Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của acid zoledronic (aclasta) sau một năm điều trị loãng xương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp


1
ĐẶT VẤN ĐỀ


h


 
 
 
     
 gãy  
 
.


 




  


             
  [1]
          
            
bisphosphonate c

2


và tính an toàn tuy nhiên 

   
 [2] . T
2007, acid zoledronic là 

- 
 

hông.             
[2].
Acid zoledronic (Aclasta)         
  
vào  
Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của Acid Zoledronic
(Aclasta) sau 1 năm điều trị loãng xƣơng ở bệnh nhân viêm khớp dạng
thấp’’  
1. Aclasta
.
2.  
acid zoledronic (Aclasta).


3


CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN

1.1. Bệnh loãng xƣơng


      -1940,

Loã


[3]




[4].

- Bone Mineral Densi- score: T- 

.



1.1.2.1 Loãng xương nguyên phát



4






-


-OH-




 

1.1.2.2. Loãng xương thứ phát.
- 
 
 
          
 

1.1.3.1.Cấu trúc xương.
- 

- 

-90%

5
        -   

- 
+ H

 

+ Quá trìn        


               


1.1.3.2. Chu chuyển xương bình thường.

[3]

6

- 
 



--25
           
[3].
- 





[5]
-
[6].
- 


 
  
[7].
- 
[8]


7


- 
 
-


[9].
- 

- C


1.1.5 
   
 
[5].




[10].
- 

              


8


- 


 


- 



1.1.6 

[4] [11] [12] .
1.1.7 
1.1.7.1. Mục đích điều trị loãng xương
- 
- 

- 
- 
1.1.7.2. Các biện pháp điều trị không dùng thuốc
- 

- 

9
g calci  
- 
- 
- 
1.1.7.3. Điều trị bằng thuốc
- 


min D3 (800 UI/ ngày).
- Nhóm bisphosphonat

   
 -
score < -2,5 nên dùng nhóm      

- SERM         
            
           

- 
one (Durabulin).
- -
    Forsteo®)        

- 

10
1.2 Bệnh viêm khớp dạng thấp.

- Lịch sử bệnh.




[13].



[14]
X q

             
 


[14]
         
Rh


[14] [15]


11
- Dịch tễ bệnh
[13], [16], [17], [14]
- United State National Health Examination Survey) (1960-


[13] [18]
 
1991-

36-65 (72,6%) [19]
70--30 [13]
[13], [20].
- 






-1, IL-4, IL-
10, TNF-alpha
V
 
             
              
immunoglobulin

12

 [21]. Các






- Lâm sàng.







v



 


- 
  ng,
         - C reaction protein)
 

13
- 
Waaler- 





 
- 30.000/mm
3


 [13] 

- 


+ 
            


            
g).



 Dính và
             
Steinbrocker [13], [20],

14
1.2.3. 
Steinbrocker 

- 


-  


-  


- 

T
      
[15]

trên X quang.

-            -Diseaes






15
cho 44 kh

- Điểm mức độ hoạt động bệnh theo DAS 28 [22]
Công thức DAS 28 sử dụng protein C phản ứng (DAS 28-CRP)
DAS 28  CRP= 0.56*√√ 
0.014*VAS + 0.36*Ln(CRP+1) + 0.96


DAS 28 < 2,6 
2,6 DAS 28< 
3,2 DAS 
DAS 28 > 5,1 
1.2.5
1.2.5.1. Mục đích điều trị:
- 
- Phòn

- 
1.2.5.2. Các phương pháp điều trị
-              
g.
- 
   
-  


16
methotrexat, cloroquin, Salazopyrin
-             

IL-

).
-              

1.3. Mối liên quan giữa bệnh viêm khớp dạng thấp và loãng xƣơng




[23].
  
  -      
cho 

PICP (procollagen type I C- terminal propeptide), PINP (procollagen type I N-

type I C- [24].


[25]:
Tình 



- 

17
+ 



-3, -
 
ào.
+ 

HCB; kích thích sinh RANK.
- 
+ 
+ 
+ .
+ 


1.4. Các nghiên cứu trong nƣớc và thế giới về vấn đề LX trong bệnh viêm
khớp dạng thấp.
- 



 
- 

-       

18

[26].
- 


lý [1] 

[19].
+ 
 
           
à 59

 [27].
  ngh 
trung bình là
51,3± 1
[28].
1.5. Acid zoledronic trong điều trị loãng xƣơng
1.5
1.5.1.1. Công thức hóa học:[29], [30]

C
5
H
10
N
2
O
7
P
2
1-hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethane-1,1-diyl bis(phosphonic acid)

19
1.5.1.2. Đặc tính sinh học
- 



             
 
[29], [31].
- Vi


              



 
                
              

                 




[29], [30].20
1.5.1.3. Cơ chế tác dụng



           






 








[31] .


 

 


21
1.5

- 
- 
- 
- 
-  Paget 
1.5.3. 
- 

- 
- bú.
- 


 
1.5
-          


   

 
m 
- 
              


22
1.5.5 
         
[30]:

+ 








           
asta.
+

+ : 



+ 

a.
+ 


            

23


  



 
1.6. Các nghiên cứu sử dụng acid zoledronic trong điều trị bệnh loãng
xƣơng trong và ngoài nƣớc
1.6
- 
 


 


gay sau

[32].
- - 


(


[33].


24
- 
Zolendronic acid 


         
mong          
  
[34].
1.6Zoledronic acid 
-            
HORIZON-PFT)  thì 
[35].

 

 (71%)
 
  

+
 

+ 

n
+ 


25
-  
(HORIZON-RFT           


-1500 mg
    -         


Tuy nhiên, rung 
zoledronic (p <0.001) [29]. 
  


 

. 
: 
 : 

             
 


-
Tác dụng trên tất cả gãy xương lâm sàng: 


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×