Tải bản đầy đủ

Đánh giá kết quả PTNS điều trị viêm phúc mạc ruột thừa ở người cao tuổi tại bệnh viện hữu nghị việt đức giai đoạn 2005 – 2010


1
ĐẶT VẤN ĐỀ

     VPMRT)     (NCT)  
sàng.
  
VRT CT 


  
  

 
 Xanh Pôn Hà  là 20% [25], 
Trung Qc là 22% [75],  
Louis Pasteur Pháp là 31,8% [67]
   
    tá tràn  .Theo Nguy
 (CS) 60% - 70% [17], Wang YC và CS 75% [75]. Các


67] [75].
         .
 là:
-  RT  
- kháng sinh   

2
 
        40% [33] [70     
 tr58 

 ,
 
  các
             
 vong [75] [49] [67]
   

, Kurt Seem [8] 

 


sinh.  
[5] [25] [56].
  
: “ Đánh giá kết
quả PTNS điều trị VPMRT ở người cao tuổi tại bệnh viện Hữu Nghị Việt
Đức giai đoạn 2005 – 2010 ” 
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của VPMRT ở người
cao tuổi.
2. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi trong điều trị VPMRT ở
người cao tuổi tại bệnh viện Việt Đức

3
Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. GIẢI PHẪU – SINH LÝ RUỘT THỪA
1.1.1. Giải phẫu ruột thừa.


 Vị trí ruột thừa.
Theo khác [10] [20
 
-20cm, trung bình 8--
6cm, dung tích 0,1-        
tràng o

-2,5cm.
 
 
và manh tràng ].
 

 
 [18] [20].
RT có             

 [20].



4
].

Hình 1.1: Một số vị trí của RT gặp trên lâm sàng
( Nguồn:Atlas giải phẫu học – Nguyễn Quang Quyền )







;





Mac Burney

5


Hình 1.2: Giải phẫu manh tràng và ruột thừa
( Nguồn:Atlas giải phẫu học – Nguyễn Quang Quyền )

tr


c 
 [3] [4

àng [26].

g [10] [20].

Cấu trúc mô học

 


6
35].

niêm m [56].
Lớp niêm mạc


 

              

Lớp dưới niêm mạccó

Lớp cơ: 
Lớp thanh mạc

1.1.2. Sinh lý ruột thừa



 ].





7
u] [21]. Các nang

ng
18].
1.2. GIẢI PHẪU BỆNH LÝ
1.2.1. Phân loại giải phẫu bệnh

khác nhau.
]:
-  .
- 
- 
- 
- 
- 
Theo Ng

- 
- 
- VRT h

- 
- 
- 
- 

8

- 
- 
- 
1.2.2. Đặc điểm đại thể và vi thể của viêm ruột thừa.
- 
 
+             
        







 


 

  y
 VPMTT)  oành,

có màu 

9
  (MNL) và các qua

].


1.3. SINH LÝ BỆNH VÀ VI KHUẨN TRONG RUỘT THỪA VIấM
1.3.1. Sinh lý bệnh
RT 

Lòng RT m

 
l 


ng
 
 RT,
     
tha


   

              


10








1.3.2. Vi khuẩn gặp trong VRT.
     - 
(Escherichia Ecoli, Klebsiella Enterobacter, Str.Faecalis Proteus Mirabilus,
       -    
clostridia, Strep tococci ) [7].
1.4 . GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ CỦA PHÚC MẠC
1.4.1. Phúc mạc.
              



2

[15



 
mô làm


 [26].

11
1.4.2. Sự hấp thu của phúc mạc.
 

- 
- 
- 
- P
A


- 


 
-  
- 
- 
- 
 
 
  bào 

1.4.3. Sự tiết dịch của phúc mạc.




12
- 

- 
Fibrin



1.4.4. Thần kinh của phúc mạc.
       

          

 hai dây


].
- 

-   



-   


13
           



* Tại chỗ:
- 
- 
trùng.
- 



c.
* Tác động toàn thân:

- 


 

- 
- 
 protit).
- 

14





            
 - 



1.5. ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ BỆNH NGƯỜI CAO TUỔI
1.5.1.Phân chia lứa tuổi


         

Baumgrten (1968) [11] 
- 
-  
- 
 
 
- 
 81  



15

 
 
 
 
 


ong
].
1.5.2. Đặc điểm cơ thể người cao tuổi
- 

k


-  






 

Ngô Huy [11


16







1.5.3. Đặc điểm bệnh lý người cao tuổi
- 




- 




- 









17
 
1.5.4. Đặc điểm điều trị ở người cao tuổi










1.5.5. Những yếu tố nguy cơ trong và sau mổ ở người cao tuổi
         
 có 60% - 70%

  dày  tá tràng 
].
- 
[15]
-  
cao 
 
- 




18
- 
 [15]
1.6. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA VPMRT.
1.6.1. Lâm sàng.
  
 th
  
kho].
Theo Mittel Punkt: VRT 
 
] .
 



       

và gây VPM.


 


.Q        

 và 
 

19
xu
 

 ].
 
 

 ] .
Guller 
  
]
VPM

1.6.1.1. VPMRT thể điển hình và thể không điển hình:
* VPMRT thể điển hình:
- 
khu trú 
 
. 
-  
 

 
0

0
C.
-   


20

 


 
* VPMRT thể không điển hình:
 


 

1.6.1.2. Viờm phúc mạc RT theo diễn biến:
* VPM toàn thể do VRT:



- nhi

 - 40
0



,  



21
* VPM khu trú do VRT:
        5 ngày.    
            


Apxe RT: 

              


VPM [1].
1.6.1.3. VPMRT theo vị trí:
- VPMRT s
 
-   


- 


 viêm bàng quang.
- 
1.6.1.4. VPMRT theo cơ địa:
- 
 .

22
- 

- 
- 
- 
- VPMRT 

1.6.2. Cận lâm sàng
1.6.2.1. Xét nghiệm máu.

> 70% 


 [17].
   
1.6.2.2. Chẩn đoán hình ảnh.


Siêu âm ổ bụng:
 
 
90% [13] [40] [47] [74] [51].
nh


23
      

xung quanh.
- 

- 
         
V] là:
Dấu hiệu của VRT vỡ:
- 
- 
- 
Dấu hiệu hoại tử ở thành ruột thừa:
- 
- 
Ch



 Xquang bụng không chuẩn bị: 

 

24
 Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng.




 qu


 áp xe

         


n VRT
63]
1.6.2.3. Nội soi ổ bụng trong chẩn đoán VPMRT.
        
  36] [44].
              
34] [47] [62] và cá
     65] [71] [72    



68
trong VPM do VRT.

25
1.6.2.4. Các xét nghiệm khác
-     làm kháng        


41] [43] [46].
1.7. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ.
c:
- Khi  

-  .
- 
 Metr

1.7.1. Mổ mở
-  

- 
- t RT: 
.
- 
-   túi
 4/0
 
 [18].

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×