Tải bản đầy đủ

Chương II - Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Các thầy cô giáo
Về dự hội giảng năm học 2007-
2008
Bắc Lý, ngày07/20/14
Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n hai ph©n sè vµ nªu c«ng
thøc tæng qu¸t?
KiÓm tra bµi cò
Quy t¾c:
Muèn nh©n hai ph©n sè, ta nh©n c¸c tö víi nhau
vµ nh©n c¸c mÉu víi nhau
Tæng qu¸t:
a
b
.
c
d
=
a . c
b . d
( b, d ≠ 0 )
Cho hai ph©n thøc:

3x
2
6x
3
x
2
- 25
x + 5

Còng lµm nh nh©n hai ph©n sè, h·y nh©n tö víi tö vµ
mÉu víi mÉu cña hai ph©n thøc nµy ®Ó ® îc mét ph©n thøc.
nh©n tö víi tö
mÉu víi mÉu
Quy t¾c
Muèn nh©n hai ph©n thøc, ta nh©n c¸c tö thøc víi
nhau, c¸c mÉu thøc víi nhau.
®Ó ® îc mét ph©n thøc.
?1
VÝ dô: Thùc hiÖn phÐp nh©n ph©n thøc
( )
63
882
2
2
+⋅
++
x
xx
x
C¸c b íc thùc hiÖn phÐp nh©n c¸c ph©n thøc
882
2
2
++
=
xx
x
1
63 +


x
( )
882
63
2
2
++
+
=
xx
xx
)44(2
)2(3
2
2
++⋅
+
=
xx
xx
2
2
)2(2
)2(3
+
+
=
x
xx
)2(2
3
2
+
=
x
x
=
B íc 1: nh©n tö víi tö vµ nh©n mÉu víi mÉu
B íc 2: Rót gän kÕt qu¶( nÕu cã)
B íc 1: nh©n tö víi tö vµ nh©n mÉu víi mÉu
B íc 2: Rót gän kÕt qu¶( nÕu cã)
( )

−⋅

13
3
2
13
2
5
2
x
x
x
x
( )
( )
3
3
2
32
1
1
96
+++
x
x
x
xx
?2
Lµm tÝnh nh©n ph©n thøc
?3
Thùc hiÖn phÐp tÝnh
C¸c b íc thùc hiÖn nh©n phÐp hai ph©n thøc
B íc 1: Nh©n tö víi tö vµ nh©n mÉu víi mÉu
B íc 2: Rót gän kÕt qu¶ (nÕu cã)

TÝnh chÊt phÐp nh©n ph©n sè
b
a
d
c
d
c
b
a
⋅=⋅
⋅⋅=⋅f
e
d
c
b
a
f
e
d
c
b
a
f
e
b
a
d
c
b
a
f
e
d
c
b
a
⋅+⋅=
+⋅
b
a
b
a
b
a
=⋅=⋅ 11
+ Giao ho¸n
+ KÕt hîp
+Nh©n víi 1
+Ph©n phèi ®èi
víi phÐp céng
TÝnh chÊt phÐp nh©n c¸c
ph©n thøc
B
A
D
C
D
C
B
A
⋅=⋅


⋅⋅=⋅F
E
D
C
B
A
F
E
D
C
B
A
F
E
B
A
D
C
B
A
F
E
D
C
B
A
⋅+⋅=


+⋅
TÝnh chÊt phÐp nh©n c¸c ph©n thøc
B
A
D
C
D
C
B
A
⋅=⋅


⋅⋅=⋅F
E
D
C
B
A
F
E
D
C
B
A
F
E
B
A
D
C
B
A
F
E
D
C
B
A
⋅+⋅=


+⋅
+ Giao ho¸n
+ KÕt hîp
+ Ph©n phèi ®èi víi phÐp céng
?4
TÝnh nhanh

+−
++
27
153
24
35
xx
xx
32 +x
x
.
153
27
35
24
++
+−
xx
xx

?4
TÝnh nhanh

+−
++
27
153
24
35
xx
xx
32 +x
x
.
153
27
35
24
++
+−
xx
xx

+−
++
27
153
24
35
xx
xx
153
27
35
24
++
+−
xx
xx
.
32 +x
x
1 .
32 +x
x
32 +x
x
=
=
=
153
35
++ xx
27
24
+− xx
27
24
+− xx
153
35
++ xx
Bài tập 1: Rút gọn biểu thức sau


+
+
+

+
+

32
1
32
1
1
32
x
x
x
x
x
x
Cách 1: Thực hiện theo thứ tự phép toán trong ngoặc
tr ớc ngoài ngoặc sau.
Cách 2: Dùng tính chất phân phối của phép nhân đối
với phép cộng
Bài tập 2: Em có nhận xét gì về các lời giải sau?
a)
yx
xy
y
x
x
y
8.11
34
8
3
11
4
4
222
4
2

=

xyxy
yx
x
y
y
x
7
30
.7
2.152
7
15
23
2
2
2
3
==


( )( )
xx
xx
xx
x


+
+
=


+

6
3
)5(2
66
6
3
102
36
2
)5(2
)6(3
+
+
=
x
x
b)
c)
Chữa bài
a) Kết quả ch a đ ợc rút gọn.
2
22
3
x
y
=
b) Đúng
c) Sai. Sửa lại là
( )( )
( )
6
3
52
66+
+
=
xx
xx
( )( )
xx
xx
xx
x


+
+
=


+

6
3
)5(2
66
6
3
102
36
2
yx
xy
y
x
x
y
8.11
34
8
3
11
4
4
222
4
2

=

=
( )
)5(2
63
+
+
=
x
x
H ớng dẫn học ở nhà
+ Học thuộc quy tắc nhân hai phân thức, và các
tính chất của phép nhân phân thức
+ Bài tập về nhà: Bài 40,41/ SGK; 29,30,31/ SBT
+ Ôn tập định nghĩa hai số nghịch đảo và quy tắc
phép chia phân số
H ớng dẫn bài 41/SGK
Đố em điền đ ợc và chỗ trống của dãy phép nhân d ới đây những phân thức có
mẫu thức bằng tử thức cộng với 1
7
1
1
1
+
=
+

xx
x
x
2
1
+
+
x
x
TÝnh nhanh
1
12
+
+
x
x

+ 4
3
x
x
1
3
+

x
x
+
4
3
+x
x
.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×