Tải bản đầy đủ

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP TUY HÒA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------@@@------
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Thời gian: Từ 10/05 đến 03/07/2010
Họ và tên: Lê Quốc Khánh
Lớp: CĐ Tin 30a, Điện thoại:………………Email: yeumotnguoi2987@yahoo.com
Cơ sở thực tập: Hotel Kaya
Tên cơ quan: Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa
Địa chỉ: 238 Hùng Vương, TP Tuy Hòa
Điện thoại: 057. 381.9999
Người hướng dẫn: Lê Viên Đồng
Điện thoại NR:……………….; Di động: 0989.672014; Email:…………………….
Nơi công tác: Hotel Kaya
Chức vụ: Trưởng phòng kĩ thuật
Giáo viên hướng dẫn: Trương Đình Tú
Điện thoại NR:……………….; Di động:……………..; Email:……………………

Nội dung thực tập: Quản trị mạng và khắc phục các sự cố mạng,…
Loại hình:
Phát triển ứng dụng [ ] Nghiên cứu [ ]
Tìm hiểu Công nghệ [ ] Khác [ x ]
Mục đích yêu cầu:
- Cung cấp các kĩ năng cơ bản về thiết lập và quản trị mạng máy tính cục bộ
- TRình bày, luyện tập các thao tác quản trị trên mạng Windows Server
- Phân tích, khắc phục các sự cố trong mạng nội bộ.
Dự kiến kết quả:
- Áp dụng lý thuyết vào thực tế, tìm hiểu sâu vào thực tế
- Hoàn thành báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu của khoa, trường đề ra.
Nội dung công việc:
- Công việc 1: Khảo sát sơ bộ về môi trường làm việc nơi mình thực tập
- Công việc 2: Tìm hiểu về hệ thống mạng tại nơi thực tập
- Công việc 3: Phân tích và tìm hiểu kĩ cách thiết lập mạng cục bộ
- Công việc 4: Tham gia, phân tích gỡ lỗi trong mạng cục bộ cũng như trong
quá trình nâng cao mạng cục bộ
Lập trình thực hiện:
Tuần 1: Nhận công việc, viết Đề cương, lập kế hoạch, chuẩn bị các yêu cầu
để thực hiện công việc, nộp đề cương thực tập tốt nghiệp
Tuần 2: Làm quen với môi trường làm việc, giờ làm việc, ăn mặc và cách
thức giao tiếp trong công việc…
Tuần 3: Tìm hiểu sơ bộ về hệ thống mạng nơi thực tập, vừa viết báo cáo tốt
nghiệp.
Tuần 4: Tìm hiểu về cách thiết lập hệ thống mạng trong thực tế, vừa viết báo
cáo tốt nghiệp
Tuần 5: Tìm hiểu các lỗi thường gặp trong mạng nội bộ và cách xử lý, vừa
viết báo cáo tốt nghiệp
Tuần 6: Tìm hiểu về chức năng và cách làm việc của người quản trị mạng
trong mạng nội bộ, vừa viết báo cáo tốt nghiệp
Tuần 7: Kiểm tra lại và hoàn thành báo cáo tốt nghiệp
Tuần 8: Nộp báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp
Đề nghị: Không có đề nghị gì.
Ngày nộp đề cương: 05/12/2010
Ngày nộp Báo cáo kết quả thực tập: 07/01/2011
Ngày…...tháng…...năm 2010 Ngày…...tháng…...năm 2010 Ngày…...tháng…...năm 2010
Chữ ký của
CBHD tại đơn vị thực tập
Chữ ký của
Giáo viên hướng dẫn
Chữ ký của
Sinh viên thực tập

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×