Tải bản đầy đủ

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Áp dụng mô hình Qual2k đánh giá diễn biến chất lượng nước dòng chính sông Hương" pps37
TẠP CHÍ KHOA HỌC, ðại học Huế, Số 65, 2011

ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUAL2K
ðÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÒNG CHÍNH SÔNG HƯƠNG
Nguyễn Bắc Giang
Trường ðại học Khoa học, ðại học Huế
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu mô hình một chiều (Qual2K) tính toán lan truyền chất trong sông và
ứng dụng ñể nghiên cứu mô phỏng diễn biến chất lượng nước (CLN) cho Sông Hương. Bài báo
cũng trình bày các bước cơ bản ứng dụng mô hình cho một ñối tượng cụ thể. Ngoài ra, ñã tiến
hành kiểm ñịnh mô hình với giá trị sai số nhỏ hơn 30%. Từ kết quả này ñã tiến hành dự báo sự
thay ñổi chất lượng nước theo thời gian vào năm 2010 và 2020.
Từ khóa: Qual2K, sông Hương.

1. Mở ñầu
Gần ñây việc ứng dụng mô hình ñể mô phỏng chất lượng nước (CLN) ñã trở nên
phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các mô hình CLN ñược xem là một trong
những công cụ hỗ trợ ñắc lực cho công tác quản lý CLN, giúp ñánh giá và dự báo về sự

biến ñổi CLN trong tương lai.
Trong số các mô hình CLN ñang ñược áp dụng, Qual2K là mô hình CLN sông
tổng hợp, ñơn giản và miễn phí ñược áp dụng phổ biến nhiều nơi trên thế giới. Mô hình
Qual2K ñã ñược áp dụng trong mô phỏng DO của sông Blackstone (Mỹ); ñánh giá CLN
chảy qua ñập Gavins Point trên sông Missouri (Mỹ); tính toán tác ñộng của nước thải
công nghiệp và ñô thị ñến DO sông Sava (Slovenia); ñánh giá CLN sông Sungai
Selangor (Malaysia)[6].
Hiện nay, các số liệu quan trắc CLN sông Hương khá ñồng bộ và ñầy ñủ, tuy
nhiên việc tổng hợp các số liệu này và sử dụng các mô hình ñể mô phỏng và dự báo xu
thế biến ñổi CLN phục vụ cho mục ñích quản lý CLN sông Hương vẫn chưa ñược quan
tâm nhiều. Vì vậy, nghiên cứu áp dụng mô hình Qual2K cho sông Hương sẽ góp phần
bổ sung tính ña dạng các công cụ phục vụ công tác quản lý CLN của ñịa phương.
2. Tổng quan về mô hình Qual2K
2.1. Giới thiệu mô hình Qual2K
Mô hình Qual2K (Q2K) do Brown và Barnwell xây dựng vào năm 1987 dựa
trên mô hình gốc là QUAL2E (Q2E). Phiên bản mới nhất của Qual2K (tháng 3/2006) là
phần mềm Q2K Fortran 2.04 ñược phát triển bởi Steve Chapra và Greg Pelletier ở ðại


38
học Tuft và Trung tâm Mô hình CLN của Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ. Mô hình này
chạy trên nền MS Excel với giao diện ñơn giản, dễ sử dụng, tốc ñộ tính toán khá nhanh.
Qual2K mô phỏng ñược 15 thông số bao gồm: ñộ dẫn ñiện, chất rắn vô cơ lơ lửng, oxy
hòa tan (DO), CBOD phân hủy chậm, CBOD phân hủy nhanh (BOD
5
), nitơ hữu cơ, nitơ
amoni (NH
4
-N), nitơ nitrat (NO
3
-N), phospho hữu cơ, phospho vô cơ,
2.2. Cơ sở lý thuyết của mô hình Qual2K
Với mỗi thành phần liên quan tới CLN, phương trình lan truyền chất có dạng
như sau:
S
dt
dC
dxAdx
x
CUA


dx
x
x
C
DA
t
M
x
x
x
+×+

××∂
×∂
=


).(.
)(
)(
1
(1.1)
(I) (II) (III) (IV) (V)
Trong ñó, M: khối lượng chất t: thời gian
x: khoảng cách C: nồng ñộ chất
A
x
: diện tích mặt cắt ngang D
1:
hệ

số phân tán
U: vận tốc trung bình dòng chảy
(I): thay ñổi khối lượng theo thời gian (II): sự khuếch tán
(III): sự chuyển tải (IV): thành phần (nồng ñộ) thay ñổi theo thời gian
(V): các nguồn từ bên ngoài và sự lắng ñọng các chất

Hình 1. Phân ñoạn hệ thống sông có nhánh và không có nhánh của Qual2K
Bước ñầu tiên của chương trình tính Qual2K là chia hệ thống sông thành các
Thượng nguồn
Hạ nguồn

1

2


3


4

5


Nguồn thải ñiểm

Nguồn thải
phân tán
Dòng ra

Các ñoạn
19

18

17

16

19

18

17

16

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

20

28

27

26

21

29

20

28

27

26

21

29

12

15

14

13

12

15

14

13

8

7

6

8

7

6

9

11

10

9

11

10

24

23

22

25

Ngu
ồn
nước 2

Ngu
ồn
nước 3

Ngu
ồn
nước 4

Dòng
chính
Nguồn

nước 139
ñoạn sông. Mỗi ñoạn sông lại ñược chia thành 7 phần tử tính toán như: phần tử thượng
nguồn; phần tử chuẩn; phần tử cận nối tiếp; phần tử nối tiếp; phần tử cuối cùng; phần tử
nước ñi vào; phần tử nước ñi ra,… Trong mỗi ñoạn sông sẽ chứa ñựng các dữ liệu liên
quan ñến mô hình như: thủy lực, hằng số tốc ñộ phản ứng,…
Các công thức, phương trình, mô hình cơ bản ñược sử dụng ñể tính toán trong
mô hình Qual2K như: phương trình cân bằng lưu lượng; phương trình Manning; thời
gian di chuyển; mô hình nhiệt ñộ; mô hình thành phần (Thực vật phù du; CBOD dễ
phân hủy – BOD
5
; Các hợp chất nitơ; Các hợp chất photpho; ôxy hòa tan).
Sau khi nhập các số liệu ở các Worksheet, bao gồm dữ liệu ñầu vào (CLN, lưu
lượng nước, hệ số nhám, nhiệt ñộ, các nguồn thải, thủy lực, ), Qual2K sẽ tính toán trên
nền của MS Excel và cho kết quả tính toán, mô phỏng ở các Worksheet dưới dạng biểu
ñồ hoặc dữ liệu.
2.3. Phạm vi ứng dụng của mô hình Qual2K
Qual2K là mô hình một chiều với ñiều kiện dòng chảy ñều và tải lượng nguồn
thải ñều. Kết quả tính toán các thông số CLN trong mô hình ñược thể hiện dưới dạng ñồ
thị theo dọc chiều dài dòng chảy.
Mô hình Qual2K có một số hạn chế như chỉ mô phỏng một chiều và chỉ áp dụng
ñược cho sông không quá rộng, không tính toán ñược ảnh hưởng của thủy triều [7].
3. ðối tượng và phương pháp nghiên cứu
3.1. ðối tượng nghiên cứu
Mô phỏng và dự báo diễn biến
CLN ñược nghiên cứu với ñối tượng là
dòng chính sông Hương. ðây là nguồn
cung cấp nước mặt quan trọng cho mọi
hoạt ñộng của thành phố Huế, ñồng thời
cũng là nơi tiếp nhận hầu hết các chất thải
chưa qua xử lý của ñô thị Huế. Hình 2
giới thiệu ñoạn sông nghiên cứu, từ ngã
ba Tuần về ñến ngã ba Sình, có chiều
dài 28 km.
Tuy nhiên, các kết quả mô
phỏng chưa tính ñến sự ñóng góp các
chất hữu cơ và dinh dưỡng của các hồ
chứa lớn và nhỏ ở thượng nguồn sông
Hương.
(1)


(2)


(4)


(5)


(6)


(7)


(8)

(9)

(10)
(11)
(3)

(12)
(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

Hình 2. ðoạn sông Hương nghiên cứ
u


40
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Phân ñoạn dòng chảy
Dựa vào các ñiều kiện về ñịa hình, chế ñộ dòng chảy và các nguồn xả thải vào
sông Hương mà ñoạn sông nghiên cứu ñược phân chia thành 17 phân ñoạn tương ứng
(xem hình 2 và bảng 1).
Bảng 1. Phân ñoạn dòng chảy theo mô hình Qual2K
Vị trí Khoảng cách (km) Số phân ñoạn
Ký hiệu ñiểm
quan trắc(*)
Ngã Ba Tuần
0 (1) MC
1,64 (2)
2,59 (3)
3,55 (4)
5,24 (5)
6,53 (6)
Xước Dũ
8,02 (7) MD
9,18 (8)
10,70 (9)
12,13 (10)
ðông Ba
15,10 (11) ME
17,00 (12)
ðập La Ỷ
20,26 (13) MG
22,12 (14)
24,76 (15)
26,29 (16)
Ngã Ba Sình 28,58 (17) MI
Ghi chú :(*) các ñiểm quan trắc CLN sông Hương thực tế.
3.2.2. Kiểm ñịnh và hiệu chỉnh mô hình
Các nhóm số liệu ñầu vào dùng ñể hiệu chỉnh, kiểm nghiệm mô hình bao gồm:
- Lưu lượng dòng chảy: sử dụng lưu lượng nước tự nhiên của sông Hương (chưa
có sự ñiều tiết của 2 hồ chứa).


41
- Các thông số thủy lực: vận tốc dòng chảy, diện tích mặt cắt ngang, ñộ dốc, ñộ
sâu dòng chảy,
- Các hệ số tốc ñộ thông khí, hằng số tốc ñộ phân hủy các chất hữu cơ; tốc ñộ
chuyển hóa nitơ và photpho,
- Các thông số CLN các tháng mùa khô (tháng 5), mùa mưa (tháng 11) của năm
2003 và năm 2007.
- Các thông số về nguồn thải: nồng ñộ, tải lượng và tính toán lưu lượng của các
nguồn thải sinh hoạt, ñô thị và công nghiệp,
3.2.3.Mô phỏng chất lượng nước vào các năm 2010 và 2020
Các trường hợp mô phỏng:
- Năm 2010: chỉ có hồ Bình ðiền tham gia ñiều tiết dòng chảy.
- Năm 2020: cả hai hồ chứa Bình ðiền và hồ Tả Trạch cùng ñiều tiết dòng chảy.
Các số liệu ñầu vào:
- Số liệu thủy văn: ñến năm 2010 có tính ñến sự ñiều tiết cùa hồ Bình ðiền và
năm 2020 có sự ñiều tiết của hồ Tả Trạch.
- Số liệu CLN: sử dụng kết quả quan trắc CLN từ năm 2003 ∼ 2007 [5, 6].
- Số liệu các nguồn thải: sử dụng các số liệu thống kê các nguồn thải ñiểm và
không ñiểm ñồng thời có tính ñến lượng nước thải phát sinh vào các thời ñiểm tương
ứng trong tương lai [2, 3, 4].
- Sử dụng lại các hệ số thủy lực, các hằng số tốc ñộ phân hủy, hằng số tốc ñộ
thông số, các hệ số chuyển hóa,… như ở phần kiểm ñịnh mô hình [8].
3.2.4. Các phương pháp khác
Các số liệu về CLN, thủy văn,…ñược xử lý bằng phương pháp thống kê. Việc
ước tính tải lượng các nguồn thải ñược thực hiện thông qua phương pháp ñánh giá
nhanh nguồn thải [1]. Sử dụng phương pháp chuyên gia ñể lấy ý kiến về các vấn ñề liên
quan ñến ñánh giá CLN, mô hình CLN,
4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kết quả kiểm ñịnh và hiệu chỉnh mô hình
Kết quả chạy mô hình các thông số CLN cho các tháng mùa khô và mùa mưa
năm 2003 và năm 2007 ñược trình bày lần lượt ở các hình 3, 4, 5 và 6.

42
0
1
2
3
4
5
6
7
0 10 20 30 40
Khoang cach
(M g /L )
BOD (Mô phỏng)
DO (Mô phỏng)
DO(Thực ño)
BOD (Thực ño)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0 10 20 30 40
Khoang cach
NH4 (Mô phỏng)
NO3 (Mô phỏng)
PO4 (Mô phỏng)
NH4 (Thực ño)
NO3 (Thực ño)
PO4 (Thực ño)
(
µ
µ
µ
µ
g/L)

Hình 3. Phân bố nồng ñộ DO, BOD, NH
4
-N, NO
3
-N và PO
4
-P giữa giá trị thực ño và mô phỏng
cho mùa khô năm 2003
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 5 10 15 20 25 30 35
Khoang cach
(Mg/L)
DO (Mô phỏng)
BOD (Mô phỏng)
DO (Thực ño)
BOD (Thực ño)

0
20
40
60
80
100
120
140
0 10 20 30 40
Khoang cach
(
µ
µ
µ
µ
g/L)
NH4 (Mô phỏng)
NO3 (Mô phỏng)
PO4 (Mô phỏng)
NH4 (Thực ño)
NO3 (Thực ño)
PO4 (Thực ño)

Hình 4. Phân bố nồng ñộ DO, BOD, NH
4
-N, NO
3
-N và PO
4
-P giữa giá trị thực ño và mô phỏng
cho mùa mưa năm 2003
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 5 10 15 20 25 30 35
Khoang cach
(Mg/L)
DO (Mô phỏng)
BOD (Mô phỏng)
DO (Thực ño)
BOD (Thực ño)

0
50
100
150
200
250
0 10 20 30 40
Khoang cach
(
µ
µ
µ
µ
g/L )
NH4 (Mô phỏng)
NO3 (Mô phỏng)
PO4 (Mô phỏng)
NH4 (Thực ño)
NO3 (Thực ño)
PO4 (Thực ño)

Hình 5. Phân bố nồng ñộ DO, BOD, NH
4
-N, NO
3
-N và PO
4
-P giữa giá trị thực ño và mô phỏng
cho mùa khô năm 2007
Kho
ảng cách
Kho
ảng cách
Kho
ảng cách
Kho
ảng cách
Kho
ảng cách
Kho
ảng cách


43
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40
Khoang cach
(Mg/L)
DO (Mô phỏng)
BOD (Mô phỏng)
DO (Thực ño)
BOD (Thực ño)

0
50
100
150
200
250
300
0 10 20 30 40
Khoang cach
(
µ
µ
µ
µ
g/L)
NH4 (Mô phỏng)
NO3 (Mô phỏng)
PO4 (Mô phỏng)
NH4 (Thực ño)
NO3 (Thực ño)
PO4 (Thực ño)

Hình 6. Phân bố nồng ñộ DO, BOD, NH
4
-N, NO
3
-N và PO
4
-P giữa giá trị thực ño và mô phỏng
cho mùa mưa năm 2007
Sau khi áp dụng phương pháp thử sai, sai số giữa giá trị thực ño và kết quả mô
phỏng là ± 30%, ñây là mức sai số có thể chấp nhận ñược. ðiều này cho thấy, các hệ số
và thông số ñầu vào mô hình phù hợp với ñiều kiện thực tế của dòng chảy sông Hương.
Ngoài ra, các kết quả tính toán cho thấy, tất cả các ñường phân bố các thông số: BOD,
DO, NO
3
-N, NH
4
-N, PO
4
-P theo khoảng cách ñều phản ánh ñúng giữa kết quả thực ño
và kết quả tính toán.
4.2. Kết quả mô phỏng chất lượng nước vào các năm 2010 và 2020
4.2.1.Các kết quả ñầu ra của mô hình
Các thông số chất lượng nước bao gồm DO, BOD, NH
4
-N, NO
3
-N và PO
4
-P ñã
ñược mô phỏng cho mùa khô và mùa mưa vào các năm 2010 ñến 2020 lần lượt ở các
hình từ 7 ñến 14.
(a)
Kho
ảng cách
Khoảng cách


44
(b)
Hình 7 (a, b). Kết quả mô phỏng DO và BOD vào mùa khô năm 2010
(a)
(b)
(c)
Hình 8 (a, b, c). Kết quả mô phỏng NH
4
-N, NO
3
-N và PO
4
-P mùa khô năm 2010


45
(a)
(b)
Hình 9 (a, b). Kết quả mô phỏng DO và BOD mùa mưa năm 2010
(a)
(b)


46
(c)
Hình 10 (a, b, c). Kết quả mô phỏng NH
4
-N, NO
3
-N và PO
4
-P mùa mưa năm 2010
(a)
(b)
Hình 11 (a, b). Kết quả mô phỏng DO và BOD mùa khô năm 2020


47
(a)
(b)
(c)
Hình 12 (a, b, c). Kết quả mô phỏng NH
4
-N, NO
3
-N và PO
4
-P mùa khô năm 2020
(a)


48
(b)
Hình 13 (a, b). Kết quả mô phỏng DO và BOD mùa mưa năm 2020
(a)
(b)
(c)
Hình 14 (a, b, c). Kết quả mô phỏng NH
4
-N, NO
3
-N và PO
4
-P mùa mưa năm 2020


49
So sánh các kết quả mô phỏng CLN vào năm 2010 và 2020 với Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT cho thấy:
- DO trong nước giảm ñi rất nhiều. Hầu hết các ñiểm ñều không ñạt quy chuẩn
loại A và có một số ñiểm ñã vượt quy chuẩn loại B.
- Thông số BOD hầu hết ñều không ñạt quy chuẩn loại A chỉ trừ một số ñiểm ở
thượng nguồn.
- Cả 3 thông số NH
4
-N, NO
3
-N và PO
4
-P ở một số ñiểm ñã vượt quy chuẩn loại
A, còn lại vẫn nằm trong giới hạn cho phép.
Nhìn chung, CLN sông Hương vào các thời ñiểm 2010 và 2020 sẽ bị suy giảm
theo thời gian. Qua kết quả mô phỏng CLN cho các năm 2010 và 2020 cho thấy tất cả
các ñường phân bố các chất ô nhiễm ñều phù hợp với thực tế. Chứng tỏ các hệ số ñã
ñược tính toán xác ñịnh phù hợp với ñiều kiện của sông Hương và có thể sử dụng các hệ
số này ñể dự báo diễn biến CLN cho các năm sau.
4.3. ðánh giá tổng hợp diễn biến CLN
Diễn biến CLN sông Hương sau khi mô phỏng ñược trình bày lần lượt ở các
hình từ 15 ñến 18.
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
MC
(Ngã Ba
Tuần)
MD ME MF MG MH
(Ngã Ba
Sình)
Vị trí
D O (Mg /L)
Năm 2003
Năm 2007
Năm 2010
Năm 2020

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00
MC
(Ngã Ba
Tuần)
MD ME MF MG MH
(Ngã Ba
Sình)
Vị trí
BOD (Mg/L)
Năm 2003
Năm 2007
Năm 2010
Năm 2020

Hình 15. Diễn biến DO và BOD mùa khô qua các năm
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
MC
(Ngã Ba
Tuần)
MD ME MF MG MH
(Ngã Ba
Sình)
Vị trí
N H4+ (ug/l)
Năm 2003
Năm 2007
Năm 2010
Năm 2020

0.00
2000.00
4000.00
6000.00
8000.00
10000.00
12000.00
14000.00
16000.00
18000.00
MC
(Ngã Ba
Tuần)
MD ME MF MG MH
(Ngã Ba
Sình)
Vị trí
NO3- (ug/L)
Năm 2003
Năm 2007
Năm 2010
Năm 2020

Hình 16. Diễn biến NH
4
-N và NO
3
-N mùa khô qua các năm


50
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
MC
(Ngã Ba
Tuần)
MD ME MF MG MH
(Ngã Ba
Sình)
Vị trí
DO (Mg/L)
Năm 2003
Năm 2007
Năm 2010
Năm 2020

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00
MC
(Ngã Ba
Tuần)
MD ME MF MG MH
(Ngã Ba
Sình)
Vị trí
BOD (M g/L )
Năm 2003
Năm 2007
Năm 2010
Năm 2020

Hình 17. Diễn biến DO và BOD mùa mưa qua các năm
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
MC
(Ngã Ba
Tuần)
MD ME MF MG MH
(Ngã Ba
Sình)
Vị trí
NH4+ (ug/L)
Năm 2003
Năm 2007
Năm 2010
Năm 2020

0.00
2000.00
4000.00
6000.00
8000.00
10000.00
12000.00
14000.00
16000.00
18000.00
MC
(Ngã Ba
Tuần)
MD ME MF MG MH
(Ngã Ba
Sình)
Vị trí
NO3- (ug/L)
Năm 2003
Năm 2007
Năm 2010
Năm 2020

Hình 18. Diễn biến NH
4
-N và NO
3
-N

mùa mưa qua các năm
Từ các kết quả mô phỏng CLN năm 2003, 2007, 2010 và 2020 cho thấy diễn
biến các thông số CLN dọc theo ñoạn sông ñang xét biến ñộng khá lớn nhất là ñoạn
chảy ngang qua thành phố Huế, cụ thể là ñoạn từ Xước Dũ ñến ðông Ba.
Cũng qua kết quả tính toán của mô hình cho thấy nồng ñộ tất cả các thông số
CLN ñều có xu hướng tăng theo thời gian (ngoại trừ DO). ðiều này chứng tỏ CLN sông
Hương ñang diễn biến theo chiều hướng xấu ñi.
5. Kết luận
ðã áp dụng mô hình Qual2K ñể mô phỏng CLN cho ñoạn Ngã Ba Tuần ñến Ngã
Ba Sình vào các thời ñiểm năm 2003 và năm 2007. Kiểm ñịnh mô hình cho thấy các kết
quả mô phỏng ñều nằm trong sai số cho phép ± 30%.
Các kết quả chạy mô hình dự báo diễn biến CLN vào năm 2010 và 2020, cho
thấy:
+ Vào năm 2010, giá trị DO và BOD vượt quy chuẩn cho phép 1,5 lần; NH
4
-N,
NO
3
-N và PO
4
-P vượt quy chuẩn cho phép 0,5 lần.
+ Vào năm 2020, giá trị DO và BOD vượt quy chuẩn cho phép 3 lần ñối với khu
vực ðông Ba; NH
4
-N, NO
3
-N và PO
4
-P vượt quy chuẩn cho phép 1 lần.


51
Từ các kết quả mô phỏng qua các năm 2003, 2007, 2010, 2020, cho phép nhận
ñịnh như sau:
+ CLN sông Hương có xu hướng giảm dần theo thời gian, cụ thể là nồng ñộ các
thông số BOD, NH
4
-N, NO
3
-N và PO
4
-P tăng dần (ngoại trừ DO giảm)
+ CLN sông Hương giảm khi chảy ngang khu vực thành phố Huế (nhất là ñoạn
từ Kim Long ñến ðông Ba).
Kết quả chạy mô hình về sự phân bố nồng ñộ các chất hữu cơ và các chất dinh
dưỡng với các mốc thời gian khác nhau cho kết quả phù hợp với quy luật phân bố,
chuyển hóa các chất trong dòng chảy sông Hương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Economopoulos, A.P. Assessment of Sources of Air, Water, and Land pollution, A guide
to Rapid Source Inventory Techniques and their use in Formulating Environmental
Control Strategies, Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution,
WHO, 1993.
[2]. Ban Quản lý Dự án Sông Hương, Báo cáo kết quả ñề tài - Khảo sát tình hình hiện
trạng các cống thải hai bờ sông Hương ñoạn qua trung tâm thành phố Huế, Huế, 2007.
[3]. Trung tâm tư vấn và phát triển Khoa học & Công nghệ Thừa Thiên Huế, Báo cáo kết
quả quan trắc môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế quý 4/2007, Huế, 2007.
[4]. Hoàng Thái Long, ðiều tra ñánh giá tác ñộng của các nguồn nước thải ñến môi trường
và xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn thải ở ñô thị Huế, ðề tài nghiên cứu khoa học cấp
Bộ, Trường ðại học Khoa học, ðại học Huế, 2003.
[5]. Cục Bảo vệ Môi trường, Báo cáo toàn văn: Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng
môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế, 2003.
[6]. Cục Bảo vệ Môi trường, Báo cáo toàn văn: Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng
môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế, 2007.
[7]. Chapra S. and Pelletier G., QUAL2K - A Modeling Framework for Simulating River
and Stream Water Quality: Documentation and Users Manual. Civil and
Environmental Engineering Dept, Tufts University, Medford, 2003.
[8]. Trần Văn Quang, Nghiên cứu xây dựng mô hình chất lượng nước sông Hương theo
chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Trường ðại học Xây dựng,
Hà Nội, 2004.


52
APPLYING QUAL2K MODEL TO WATER QUALITY ASSESSMENT
OF THE HUONG RIVER’S MAINSTREAM
Nguyen Bac Giang
College of Sciences, Hue University
SUMMARY
This paper presents an one-dimensional model for substance transport in a river and its
application for simulation of water quality variations in Huong river. The paper also introduces
basic steps of applying the model to a specific substance. In addition, the model was tested with
an accepted deviation of less than 30 percent. Based on these results, the prediction of temporal
water quality variations in 2010 and 2020 was undertaken. It also discusses advantages and
disadvantages of the model application.
Key word: Qual2K, Huong river.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×