Tải bản đầy đủ (.doc) (19 trang)

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (227.83 KB, 19 trang )



 !"

 !" #$%&'())*&+%, %
/0 */ 1/22,23
4())56(78'9):;<('='(7)>?3
@'<(A
!#$%&'(
)*+,-.+/01-,234.+/0
56&0+789:;/<=22>4.3
9:?1@8,;/<A?,8,09B/.C
6D&10E=7.+/09 EF1G/<H,I9:
,/1JK:/1L4,/K  C
*+,+IM*C 0,7I?1+*+:1-
?0G.+/0.+@=
&.N1OIK >EP5=/QR::?H
L*-SAT:6 
!?U1VI8//186WCF9:
6C1 F=
/S?1,,>1>/S:NECIL/C:
:83S9L79XW:/.27;/7II
L/?7I*186 !S
701.122K >Y
Z[>G=
 !"
#$%$$&$'()&*$+*,+$'(
 !"
-.&&'&&$&$'()&*,+$'($+$/
 !"
0.123'45678,"


 'B(7C;(D8#E(7'F'())GHFIJ(7D9')5K(7L
;H
  !"
#$%&'( %
""" 928$"
6 !,- C
1IU0\9 .<]^=_]=__^__`0]]a`a]__[=62
.<<18/,C,^b=___=___=___1=7F.cG1dS?e<E?f/:
Rg?h=6 !1-7S,i,K:/?,-
1j9:1-,?K8G?2?c
9+&>/e7Lh=
""#" %$:*8;$/"
k #M!1%!" #$%&l
m3.+/09 1N81V149nE;/ 
34K E=
mCU1N;/1jK -! 1-D*)V-8C
9n9:1Z, 1-?1ZJ/S.oF, 1-K 1j =
mI9:?9n9:C1Z9:E1<7E=
mC:1-*<9S1j9pU;/1jK E=
k (N/O!" #$%&P
m)C<9:.+/09 K 6E
4. / 47E=!<i FEE8C-1>1K
9+8.EEI3/:/ C=
mC<G.*-?8,?,<;/+,n, 
1-?1+*+*q7/?*ZO1L9r C
F? 8*-SK 6=
mC<W 9:71Z9:E1jq
1+*+1N:1-.+/0=f/ C<E9?/GE9=
m!<*+C , 1-?7V-?*+C7J=
""-" ')$/($/"

7E189 K:/K 6,* Zl)
7IF? /s,7I1C?7I>/?
+FF 1J/s?9 ,C/?.+/0/ *
0/9C*S1N.tFF=
C 6Ac7-S,I1-K I-.<
8l/ *,h1d:*j4A?:*j1C?1Co?1C,?1Z
1C F?,h1d7/82:*j9/C?
0:9:,h1dC:*j?/ *2:*jF
9C :?9 jF/,j7E=
""0" <&=>>,&=?
6 !1,1-
]]_`4]__[=
4]__u6*h1>/9 S/,j,W9
 S*/*/S,C/=69S*/*
,C/,-,:;/7I7I=
6r*E7L.+/09 +88/7-,P8/
./= 6 !1V7c6
8=RE,,*-S9+]__J=62
L1+17I2;/,E=
) *+%,& +- . !,    !" 
#$%&'( %"
61V:ECC1FFC
9 7L?c7-;/K I=;/ 1-.+/09
 10/>/7I?69 -2C/;/+
/Z<?/S?,K 10E1LWW W
/Gj:7 K 67Sj7J?1+*+/-.<
L*-S76=
3.+/076 !>,E,39M
7I?F7I1:1-=61V>/
7I8F?C? /s,*E1>/:

ECC1FF=C6v9
r,E
=
/ *+%012345 !"#$
%&'( %
"-"" .@$3?,$A,B5C)3D')"
-K 613UI7/:k34=wW
* ,V1*-A* 762<;/ C34?x
7,P /=3*-K 6* Zl
k )QRS%,Tl!WJ;/+,n 0K 6?2
;/8 61L;/:1jM018,S;/ 1:F1G?;/8,
K 6=w.w1<W*-;/+,n9K 6=
k 7/RU!!J27C 0K 67E,/8
M1-.+/09 ?20/3?0/GK 1jU
,/62]S7c,S=
k ?V%,!WlwNC1<,9:9 /
/L<?13S/>/9 K 1j=!*G?*
/:?*/1j9p?qNw1<18/<C/;/+U
;/1j,/=
k ?V%XYlwNC1<,3?
<EA9 /@*j9L7 ?:*j7E9=
3y/?.?9L7 :1-?9B/?1;/81Iy
900,I91+*+=
k ?V%-*&+%l00.7I
FC=@7 Z.:9:7IF
C=
k ?V% !9:,/S,C/?2:*j?
FF=CC/0/S,C/FF
7I=f/+,n,/W,C/2,S;/ 1:1-9 K
6=

k ?V%,!WZ*+f/+,n8d.=627C1
?/LF.6=)9:C1?*Z
O?/LF.US/>/K CA* ??1-
K 6=
k Q!$%lC7IvF
7I/-1V7N>/?1ZJ:C/9<,
1V=7:IE.y1?.K F7
=
"-"#" E3F$%$GD&B5C$/
 !"
6$+7 >$%$GD&B5C
 !H848I"
"0" J&&'(BKBA')$/
 !#:#LL#L"
&L19;/89:;/+.+/09 K 6
 !;/ ]4]_^_]_^^  *+9:;/+9
 K =
[%J(B')$/
!=)#:#LL#LH9848)I"
f/ .<,C/*+^=^ 061VC<;/+,n
1-9 =
!/. //:z4]_^^.E4]_^_4^^_=][{=^`_

1Z?
34>u?[{|?/S34  =6yS/ //>
8*/0jF?,/- /G18/4=4
]_^_?1-K 6,1-,h1VK:/1U,,/
6?,/r1-9.9J/Sv12
2,/9:7E/:zK 6=4]_^^,//>
r1-9 1V4>^`?^[|.E4]_^_=&8/0.

E4]_^^61V1-C/;/+=
 'B#)\##E(7']#@'^](_'9#)`()_?)H('`#)()
'@'L#E(7'F'())GHFIJ(7D9')5K(7L;H
2.1. 01.:,& !"#$%&
'( %"
#""" $%$GD&'()&$+K&$'()&&,;
 !"
2.1.1.1 'a!M!bQ/&=
3*-9:,-7WC;/ 7M1>/
79:?0,9:F/-7:7I1-?
9+4?.?C,n=69:6
, M,I339:7/?*-Co,n7
61C7/cA9:?*-C/
?,/L3r8A9:o,n=
eA9:GK 62bJlT:7c>
9:l9:8,?9:56&?9:6e5)G?
9: ?9:/S,C/?K;/B=62L9;/I
3*-9:K 6;/ .1Z. /l
c.RS$%$GD&'()&$/$
!H,;5;$-I"
 #W!0#$%&=
k S1-9:l1*h1>/r_^_^1:`^^]4,j=
k &j8ClRC 1Z=
k 6F6:1-9: CRC * 9}Uf/:
1j.<^~a]__{af&k6]_a_`a]__{K -7c-G=61V
1 F]{/@9:RC 1-6G* =
k eZ9l6.oF9S9 
J/S1LZ9?1,Ug,SF?2C
<II?/0?Z9Ur,9+
+Z937S.9:=

k eG/:l6G/:wwU90/7r=
k eG90/ 56&l6F90/ 
56&U1J•=
k I39: CFlUI39n/?M
CF9:.18/433r<1L+9:;/+\
:UC<.7I.=
#""#" $%$87'()&"
 'a!M!0!b Rd
6431d1L1-, M,3r.oF
79:=P/*L/3r9:, 1-8,?Z9?8?
.+<1j?===6FU6:1-9: CRC * 
9}UUf/:1j.<^~a]__{af&k6]_a_`a]__{K -7c-
G=
7 HU-/>9:3r6.oF
H* Z+C<3r*h*/-C<3rEP=
RC3,//L3r,/L3rr?
1j,SA9:?A9:C.9:?;/7I
1Gr9/1>/S,,3r€:3r•1:9//<
H,/L3r,/7W=
RC.oF3r7S,HE6?7I,
3r,//L3r2C<9•1j.,S9:W A
* 76=21C-1+?M‚,,n
qLC.dƒ79:=RC,.oF3rK
6/KU1NEP\* 1>/K :1-9: 
CC=
S127I A9:K 6I
8/9C,//L3rAPECG.+/0
G7IA*j=
 'a!M!YO%NU%,
C<T9:6FUC<TCU;/:

1j.<^~a]__{a6K -7cG=z.oF9S9 
J/SS69.oFT{^^=6T1>/G6
 .oFIc6 .CF=R. /1,-.<
9+6.oF1LCF9:K  ClT^^^„
T^^]„T^`^€:r7I•„T^``„T^`……„T^`{„T^[^€:
r7I•„T^[]„T^~]„T^~`„T^~[„T]^^=^„T]^^]„T]^[„
T][^„T``^€:r1j//0•„T```^„T`^^„T``…„T
``~lT``{„[^^?[]^?~^^?{]^?{]]?{]`?{]b?{[]?b^^?…^^?u^^=
RCFC<T9:K 6HE:1-9:
C=C<T9:6.oFHE1d1L1-.+
/09 ?S/>/;/+,n7I1-S9:/CC.
9:?9L7 1<:/=
e 'a!M!NU%a
3FC<.9::1Lo,nr
3r9:qFFC,*G;/+7jv
FFC9L7 ?9L.=
61 FI39:l9n/
?433r1V9L7 1H,43.?
7E:CF..9n/?. /1243.<,C/1V
7S.9n/1L56U9+9:H=6
2c.?†9::S1ZJEC.9n/?C
F.1.?†9::,S;/ =
6/<?/<;/n?/<4?-.<,C/7S56?,+1<.<
.=5 /91V9L7 1<:/9E1N.<,C/7S.6*+
:€1,r.?†9::•1H1L,
G=7IUI39n/1CU.1Z. /l
c.RS=>K'()&M)>%$6'C$H848;I"
 'a!M!NU%[#'#
6FC<GU6:1-9: C
RC * 9}Uf/:1j.<^~a]__{af&k6]_a_`a]__{K

-7c-G=Tp,*,*4*W S1-=
o*K 6,6f/ /:?6;/ <TS?eA149n9
 /-5cT:&>/=
9:,9:;/+K 9:* Z*l
- +1<9: P/.<_^kz
- +9:;/+1-9   P/.<_]kz
- ,//L8C P/.<_`kz
- /:*G P/.<_uDz
- ,//L8C6,U7:=
2.2. 01 <.:
#"#"" ND,6$8O3?($&$,+$'("
C 6 !1VK1-7
G9:6P 2*-7S*C:C
,*-9:G=RCGK:/ 9C?I
Ij7J1L1 7 E9 =J1L:G
9:,/<4US/>/K ;/+,n6=
#"#"#" D$&$$PQ,+$'(
 !"
6CGyS/l
- eGIIC /4 .E47E=
-
eGIIC,/4 .E47E=
- 6yS/8C/;/+G9 l

‡
‡
61V.oF..1LGyS/7S?..
4 E47E=f/ G01C9 
K 4 .E47E4 +r122*C9hF
1 7 1W9 E= 

#"#"-" +)&,+$DK7$PQ,B&8BKR;7
')=QK758$/$&$G&)$&)'()&"
 2L *+. /1LGC/;/+.oF<9 K
6=
[%NB,+$8BKR;7')$/
 !=)#:#LL#LH84=I"
6SlrW.<,C/Gc*+]=^ 0lC/;/+.oF<
9 K 4]_^^.E4]_^_+=6FLl
- R<9 =
C.< /7SRTz4]_^_,]?~`1Z?3,3^1ZRTz*X7 7
]?~`1Z /„. 4]_^^?^1ZRTz*X7 y/1]?_u1Z /=
w+E<1-_?[[1Z3Es,C+^b?`u|=/S,<1-4
RTz]_^^.E]_^_,E<1-4K  /=
C.<FFK G
9 
3 //>C7
9p
C.<,/K G
5+/09 
3,/C79p
7
9p
GC79p
GC79p
C.<,/7SRTz4]_^_,_?_`?3,^1ZRTz*X7 /1
_?_`1Z,/„4]_^^,_?_]~=.E4]_^_I4]_^^9+
4.,J+_?__~1Z3s,C+^{?{b|=
- R<,/1-=
C.< /7SR!&4]_^_,`?^[1Z?3,3^1ZR!&*X7 7
`?^[1Z /„. 4]_^^l^1ZR!&y/1]?~`1Z /=w+

E<1-_?{^1Z3Es,C+^u?[]|=/S,<1-4R!&
]_^^.E]_^_,E<1-4K  /=
C.<,/7SR!&4]_^_,_?_`…3,^1ZR!&*X7 /1
_?_`…1Z,/„4]_^^,_?_`=.E4]_^_I4]_^^9+
4.,J+_?__…1Z3s,C+]^?_~|=
- R<<1j=
C.< /7S<R6&4]_^_,^`?_^1Z?3,3^1ZR6&*X7
7 ^`?_^1Z /„. 4]_^^l^1ZR6&*X7 y/1^^?ub1Z
 /=w+E<1-^?_[1Z3Es,C+b?uu|=/S,
<1-4R6&]_^^.E]_^_,E<1-4K  /=
C.<,/7SR6&4]_^_,_?^~…3,^1ZR6&*X7 /1
_?^~…1Z,/„4]_^^,_?^[[=.E4]_^_I4]_^^9+
4.,J+_?_^[1Z3s,C+…?…{|=
C/;/+.oF<9 K 6, <
)/ 01<
#"-"" &$'()$)&$+"
6 !1V2.;/ E
9:2 G=61-GK 618/19:
7E;/ C,9:G1>/4=!V167
7q29:G<I CE2L1 7 ;/:1j
GGq1EFS/K  C=69:6
1 7 l9:/?9:/0,h1d.o W *+7I?9:;/+
,n?9:G8<9 ?< ?/-.?
1<G===
#"-"#" &$3D7"
z1-7,i,hS6>-,<70,E1L
2L/7I1Z?1V9n9:=6/1-<7016
N7M=.<<18/,C1  122:]^?b…|
/Z<I< :s7M 18/P1:9+4K8
G0=62/1-<r/Zl ? 

3+27C8.oF<1+*.oF<2
C/;/+=
#"-"-" &$B5CKR;7TKB"
RC;/+,n.oF<2 7A70;/ 7MCW/70+
M1-.+/0K 6=f/ *+]=^ 0RTz;/K 6
4]_^^,{b=[u`=^~_=`…{1Z.E4]_^_, l^{=……`=u[_=_u[1Z=
70/RTzIR!&:s7M,E?/Z<K:/1>/
/S,C/1>/?FFFFFC:
,h7I=74]_^^v1VN7M1>/.+<
1j?+CCS8/?7I,h=
I/C/;/+.oF<I9 =
#"-"0" &$B5C)*$,+*5U6,,75U6"
-;/+,nG76.ƒ <9S9:?*
 /?*.8,?===*-9:?;/+7j
<9S/0?1ZJ9:EW:/<9;/ 1L:
,??G19+GK 6?..9:;/+
,K 9pE9p7EK 6IE6H?,i
.+/0?..E/@K =
5 /91j19:;/+1-9 6<,
/Us,C<2K S=4]_^^,/. //: 
<K 6,l^=]b~=~]…=`bu1Z?r9+,/67+3
1„7G,;/Bl;/B1>/7L?;/BAG?;/B
9UcN,=
#"-"V" W&$31$&$$PQD,K&$B5C$U"
6-/:C1>1Ki FK  C
1<EEl-/:ww?/:/ C?/:*?
,G?,CG9=
[%>>$8X;372K&$2$$/
=)#:#LL#L"H848>I"
r*+]=] 0/:ww4]_^^ ]_^_,4]_^^ 

/;/+,n4 =/:/4]_^^.E4]_^_v
4=I/6,/,/1>1Ki F/:1<E
.E=
II;/+,n1670;/ =61j:1@
 :1-/Zo,n=&<EW9+921A09+4
 21KZ.?43/L 81Lo,n=+7+J
*?J/0??jF1:Ur1<
+7+=7:r1<+7+?9+++.<83
7EJ*?J/0 1.+@??jF=
e ]()7])]C]'#E(7']#@'^](_?)H('`#)()
'@D9'9#)`()#f;#E(7'F'())GHFIJ(7D9')5K(7L
;H
/ .2?.:, !"
#$%&'( %"
-""" Y3?"
-9:K 6 !139 M?M‚?Q9L
7 ?Co,n9: 9jJN,V161 7 y
1.. 1<E1-K 6=
-9:13HE/SK xS=
SA9:27I1-??21138C=wW 
>2.?CFL,n2>1U,S/;/+ 
;/+,n=7;/7I33r?9:1+*+1N/S
h8*L/P/?,//L?9n/C1ZJv/K:1-9L7 ?
.?*+;/+,/7W/s3r=
639:GGK 61
C1<9 M,n=6GG.+/01G
7SUr7I?F7I?r?1Z9n9:=
f/7I9+G8*+1V/U:1-;/1jK -
G=
61VF9:79:=z121Vx770

8/;/+,n3r.,S*=RECF9:
39:,-:/o,n9:q3r?1j9+
7ZE=
-""#" $("
SW/1L9:K 6AZW
:l7I A9:K 6I8/9C
,//L3rAPECK 9:*j7Q?:/
G=
61L1-PEI7/K J, 1-
91Z18/W 1-HM2H*?H.<46
J2, ?J2,0?7 ,n*07J, 
1-=7 CvQPEC*0GG8C/;/+
.+/09 K r1-,60/Z/+,
/?9:;/+1-9 K 6.ƒ91+*+G7/=
z1d1LK 1-J/S 1x,C+
1U7ISC;/+,n, 1-c1y 7S1-7c=
RC7Q9UcCG?r1.ƒP1:WS/7C
G,0,E1-.oF8/, 1-/S=RI>
+;/7CG.dƒ/Z=
 5<,, 1-K 6,,E7S]__J?7122+1-v, 
1-:c,U?27J1/-8.E?G
,Co 6 2*Cv1L
7J=z6>2W*C;/+,n8,dƒ
c1-.+/0=
/) .2? <.:
 !"#$%&'( %
-"#"" Y3?=
6GK 61A9:GC9
2*-G7S?18/1VN6:9C1-9+
G=&-vSC/:?41-?h*h9jJW/L*:

9:=1-G1V11Q*:9:;/+K ;/7I.+
/09:9 ?<+c/ZS42L9 
1Lr122W*Cq9r C/;/+K 1-
.+/09 K 6=
-"#"#" $(=
SW/1L7G9:6AZ
-.<:. /l
6GA,††?9: 7g7?C1>/.c0?
J v1-v.  =6;/+,n
.oF9:;/+G-FW/C/1-K 6=R
>/:GA9:G,?6 2-* 
G7S;/1j8;/8?7C=
6/<9p62G-.<yS/;/ 7MG? /?
,/?GC/;/+.oF<9 K 6
 1N7M=7912C.oF<K 6 .C/
;/+?<1-4K GA <1-4K  /=60/<9
 K 6I ,n?R6&:s7MX7RTz€ˆ
]_|•?/0r1d1L1-.+/09 K 6?r 
1-7,i0r 1-7,i?712
 /7,i:s7M,E?s7MR6&,0=
/Z<:FK K 6,E?31-1>/9++/
 P1:<*j31M?/Z92?9+4;/ A<=
C/;/+.oF<K 6  S6>N7M
7M7CGC/;/+.oF<9 r12.ƒy7
1WZ7;/7I;/+,n.oF<9 K 6
1 7 1W*C9hF?N6 1C/;/+.o
F<9 7J E=
// .2?< !"
#$%&'( %"
-"-"" Y3?"

6GK 61VC1FS/*+l
- eGG1>1K?9 1W/C/
1>/WJ.oFG=
- eGG1V/01,V1?N* 
,V1119+4GhhK 1Z8?7 =
- 6G1V/011>1K8/Z<K.c
W/?9+?9:;/+K ;/7I.+/0=
k6;/+,n?;/+,n /?G?,/13
9 M?,nHE1d1L1-S/>/;/+,nK 6=
-"-"#" $(=
R<,18/9CS;/:9L:/11<E*09p- 
C1L/7I7L=/Z<K 6K:/1/
1-r/Zh=61VN7MEG?-
9 2C/;/+6 N7ME;/+,n.oF
<P1:C/;/+.oF<K 6  =
70//Z<I/Z<  P1:9+4K
G0=R<K.cW/:s7MX7912/Z< :s
7M,E=6, 2.:9C/ZG9 P1:
 /K 611I ,/,0=C/./0.oF
< C/;/+.oF<9 ? 09+4.,JK 1Z
<+=6>N7M7C;/+,n<q 
9+4.oF<K 6=
&‰Š‹w&Œ•$TŽ•!(•‘w$’e=
f/ S3/,n,/9+.:6
 !?U18/0`E18. /l
#@+?1Al,+$8BKR;7')$/
 !"/-M>lG9:=
!nM18lRC.oF<9 K 6 .C/
;/+=&,018Eh,E6C d+=7EII12
U0>2WGFL8<9 6q1

7 W+:N6.oF<C/;/+=
#@+?1l)8'()&5$&$')B=+$M)
5 !"/-M>9:
G=
!nM18lRC8,cA8/Z*0
=d9,1-7,iC 
,?* ,?, MI37+,,n1L. 8,r
,9+/1LJ, 1-1+*+/>/0>?1ZJ
,8,7c1-,N1@J, 1-,C<?2
>7CEC.,-C,>:=
)-g%R,Mb l$&$B,&,$)8BKR;7$/
 !"/-M>lG C=
!nM18l1VGc7S.oF<K 6
 1N7MC/;/+.oF<K 6  SC
S3/1L1 7 +q C/;/+.oF<,70>
:=
T“!(•
9:,-*-0/;/ 7MK C<F
;/+,n9:G?2 7AG7C;/+,n?18/?9L.
1-9:?,-,ih,8E1-9:?G?1+
C-C<32G;/:1j9:=RI?9:
2 7A1d*C;/ 7M9yE1-GE?
v>:EG C=
f/ ;/7I:6 
!;/7IM7J?U0l,n/:+11E?
+*:F,W,n/:1VM?9:E;/7I9+.
:,:.3;/ 7M=&G,J UF?oCW
9:31VMq*./?7 /Z9:3A:/Fy;/ :
E21=
RE.N1OCIK  ,V1vLAT:

G.EPIK >5=/QR::?U1V
**K I=7I1-,n,/A
8/:A:/9CQS*:979X
W:/.2=”9G>+1.
122n9:1L181C=
”7+Y

Xem Thêm

×