Tải bản đầy đủ

Điều kiện thi tuyển chuyên viên

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
(Địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.38459670)
Thi tuyển: 05 Chuyên viên
(Kèm theo Thông báo số 3111 /TB-BNN-TCCB ngày 12 /9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Vị trí công tác Nhiệm vụ, khối lượng công việc Hiểu biết và kỹ năng Trình độ
1. Chuyên viên
(Phòng Hợp tác Song
phương)
Vị trí 1
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
- Theo dõi, xử lý và thực hiện các nội dung hợp tác
Việt Nam - Trung quốc, Đài Loan và một số quốc
gia và vùng lãnh thổ. Các hiệp định, công ước, thoả
thuận quốc tế thuộc khối song phương;
- Đầu mối quản lý nhà nước về theo dõi, xử lý và
thực hiện các nội dung hợp tác Việt Nam - Trung
quốc, Đài Loan và một số quốc gia và vùng lãnh
thổ;
- Đầu mối quản lý nhà nước về việc theo dõi và
tổng hợp các hiệp định, công ước, thoả thuận,

v.v..quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp;
- Tham mưu, xây dựng kế hoạch ký kết các hiệp
định , công ước, thoả thuận, v.v..quốc tế trong lĩnh
vực lâm nghiệp;
- Tham mưu về các nội dung liên quan đến công
tác hợp tác quốc tế;
- Tham mưu về điều phối các cơ quan liên quan;
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Vụ giao.
- Hiểu biết Quản lý nhà nước về Nông nghiệp và
Phát tiển nông thôn;
- Nắm được chính sách của Đảng và Nhà nước, có
khả năng tham gia đề xuất ý kiến, xây dựng chính
sách của ngành;
- Có khả năng tổng hợp báo cáo, xử lý văn bản;
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh
vực nông nghiệp và PTNT (kể từ khi tốt nghiệp
đại học trở lên, ngành/chuyên ngành phù hợp và
có hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng
của cấp có thẩm quyền);
- Quan hệ giao tiếp tốt.
- Tốt nghiệp Đại học
trở lên chuyên ngành
Hán ngữ (tiếng Trung
Quốc);
- Chứng chỉ tin học
văn phòng B.
2. Chuyên viên
(Phòng Hợp tác Song
phương)
Vị trí 2
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
- Theo dõi, xử lý và thực hiện các nội dung hợp tác
Việt Nam với một số quốc gia và vùng lãnh thổ.
Các hiệp định, công ước, thoả thuận quốc tế thuộc
khối song phương;
- Đầu mối quản lý nhà nước về theo dõi, xử lý và
thực hiện các nội dung hợp tác Song phương;
- Đầu mối quản lý nhà nước về việc theo dõi và
tổng hợp các hiệp định, công ước, thoả thuận,


v.v..quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp;
- Hiểu biết Quản lý nhà nước về Nông nghiệp và
Phát tiển nông thôn;
- Nắm được chính sách của Đảng và Nhà nước, có
khả năng tham gia đề xuất ý kiến, xây dựng chính
sách của ngành;
- Có khả năng tổng hợp báo cáo, xử lý văn bản;
- Quan hệ giao tiếp tốt.
- Tốt nghiệp Đại học
trở lên ngành Kinh tế
đối ngoại;
- Có chứng chỉ tiếng
Anh C trở lên;
- Chứng chỉ tin học
văn phòng B.
Vị trí công tác Nhiệm vụ, khối lượng công việc Hiểu biết và kỹ năng Trình độ
- Tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch ký kết
các hiệp định, công ước, thoả thuận, v.v..quốc tế
trong lĩnh vực lâm nghiệp;
- Tham mưu về các nội dung liên quan đến công
tác hợp tác quốc tế;
- Tham mưu về điều phối các cơ quan liên quan;
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Vụ
giao.
3. Chuyên viên
(Phòng Hợp tác Song
phương)
Vị trí 3
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
- Theo dõi, xử lý và thực hiện các nội dung hợp tác
Việt Nam với một số quốc gia và vùng lãnh thổ.
Các hiệp định, công ước, thoả thuận quốc tế thuộc
khối song phương;
- Đầu mối quản lý nhà nước về theo dõi, xử lý và
thực hiện các nội dung hợp tác Song phương;
- Đầu mối quản lý nhà nước về việc theo dõi và
tổng hợp các hiệp định, công ước, thoả thuận,
v.v..quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp;
- Tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch ký kết
các hiệp định , công ước, thoả thuận, v.v..quốc tế
trong lĩnh vực lâm nghiệp;
- Tham mưu về các nội dung liên quan đến công
tác hợp tác quốc tế;
- Tham mưu về điều phối các cơ quan liên quan;
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Vụ
giao.
- Hiểu biết Quản lý nhà nước về Nông nghiệp và
Phát tiển nông thôn;
- Nắm được chính sách của Đảng và Nhà nước, có
khả năng tham gia đề xuất ý kiến, xây dựng chính
sách của ngành;
- Có khả năng tổng hợp báo cáo, xử lý văn bản;
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh
vực nông nghiệp và PTNT (kể từ khi tốt nghiệp
đại học trở lên, ngành/chuyên ngành phù hợp và
có hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng
của cấp có thẩm quyền);
- Quan hệ giao tiếp tốt.
- Tốt nghiệp Đại học
trở lên ngành/chuyên
ngành tiếng Anh;
- Chứng chỉ tin học
văn phòng.
4. Chuyên viên
(Phòng Hợp tác Đa
phương)
Vị trí 1
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
- Theo dõi các chương trình hợp tác với các nhà tài
trợ quốc tế đa phương về Nông nghiệp và PTNT;
- Đầu mối quản lý nhà nước về theo dõi, xử lý và
thực hiện các nội dung hợp tác Đa phương;
- Đầu mối quản lý nhà nước về việc theo dõi và
tổng hợp các vấn đề liên quan đến các chương trình
dự án do WB, ADB và các tổ chức quốc tế đa
phương tài trợ;
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Vụ giao.
- Nắm vững chế độ chính sách của Đảng và Nhà
nước, của ngành để vận dụng vào công việc;
- Có hiểu biết về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT;
- Có khả năng tổng hợp báo cáo;
- Quan hệ giao tiếp tốt.
- Tốt nghiệp Đại học
trở lên ngành khoa học
cây trồng;
- Chứng chỉ IELTS với
mức điểm tổng quát 5.5
trở lên (có thời hạn
dưới 02 năm);
- Chứng chỉ tin học
văn phòng B.
5. Chuyên viên - Theo dõi các Tổ chức quốc tế và các tổ chức Liên - Nắm vững chế độ chính sách của Đảng và Nhà - Tốt nghiệp Đại học
2
Vị trí công tác Nhiệm vụ, khối lượng công việc Hiểu biết và kỹ năng Trình độ
(Phòng Hợp tác Đa
phương)
Vị trí 2
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
Hợp quốc; Tham mưu các nội dung liên quan đến
hợp tác quốc tế;
- Đầu mối quản lý nhà nước về theo dõi, xử lý và
thực hiện các nội dung hợp tác Đa phương;
- Đầu mối quản lý nhà nước về việc theo dõi và
tổng hợp các vấn đề liên quan đến các Tổ chức
quốc tế và các tổ chức Liên Hợp quốc;
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Vụ
giao.
nước, của ngành để vận dụng vào công việc;
- Có hiểu biết về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT;
- Có khả năng tổng hợp báo cáo;
- Tối thiểu có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác
trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc ngành nông
nghiệp và PTNT (kể từ khi tốt nghiệp đại học trở
lên, ngành/chuyên ngành phù hợp và có hợp đồng
lao động hoặc Quyết định tuyển dụng của cấp có
thẩm quyền);
- Quan hệ giao tiếp tốt.
ngành/ chuyên ngành
quan hệ quốc tế;
- Chứng chỉ tin học
văn phòng B.
3
VỤ KẾ HOẠCH
(Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 043.8432616)
Thi tuyển: 02 Chuyên viên
(Kèm theo Thông báo số 3111/TB-BNN-TCCB ngày 12/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Vị trí công tác Nhiệm vụ, khối lượng công việc Hiểu biết và kỹ năng Trình độ
1. Chuyên viên
theo dõi Thủy sản
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
Theo dõi kế hoạch phát triển và đầu tư
thủy sản vùng TDMNPB, ĐBSH; Theo
dõi các dự án ODA, FDI thuỷ sản; Theo
dõi Chương trình biển đông hải đảo, các
hoạt động của BCĐ Tây Nam Bộ.
- Là viên chức; có 5 năm kinh nghiệm công tác làm
việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (kể
từ khi tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên
ngành phù hợp và có hợp đồng lao động hoặc quyết định
tuyển dụng của cấp có thẩm quyền);
- Nắm được chủ trương chính sách của Nhà nước, Bộ
Nông nghiệp & PTNT liên quan đến nông lâm nghiệp
và thuỷ sản;
- Có hiểu biết trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và thuỷ
sản, vùng TDMNPB, ĐBSH;
- Đã từng làm công tác tổng hợp, có khả năng viết báo
cáo.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các
ngành hoặc chuyên ngành liên
quan đến lĩnh vực kinh tế, thủy
sản;
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng
Anh trình độ C trở lên;
- Tin học: Chứng chỉ Tin học Văn
phòng trình độ B trở lên.
2. Chuyên viên
theo dõi Tổng hợp
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
Theo dõi kế hoạch vốn sự nghiệp; Theo
dõi hoạt động xúc tiến đầu tư, đầu tư tư
nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, nông
thôn; tham gia công tác tổng hợp khác.
- Là viên chức; có 5 năm kinh nghiệm công tác làm việc
trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (kể từ
khi tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành
phù hợp và có hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển
dụng của cấp có thẩm quyền);
- Nắm được chủ trương chính sách của Nhà nước, Bộ
Nông nghiệp & PTNT liên quan đến nông lâm nghiệp và
thuỷ sản;
- Nắm được cơ chế chính sách về đầu tư trong nông
nghiệp, nông thôn, có hiểu biết trong lĩnh vực xúc tiến
đầu tư trong nông lâm nghiệp và thuỷ sản;
- Có khả năng tổng hợp, viết báo cáo.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các
ngành hoặc chuyên ngành kinh tế
nông nghiệp, kinh tế;
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng
Anh trình độ C trở lên;
- Tin học: Chứng chỉ Tin học Văn
phòng trình độ B trở lên.
4
VỤ PHÁP CHẾ
(Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.38438811, Fax: 04.38232750)
Thi tuyển: 02 Chuyên viên
(Kèm theo Thông báo số 3111/TB-BNN-TCCB ngày 12/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Vị trí công tác Nhiệm vụ, khối lượng công việc Hiểu biết và kỹ năng Trình độ
1. Chuyên viên xây
dựng văn bản
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
Tham mưu giúp lãnh đạo Vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Xây dựng kế hoạch ban hành văn bản QPPL; kiểm tra, rà
soát văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra thực hiện pháp
luật; tuyên truyền phổ biến pháp luật về Nông nghiệp và
PTNT hàng năm;
- Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực
quản lý của Bộ;
- Kiểm tra văn bản QPPL về Nông nghiệp và PTNT cụ
thể: Văn bản do Bộ ban hành; văn bản các Bộ, ngành khác
ban hành; văn bản của Ủy ban nhân dân liên quan đến
nông nghiệp và PTNT; Tổng hợp kết quả kiểm tra, đề xuất
biện pháp xử lý;
- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra thực hiện
pháp luật; tuyên truyền phổ biến pháp luật về Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Góp ý, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Theo dõi tiến độ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính
phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền.
- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp,
soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản
quy phạm pháp luật; kiểm tra thực hiện
pháp luật; tuyên truyền phổ biến pháp
luật;
- Nắm vững chủ trương, đường lối,
chính sách của Đảng và pháp luật của
nhà nước về nông nghiệp và phát triển
nông thôn;
- Ưu tiên người có thêm bằng đại học
trở lên ngành/chuyên ngành về Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (ưu tiên
khi xác định người trúng tuyển).
- Tốt nghiệp đại học trở lên
ngành/chuyên ngành luật;
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng
Anh trình độ C trở lên;
- Tin học: Chứng chỉ Tin học văn
phòng trình độ B trở lên;
2. Chuyên viên
tổng hợp
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
Tham mưu giúp lãnh đạo Vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tổng hợp, rà soát văn bản QPPL cấp trên ban hành có
liên quan đến quản lý nhà nước của Bộ;
- Tổng hợp, rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL do
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành;
- Tổng hợp kế hoạch xây dựng văn bản QPPL hàng năm
của Bộ, hệ thống hóa văn bản QPPL của Bộ ban hành
hàng tháng;
- Phụ trách công tác văn thư hành chính tổng hợp của Vụ
- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, rà
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật về nông nghiệp và Phát triển
nông thôn;
- Nắm vững chủ trương, đường lối,
chính sách của Đảng và pháp luật của
nhà nước về nông nghiệp và phát triển
nông thôn;
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh
- Tốt nghiệp đại học trở lên
ngành/chuyên ngành luật;
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng
Anh trình độ B trở lên;
- Tin học: Chứng chỉ Tin học văn
phòng trình độ B trở lên;
5
Vị trí công tác Nhiệm vụ, khối lượng công việc Hiểu biết và kỹ năng Trình độ
bao gồm:
+ Lấy số, vào sổ, phát hành công văn đi, đến;
+ Sao chụp và chuyển công văn theo quy định;
+ Quản lý, phân loại và lưu trữ tài liệu;
+ Thống kê công văn đi, công văn đến của Vụ;
- Tổng hợp nhu cầu về văn phòng phẩm, sửa chữa trang
thiết bị làm việc, về đăng ký lịch làm việc, đăng ký ô tô…
của công chức trong Vụ.
vực pháp luật về nông nghiệp và phát
triển nông thôn từ 03 năm trở lên (kể
từ khi tốt nghiệp đại học ngành/chuyên
ngành phù hợp và có Hợp đồng lao
động hoặc quyết định tuyển dụng của
cấp có thẩm quyền).
6
VĂN PHÒNG BỘ
(Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 043.8468161)
Thi tuyển: 04 Chuyên viên, 01 Kế toán viên, 03 Cán sự
(Kèm theo Thông báo số 3111/TB-BNN-TCCB ngày 12/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Vị trí công tác Nhiệm vụ, khối lượng công việc Hiểu biết và kỹ năng Trình độ
1. Cán sự nhập tin
văn bản đến
(Phòng: Hành chính)
Mã ngạch: 01.004
Số lượng: 01
- Nhập tin văn bản đến vào phần mềm quản lý văn bản;
- Trình lãnh đạo Văn phòng xử lý;
- Cung cấp thông tin, báo cáo về việc tiếp nhận, chuyển giao
văn bản;
- Phối hợp đôn đốc các đơn vị xử lý văn bản đến.
- Có hiểu biết về nhiệm vụ, tổ
chức của Bộ, ngành;
- Nắm được các quy định và
nghiệp vụ văn thư.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Chuyên
ngành Văn thư - Lưu trữ;
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh trình
độ A trở lên;
- Tin học: Chứng chỉ Tin học Văn phòng
trình độ A trở lên.
2. Cán sự chuyển, gửi
văn bản đi
(Phòng: Hành chính)
Mã ngạch: 01.004
Số lượng: 01
- Chuyển, gửi văn bản đi bưu điện, địa chỉ theo yêu cầu;
- Nhận bưu phẩm, văn bản tại bưu điện theo yêu cầu;
- Đặt báo và một số dịch vụ công khác;
- Vào bì văn bản:
+ Ghi địa chỉ gửi văn bản;
+ Ghi số văn bản vào sổ gửi văn bản đi.
- Có hiểu biết về nhiệm vụ, tổ
chức của Bộ, ngành;
- Nắm được các quy định và
nghiệp vụ văn thư.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên; Chuyên
ngành Văn thư - Lưu trữ;
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh trình
độ A trở lên;
- Tin học: Chứng chỉ Tin học Văn phòng
trình độ A trở lên.
3. Chuyên viên quản
lý các dịch vụ phục vụ
(Phòng: Quản trị - Y
tế)
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
- Quản lý các dịch vụ phục vụ;
- Triển khai thực hiện và quản lý các hợp đồng dịch vụ: điện,
nước, bảo vệ, vườn hoa cây cảnh, vệ sinh môi trường;
- Quản lý dịch vụ: làm phiếu thanh toán các hợp đồng dịch
vụ, thanh toán tiền điện - nước hàng tháng; lập bảng tổng
hợp chi tiết phân bổ chi phí và làm phiếu thông báo thu tiền
dịch vụ gửi cho các đơn vị hưởng dịch vụ do VP cung cấp;
theo dõi và đôn đốc công nợ phải trả, phải thu phí dịch vụ;
- Quản lý chất lượng dịch vụ: Giám sát chất lượng cung cấp
dịch vụ: bảo vệ, vệ sinh môi trường, vườn hoa cây cảnh; báo
cáo kết quả giám sát chất lượng dịch vụ hàng tuần, tháng;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.
- Có hiểu biết về nhiệm vụ, tổ
chức của Bộ, ngành;
- Có ít nhất 02 năm kinh
nghiệm công tác thuộc lĩnh
vực dự tuyển kể từ khi tốt
nghiệp Đại học, chuyên ngành
phù hợp, có Hợp đồng Lao
động hoặc Quyết định tuyển
dụng của cấp có thẩm quyền.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên
ngành kinh tế, Hành chính;
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ Anh văn B trở
lên;
- Tin học: Chứng chỉ Tin học văn phòng
B trở lên.
4. Chuyên viên quản
lý xây dựng, sửa chữa
công sở
(Phòng: Quản trị - Y tế)
Mã ngạch: 01.003
- Quản lý xây dựng, sửa chữa công sở:
+ Lập báo cáo, đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư cho các
hạng mục công trình cải tạo, xây dựng và sửa chữa lớn công
sở;
+ Kiểm tra dự toán, thiết kế các hạng mục công trình cải tạo,
- Có hiểu biết về nhiệm vụ, tổ
chức của Bộ, ngành;
- Hiểu biết về pháp luật và các
văn bản quy phạm pháp luật
trong lĩnh vực XD.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên
ngành: xây dựng, thuỷ lợi;
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ Anh văn B trở
lên;
- Tin học: Chứng chỉ Tin học văn phòng
7
Vị trí công tác Nhiệm vụ, khối lượng công việc Hiểu biết và kỹ năng Trình độ
Số lượng: 01 xây dựng và sửa chữa lớn;
+ Giám sát việc thực hiện các hợp đồng xây dựng, cải tạo
sửa chữa;
+ Lập hồ sơ thanh quyết toán các hạng mục xây dựng, cải
tạo và sửa chữa;
- Quản lý công sở:
+ Quản lý hồ sơ nhà, đất thuộc trụ sở cơ quan Bộ;
+ Quản lý vận hành công sở.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng giao.
B trở lên.
5. Chuyên viên quản
trị Web
(Phòng: Tin học)
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
- Quản trị web, phát triển ứng dụng web;
- Quản lý, phát triển các phần mềm ứng dụng trong công tác
nghiệp vụ của khối Văn phòng;
- Hỗ trợ các đơn vị xây dựng và phát triển phần mềm;
- Theo dõi, tổng hợp tình hình phát triển các ứng dụng phần
mềm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Tham gia nghiên cứu xây dựng các phần mềm dùng
chung trong ngành;
- Đảm bảo kỹ thuật vận hành máy chủ Website của Văn
phòng;
- Tham gia phát triển các ứng dụng trên Web;
- Tham gia cập nhật, quản lý và khai thác thông tin trên
Web;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo
phòng.
- Có hiểu biết về nhiệm vụ, tổ
chức của Bộ, ngành;
- Có hiểu biết về quản lý
hành chính nhà nước, cải cách
hành chính nhà nước;
- Có khả năng phát triển các
chương trình phần mềm máy
tính.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên
ngành Công nghệ thông tin;
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh trình
độ B trở lên.
6. Chuyên viên hỗ trợ
kỹ thuật
(Phòng: Tin học)
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
- Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật, vận hành các thiết bị CNTT;
- Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa các thiết bị CNTT khối Văn
phòng;
- Sửa chữa, khắc phục sự cố máy tính tại đơn vị khối Văn
phòng;
- Hỗ trợ các đơn vị sửa chữa, khắc phục sự cố máy tính,
mạng máy tính;
- Tham gia triển khai và hỗ trợ triển khai các ứng dụng tin
học trong phạm vi trách nhiệm của Văn phòng;
- Quản lý, vận hành các thiết bị CNTT phục vụ hội nghị,
họp của Bộ trong phạm vi trách nhiệm của Văn phòng;
- Có hiểu biết về nhiệm vụ, tổ
chức của Bộ, ngành;
- Có hiểu biết về quản lý hành
chính nhà nước, cải cách hành
chính nhà nước;
- Có kỹ năng lập kế hoạch,
triển khai kế hoạch;
- Có hiểu biết về mạng máy
tính, thiết bị phần cứng và
phần mềm.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên
ngành Công nghệ thông tin, Điện tử
viễn thông;
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh trình
độ B trở lên.
8
Vị trí công tác Nhiệm vụ, khối lượng công việc Hiểu biết và kỹ năng Trình độ
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo
phòng.
7. Kế toán viên
(Cơ quan ĐD VP Bộ
tại Tp. HCM)
Mã ngạch: 06.031
Số lượng: 01
- Theo dõi: thu chi, trích nộp BHXH, Y tế;
- Đảm bảo thu chi , trích nộp BHXH, bảo hiểm y tế theo qui
định;
- Quản lý, thu chi các nguồn vốn khác, ngoài ngân sách (nếu
có);
- Lập dự toán cho các hội nghị, tiếp khách thường xuyên và
đột xuất của cơ quan theo qui định;
- Trực tiếp thực hiện và đề xuất phụ trách bộ phận về công
tác quản lý, sử dụng hoặc thanh lý tài sản;
- Thanh toán tiền thưởng và các khoản phúc lợi;
- Trực tiếp thu các khoản tiền điện, nước, điện thoại của các
đơn vị và cá nhân;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
- Có hiểu biết về nhiệm vụ, tổ
chức của Bộ, ngành và VP;
- Có 03 năm kinh nghiệm
công tác (kể từ khi tốt nghiệp
Đại học có chuyên ngành phù
hợp, có Hợp đồng Lao động
hoặc Quyết định tuyển dụng
của cấp có thẩm quyền).
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên
ngành Kinh tế, tài chính;
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh trình
độ B trở lên;
- Tin học: Chứng chỉ Tin học Văn
phòng B trở lên.
8. Cán sự quản trị
tổng hợp
(Cơ quan ĐD VP Bộ
tại Tp. HCM)
Mã ngạch: 01.004
Số lượng: 01
- Đề xuất công trình cải tạo, sửa chữa nhỏ về điện, nước sinh
hoạt, nước thải trong cơ quan, theo dõi, giám sát thi công các
hạng mục công trình;
- Phối hợp với các bộ phận: bảo vệ, phục vụ và kế toán để
thực hiện các công việc: quản lý nhà khách, quản lý phòng
họp, quản lý tài sản thiết bị và thực hiện các công việc về lễ
tân, phục vụ hội nghị;
- Lập phương án và tổ chức thực hiện công tác phòng chống
cháy nổ theo qui định. Tổ chức công tác tập huấn nghiệp vụ
phòng chống cháy nổ cho CBCNV trong cơ quan và các
đơn vị trú đóng, làm việc tại trụ sở cơ quan; Đề xuất lãnh
đạo cơ quan thực hiện tốt;
- Xây dựng kế hoạch và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác
đảm bảo công sở văn hoá, văn minh;
- Thường xuyên kiểm tra dụng cụ, phương tiện PCCC, thiết
bị, hạ tầng - đề xuất mua sắm, sửa chữa kịp thời;
- Bố trí chỗ nghỉ, nơi làm việc cho lãnh đạo Bộ, cán bộ Vụ,
Ban, Văn phòng Bộ từ Hà Nội vào và khách vào nghỉ ở nhà
khách cơ quan; theo dõi diễn biến nhà khách để thông báo và
- Có hiểu biết về nhiệm vụ, tổ
chức của Bộ, ngành và VP;
- Nắm được các nguyên tắc,
quy định và nghiệp vụ Văn
phòng;
- Có 03 năm kinh nghiệm
công tác (kể từ khi tốt nghiệp
Trung cấp có chuyên ngành
phù hợp, có Hợp đồng Lao
động hoặc Quyết định tuyển
dụng của cấp có thẩm quyền).
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên
ngành nông lâm nghiệp, quản trị kinh
doanh;
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh trình
độ A trở lên;
- Tin học: Chứng chỉ Tin học Văn phòng
A trở lên.
9
Vị trí công tác Nhiệm vụ, khối lượng công việc Hiểu biết và kỹ năng Trình độ
phối hợp cùng với các bộ phận liên quan thực hiện tốt công
việc;
- Đảm bảo thông tin liên lạc, quản lý hệ thống mạng điện tử
trong cơ quan và thực hiện các thao tác kỹ thuật trong phòng
họp trực tuyến của đơn vị;
- Phối hợp với nhân viên điện nước thường trực các cuộc
họp của Bộ, Văn phòng Bộ và của cơ quan;
- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phân công.
10
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP
(Địa chỉ: Nhà làm việc liên cơ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Số 16 - Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội. Điện thoại: 04.37345138)
Thi tuyển: 04 Chuyên viên
(Kèm theo Thông báo số 3111/TB-BNN-TCCB ngày 12/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Vị trí công tác Nhiệm vụ, khối lượng công việc Hiểu biết và kỹ năng Trình độ
1. Chuyên viên hành
chính tổng hợp
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tổng hợp Báo cáo định kỳ, đột xuất các công tác của Ban;
- Tổng hợp quản lý văn bản đi, đến, công tác văn thư, lưu
trữ;
- Công tác cải cách hành chính;
- Tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, nâng lương cho
cán bộ CNV trong Ban;
- Tham gia xây dựng các quy chế nội bộ;
- Nhiệm vụ khác do Vụ trưởng - Trưởng ban phân công.
- Có khả năng làm việc độc lập,
có kỹ năng phân tích, tổng hợp
báo cáo;
- Có khả năng nghiên cứu, tổng
hợp, soạn thảo văn bản;
- Có khả năng làm việc ngoài
giờ hành chính (khi có yêu cầu).
- Tốt nghiệp Đại học trở lên
ngành/chuyên ngành Hành chính
học;
- Có bằng Trung cấp trở lên
ngành/chuyên ngành văn thư lưu
trữ;
- Ngoại ngữ: có chứng chỉ tiếng
Anh B trở lên;
- Tin học: có chứng chỉ Tin học
Văn phòng trình độ B trở lên.
2. Chuyên viên hành
chính quản trị
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Xây dựng nhu cầu kế hoạch và quản lý sử dụng thiết bị, vật
tư làm việc;
- Dự trù, theo dõi thanh toán kinh phí và thực hiện công tác
chuẩn bị cho các kỳ hội nghị, hội thảo của Ban;
- Công tác hành chính, quản trị của Ban;
- Công tác quản trị mạng, công nghệ thông tin của Ban;
- Nhiệm vụ khác do Vụ trưởng - Trưởng ban phân công.
- Có khả năng làm việc độc lập;
- Có khả năng giao tiếp tốt;
- Có sức khỏe đảm bảo công tác.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên
ngành/chuyên ngành Quản trị
doanh nghiệp;
- Tin học: có bằng Trung cấp Tin
học trở lên;
- Ngoại ngữ: có chứng chỉ tiếng
Anh B trở lên.
3. Chuyên viên tài
chính
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tham gia xây dựng chính sách pháp luật trong việc thực
hiện chức năng chủ sở hữu;
- Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ tài chính, kế
toán, kiểm toán;
- Xác định giá trị trước, trong và sau chuyển đổi DN;
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư;
- Trình phê duyệt, bổ sung vốn điều lệ, phương án huy động
vốn, quyết định việc tăng, giảm vốn đầu tư vào doanh
nghiệp khác;
- Có khả năng giao tiếp tốt, làm
việc độc lập;
- Có khả năng đề xuất ý kiến
thực hiện và tham gia xây dựng
chính sách liên quan đến công
tác tài chính doanh nghiệp;
- Có khả năng đi công tác tại các
địa phương, cơ sở.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên
ngành/chuyên ngành Tài chính,
ngân hàng;
- Ngoại ngữ: có chứng chỉ tiếng
Anh B trở lên;
- Tin học: có chứng chỉ Tin học
Văn phòng trình độ B trở lên.
11
Vị trí công tác Nhiệm vụ, khối lượng công việc Hiểu biết và kỹ năng Trình độ
- Giám sát đánh giá, xếp loại doanh nghiệp;
- Trình phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính hàng năm;
tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về tài chính, đất đai,
đầu tư theo kế hoạch hoặc đột xuất;
- Tham gia thẩm định kế hoạch 5 năm và hàng năm;
- Xử lý tồn tại, vướng mắc, kiến nghị, khiếu nại liên quan
đến lĩnh vực trên;
- Nhiệm vụ khác do Vụ trưởng - Trưởng ban phân công.
4. Chuyên viên thực
hiện công tác quản lý
nhà nước về doanh
nghiệp nhỏ và vừa
(DNNVV)
Mã ngạch: 01.003
Số lượng: 01
Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng chính sách phát
triển, hỗ trợ, thu hút đầu tư và định hướng phát triển đối với
DNNVV;
- Tham gia tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho
DNNVV nông nghiệp, nông thôn;
- Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh giá và tuyên truyền, phổ
biến mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của
DNNVV;
- Tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp;
- Tổng hợp xử lý các kiến nghị, vướng mắc của các DN
nông nghiệp;
- Nhiệm vụ khác do Vụ trưởng - Trưởng ban phân công.
- Có khả năng giao tiếp tốt;
- Có hiểu biết về chính sách hiện
hành đối với các doanh nghiệp
nông nghiệp;
- Có khả năng đề xuất ý kiến
thực hiện và tham gia xây dựng
chính sách liên quan đến doanh
nghiệp nhỏ và vừa;
- Có khả năng đi công tác tại các
địa phương, cơ sở.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên
ngành/chuyên ngành Kinh tế nông
nghiệp;
- Ngoại ngữ: có chứng chỉ tiếng
Anh B trở lên;
- Tin học: có chứng chỉ Tin học
Văn phòng trình độ B trở lên.
12

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×