Tải bản đầy đủ

Giáo trình hướng dẫn cách tính áp suất giữa các miệng thổi khuếch tán phần 6 pptx


17
1.9 Quá trình nén khí

Máy nén cũng nh bơm, quạt là máy tiêu tốn công, nên cố gắng để công
hoặc công suất của máy nén càng nhỏ càng tốt.
Có hai loại máy nén khí: máy nén piston và máy nén li tâm. Nguyên lý làm
việc cấu tạo của hai loại máy nén khác nhau nhng chúng giống nhau trong việc
phân tích tính chất nhiệt động.

1.9.1. Máy nén piston một cấp lí tởng và thực

Máy nén piston gọi là lý tởng khi nghĩa là khi piston chuyển động đến sát
nắp xilanh, máy nén piston thực khi piston chỉ chuyển động đến gần nắp xilanh,
nghĩa là còn một khoảng hở gọi là thể tích thừa (hay thể tích chết).
Công tiêu thụ của máy nén một cấp lí tởng hoặc thực khi quá trình nén là
đa biến, với số mũ đa biến n đợc tính theo công thức:
[]
J,1GRT
1n
n

L
1k
k
1mn
=

(1-96)
trong đó:
G khối lợng khí, kg;
R - Hằng số chất khí [J/kg
0
K];
T
1
- nhiệt độ khí khi vào máy nén, [
0
K];
Nhiệt lợng toả ra trong máy nén khi nén đa biến:
[]
J,1TGCQ
1k
k
1nn


=

(1-97)


C
n
nhiệt dung riêng của quá trình đa biến, [J/kg
0
K];

1.9.2. Máy nén piston nhiều cấp

Với máy nén một cấp, tỉ số nén cao nhất khoảng = 6ữ8, vậy muốn nén tới
áp suất cao hơn phải dùng máy nén nhiều cấp. Tổng quát, khi ký hiệu số cấp máy
nén là m, ta có tỉ số giữa các cấp nh nhau và bằng:

m
d
c
p
p
=
(1-98)
trong đó:
p
c
- áp suất cuối cùng;
p
đ
- áp suất đầu của khí.

Công của máy nén nhiều cấp bằng m lần công của máy nén một cấp L
1
:

()
==

1RT
1n
n.
mmLL
n
1n
11mn
(1-99)

1.10 không khí ẩm


18
1.10.1. Tính chất của không khí ẩm

Không khí ẩm là hỗn hợp của không khí khô và hơi nớc.
Không khí khô là hỗn hợp các khí có thành phần thể tích: Nitơ khoảng
78%; Oxy: 20,93%; Carbonnic và các khí trơ khác chiếm khoảng 1%.
Vì phân áp suất của hơi nớc trong không khí ẩm rất nhỏ nên hơi nớc ở
đây có thể coi nh là khí lý tởng.
áp suất của không khí ẩm là p (áp suất khí quyển) là tổng của phân áp suất
của không khí khô p
k
và hơi nớc p
h
:
p

= p
k
+ p
h
, (1-100)
Nhiệt độ của không khí ẩm t bằng nhiệt độ của không khí khô t
k
và bằng
nhiệt độ của hơi nớc t
h
:

t

= t
k
= t
h
,
Thể tích của không khí ẩm V bằng thể tích của không khí khô V
k
và bằng
thể tích của hơi nớc V
h
:
V

= V
kk
+ V
h
, `
Khối lợng của không khí ẩm là G bằng tổng khối lợng của không khí khô
G
k
và hơi nớc G
h
:
G

= G
k
+ G
h
, ` (1-101)
Tuy nhiên vì khối lợng của hơi nớc trong không khí ẩm thờng rất nhỏ
nên có thể coi khối lợng của không khí ẩm bằng khối lợng của không khí khô:
G

= G
k
,
ở đây ta có thể dùng phơng trình trạng thái của khí lý tởng cho không khí ẩm:
pV = GRT
- đối với không khí khô:
p
k
V = G
k
R
k
T; với R
k
= 287 J/kg.
0
K
- đối với hơi nớc:
p
h
V = G
h
R
h
T

với R
h
= 8314/18 = 462 J/kg.
0
K

1.10.2. Các loại không khí ẩm

Không khí ẩm cha bão hòa là không khí ẩm mà trong đó còn có thể nhận
thêm một lợng hơi nớc nữa từ các vật khác bay hơi vào. Hơi nớc ở đây là hơi
quá nhiệt.
Không khí ẩm bão hòa là không khí ẩm mà trong đó không thể nhận thêm
một lợng hơi nớc nữa từ các vật khác bay hơi vào. Hơi nớc ở đây là hơi bão hòa
khô.
Không khí ẩm quá bão hòa là không khí ẩm bão hoà và còn chứa thêm một
lợng hơi nớc nhất định, ví dụ sơng mù là không khí ẩm quá bão hòa.

1.10.3. Các đại lợng đặc trng của không khí ẩm

q* Độ ẩm tuyệt đối:
Độ ẩm tuyệt đối đwocj tính theo công thức:

19

V
G
h
h
= , kg/m
3
; (1-102)
b* Độ ẩm tơng đối

:
Độ ẩm tơng đối là tỷ số giữa độ ẩm tuyệt đối của không khí cha bão
hòa
h
và của không khí ẩm bão hòa
hmax
ở cùng nhiệt độ.

maxhh
/

= (1-103)
trong đó:
p
h
- phân áp suất của hơi nớc trong không khí ẩm cha bão hòa;
p
max
- phân áp suất của hơi nớc trong không khí ẩm bão hòa;
Giá trị p
max
tìm đợc từ bảng nớc và hơi nớc bão hòa (theo nhiệt độ) với nhiệt độ
t
h
= t.

c* Độ chứa hơi d:
Độ chứa hơi d là lợng hơi chứa trong 1kg không khí khô hoặc trong (1+d)
kg không khí ẩm. Độ chứa hơi còn gọi là dung ẩm:

[]
kgkho/kgh;
pp
p
622,0
G
G
d
h
h
k
h

==
; (1-104)
Độ chứa hơi trong không khí ẩm bão hoà là độ chứa hơi lớn nhất d
max
(khi
p
h
= p
max
):

[]
kgkho/kgh;
pp
p
622,0d
maxh
maxh

=
; (1-105)
d* Entanpi của không khí ẩm
Entanpi của không khí ẩm bằng tổng entanpi của 1kg không khí khô và của
dkg hơi nớc:
I = t + d(2500 = 1,93t); (kJ/kgK).
t nhiệt độ của không khí ẩm,
0
C.

e) Nhiệt độ bão hoà đoạn nhiệt

:
Khi không khí tiếp xúc với nớc, nếu sự bay hơi cuả nớc vào không khí chỉ
do nhiệt lợng của không khí truyền cho, thì nhiệt độ của không khí bão hoà gọi là
nhiệt độ bão hoà đoạn nhiệt (nhiệt độ lấy gần đúng bằng nhiệt độ nhiệt kế ớt
= t

).
f) Nhiệt độ đọng sơng t
s

Nhiệt độ đọng sơng t
s
hay là điểm sơng là nhiệt độ tại đó không khí cha
bão hòa trở thành không khí ẩm bão hòa trong điều kiện phân áp suất của hơi nớc
không đổi p
h
= const. Từ bảng nớc và hơi nớc bão hòa, khi biết p
h
ta tìm đợc
nhiệt độ t
s
.
g) nhiệt độ nhiệt kế ớt t


Nhiệt độ nhiệt kế ớt t

là nhiệt độ đo đợc bằng nhiệt kế ớt (nhiệt kế có
bọc vải ớt bên ngoài).
Khi = 100% ta có t
s
= t

.
Khi < 100% ta có t
s
< t

.

1.10.4. Đồ thị i-d của không khí ẩm

20

Hình 1.1 biểu diễn đồ thị i-d đợc, trong đó:
- d = const là đờng thẳng đứng, đơn vị g hơi/kg không khí khô;
- i = const là đờng thẳng nghiêng góc 135
0
, đơn vị kJ/kg hoặc kcal/kg;
- t = const là đờng chênh về phía trên,
- = const là đờng cong đi lên, khi gặp đờng nhiệt độ t = 100
0
C sẽ là
đờng thẳng đứng;
p
h
= const là đờng phân áp suất của hơi nớc, đơn vị mmHg.
Sử dụng đồ thị I-d (hình 1-2), ví dụ trạng thái không khí ẩm đợc biểu diễn
bằng điểm A là giao điểm của đờng
A
và t
A
. Từ đó tìm đợc entanpi I
A
, độ chứa
hơi d
A
, phân áp suất p
h
, nhiệt độ nhiệt kế ớt t

(đờng I
A
cắt đờng = 100%),
nhiệt độ đọng sơng t
s
(đờng d
A
= const cắt đờng = 100%), độ chứa hơi lớn
nhất d
Amax
, phân áp suất hơI nớc lớn nhất p
hmax
(từ đIểm t
A
= const cắt đờng =
100%).


1.10.5. Quá trình sấy

Quá trình sấy là quá trình làm khô vật muốn sấy. Môi chất dùng để sấy
thờng là không khí. Có thể chia quá trình sấy làm hai giai đoạn:
- giai đoạn đốt nóng không khí 1-2 (hình 1.3), ở đây d = const, độ ẩm tơng
đối giảm, nhiệt độ không khí tăng.
- giai đoạn sấy 2-3, ở đây I = const.21


lợng không khí ẩm ban đầu cần để làm bay hơi 1kg nớc trong vậy sấy:

13
1
dd
d1
G

+
=
kg/kg hơi (1-107)
Lợng nhiệt cần để bay hơi 1kg hơi nớc trong vật sấy:

13
12
dd
II
Q


=
kJ/kg hơi (1-108)


1.1.BàI tập về phơng trình trạng thái
và các quá trình nhiệt động cơ bản

Bài tập 1.1 Xác định thể tích riêng, khối lợng riêng của khí N
2
ở điều kiện tiêu
chuẩn vật lý và ở điều kiện áp suất d 0,2 at, nhiệt độ 127
0
C. Biết áp suất khí
quyển 760 mmHg.

Lời giải:
ở điều kiện tiêu chuẩn vật lý: p
0
= 760 mmHg, t
0
= 0
0
C, thể tích riêng v
0
và khối
lợng riêng
0
của khí N
2
đợc xác định từ phơng trình trạng thái (1-17a):
p
0
v
0
= RT
0
;
0
0
0
p
RT
v =


à
=
8314
R
=
28
8314
; T
0
= 0 + 272
0
K;

5
0
10
750
760
p = , N/m
2
;

5
0
10
750
760
28
2738314
v
.
.
=
= 0,8m
3
/kg

0
=
80
1
v
1
0
,
= = 1,25 kg/m
3
.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×