Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh Doppler xuyên sọ và chụp cắt lớp vi tính 64 dãy ở bệnh nhân chảy máu dưới nhệnĐẶT VẤN ĐỀ
 !"#
#$%&'(%)*+, $/#$%
&'01+23%45#6789:0:::;<$
=>(?<>:+2::0:::;0
6@:*(ABC&CD E-FG+
!(C*$/H(+EI>-8
"#%(:*H(-#EIE#($(G+
#BJ$#$/ -88 H#E!&KL0
<&' +M$%K;LB%
N9:*E%O:*G2//H(#(E!&
KLPM$/QL(P
%GJ#EC(R' 0
S2/BBT+R2-F1 BBB/
&(8!%2UG&;$E!
VEGTW$%K<&'0XJE/UB<B
(YP'EJQE B/#&'BBBY
$%KG%#(<BUEI  IE!"#
UB& RP0E8UB<B(YP'(

18!<BUEIMIE!+VE<
&'(8!BBB#%R/&
UB&' RP0
+2%8+Z[L\E'8M%$ (I
$]+^]EP+_BC&'2EP+_$%
K(`#EI.GEL$JB8
M2K%BTE!a%(EP<&/b
'-#cc0
de##8+C2K(P+_+
K/-(1-(<B(Yfg'+VE
<&'4$/0eC(]D%3
EPZU2h
- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh siêu âm Doppler xuyên sọ và
cắt lớp vi tính 64 dãy của CMDN.
- Phân tích một số yếu tố nguy cơ, giá trị các triệu chứng lâm sàng và
TCD trong chẩn đoán co thắt mạch sau CMDN.
1. Tính cấp thiết của đề tài.
$+!%
EIVE-GEP+_EDG_B;8!/H(#GE!
&KLPM$/QL
(P%GJ#EC(R' 0L\E'8M%$
9
(I$]+^]EP+_BC&'#B &
(B`]2VE(EP+_$%KGEL$
<&(`#EI.GJB2K
20d#G#82KKU>QR/
&G#+8+_1(<B(Y
fg'+VE<&(2/0
Những đóng góp mới của luận án.
iP+8jk##FG3lGB%GBP
a#+F$,YE.(F#8(2
1J8+20+C2K<#G%K
(P/-(]/-8A`m9f%&-4
EJ(+#%$_E&GYR/&G+8jk#+
3/-0i/EPEJ22K(P+_V
E<&'"#+K/-G-2/BBT+
R2-F1-(UB<B(Yfg'(%.
3$<&'-#4e#0
BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN
n]gf+#bhiL(EP+#G,a#g) +#G


E.I(BBB2Kf+#G%a2K9o+#G
$]g+#G%]+#G%_+#0n]8o
#G+E8):%eGOo%p01+]8h
g:$G@$!EbGCG-Eb0
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tình hình nghiên cứu CMDN
1.1.1. Thế giới
>O@G-EJ2(P0
>@oGqTBBBBFQ_'r
?E#+#2V(E!VE0
>o@Gp#-( -3E'-HU-2/BBT+EJQ
J 5s-2/E &'"#E#t-0
5#+2%G8+P+C(P/-GV
EGEP+_GRH+Y$%KG2I0
1.1.2. Việt Nam
M2K(PNM>of:0>oofGn2
e>1YE'E#+#  ]Ru(P/-"#0
>::fn2e>1Y( -3+EPBv rv w
%GxU^]BBT+R2-F+VE(TW
EP+_<&'y0
1.2. Dịch tễ học CMDN
g
 2KE#a.#"#1,Kw%1%?
<Z>4hG)z::0:::/4{Jn#G
]v9z::0:::/E%9z::0:::/0
)*#$%&'01T
2K4G?<@rz::0:::/0d5#
679:0:::;z>(?<>:z::0:::;0
1.3. Chẩn đoán CMDN
1.3.1. Chẩn đoán xác định
rn/-h4BE  G,$] K'h"
%KEJG($bG KG6T+0%8
.U+'|T8!8J
+DhH#;G/}}}(ABCE &-#000
rUB<B(Y-F'GFQ<UB<B
$C;+2/-;0
1.3.2. Chẩn đoán biến chứng
<&'GBG1+_'Ge2Y
(VG5&#+G$%K8!LB
%  .  k  &  -/G    $%  K  (P    &    >
#T#G<&B,/bB,GB\B,B>
2JGlV(+.&A0
1.3.3. Chẩn đoán phân biệt
090900e2'
r64B8!NNLBY0
r5 K'0
r5 KlV0
rS.R+#+L\( K'0
rVERE_h_'r?GUB<B(Y-F'0
090900'
rn/-,$]+KH#;G/J
-F'#-#E a~'08!8 K'0
rVERE_3#(UB<B(Y-F'0
09090905%.k&'
rn/-hKEJ( K'4B]
G%+!NN|>B3+-FGB\#_0
rVERE_hUB 4NR#k&'0
1.4. Điều trị CMDN
1.4.1. Điều trị ngoại khoa
{`]-g@E%O;-#8E!
BQB0LBuBEP+_<&Y
3BC&E'EIa%012B`]
)
-•8M8>-(B`]4K:E%g(C
B\'P(.E$<Ra#BC&0
#J%B`]J•
JFEP%B`]€BDBC-+O
; 4$/8KE }G}}G}}}GTB/&5r5T zn2
E{`]J%0eC+O;#8$%K
<&G-#DBCE'EI#B8!BQ(EP
+_$%K<&Y3(#$/0
1.4.2. Can thiệp nội mạch
#B &BBBEIKU+EP
+_BCE &'01J.E#(.+#TT+
,DBCa#E &E\01DBC8!EI/<
$Z &-0{BBYR/&(J
E/(%$ "##B &8=+I$Z$8(EA
-T€,(DBC,+ C +;IB#B 
&>2(?#GEL$•8-TEP
Q‚ƒ(T+T+ST8!&$„EIDBC
,b,+ +#„(QJ0S(B`]€B,D
BCG#B &EIYR/B&0
1.4.3. Điều trị nội khoa
ri$BGE$J0
r.B\'G$(%$'0
r{Q(&%$%K"#0
1.5. Co thắt mạch não
1.5.1. Chẩn đoán co thắt mạch não sau CMDN
1.5.1.1. Lâm sàng:v!+2/-C+&E#,E_
LE#%+!.CRJG+.&jK>J8!$#
EJ$/•-#E8+(C+&"GD`+b20
6|T8J+DG\TKE ((_+Y
E &'$_<8M$!/-K0
+K/-;EL8!LB+ 
$%KBG+_'G&#

G000
1.5.1.2. Chụp cắt lớp vi tính nhiều dãy đầu dò (MSCT)
S1&'BuBEC+&<&'-#
 YR(#01TpT+-( -3-
-S1&'(SpDBVE<&E&J
E & E#t-::*01Tww( -3
S1&'+VEED<&'oOG)*0
1.5.1.3. Siêu âm Doppler xuyên sọ
f
#(-3B+!&†"##F^]
1M$_#%B+!(K
UP+Pk(3#+2%0
6^]1/&GG.u(
8!%PJ#&;E!TWGEL$$
/BKG$/-#B`]0#1Q8EA
EJQE!TW<&'gzg;1r+0
1.5.2. Điều trị và dự phòng co thắt mạch não
1.5.2.1. Toàn thân: 6!-%.,L2h
r+C!Y,E_G+#+G(C#+
(I>b'0
rX>B3+-Fh`'G$„UG%IB
4>YG/2G#G#++#+0
1.5.2.2. Lấy bỏ huyết khối khoang dưới nhện:
+Z8!$„%.-.E!
>N#L<&0
6%aB`]%..(?‡$+4$!'
('$Z&B#-T0n$„%.4
#+8>0iPE8`j4-&%
.$ZL8#B#-T4#(;
E!B`]BC&LM-#a#.0
1.5.2.3. Liệu pháp huyết động học
nBB$#>+BTr5EP+_<&'bh
rnBB>!YJ5BT+(T#hDB
C+&<&?b'
B#LB48#EP+_BC&0
12!Y><&(b'0
rnBB>%B5BT+T-h8
%-HUBB+BC&EIEP+_
(2E!%BB-†><&0
rnBBB#'5ThH
5T#+9:*.E!b'+2E (]0
$%K8!LB-HUBB%E +BTr
5bBNBC&%8#EI#BG
%U$ G-GB\B,BG$'>%B0
1.5.2.4. Điều trị bằng thuốc
\.€#1Brn#+BGB8
UB$%#(+%$+&G.<
&'GBQb'(B\'0ib;.8
U>L#+(%$J8U$(%
$J02K(PB#B$ZK
<E &+2UB&'2M%
O
E'EIN#]$(JGI
J$0%+Z;#EP+_
BE%%K(8!N-4M$
/Y8<&(C+&/-.08!\&
2+Pk&LE;.(Pf:g; J0
  &+ZP\E;/8†QBE!
BUIF.E#0X%BUBU>
(\P#E;/0  +Z2
E &FFBL#+B8aK#€0
 $B+!+EP+_<&E.
TT0 2K%a@@*<&4
8\I•8g:*<&48EP+_
$Z#s-T#Bm:G::@06%a8+!(FE#EI
2K4H/-0
1.5.2.5. Điều trị nội mạch
2K]Ru+ZE &$Z$8
a#(.+#TT+ ^]#B%$
8a28ME!<&'G(A
E &GC%.(8!#E,(_+YDBC06?
]•BU4M$(8%$_E&(Eb$ 0
5ˆ‰X
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu:
i.I2Kb9f$/EIVERE_
EP+_ +D&6#1JGv(v&#N
)>::@E%:>:0v/EI#
#8<&(<&3#(1(UB<
B(Yfg'&'S10
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân:
v/VERE_3#(h
• n/-h
r64BE  GBY(KEJM Gu0
r1Bh8'G8L8+
KH#;G/J-F'0
• ]/-h
@
rUB<B(Y-Fr'8C>?+F&4
#0M$/<B(Y-Fr'$C;
FQ<h18E„EPE!E$#.0
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
6E#(2KM$/-#E/h
r0
r#E"$#J1(#S10
rE%( -#K$#"#$0
rhE'#BDBC+(#1J0
r  8|T+.&EG %T$
@:zG$(#G##G5}eG'Š
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu:
r2K%KG<#0
r1YA`TK1,Kw%1%( ?h
B
B
‹


z
ε

=
α−
eE ]o)*01?<Bm:GgO
S#E.-(?:GgOŒm:G90
1#YEIm)O01+2K89f$/0
2.2.2. Tiến hành nghiên cứu
2.2.2.1. Nghiên cứu lâm sàng và cận lâm sàng CMDN:
i. Nghiên cứu lâm sàng:
2K/-T `2K.h
r64BE  GBYG+K4B$0
r5„^P-H(%.
ri+&$/G%BG&G/000
r+Kh•KGKEJGK(6T+G
H#;G/J-Fr'G($bG000
r$%K;LBhBG<&'G
b'KBG+_'G&#+0
ii. Nghiên cứu cận lâm sàng:
rUB<B(Y-Fr'h1EIUB<B(Y-Fr'0
r1$/EIUBS1E!VE2/
(VE<&'0
rŽu_'r"hFQ<UB<B(Y
-Fr'$C;‚-T+E 0
o
iii. Nghiên cứu co thắt mạch não sau CMDN:
rn/-<&'KB-#h
v/E#,E_L%+!.&RjK-
"GD`G20 <& L8!H#
;GJ-Fr'0
r2KC1h
1$/EI1$Z••T5#67G
EJQJ 5sG"#6#1Jv&#01a#.E
QC/G.E QC/+G.E +
$CQ(• -KE]B&G• nT##+0
rUBS1$/E!VE<&0
2.2.3. Đánh giá nghiên cứu theo từng mục tiêu:
0U2hXb9f$/EI##8<
&(<&E!B/Yh
r1?B/$.T,(Y0
ri/-h4BG+KBG$%K0
r5C+2BUB<B(Y-Fr'KE ‚-T+0
r5C+2B<B(Yfg'&'DBVE
2hBC&G_&E rk&000
0U2hiC+&<&'$Z/-G
1Y&$#;E!0n%aUB<B(Yfg'
2VVEE!##8<&(
<&NE8B/Yh
rX+_1+VE<&0
rX+_+K/-+VE<&0
r%.3$<&-#0
2.2.3. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu:
6%aEI.2(RHj$Z]YIB$Z
BJPS1p1p:E!--#?GY?BJ+>*GY
+_+$CGYE V0--#`G#?-H
U•1T-•0 --+2#` \]$C
B0BuB--EI8jk#.2B‘:G:)0
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Một số đặc điểm chung
:
3.1.1. Giới tính.

Biểu đồ 3.1: Phân bố bệnh nhân theo giới tính
]Ruh#)G*GMgOG@*(B’:G:)0
3.1.2 Nhóm tuổi.
Biểu đồ 3.2: Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi.
]Ruh8,g)r)g9@Gg*01,+$C)GoO“GO0
3.2. Đặc điểm lâm sàng.
3.2.1. Triệu chứng khởi phát.
Biểu đồ 3.3: Triệu chứng khởi phát
]RuhKEJ+K4BLBPo)Go*0
3.2.2. Triệu chứng chính của thời kỳ toàn phát.
Bảng 3.1. Các triệu chứng chính giai đoạn toàn phát.

1?*
11 1+K S.+;IB 1?*m9f
 KEJ 9:@ oOG)
 XK 9:f ofG@
9 6T+ 9:: ogGo
g S. o oGg
) ($b @: )G9
f E  gf gGf
O ”.&+Q g) gG
@ ”.&jK g9 9Gf
o nH#; O @G)
: n/e}}+ O @G)
 n/}}} $2 f Go
]Ruh1;LBKEJoOG)*GKofG@*0
3.2.3. Các biến chứng thường gặp.
Bảng 3.2. Các biến chứng thường gặp
v%K S.+;IB 1?*m9f
B  9G)
<&' @O )oG
b'KB ) gG@
1+_' f @G
5&#+ 9o G9
]RuhP<&)oG*0B9G)*0
3.3. Cận lâm sàng
3.3.1. Phân độ Fisher
Biểu đồ 3.4. Kết quả chụp cắt lớp vi tính theo phân loại của Fisher.
]Ruh1TB/&‚-T+E }eP%f)G)*0
Bảng 3.3.Phân độ Fisher trên cắt lớp vi tính sọ-não chia theo nhóm.

{/&
‚-T+
68<& 8<&
{
S.+;
IB
1?*
S.+;
IB
1?*
i } ) )9Gf 9 gfGg ’:G:)
i }} o fG9  9@GO ‘:G:
i }}} 9 gf0: O )gG: ’:G:)
i }e O 9gG@ 9) f)G ‘:G:
1, o 9oGo @O f:G
Nhận xét: ‚-T+E }e48<&f)G*#
<&9gG@*-3$8jk#.2(B‘:G:0
3.3.2. Nguyên nhân CMDN
Bảng 3.4: Các nguyên nhân gây CMDN.
2/ S.+;IB 1?*m9f
{C&CD 9g OgG:
1E rk& : 9G
{CC f )G
#+W2/ )f OGO
Nhận xét: (ABCCD%?Og*0
3.4. Co thắt mạch não sau CMDN
3.4.1. Co thắt mạch trên TCD
Biểu đồ 3.5. Kết quả Siêu âm Doppler xuyên sọ
]Ru:11)oG@*+E8h1€g9G9*G1(N#
oG)*G1LOG:*(1TWE rk&'9G*0
Bảng 3.5. Tốc độ trung bình và chỉ số sức đập mạch máu trên siêu âm
i & 61 81
9
1?*
1+
$C
i 
V
1+
$C
i 
V
i &'
M#B
1.E +$C f@G) fG @Gf )@G)
{} :GO@ :G :G@f :G
i &'
M#+
1.E +$C f)GO )G foG@ ):G
{} :G@f :G :G@9 :G9
i &'
+B
1.E +$C )@G) fG9 oGf 9G
{} :G@f :Gg :G@) :G
i &'
++
1.E +$C )fG@ )G9 @G9 Gf
{} :G@ :G) :Go :G:f
i &'
-#B
1.E +$C g)Gf gG) o:G9 oGf
{} :G@f :G9 :Go: :G:
i &'
-#+
1.E +$C g9G@ 9G@ o@G @Gf
{} :G@9 :G :G@) :G9
Nhận xét: 1.E +$C"#E &'M#48<
&#@Gf“)@G)0
Bảng 3.6. So sánh co thắt mạch trên siêu âm và cắt lớp vi tính 64 dãy
1
UB<B(Yfg'
5
6#BB
#
B
1 61 1,
<& O@  189
0,94
6<& o @ 127 < 0,05
Tổng số 187 129 316
Nhận xét: KE B\IB+VE<&"#1(
UB<B(Yfg'+# 6#BB#m:0ogG8jk#
.2(B‘:G:)0
Bảng 3.7. Giá trị chẩn đoán co thắt mạch não của siêu âm Doppler
xuyên sọ lấy cắt lớp vi tính 64 dãy mạch làm tiêu chuẩn chẩn đoán
Doppler
xuyên sọ
Độ nhạy Độ đặc hiệu
Giá trị dự báo
dương tính
Giá trị dự báo
âm tính
Lần siêu âm
gần với
MSCT
0,95(0,91-0,98) 0,91(0,85-0,96) 0,94(0,90-0,97) 0,93(0,87-0,97)
Nhận xét:nUB<B(Yfg'2VVE
<&%aJ-2/BBT+R2-FJ(UB
<B(Yfg'&'8E &:Go)•E EL:Go•
+_3$Y:Gog•+_3$/Y:Go90
g
Bảng 3.8. Giá trị chẩn đoán co thắt mạch não của siêu âm Doppler
xuyên sọ lấy cắt lớp vi tính 64 dãy làm tiêu chuẩn chẩn đoán
UB<Bfg'
1
8
<&
6
<&
1,
<& O@  189
6<& o @ 127
Tổng số 187 129 316
]Ruhi &mmm:Go)0
i ELmmm:Go0
X+_3$Ymmm:Gog0
X+_3$/Ymmm:Go90
Bảng 3.9. Giá trị của siêu âm Doppler xuyên sọ và các triệu chứng
lâm sàng trong chẩn đoán co thắt mạch não
S2/(
+K
i & i EL
X+_3$
Y
X+_3$
/Y
S2/BBT+ 0,95(0,91-0,98) 0,91(0,85-0,96) 0,94(0,90-0,97) 0,93(0,87-0,97)
nH#; 0,34(0,27-0,41) 0,92(0,86-0,96) 0,86(0,76-0,93) 0,49(0,41-0,54)
52 :GO:Gr:G :Go):Go:r:Go@ :G@g:Gf@r:Go9 :Ggg:G9Or:Ggo
nD` :G):G:r:G: :Go:G@gr:Go) :GO::G)9r:G@9 :Gg:G9)r:GgO
" :G9:Ggr:G9@ :GO9:Gf9r:G@: :Gf9:G)r:GO :Gg:G9gr:Gg@
6YY :G9:Ggr:G9O :GgO:G9Or:G)) :Ggf:G9Or:G)) :G9:Ggr:G9@
KEJ :GO:Ggr:G9f :G:G9r:G@ :G9g:G9r:G9f :GO:G)r:G
] :GO:Gr:G@ :Gof:Gor:Go@ :G@f:G@9r:Go: :Ggg:G9gr:Ggf
S. :Gf:G)r:G@ :G:G9r:G@ :G:Gfr:G@ :G):Gr:Go
G$b :G:G@:r:Go :G:G9r:GO :G@:Ggr:GO :Gg:Gr:G:
Nhận xét: nS12VVE<&'C
BBT+R2-F8+_E &:Go)GE EL:GoG+_
3$Y:GogG+_3$/Y:Go90X+_VE
<&"#+KH#;E &:G9gGE EL
:GoG+_3$Y:G@fG+_3$/Y:Ggo0
)
Bảng 3.10. Giá trị của liệt nửa người trong chẩn đoán co thắt mạch
UB<B(Yfg'
nH#;
8
<&
6
<&
1,

nH#; fg : 74
H#; 9 o 242
Tổng số 187 129 316
]Ruhi &mmm:G9g0
i ELmmm:Go0
X+_3$Ymmm:G@f0
X+_3$/Ymmm:Ggo0
Bảng 3.11. Giá trị của triệu chứng hôn mê trong chẩn đoán co thắt mạch
UB<B(Yfg'
52
8
<&
6
<&
1,
52 9 f 37
62 )f 9 279
Tổng số 187 129 316
]Ruhi &mmm:GO0
i ELmmm:Go)0
X+_3$Ymmm:G@g0
X+_3$/Ymmm:Ggg0
3.4.3. Mối liên quan giữa co thắt mạch và các yếu tố nguy cơ
3.4.3.1. Hạ Natri clorua máu và co thắt mạch não
Bảng 3.12. Sự khác biệt của hạ Natri clorua máu giữa nhóm co thắt
mạch và không co thắt mạch
#+
6<& 8<&
{
1+;IB 1?* 1+;IB 1?*
vC; @ gGf )o )OGg
> 0,05
5&#+  @G @ OG@
1, o g:G@ @O )oG
Nhận xét: 5&#+M#8<&(8
<&#8-3$8jk#.2(B’:G:)0
3.4.3.2. Tràn máu não thất và co thắt mạch não
Bảng 3.13. Sự khác biệt của tràn máu não thất giữa nhóm co thắt
mạch và nhóm không co thắt mạch
1+
'
6<& 8<&
{
1+;IB 1?* 1+;IB 1?*
6 @ gGf @: )@Gg
> 0,058  G) O @OG)
1, o g:G@ @O )oG
Nhận xét: <&'M#8+'(+
'#8-3$(B’:G:)0
f
3.4.3.3. Các yếu tố nguy cơ và co thắt mạch não
Bảng 3.14. Mối liên quan giữa co thắt mạch và các yếu tố nguy cơ
1P-H
–”
?-2
X+_„

X+_

KEJ G:) :Go: gGfo
1>%B 2,58 1,56 4,28
n&U+I G: :G@ gGOo
. Gg@ :G99 @G9f
iE; G) :G oGg:
Nhận xét: 1?<&488P-H>%B
>BG)@J(E ]o)*G?-2—G)frgG@˜0
3.4.3.4. Mức độ Hunt-Hess và co thắt mạch não
Bảng 3.15. Mối liên quan giữa co thắt mạch não và độ Hunt-Hess
Độ Hunt-Hess
(OR)
Tỷ suất chênh
Giá trị nhỏ
nhất
Giá trị lớn
nhất
i } 
i }} :Gf9 :G9 9G:
i }} GO :Gf )G9
i }e(E e  :Ggo @Gg
Nhận xét: {/Yba $%8.2
a#M#KE 5r5T (C+&<&'0
3.4.3.5. Phân độ Fisher và co thắt mạch não
Bảng 3.16. Mối liên quan giữa co thắt mạch não và độ Fisher
Độ Fisher
(OR)
Tỷ suất chênh
Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
i } 
i }} G)f :Gf fG@
i }}} )G) 9G:o )G:
i }e @G:) 9Go) @G:f
Nhận xét:{/Yba $%‚-T+E }}}1>)G)
J-(‚-T+E }GE ]o)*—9G:or)G:˜0‚-T+E }e1
>@G:)J-(‚-T+E }GE ]o)*—9Go)r@G:f˜0
3.4.3.6. Phân tích hồi qui đa biến các yếu tố nguy cơ và co thắt mạch não
Bảng 3.17. Giá trị của các yếu tố nguy cơ gây co thắt mạch não
Lâm sàng
(OR) Tỷ
suất chênh
Giá trị
nhỏ
nhất
Giá trị
lớn
nhất
8, ) 
)r9g Gf: :G:f g:Ggo
O
9)rgg :Gf@ :G:g :G9)
g)r)g :Gf) :G:) oG
))rfg :GO :G: Ggf
1+2fg :G: :G: G)
iE; 9G:@ :G:o :Go)
n&U+I gG:@ :G:O 9OGO
. :G@o :G: )G:f
1P-H>%B 3,86 1,72 8,66
5&#+ Ggo :GgO gGfO
8
5T#+
vC; G::
5T#+B G:O :Gg) G)@
5T#+# Go: :G) 9GO
i ‚-T+
i } G::
i }} G9o :G)@ 9G)@
i }}} 3,59 1,52 6,07
i }e 5,68 2,65 10,26
{CE &' 3,30 1,43 7,62
1Erk&' :Gg :G: GO:
i 5r5T 
i } G::
i }} :G:) :G:: :G@O
i }} :G: :G: Gg@
i }e(E e :G :G: Gf
Nhận xét:{/YbaE#$%h v>%BG?
<&>B9G@fJG(E ]o)*—GOr@Gff˜0
‚-T+E }}}8?<&>B9G)oJ-(‚-T+E }G
E ]o)*—G)rfG:O˜0‚-T+E }e<&>B)Gf@
J-(‚-T+E }GE ]o)*—Gf)r:Gf˜0v8BC&
'<&>B9G9JG(E ]o)*—Gg9rOGf˜0
CHƯƠNG 4
BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung
4.1.1. Giới tính
1+2K$/#PMG#%?
)G*G2-3$#8jk#.2(B’:G:)0
12T_l+2%•T#T+SpG?
$4M##GM;f:*0e#X™5G( -3
?M##GfJ06%aD#B\IB(_
l8!D•$/&6#1Jv&#0
@
4.1.2. Tuổi.
2K"#D$/8,+š@G
,#oG,+$C)GoO“GO0nK#,LBP
g)r)g,%?9@Gg*0CLB4FK#
,a#(>;LBN9)E%f:,0(]G
#LB4,+2G(';R+#4
;#,(\'_&E rk&
;LB4;+š,0
4.2. Lâm sàng
4.2.1. Triệu chứng khởi phát
64B;E  GR+#+/G$7DG
E#-&$C;]Y!E#"0  R+#
<-KG>›/jG#.$#G+IL8!-# 
-Fr'+€2/Y(ABC&0
KEJ+K4B#LBGo)Go*0
4.2.2. Triệu chứng giai đoạn toàn phát.
rKEJh1+#E&B$/8
P+K,$](;LBKEJ0
KEJ;R+#E  GM (EI$/+Z
E/KEJM + E;Tƒ+-T##T‡
‡T0 2KDGKEJ%oOG)*0
6%aB\IB(%a"#hn2e>1YG
KEJLBo@*•e#™5GKEJ%og*•5#TXœGE#
$/8KEJ(E/E#M 
+E;06%aDKEJ48<&)oGO*G
8<&g:G9*G#8-3$(B’:G:)0
r'hK;LB%ofG@*G
6T+(ogGo*0{\IB(hn2e>1Y
K::*•e•q75GKo*G6T+
@9Gf*02KDGK48<&f:G*
8<&9oGo*G#8-3$(B’:G:)0
r($bh;E|(KEJ0(FGl
G2a#$M#>02KD(
$b)G9*G?($b4#8<&(
<&8-3$(B’:G:)0
rS.+K;LB4#E&BoGg*0{\
IB(#T+SpGvT+#+XnGS”pG @:*0
1+2K"#D 4#8<&(
<&8-3$(B’:G:)0
o
r”.&jKhv/Y$_+.&jK(KE
+.&jK;LP+'01+;
IB2-/;P/U'G+_
'BYG#„#+' '($!'/B\
'PL|.U/>B3+-F2
H(+#01+2KD89Gf*+.&j
K0”.&jK48<&@fG*#8
<&9Go*8jk#2(B‘:G:)0
n2e>1Y$%8g)*+.&jK0e•q75G8
9OG9*+.&jK05#TXœG+.&jKf:*0+œ{G6-T+
œ{8g)*+.&jK01?+.&jK42KD
B((CD•E#(2K$
/E'1$#J(S10
ri hDLBgGf*8E G"%
E !01?E 48<&
o9G)*#<&fG)*8jk#(B‘:G:)0
6%aDB\IB(he#X™G”TXœGfr
f*8E •5#TXœE :*•n2e>
1Y*E •e•q75$%gG)*E 0
r”.&+QhDLBgG*0iL.$a#
(+;IB$Y!Z&%/B0
rDLB@G)*H#;|T/e}}+
\$2H#;01;GJ
+DYLB+N.U/|uBLB\'B $2
$J#b'4$/<&'L0
n2e>1YG89*H#;4#E&B01?
H#;48<&'@)G*#8
<&gG@*8jk#.2(B‘:G:)0
rn/J }}}EJhi//J-F'
2a#BCE &-##LB+0D
LBGo*/}}} $20n2e>1YLB)*/}}} 
$20e•q758gG)*/}}}0
rn/e}}+hDLB@G)*$//
e}}+|TH#;\$20
4.2.3. Các biến chứng thường gặp của CMDN
8P$%K!/?H(+#(
E!&KLP%EIRH+Y-(_B;GEL$
B(<&'0
:
rB$%K!?H(
#%$/ -8;2-/GE!&KL0
1T#T+SpG?B#+(Qg;
EJg*(=>*E%*G-##J:*G-# 
9:*(g:*+-06):*H(#]B
KG9:*H( 01T‚+-G( -3G%
B`]€BDBC+$#EJG?B
)GO*G?>JE%G)*%B`]€BDBC 
+(Q)r90n2e>1YG$%B
*0e•q75GB%OG)*0
6%aDGB9G)*GB-(
2K+E/8!DBCEIEP+_$Z#B
 &BKLB`]BK05M#F`
M$/E#(2KBEI1(S10
r1+_'B($Bh1T#65G( -3+_
'8!Nf*E%fO*01T#T+SpG)*E%:*8
$%K+_'B0DLB+_'+;
#Z(@G*(•f$/BB`]`'
01?B-(8!
TW(;#/G+E8D•
Y+;#Z(0?E8E(2
Kn2e>1YG8$%K+_'f*0
r5&#+$%K8!LB-#0DLB
&#+-#%G9*01T#T+Sp( -3
)*E%9:*0#$T+”( -3G&#+:r9g*0
r<&$%K;LB-#0v%K
D-†B/Y^4BJ<&0
4.3. Cận lâm sàng
4.3.1. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não (độ Fisher)
1+3/-;#;\B/E ‚-T+E!E
C+&2+2BUB<B(Y-Fr'0q#
2KD‚-T+E }}G}}}G}e%oG*EL$
‚-T+E }e%?#f)G)*0‚-T+E }e8<&
f)G*#8<&9gG@*(B‘:G:0

6%a"#DB\IB(hp#5{Go:G)*8+
#0#$T+”G8+#
o*05#TXœG?B+#o)*0
4.3.2. Nguyên nhân CMDN
1+2K"#D$ $/UBS1G
%ah(ADBCCDOg*G(ABCC
)G*G(AE rk&9G*G#+W2/OGO*0
1+E8BCi+gG9*GBCi'M#9Go*G
BCi-#Gg*G(_+YYLBi/PgGO*Gi
'-#gG9*Gi'+9Gg*0{\IB(he•q75G
BC&O@Gg*GE rk&oG@*G#+W2/
GO*0l5GBC&f9Gf9*GE rk
&:Gg)*G#+W2/)Go*0e#X™œG(ABC&
@)*G(AE rk&)*G#+W2/:*0
4.4. Co thắt mạch não sau CMDN
4.4.1. TCD trong chẩn đoán co thắt mạch não
1+E/UB&' 8#R8#P2V(
VE<&'-#GY^]8
!/<&'L<&'L205
#Sp"%EIKU(#B &02
K1+VE<&'8E &
3Sp(S1&'0L1BBB
R/&G#G8!&;PJLT
W2Ugzg;0
q#$#J-2/GE &'M#<P+b
E%E &'+GE &'-#Y<0XM#
J-2/CJK#%(KfE%K@"#
$8?<P01.E +$CE &'M#
4J-2/K#>#@Gf“)@G)z/0
e•q758$/<&'(.
E +$CE &'M#o)Gf“)gGz/>#
(J-2/K#K@E%Ko"#$0
n2e>1Y$%<&'+214J-2/
K#KOE%Ko#)zo$/0
1T #T+ SpG vT+#+XnGS”pG< &
PNKfE%K@"#$0

2KD8)oG@*<&+21+E8h<
&' €g9G9*•<&'(N#oG)*•<&'
LOG:*01+8<&8gG@*b'KB0
6<&%g:G*01+8<&+2
-2/G8:$/9G*-2/.E Q>
#• -KE]B&B{}‘:GOk
E rk&(EI›E_&$ZS10
1?<&'DB\IB(h5B i a~'
5#7>::o89:*E%O:*<&'GN)*r
:*H($%K•#T+SpG>::8O:*
<&'0e>1YG<&'gO*0e•q75G
<&'9G9*0ST$#‚pG>:<&O:*0
6%a"#DKE B\IB+VE
<E &'+21(S1+# 6#BB#m:GogG
8jk#.2({‘:G:)0i &"#-2/BBT+R2
-Fo)*GE ELo*G+_3$Yog*G+_3
$/Yo9*0q#2KM##BBB
1(S1+VE<&8KE B\IB#0
4.4.2. Chẩn đoán co thắt mạch trên lâm sàng
+K/- "#<&' -#
EL01+K/-"#<&'\ 
(&'$_<E!CH#;GD`G
20+#+KKEJ>G GYYG(
$b•8!"#<&'0$%
K"#+_'G&#+•8!
/+#+K0%•3#(/-8!8B/$
EI+K<&'#$%K+_
'G&#+L]YB0i8-3B.
IBM#<&'(+_'L&#+0
12+K/-"#$!<&
'-(S1G8E &GE ELG+_3$YG
+_3$/Y#0D+KH#;8
E &GE ELG+_3$YG+_3$/Y#
+K/-01+KH#;8E &
:G9gG+_3$Y:G@fG+_3$/Y:Ggo0
9
n2e>1Y( -3G-2/R2-F2VV
E<&]E &"#+K/-N
:GfgE%:G@•E ELN:GO9E%:G@O•+3$Y
:G9@E%:G))•+_3$/Y:G@gE%:GoO0
4.4.3. Mối liên quan giữa co thắt mạch và các yếu tố nguy cơ gây co
4.4.3.1. Sự khác biệt của hạ Natri clorua máu giữa hai nhóm co thắt
mạch não và không co thắt mạch não
q#2K8<&8?&#+
+##8<&#-3
$8jk#.2(B’:G:)012  8
+Z&#+8!C+&<&L0
4.4.3.2. Sự khác biệt của tràn máu não thất giữa hai nhóm co thắt
mạch não và không co thắt mạch não
D8+'8<&P
8+'-3$#8jk#
.2(B’:G:)0(]42K#C8
.2a#M#<&(+'0
4.4.3.3. Mối liên quan giữa co thắt mạch não và yếu tố nguy cơ
q#2KD8P%.+P-H
2B/YbaE#$%•8$/8P-H
>%B8?<&>BG)@J-(8
8P-H>%B(E ]o)*—G)frgG@˜0
4.4.3.4. Mối liên quan giữa co thắt mạch và mức độ Hunt-Hess
{/Yba $%M#KE 5r5T (<&
'$%h#8.2a#M#KE 5r5T (
<&'0iP•B\IB(j%"#  
+Z<&#488B/E ‚-T+#
#8.2a#M#<&(KE 5r5T 0
4.4.3.5. Mối liên quan giữa co thắt mạch não và phân độ Fisher
{/Yba $%(PB/E ‚-T++2B<B(
Y-Fr'(<&'h8‚-T+E }}}8?<&
'>B)G)J-(8‚-T+E }G(E ]o)*—9G:or
)G:˜08‚-T+E }e8?<&'>B@G:)J-(
8‚-T+E }G(E ]o)*—9Go)r@G:f˜06%aB\IB
g
(]E_"#<&#4M$
/8B/E ‚-T+#‚-T+E }}}GE }e0
4.4.3.6. Mối liên quan giữa co thắt mạch và các yếu tố nguy cơ
{/YbaE#$%(P%.(C+&
<&'%a-#h
88P-H>%BG?<&>B9G@fJ
-(88P-H>%B(E ]o)*—GO
r@Gff˜0iPE8B\IB(j%"#  +Z4M
$/8P-H>%BG<&#0
88BC&'G?<&>B9G9J-(
88BC&'(E ]o)*—Gg9rOGf˜0
8‚-T+E }}}8?<&'>B9G)oJ-
(8‚-T+E }G(E ]o)*—G)rfG:O˜08‚-T+
E }e8?<&'>B)Gf@J-(8‚-T+E
}G(E ]o)*—Gf)r:Gf˜0q#2KD
B/E ‚-T+#C<&'>06%
a"#D•B\IB(P2K+(>0
(]KE ‚-T+M8jk#2IC
+&$Q%.3$<&'0
1T‚#T#( -3GE']Ru%2V.E
Q+2:z/EI<&C8.a#
"#<&+21(C+&/-5r5T D]B
(&8.a#(E ‚-T+(Bm:G::0
q#B/YbaE#$%+2KD#
8.2a#M#<&(%.h1,$/G
EE;G&U+IGD.G&#+G
T#+#G_&E rk&'0
KẾT LUẬN
1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của CMDN
r 1,;LBg)r)g9@Gg*G#)G*GMgOG@*0
r 64BhKEJ+KB,$%o)Go*0
r X#E&BhKEJoOG)*GKofG@*0
r 1+2BUB<B(Y‚-T+E }ePf)G)*0
)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×