Tải bản đầy đủ

TOÁN CHIA SỐ TỰ NHIÊN CHO SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ SỐ THẬP PHÂN docx

TOÁN
CHIA SỐ TỰ NHIÊN CHO SỐ TỰ NHIÊN MÀ
THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ SỐ THẬP PHÂN

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Hiểu được quy tắc chia một số tự nhiên
cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập
phân.
- Bước đầu thực hiện phép chia những số tự nhiên cụ
thể.
2. Kĩ năng: - Rèn học sinh chia thành thạo.
3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
+ GV: Phấn màu.
+ HS: Vở bài tập.
III. Các hoạt động:
T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
G GIÁO VIÊN SINH
1’
4’1’


30’

15’
1. Khởi động:
2. Bài cũ:
- Học sinh sửa bài nhà .
- Giáo viên nhận xét và cho
điểm.
3. Giới thiệu bài mới:
“Chia số tự nhiên cho số tự
nhiên mà thương tìm được
là số thập phân”.
4. Phát triển các hoạt
động:
 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh củng cố phép
cộng, trừ, nhân số thập
phân.
Phương pháp: Đàm thoại,
thực hành, động não.
- Hát


- Lớp nhận xét.

Hoạt động cá nhân, lớp.

- Tổ chức cho học sinh làm
bài.

 Ví dụ 1
27 : 4 = ? m

- Giáo viên chốt lại.

- Lần lượt học sinh trình
bày.
- Cả lớp nhận xét.
27 : 4 = 6 m dư 3 m

0
20
6,7530
4
27

• Thêm 0 vào bên phải số
dư, đánh dấu phẩy bên phải
số 6,  30 phần 10 m hay
30 dm.
• Chia 30 dm : 4 = 7 dm
 7 phần 10 m. Viết 7 vào
thương, hàng phần 10 dư 2
dm.
• Thêm 0 vào bên phải số
2 được 20 (20 phần trăm
mét hay 20 cm, chia 20 cm
cho 4  5 cm (tức 5 phần


14’
 Ví dụ 2
43 : 52


• Giáo viên chốt lại: Theo
ghi nhớ.

 Hoạt động 2: Hướng
trăm mét). Viết 5 vào
thương hàng phần trăm.
• Thương là 6,75 m
• Thử lại: 6,75  4 = 27 m

- Học sinh thực hiện.
43, 0 52
1 4 0 0, 82
3 6
 • Chuyển 43 thành 43,0
 Đặt tính rồi tính như phép
chia
43, 0 : 52
- Học sinh dựa vào ví dụ,
nêu ghi nhớ .
Hoạt động cá nhân, lớp.

1’
dẫn học sinh bước đầu thực
hiện phép chia những số tự
nhiên cụ thể.
Phương pháp: Thực hành,
động não.
* Bài 1:
- Học sinh làm bảng con.


* Bài 2:
- Giáo viên yêu cầu học
sinh đọc đề.

* Bài 3:
- Giáo viên nhấn mạnh lấy
tử số chia mẫu số.
- Học sinh đọc đề.
- Học sinh làm bài.
- Học sinh sửa bài.
- Học sinh nêu lại cách làm.
- Học sinh đọc đề – Tóm
tắt:
25 bộ quần áo : 70 m
6 bộ quần áo : ? m
- Học sinh làm bài.
- Học sinh sửa bài.
- Học sinh đọc đề 3 – Tóm
tắt:
- Học sinh làm bài và sửa
bài .
- Lớp nhận xét.
 Hoạt động 3: Củng cố.
Phương pháp: Đàm thoại,
thực hành.
5. Tổng kết - dặn dò:
- Chuẩn bị: “Luyện tập”.
- Nhận xét tiết học

- Học sinh nhắc lại quy tắc
chia.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×