Tải bản đầy đủ

t75 bài 5 quy dong mau so


Së gd&®t l¹ng s¬n
Trêng ptdtTHCS huyÖn chi l¡ng

1. Quy ®ång mÉu hai ph©n sè:
Em có nhận xét gì về hai phân số đã cho ? BCNN(5;8) =?
Ta có thể tìm được hai phân số có mẫu số là 40 lần lượt bằng
Ta có:
Nhận xét: ta biến đổi các phân số đã cho thành các phân số tương ứng
bằng chúng nhưng có cùng chung một mẫu.
Cách làm như vậy gọi là quy đồng mẫu hai phân số.
Cho hai phân số
3 5
à
5 8
v
− −
3 5
à
5 8
v

− −
.8
.8
24
40

3
5
=

.5
5
8
=

25
40

.5
;

?1 Hãy điền số thích hợp vào ô vuông:
Em có nhận xét gì về các số 40 ; 80 ; 120; 160;
Chú ý: khi quy đồng mẫu số hai hay nhiều phân số ta thường lấy BCNN
của các mẫu.
3
5
80
=

3
5
120
=

3
5
160
=


5
8 80
=

5
8 120
=

5
8 160
=

;
;
;
-48
-72
-96
-50
-75
-100

1.Quy đồng mẫu hai phân số
2. Quy đồng mẫu nhiều phân số.
?2 a, Tìm BCNN của các số 2; 5; 3; 8;
b, Tìm các phân số lần lượt bằng:
nhưng có cùng mẫu là BCNN (2,5,3,8)
Bài giải:
a, Ta có
3
2 2;5 5;3 3;8 2= = = =
Vậy BCNN ( 2,5,3,8) =
3
2 .3.5 120=
b, Các phân số lần lượt bằng:
1 3 2 5
; ; ;
2 120 5 120 3 120 8 120
− −
= = = =
60 -72 80 -75

Muốn quy đồng mẫu số
nhiều phân số với mẫu
dương ta làm như thế nào?
Qui tắc : Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta
làm như sau:
Bước 1: Tìm BC của các mẫu ( thường là BCNN) để làm mẫu chung
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu ( bằng cách chia mẫu chung
cho từng mẫu).
Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

?3. Điền vào chỗ trống để quy đồng mẫu các phân số:
-
Tìm BCNN (12, 30):

-
Tìm thừa số phụ: : 12 = : 30 =
-
Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng
2
12 2 .3
30
(12;30) BCNN
=
=
=
2.3.5
5 7
à
12 30
v
60
5
60
2

b, Quy đồng mẫu các phân số :
Giải:
3 11 5
; ;
44 18 36
− −

Ta có
3 11 5
; ;
44 18 36
− − −
2 2 2 2
44 2 .11 ; 18 2.3 ; 36 2 .3
= = =
Vậy BCNN (44, 18, 36) = 396
Khi đó có các phân số
27
3
;
44
396
242
11
18
396
55
5
;
36
396


=


=

=


Bài 28: a, Quy đồng mẫu các phân số sau:
b, Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản ? Hãy rút gọn
phân số đó.
Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng các phân số đó như thế nào ?
3 5 21
; ;
16 24 56
− −
Ta có:
4 3 3
16 2 ; 24 2 .3 ; 56 2 .7
= = =
Vậy BCNN ( 16, 24, 56) = 336
Ta có các phân số sau:
3 63 5 70 21 126
; ;
16 336 24 336 56 336
− − − −
= = =
Trong các phân số đã cho phân số
21 3
56 8
− −
=

Ta có :
3 5 3
; ;
16 24 8
− −
BCNN(16,24,8) = 48
Ta có các phân số sau:
3 9 5 10 3 18
; ;
16 48 24 48 8 48
− − − −
= = =

Muốn quy đồng mẫu số hai hay nhiều phân số có mẫu số dương ta làm
như thế nào ?
Qui tắc : Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau:
Bước 1: Tìm BC của các mẫu ( thường là BCNN) để làm mẫu chung
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu ( bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).
Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
Hướng dẫn về nhà:
Về nhà xem lại các ví dụ và học kĩ quy tắc quy đồng hai hay nhiều phân
số có mẫu số dương.
Làm các bài tập 29 > 34 sgk – 19 giờ sau luyện tập.
1. Quy đồng mẫu hai phân số
2. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×