Tải bản đầy đủ

Xoá đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pps

Xoá đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng
là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Đất đai
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc
sở Tài nguyên và môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc
sở Tài nguyên và môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và môi trường
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Không quá tám (08) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.


Lệ phí địa
chính
Lệ phí địa chính (Mức thu do Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh quy định)
Nghị định 24/2006/NĐ-
CP của C

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.


Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại tại Văn phòng đăng ký quyền sử
dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và môi trường

2.


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện
xoá đăng ký cho thuê trong hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.

3.


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trao trả
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Xác nhận thanh lý hợp đồng thuê đất trong Hợp đồng thuê đất đã ký kết hoặc
Bản thanh lý hợp đồng thuê đất

2.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số bộ hồ sơ:
01
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định

1.

Sau khi hợp đồng thuê đất hết hiệu lực Nghị định số 181/2004/NĐ-CP n

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×