Tải bản đầy đủ

Quy chế hoạt động của website trường THPT trần thị tâm

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT TRẦN THỊ TÂM
Số 01/QC-TTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE TRƯỜNG THPT TRẦN THỊ TÂM
(Từ tháng 9/2010 đến tháng 1/2011)
I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG
Website trường THPT Trần Thị Tâm có địa chỉ truy cập là: http://thpt-
tranthitam-quangtri.edu.vn hoạt động theo những nguyên tắc sau: Hệ thống thông
tin (bài viết, hình ảnh, phim video…) được đưa lên trang Web của trường phải đảm
bảo tính chính thống, chính xác, tiện ích, và cập nhật; hướng tới phục vụ đối tượng
chính là giáo viên - học sinh - phụ huynh học sinh trong nhà trường; đồng thời góp
phần quảng bá “thương hiệu” nhà trường rộng rãi ra công chúng.
Các thông tin trước khi đưa lên trang Web của nhà trường phải được sự đồng
ý của Ban biên tập Website.
II. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
1. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH TRONG BAN BIÊN TẬP - QUẢN TRỊ
MẠNG
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC

VỤ
NHIỆM VỤ
1 Võ Văn Nhân Trưởng
ban
Phụ trách chung, duyệt các thông tin
chính trước khi đăng tải lên Web. Viết,
biên tập bài về nhà trường. Cập nhật kế
hoạch công tác hàng tháng, hàng tuần
của nhà trường lên Web.
2 Nguyễn Thanh Tuân Phó
T. ban
trực
Quản trị mạng, phụ trách chính phần
quản lý điểm học sinh; phụ trách việc
đưa tin, bài, hình ảnh, quản lý diễn
đàn…
3 Nguyễn Thị Thùy Anh Phó Quản trị mạng, đưa tin, bài khi cần thiết
T. ban và khi đ/c Tuân đi vắng; phụ trách chính
phần Violet thư viện nhà trường. Biên
tập vi tính các bài viết.
4 Nguyễn Thị Thu Hạnh UV Phụ trách biên tập bài về Chi bộ, Công
đoàn, Nữ công, CBGV.
5 Lê Thị Thái Hòa UV Phụ trách bài viết trang Văn nghệ của
trường.
6 Nguyễn Quang Trãi UV Phụ Trách biên tập bài về hoạt động
Đoàn, học sinh.
Các thành viên Ban biên tập – quản trị mạng hoạt động theo Quyết định số
07/QĐ- 2010 của Hiệu trưởng trường THPT Trần Thị Tâm, đồng thời tham mưu đề
xuất với BGH, Ban biên tập những ý kiến hay để xây dựng trang Web hoạt động
ngày càng tốt hơn.
2. PHÂN CÔNG VIẾT TIN, BÀI, CUNG CẤP TƯ LIỆU CHUYÊN
MÔN
2.1. Đối với các bộ phận, tổ chức đoàn thể (Chuyên môn, các Tổ CM, Đoàn,
Công đoàn,…):
- Viết bài về lịch sử hình thành và phát triển của các tổ, bộ phận qua các thời
kì, cập nhật các thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động của bộ phận mình
phụ trách.
- Xây dựng quy trình hoạt động của tổ, bộ phận theo tháng, học kì, và năm
học nộp về đ/c Phó trưởng ban trực để ban biên tập đưa lên trang Web.
- Phân công và giám sát việc đưa thông tin xây dựng Thư viện điện tử của
nhà trường (phân công giáo viên viết, tải thông tin chuyên môn: Giáo án, trao đổi
chuyên môn, hướng dẫn HS ôn tập, kinh nghiệm dạy tốt học tốt,… lên Website và
Thư viện điện tử của Trường).
- Mỗi bộ môn phân công 1 giáo viên tham gia phần Diễn đàn (Forum) trên
Website, chuyển tải những thông tin bổ ích giúp HS học tốt, trả lời thư HS,…
(Các tổ chức, đoàn thể, bộ phận mỗi Học kì phải được đăng tối thiểu 1 bài)
2.2. Đối với Giáo viên:
- Viết các tin, bài, văn, thơ… về giảng dạy, giáo dục, về thầy trò, về mái
trường,... trong mỗi Học kì mổi GV phải được đăng ít nhất 1 bài.
- Nhập điểm HS trên Website nhà trường sau khi đã được tập huấn.
- Khuyến khích GV tích cực tham gia xây dựng trang Webside của nhà
trường, gửi tư liệu vào Thư viện điện tử của trường.
2.3. Đối với học sinh:
- Mỗi lớp phân công 1 thành viên tham gia diễn đàn (có đăng kí địa chỉ).
- Tích cực viết bài đăng tải hoạt động của Lớp - Chi đoàn, những thông tin
bổ ích cho học tập và xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường…
- Tích cực truy cập Website của nhà trường để cập nhật thông tin.
3. CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG PHỤ TRÁCH WEB, VIẾT BÀI VÀ ĐƯA
TIN
- Trưởng Biên tập, các Phó Trưởng Ban biên tập: 50.000 đồng/tháng.
- Các UV Ban Biên tập: 30 000 đ/ tháng
- Hỗ trợ tiền truy cập mạng cho Thầy Tuân: 40.000 đồng/tháng.
- Hỗ trợ người viết đưa tin, bài và hình ảnh kèm theo: 20.000 đồng/tin ngắn;
30.000 đồng/ bài viết.
Mọi thông tin, bài viết, tư liệu xin gửi về địa chỉ: Máy vi tính Văn phòng, ổ
đĩa D, thư mục “Tu lieu Web”; hoặc Email: vannhanttt@gmail.com.
Hải Lăng, ngày 01 tháng 9 năm 2010
Hiệu trưởng
Phan Hồng Khánh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×