
b


n
n
g
g


v
v


i
i


t
t


n
n


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
đ
đ
ư
ư


c
c


x
x
e
e
m
m


x
x
é
é
t
t


k
k
h
h
i
i


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


m
m


t
t


s
s
l
l
ư
ư


n
n
g
g


l
l


n
n


c
c
á
á
c
c


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
h
h
»
»


(
(
C
C
o
o
u
u
t
t
i
i
n
n
h
h
o
o
,
,


2
2
0
0
0
0
1
1
,
,


t
t
r
r
.
.
3
3
9
9
)
)


Đ
Đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


n
n
h
h
ư
ư


t
t
r
r
ê
ê
n
n


t
t
h
h
e
e
o
o


R
R
é
é
n
n
y
y
i
i


c
c
ò
ò
n
n


đ
đ
ư
ư


c
c


g
g


i
i


l
l
à
à


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


«
«


t
t
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê


»
»


c
c


a
a


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.


N
N
h
h
ư
ư


v
v


y
y
,
,


c
c
ó
ó


t
t
h
h
n
n
ó
ó
i
i


l
l
à
à


v
v


i
i


«
«


T
T
h
h
u
u


t
t


s
s
u
u
y
y


đ
đ
o
o
á
á
n
n


»
»


c
c


a
a


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i
,
,


l
l


n
n


đ
đ


u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


v
v
i
i


c
c


t
t
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


m
m


t
t


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
đ
đ
ã
ã


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


t
t
c
c
h
h
s
s
d
d


n
n
g
g


c
c
ô
ô
n
n
g
g


c
c
đ
đ


i
i


s
s
t
t
h
h


p
p


s
s
a
a
n
n
g
g


s
s
d
d


n
n
g
g


c
c
ô
ô
n
n
g
g


c
c
g
g
i
i


i
i


t
t
í
í
c
c
h
h
.
.


C
C
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
a
a


b
b
i
i
ế
ế
t
t


r
r


n
n
g
g


đ
đ
i
i


u
u


n
n
à
à
y
y


c
c
ó
ó


m
m


t
t


ý
ý


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


q
q
u
u
a
a
n
n


t
t
r
r


n
n
g
g
,
,


b
b


i
i


t
t
c
c
h
h
c
c
h
h
c
c
ó
ó


t
t
h
h
t
t
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
i
i
ê
ê
n
n


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


c
c
h
h
o
o


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


c
c
á
á
c
c


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
a
a


đ
đ
ã
ã


c
c
h
h
u
u
y
y


n
n


s
s
a
a
n
n
g
g


p
p
h
h


m
m


v
v
i
i


c
c


a
a


n
n
h
h


n
n
g
g


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
p
p
h
h


c
c


t
t


p
p


h
h
ơ
ơ
n
n


n
n
h
h
ư
ư


t
t
á
á
c
c


g
g
i
i
n
n
ó
ó
i
i
.
.


S
S
o
o
n
n
g
g


s
s
o
o
n
n
g
g


v
v


i
i


c
c
á
á
c
c


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c


a
a


N
N
i
i
c
c
o
o
l
l
a
a
s
s


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i
,
,


c
c
ò
ò
n
n


c
c
ó
ó


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


H
H


c
c


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


v
v
c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


c
c


a
a


A
A
b
b
r
r
a
a
h
h
a
a
m
m


d
d
e
e


M
M
o
o
i
i
v
v
r
r
e
e


đ
đ
ư
ư


c
c


c
c
ô
ô
n
n
g
g


b
b
v
v
à
à
o
o


n
n
ă
ă
m
m


1
1
7
7
1
1
8
8
.
.


T
T
á
á
c
c


p
p
h
h


m
m


n
n
à
à
y
y


l
l
à
à


m
m


t
t


x
x
l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u


n
n


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c
,
,


đ
đ
ã
ã


t
t
h
h


c
c


s
s
v
v


n
n


d
d


n
n
g
g


g
g
i
i


i
i


t
t
í
í
c
c
h
h


v
v
à
à
o
o


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.
V
V


i
i


H
H


c
c


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


v
v
c
c
ơ
ơ


h
h


i
i
,
,


M
M
o
o
i
i
v
v
r
r
e
e


đ
đ
ã
ã


t
t
u
u


c
c
h
h


n
n
h
h


đ
đ


n
n
h
h


l
l
ý
ý


c
c


a
a


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i


v
v
à
à


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


m
m


t
t


d
d


n
n
g
g


m
m
à
à


n
n
g
g
à
à
y
y


n
n
a
a
y
y


t
t
a
a


g
g


i
i


l
l
à
à


đ
đ


n
n
h
h


l
l
ý
ý


v
v
g
g
i
i


i
i


h
h


n
n


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
â
â
m
m
.
.


T
T
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
á
á
c
c


p
p
h
h


m
m


n
n
à
à
y
y


M
M
o
o
i
i
v
v
r
r
e
e


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


g
g
i
i


i
i


c
c
á
á
c
c


b
b
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n


c
c
h
h
i
i
a
a


t
t
i
i


n
n


c
c
ư
ư


c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


m
m


i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


h
h
a
a
i
i


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
h
h
ơ
ơ
i
i


c
c
ó
ó


m
m


t
t


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


r
r
i
i
ê
ê
n
n
g
g


n
n
à
à
o
o


đ
đ
ó
ó


đ
đ
c
c
h
h
i
i
ế
ế
n
n


t
t
h
h


n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t


n
n
g
g


v
v
á
á
n
n
.
.


N
N
g
g
o
o
à
à
i
i


r
r
a
a


ô
ô
n
n
g
g


c
c
ò
ò
n
n


đ
đ
ư
ư
a
a


v
v
à
à
o
o


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


h
h
à
à
m
m


s
s
i
i
n
n
h
h
,
,


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


đ
đ


c
c


l
l


p
p
,
,


v
v
à
à


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c
ó
ó


đ
đ
i
i


u
u


k
k
i
i


n
n
.
.
C
C
ó
ó


t
t
h
h
n
n
ó
ó
i
i


l
l
à
à


n
n
ế
ế
u
u


n
n
h
h
ư
ư


t
t
r
r
ư
ư


c
c


t
t
h
h
ế
ế


k
k
X
X
V
V
I
I
I
I
I
I


c
c
ô
ô
n
n
g
g


c
c
s
s
h
h


c
c


v
v
à
à


đ
đ


i
i


s
s
t
t
h
h


p
p


g
g


n
n


l
l
i
i


n
n


v
v


i
i


c
c
á
á
c
c


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


v
v
t
t
í
í
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n


c
c
ơ
ơ


h
h


i
i


t
t
h
h
ì
ì


đ
đ
â
â
y
y


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


t
t


u
u


c
c


a
a


g
g
i
i


i
i


t
t
í
í
c
c
h
h


h
h
i
i


n
n


đ
đ


i
i


đ
đ
ã
ã


t
t
h
h


c
c


s
s
đ
đ
ư
ư


c
c


s
s
d
d


n
n
g
g


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
í
í
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.


V
V


n
n


đ
đ
c
c
ò
ò
n
n


l
l


i
i


m
m
à
à


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i


c
c
h
h
ư
ư
a
a


l
l
à
à
m
m


s
s
á
á
n
n
g
g


t
t
đ
đ
ư
ư


c
c


l
l
à
à


v
v
i
i


c
c


t
t


i
i


ư
ư
u
u


h
h
ó
ó
a
a


s
s
t
t
h
h
í
í


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


c
c


n
n


t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t


đ
đ
p
p
h
h


n
n
g
g


đ
đ
o
o
á
á
n
n


m
m


t
t


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.


M
M
o
o
i
i
v
v
r
r
e
e


v
v
à
à


s
s
a
a
u
u


n
n
à
à
y
y


l
l
à
à


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


đ
đ
ã
ã


t
t
ì
ì
m
m


c
c
á
á
c
c
h
h


g
g
i
i


i
i


q
q
u
u
y
y
ế
ế
t
t


v
v


n
n


đ
đ
đ
đ
ó
ó
.
.


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y


g
g
h
h
i
i


n
n
h
h


n
n


l
l


i
i


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
c
c


a
a


h
h
a
a
i
i


ô
ô
n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư


s
s
a
a
u
u
:
:


«
«


Đ
Đ


n
n
h
h


l
l
ý
ý


M
M
o
o
i
i
v
v
r
r
e
e
-
-
L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


s
s
a
a
u
u


n
n
à
à
y
y


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


m
m


t
t


g
g
i
i
á
á


t
t
r
r
t
t
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


đ
đ
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


v
v


i
i


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


P
P


(
(
F
F


-
-


ε
ε


<
<


p
p


<
<


F
F


+
+


ε
ε
)
)


n
n
ê
ê
n
n


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
í
í
n
n
h
h


đ
đ
ư
ư


c
c


c
c
o
o
n
n


s
s
l
l
ý
ý


t
t
ư
ư


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


t
t
h
h
í
í


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


c
c


n
n


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


đ
đ
c
c
ó
ó


đ
đ
c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


ε
ε


v
v
à
à


đ
đ
t
t
i
i
n
n


c
c


y
y


1
1
-
-
α
α


c
c
h
h
o
o


t
t
r
r
ư
ư


c
c
.
.


C
C
ũ
ũ
n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư


v
v


i
i


đ
đ
c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


3
3
%
%


v
v
à
à


đ
đ
t
t
i
i
n
n


c
c


y
y


9
9
5
5
%
%


(
(
α
α


=
=


5
5
%
%
)
)


t
t
h
h
ì
ì


c
c
á
á
c
c


đ
đ
i
i


u
u


t
t
r
r
a
a


t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g


t
t
h
h
ư
ư


n
n
g
g


h
h
i
i


n
n


n
n
a
a
y
y


c
c
ó
ó


t
t
h
h
p
p
h
h


n
n
g
g


đ
đ
o
o
á
á
n
n


đ
đ
ư
ư


c
c


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


v
v


i
i


k
k
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
ư
ư


c
c


m
m


u
u


t
t
h
h
v
v
à
à
o
o


k
k
h
h
o
o


n
n
g
g


1
1
0
0
0
0
0
0


»
»


(
(
H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
8
8
)
)


www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-20-
L
L
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


k
k
i
i


u
u


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


n
n
à
à
y
y
,
,


n
n
h
h
ư
ư


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
a
a


b
b
i
i
ế
ế
t
t
,
,


B
B
u
u
f
f
f
f
o
o
n
n
8
8


l
l
à
à


m
m


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


n
n
h
h


n
n
g
g


n
n
g
g
ư
ư


i
i


đ
đ


u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ
ã
ã


t
t
i
i
ế
ế
n
n


h
h
à
à
n
n
h
h


t
t
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


v
v


i
i


v
v
i
i


c
c


t
t
u
u
n
n
g
g


đ
đ


n
n
g
g


x
x
u
u


n
n
h
h
i
i


u
u


l
l


n
n
.
.


Ô
Ô
n
n
g
g


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


b
b


n
n
g
g


t
t


n
n


s
s
x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


m
m


t
t


s
s


p
p
,
,


m
m


t
t


n
n
g
g


a
a


đ
đ
c
c
h
h


n
n
g
g


t
t
t
t


n
n


s
s
u
u


t
t


x
x
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


m
m


i
i


m
m


t
t


đ
đ


u
u


x
x


p
p


x
x
b
b


n
n
g
g


1
1
/
/
2
2
.
.


I
I
.
.
2
2
.
.
3
3
.
.


Đ
Đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


C
C
h
h
o
o


đ
đ
ế
ế
n
n


đ
đ


u
u


t
t
h
h
ế
ế


k
k
X
X
I
I
X
X
,
,


n
n
g
g
o
o
à
à
i
i


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


t
t
h
h
e
e
o
o


k
k
i
i


u
u


m
m
ô
ô


t
t
c
c


a
a


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i


(
(
«
«


X
X
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
h
h


c
c


t
t
ế
ế


l
l
à
à


m
m


c
c


đ
đ
c
c
h
h


c
c


c
c
h
h


n
n
»
»
,
,


«
«


D
D
đ
đ
o
o
á
á
n
n


m
m


t
t


đ
đ
i
i


u
u


g
g
ì
ì


đ
đ
ó
ó


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


l
l
à
à


đ
đ
o
o


l
l
ư
ư


n
n
g
g


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


n
n
ó
ó


»
»
)
)


t
t
h
h
ì
ì


c
c
h
h
ư
ư
a
a


c
c
ó
ó


m
m


t
t


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


n
n
à
à
o
o


v
v
k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.


V
V


n
n


đ
đ
n
n
à
à
y
y


c
c
h
h
đ
đ
ư
ư


c
c


g
g
i
i


i
i


q
q
u
u
y
y
ế
ế
t
t


b
b


i
i


P
P
i
i
e
e
r
r
r
r
e
e


S
S
i
i
m
m
o
o
n
n


M
M
a
a
r
r
q
q
u
u
i
i
s
s


d
d
e
e


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


C
C
h
h
u
u
y
y
ê
ê
n
n


l
l
u
u


n
n


g
g
i
i


i
i


t
t
í
í
c
c
h
h


v
v
x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c
ô
ô
n
n
g
g


b
b
n
n
ă
ă
m
m


1
1
8
8
1
1
2
2
.
.


V
V


i
i


c
c
h
h
u
u
y
y
ê
ê
n
n


l
l
u
u


n
n


n
n
à
à
y
y


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


đ
đ
ã
ã


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


t
t
h
h


c
c


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


đ
đ


u
u


t
t
i
i
ê
ê
n
n


v
v
x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n


l
l
ý
ý


t
t
h
h
n
n
h
h


t
t
.
.


Đ
Đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


c
c


a
a


ô
ô
n
n
g
g


đ
đ
ư
ư


c
c


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
ù
ù
n
n
g
g


m
m


t
t


c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


c
c


a
a


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l
,
,


F
F
e
e
r
r
m
m
a
a
t
t
,
,


H
H
u
u
y
y
g
g
e
e
n
n
s
s


v
v
à
à


M
M
o
o
n
n
m
m
o
o
r
r
t
t
:
:


«
«


N
N
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n


l
l
ý
ý


t
t
h
h
n
n
h
h


t
t


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


l
l
à
à


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


c
c


a
a


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
,
,


n
n
h
h
ư
ư


đ
đ
ã
ã


b
b
i
i
ế
ế
t
t
,
,


đ
đ
ó
ó


l
l
à
à


t
t
s
s
c
c


a
a


s
s
t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


t
t
h
h
u
u


n
n


l
l


i
i


v
v


i
i


s
s
t
t


t
t


c
c
c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


c
c
ó
ó


t
t
h
h
x
x


y
y


r
r
a
a
»
»


(
(
P
P
.
.
S
S
.
.


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e
,
,


I
I
n
n
t
t
r
r
o
o
d
d
u
u
c
c
t
t
i
i
o
o
n
n


d
d
u
u


t
t
r
r
a
a
i
i
t
t
é
é


a
a
n
n
a
a
l
l
y
y
t
t
i
i
q
q
u
u
e
e


d
d
e
e
s
s


p
p
r
r
o
o
b
b
a
a
b
b
i
i
l
l
i
i
t
t
é
é
,
,


t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


T
T
h
h
i
i
é
é
n
n
a
a
r
r
d
d
,
,


1
1
9
9
9
9
7
7
,
,


t
t
r
r
.
.
1
1
4
4
0
0
)
)
Đ
Đ
n
n
h
h


n
n


m
m


n
n
h
h


đ
đ
i
i


u
u


k
k
i
i


n
n


s
s
d
d


n
n
g
g


c
c
h
h
o
o


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


t
t
r
r
ê
ê
n
n
,
,


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


đ
đ
ã
ã


v
v
i
i
ế
ế
t
t
:
:


«
«


L
L
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


v
v
s
s
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


d
d


a
a


t
t
r
r
ê
ê
n
n


v
v
i
i


c
c


r
r
ú
ú
t
t


g
g


n
n


t
t


t
t


c
c
c
c
á
á
c
c


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
c
c
ù
ù
n
n
g
g


l
l
o
o


i
i


v
v
m
m


t
t


s
s
n
n
à
à
o
o


đ
đ
ó
ó


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


s
s
c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


t
t
h
h
u
u


n
n


l
l


i
i


c
c
h
h
o
o


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
m
m
à
à


t
t
a
a


t
t
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
.
.


T
T
s
s
c
c


a
a


c
c
o
o
n
n


s
s
n
n
à
à
y
y


v
v


i
i


s
s
t
t


t
t


c
c
c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


c
c
ó
ó


t
t
h
h


,
,


l
l
à
à


s
s
đ
đ
o
o


c
c


a
a


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
,
,


n
n
ó
ó


l
l
à
à


m
m


t
t


p
p
h
h
â
â
n
n


s
s
c
c
ó
ó


t
t
l
l
à
à


s
s
t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


t
t
h
h
u
u


n
n


l
l


i
i


v
v
à
à


m
m


u
u


l
l
à
à


s
s
t
t


t
t


c
c
c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


c
c
ó
ó


t
t
h
h
»
»
.
.


(
(
t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


T
T
h
h
i
i
é
é
n
n
a
a
r
r
d
d
,
,


1
1
9
9
9
9
7
7
,
,


t
t
r
r
.
.
1
1
4
4
0
0
)
)


N
N
h
h
ư
ư


v
v


y
y
,
,


t
t
r
r
ư
ư


c
c


k
k
h
h
i
i


t
t
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
,
,


t
t
a
a


p
p
h
h


i
i


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


c
c
á
á
c
c


g
g
i
i
t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t


v
v
s
s
đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


r
r


i
i


t
t
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


b
b


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


đ
đ
ế
ế
m
m


c
c
á
á
c
c


k
k
ế
ế
t
t


c
c


c
c


t
t
h
h
u
u


n
n


l
l


i
i
.
.


T
T
u
u
y
y


v
v


y
y
,
,


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


c
c
ũ
ũ
n
n
g
g


n
n
h
h


n
n


t
t
h
h


y
y


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


p
p
h
h


i
i


l
l
u
u
ô
ô
n
n


l
l
u
u
ô
ô
n
n


c
c
ó
ó


t
t
h
h
đ
đ
ư
ư
a
a


v
v
c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


đ
đ
ư
ư


c
c
,
,


n
n
ê
ê
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n


l
l
ý
ý


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i
,
,


ô
ô
n
n
g
g


v
v
i
i
ế
ế
t
t
:
:


«
«


N
N
h
h
ư
ư
n
n
g
g


đ
đ
i
i


u
u


đ
đ
ó
ó


g
g
i
i
đ
đ


n
n
h
h


r
r


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


l
l
à
à


đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g
.
.


N
N
ế
ế
u
u


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g
,
,


t
t
r
r
ư
ư


c
c


h
h
ế
ế
t
t


t
t
a
a


p
p
h
h


i
i


x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


c
c
á
á
c
c


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


r
r
i
i
ê
ê
n
n
g
g


c
c


a
a


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


m
m
à
à


v
v
i
i


c
c


ư
ư


c
c


l
l
ư
ư


n
n
g
g


đ
đ
ú
ú
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


n
n
à
à
y
y


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


l
l
à
à


m
m


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g8
Năm 1733, trong một luận văn trình bày trước Viện hàn lâm khoa học hoàng gia, Buffon còn giới
thiệu khái niệm « xác suất hình học » qua trò chơi « Franc-Carreau » và « bài toán cây kim ». Từ bài
toán này ông đã tính gần đúng số pi (tham khảo Henry, 2004).
www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-21-
n
n
h
h


n
n
g
g


đ
đ
i
i


m
m


k
k
h
h
ó
ó


n
n
h
h


t
t


c
c


a
a


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


v
v
s
s
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
.
.


K
K
h
h
i
i


đ
đ
ó
ó
,
,


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


s
s
l
l
à
à


t
t


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


m
m


i
i


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


t
t
h
h
u
u


n
n


l
l


i
i


»
»
.
.


(
(
t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


d
d


n
n


b
b


i
i


T
T
h
h
i
i
é
é
n
n
a
a
r
r
d
d
,
,


1
1
9
9
9
9
7
7
,
,


t
t
r
r
.
.
1
1
4
4
0
0
)
)


V
V
í
í


d
d
m
m
à
à


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


đ
đ
m
m
i
i
n
n
h
h


h
h


a
a


c
c
h
h
o
o


n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n


l
l
ý
ý


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


n
n
à
à
y
y


l
l
à
à


t
t
u
u
n
n
g
g


m
m


t
t


đ
đ


n
n
g
g


t
t
i
i


n
n


c
c
ó
ó


h
h
a
a
i
i


m
m


t
t
:
:


s
s


p
p


v
v
à
à


n
n
g
g


a
a
.
.


B
B
à
à
i
i


t
t
o
o
á
á
n
n


y
y
ê
ê
u
u


c
c


u
u


t
t
ì
ì
m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
đ
đ
ư
ư


c
c


í
í
t
t


n
n
h
h


t
t


m
m


t
t


m
m


t
t


n
n
g
g


a
a


s
s
a
a
u
u


h
h
a
a
i
i


l
l


n
n


t
t
u
u
n
n
g
g
.
.


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


n
n
ê
ê
u
u


l
l
ê
ê
n
n


r
r


n
n
g
g
:
:


«
«


r
r
õ
õ


r
r
à
à
n
n
g
g


l
l
à
à


c
c
ó
ó


b
b


n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g
»
»
.
.


Đ
Đ
đ
đ
ơ
ơ
n
n


g
g
i
i


n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


v
v
i
i
ế
ế
t
t
,
,


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
ô
ô
i
i


g
g
h
h
i
i


b
b


n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


n
n
à
à
y
y


l
l
à
à


N
N
N
N
,
,


N
N
S
S
,
,


S
S
N
N
,
,


S
S
S
S


(
(
S
S
:
:


s
s


p
p
;
;


N
N
:
:


n
n
g
g


a
a
)
)
.
.


Ô
Ô
n
n
g
g


đ
đ
ã
ã


g
g
i
i


i
i


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


r
r


n
n
g
g
:
:


b
b


n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


c
c
ó
ó


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ


u
u


b
b


n
n
g
g


1
1
/
/
4
4
,
,


b
b
a
a


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


đ
đ


u
u


l
l
à
à


t
t
h
h
u
u


n
n


l
l


i
i


c
c
h
h
o
o


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
c
c
ó
ó


í
í
t
t


n
n
h
h


t
t


m
m


t
t


m
m


t
t


n
n
g
g


a
a


n
n
ê
ê
n
n


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


n
n


t
t
ì
ì
m
m


l
l
à
à


3
3
/
/
4
4
.
.


M
M


c
c


d
d
ù
ù


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


g
g
h
h
i
i


r
r
õ
õ


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
o
o
á
á
n
n
,
,


n
n
h
h
ư
ư
n
n
g
g


c
c
ó
ó


t
t
h
h
h
h
i
i


u
u


r
r


n
n
g
g
:
:


4
3


=
=


4
1


+
+
4
1


+
+


4
1


Ô
Ô
n
n
g
g


c
c
ò
ò
n
n


p
p
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


m
m


t
t


l
l


i
i


g
g
i
i


i
i


s
s
a
a
i
i


v
v
à
à


s
s


a
a


l
l


i
i


n
n
h
h
ư
ư


s
s
a
a
u
u
:
:
«
«
K
K
h
h
i
i


l
l


n
n


đ
đ


u
u


đ
đ
ư
ư


c
c


m
m


t
t


«
«


n
n
g
g


a
a


»
»


t
t
h
h
ì
ì


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


c
c


n
n


t
t
u
u
n
n
g
g


l
l


n
n


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i
;
;


n
n
ế
ế
u
u


l
l


n
n


đ
đ


u
u


«
«


s
s


p
p


»
»


t
t
h
h
ì
ì


l
l


n
n


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i


c
c
ó
ó


t
t
h
h
l
l
à
à


«
«


n
n
g
g


a
a


»
»


h
h
a
a
y
y


«
«


s
s


p
p


»
»
.
.


Đ
Đ
i
i


u
u


n
n
à
à
y
y


r
r
ú
ú
t
t


g
g


n
n


v
v
x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


2
2
/
/
3
3
,
,


n
n
ế
ế
u
u


t
t
a
a


c
c
o
o
i
i


b
b
a
a


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


n
n
à
à
y
y


l
l
à
à


đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


n
n
h
h
ư
ư


d
d


A
A
l
l
a
a
m
m
b
b
e
e
r
r
t
t
.
.


N
N
h
h
ư
ư
n
n
g
g


r
r
õ
õ


r
r
à
à
n
n
g
g


l
l
à
à


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
c
c
ó
ó


m
m


t
t


«
«


n
n
g
g


a
a


»
»


l
l


n
n


đ
đ


u
u


l
l
à
à


1
1
/
/
2
2
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


k
k
h
h
i
i


h
h
a
a
i
i


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


k
k
i
i
a
a


c
c
ó
ó


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


l
l
à
à


1
1
/
/
4
4
.
.


T
T
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


đ
đ


u
u


l
l
à
à


m
m


t
t


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
đ
đ
ơ
ơ
n
n


t
t
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
n
n
g
g


v
v


i
i


h
h
a
a
i
i


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
k
k
é
é
p
p
:
:


«
«


n
n
g
g


a
a


»
»


l
l


n
n


đ
đ


u
u


v
v
à
à


l
l


n
n


h
h
a
a
i
i
;
;


«
«


n
n
g
g


a
a


»
»


l
l


n
n


đ
đ


u
u


v
v
à
à


«
«


s
s


p
p


»
»


l
l


n
n


h
h
a
a
i
i
.
.


T
T
h
h
e
e
o
o


n
n
g
g
u
u
y
y
ê
ê
n
n


l
l
ý
ý


t
t
h
h
h
h
a
a
i
i
,
,


t
t
a
a


t
t
h
h
ê
ê
m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


1
1
/
/
2
2


c
c


a
a


h
h
a
a
i
i


m
m


t
t


«
«


n
n
g
g


a
a


»
»


l
l


n
n


đ
đ


u
u


v
v


i
i


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


1
1
/
/
4
4


c
c


a
a


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


«
«


s
s


p
p


»
»


l
l


n
n


đ
đ


u
u
,
,


«
«


n
n
g
g


a
a


»
»


l
l


n
n


h
h
a
a
i
i


t
t
h
h
ì
ì


đ
đ
ư
ư


c
c


3
3
/
/
4
4


c
c
h
h
o
o


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


n
n


t
t
ì
ì
m
m
,
,


đ
đ
i
i


u
u


đ
đ
ó
ó


p
p
h
h
ù
ù


h
h


p
p


v
v


i
i


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u
t
t
ì
ì
m
m


đ
đ
ư
ư


c
c


k
k
h
h
i
i


g
g
i
i
s
s
l
l
à
à


t
t
u
u
n
n
g
g


đ
đ


n
n
g
g


t
t
i
i


n
n


h
h
a
a
i
i


l
l


n
n
.
.


G
G
i
i
t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t


n
n
à
à
y
y


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


l
l
à
à
m
m


t
t
h
h
a
a
y
y


đ
đ


i
i


g
g
ì
ì


s
s
m
m
a
a
y
y


r
r


i
i


c
c


a
a


n
n
g
g
ư
ư


i
i


c
c
á
á


c
c
ư
ư


c
c


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
n
n
à
à
y
y
.
.


N
N
ó
ó


c
c
h
h
g
g
i
i
ú
ú
p
p


r
r
ú
ú
t
t


g
g


n
n


c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


k
k
h
h
á
á
c
c


n
n
h
h
a
a
u
u


v
v
c
c
á
á
c
c


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


h
h


p
p


đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


»
»
.
.


(
(
t
t
r
r
í
í
c
c
h
h


t
t
h
h
e
e
o
o


T
T
h
h
i
i
é
é
n
n
a
a
r
r
d
d
,
,


1
1
9
9
9
9
7
7
,
,


t
t
r
r
.
.
1
1
4
4
0
0
-
-
1
1
4
4
1
1
)
)


C
C
ó
ó


t
t
h
h
n
n
ó
ó
i
i


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư
a
a


r
r
a
a


m
m


t
t


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


t
t
ư
ư


n
n
g
g


m
m
i
i
n
n
h
h


c
c
h
h
o
o


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
,
,


d
d


a
a


t
t
r
r
ê
ê
n
n


g
g
i
i
t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t


v
v
s
s
đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g
.
.


N
N
g
g
à
à
y
y


n
n
a
a
y
y
,
,


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


n
n
h
h
ư
ư


t
t
r
r
ê
ê
n
n


c
c


a
a


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


c
c
ò
ò
n
n


đ
đ
ư
ư


c
c


g
g


i
i


l
l
à
à


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


c
c
đ
đ
i
i


n
n


c
c


a
a


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
,
,


h
h
a
a
y
y


«
«


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


t
t
h
h
e
e
o
o


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


»
»
.
.


N
N
ó
ó


đ
đ
ư
ư


c
c


g
g


i
i


l
l
à
à


c
c
đ
đ
i
i


n
n


v
v
ì
ì


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


l
l
à
à


t
t
s
s
đ
đ
ã
ã


đ
đ
ư
ư


c
c


P
P
a
a
s
s
c
c
a
a
l
l
,
,


F
F
e
e
r
r
m
m
a
a
t
t


v
v
à
à


H
H
u
u
y
y
g
g
e
e
n
n
s
s


n
n
ó
ó
i
i


đ
đ
ế
ế
n
n


t
t
r
r
ư
ư


c
c


đ
đ
â
â
y
y


(
(
b
b


y
y


g
g
i
i
n
n
ó
ó


c
c
h
h
ư
ư
a
a


c
c
ó
ó


t
t
ê
ê
n
n


g
g


i
i


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


t
t
h
h


c
c


l
l
à
à


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


n
n
h
h
ư
ư


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


n
n
ê
ê
u
u


l
l
ê
ê
n
n


đ
đ
â
â
y
y
)
)
.
.
T
T
ó
ó
m
m


l
l


i
i
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


s
s
u
u


t
t


h
h
a
a
i
i


t
t
h
h
ế
ế


k
k
r
r
ư
ư


i
i
,
,


c
c
á
á
c
c


t
t
í
í
n
n
h
h


t
t
o
o
á
á
n
n


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
ã
ã


h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


v
v
à
à


p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


v
v


i
i


h
h
a
a
i
i


đ
đ
i
i


m
m


n
n


i
i


b
b


t
t


l
l
à
à
:
:
www.VNMATH.com
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


1
1


:
:


Đ
Đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g


k
k
h
h
o
o
a
a


h
h


c
c


l
l
u
u


n
n


c
c


a
a


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t
V
V
ũ
ũ


N
N
h
h
ư
ư


T
T
h
h
ư
ư


H
H
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


L
L
u
u


n
n


v
v
ă
ă
n
n


t
t
h
h


c
c


s
s
ĩ
ĩ


:
:


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


d
d


y
y


-
-


h
h


c
c


t
t
o
o
á
á
n
n


t
t
r
r
ư
ư


n
n
g
g


T
T
H
H
P
P
T
T
-22-
-
-


T
T
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


t
t
h
h
e
e
o
o


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
h
h


c
c


c
c


a
a


L
L
a
a
p
p
l
l
a
a
c
c
e
e


v
v


i
i


g
g
i
i
t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t


v
v
s
s
đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c


.
.


-
-


Ư
Ư


c
c


t
t
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


h
h


u
u


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


q
q
u
u
a
a


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t


t
t
h
h


c
c


n
n
g
g
h
h
i
i


m
m


m
m


t
t


s
s
l
l
ư
ư


n
n
g
g


l
l


n
n


c
c
á
á
c
c


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
h
h
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


n
n
h
h
ư
ư


n
n
h
h
a
a
u
u


t
t
h
h
e
e
o
o


B
B
e
e
r
r
n
n
o
o
u
u
l
l
l
l
i
i


k
k
h
h
i
i


c
c
á
á
c
c


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


đ
đ


n
n
g
g


k
k
h
h
n
n
ă
ă
n
n
g
g
.
.


I
I
.
.
3
3
.
.


T
T
h
h
ế
ế


k
k
X
X
X
X
:
:


G
G
i
i
a
a
i
i


đ
đ
o
o


n
n


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


đ
đ


i
i


v
v
à
à


v
v


n
n


đ
đ
t
t
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ
h
h
ó
ó
a
a


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


M
M


t
t


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


n
n
h
h


n
n
g
g


k
k
h
h
ó
ó


k
k
h
h
ă
ă
n
n


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


v
v
i
i


c
c


p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


x
x
á
á
c
c


x
x
u
u


t
t


l
l
à
à


đ
đ
i
i


đ
đ
ế
ế
n
n


m
m


t
t


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


t
t


n
n
g
g


q
q
u
u
á
á
t
t
,
,


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c
.
.


C
C
u
u


i
i


t
t
h
h
ế
ế


k
k
X
X
I
I
X
X
,
,


n
n
h
h
i
i


u
u


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h


t
t


u
u


c
c


a
a


c
c
ô
ô
n
n
g
g


c
c
g
g
i
i


i
i


t
t
í
í
c
c
h
h
,
,


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


đ
đ
ó
ó


c
c
ó
ó


p
p
h
h
é
é
p
p


b
b
i
i
ế
ế
n
n


đ
đ


i
i


F
F
o
o
u
u
r
r
i
i
e
e
r
r
,
,


c
c
h
h
o
o


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
h
h
t
t
h
h
a
a
y
y


c
c
h
h
o
o


c
c
á
á
c
c


h
h
à
à
m
m


s
s
i
i
n
n
h
h


b
b


i
i


m
m


t
t


h
h
à
à
m
m


s
s
đ
đ


c
c


t
t
r
r
ư
ư
n
n
g
g
.
.


T
T
i
i
ế
ế
p
p


đ
đ
ó
ó


l
l
à
à


s
s
p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t


p
p


h
h


p
p


s
s


,
,


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


đ
đ
đ
đ
o
o
,
,


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


t
t
í
í
c
c
h
h


p
p
h
h
â
â
n
n


c
c


a
a


B
B
o
o
r
r
e
e
l
l


v
v
à
à


L
L
e
e
b
b
e
e
s
s
g
g
u
u
e
e


đ
đ


u
u


t
t
h
h
ế
ế


k
k
X
X
X
X


đ
đ
ã
ã


d
d


n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


x
x
u
u


h
h
ư
ư


n
n
g
g


x
x
â
â
y
y


d
d


n
n
g
g


m
m


t
t


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


h
h
ì
ì
n
n
h
h


t
t
h
h


c
c


h
h
ơ
ơ
n
n


t
t
h
h
e
e
o
o


p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
p
p


t
t
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ
c
c


a
a


H
H
i
i
l
l
b
b
e
e
r
r
t
t
.
.


N
N
ă
ă
m
m


1
1
9
9
2
2
8
8
,
,


V
V
o
o
n
n


M
M
i
i
s
s
e
e
s
s


đ
đ
n
n
g
g
h
h
m
m


t
t


h
h
t
t
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ
b
b


n
n
g
g


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c


n
n


t
t
h
h


n
n
g
g


k
k
ê
ê
,
,


t
t
h
h
e
e
o
o


đ
đ
ó
ó


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


đ
đ
ư
ư


c
c


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


n
n
h
h
ư
ư


l
l
à
à


g
g
i
i


i
i


h
h


n
n


c
c
h
h
u
u
n
n
g
g


c
c


a
a


m
m


t
t


d
d
ã
ã
y
y


c
c
á
á
c
c


t
t


n
n


s
s
u
u


t
t
.
.


N
N
h
h
ư
ư
n
n
g
g


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


n
n
à
à
y
y


đ
đ
ư
ư


c
c


đ
đ
á
á
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á


l
l
à
à


n
n


n
n
g
g


v
v
m
m


t
t


k
k
t
t
h
h
u
u


t
t


v
v
à
à


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


đ
đ
c
c
h
h
o
o


s
s
h
h
i
i


u
u


b
b
i
i
ế
ế
t
t


t
t


n
n
g
g


q
q
u
u
á
á
t
t


v
v
m
m


t
t


k
k
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i


m
m


(
(
t
t
h
h
a
a
m
m


k
k
h
h


o
o


H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
)
)
.
.
B
B
o
o
r
r
e
e
l
l


đ
đ
ã
ã


g
g
i
i


i
i


t
t
h
h
í
í
c
c
h
h


l
l
à
à


p
p
h
h


i
i


đ
đ
i
i


t
t
h
h
e
e
o
o


c
c
h
h
i
i


u
u


h
h
ư
ư


n
n
g
g


n
n
à
à
o
o
:
:


«
«
L
L
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


l
l
i
i
ê
ê
n
n


t
t


c
c


c
c
ó
ó


t
t
h
h
đ
đ


t
t


c
c
ơ
ơ


s
s
t
t
r
r
ê
ê
n
n


c
c
á
á
c
c


h
h
t
t
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ
v
v
à
à


c
c
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


h
h
o
o
à
à
n
n


t
t
o
o
à
à
n
n


g
g
i
i


n
n
g
g


v
v


i
i


c
c
á
á
i
i


m
m
à
à


t
t
a
a


đ
đ
ã
ã


l
l
à
à
m
m


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


đ
đ
đ
đ
o
o
»
»


(
(
H
H
e
e
n
n
r
r
y
y
,
,


2
2
0
0
0
0
4
4
,
,


t
t
r
r
.
.
1
1
0
0
)
)


N
N
ă
ă
m
m


1
1
9
9
3
3
3
3
,
,


m
m


t
t


c
c
ô
ô
n
n
g
g


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
i
i
ê
ê
n
n


c
c


u
u


c
c


a
a


m
m
ì
ì
n
n
h
h
,
,


n
n
h
h
à
à


t
t
o
o
á
á
n
n


h
h


c
c


N
N
g
g
a
a


A
A
n
n
d
d
r
r
e
e
ï
ï


K
K
o
o
l
l
m
m
o
o
g
g
o
o
r
r
o
o
v
v


đ
đ
ã
ã


p
p
h
h
á
á
c
c


t
t
h
h


o
o


m
m


t
t


h
h
t
t
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ
l
l
à
à
m
m


n
n


n
n


t
t


n
n
g
g


c
c
h
h
o
o


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


x
x
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


h
h
i
i


n
n


đ
đ


i
i
.
.


T
T
h
h
e
e
o
o


l
l
ý
ý


t
t
h
h
u
u
y
y
ế
ế
t
t


n
n
à
à
y
y
,
,


m
m


t
t


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
h
h
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n


v
v
à
à


c
c
á
á
c
c


k
k
ế
ế
t
t


c
c


c
c


c
c


a
a


n
n
ó
ó


đ
đ
ư
ư


c
c


b
b
i
i


u
u


t
t
h
h
b
b


i
i


m
m


t
t


t
t


p
p


h
h


p
p


Ω
Ω


b
b


t
t


k
k


,
,


t
t
r
r
ê
ê
n
n


đ
đ
ó
ó


c
c
ó
ó


đ
đ


n
n
h
h


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a


m
m


t
t


đ
đ
đ
đ
o
o


b
b
c
c
h
h


n
n


μ
μ


v
v


i
i


μ
μ
(
(
Ω
Ω
)
)


=
=


1
1
.
.
X
X
á
á
c
c


s
s
u
u


t
t


c
c


a
a


m
m


t
t


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
l
l
à
à


đ
đ
đ
đ
o
o


μ
μ


c
c


a
a


t
t


p
p


h
h


p
p


m
m
ô
ô


t
t
b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
A
A


n
n
à
à
o
o


đ
đ
ó
ó


l
l
i
i
ê
ê
n
n


q
q
u
u
a
a
n
n


đ
đ
ế
ế
n
n


m
m


t
t


p
p
h
h
é
é
p
p


t
t
h
h
n
n
g
g


u
u


n
n
h
h
i
i
ê
ê
n
n
.
.


Đ
Đ
ó
ó


l
l
à
à


m
m


t
t


s
s
t
t
h
h


c
c
,
,


đ
đ
ư
ư


c
c


g
g
h
h
i
i


l
l
à
à


μ
μ
(
(
A
A
)
)


s
s
a
a
o
o


c
c
h
h
o
o


μ
μ


t
t
h
h


a
a


c
c
á
á
c
c


t
t
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ


:
:


T
T
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ
1
1


V
V


i
i


m
m


i
i


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
A
A
,
,


0
0


μ
μ
(
(
A
A
)
)


1
1


T
T
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ
2
2
V
V


i
i


l
l
à
à


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


g
g
i
i
a
a
n
n


c
c
á
á
c
c


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
s
s
ơ
ơ


c
c


p
p
,
,
μ
μ


(
(


)
)


=
=


1
1
.
.
T
T
i
i
ê
ê
n
n


đ
đ
3
3
V
V


i
i


m
m


i
i


d
d
ã
ã
y
y


c
c
á
á
c
c


b
b
i
i
ế
ế
n
n


c
c
đ
đ
ô
ô
i
i


m
m


t
t


r
r


i
i


n
n
h
h
a
a
u
u
,
,


A
A
1
1
,
,


A
A
2
2
,
,
.
.
.
.
.
.
,
,


t
t
h
h
ì
ì
:
:
μ
μ
(
(
A
A
1
1


A
A
2
2
)
)


=
=


μ
μ
(
(
A
A
i
i
)
)


www.VNMATH.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×