Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Đề cương ôn tập Kiến thức chuyên môn chuyên ngành mạng máy tính hệ trung cấp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (66.43 KB, 2 trang )

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bộ môn Mạng và Truyền thông
Đề cương ôn tập Kiến thức chuyên môn
Chuyên ngành Mạng máy tính, hệ Trung cấp
Phần 1. Mạng máy tính
1. Mô hình tham chiếu OSI (Open Systems Interconnection): vai trò và chức năng của
các tầng trong mô hình này.
2. Mô hình tham chiếu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): vai
trò và chức năng của các tầng trong mô hình này.
3. Các loại đường truyền được sử dụng trong mạng máy tính và ưu, nhược điểm của
từng loại.
4. Mối quan hệ giữa các tầng và các loại địa chỉ trong mô hình TCP/IP. Các loại đơn
vị dữ liệu giao thức (Protocol Data Unit - PDU) được sử dụng tại mỗi tầng, ví dụ
minh họa.
5. Các điểm chính trong đặc tả kỹ thuật của các chuẩn IEEE 802.3 10Base-2, IEEE
802.3 10Base-T và IEEE 802.3 1000Base-T; quy tắc 5-4-3.
6. Sơ đồ chân nối cho RJ-45 connector theo chuẩn T568-A và T568-B; vai trò của các
chân khi sử dụng để nối kết mạng LAN theo chuẩn Ethernet với các tốc độ 10, 100
và 1000 Mbps.
7. Cơ chế lọc và chuyển tiếp frame dữ liệu của bridge/switch.
8. Giao thức IP (Internet Protocol): khuôn dạng gói IP (IP packet format), cơ chế
truyền một IP packet từ nguồn đến đích.
9. Địa chỉ IPv4: cấu trúc và các lớp địa chỉ; chia mạng con, private addresses.
10.Các cách chính để cấp địa chỉ IP cho một nút (node) mạng; sự hoạt động của giao
thức DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
11.Giao thức ARP (Address Resolution Protocol): vai trò và cơ chế hoạt động.
12.Giao thức NAT (Network Address Translation): vai trò và cơ chế hoạt động.
13.Định tuyến trên mạng IP: định tuyến tĩnh, động.
14.Phân biệt vai trò, chức năng và các đặc tính cơ bản của hai giao thức TCP và UDP.
1
Phần 2. Quản trị mạng


1. Kiến thức cơ bản về hệ thống Active Directory (AD): chức năng của AD
trong mô hình quản lý mạng của Windows Server.
2. Cấu trúc của AD: OU, Domain, Tree, Forest, Sites; chức năng của các thành
phần trong AD.
3. Các đối tượng trong AD: User, Printer, Contact, Group…; chức năng của
mỗi đối tượng trong AD.
4. Chức năng của máy quản lý miền (Domain Controller), chức năng Schema,
Chức năng của Global Catalog Server.
5. Khái niệm người dùng (User).
6. Khái niệm nhóm: kiểu nhóm (Security group, Distribution Group), phạm vi
nhóm (Global Group, Domain Local Group, Universal Group); phân biệt sự
khác nhau giữa 2 kiểu nhóm và giữa các phạm vi nhóm.
7. Các kiến thức về chính sách nhóm (Group policy).
8. Quản lý quyền truy cập vào tài nguyên (phân quyền truy cập vào tài nguyên
trên người dùng và trên nhóm).
9. Cài đặt, cấu hình và sử dụng một số dịch vụ trong mạng (dịch vụ Web với
IIS, dịch vụ FTP, dịch vụ DHCP)
2

×