Tải bản đầy đủ

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, xquang và đánh giá kết quả điều trị nội nha các răng viêm quanh cuống mạn tính với băng thuốc hydroxit canxi

1


b 
 
      , khi

V, 
 
 , , 
,  , 
 r  , 
, , , 
. 2, 3, 7.
, 
 23

 
.,      
, 
   ,        

, 
  ,   ,         
chu,  [13], 16


, d
t. nay, 
:
, 
2
 Hydroxit canxi n
ch
      u. Hydroxit canxi   
nh. 
i nha . [49]
, [27], [31],
[33], [39], 42, [49] 
 hydroxit
canxi. , ,
MTA, , H
 : , 
cao, ,  .
, .  
, 
      ,         
Biodentine. , 

6], , 
 
.
y,  i:
, 
ng hydroxit canxi
 m
1. 

2. 
hydroxit canxi.
3
 1


NG QUAN

1.1. , :
1.1.1.   : 1, 5
, 
(
-
R, , 

g 

    1.
 , k 
, 
 . 
,

4
, , 

kh, ,  5.

 


y 
1
- 2
       

1       







5
,  , 
,  5.
1.1.2.   
*m cu:( [11]
, 
, 
 


tro     

   0,2-  

0,5-1mm.
    

    
    -   
0,5 - 1mm.



,  :
,  
.
Theo Green, 
, , , , 
, .
6
T  

.
 , 
 [11]
: [1], [4]
*: ()

0,5- 1 mm. 
 
 [1]
, ng 
hc 
,  
  [4]
,  tham gia 
  ,    ,       
 
. [1]
*D:
, 
,  [4], 
, , 
D      :    ,  
ngang, (,  (
7
, 
(). [1]

, , , ,

. C, 
 [1] .
    ,25  0,1
mm, ,  [1] 
).
*:
, , 
,  , 
, x
(, 
,   
, o [1].
1.2.       : [2], [14], [23],
[24], [34], [35], [36], [37], [38], [44]
: B
       (  ng 
,  quanh , 
) [2].
, , 

8
1.2.1  :
 
*     [2], V  do  

 :.
, 
,  
,  (

 : ) h
)
*Theo Hess (1970) [44], 
: , , 
-: :lan  
h ,  , 
, , 
, hay do s
g, , 
-: Do   
, 
 H
   (do       
(
-           do   
, , (TF, CPC, Arsenic, )
9

:  
 : [2], [8], [9], [14], [20], [25],
[36], [38], [44]

, 

, 
, 
-
 
.
       ,   ,

  (, 
, , ,
, , , 
, , 
   ,    ,      ,  
.
10
 , ,
, , 
  
 
- 
+ D        ,    
.
+ D        ,    
, , 
*Theo Hess (1970) , 
1.:
 )
 
2:
 
, 
     ,         
, 
14]
 (, ): 2], [14], [38], [44]
, 
, 
, 
 [2]-40% [14].
11
 
, , 
0,5: 
   ,       ,  
(Mastocyte), ,  [2]
         
, 
, 
m [2].
 :  ,  

, 
, 0,5

14]
Theo Nair (2003) [36], : 

 


, 
,

12


*
- 
- Fabiana Vieira Vier (2000) 29,      
  , ,
, 
- -[37] , 
30, 
- Hama., 
, 
- (2003) [14] ngh, 
 , 17%

13
1.2.3            : [17],
[23], [26], [35], [37]
-          
vi . 
, 
   ;  
.
, 
.
   (PMN),   ,   (Ly),  , 
(M), , [26].


, 

VQC. [26]


, 

sinh, ,  VQC
14
, 
, , 
, -
 [37].


-             
, 
   ,          (85%):
Lactobacillus (22%), Streptococcus mutans (18%), Enterococcus spp. (12%).

      X-quang.

-
 
 . 
              

- Trong VQC ,  
, 
    Streptococcus sanguinis  Enterococcus faecalis
 17.
- p VQC , v  
nha  , m      Actinomyces israeli 
Propioncum,   
    Nang
15
, 
 , 

 , 
  17.


: 

1.2.4 : [2], [8],
[9], [20], [34]
- g:  
  , 
, .

. [2], [8], [9].


, 
 




16
, , 
. [2]
  XQuang: [2], [8], [9]
- ):
, , 

- 

.
*: , , 
- [7], [8], [9].
 S    
.9, , 57%


 C, .
[9], , 
[8]
 13 ,
 
 (), s.
Theo Anne Claisse [49], 
.
17
           
.
- :
 , ,  [9]
 ,  Theo
9, , 
13, .
8 
   d,  l
[10], 
 :
  (91, 67%)
 g. (75%)
 , 
::.
XQuang:  [9]
 
, .
 , h,  hay
. -

18

: 

: , 
, , 
, 

, .
:, , 
, 
ng > 10 mm.
Fabiana Vieira Vier (2000) 29,      
  , ,
, 
 [10]  
 , 42%, 
, 5%. , 
19

, 
.
          ,    

 [10], [14].
: 3] 7]
  ng       , 

1.2.5.1 :
, , 
, 
, , 
, 
 (
   ),    ,      
(Plegmon), , .
, 



  trong 4172 ca
nang 
1.:
 , 
: 3] [7] [9]
20
-: (Osler), , 
()
- , , 
-, , vi
-, , .
-
-.
-
- S: 
- , , , 

, 
,  
  - 7
1.3 :
1.3.1  :
, (

 
, 

,  ,
, 

21


-

cao. G, 

            
 : [9], [12], [21], [22], [49]

hydroxit canxi 
  , 

:

- 
- 
- 
- 
- , ,
, 

- 
- , 
- 
22
- ,
, , , , 
- 
1.3.2.2. K :
, 
 1], [22]. :
-
-
-


, 
a. : [12], [21]
, :
o 
o :, 
 
.
o            

o 
[9], [12], [21]
Theo Schilder, , , 

y, ,
 [21]:
23
*:
1. 
2. 

0,5

3. , 

4. 
5. 
*:
1. 
, 
2. , , 

3. , 
 
4. 

5. , 

,


24



( 
                
           ,  
,  .
*   : [9],
[11], 12



-quang, ,  
-phim Xquang: 

p, 
+ :.
+ , , ,

,           
t:, , 
, , ,
,  cao 
.
-: 
, .
25


, 


-X(:
,
, 
-
, 

, 
.
-: Propex II, R11
, 
 
0,5
O.
, - 90
, , 
, .
, 
n , 
, 
.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×