Tải bản đầy đủ

bai giang dien tu am nhac 4/tiet 24


GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HƯNG

Thứ 6 ngày 26 tháng 2 năm 2010
Âm nhạc:
Tiết 24
Ôn tập bài hát:
Chim sáo
Tập đọc nhạc:
Ôn tập TĐN số 5, số 6

T những hình ảnh trên, em liên t
ởng đến bài hát nào ?
Bài hát Chim Sáo, dân ca
Khme (Nam Bộ), s u tầm Đặng
Nguyễn.

Hoạt động 1
Ôn tập bài hát:
Chim sáon cách vỗ đệm theo tiết tấu bài hát Chim SáoÔ
Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo bay.
* * * * * * * *
Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo bay.
* * * * * * * *
Ngọt thơm đom boong ơi, đàn chim vui bầy la là la la.
* * * * * * * * * * * * *
Trong rừng cây xanh sáo tìm trái thơm.
* * * * * * * *
Trong rừng cây xanh tiếng đùa líu lo.
* * * * * * * *
Ngọt thơm đom boong ơi, đàn chim vui bầy la là la la.
* * * * * * * * * * * * *


Tập đọc nhạc: Ôn tập:
TĐN số 5
TĐN số 6
Hoạt động 2

Hoa bÐ ngoan của nhạc
sĩ Hoàng Yến.
Trích từ bài:
Tªn nèt

Âm hình tiết
tấu chính:
Thang âm:
Bài TĐN số 5
Nội dung
§å,rª,mi,son,la


Móa vui của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
§å,rª,mi, son
N t tr ng, n t en, n t móc nố ắ ố đ ố đơ .
Nội dung
Trích từ bài:
Tªn nèt

Âm hình tiết
tấu chính:
Thang âm:
Bµi T§N Sè 6


- Ôn tập bµi h¸t Chim s¸o
- Ôn tập 2 bµi tËp ®äc nh¹c sè 5, sè 6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×