Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật nội soi u lạc nội mạc tử cung


1



 sinh
 
  
 
cung [1], [2], [4], [22].

  
-2%, trong vô sinh là 20-25%. Qua
 
 
 
 -
- - 50%
 2], [30], [35], (42(.

 phát, vô sinh

 
 
 
 
 
 
 
 

2
Vì  
 


  
             
 
 
 
 
 
  
   Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả
điều trị phẫu thuật nội soi u lạc nội mạc tử cung” 
1. Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng khối u lạc nội mạc tử cung.
2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nội soi khối u lạc nội mạc tử cung.


3



1.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN
1.1.1. Định nghĩa

 
           1986) [2],
           
 
  


 

 
 
 

1.1.2. Bệnh lạc nội mạc tử cung

 
 
 
 
              
 
 
   

4
 

1.1.3. Các thực thể lâm sàng

- 
 
cung.
- 
 sinh
 [11],15,35.
             có

 soi vùng

1.1.4. Lạc nội mạc tử cung dƣới khía cạnh giải phẫu bệnh lý
 

 
 
 
             
            
NMTC có th             
 
 
[74].
- 

5
-  trøng vòi
 
 
màu xanh  

-       
 này
       [27], [42], 48,
[69].
- 
 các



1.2. DỊCH TỄ HỌC
1.2.1. Tuổi

- 
- 
 
 
 
 
 
(30(.
1.2.2. Tần suất mắc bệnh
 -10%

6
 theo
-3% 
 
 
       
(11( [45], [57].
1.2.3. Liên quan với sự sinh đẻ

 
  
 
 

    
nhân  nhau.
 
             
[10],(30(.
1.2.4. Các yếu tố di truyền

 
 
  
 
 LNMTC 4, 9, [42], [56].
1.2.5. Tiền sử ngoại khoa

 

7
 
 ,
[29].
1.3. NỘI MẠC TỬ CUNG TRONG CHU KỲ KINH NGUYỆT
1.3.1. Cấu trúc của nội mạc tử cung

- 
- 
- 
 


- 

- 
vòng kinh (30(, (36(.
1.3.2. Những thay đổi của nội mạc tử cung trong chu kỳ kinh nguyệt


1.3.2.1. Pha tăng sinh hay giai đoạn nang

 
-  
 
 
 
 
(36(, (43(.

8
1.3.2.2. Pha chế tiết
  -        
 
 
- 27-
 
Sau khi phóng noãn và hình thà        
 
 
  
  nhiên
(30(, (36(, (43(.
1.3.2.3. Pha bong niêm mạc, hay giai đoạn kinh nguyệt.
-10mm, và
 
 
 
ngoài trong hành kinh(30(,(36(,(43(.
* Thoái hoá hoàng thể và sự bong niêm mạc tử cung:
              
 các
 
            Prostaglandin. Các
 
 
* Vai trò của các yếu tố phân huỷ Fibrin:


9
 
 

    
 
Coban, Mg, Fe, Cl, Bilirubin, Glycogen, Urê, Axit uric và Glucoza. Kèm
 i
 sau này) [1], (30(, (36(.
1.4. BỆNH NGUYÊN CỦA LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

 [10].
 

- 
 nguyên
 viêm(2(,(4(,(30(,(35(
-          
 nguyên


1.4.1. Thuyết mảnh ghép

 cung khi
 
   
 

10
 
 70-80%
 
 
 
(11(, (24(, (30(, (35(.
1.4.2. Thuyết chuyển sản
             
không  
 
cù 
         
 
 
 
(24(, (35(.

1.5. TRIỆU CHỨNG HỌC
1.5.1. Khám lâm sàng phụ khoa
   
 
 
 
 Douglas 1, 2, 4, 8.
1.5.2. Phân bố các triệu chứng hay gặp của các lạc nội mạc tử cung




11

78%
Vô sinh
52%
)
45%

28%

21%

18%

15%

8%
1.5.2.1. Thống kinh và giao hợp đau

 
     
 
 th
 
  
 
1.5.2.2. Vô sinh

 
nhân LNMTC.
* Biến dạng của các tổ chức giải phẫu ở vùng chậu.
- Dính, co kéo, chèn ép.
-  
* Cơ chế miễn dịch tế bào
- 

12
- 
bào.
- 
- 

* Rối loạn chức năng nội tiết cơ thể
- 
- 
- 
* Cơ chế miễn dịch dịch thể
- 
11, 35.
1.5.3. Cận lâm sàng
1.5.3.1. Các xét nghiệm thường được sử dụng

  
- 
 
 
 
 
 
  
              
 
-125 (2(, (4(, 35, [41], [30].
1.5.3.2. Siêu âm chẩn đoán

13

 
      
 
 
 
(42(.
1.5.3.3. Nội soi chẩn đoán.

 khác
 


 
- 1995 là:




80%

60%

55%

50%

38%

25%

23%
1.5.3.4. Giải phẫu bệnh lý
* Đại thể: Các hình ảnh đại thể của LNMTC là rất khác nhau. Nó bao
 
 

14
 
 
 
 nguyên nhân vô sinh(2(,(11(,(4(
* Vi thể: Về mặt mô hình thái học các ổ LNMTC thường thấy rất khác
 cho
 
 
 bình 

1.6. PHÂN LOẠI VÀ CHẨN ĐOÁN
1.6.1. Phân loại
              
          
 

             

- 




15
-   - 
  sung
- 
 

-          -      
(1973).
- 


 
 37, 42.
1.6.2. Chẩn đoán u lạc nội mạc tử cung


1.6.2.1. Lâm sàng
-  

- 

- 

- 
 dây
- cùng.
m


16
1.6.2.2. Cận lâm sàng
* Siêu âm

          
vang, không có vách, dùng  
 
 35.


* Chụp tử cung vòi trứng:
- 
 
cùng [4].
- 
 có
 4, 35.
* Các thăm dò khác:
- Scanner, M

17
* Soi ổ bụng
- 

24, 29, 35.
* Chẩn đoán xác định bằng giải phẫu bệnh lý [7], [30], (35(.
1.7. TIẾN TRIỂN TỰ NHIÊN CỦA BỆNH


              
   


 
 

1.8. ĐIỀU TRỊ

            
 
 
 [20], [29], 32.
1.8.2. Điều trị nội khoa

 
            
 
có thai, ch 

18
 
[2], [4], (7(, (29(, (35(.
1.8.2.1. Hormon sinh dục


- Các Progesrtagen

 
           
Me

Medroxyprogesteronacetat: (17alpha-acetoyprogesteron) là Progesteron
             
Prog 
 
 
  
              
         
400mg/ml; 150mg/ml; 50mg/ml) 4, 7, 10, 30, 35.
 
   Nên
 (42(. Tác
 
-       -   
            
 Antigestagen.

19
-800mg/ngày.
K 
 



-1B.




       g 6
tháng.
- 
sâu [4], [7], (35(, (42(.
- -RH

c nghiên
           dùng tiêu
           
 [4], 7, 10, 30,
42.
1.8.2.2. Thuốc kháng viêm Non-Steroid
             
- 
 
              

20
 
 
 
1.8.2.3. Thuốc viên tránh thai kết hợp
          
 
 
giao 
1.8.3. Phẫu thuật
  
 
 
 
 
  
 
 cung cùng [7], [11], [29].
Phẫu thuật nội soi
 
cho  t
 
 
 
 
 
               
             trong

21
LNMTC 4, 7, 11, 24, 29, 42.
1.8.3.1. Nguyên tắc điều trị


1.8.3.2. Các kỹ thuật điều trị thông qua phẫu thuật nội soi





- cùng) [7], (11(,
24, [53].
1.8.3.3. Chỉ định điều trị ngoại khoa
-           

®Õn c¸c c¬ quan kh¸c 7, 42.
1.9. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

Hypocrates (460- 


 
 [34], [44].

 



22
 
 
 
            
 
 
 
 
[44], [72].

 
 
    
 
[28], [44], [33].

 
            1987,
 
  

            
 coi là
 
 
 
 

23
 
i 
1.9.1. Nội soi trong chẩn đoán

 
 
 
[78].
- y
 
soi            
 
 
-  ], [44], [85].

 ngoài
 
 
 
 
[88].
 
             
 
 
 
 

24
(1938) [13], [28], [40], [91].
1.9.2. Nội soi trong phẫu thuật

 

        
 
John Ruddock (1   
         

             
  


 các
trung tâm.

 
              
ách 
 [43], [51], [40].

 
 
 
 
King (1975) [13], [44], [97].

25

 


 
 
 
 
 này [12], [14], [12], [33].

 
 
nê               
 
 

Theo 
             
 
 [75].
-
 
            
 
 
 
 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×