Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 - TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ potx

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

IMục tiêu :
- Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .
- Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .
II Các hoạt động dạy và học :
Tg

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ :
- Gọi hs nhắc lại tính chất giao
hoán và kết quả của phép cộng .
2. Hướng dẫn tìm hai số khi biết
tổng và hiệu của hai số đó .
a) Giới thiệu bài toán :
- Gv gọi học sinh đọc bài toán ví
dụ trong SGK

- Gv hỏi : Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán yêu cầu gì ?

- Gv nêu: Vì bài toán cho ta biết

-Hai hs trả lời trả lời
- Hai hs lần lượt đọc trước lớp :
Tổng hai số là 70 . Hiệu của hai
số đó là 10 .Tìm hai số đó ?
-Cho biết tổng 2 số là 70, hiệu
của hai số là 10.
- Yêu cầu tìm hai số đó .

tổng và cho ta biết hiệu của 2 số ,
yêu cầu chúng ta tìm 2 số nên dạng
toán này được gọi là bài toán tìm
hai số khi biết tổng và hiệu của hai
số đó
b) Hướng dẫn vẽ sơ đồ bài toán :
- Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số
lớn lên bảng
- Yêu cầu hs suy nghĩ xem đoạn
thẳng biểu diễn số bé như thế nào
so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn .

- Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số bé
, sau đó yêu cầu hs lên bảng biểu
diễn tổng và hiệu của hai số trên sơ
đồ .
- Hoàn thành sơ đồ :
?
Số lớ
n
70

Số bé
?- Đoạn thẳng biểu diễn số bé
ngắn hơn so với đoạn thẳng
biểu diễn số lớn .

- Hs suy nghĩ và sau đó phát
biểu ý kiến

10
c) Hướng dẫn giải bài toán ( cách
1)
- Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và
suy nghĩ cách tìm hai lần số bé
- Yêu cầu hs phát biểu ý kiến
- Gv dùng phấn màu để gạch chéo
hoặc bìa để che phần hơn của số
lớn so với số bé và nêu vấn đề :
Nếu bớt đi phần hơn của số lớn so
với số bé thì số lớn như thế nào so
với số bé ?
- Gv: Lúc đó trên sơ đồ ta còn lại
hai đoạn thẳng biểu diễn hai số
bằng nhau và mỗi đoạn thẳng là
một lần của số bé, vậy ta còn lại 2
lần của số bé
- Phần lớn hơn của số lớn so với số
bé được gọi là gì ?
- Khi bớt đi phần hơn của số lớn so


- Nếu bớt đi phần hơn thì số lớn
bằng số bé


- Là hiệu của hai số

- Tổng của chúng giảm đi đúng
bằng phần hơn của số lớn so
với số bé .
- Tổng mới là :70 – 10 = 60
- Hai lần số bé là 70 – 10 = 60

- Số bé là : 60 :2 = 30
- Số lớn là:30 + 10 = 40 (hoặc
với số béthì tổng của chúng thay
đổi như thế nào ?
- Tổng mới là bao nhiêu ?
- Tổng mới là hai lần của số bé ,
vậy ta có hai lần số bé là bao
nhiêu?
- Hãy tìm số bé ?
- Hãy tìm số lớn ?

- Yêu cầu hs trình bày bài giải của
bài toán

- Yêu cầu hs đọc lời giải đúng của
bài toán , sau đó nêu cách tìm số bé
- Gv ghi cách tìm số bé lên bảng và
yêu cầu hs ghi nhớ .
c) Hướng dẫn hs giải bài toán (
cách 2 )
- Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và
suy nghĩ cách tìm hai lần số lớn
70 – 30 = 40)
- 1 hs làm bảng, cả lớp làm vào
giấy nháp
- Đọc thầm lời giải và nêu :
Số bé = ( Tổng - Hiệu ) : 2- Hs suy nghĩ , phát biểu ý kiến
+ Nếu thêm vào số bé một phần
đúng bằng phần số lớn hơn số
bé thì số bé sẽ bằng số lớn .
- Gv khẳng định lại cách tìm hai
lần số lớn
+ Gv dùng phấn màu vẽ thêm vào
đoạn thẳng biểu diễn số bé để số bé
bằng số lớn và nêu vấn đề : Nếu
thêm vào số bé một phần đúng
bằng phần số lớn hơn số bé thì số
bé sẽ như thế nào so với số lớn ?
+ Lúc này trên sơ đồ ta có hai đoạn
thẳng biểu diễn 2 số bằng nhau và
mỗi đoạn thẳng là một lần của số
lớn . Vậy ta có hai lần của số lớn .
+ Phần hơn của số lớn so với số bé
chính là gì của 2 số ?
+ Khi thêm vào số bé phần hơn của
số lớn so với số bé thì tổng của
chúng thay đổi như thế nào ?
+ Tổng mới là bao nhiêu ?
+ Tổng mới chính là hai lần của số
lớn .Vậy ta có hai lần số lớn là là
+ Là hiệu của 2 số .

+ Tổng của chúng tăng thêm
đúng bằng phần hơn của số lớn
so với số bé

+ Tổng mới là 70 + 10 = 80
+ Hai lần số lớn là : 70 + 10 =
80

+ Số lớn là : 80 : 2 = 40
+ Số bé là: 40 -10 = 30 ( Hoặc
70 – 40 = 30 )

+ Số lớn = (Tổng+ Hiệu ) : 2
- Một hs đọc đề bài .
bao nhiêu ?
+Hãy tìm số lớn ?
+ Hãy tìm số bé ?
- Gv yêu cầu học hs trình bày bài
giải của bài toán
- Yêu cầu hs đọc lại lời giải đúng ,
sau đó nêu cách tìm số lớn .
- Gv kết luận về các cách tìm hai
số khi biết tổng và hiệu của hai số
đó .
2.3 Luyện tập - thực hành :
Bài 1 : Yêu cầu hs đọc đề bài .
+ Bài toán cho biết gì ?+Bài toán yêu cầu gì ?
+Bài toán thuộc dạng toán gì ? Vì
sao em biết ?

+ Bài toán đã cho tuổi bố cộng
với tuổi con là 58 tuổi . Tuổi bố
hơn tuổi con 38

tuổi
+ Tìm tuổi bố , tuổi con?
+ Bài toán thuộc dạng toán về
tìm hai số khi biết tổng và hiệu
của 2 số đó .Vì bài toán cho
biết tuổi bố cộng với tuổi con ,
chính là cho biết tổng số tuổi
của 2 người . Cho biết tuổi bố
hơn tuổi con 38 tuổi chính là
cho biết hiệu số tuổi của hai bố
con là 38, yêu cầu tìm tuổi của
mỗi người .
- Hai hs lên bảng làm bài , mỗi
em làm một cách , cả lớp làm
vở .
- Hs nêu ý kiến.

- Yêu cầu hs làm bài .

- Yêu cầu hs nhận xét bài làm của
bạn trên bảng
- Gv nhận xét , ghi điểm .
Bài 2:
- Gọi hs đọc đề bài .
+ Bài toán yêu cầu gì ?

+ Bài toán thuộc dạng bài toán gì?

- Yêu cầu hs làm bài .
- Nhận xét cho điểm.
Bài 4 :
- Yêu cầu hs tự nhẩm và nêu 2 số- Hs đọc đề .
-Học sinh nêu ý kiến.

- Tìm hai số khi biết tổng và
hiệu của chúng .
- Hai hs làm bài trên bảng , mỗi
em một cách , cả lớp làm vở.

- Số 8 và số 0
+ Là chính số đó .
+ Là chính số đó

- Là số 123 và số 0
tìm được .
+Một số khi cộng với 0 cho kết quả
gì ?
+ Một số trừ đi 0cho kết quả là gì ?
+ Áp dụng điều này , bạn nào tìm
được 2 số mà tổng của chúng bằng
hiệu của chúng và bằng 123?
3Củng cố dặn dò :
- Yêu cầu hs nêu cách tìm cách tìm
2 số khi biết tổng và hiệu của
chúng
- Tổng kết giờ học . Yêu cầu hs
làm bài tập 3 vào giờ tự học đến


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×