Tải bản đầy đủ

PHIEU BAO THAY DOI NHAN KHAU pptx

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:

Họ và tên người viết phiếu báo:(*)
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại:
Họ và tên chủ hộ: Sổ hộ khẩu số:
Chổ ở hiện nay:
Điện thoại:
NỘI DUNG THAY ĐỔI:, ngày tháng năm ,
ngày tháng năm
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ NGƯỜI VIẾT PHIẾU
BÁO
(Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Hồ sơ chuyển hộ khẩu

Hồ sơ chuyển hộ khẩu gồm có <o:p></o:p>
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;<o:p></o:p>
- Bản khai nhân khẩu; <o:p></o:p>
- Giấy chuyển hộ khẩu; <o:p></o:p>
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp; <o:p></o:p>
- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa những người trong gia đình.
<o:p></o:p>
Theo quy định tại Điều 23 Luật cư trú thì trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày
thay đổi chỗ ở hợp pháp, công dân có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi trước cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền.
Tuy nhiên theo tôi được biết, chế tài để xử lý trong trường hợp này là rất hạn
chế và ít được áp dụng trong thực tế.<o:p></o:p>
Chúc bạn thành công.<o:p></o:p>
Luật sư Mai Xuân Hương<o:p></o:p>

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×