Tải bản đầy đủ

skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2011- 2012
Họ và tên: Lê Ngọc Diệp
Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục chuyên ngahiệp – Đào tạo bồi dưỡng
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang
Tên Đề Tài:
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN GIÁO VIÊN
MẦM NON PHỤC VỤ YÊU CẦU PHỔ CẬP MẦM NON 5 TUỔI
I. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn:
- Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn
2010 - 2015.
- Căn cứ kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 19/01/2011 của UBND tỉnh Kiên
Giang thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn
2010 – 2015.
- Căn cứ tình hình giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh còn 69 xã, phường, thị
trấn chưa có trường mầm non, để đạt được yêu cầu phổ cập mầm non 5 tuổi đến
năm 2015 phải cần đào tạo bổ sung thêm 1453 giáo viên mầm non, nhưng kế
hoạch của trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo theo chỉ tiêu từ năm 2010 - 2015 dự
kiến cho ra trường khoảng 1200 giáo viên, như vậy theo tiến độ này thì đến năm
2015 thiếu khoảng 300 giáo viên mầm non, nhưng lại tập trung thiếu giáo viên vào
giai đoạn đầu của kế hoạch vì hiện nay số giáo viên mần non hàng năm ra trường

chính qui chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đề án phổ cập.
Trên những cơ sở nêu trên, để có thể đáp ứng ngay trong đầu năm học 2012 -
2013 và những năm tiếp theo thì ngoài số giáo viên mầm non được đào tạo chính
qui theo chỉ tiêu kế hoạch của trường Cao đẳng Sư phạm cần có phương án đào tạo
khẩn trương số giáo viên mầm non để bổ sung kịp thời đầu năm học 2012 và 2013.
Tuy nhiên nếu tổ chức đào tạo cấp tốc không theo chương trình đào tạo chính qui
thì người học sau khi tốt nghiệp không được cấp bằng tốt nghiệp.
Từ thực tiễn này tôi đã dựa trên cơ sở chương trình đào tạo trung cấp mầm
non chính qui để xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non có
liên thông để sau khi đào tạo ngắn hạn giai đoạn 1 thì người học có thể ra trường
giảng dạy, các hè sau trở lại trường sư phạm để hoàn chỉnh chương trình đào tạo và
được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non.
II. Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non:
- Tên chương trình: chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non.
- Đối tượng: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Số tiết: 320 tiết (Lý thuyết 290 tiết, thực tập 30 tiết).
1. Mục tiêu:
1.1. Phẩm chất:
Yêu trẻ, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật trong thực hiện
nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.
1.2. Năng lực:
- Có những hiểu biết cơ bản về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non về các
phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non.
1.3. Kỹ năng:
- Biết giao tiếp, phối hợp với đồng nghiệp và phụ huynh để tổ chức một số các
hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ.
2. Nội dung chương trình:
+ Chương trình đào tạo: 320 tiết (lý thuyết 290 tiết, thực tập 30 tiết).
TT Môn Học Số Tiết
1 Đặc điểm cơ thể trẻ em ( Giải phẩu sinh lý trẻ) 20
2 Vệ sinh chăm sóc trẻ em MN (Vệ sinh trẻ em) 15
3 Dinh dưỡng (Dinh dưỡng trẻ em) 20
4 Tâm lý học trẻ em (Tâm lý trẻ em) 30
5 Phương pháp giáo dục âm nhạc (PPGD âm nhạc) 20
6 Giáo dục học mầm non (Giáo dục trẻ em) 30
7 Phòng bệnh an toàn và sơ cấp cứu (Bệnh học) 20
8 Phương pháp phát triển ngôn ngữ và giao tiếp với trẻ (PP 20
Phát triển NN)
9
Phương pháp làm quen với môi trường xung quanh cho trẻ


MN (PP cho trẻ LQMTXQ)
20
10
Phương pháp làm quen với Toán (PP cho trẻ làm quen với
biểu tượng Toán)
20
11
Phương pháp tạo hình cho trẻ (PP hướng dẫn hoạt động
tạo hình)
20
12
Phương pháp làm quen tác phẩm VH cho trẻ MN (PP làm
quen VH)
20
13
Phương pháp hướng dẫn một số bài tập vận động cho trẻ
(Múa và PP vận động theo nhạc)
20
14 Hoạt động vui chơi (Làm đồ chơi) 15
15 Thực tập 30
3- Bảng so sánh chương trình ngắn hạn và chương trình TCCN:
Chương trình đào tạo ngắn hạn Chương trình đào tạo TCCN
STT Tên môn học
Số
tiết
STT Tên môn học
Số
tiết
1 Đặc điểm cơ thể trẻ em 20 1 GP Sinh lý trẻ 45
2
Vệ sinh chăm sóc trẻ
MN
15 2
Vệ sinh trẻ em
30
3 Dinh dưỡng 3 Dinh dưỡng trẻ em 45
4 Tâm lý học trẻ em 4 Tâm lý trẻ em 45
5
Phương pháp GD âm
nhạc
20 5
PPGD âm nhạc
45
6 Giáo dục học mầm non 30 6 Giáo dục trẻ em 60
7
Phòng bệnh an toàn và
sơ cấp cứu
20 7 Bệnh học 45
8
Phương pháp phát triển
ngôn ngữ và giao tiếp
với trẻ
20 8 PP phát triển ngôn ngữ 45
9
PP làm quen môi
trường xung quanh cho
trẻ MN
20 9
PP làm quen môi trường
xung quanh cho trẻ MN
45
10 PP làm quen với toán 10 10
PP cho trẻ làm quen biểu
tượng Toán
45
11 PP tạo hình cho trẻ 20 11
PP hướng dẫn hoạt động
tạo hình
45
12
PP làm quen tác phẩm
VH cho trẻ MN
20 12 PP làm quen văn học 45
13
PP hướng dẫn một số
bài tập vận động cho
trẻ
20 13
Múa và PP vận động
theo nhạc
45
14 Hoạt động vui chơi 15 14 Làm đồ chơi 30
15 Thực tập cuối khóa 30 15 Thực tập 6 tuần
16 Chính Trị 120
17 Tâm lý học đại cương 30
18 Giáo dục học đại cương 30
19 Tiếng anh 90
20 Giáo dục thể chất 90
21 Giáo dục quốc phòng 75
22 Toán cơ sở 30
23 Âm nhạc (nhạc lý) 30
24 Tin học 60
25 Tiếng việt 30
26
VH dân gian và VH thiếu
nhi
30
27 PP dạy học tích hợp 30
28 Sức khỏe tâm thần 30
29 PPGD Thể chất 45
4- Giải pháp thực hiện:
- Trên cơ sở chương trình đào tạo TCSP mầm non của trường CĐSP Kiên
Giang với tổng số tiết là 1410 tiết đào tạo trong 4 học kỳ (2 năm), tôi dã xây dựng
chương trình đào tạo ngắn hạn nêu trên với 320 tiết để thực hiện trong 2 tháng hè
với bình quân mỗi ngày 6 tiết dạy gồm các môn học chuyên môn cơ bản nhất của
chương trình với tỉ lệ số tiết từ 50% đến 66% số tiết qui định của chương trình đào
tạo Trung cấp nhằm giúp người học sau khi hoàn thành học ngắn hạn có thể thực
hiện được công tác giảng dạy tại các trường mầm non các huyện còn thiếu nhiều.
- Đối tượng và khu vực tuyển sinh: do các phòng GD và ĐT ở các huyện còn
thiếu nhiều giáo viên mầm non tuyển học sinh Tốt nghiệp THPT có hộ khẩu tại
huyện để sau 2 tháng đào tạo trở về phục vụ tại huyện đã tuyển sinh.
III. Kết luận:
Chương trình được xây dựng để đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ
yêu cầu thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi, đáp ứng yêu cầu thiếu giáo viên mầm
non của một số huyện.
Chương trình xây dựng để đào tạo ngắn hạn nhưng có tính liên thông để có
thể tiếp tục đào tạo cho người học hoàn chỉnh chương trình Trung cấp Sư phạm
Mầm non. Do đó chương trình được xây dựng nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách
trước mắt đồng thời có thể đáp ứng được mục tiêu lâu dài của việc sử dụng đội ngũ
giáo viên mầm non của ngành giáo dục tỉnh nhà vì sau khi những người được đào
tạo chương trình này hoàn chỉnh chương trình TCSP Mầm non có thể liên thông
lên Đại học Sư phạm Mầm non.
Tháng 5/2012
Người viết SKKN
Lê Ngọc Diệp
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1/ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn
2010 - 2015.
2/ Công văn số 03/KH-UBND ngày 19/01/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang
thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn
2010 - 2015.
3/ Chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ trung cấp của trường Cao
đẳng sư phạm Kiên Giang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×