Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà Sao giai đoạn sinh trưởng ở Đồng bằng Sông Cửu Long (tóm tắt)

1




 !"#"#
$ "" %
%&'( )"
*$+#
 !+, , /0./1

234 56
7-/08
2

 !"#$

%&'(()
*&'((+,-.
&/01234%$
&/01234*$

&/012345$
34670/819):234:;;<<<<<
6=5>;=8)<<<+<4<?*@%A
BCC23481
3
%9
0.:;$
 DE1#F+(#G+C#9GHI-#;J:
2H4K)0L(M'(#G8##21N/"#
?O01(#BIC6PI"4# ,Q
8I8R64BC=O/8'(##88
N+SHE1#+2=#FBI? +I= B"/?6M
TI2P?"/?+CB#P?='(#6729U=
=BB;?#FE1#;4C0I8U# 8;;V
)0L(MB 1Q926/W:1;8)
X+6/;4CYB#922P?8;T;Z1;BC
?*@%*8R)0L(MG#>A%12#:8
)2V#*A[1:2V#\?
]T09^91;8;4C_*@@`a?
#W:"Z"/%*1:4#83+QBb@@:;T;;Z4#
c?Q*["4+>21%";Z
 ]=">X#^9.dF?*@%%E1#B"/5e@J6H6/
W:0#BT6HHF"f;4K>/8;T?8I6=26=
+BJ*@4+6:>*@12Q\?%e4+B6:2J%e
12Q\?8B*[`J6HB?2g6/W: %12Q\?83+B
1:0G0#6/W:?
 42;T;Z"C>H)0L(MO R+
_a:;4C+83+ KX;Fh2
X#+_248+a:Q6M Ti96=>P:+4-  j
X#248+BC6M TC2
 83+BC:+LI?)P?C?(#H)0L
(M:2+>4-  j)P?6kB)0L
(M88123;"Z;F(# g#>U)P?+
#+8!#>PEU2l >>I
 !"##$%&'!(
)*G
<
0=>?@AB>CBDE
m4-4-  j8"/?#+X#96=2P?H)0L
(M?(##6HnBB;;F6M T=J


)P?6kBH-#;JC;4C?(#
=>?@AB>=?CF
1 (64"/?6M T?2P?X#(#896=="4
;o01#+
4
2 m4-4-  jX#09;T;Z4#40G0#:4Q2+
"6M TC(#
3 m4-"/?#+0940L09;T;Z4#"Z;F(#
#6H
4 m4-"/?#+P?c;0L0G0#"Z;F(##
6H
5 ? h"/?6M TX#"Z;F(##6
H
G.H22I4
pq#"#X#234:;U U21N#8I4-  j
_0#)ir

84;F  j>B#aX#96=;T;ZBIH)
0L6M2'4-  js;F  j>B#X#4;T
;Z+2g;>(#
pq#g,X#2342CV;?BC3 T1N/4
);T;Z6kBH-#;JC(#/13;8/C
,
8.'!<4
34)%%%#8A`0/6=21%5%**21#"/.:234
)HF5#toN#48:I>P*`#t83219 8;J
;4;>P**#t"N/>P8/235[#t"238I-*#t
21#"/%5#t4G0=%#t;T2T[#
CJKDE0
LM$6
0.0I6N;$ "
0.0.0CODPQR@>STEU TQ
'(#_]2]] ']#uv2a92;+,09-./=
'(#B>"#20B)=H&8
w3;oFB#VB>*@282?%x5xC2G
#Fy=H2]8]2# zb=(#G1)(#22#_)
a{28]]_20ha^2]]_W#6#a^##_fa^||]_W# #a
E2]]_SQ#a8&]#2] _W4#a1#+(#GFB#8HI
J>
0.0 VW?XDC>STEU TQ
g>(#"P?>O:P?X+2R8
g83V +C]"/*@EIR#V4#
6=n=4o'(#4BC}*@d5@P82o}>O:
6#Bg:;P#:;H"/*[d*`+'(#4"S8
0S2" !8U4S#E83+g>~21
6="HK"/*e•~21=466/2%
=Ade4g>(#?I2P?"4#N#
5
:24S842s=i96=2P?;o0(#2s=
S1R983I8/i9U)P?Q
X#(#2R816M T(#C2/4NFCR88
WN#GH>;o0O01V"0:21#
8C>B#P?=JV?>6S
0.0.GYCZD[DE?CX>CDEC@>STEU TQ
'(#B"/?Q=8I"1"#"o8I)P?Q
8I8R64"hS#8I)"/?")=?8:/
4)P?"C/U2"6M T'(#B6PI
"4#8401>'(#Qf401i#]"'0
]66   O  01  2  U  01   4  =    "4    #+ 0- ,  
i+;2#666(#22]2266#+/01Vw
e

%
s#3;
W/+#>(#
0 \\N$#$ "
0 0]DCC]DCDEC@AD>^B_U>C[DDB`@EU TQ?aAD?CbE@c@
1.2.1.1 Nghiên cứu về sinh trưởng của gà Sao
'(#GP2283BC#223#
?HI>-X#(#s2=BI?J
B####686_*@@AaGK#L(#2=BC#+4=
#F2:+-"4B&22;68w+]6_%xx%asL(#BC
]1;B#=4=#F"4iO R=96
HX#=+J=3684=2:+-"4'(#2V%*
Fo4b[`•8=b[x•"=2X#H
>PF+X###686_*@@ea"(#I"1=8I&8
ir"=22V`FosKb@•Q8=96HJ=3
I4/G3;>P=6HX#=+C
(#H=#223?hS6gC08I
OC6HFP?)DIJ>(#
X+C2:+-8P-(#BJ8-Jg842#F
# G"4#-(#BIC4=#F"4"B~
21-W}#-# 0€+
1.2.1.2 Nghiên cứu về sinh sản của gà Sao
]6_%x`[aG>P/HX#19~21}6=PB;
X#(#.N/:+19#819:;/H4"C~21}
X#=+Q883+FB01;4;N/2l= +19)
EN+?S2}>UP}8R#8R#WC
:;H67~21H#J
6
i2 _*@%@a">P"/?66/X#(#82#X#V"N/
:+HC=#BC}*%N/\4~21}Pe•HF5bt
b%•HFo[%8/*e•HFPbb.=2X#P09
nA%    A5b~  21  P  B  ;2  bA•%*•~  21H2  b5•%A•8  "=
26=X#H2*[%w ]+]+]_*@%@a";QP(#G"
N/2;]`ee\%@@2j`%*\%@@82
4# 0€[bA\%@@P?22%b[x"‚\%@@
1.2.1.3 Nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng của gà Sao
 ]wv08r";]+_%xx@a2;]8P?2=
P?#6H2**•8%*[iƒir\"wv08r";]+
_%xx%aG#Q1CW4-2;]=8P?2
(##H8#"V'Q1%80="Z
;F#0fF842;]"4#2*`*[*A8**•t
8P?2JP%5`t%5At%5@8%*[iƒ\"Q1*
>#"V84"Z;FB2;]2*A*@%[8%*•t
P?2JP2%*[t%**t%%b8%%5iƒ\".N/X#>P+K#
L;]=8P?2#HH8R12**•&8
%*[iƒ\"irt"#"V2%[•&8%%biƒ\"ir
0 ]DCC]DCDEC@AD>^B_U>C[DDB`@EU TQd?aQDEDJc>
1.2.2.1 Nghiên cứu về sinh trưởng của gà Sao
'(#2:+-n%d%*Fo h2B"/?6H#:
%``@\#J h_%5`@\a8 hS_%5[`5\a~21-W}X#5 h
(#nb[e[bb%@•t~21-R8-gne%%5e%b@•~21
;]-R2*%%%•8-g2*A*`•
+,PR_*@@`a>P"/?Q6H86P6/W:
X#(#4+>:+6#B"/?=-01=H#
@d%*Fo~216=xb@•VQ0-401+I,4=
"4#+0-2+,I"1?g "=20X#2V*F
oG?*e2F686J6t2V5Fo?A[A2F686J62V%@Fo
?AA*@2F686J68H%*Fo"=20X#(#%[*AA
\?:;ebxe2F686J6
1.2.2.2 Nghiên cứu về sinh sản của gà Sao
 '(#66/AAFH h2B~21}8?6:Pe*AA•8
%[%e*N/\4t(# hB~21}e*5*•8%[%%AN/\48(# hS~
21}5x``•8%**`AN/\4P(# hS8 hB~21;"4#
x@55dx5bA•tP(# h2B~21;:;K[5e`•~21H#:H h
S_`@x%•aH h2[%@[•8 h22e5b`•
7
]&RP86_*@@[a(#}e•2V*@bd**%+.=24
2V5`Fo2*%["=8 hS**@"8 h8*A*"8 h2(#
*AF}?6:P hSxxN/\4 h2e%N/\48 h22
e[N/.=2P"}o-A*[8 hSA558 h8
AAA8 h2~21PB;>`x•
1.2.2.3 Nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng của gà Sao
 ]&RP86_*@@`a"N/>P:+"(#H42P#o
"4#84"Z;F?"4#'(#-#@dAF
;]**•?25@@@"#2\"P?t#ed`F;]*@•?2
*b@@d*b[e"#2\"P?#xF-;]%`•?25*@@"#2\"
P?(#""V%*Fo- hSB"=202%A%e%
h2%A*@*A8 h22%`x%%b>=P?\"?"=2JC
hS2*e5" h2*e*"8 h22*5A"~216=nx[[„
x`5•~21;]H-R*%%[•H-g*A5*•ij@A5d%@*•~21-R
8-g #9ne@ede*`e•24## "#+#
CJKDE
N46eN$f
0CXDEC@gh0+iDCCJdDE>STE@jDEkbDlb?mBZno>kpDCD[DEPJqDE?aTQkr@>sC@gB
>CtDCD@?Kuv

w?aQDE?C^>[DDB`@EU
0.0xDE_V?_U?C^>[D?CXDEC@gh
 Q1>A`95="4#$J&
00e@@8(#'eFoCW4-"=24C"8Q
1o6=A`95="4#0=Q8*As#o:icQ
18`2F2O;2
0 CJKDEWCoWDB`@EU_U?CBhyB
Q1b+BA+F>2#Q
85+6#2#!'0L9"Z;F89?g 
6=N4Q1#!:/HnQ1
*2F\+82V`8%[:/>]ns#o:
849;g#8OOf;80/N/#+H19

d*@
@
.V#!
!:/]G4!:/X#HR9s#o:G
5+9I80/N/H19

d*@
@
";Q
0.GCOD?X>CCQoCz>_U?XDClb?mBZ
2.1.3.1 Các chỉ tiêu phân tích:
d=8!P?$&Q83:"_YiaJ_a?2o6=_'ra
"4"## 2+ _w…wa
d=8!:/$i!:/6#"]6:+"H[@
@
*A8
IN#6"Q@e6M TC;QYi'r8w…w_(8
#22%xx`a2J4!:/;QH J
8
&J;4;;Q$
dE3:"W4-];J;4;6:+"H%@@d%@e

# #+
f;T982!;Q]6:+(:+"=2"o]E
A5*[d`[
d?2!P?8!:/;Q0L1=^0
#2]]04g9_&w††[5@@a
dJW4-0L;J;4;.‚]2 #2>4+.‚]2]Wd**@@_{66]#a
d2w…w!P?!:/W4-];J;4;X#
E#86_%xbea&J;4;W4-6#$%d*!"GI8
0F Qe@@2>8%@@2  -2A'f=680F
C4:42‡c;5@;VX=  -~;"
#hBN#::+2"ˆ##6=A%†M## 0LB
`ed%@@

&F8:+2+C6#9=-1GW4-"=
2.4!4N#>H[e@

9H19;h0VZ
=P#!G"44nBQ2!]P6#$
w…w‰_ˆudˆ]a\ˆ6W%@@_.]2]8Š%xbba
1"23
w…w$2"4"## _•a
ˆu$.=2=8_a
ˆ]$.=2=_a
ˆ6$.=2X#!G6:+"_a
2.1.3.2 Tính toán kết quả
dJQ2‹$JQ2s+>%"P?"Z;FQ1Q4
]P6#$
‰_

d
]
Ww…w

\w…w
]
aW%@@@\%@@_#]686*@@`a
1"23
 

$JQ2‹_\"a
 

$2J"Z;F_•a
 
]
$2J:/_•a
 w…w

$2"4"#2"Z;F_•a
 w…w
]
$2"4"#2:/_•a
d'4-?2#oX#"Z;FQ1Q]P6#$
 ir

‰'r

d'r
]
Ww…w

\w…w
]
_(8#22%xx`a
1"23
ir

$?2#oX#"Z;F_.#2\"Yia
'r

$?2o6=X#"Z;F_.#2\"Yia
'r
]
$?2o6=X#:/
w…w

$2"4"#2"Z;F_•Yia
w…w
]
$2"4"#2:/_•Yia
d'4-?2#oB1KJ
9
 ir

‰ird`**WJQ2‹_#]686*@@`a
1"23
 ir

$?2#oB1KJ_"#2\"Yia
 `**$?2X## _"#2\a
0.8CJKDEWCoWn{PX|jP@gB
(=21X#Q167WM2l6J090LJrW]2_*@@ba8
;Q;J6#]+QoN4_']]#2]#i ]2a>;FI
i#0%5*%_*@@@a.N/Q10+40/6=2124-
0•6#6=X#6=0(M T;€;M"]+X#Ji#0%5*%_*@@@a
C6646g"401=">U#401P893+xe•44-
02"4#Blq#=">";≤@@e
CXDEC@gh-+ }o>kpDCE@o?apD[DEPJqDE?aTQkr@_U?tPg?@ABCsT>o>>C~?•@DC
•J€DE>SThx?|jPQR@?C^>[DWCr•@bDd‚DE•ƒDE `DE{BQDE>CQEU TQE@T@kQRD
|@DC?aJdDE
0j@?JqDEDEC@AD>^B
Q1>e2P?)09;T;Z4#0G0#:
4842+Q42;T;Z+B6=2:28;o0)^L
(M4+>216#"]8I;hQ16:+"H19
[@

)I-N#4+I8"Q2c6@e"2:+!;
Q;F4!9I.983Q12(##5edA*
+oB"=2042Q12A5b\
GCJKDEWCoW?CXDEC@gh
2.2.3.1 Bố trí thí nghiệm
Q1>[@(#H#5edA*+oQ1B
"=2)I0=Q!>85@?2)#o:B"#+P;
>01~21=\4Hc?2)2%\%
 Q1"8["Z;FB9"Z;FJ6H_.&(a8e
"Z;FP#e2P?Q1"4#P#09;T;Z4#0G0#4
ƒ#6]:ƒ#6]842+Qic"Z;F>%@(#
0=Q8e?2)#o:8e2F2O;246=J0/X#0=QQ1
0+H0/*5
Bảng 2.334&5&667
Ct|j Y Y Y'' Y Y Y
(=2_a %@ %@ %@ %@ %@ %@
(=\_a * * * * * *
K21=\4 % % % % % %
(=2F2O;2 e e e e e e
(=2)#o: e e e e e e
."0fFQ
1_\a
A5e
±@A%
A55A
±@*@
A5[
±@%`
A5`x
±@@x
AA@x
±@%@
A5xb
±@A%
10
9? g  g  g  g  g  g 
:Œ- w…w w…w w…w w…w w…w w…w
8-93:/!3;<=>4#?:/13;<=>?:/@@3;<=>&A&?
:/+B3;<=>?:/1+B3;<=>C?:/+B)13;<=>D
6?+E+8+E&+F3;;GHF
2.2.3.2 Khẩu phần thí nghiệm
 +>fW+ g"Z;FCW4-4-?2X#P?Q1
];J;4;1n_6#"4a
4"Z;FQ123;0L4#+*@•dA@•"Z;FJ6H
0LP?Q1.4"#2_w…wa2:K-C?2w…w
P?4"Z;F0o6]2]_]2]
•
eAe†E(##2#]6N]ƒ#;#a8
~21%e•
2.2.3.3 Phân tích thành phần hóa học
Q1%
2.2.3.4 Tính kết quả
„}o>kpDCE@o?apD[DEPJqDE?aTQkr@>sC@gB>CtDCD@?K
m4-4-?2#oB1KJ_ir

aX#+>21P?Q
1Q];J;4;6#"4_E22# ]]#2%xxba]P6#$
rE
#
‰rE
6
Ž_rE

drE
6
a\"B$
rE
#
24-ir

X#+>21P?Q1_"#2\"Yiat
rE

8rE
6
2F224-ir

_"#2\"YiaX#"Z;FP#+>21P?
Q18"Z;FJ6Ht"2~21+>21P?Q1"Z;FP#
+>21P?Q1
„}o>kpDC?…Pg?@ABCsT>o>>C~?•@DC•J€DE?aQDElC†BWC‡D
 ~21>B#0C"rr:UJ_zia !W:"J_ura8{
9"Z;FQ]PX##86_*@@ea6#$
YY‰_%d•_…YWw{a\_…{WwYa•aW%@@
B$
YY$~21>B#0C";FX#9:  j.&_•a
…Y$2_w…wa.&"## _\"a
w{$2:  j:/_\"a
…{$2"4w…w"## :/_\"a
wY$2:  j.&_\"a
„}o>kpDC?…Pg?@ABCsT>o>>C~?•@DC•J€DE?aQDE>o>DEBˆADP@gB?C^>[D?CXDEC@gh
~21>B#;F4:  jX#P?Q1Q4]
;J;4;6#"4_E22# ]]#2%xxba]P6#$
rE
#
‰rE
6
Ž_rE

drE
6
a\"B$
rE
#
2~21>B#:  jX#+>21P?Q1_•at
rE

8rE
6
2F22~21>B#:  j_•aX#"Z;FP#+>
21P?Q18"Z;FJ6Ht
11
"2~21+>21P?Q1"Z;FP#+>21P?Q
1
8}{P‰?CjDElA
Q1%
GCXDEC@ghG+iDCCJdDE>ST_@g>?CTˆ?Cb•x?>oDCR?•ƒDE•x?WC=WC†h>o?aTkbD
|@DC?aJdDE>STEU TQE@T@kQRD170G?B‡D?Br@
G.0j@?JqDE?CXDEC@gh
 '(#VAFo0LP?c;B*@•&8*`e@.#2ir\"
"8Q1>8#];h -/38T+R(##
V(#0=Q8Q182VeFo
G 'j?aX?CXDEC@gh
 Q10=Q]CP!>)e1PJP
8e"Z;FQ1c1P2O;20#2F)%eJ8-Q1B
"Z;FJ0/_^d@a?%@@•094A"Z;Fh2B2
;]X#094#+0L2;]X#094#H4P9*e
e@be%@@•icJ8-Q1B`(#B"=2JJ#2A@[•
eb\Bo9%*@(#0=Q8Q1
G.GCBhyB_UWCOD?X>CCsTCz>
P?+W4-0L4"=2P?c2F?
+(46#"=2P?n#nBQP>Tg6gc
+i!P??8P?n#3;%2FcF86:+"H1
92ee
@
I-Z0-;Q4;FB#)$Yizi&w6rr
{8Y{YiW4-0L46:+H%@e
@
%*zi8w6W4-
0L4!Hee@
@
5&W4-0L;J;4;.‚]2 #28rr
W4-0L4 R]+2]]W:1=(W2]_wzw%xx@a
&Q{8Y{g1];J;4;X#E#(]686_%xx%a'Q
18cF6=#Q182V646"
?CW4-?"=2
G.8o>>Ct?@AB?CŠQ•‹@?CXDEC@gh
 ?86=N4Q1?"=216=+CB#P?
4K>;F-4JN#9g10L4A
B"=2 1cJ8-Q1Co"/648!-P8-
RC;Q;F j:X#-(#
G.1}{P‰|jP@gB
Q1%
8CXDEC@gh8+iDCCJdDE>ST•Œ•@T?aQDElC†BWC‡DkbD?[DElCj@PJqDE_UC@gBmBZ
l@DC?b>STEU TQDB`@?C@?
8.0j@?JqDE?CXDEC@gh
12
'(#VnHAFo0LP?c;B*@•&8
*`e@.#2ir\"'"#8Q1>8#];h -/3
8T+R(##V(#0=Q8Q1HeFo
8 'j?aX?CXDEC@gh
 Q10=Q]CP!>)e1PJP
8e"Z;FQ12eP9P?c;/ F$%@@t`@t[@tA@8*@•
"0G0#?g c1P2O;20#2FicJ8-Q1
)%@(#B"=2JJ#_55Ad5e*\aQ1g
1%@Fo6=Q12%e@
8.GCBhyB_UWCOD?X>CCsTCz>
Q15
8.,o>>Ct?@AB?CŠQ•‹@
Q15
8.•}{P‰|jP@gB
Q1%
1CXDEC@gh1+iDCCJdDE>ST_@g>>BDE>~W>oh_c@h`DDJc>S>CBT_U•x?WC=WC†h
>o?aTkbD?[DElCj@PJqDE>STEU TQDB`@?Cp?E@T@kQRD,70G?B‡D?Br@
1.0j@?JqDE?CXDEC@gh
'(#VAFo0LP?c;B*@•&8*`e@.#2ir\"
'"#8Q1>8#];h -/38T+R
(##V(#0=Q8Q1HeFo
1.G'j?aX?CXDEC@gh
 Q10=Q]CP!>)A1PJP
8A"Z;FQ1c1P2O;20#2F)%*J8-Q1icJ
8-Q1B%@(#B"=2JJ#8"=20A@5
•e*\Bo9%*@(#0=Q8Q1^=1PX#Q
18P"Z;F6M TQ10+N#0/*%*
Bảng 2.1231 =>D7;<=>67
EBˆADP@gB?C^>[D 0 - G 8
&T;Z094# d d e e
4 be ‘g  b%* ‘g 
iX# *e ‘g  *5` ‘g 
o9 0// 0// 0// 0//
/I;J,"K&L#M0NOC5"4,67P
1.8CBhyB_UWCOD?X>CCsTCz>
Q15
1.1o>>Ct?@AB?CŠQ•‹@
Q15
1.,}{P‰|jP@gB
Q1%
13
CJKDEG.
YMiN$i"4
G.0iDCCJdDE>STE@jDEEUkbDlb?mBZno>kpDCE@o?apD[DEPJqDE?aTQkr@>sC@gB>CtDC
D@?Kuv

w?aQDE?C^>[D
Bảng 3.1: :QR5I"BS, BS


Ct|j
@jDEEU?CXDEC@gh
JKDE
CJqDE
Q••1// TQ
 vŽ
ir_"#2\"Yia 5@b[A
#
 5%`A`
0
 55Ax*

 %eb\@@@A
JQ2s+_\"Yia %*@A
#
 %Ab`
0
 %b55

 @e[\@@@%
ir

_"#2\"Yia *xbbe
#
 5@[55
0
5*@[b

 %*`\@@@*
ir

_"#2\"a *bAbx
#
*`*b%
0
 *xexe

 %%[\@@@*
ir

_iƒ\"Yia %*A[
#
 %*`*
0
 %5A*

 @@[\@@@5
ir

_iƒ\"a %%e@
#
%%`5
0
 %*5`

@@[\@@@5
813D0&TU0&0V ;
 ;&72WX;#/

M0MYFP
.N/H0/5%:+B6g6#"48I4-irU#4='4-ir
#:H(#_55Ax*"#2\"Yia8:;:HJ&_5@b[A"#2\"Yia
./>218I4-irP?Q1H*=(#800e@@2
Ax%•"B6#"48I4-irU#(#68J&2``b•(#
"48I4-irU#00e@@8J&25e*•
.N/H0/5%:+6g6#"44"C8I2JQ2s+H5=Q
1JQ2s+nP?2#:H=(#_%b55\"Yia8:;
:H=J&_%*@A\"Yia./>218I4-JQ2s+
P?Q1H*=(#800e@@2%b5•"B6#"48I
4-JQ2s+U#(#68J&2A5%•(g6#"48I4-J
Q2s+U#00e@@8J&2**`•2JnP?2=#
U#4=H=(#B2JQ2s+nP?#:I+
PS2J:/X#(#2:;:6g6#"4++>B
C2 (#22983# G6=I"1g>"#"o# 
>6M TP?1N/J=&800e@@
.N/H0/5%:+B6g6#"4Blq#=">_&≤@@ea8I4-?
2#oB1KJX#"Z;FQ1"W4->5="4
#'4-ir

_"#2\"YiaX#P?Q1H(#J&800
14
e@@2F22$5*@[bt*xbbe85@[55'4- ir

#:H(#_5*@[b"#2\"
Yia8:;:HJ&_*xbbe"#2\"Yia./>218I4-ir

P?Q1H*=(#800e@@2AA[•"B6#"48I
4-irU#(#68J&2b%A•(#"48I4-ir

U#00
e@@8J&2*`%•'4-ir8ir

X#(#I#J00e@@8
J&I+:+"/?"#4?2P?X#(#2:
=6g>21#J+>6M TCQ+Co4-ir(#n
4J6H U21GB6kX#4="4
G @o?apD[DEPJqDE?aTQkr@_U?…Pg?@ABCsT>o>>C~?•@DC•J€DE>SThx?|jPQR@?C^>
[DWCr•@bDd‚DE•ƒDE `DE{BQDE>CQEU TQE@T@kQRD|@DC?aJdDE
G 0@o?apv

>SThx?|jPQR@?C^>[DWCr•@bDd‚DE•ƒDE `DE{BQDE>CQEU
TQE@T@kQRD|@DC?aJdDE
@o?apD[DEPJqDE?aTQkr@>sC@gB>CtDCD@?Kuv

w>ST>o>lC†BWC‡D
'4-ir

X#4"Z;FQ1.&(.&.&wi.&^^.&wi8
.&wi JP2 5*%A "#2\"Yi5%`x  "#2\"Yi5%`b  "#2\"Yi  *xA@
"#2\"Yi5A`e"#2\"Yi8*x@`"#2\"Yi83+4-ir

#:H"Z
;F.&wi_5A`e"#2\"Yi#+%A[iƒ\"Yia8:;:H"Z;F.&wi
_*x@`"#2\"Yi#+%**iƒ\"Yia
Bảng 3.33-BS, BS

;<=>67
Ct|j Y Y Y Y'' Y Y
ir
_.#2\"Yia
55e%±*[ 55A[±`Ae 5*bx±e` 5@bx±
A@%
5[*e±A[@A 5@@b±A`x
JQ2s+
_\"Yia
%[b±%e %x%±%%x %%*±%* %[x±
@xb
%b@±%*e %*%±%bA
ir

_.#2\"Yia
5*%A±%A 5%`x±be 5%`b±A` *xA@±
5*%
5A`e±5[5 *x@`±5[x
ir

_iƒ\"
Yia
%5e±@@[ %5A±@5* %55±@* %*5±
@%5
%A[±@%e %**±@%e
ir

_.#2\"
a
*x[5±%5A *x`@±b@A *x[@±AA *b5[±
*xx
5*5e±55b *[b@±55x
ir

_iƒ\"
a
%*A±@@[ %*e±@*x %*A±@* %%e±
@%*
%5e±@%A %%*±@%A
@o?apD[DEPJqDE?aTQkr@>sC@gB>CtDCD@?Kuv

w>ST >o>DEBˆADP@gB ?C^>[D ?CX
DEC@gh
n"N/4-ir

X#"Z;FJ6H8"Z;FQ14-ir

X#4
+>21P?Q1Q480+H0/5A
Bảng 3.4P-BS

D767
KD_p?XDC
'x?WC=WC†h
>o?aT
ohET•Q 'Œ•@T ~hERQ oh?aX>CPˆ
"#2\"Yi
5@%A±5b[ 5%%[±%*@ %b[`±%[@ 5`[%±x@b *A*@±x*5
15
"#2\"
*bb%±5A[ *[`@±%@5 %ex@±%AA 55Ax±b`b *%AA±`%b
iƒ\"Yi
%*[%±%e` %5@±@e@ bA@±@[b %[%[±@5` %@%5±@5x
iƒ\"
%%ex±%Ae %%*±@A5 [[e±@[@ %A@%±@55 `xb±@5A
.N/H0/5A:+B6g098I4-ir

U#4+>21P
?Q1:2'4-ir

X#09;T;Z4#40G0#:84
Q2+2F225@%A5%%[%b[`5`[%8*A*@"#2\"Yi'4-ir

#:H:
_5`[%"#2\"Yia8:;:H0G0#_%b[`"#2\"a'4-ir

X#:HQ
1+:;J"N/0=X#), P_*@%*a">P>
J&_5`[%685xb["#2\"Yia'4-ir

X#09;T;Z4#2
5@%A"#2\"Yi#J]PQX#ƒ#66]_%x`xa2*b*["#2\"Yi'4-
ir

X#425%%["#2\"Yi:;J]PQX#GE?.Q_*@@5a2
55%x"#2\"Yi
G …Pg?@ABCsT>o>>C~?•@DC•J€DE>SThx?|jPQR@?C^>[DWCr•@bDd‚DE•ƒDE
`DE{BQDE>CQEU TQE@T@kQRD|@DC?aJdDE
Bảng 3.5: 1 =>C, K678O0ZBF
C^>[D
CUDCWC‡De•
  vv ‘ |C vuY>TPŽlEw
^9;T;Z4## x%x [eA %*b @%x *%x A`[*
4 `[@ %Ae %`% [ex %@e e@[*
^G0# `xx *xx be5 %[5 5eb e*A@
: `[b x*x @`* @ex @e% A*x5
4Q2+ ``[ %[* %*% `5x %@[ A*Ab
…Pg?@ABCsT?QUDWC‡D>o>>C~?•@DC•J€DE?aQDEhyB?C^>[D?CXDEC@gh
~21>B#8n#;/4;Z:X#92P?#+9:  j8n#
;/4+=83=8;Z:X#92P?B#~21>B#
X#P?W]2+=]=/0/?6:?n"N/~21>
B#0C";F4:  j.&(8"Z;FQ1~21>
B#0C";F4:  j!P?Q1Q8
0+H0/5[
'ZDEG.,.1[7 =>C\67
Ct?@ABe•
C^>[D
'x?WC=
WC†h>o?aT
ohERQ 'Œ•@T ~hERQ oh?aX>CPˆ
 v  v  v  v  v
ziY ex@ %AA [5b %`e 5*[ 5*` x@A *%* [%x *xA
rrY xA@ %Ae `b5 5AA Aex %A5 eAb 5b% e5e A`b
{Y bxx %@@ e`b *`@ *b` %@` %eb 5%[ *%* b%[
urY b@b %[e bb` %`A A[5 5b` xeA %b@ `@A 5*%
16
]BZ31[72CU4?SSZ31[72=?^Z31[72I4?.SZ3
1[72\IC;4P
~21>B#0C";FziX#4+>21P?09;T;Z4#
40G0#:84Q2+2F22ex@•t[5b•t5*[•tx@A•8[%x•~
21>B#zi#:H:_x@A•a8:;:H0G0#_5*[•a
~21>B#0C";FrrX#4+>21P?09;T;Z4#
40G0#:84Q2+2F22xA@•t`b5•tAex•teAb•8e5e•
B~21>B#rrH09;T;Z4#B4-#:_xA@•a8:;:20G
0#_Aex•a
~21>B#;FX#WJ_{aX#4+>21P?09;T;Z4#4
0G0#:84Q2+2F22bxx•te`b•t*b`•t%eb•8*%*•B{
09;T;Z4##:bxx•8:;:24e`b•
~21>B#;FX# !W:"J_uraX#4+>21P?09
;T;Z4#40G0#:84Q2+2F22b@b•tbb`•tA[5•t
xeA•8`@A•ur#::+H:2xeA•8:;:20G0#A[5•
G.GiDCCJdDE>ST_@g>?CTˆ?Cb•x?>oDCR?•ƒDEWC=WC†h>o?aTkbD|@DC?aJdDEEU TQ
E@T@kQRD170G?B‡D?Br@
Bảng 3.8: 1, 0/, 0_, 7D`2 6
7
Ct?@AB
EC@gh?C^>
 v 
'/ '-1 '1/ '•1 '0//
.FQ1
_\a
A%@ A@e A@` A@5 A@A eb@ @x%@
.=Q1
_\a
%5A5
#
%55[
#
%55`
#
%5*@
#0
%*x`
0
b@A @@@`
?._\\+a %[b
#
%[[
#
%[[
#
%[e
#0
%ex
0
@%5 @@%`
Yi?8_\\+a e5x
#
eex
#0
e[`
0
e`e

ex

@e% @@@%
&?8_\\+a xb
#
%@%
#0
%@*
0
%@e

%@[

@@x @@@%
{† 5*5
#
55[
0
5A*
0
5eA

5[x
]
@@* @@@%
&\?._\"a e`*
#
[@e
0
[%[
0
[5b

[[e
]
5xe @@@%
ir\?._iƒ\"a A%x
#
A5[[
0
AAA
0
Aexe

Abx`
]
@*` @@@%
&\ir_\iƒa %5x %5x %5x %5x %5x 7 7
&TV U0&0; ;&72W
X;#/

M0MY
.=2FQ1N#0/5`2JJ#nA@5A%@
46g/H0#F"N/Q1?"=2X#H41P
^@^*e^e@^be#J681P^%@@Blq#=">_&≤
@@ea?"=2:;:H1P^%@@2%ex\\+.N/+
/Q2 09;T;Z4#2;T;Z>"Z;F%@@•;]09;T;Z4
#:2"€J;]094.N/?"=2X#Q1SJ
17
8>PX#J+,’_*@%%a2%[bd%`e\\+#
J68044X#(##_*@@ea2%*5\\+
(g>=&\?"=2"N/:+#JBlq#=">_&≤@@eaH
1P^%@@6841PF>=ir\?"=2? F"
?P9#+09;T;Z4#"Z;F#JH1P^%@@Bl
q#=">_&≤@@ea
n"N/0+H0/5`:+2Yi?8?Blq#=">_&≤
@@ea"?P9#+09;T;Z4#"Z;FBYi?8H
1P^@2e5x\\+^e@2e[`\\+81P^%@@2
ex\\+.N/+BC/Q2 H41P#+;]X#
0940L;]X#09;T;Z4#"Z;FB20€#J"Z
;F%@@•094_^@a2"QQ"/?3P? B?82
P?IJ68"Z;F"#+;]0940L;]09
;T;Z4#
Bảng 3.103:QR5L;5 !R7
Ct?@AB
EC@gh?C^>  v 
'/ '-1 '1/ '•1 '0//
.=26=_a %5e@
#
%5A@
#
%5Ae
#
%5*@
#0
%*xe
0
*bb @@%b
.=2-_a x``
#
x``
#
xxb
#
x[*
#0
x@`
0
55% @@5`
~21-_•a b5* b5b bA% b*x b@% %xx @b[b
.=2-P_a *%5
#0
*@5
0
*5*
#
%x5
0
%x*
0
xA[ @@@A
~21-P_•a *%[ *@e *55 *@% *%% @`% @@e`
.=2-R_a %%`
#
%%%
#0
%%b
#
%%*
#0
%@x
0
5%5 @@A@
~21-R_•a %%` %%* %%b %%e %*% @A[ @bA[
.=2j_a %@@
#
%*
#0
%*b
0
%eb
0
%x@

@b% @@@%
~21j0T %@*
#
%*%
#0
%5b
0
%[5
0
*@x

@@A @@Ae
Y9_a xe `55 x%b %@@ x%` ex5 @A55
Y9_a %*@ %5@ %*5 %%` %*b @`b @b@e
Y#_a %5@ %%x %5e %*b %5` %*A @`*e
.=2#_a *5@ *@5 *A5 **b *%b A*b @[b@
.=2_a x@ %@5 `@@ %@5 `[b @`x @@bx
.=2I_a *@@ %`b *%b *@5 *@b %`` @e[[
Y_a %`e %be %bb %be %bb @[% @b[*
YP_a %eA
#0
%e5
#0
%[@
#
%e@
0
%A[
0
@** @@%@
Y_a [*5 [[b [5@ [A5 [*@ @5* @*%x
YR_a %`e *@% %`e %bb %x@ @e5 @@b%
†9g_a eb@ e%5 [@b e[@ eA5 @5e @*b%
(g_a %%A %%` %%e %%[ %@x @%5 @A5b
&TU0&0V ; ;&72W
X;#/

M0MYP
~21-X#(#"B6g09IU#41P_&“@@ea
L"/nb@%•bA%•.N/+JJ8>PX#(##
18
_*@@eao"/642V%[Fo2b%[•8>PX#:-_*@%@a2n
b@x„b5e•.N/Q1X#V684="4"N/~21
-X#w|#286_*@@ea2bA@•>w3;=2V%AFo

i2
b*[•>PX#J-)86_*@@ba882[[•]>
PX#i3_*@@5aP
~21-PU#41P"B6g"4018IO=">_&“@@ea0
9"/n*@%•*55•.N/+J:;J68044X#&R
P86_*@@[ao"/64(#2V%*FoB~21-P2*[x•8>
PX#:-_*@%@ao"/642V%[Fo2*A`•~21-PX#(#
684="4~21-Pw3;2%b%•>PX#&E?^€
^#_*@@xa8#2%bx•]>PX#F-.z#_%xx`a
Bảng 3.1131 =>C !678O0
4F
Ct?@AB
EC@gh?C^>  v 
'/
'-
1
'1/ '•1 '0//
Yi *`e *ex *b[ *[x *eb @be @%%e
zi x`A x`` x`[ x`b x`` @%e @e%x
& *@A *%* *@[ **e *%A @[* @%xx
rr %xe %`* %bx %xA %b5 @*A @xeA
w6 %e[ %*e %5b %5@ %*% @%e @e%x
2YiX#-(#Q1n*eb•*`e•JJ8-
(#04?/2*[%•>PX#(##_*@@ea8-(#>P
X#:-_*@%@a2*e*•+>"N/+#J68-(#
#_**x•a>PX#(##_*@@ea2YiX#-(#684=
"4283:"X#-w3;2*e`•8-#2n*Ax•
*e[•>PX#F-.z#_%xx`a2;]X#-Q
1JJ68>PX#^]26#v_%x`ea&2*@•8>PX#:
-_*@%@a2n*@*•*%b•+>"N/;QX#V:;J>P
X#&# #_%xx`a2*e•2X#-w3;2n%x`*@e•>
PX#&E?^€^#_*@@xa8-•2*%%•]"N/>PX#+,U
_*@@xa
G.8iDCCJdDE>ST•Œ•@T?aQDElC†BWC‡DkbD?[DE?azDE_UC@gBmBZl@DC?b>STEU TQ
DB`@?Cp?.
19
Bảng 3.1231 =>2_, K678OZBF
EBˆADP@gB
u•w
'Œ•@T E` ~h oh YC`•‡B
kVBDUDC
'x?WC=
WC†h>o
?aT
Yi *ex ``[ `[b `[@ `xe x%x
zi x[A x`[ xxe `x[ xA` b`%
& *xx `@` x*x %Ae A5A [eA
rr %`% A`e @`* %`% %** %*b
{ %[5 *%* @ex [ex eAA @%x
Y{ b%b *`e b5e 5*% %**e %%@
w6 5[ %A@ @e% %@A [`* *%x
ir
_iƒ\"\Yi
a
bA %5b %[* %5@ %@5 %*[
BS3K"L"K6;QR567N, a, P8bcdcFP
Bảng 3.13: )KC;, C,  !
Ct?@ABe
_\\+a
EC@gh?C^>
 v 

0//

’/

,/

8/

-/
^G0#dYi
–
%@[
#
%xx
0
*bx
0
5[*

%x5 @@@%
wdYi ex[
#
Abb
0
5e*

*55

%%`
]
%55 @@@%
oYi ex[
#
e`5
#0
ee%
#0
e%*
#0
A`@
0
*e* @@A`
zi e[b eee e*b Ax@ A[% *A5 @@eb
& %** %*x %5% %5% %5* @[` @`%x
rr 5*@
#
AA`
#0
eAx
0
[*x

b%`

@5b @@@%
{ %55
#
*b`
#0
A@*
0
e@[

[%[

@5* @@@%
Y{ %%*
#
%[[
#0
*@x
0
*AA

*`*

%AA @@@%
ir
_iƒ\\+a
@`*
#
@b5
#0
@[5
0
@e5

@A5

@@5 @@@%
&TU0&000V ; ;&72W
X;#/

M0MY
n"N/H ^/5%5 :+20G0# >T?  F Blq#=">
_&—@@ea"/P9w.&0G0#>T#:_&—@@eaH1
Pw*@_5[*\\+a"2w>T/ F]0=QQ
1_&—@@eao2Yi>T#JHA1PF_w%@@w`@
w@8wA@a681Pw*@2A`@\\+_&—@@ea.N/+B
C/Q2 H1P/`@•w?I0G0#H4J_Yi2
*xx•a>V"C>T20G0#B"=W42 !"N/o
2Yi>T0-/
 &>TB"+? F"/2w.&8
?0G0#g +>6g"401+"Blq#=">_&“@@ea.N/+B
;F#J68>PX#+,#_*@%*a(#B2&>Tn
x%A%%@\\+
20
Bảng 3.14: 1;K0;K, 7D`2 !
Ct?@ABe\\+
EC@gh?C^>
 v 

0//

’/

,/

8/

-/
.JCF 5AA 55b 55A 5A* 5e* %*[ @xb%
.JC= %e5[
#
%Ax*
#0
%A[b
#0
%5`x
#0
%5AA
0
*b@ @@5*
?. %`x
#
%`5
#
%`@
#0
%[[
0
%e`

@5b @@@%
{† 5%e 5%` 5@b 5%@ 5@e @%x @x``
&\?._\"a [A*
#
b@A
0
b5*

bx*

`A*
]
e*A @%AA
ir\?._iƒ\"a A5A
#
A@*
#0
5e5
#0
5%x
0
*bA

%`[ @@@%
&\ir_\iƒa %A`
#
%be
0
*@b

*A`

5@b
]
@5% @@@%
&TU0&00V ; ;&72W
X;#/

M0MY01367P
.N/H^/5%A:+?.X##JBlq#=">_&—@@eaH5
1Pw%@@w`@8w[@_%`@„%`x\\+a8:;:H1
Pw*@_%e`\+a.N/+BC/Q2H1Pw*@
B2Yi8#ir>T:;:883+ !?.:;:
G.1iDCCJdDE>ST|“>BDE>~W>oh_c@h`DDJc>S>CBT_U•x?WC=WC†h>o?aTPAD|“
?[DElCj@PJqDE>STEU TQDB`@?Cp?E@T@kQRD,70G?B‡D?Br@
Bảng 3.1831, 0;K, 7D`2 !67
Ct?@AB
EC@gh?C^> v 
0 - G 8
FQ1_\a A@e A@@ A@[ A@@ e*@ @b*[
=Q1
_\a
%*A`
0
%%b`

%5ee
#
%*ee
0
%*%* @@@%
4_\\+a b5x
0
bx[
#
[e`

be`
0
%5A @@@5
iX#_\\+a *A[
#
*%b
0
*5[
#
%[*

@`b @@@*
^9;T;Z4#
_\\+a
@ @ A` A` d d
Yi_\\+a x`e
#0
%@%5
#
xA*

x[`
0
@x@ @@@5
?_\\+a %e%
0
%5x

%[x
#
%e5
0
@*% @@@%
{† [eA
0
b*x
#
ee[

[5e
0
@@e @@@%
&\?_\"a bbx
0
`@x
#
b`A
#0
b``
#0
[5@ @@A%
&TU0&0V ; ;&72W
X;#/

M0MYP13167P
.=2FQ1N#0/5%`2JJ#nA@@\A@[
\.=22V"VQ1/1H41P?c;
O?g B0o609;T;Z4#Blq#=">_&≤@@ea#:H
1P52%5ee\8:;:1P*2%%b`\.=2H
#1Ph2%8AJJ#_%*A`\68%*ee\a.
N/+:;J68>PX#:-_*@%@a"(##-0o
62T08"Z;FP?c;B"=22V"VQ12%A`ed
21
%e5x\I+/Q BP?c;"Z;FQ1X#
:->2:  j#J?"=2#
?"=2:;:H1P*_%5x\\+a8?"=2#
:H"Z;F5_%[x\\+aD1P%2%e%\\+8A2
%e5\\+?"=2X#Q1:;:H1P*"
?8"Z;F4?g 8X#?g "B0o609;T;Z4
#_&≤@@ea.Z;F%_4ŽX#8~21be$*e_Yiaa?
JJ8"Z;FA_48X#?g B0o609;T;Z
4#a_&“@@ea.N/?X#6#Q1_n%5xd%[x\\+a#
J"N/Q1X#(##_*@@ea2%*5\\+:;J"N/X#
:-_*@%@a">P8IP90o62T0JH(##n[
%AFo_%[xd%bb\\+a
'ZDEG.0”+e =>f,  !67
Ct?@AB
EC@gh?C^> v 
0 - G 8
.6=_a %*ee
0
%%`@

%5[@
#
%*[@
0
AxA @@5
.-_a `x@
0
`eb

xb`
#
x%*
0
*`e @@5
-\.6=_•a b%b b*[ b%x b*A @x@ @`x
.-P_a %x*
0
%x*
0
**%
#
%x[
0
%** @@A
-P\-_•a *%5 **A **b *%e @`` @ex
.-#R_a %*b %%x %5e %*A %*` @*5
-R\-_•a %A% %5x %5` %5[ %A5 @`A
.I_a *55 *55 *A@ *@@ %ee @%*
I #_a %*5 %e* %5[ %A[ %%5 @Ax
&TU0&, V ; ;&72W
X;#/

M0MYP
.N/0+H0/5%x:+"=26=2Vo"/64"=2
--PX#B6g"4#8I=">_&≤@@eaU#0=1P#:2
58:;:2*4"N/~21-~21-P8~21-R84JN#
9JJ#U#41P_&“@@ea
Y4N$;
8.0.Yb?PBVD
%B6g6#"4Blq#=">8I2JQ2s+nP?H4=J
&00e@@8(#BR9oJQ2s+#:H=(#"68
00e@@8J&
*B6g/HX#=?2#oG1KJ.>P
>R92P?4-?2#oG1KJH(##J*•
"6800e@@8A•"68J&
5'4-  j]83:"X#09;T;Z4#40G0#:4
22
Q2+"(#6#$
d ^9;T;Z4#$[eA•&t%*b•rrt@%x•{t*%`[•w6tA`[*.#2'rt5@%A"#2
ir

_%*[%iƒa
d 4$%Ae•&t%`%•rrt[ex•{t%@A•w6te@[*.#2'rt5%%[.#2ir

_%5@
iƒa
d ^G0#$*xx•&tbe5•rrt%[5•{t5eb•w6te*A@.#2'rt%b[`.#2\ir

_bA@iƒa
d :$x*x•&t@`*•rrt@ex•{t@e%•w6tA*x5.#2'rt5`[%.#2ir

_%[%[
iƒa
d 4Q2+$%[*•&t%*%•rrt`5x•{t%@[•w6tA*Ab.#2'rt *A*@.#2ir

_%@%5iƒa
A~21>B#0C";FX#09;T;Z4#40G0#:84Q
2+>(#6H2F22$
d zi$ex@•t[5b•t5*[•tx@A•8[%x•
d rr$xA@•t`b5•tAex•teAb•8e5e•
d {$bxx•te`b•t*b`•t%eb•8*%*•
d ur$b@b•tbb`•tA[5•txeA•8`@A•
e.Z;F#+be•0940L09;T;Z4#?=81N/
"#:"684"Z;F#+@•*e•e@•8%@@•094
[#+`@•P?c;0L0G0#"Z;F(#-#21
N/"#:"684"Z;F#+*@•A@•[@•8%@@•+>H
P9#+A@•P?c;0L0G0#=9?"=2"=2"V
8:2-X#(#=J823#
b '(#?=:8{†:;:H"Z;Fb%*•4*5`•
X#8e•09;T;Z4#"684"Z;F?g 48
X#8"Z;F g#>48X#"0o6
09;T;Z4#
8 •DECp
d ;T>P444-ir

X#4)+>21P?"4>(#
d (M T"N/>P+2J6H U21CW+ g"Z;F(#
-
d BC R"Z;Fbe•#+0940L09;T;Z4#(##
6HH49
d ?BC6M T0G0##+A@d`@•P?c;"Z;F
(#-67/;QP?8#21N/"
d .Z;F48X#8~21b%*$*5`80o6e•09;T;Z4#
_]Yia"Z;F(##-BC"+4?
d ;T>P0o642P?W#"4"Z;F(#-
\–'!2M4
23
1. &:G)8+,E?_*@%*ag#
 "Q;QR5I"K"L27e48BS

F
;Q.#*\*@%**A5d*e%
* &:G)8+,-._*@%*ag#
,7DQ&&'=h=<"Q# !
"YJbi>L.~+9->P"#.#1;
?*@%*FJm:0/1;%`*d%``
5 &:G8+,-._*@%5a˜HX#6M T24#
=_…;]##N##a"Z;F>TP?"/?6/W:
-81N/"X#(#?H;Q.#1?
6=A@4*\*@%5e@dex
A &:G)8+,-._*@%5am4-4
-?2#oX#96=2P?;o0H)0L(M
(#_ #]2]#6a#6H;Q.#
1?6=A@4*\*@%5[@db*
e &:G)8+,-._*@%5a$[7
2&`;QCV !;Q.#
.‹3?6=4`\*@%55edA5
[ &:G)8+,-._*@%5a˜H
X##+0G0#"Z;FP?c;>T j:?
81N/"X#(#-;Q.#.‹3?
6=4%@\*@%5A@dAx
b )):P&:G##"#™]>E?wF
>_*@%5a:jk !,V"%9Pm:
0/
v
Nv *
Nv *"‘v‘"v *
777777777ššš7777777

24
?B•ˆQ—DB?a@?@QDTP_TPBŠQ—WQWBPTa—ŠŠ•@DEaŠ•@ŠD?|@DEaQ˜@DEB@DŠT7—Q˜P@D
ŠlQDEŠP?T
WŠ>@TP@™T?@QD+D@hTPCB|•TD•aˆ
Q•Š+, , /0./1
@||Ša?T?@QDQ—Q>?QaŠEaŠŠ@DEa@>BP?BaŠ

]
*@%A
#6]$*@%@„*@%5
(;]866$%w66&uY
*w66&uY+].Y
#6$22]]uw2]# {]6+]™8]6+
25
rW#]%$
rW#]*$
rW#]5$
] 66]#v220] ]u] ] #]8]6+]]<
#$<<<< #]<<<<+]#*@%A
] 66]##6#8#2#02]0#]6$
0#+u]™8]6+22]]u2]# {]6+]™8]6+
…†zY™…z
0.Š>Š||@?ˆQ—
?C
Š|@|
 ]2]] ']#uv26#8]0]]#6] #+;8]6E]#2#]2+]6;]#22+
]i]"Y]2#v#60] ]#2+]u#]6›]6]]#]#+
0]]u6u#6]2]] ']#uv262 ] ]66#]]#6+0]] 
# #;#6# ;#20]]  6]#]6;#6]6;2+v#6
0]] 0] #6#22d6#2];‚]E]##6# ]];]#20]#6]]+#]#
#  ]6  uu]]  " 6  u  u   ]]u]  #6 ]2]]  ']#uv26  v22  ;2#+  #

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×