Tải bản đầy đủ

Thông báo Thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN năm 2012 kỳ thi tháng 092012

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TC BÁCH KHOA SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 22/TB-BKSG TP.HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2012
THÔNG BÁO
(V/v Thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN năm 2012 kỳ thi tháng 09/2012)
Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp TCCN năm 2012 kỳ thi tháng 09/2012. Nay
Ban Giám hiệu thông báo đến các lớp học sinh dự thi tốt nghiệp một số nội dung sau:
1. Lịch thi (Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút)
TT Môn thi
Hình
thức thi
Thời gian thi
Ngày thi Giờ thi
1
Lý thuyết tổng hợp ngành
Điều dưỡng
Trắc
nghiệm
150 phút
Ngày
08/09/2012

(Sáng)
08h00-
10h30
Lý thuyết tổng hợp ngành
Dược sĩ trung cấp
Trắc
nghiệm
+Tự luận
150 phút
08h00-
10h30
Lý thuyết tổng hợp ngành
Quản trị mạng máy tính
Trắc
nghiệm
120 phút 08h00-
10h00
Lý thuyết tổng hợp ngành
Kế toán doanh nghiệp
Tự luận
120 phút 08h00-
10h00
Lý thuyết tổng hợp ngành
Hướng dẫn Du lịch
Tự luận
120 phút 08h00-
10h00
2
Chính trị
Trắc
nghiệm
90 phút
Ngày
08/09/2012
(Chiều)
13h30-
15h00
3
Thực hành nghề nghiệp
ngành Điều dưỡng


Thực
hành và
vấn đáp
30 phút/1HS
Ngày
14/09/2012
15/09/2012
16/09/2012
Theo lịch
phân
nhóm
4
Thực
hành
nghề
nghiệp
ngành
Dược sĩ
trung
cấp
Dược liệu
(Bắt buột)
Thực
hành và
vấn đáp
45phút/nhóm
Ngày
14/09/2012
15/09/2012
16/09/2012
Theo lịch
phân
nhóm
Bào chế
(Bốc thăm chọn
môn)
100phút/nhóm
Ngày
15/09/2012
16/09/2012
Hóa dược – Dược
lý (Bốc thăm chọn
môn)
35phút/nhóm
1
5
Thực hành nghề nghiệp
ngành Quản trị mạng máy
tính
Thực
hành
120 phút
Ngày
15/09/2012
(Sáng)
08h00-
10h00
6
Thực hành nghề nghiệp
ngành kế toán doanh nghiệp
Thực
hành
120 phút
Ngày
15/09/2012
Theo lịch
phân
nhóm
7
Thực hành nghề nghiệp
ngành Du lịch
Thuyết
trình và
vấn đáp
30 phút/1HS
Ngày
15/09/2012
Từ 08h00
8
Thi chuẩn đầu ra tin học Trắc
nghiệm
trên máy
tính
60 phút
Ngày
22,23/09/2012
Theo phân
nhóm
danh sách
đăng ký
9
Thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Trắc
nghiệm
trên máy
tính
45 phút
Ngày
22,23/09/2012
Theo phân
nhóm
danh sách
đăng ký
2. Nộp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ chuẩn đầu ra tốt nghiệp TCCN
Học sinh tốt nghiệp TCCN chính qui các ngành phải có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng
Anh) là 1 trong những chứng chỉ sau:
- Chứng chỉ A Quốc gia Tiếng Anh (hoặc B, hoặc C)
- Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tiếng Anh.
- Đã tốt nghiệp một văn bằng từ Trung cấp trở lên mà ngôn ngữ giảng dạy chính là
tiếng Anh.
- Chứng chỉ TOEIC từ 300 điểm trở lên.
- Có chứng chỉ TOEFL- iBT từ 25 điểm trở lên.
- Có chứng chỉ TOEFL- PBT từ 250 điểm trở lên.
- Có chứng chỉ IELTS từ 2.5 trở lên.
Trong đó chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) A,B,C Quốc gia phải do Sở Giáo dục và Đào
tạo TP.HCM cấp, hoặc các tổ chức khác cấp nhưng phải được tổ chức thi tại Hội đồng thi
Trường Ngoại ngữ Tin học Tây Bắc. Các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh A,B,C do các cơ sở
khác cấp phải đăng ký thi kiểm tra lại do Hội đồng thi của nhà trường tổ chức tại trường vào
ngày 22,23/09/2012.
Học sinh tốt nghiệp TCCN chính qui các ngành (trừ ngành Công nghệ thông tin) phải
có chứng chỉ Tin học là 1 trong những chứng chỉ sau:
- Chứng chỉ A Quốc gia Tin học (hoặc B)
- Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Có bằng Kỹ thuật viên tin học.
2
Trong đó chứng chỉ Tin học A,B Quốc gia phải do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cấp,
hoặc các tổ chức khác cấp nhưng phải được tổ chức thi tại Hội đồng thi Trường Ngoại ngữ Tin
học Tây Bắc. Các chứng chỉ tin học do các cơ sở khác cấp, phải đăng ký thi kiểm tra lại do
Hội đồng thi của nhà trường tổ chức tại trường, vào ngày 22,23/09/2012.
Học sinh nộp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nêu trên đến hết ngày 12/09/2012 tại
phòng tuyển sinh(mỗi chứng chỉ nộp 1 bản photo công chứng, mang theo bản gốc để đối
chiếu).
Lệ phí kiểm tra chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ: 40.000 đồng/Môn/1HS/1 lần thi.
3. Công bố danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và danh sách phân nhóm
- Công bố danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ngày: 25/08/2012.
- Công bố danh sách phân nhóm (đối với các môn thi có phân nhóm): 12/09/2012
4. Sinh hoạt quy chế thi, nhận thẻ dự thi
- Lịch sinh hoạt Quy chế thi: Thí sinh tuyệt đối không vắng mặt
NHÓM LỚP THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
GHI CHÚ
TH03A1,2 TH02C1
KT03A1,2 KT02C1
KT03B1,2,3 KT02D1
Thứ 5 (23/08/2012) từ 18h30 Phòng C202
TH03B1 TH02D1
ĐD03A 3,4 Thứ 6 (23/08/2012) từ 08h00 Phòng C104
ĐD03A 1,2,5 Thứ 6 (24/08/2012) từ 08h00 Phòng C103
DS03A1,2 Chủ nhật (26/08/2012) từ 08h00 Phòng C101
Bốc thăm
chọn môn thi
DS03A3,4, Chủ nhật (26/08/2012) từ 08h00 Phòng C102
DS03B1,2,3 Chủ nhật (26/08/2012) từ 08h00 Phòng C101
- Ngày nộp hình thẻ để in thẻ dự thi: chậm nhất là 18/08/2012 (Nộp về cho lớp trưởng).
Đối với học sinh khóa cũ thi lại thì nộp về Phòng ĐT&CTHS.
- Ngày phát thẻ dự thi tốt nghiệp TCCN: 30/08/2012 (Nhận từ Lớp trưởng) Đối với
học sinh khóa cũ thi lại thì nhận tại Phòng ĐT&CTHS.
Ghi chú: Mọi thông tin liên quan về thẻ dự thi, thí sinh liện hệ Phòng ĐT&CTHS (Thầy
Thuấn, Thầy Biên) để được hướng dẫn, giải quyết.
5. Ngày Công bố kế quả thi tốt nghiệp:
- Ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp nghiệp TCCN các môn: 20/09/2012
- Ngày nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 20/09/2012-28/09/2012
- Ngày công bố kết quả chấm phúc khảo: 30/09/2012.
- Ngày công bố quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận tốt ngiệp tạm
thời: 03/10/2012.
- Ngày Lễ phát bằng tốt nghiệp: 17/11/2012 (Dự kiến)
3
Trên đây là thông báo một số nội dung quan trọng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp TCCN
năm 2012 (kỳ thi tháng 09/2012). Đề nghị các đơn vị cá nhân có liên quan và các thí sinh dự thi
tốt nghiệp thực hiện nghiêm túc thông báo này./.
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐ thi TN TCCN(để th/h);
- Dán bảng thông báo (để th/b);
- Các lớp học sinh (để th/h);
- Đăng tin Website;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Châu Văn Dưỡng
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×