Tải bản đầy đủ

Tích hợp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh vào hoạt động ngoài giờ lên lớp

Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu Cảnh
HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
trong chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp THCS
TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ
tích hợp
Nội dung tích hợp
1 6 HĐ 1, tháng 10 - "Nghe giới
thiệu thư Bác Hồ"
Gương sáng học tập và rèn
luyện của Bác
Liên hệ - Tinh thần yêu nước, ý thức học tập, rèn luyện
để trở thành người công dân tốt.
2 6 HĐ 1, tháng 4 - "Thiếu nhi các
nước là bạn của chúng ta"
Gương sáng về tình đoàn kết
giữa các dân tộc, tinh thần quốc
tế của Bác
Bộ phận - Nếp sinh hoạt hằng ngày của Bác.
- Tình cảm của Bác với thiếu nhi quốc tế và
thiếu nhi Việt Nam.

3 6 HĐ 1, tháng 5 - " 5 điều Bác Hồ
dạy thiếu niên nhi đồng"
Những lời dạy của Bác với
thiếu nhi về học tập, rèn luyện
đạo đức
Liên hệ - Học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức
của Bác.
- Thực hiện lời dạy của Bác với thiếu niên, nhi
đồng.
4 6 HĐ 2, tháng 5 - "Chúng em kể
chuyện Bác Hồ"
Hết lòng vì nước, vì dân; những
đức tính quý báu của Bác
Toàn bộ - Sự hi sinh cả cuộc đời cho độc lập thống nhất
của dân tộc, cho ấm no, hạnh phúc của nhân
dân
- Đức tính giản dị, trong sáng, yêu nước,
thương dân, hết lòng vì thanh thiếu niên nhi
đồng.
5 6 HĐ 3, tháng 5 - "Văn nghệ
mừng sinh nhật Bác"
Bác Hồ là tấm gương cao cả
suốt đời vì tự do, độc lập của
dân tộc, vì hạnh phúc của nhân
dân.
Toàn bộ - Những bài hát, bài thơ, chuyện kể ca ngợi
cuộc đời và công lao to lớn của Bác đối với dân
tộc nói chung, với thiếu niên, nhi đồng nói
riêng.
- Đạo đức trong sáng, giản dị của Bác.
1
Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu Cảnh
TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ
tích hợp
Nội dung tích hợp
6 7 HĐ 1, tháng 10 - "Vâng lời Bác
Hồ dạy, em gắng học chăm"
Tấm gương cần cù, chịu khó,
ham học hỏi của Bác.
Liên hệ - Bác Hồ là tấm gương của tinh thần hiếu học


và nghị lực kiên cường vượt qua mọi khó khăn,
thử thách để vươn lên.
7 7 HĐ 3, tháng 12 - "Thi kể chuyện
lịch sử"
Bác là tấm gương trọn đời phấn
đấu hi sinh vì sự nghiệp giải
phóng dân tộc
Liên hệ - Tích hợp kể chuyện Bác Hồ hoạt động cách
mạng, tìm đường cứu nước.
- Đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị, khiêm
tốn của Bác.
8 7 HĐ 3, tháng 3 - "Gương sáng
đoàn viên"
Bác là tấm gương sáng về ý chí
và nghị lực vươn lên để đạt
được mục đích.
Liên hệ Các gương sáng đoàn viên học tập, rèn luyện
đạo đức theo lời dạy của Bác.
9 7 HĐ 2, tháng 4 - "Tình đoàn kết
hữu nghị"
Nhân ái, khoan dung, đoàn kết,
tôn trọng sự bình đẳng và quyền
con người
Bộ phận - Bác Hồ là tấm gương của tình đoàn kết sắt
son, tình hữu nghị giữa các dân tộc.
10 7 HĐ 2, tháng 5 - "Bác Hồ với
thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ"
Tình thương yêu bao la của Bác
đối với thiếu niên, nhi đồng.
Toàn bộ - Sự quan tâm của Bác đối với thiếu niên, nhi
đồng.
- Giản dị trong cách ăn mặc, trong giao tiếp,
trong quan hệ với mọi người
- Thiếu niên, nhi đồng yêu kính Bác Hồ, học
tập, rèn luyện tốt theo lời dạy của Bác.
11 8 HĐ 1, tháng 10 - " Làm thế nào
để học tốt theo lời Bác Hồ dạy"
Ý thức tổ chức tổ chức, kỉ luật,
ý thức trách nhiệm cao, khiêm
tốn, học hỏi.
Liên hệ Phong cách làm việc và ý chí tự học, tinh thần
rèn luyện không biết mệt mỏi của Bác.
2
Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu Cảnh
TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ
tích hợp
Nội dung tích hợp
12 8 HĐ 3, tháng 10 - "Những tấm
gương học tập tốt"
Bác Hồ là gương sáng về ý chí
và nghị lực, vượt qua mọi khó
khăn để đạt mục đích.
Liên hệ - Những gương sáng học sinh noi theo lời dạy
của Bác để vươn lên học tập tốt.
13 8 HĐ 2, tháng 1-2 - "Thi viết, vẽ
ca ngợi công ơn của Đảng và vẻ
đẹp của quê hương em"
Bác là tấm gương tuyệt đối tin
tưởng vào sức mạnh của nhân
dân, hết lòng phục vụ nhân dân.
Liên hệ .Công ơn của Đảng, của Bác với quê hương đất
nước.
14 8 HĐ 1, tháng 5 - " Bác Hồ với
thiếu nhi"
Tấm gương nhân ái, khoan
dung, nhân hậu hết mực vì con
người.
Toàn bộ Tình cảm của Bác với thiếu nhi, Bác luôn chăm
lo đến hạnh phúc, tương lai của các cháu.
15 8 HĐ 2, tháng 5 - "Thực hiện 5
điều Bác Hồ dạy"
Bác là gương sáng về cần, kiệm,
liêm chính, chí công, vô tư.
Toàn bộ - Tình yêu bao la và sự quan tâm chăm sóc đối
với thế hệ trẻ.
- Những lời dạy của Bác đối với thiếu niên, nhi
đồng luôn thể hiện sự quan tâm của Bác đồi với
tương lai mầm non của đất nước.
16 9 HĐ 2, tháng 10 - “Thi tìm hiểu
thư Bác Hồ”
Tôn trọng quyền con người nói
chung, quyền trẻ em và quyền
học tập của trẻ em nói riêng
Bộ phận Những lời dạy của Bác, tình cảm của Bác với
học sinh.
17 9 HĐ 1, tháng 12 - Thảo luận chủ
đề “Thanh niên phát huy truyền
thống cách mạng của dân tộc”
Tinh thần tiến công cách mạng,
ý chí vươn lên không ngừng.
Liên hệ Bác Hồ trọn đời hy sinh cho sự nghiệp cách
mạng của dân tộc, làm dạng danh truyền thống
cách mạng của dân tộc.
18 9 HĐ 3, tháng 1,2 - “ Giao lưu với
đảng viên tiêu biểu ở địa
phương”.
Tấm gương trọn đời phấn đấu,
hy sinh vì tương lai của đất
nước, vì hạnh phúc của nhân
dân
Liên hệ Lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư ,
đời riêng giản dị trong sáng của Bác mà các
đảng viên học tập và phát huy
19 9 HĐ 1, tháng 3 -”Toạ đàm về vai Lí tưởng sống của Bác là độc Liên hệ Thanh niên làm việc, học tập và rèn luyện
3
Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu Cảnh
TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ
tích hợp
Nội dung tích hợp
trò của Đoàn và lí tưởng của
thanh niên hiện nay”
lập tự do cho đất nước, là hạnh
phúc của nhân dân.
không ngừng phấn đấu cho lí tưởng “Dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
minh”.
20 9 HĐ 1, tháng 5 - Thảo luận chủ đề
“Bác Hồ với thanh niên”
Chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ
cho sự nghiệp cách mạng xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Toàn bộ - Những lời dạy của Bác đối với thanh niên
luôn thể hiện sự chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ
cho đất nước.
Xuân Thành, ngày 15 tháng 09 năm 2008
HIỆU TRƯỞNG
Mai Hữu San
4
Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu
Cảnh
HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
trong chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp THPT
TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ
tích hợp
Nội dung tích hợp
1 10 HĐ 1, tháng 12 - "Thảo luận về
trách nhiệm của thanh niên học
sinh trong việc góp phần xây
dựng đất nước"
Tinh thần yêu nước, ý thức
công dân
Bộ phận - Sớm nhận ra trách nhiệm của mình là phải
tìm con đường cứu dân tộc.
- Đã bôn ba nước ngoài với bao khó khăn cần
sự nỗ lực ý chí để vượt qua
2 10 HĐ 4, tháng 1 - "Nét đẹp văn
hóa tuổi thanh niên"
Giản dị trong cách sống Bộ phận - Nếp sinh hoạt hằng ngày của Bác.
- Cuộc sống giản dị của Bác (cách ăn mặc )
3 10 HĐ 2, tháng 2 - "Tọa đàm
Thanh niên với lí tưởng cách
mạng"
Lí tưởng sống của Bác Liên hệ - Suốt đời phục vụ cho cách mạng, cho dân
tộc
4 10 HĐ 1, tháng 5 - "Công lao của
Bác Hồ đối với dân tộc"
Hết lòng vì nước vì dân Bộ phận - Suốt đời hi sinh cho độc lập thống nhất của
dân tộc, cho hạnh phúc, ấm no của nhân dân
- Ý chí quyết tâm đối với sự nghiệp giải
phóng dân tộc
6 11 HĐ 2, tháng 11 - "Thảo luận về
việc phát huy truyền thống hiếu
học và tôn sư trọng đạo"
Tôn trọng thầy giáo
Chăm chỉ chuyên cần học hỏi
Liên hệ - Bác Hồ là tấm gương của tinh thần hiếu học
- Luôn tôn trọng các bậc cách mạng đàn anh
7 11 HĐ 3, tháng 1 - "Diễn đàn
thanh niên Tuổi trẻ với việc giữ
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Liên hệ - Bác luôn luôn đảm bảo sự trong sáng của
5
Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu
Cảnh
TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ
tích hợp
Nội dung tích hợp
gìn và phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc"
Việt
Tôn trọng văn hóa các dân tộc
tiếng Việt trong các văn bản, các tác phẩm.
- Bác luôn trân trọng những nét văn hóa của
các dân tộc trên đất nước Việt Nam cũng như
của các dân tộc khác trên thế giới.
8 11 HĐ 2, tháng 4 - "Tiểu phẩm về
tình hữu nghị giữa các dân tộc"
Thương yêu, đoàn kết
Tôn trọng sự bình đẳng và
quyền con người
Liên hệ - Bác Hồ là tấm gương của tình đoàn kết sắt
son, tình hữu nghị giữa các dân tộc.
- Bác Hồ là tấm gương của sự tôn trọng
quyền con người và sự bình đẳng giữa các
dân tộc.
9 11 HĐ 1, tháng 5 - "Viết thu hoạch
tìm hiểu về cuộc đời hoạt động
cách mạng của Bác Hồ"
Vượt khó khăn trong cuộc đời
hoạt động cách mạng
Sự chỉ đạo sáng suốt cuộc cách
mạng dân tộc
Bộ phận - Những năm tháng ở chiến khu với cuộc
sống đơn giản và những bữa ăn đạm bạc.
- Những quyết định sáng suốt của Bác trong
cuộc kháng chiến chống Pháp.
10 11 HĐ 3, tháng 5 - "Thi viết bài,
sáng tác thơ ca về Bác Hồ"
Tình thương bao la của Bác đối
với nhân dân
Phong cách sống gỉản dị
Tình hữu nghị bền chặt
Bộ phận - Sự quan tâm của Bác đối với thế hệ trẻ và
các tầng lớp nhân dân
- Giản dị trong cách ăn mặc, trong giao tiếp,
trong quan hệ với mọi người
- Giữ vững mối quan hệ tốt đẹp tình nghĩa
thủy chung với các dân tộc trên thế giới.
11 12 HĐ 1, tháng 10 - "Thi tìm hiểu
về Luật Hôn nhân và gia đình"
Tôn trọng phụ nữ Liên hệ Bác Hồ luôn quan tâm đến sự phát triển của
phụ nữ, đến sự bình đẳng trong gia đình.
12 12 HĐ 2, tháng 12 - "Thảo luận
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và
hành động của thanh niên chúng
Tinh thần cảnh giác cách mạng
Tích cực rèn luyện thân thể
Liên hệ - Bác luôn là người có tinh thần cảch giác
cách mạng cao độ trong quá trình lãnh đạo
cách mạng dân tộc.
6
Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu
Cảnh
TT Lớp Tên hoạt động Chủ đề tích hợp Mức độ
tích hợp
Nội dung tích hợp
ta" - Là tấm gương rèn luyện thân thể để có sức
khỏe phục vụ sự nghiệp cách mạng của dân
tộc.
13 12 HĐ 1, tháng 1 - "Thảo luận chủ
đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân
tộc"
Quyết tâm giữ gìn bản sắc văn
hóa dân tộc
Liên hệ Bác Hồ là tấm gương của sự bảo vệ và trân
trọng những giá trị văn hóa dân tộc.
14 12 HĐ 2, tháng 2 - "Tọa đàm lí
tưởng của thanh niên trong thời
đại mới"
Ý chí tiến công cách mạng
Niềm tin tuyệt đối vào sự tất
thắng của dân tộc
Liên hệ - Bác Hồ là tấm gương của ý chí tiến công
cách mạng
- Tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách
mạng của dân tộc.
15 12 HĐ 1, tháng 5 - "Thảo luận về
tình cảm của Bác Hồ dành cho
tuổi trẻ và lòng kính yêu của
tuổi trẻ đối với Bác Hồ"
Sự quan tâm thế hệ trẻ
Đánh giá đúng mức thế hệ trẻ
Bộ phận - Bác Hồ là tấm gương của tình yêu bao la và
sự quan tâm chăm sóc đối với từng bước đi
của thế hệ trẻ.
- Những lời dạy của Bác đối với thanh niên
luôn thể hiện sự nhìn nhận và đánh giá đúng
mức thế hệ trẻ.

7
Tích hợp nội dung học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Hữu
Cảnh
8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×