Tải bản đầy đủ

999 câu hỏi lý thuyết Hóa Học vô cơ THPT ( có đáp án chi tiết )
 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

1


 Trong một vài năm gần đây, đề thi hóa học có phần khó hơn các năm trước-đặc biệt khó ở các câu lý thuyết.
Đối với các câu hỏi lý thuyết thì ngoài việc nắm vững kiến thức về tính chất, hiện tượng, phương trình…Các em
cần “ tỉnh táo” đọc thật kỹ và phân tích câu hỏi, điều này sẽ giúp các em loại bỏ những đáp án gây nhiễu và phá
bẫy gài trong từng câu hỏi.

 Nhằm hướng kỳ thi tuyển sinh ĐH- CĐ 2014, Tài liệu tổng hợp lý thuyết hóa vô cơ giúp các em bước đầu làm
quen và dần trở thành phản xạ với các dạng câu hỏi lý thuyết vô cơ dạng đếm, chọn đúng-sai…
Tài liệu được biên soạn, tổng hợp từ các diễn đàn học tập, các đề thi thử của các trường THPT trên cả nước. Hi
vọng với bộ tài liệu này sẽ giúp các em tự tin hơn trước kỳ thi ĐH-CĐ đang tới gần.

Xin dành tặng bộ tài liệu này đến các đồng nghiệp, các thầy cô cùng các em học sinh.
Kính chúc các thầy cô sức khỏe, công tác tốt và luôn tâm huyết với nghề.
Chúc các em học sinh có một mùa thi thành công!


Vi Nhân Nan


Câu 1. Tin hành các thí nghim sau:

2
O
3
 
4
;
2) Cho dung 
2
SO
4

2
S
2
O
3
;
3) Cho ioxit vào Cl;
 
3
  ;
;

2
SO
4
;
 
3
;

2
;
   là:


A. 6. B. 5. C. 7. D. 8.
Câu 2.  phn ng sau : X + H
2
SO
4
c, nóng) Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O
S cht X có th thc hin phn ng trên là:
A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.
Câu 3. Cho các phát biu sau:
(1) SO
2
là mt trong nhng nguyên nhân chính gây ra m axit.
(2) S ng máy photocopy khônng cách có thây hi cho  thdo máy khi hot ng to ra O
3.

(3) SO
3
tan vô hn trong axit sunfuric.
(4) Phân tSO
2
không phân c.
(5) KMnO
4
và KClO
3
c dùniu choxi vì có tính oxi hóa mnh.
(6) SiO
2
tan  trong kim nóng chy và y c CO
2
ra khi mui.
(7) Ging  Cacbon, Silic có các s oxi hoá c tng 0, +2, +4, -4.
(8) Cát là SiO
2
có ch nhiu tp cht.
S phát biu ng là :
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 4. Cho 4 l hóa cht b mng 4 dung dch trong sut, không màu cha mt trong các hóa cht
riêng bit: NaOH, H
2
SO
4
 nhn bit tng cht có trong tng l dung dch cn ít nht s
hóa cht là:
A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 5. Tin hành các thí nghim sau:
1) Sc khí F
2
vào dung dch NaOH nóng.  ch Ba(HCO
3
)
2
.
 c vào dung dch KMnO
4
 4) Nhit phân mui KNO
3
vi H<100%.
5) Hòa tan PCl
3
trong dung d 6) Thêm 2a mol LiOH vào a mol H
3
PO
4
.
S thí nghim sau phn ng cho 2 loi mui khác nhau là:
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

2


Câu 6.

Cho mt mu qung si b các tp cht không cha st) vào dung dch HNO
3
c nóng,
thy thoát ra khí NO
2
(duy nht). Cho dung dch BaCl
2
vào dung dch sau phn ng không thy có kt ta.
Quc loi:
A. Pirit. B.  C. Hematit. D. Manhetit.
Câu 7. Hn hp gc dung dch A, nh tip dung dch
cha d mol HCl vào dung dch A to ra c mol kt ta. Giá tr ln nht ca d là
A. d = a + 3b  c B. d = a + 3b  3c C. d = 3a + 3b  c D. d = 2a + 3b c
Câu 8.

Nguyên t R thuc chu kì 2, nhóm VIIA ca bng HTTH các nguyên t hóa hc. Công thc oxit cao nht
ca R là:
A. R
2
O B. R
2
O
3
C. R
2
O
5
D. R
2
O
7

Câu 9. Có các phn ng hóa hc:
(1) CaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O  Ca(HCO
3
)
2
(2) CaCO
3
+ 2HCl  CaCl
2
+ CO
2
 + H
2
O
(3) Ca(OH)
2
+ CO
2
 CaCO
3
 + H
2
O (4) Ca(HCO
3
)
2
 CaCO
3
 + CO
2
+ H
2
O
Phn ng gây ra s xâm thc cvà s to thành thng
lt là:
A. (1) và (3). B. (1) và (4). C. (2) và (3). D. (2) và (4).
Câu 10. 
3
, CuCl
2,
Fe(NO
3
)
2
 
A. 7. B. 9 C. 6 D. 8.
Câu 11.

Cho các phn ng sau :
(1) H
2
S + O
2
(2) Dung dch FeCl
2
+ dung dch AgNO
3

(3) CaOCl
2
+ HCl c (4) Al

+ dung dch NaOH
(5) F
2
+ H
2
O (6) Na
2
S
2
O
3
+ dung dch H
2
SO
4

(7) SiO
2
+ Mg (8) CH
3
OH + CuO
0
t


S phn ng có th tt là:
A. 5 B. 7 C. 8 D. 6
Câu 12. 
(1) CaOCl
2
là mui kép.
(2) Liên kt kim loi là liên kc hình thành gia các nguyên t và ion kim loi trong mng tinh th
do s tham gia ca các electron t do.
(3) Chc gi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
 yu nht.

(6) Kim loi có nhi nóng chy cao nht là crom (Cr).
(7) CO
2
là phân t phân cc.
(8) Axit axetic phn ng vi dung dch NaOH, ly dung dch mui va to ra cho tác dng vi khí CO
2

li
thu c axit axetic.

A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 13. Dãy các mui amoni nào khi b nhit phân to thành khí NH
3
?
A. NH
4
Cl, NH
4
HCO
3
, (NH
4
)
2
CO
3
. B. NH
4
Cl, NH
4
NO
3
, NH
4
HCO
3
.
C. NH
4
Cl, NH
4
NO
3
, NH
4
NO
2
. D. NH
4
NO
3
, NH
4
HCO
3
, (NH
4
)
2
CO
3
.
Câu 14.  sn xui ta dùng loi qung nào sau 
A. Mica K
2
O.Al
2
O
3
.6SiO
2
.2H
2
O B. Bôxit Al
2
O
3
.nH
2
O
C. t sét Al
2
O
3
.2SiO
2
D. Criolit Na
3
AlF
6
Câu 15. Chia m gam Al thành hai phn bng nhau:
- Phn mt tác dng vch NaOH, sinh ra x mol khí H
2
;
- Phn hai tác dng vch HNO
3
loãng, sinh ra y mol khí N
2
O (sn phm kh duy nht).
Quan h gia x và y là :
A. x = 2y. B. y = 2x. C. x = y. D. x = 4y.
0
ti le mol 1:2
t
 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

3


Câu 16. Cho các thí nghim sau:
(1 c Javen trong không khí mt thi gian.
(2) Cho dung dch FeCl
2
tác dng vi dung dch AgNO
3

 ngoài không khí.
(4) Sch thuc tím.
ng dung d trong không khí h ming bình.
(6) Cho H
2
SO
4
c nóng vào NaBr rn.
(7) Cho C
2
H
4
hu kin thích hp.
(8) Cho mui crom (II) clorua tác dng vi dung d
S thí nghim xy ra phn ng oxi hóa kh là:
A. 8 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 17. Nhóm các dung du có pH < 7 :
A. Na
2
CO
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, HCN B. HNO
3
, FeCl
2
, KNO
2

C. Na
2
S , KHSO
4
, HClO D. HF , NH
4
HSO
4
, CuSO
4

Câu 18. Cho các phn ng sau :
(a) 4HCl + PbO
2
 PbCl
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O (b) HCl + NH
4
HCO
3
 NH
4
Cl + CO
2
+ H
2
O
(c) 2HCl + 2HNO
3
 2NO
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O (d) 2HCl + Zn  ZnCl
2
+ H
2

S phn  hin tính kh là:
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 19. là 
A. bán kính nguyên t l n ln. B. bán kính nguyên t lng ion hóa nh.
C. bán kính nguyên t nh  n nh. D. bán kính nguyên t nh ng ion hóa nh.
Câu 20.  phn ng: K
2
Cr
2
O
7
+ H
2
S + H
2
SO
4

2
SO
4
+ X + Y + H
2
O. Bit Y là hp cht ca crom. Công
thc hóa hc ca X và Y lt là :
A. S và Cr
2
(SO
4
)
3
. B. K
2
S và Cr
2
(SO
4
)
3
. C. S và Cr(OH)
3
. D. SO
2
và Cr(OH)
2
.
Câu 21. u ch C
2
H
4
t C
2
H
5
OH và H
2
SO
4
c  170
o
C thì khí sinh ra có ln SO
2
. Ch loi
b c SO
2
 thu C
2
H
4
tinh khit :
A. dung dch KOH B. dung dch Br
2
C. dung dch K
2
CO
3
D. dung dch thuc tím
Câu 22. Cho các phát biu sau:
1) Nhi sôi và nhi nóng chy cn theo th t F
2
, Cl
2
, Br
2
, I
2
.
2) Các anion Cl
-
, Br
-
, I
-
u to kt ta màu trng vi Ag
+
, còn F
-
thì không.
3) y dung dc trn vi kali clorua và làm lnh, ta s
c kali peclorat kt tinh.
4) Khi cho F
2
tác dng vi dung dch NaOH loãng lnh, xy ra phn ng t oxi hóa, t kh.
5) Freon là mt cht do cha flo có tính bn cao vi các dung môi và hóa chc dùng làm cht
tráng ph lên cho hoc n chng dính.
6) Dung dc dùng làm thuc ch

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 23.  phn ng sau:
.
Công thc cng là :
A. NH
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, N
2
, NH
4
NO
3
. B. NH
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, N
2
, NH
4
NO
2
.
C. NH
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, NH
4
NO
3
, N
2
O. D. NH
3
, N
2
, NH
4
NO
3
, N
2
O.
Câu 24. Phát binào sau ây là g:
A. Natri, stng, nhôm, vàng và cacbon thu tinh t kim li.
B. Mu út  da (NaOH), potat (KOH) và diêm tiêu (KNO
3
) th tinh th ion.
C. Kim ng, lunh, photpho và magie thuc tinh th nguyên t
D. Nákhô (CO
2
), iot và mu  t tinh th phân t

XY Z T
H
2
O H
2
SO
4
NaOH ®Æc HNO
3
KhÝ X dung dÞch X
t
o 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

4


Câu 25. Thc hin các thí nghim:
(a) Nung AgNO
3
rn. (b) Nung Cu(NO
3
)
2
rn.
n phân NaOH nóng chy. (d) Cho dung dch AgNO
3
vào dung dch Fe(NO
3
)
2
.
(e) Nung kim loi Al vi bt MgO (g) Cho kim loi Cu vào dung dch AgNO
3
.
S thí nghim sinh ra kim loi là:
A. 3 B. 4 C. 6 D. 5
Câu 26. X là mt nguyên t mà nguyên t có 12 proton và Y là mt nguyên t có 9 proton. Công thc ca hp
cht hình thành gia các nguyên t và loi liên kt trong hp cht là:
A. X
2
Y , liên kt cng hóa tr B. X
2
Y , liên kt ion
C. XY
2
, liên kt cng hóa tr D. XY
2
, liên kt ion
Câu 27.  m bo kim loi Na trong phòng thí nghi
A. c. B. Ngâm trong etanol.
C. Ngâm trong du ha. D. Bo qun trong bình khí amoniac.
Câu 28. Cho các dung dch mui NaCl, FeSO
4
, KHCO
3
, NH
4
Cl, K
2
S, Al
2
(SO
4
)
3
, Ba(NO
3
)
2
. Ch:
A. Có 3 dung dch tác dng vi HCl. B. Có 3 dung dch làm qu tím hóa xanh.
C. Có 3 dung dch làm qu . D. Có 3 dung dch tác dng vi NaOH.
Câu 29.

Dung dch NaOH có phn ng vi tt c các ch
A. Al, Al
2
O
3
, MgO, H
3
PO
4
, MgSO
4
B. H
2
SO
4
, CO
2
, NaHSO
3
, FeCl
2
, Cl
2
.
C. HNO
3
, HCl, CuSO
4
, KNO
3
, Zn(OH)
2
. D. FeCl
3
, MgCl
2
, CuO, HNO
3
, NH
3
Câu 30. Không th nhn bit các khí CO
2
, SO
2
, O
2
dng trong các bình riêng bit nu dùng:
A. . B. c Brom.
C.  c vôi trong. D. c Brom và dd Ba(OH)
2
.
Câu 31. Thc hin các thí nghim vi hn hp X g
(a) Cho X vào bình cha m
2
.
(b) Cho X vào mch HNO
3
c, ngui.
(c) Cho X vào mt ch HCl có mt khí O
2
.

(d) Cho X vào mch FeCl
3
.

Thí nghiu b oxi hóa là:
A. (a), (c), (d) B. (a), (b), (d) C. (b), (c), (d) D. (a), (b), (c)
Câu 32. Dãy gm các cht (hoc dung du phn c vi dung dch FeCl
2
là:
A. Khí Cl
2
, dung dch Na
2
S, dung dch HNO
3
B. Bt Mg, dung dch NaNO
3
, dung dch HCl
C. Bt Mg, dung dch BaCl
2
, dung dch HNO
3
D. Khí Cl
2
, dung dch Na
2
CO
3
, dung dch HCl
Câu 33.  tách riêng NH
3
ra khi hn hp gm N
2
, H
2
và NH
3
trong công nghi:
A. nén và làm lnh hn hp, NH
3
hóa lng. B. cho hn hch H
2
SO
4
c.
C. cho hn h D. cho hn hc vôi trong.
Câu 34.

ng hn hp cht rn không b hòa tan ht (gi thit các phn ng xy ra hoàn
toàn)
A. Cho hn hp cha 0,10 mol Mg và 0,10 mol Zn vào dung dch cha 0,5 mol HCl.
B. Cho hn hp cha 0,10 mol Fe
2
O
3
và 0,10 mol Cu vào dung d
C. Cho hn hp cha 0,10 mol Cu và 0,10 mol Ag vào dung dch HNO
3
c cha 0,5 mol HNO
3
.
D. Cho hn hp chc.
Câu 35. Trong các phát bi
(1) Không có nguyên t nào có lp ngoài cùng nhi
(2) Lp ngoài cùng bn vng khi cha t electron.
(3) Lp ngoài cùng là bn vng khi phân lp s cha t electron.
(4) Có nguyên t có lp ngoài cùng bn vng vi 2e.
(5) Nguyên t n nên tng s ht electron luôn bng tng s ht proton .
(6) Nguyên t hoá hc là nhng nguyên t n tích ht nhân.
S phát biu là:
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

5


Câu 36. Hic mô t không 
A. i K
2
Cr
2
O
7
thy cht rn chuyn t màu da cam sang màu lc thm.
B. Nung Cr(OH)
2
trong không khí thy cht rn chuyn t 
C. Thi khí NH
3
qua CrO
3
y cht rn chuyn t  sang màu lc thm.
D. t CrO trong không khí thy cht rn chuyn t c thm.
Câu 37.

          
     












 


















 



  





 

Câu 38. Cho các phn ng sau:
(1) AgNO
3

+ Fe(NO
3
)
2


3
)
3

+ A

(2) Zn + 2CrCl
3
l
2

+ 2 CrCl
2

(3) 3Ag + 4HNO
3

3
+ NO + 2H
2
O.
Th t n tính oxi hóa ca các ion là
A. Zn
2+
;
Cr
3+
; Fe
3+
; Ag
+
; NO
3
-
(H
+
)

B. NO
3
-
(H
+
), Ag
+
; Fe
3+
; Zn
2+
;
Cr
3+

C. Zn
2+
;
Cr
3+
; Fe
3+
; NO
3
-
(H
+
), Ag
+

D. NO
3
-
(H
+
), Zn
2+
; Fe
3+
; Cr
3+
; Ag
+

Câu 39. Cho luhn hc cht rn X
1
. Hoà tan cht rn X
1

c dd Y
1
và cht rn E
1
. Sc dung dch H
2
SO
4

1
c kt ta F
1
. Hoà tan
E
1
y b tan mt phn và còn cht rn G
1
. Cho G
1
vào dd AgNO
3

2
không
phn ng vc). Tng s phn ng xy ra là
A. 7 B. 9 C. 6 D. 8
Câu 40. Vi X là các nguyên t halogen, chn câu :
A. Có th u ch HX bng phn ng gia NaX vi H
2
SO
4
c.
B. Có th u ch X
2
bng phn ng gic vi KMnO
4
.
C. Phn ng ca dung dch HX vi Fe
2
O
3
u là phn i.
D. Dung dch HF là axit yc cha trong l thu tinh.
Câu 41. Liên kt kim loi là:
A. Liên kt hình thành do ln ci này vi ion âm kim loi kia.
B. Liên kc hình thành do s góp chung electron gia các nguyên t kim loi.
C. Liên kc hình thành do ln gii và các electron t do .
D. Liên kc hình thành do s cho và nhn eleclron gia các nguyên t kim loi.
Câu 42.

X, Y, Z là các hp cha mt kim lot nóng  nhi u cho ngn la màu vàng,
bit:
X + Y Z (1) Y Z + H
2
O + E (2)
E + X Y (3) E + X Z (4)
Bit E là hp cht ca cacbon. X, Y, Z, E lt là
A. KOH, KHCO
3
, CO
2
, K
2
CO
3
. B. NaOH, NaHCO
3
, Na
2
CO
3
, CO
2
.
C. NaOH, Na
2
CO
3
, NaHCO
3
, CO
2
. D. NaOH, Na
2
CO
3
, CO
2
, NaHCO
3
Câu 43. Câu phát bisai?
A. Theo chin cn tích ht nhân, nhi nóng chy ca kim loi kim gim dn.
B.  nhi cao tt c mui cacbonat ca kim loi kim th u b phân hy.
C. Nhôm bc là do có màng oxit Al
2
O
3
bn vng bo v.
D.  nhi cao, tt c kim loi kim th u tác dc vc.

Câu 44. Hoà tan hoàn toàn hn hp X ( gm x mol Fe, y mol Cu, z mol Fe
2
O
3
và t mol Fe
3
O
4
) trong dung dch HCl
không thy khí có khí bay ra khi khi bình, dung dc ch cha 2 mui . Mi quan h gia s
mol các cht có trong hn hp X là
A. x + y = 2z +2t B. x + y = z + t C. x + y =2z + 2t D. x + y =2z + 3t
Câu 45. Trong phn ng oxi hóa kh sau : Fe
x
O
y
+ H
+
+ SO
4
2-

3+
+ SO
2
+ S + H
2
O ( t l mol SO
2
và S là 1:1).
H s cân bng ca H
2
O là
A. 36x - 8y B. 18x - 4y C. 6x - 4y D. 3x - 2y

0
t



 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

6


Câu 46. Thành phn chim t l ln nht (theo th tích) trong khí lò cc là:
A. CH
4
B. CO C. H
2
D. CO
2

Câu 47. Trong các dung dch sau: NaClO, KMnO
4
, CaOCl
2
, Na
2
CO
3
, Mg(HCO
3
)
2,
Na
2
ZnO
2,
HCOONH
4
,
NH
4
ClO
4 ,
Na
2
C
2
O
4,
(NH
4
)
2
SO
3
,
CH
3
OH và AgNO
3
. Hãy cho bit dung dch HCl tác dc vi bao nhiêu dung du
kin thích hp?
A. 9 B. 10 C. 11 D. 12
Câu 48. Có dung dch X gm (KNO
3
và H
2
SO
4
). Cho lt tng cht sau: Fe
2
O
3
, FeCl
2
, Cu, FeCl
3
, Fe
3
O
4
, CuO, FeO
tác dng vi dung dch X. S phn ng oxi hóa kh xy ra là :
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 49. Dn khí H
2
S vào dung dch KMnO
4
và H
2
SO
4
loãng, hic là :
A. Dung dch không màu chuyn sang màu tím.
B. Dung dch màu tím b vc màu vàng.
C. Màu tím ca dung dch KMnO
4
chuyn sang màu vàng.
D. Màu tím ca dung dch KMnO
4
chuyn sang không màu và có vc màu vàng.
Câu 50. Khi cho Fe lt tác dng vi các dung dch Fe
2
(SO
4
)
3
, dung dch AgNO
3
ch HNO
3

(sinh khí NO duy nht), dd CuSO
4
, ZnCl
2
có ty ra ?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 51. Cho các ht vi mô: O
2-
(Z = 8); F
-
(Z = 9); Na, Na
+
(Z = 11), Mg, Mg
2+
(Z = 12), Al (Z = 13).
Th t gim dn bán kính ht là:
A. Na, Mg, Al, Na
+
, Mg
2+
, O
2-
, F
-
. B. Na, Mg, Al, O
2-
, F
-
, Na
+
, Mg
2+
.
C. O
2-
, F
-
, Na, Na
+
, Mg, Mg
2+
, Al. D. Na
+
, Mg
2+
, O
2-
, F
-
, Na, Mg, Al.
Câu 52. Tin hành các thí nghim sau:
(1) Sc khí H
2
S vào dung dch FeSO
4

(2) Sc khí H
2
S vào dung dch CuSO
4

(3) Nh t t dung dch NH
3
ch Al
2
(SO
4
)
3

(4) Sc khí CO
2
ch Ca(OH)
2

(5) Sc khí CO
2
ch Na
2
SiO
3

(6) Nh t t dung dch Ba(OH)
2
ch Al
2
(SO
4
)
3

Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, s thí nghic kt ta là
A. 6 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 53.

Có các dung dch loãng ca các mui sau: MnCl
2
, AlCl
3
, FeCl
3
, FeCl
2
, CdCl
2
, BaCl
2
, CuCl
2
. Khi cho dung dch
Na
2
S

vào các dung dch mui trên. S ng hp phn ng sinh ra cht kt ta là :
A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.
Câu 54. M không 
A. S i n cht phn ng làm chuyn dch cân bng.
B. S i n cht phn ng lài hng s cân bng.
C. S i nhi phn ng làm i hng s cân bng.
D. S i nhi phn ng làm thay chuyn dch cân bng khi phn ng thu hoc to nhit.
Câu 55. Cho các cht: Fe, dd FeCl
2
, dd HCl, dd Fe(NO
3
)
2
, dd FeCl
3
, dd AgNO
3
. Cho tng cp cht phn ng vi nhau
thì s phn ng thuc loi phn ng oxi hóa kh là:
A. 6 B. 8 C. 5 D. 7
Câu 56. Cho các phn ng hóa h
1) NaHCO
3
+ Ca(OH)
2


CaCO
3
+ NaOH +H
2
O 2) 2NaHCO
3
+ CaCl
2


CaCO
3
+ 2NaCl +CO
2
+ H
2
O
3) NaHSO
4
+ BaCl
2


BaSO
4
+ NaCl + HCl 4) 3Cl
2
+ 6KOH

5KCl + KClO
3
+ 2H
2
O
5) 4HCl + MnO
2


MnCl
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O
Các phn ng không xy ra  u king là:
A. 2, 3, 5 B. 2, 3, 4 C. 2, 4, 5 D. 1, 2, 5
Câu 57. Quc là:
A. MgCO
3
B. BaCO
3
.MgCO
3
C. CaCO
3
.MgCO
3
D. FeCO
3
.CaCO
3
 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

7


Câu 58. Cho hn hp 2 kim loi là Mg và Fe vào dung dch cha hn hp hai mui Cu(NO
3
)
2
và AgNO
3
. Sau mt
thi gian, lc tách ly riêng dung dch. Nhkhông chính xác:
A. Trong dung dc không có Fe
3+

B. Trong dung dch còn Cu
2+
, có các ion Mg
2+
và Fe
2+
C. y ra phn ng gia Mg vi Ag
+
u ch tip tc phn ng.
D. Fe ch tham gia phn n ng ht.
Câu 59. Nguyên t X thut cháy clorua ca X cho ngn la màu vàng. Nguyên t ca nguyên t Y có
tng ct ct co ra sn phm chính là:
A. XY
2
B. X
4
Y C. X
2
Y D. X
2
Y
2
Câu 60. trình phn ng: Fe
3
O
4
+ KMnO
4
+ KHSO
4
 Fe
2
(SO
4
)
3
+ MnSO
4
+ K
2
SO
4
+ H
2
O
H s cân bng (là nhng s i gin nht) ca H
2
O trong cân bng trên là:
A. 49. B. 47. C. 48. D. 50.
Câu 61. Cho các phn ng sau:
(1) Fe
3
O
4
+ HNO
3
; (2) FeO + HCl; (3) Fe
2
O
3
+ HNO
3
; (4) HCl + NaOH;
(5) HCl + Mg; (6)Cu + HNO
3
; (7) FeCO
3
+ HCl; (8) Fe(NO
3
)
2
+ HCl;
(9) Fe
3
O
4
+ HCl.
S phn ng là phn ng oxi hóa kh :
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 62. Cho các thí nghim sau:
t thanh thép  cacbon trong bình khí clo.
(2) Nhúng thanh km nguyên cht vào dung dch FeSO
4
.
(3) Hng thau(Cu   trong không khí m.
t tây b n l ngoài không khí.
S thí nghim xn hóa hc là:
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 63. Dung dch X gm 0,1 mol H
+
, z mol Al
3+
, t mol Cl
-
và 0,03 mol SO
4
2-
. Cho 150 ml dd Y gm NaOH 1M và
Ba(OH)
2
0,1M vào X, sau khi các phn ng kc 6,615g kt ta. Giá tr ca z, t lt là:
A. 0,04 và 0,160 B. 0,020 và 0,10 C. 0,05 và 0,07 D. 0,030 và 0,130
Câu 64.  tng lnh và khô rt tt cho
vic bo qun thc phlà:
A. H
2
O rn B. CO
2
rn C. O
2
rn D. I
2
rn
Câu 65. Trong s các cht sau: FeCl
3
, HCl, Cl
2
, H
2
SO
4
c nóng, H
2
S, Na
2
SO
4
, HF. Có bao nhiêu cht có kh 
phn ng vi dung dch KI ?
A. 5 B. 3 C. 6 D. 4
Câu 66. Nhn xét nào sau ây là sai?
A. Khi tách H
2
CrO
4
và H
2
Cr
2
O
7
ra khi dung dch thì chúng s b phân hy thành CrO
3
.
B. Cr
2
O
3
và Cr(OH)
3
là các hiroxit lng tính.
C. Cho dung dch H
2
SO
4

vào dung dch K
2
CrO
4

thì dung dch thu c có màu da cam.
D. Cho CrCl
3
vào dung dch cha NaOH d và Br
2
thu c dung dch có màu vàng.
Câu 67. Electron thuc lt vi ht nhân cht ch nht?
A. Lp M. B. Lp O C. Lp L. D. Lp K.
Câu 68. Cho các dung dch: dd Ba(OH)
2
; dd Ba(NO
3
)
2
c brom; dd KMnO
4
; dd NaOH; dd HNO
3
c. S dung
dch có th  nhn bic ngay SO
2
và SO
3
(coi c 2  th là
A. 4 B. 6 C. 3 D. 5
Câu 69. i ta có th sát trùng bng dung dch mung h c
ngâm trong dung dch NaCl t 10 - 15 phút. Kh t khun ca dung dch NaCl là do:
A. dung dch NaCl có th to ra ion Cl
-
có tính kh.
B. dung dch c.
C. vi khun b mc do thm thu.
D. dung dch NaCl có th to ra ion Na
+
có tính oxi hóa. 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

8


Câu 70. Nguyên t ca nguyên t X có tng s electron trong các phân lp p là 7. Nguyên t ca nguyên t Y có
tng s hn nhing s hn ca X là 8. Cu hình electron lp ngoài cùng ca
Y là:
A. 3s
2
3p
3
. B. 3s
2
3p
4
. C. 2s
2
2p
4
. D. 3s
2
3p
5
.
Câu 71. Cho các phn ng sau:
(1) Cl
2

2
(5) F
2

2

(2) Br
2

2
(6) HF + AgNO
3

3

(3) Cl
2

2
(7) HCl + AgNO
3

3

(4) Br
2
+ 5Cl
2
+ 6H
2

3
+ 10HCl (8) PBr
3
+ 3H
2

3
PO
3
+ 10HCl
S c vilà:
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 72. Cho a gam Sn vào dung dc V
1
lít H
2
( 0
o

dch HNO
3
c V
2
lít NO
2
(là sn phm kh duy nht,   liên h gia V
1
vi
V
2
là:
A. V
1
= 4V
2
B. V
2
= 2V
1
C. V
2
= 4V
1
D. V
2
= 8V
1

Câu 73. Cho s hiu nguyên t ca các nguyên t H(Z = 1), B(Z = 5); C(Z = 6), N(Z = 7, O(Z = 8), Al(Z = 13), P(Z =
15), S(Z = 16). Nhóm hp cht nào không tuân theo quy tc bát t?
A. H
2
O
2
, CS
2
, P
2
O
5
B. CO
2
, CH
4
, HNO
3
C. BH
3
, NO, PCl
5
D. C
2
H
4
, CO
2
, PCl
3

Câu 74. ng di ca mui natri cacbonat?
A. Là nguyên liu trong công nghip sn xut thy tinh.
B.  ty sch vt du m bám trên chi tii.
C. Dùng trong công nghip sn xut cht ty ra.
D. Dùng trong công nghip thuc da.
Câu 75. Sp xp theo th t  cng ca các kim loi sau: Na, Rb, Mg, Ca, Fe?
A. Fe, Mg, Ca, Na, Rb. B. Rb, Na, Ca, Mg, Fe. C. Fe, Ca, Mg, Rb, Na. D. Na, Rb, Mg, Ca, Fe.
Câu 76. Tin hành các thí nghim sau:
(1) Cho Cu vào dung dch FeCl
3
 (2) Cho dung dch AgNO
3
vào dung dch Fe(NO
3
)
2
.
(3) Cho Fe
3
O
4
vào dung dch H
2
SO
4
 (4) Cho NaHCO
3
vào dung dch CaCl
2
.
(5) Cho KHCO
3
vào dung dch KHSO
4
. (6) Cho Fe
2
O
3
vào dung dch HI.
S thí nghim to thành kt ta hoc có khí sinh ra là:
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 77. Cho NH
3
t vào các dung dch: CuSO
4
, AgNO
3
, Zn(NO
3
)
2
, AlCl
3
, FeSO
4
, NaBr, MgCl
2
. Có bao nhiêu
dung dch to phc vi NH
3
có s phi trí bn là 4?
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4
Câu 78. Oxi có 3 long v:
16
O,
17
O và
18
O. Hidro có 3 long v:
1
H,
2
H và
3
ng v:
35
Cl và
37
Cl. S
phân t  (có thành phng v khác nhau) có th to ra t ng v trên là:
A. 18 B. 24 C. 30 D. 36
Câu 79.  phn ng: FeSO
4
+ KMnO
4
+ H
2
SO
4
 Fe
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ MnSO
4
+ H
2
O
Tng h s cân bng (nguyên, ti gin) ca các chn li mnh là:
A. 26. B. 27. C. 28. D. 36.
Câu 80. Cho các nguyên t X (Z = 11); Y (Z = 13); T(Z=17). Nhlà 
A. Các hp cht to bi X vi T và Y vu là hp cht ion.
B. X
+
, Y
3+
, Z
-
u có cùng cu hình electron.
C. Theo chiu X, Y, T bán kính ca các nguyên t n.
D. Nguyên t các nguyên t X, Y, T  trc thân.
Câu 81. Nh không 
A. Gang và thép có thành phn hoá hc gi khác nhau v ng cacbon.
B. Gang gm có hai loi (gang xám và gang trng)  Thép hai long  c bit).
C. Cht dùng làm cht kh trong quá trình sn xut gang là khí CO.
D. Nguyên liu dùng trong sn xut gang là manhetit (Fe
3
O
4
). 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

9


Câu 82. Gi X là nhóm kim loi tác dng c vi dung dch HCl và Y là nhóm kim loi tác dng c vi dung
dch Fe(NO
3
)
2
. Hãy cho bit nhóm kim loi X và Y nào di y phù hp vi quy c trên ?
A. Mg, Zn và Sn, Ni. B. Mg, Ag và Zn, Cu. C. Fe, Pb và Mg, Zn. D. Sn, Ni và Al, Mg.
Câu 83. Cho các phát biu sau: Trong pin Zn - Cu
(1) Zn là anot xy ra quá trình kh: Zn

Zn
2+
+ 2e
(2) Cu là catot xy ra quá trình kh: Cu
2+
+ 2e

Cu
n  mch ngoài có chiu t n cn cc Zn
u mui di chuyn v n cc Cu
S phát biu là :
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 84.

Hong ca các núi lng kéo theo hing ô nhi
A. ô nhim nguc B. hiu ng nhà kính
C. ô nhit trng D. 
Câu 85. Cho dung dch các cht sau: CaBr
2
, CuCl
2
, NaH
2
PO
4
, (HCOO)
2
Ba, KHSO
4
, Ca(CH
3
COO)
2
, BaCl
2
, H
2
SO
3
,
KOH, K
2
SO
4
, AlF
3
, NH
4
Cl, K
2
HPO
4
, KH
2
PO
3
. S dung dng axit là:
A. 4 B. 5 C. 7 D. 6
Câu 86. Phát bi khi nói v Al
2
O
3
?
A. Al
2
O
3
sinh ra do nhit phân mui Al(NO
3
)
3
B. Al
2
O
3
b kh bi CO  nhi cao
C. Al
2
O
3
c trong dd NaOH D. Al
2
O
3
là oxít không to mui
Câu 87. Cho các phát biu sau:
(1) Hn hp Na
2
O + Al
2
O
3
(t l mol 1: 1) tan h
(2) Hn hp Fe
2
O
3
+ Cu (t l mol 1: 1) tan ht trong dung d
(3) Hn hp KNO
3
+ Cu ( t l mol 1: 1) tan ht trong dung dch NaHSO
4

(4) Hn hp  l mol 1:1) tan ht trong dung d
S phát biu  là:
A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
Câu 88. Mt hn hp X g c kim loi Fe t hn hp (gi nguyên kh
u), ta cho hn hp X tác dng lt vi các dung dch:
A. FeCl
2
, H
2
SO
4
B. CuSO
4
, HCl C. AgNO
3
 D. Zn(NO
3
)
2
, NaOH
Câu 89.

Hòa tan m gam Sn vào dung d
1
ch
HNO
3

2
). So sánh V
1
vi V
2
.
A. V
2
= 2V
1
B. V
2
= 4V
1
C. V
2
= V
1
D. V
2
= 3V
1

Câu 90. St tây là sc ph lên b mt bên ngoài kim loi:
A. Zn. B. Ni. C. Sn. D. Cr.
Câu 91. Phát biu nào là ?
A.  thuc loi tinh th phân t. B. Thch anh có cu trúc tinh th phân t.
C. Photpho trng có cu trúc tinh th nguyên t. D.  th rn, NaCl tn ti dng tinh th phân t.
Câu 92. Trong các phn ng sau:
1) dung dch Na
2
CO
3
+ H
2
SO
4
2) dung dch Na
2
CO
3
+ FeCl
3

3) dung dch Na
2
CO
3
+ CaCl
2
4) dung dch NaHCO
3
+ Ba(OH)
2

5) dung dch(NH
4
)
2
SO
4
+ Ba(OH)
2
6) dung dch Na
2
S + AlCl
3

S phn ng có tng thi c kt ta và khí bay ra là:
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 93.  phân bit các cht: Al, Zn, Cu và Fe
2
O
3
có th dùng các ch
A. Dung dch HCl và dung dch NaOH. B. Dung dch NaOH và dung dch NH
3
.
C. Dung dch HCl và dung dch NH
3
D. Dung dch NaOH và dung dc Brôm.
Câu 94. M Fe
2+

làm mt màu dung dch KMnO
4
trong môi trng axit to ra ion Fe
3+
. Còn ion Fe
3+
tác
 vi I
-

to ra I
2
và Fe
2+

. Sp xp các cht oxi hoá Fe
3+
, I
2
và MnO
4
-

theo t t mnh dn là:
A. MnO
4
-

< Fe
3+
< I
2
B.

MnO
4
-

< I
2
< Fe
3+
C. I
2
< Fe
3+
< MnO
4
-
D. Fe
3+
< I
2
< MnO
4
-

 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

10


Câu 95. Cho các phân t và ion sau: HSO
4

; C
3
H
6
; N
2
O; N
2
O
5
; H
2
O
2
; NO
3

; Cl
2
; H
3
PO
4
; C
2
H
5
OH; CO
2
. S phân t
cha liên kt cng hóa tr không phân cc là:
A. 6 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 96. Kim loc trong tt c các dung dch sau: HCl, HNO
3
c ngui, NaOH, FeCl
3
, dung dch hn
hp KNO
3
và KHSO
4
.
A. Al B. Mg C. Zn D. Cu
Câu 97. Cho bn hn hp, mi hn hp gm hai cht rn có s mol bng nhau: K
2
O và Al
2
O
3
; Cu và Fe
2
(SO
4
)
3
;
CaCl
2

và Na
2
CO
3
; Ca và KHCO
3
. S hn hp có th tan hoàn toàn trong nc  ch to ra dung dch là
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 98. Cho mt s cht: BaSO
4
, NaOH, HF, NaHCO
3
, SO
3
, H
2
SO
4
, C
2
H
5
OH, CH
3
COOH, CaCO
3
, CH
3
COONa, C
2
H
5
ONa.
Có bao nhiêu cht thuc chn li mc) ?
A. 6. B. 4. C. 5. D. 7.
Câu 99.  phn ng: K
2
Cr
2
O
7
+ HI + H
2
SO
4

2
SO
4
+ X + Y + H
2
O.
Bit Y là hp cht ca crom. Công thc hóa hc ca X và Y lt là:
A. I
2
và Cr(OH)
3
.

B. I
2
và Cr(OH)
2
.

C. KI và Cr
2
(SO
4
)
3
.

D. I
2
và Cr
2
(SO
4
)
3
.

Câu 100. Cho hn hp cht rn X gc dung dch Y ch cha mt cht tan duy nht.
Cho t t mi dung dch sau vào dung dch Y : AlCl
3
, NaHSO
4
, HCl, BaCl
2
, NaHCO
3
, NH
4
Cl. S
ng hc kt ta sau phn ng là :
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 101.
Dn khí NH
3
qua CrO
3
nung nóng. Hin tng quan sát c là:

A. Cht rn chuyn t mà sang màu lc. B. Cht rn chuyn t màu xanh sang màu vàng.
C. Cht rn chuyn t màu da cam sang màu lc. D. Cht rn chuyn t màu vàng sang da cam.
Câu 102. Cho các cp oxi hoá/kh sau: M
2+
/M, X
2+
/X, Y
2+
/Y. Bit tính oxi hoá ca các ion ng dn theo th t:
M
2+
, Y
2+
, X
2+
tính kh các kim loi gim dn theo th t M, Y, X. Trong các phn ng hoá hc sau, phn
ng nào không xy ra?
A. M + YCl
2
B. X + YCl
2
C. Y + XCl
2
D. M + XCl
2

Câu 103. Mt dung dch mui có cha. Ca
2+
; Mg
2+
; Cl
-
; HCO
3
-
. Nn dung dc nhng mui

A. CaCl
2
, MgCl
2
, Ca(HCO
3
)
2
, Mg(HCO
3
)
2
B. CaCl
2
, MgCl
2
, CaCO
3
, Mg(HCO
3
)
2

C. CaCl
2
, MgCl
2
, CaCO
3
, MgCO
3
D. CaCl
2
, MgCl
2
,Ca(HCO
3
)
2
, MgCO
3

Câu 104. n hoá Zn - Pb,  anot y ra s:
A. oxi hoá Pb. B. oxi hoá Zn. C. kh Zn
2+
. D. kh Pb
2+
.
Câu 105. Cho cân bng sau: A
2(k)
+ 3B
2(k)
⇌ 2D
(k)
, t khi ca hn hp khí gim.
Phát bi?
A. Phn ng thun là thu nhi, cân bng (1) chuyn dch v phn ng thun.
B. Phn ng thun là ta nhi, cân bng (1) chuyn dch v phn ng nghch.
C. Phn ng thun là thu nhit. Kh, cân bng (1) chuyn dch v phn ng nghch.
D. Phn ng thun là ta nhi, cân bng (1) chuyn dch v phn ng thun.
Câu 106. Cho hn hp gm Fe và Cu tác dng vi các hóa cht sau:
(1) dung dch HCl; (2) khí oxi, t
0
;
(3) dung dch NaOH; (4) dung dch H
2
SO
4

c, ngui;
(5) dung dch FeCl
3
;
S hóa cht ch tác dng vi 1 trong 2 kim loi là:
A. 3 B. 5 C. 2 D. 4
Câu 107. Cho các cht sau: Cu, FeS
2
, Na
2
SO
3
, S, NaCl, Cu
2
O, KBr và Fe
3
O
4

tác dng vi dung dch H
2
SO
4

c,
nóng. S trng hp xy ra phn ng oxi hóa - kh là:
A. 5 B. 4 C. 7 D. 6
Câu 108. Thuc th nào sau ây dùng  phân bit Fe, FeO và FeS.
A. dung dch HCl loãng, nóng. B. dung dch H
2
SO
4
c, nóng.

C. dung dch NaOc, nóng. D. dung dch HNO
3
loãng, nóng.
 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

11


Câu 109. Cho các phát biu sau:
(1) Trong dung dch, tng nng  các ion dng bng nng  các ion âm.
(2) Dãy các cht: CaCO
3
, HBr và NaOu là các cht in ly mnh.
(3) Trong 3 dung dch cùng pH là HCOOH, HCl và
H
2
SO
4
, dung dch có nng  ln nht là HCOOH.
(4) Phn ng axit-baz xy ra theo chiu to ra cht có tính axit và baz yu hn.
(5) Phn ng trao i ion trong dung dch không kèm theo s thay i s oxi hóa.
S phát biu úng là :
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Câu 110.  phn ng sau: S

X
 
 OH
2
H
2
S . X là:
A. Na
2
S. B. CaS. C. Na
2
S
2
O
3
. D. Al
2
S
3
.
Câu 111.
Cho phn ng oxi hóa - kh sau:

K
2
Cr
2
O
7

+ FeSO
4
+ KHSO
4
 K
2
SO
4
+ Cr
2
(SO
4
)
3
+ Fe
2
(SO
4
)
3
+ H
2
O.
Ti s
các h s cht (nguyên, ti gin) trong phng trình phn ng là:
A. 40 B. 37 C. 34 D. 39
Câu 112. Nh t t dung dch NH
3
ng nghing dung dch CuSO
4
. Hic là:
A. có kt ta màu xanh lam t thoát ra.
B. u có kt ta màu xanh nht ta tan dn to thành dung dch màu xanh thm.
C. có kt ta màu xanh lam to thành.
D. dung dch màu xanh chuyn sang màu xanh thm.
Câu 113. Dãy các dung dch nào saây, khi in phân (in cc tr, màng ngn) có s ng pH ca dung dch ?
A. KCl, KOH, HNO
3
. B. CuSO
4
, HCl, NaNO
3
.
C. NaOH, KNO
3
, KCl. D. NaOH, BaCl
2
, HCl.
Câu 114. Cho phn ng: N
2
O
4
(k)


2NO
2
(k). Hng s cân bng K
c
ca phn ng này ch ph thuc vào:
A. Nhi. B. N N
2
O
4
.
C. N NO
2
. D. T l n N
2
O
4
và NO
2
.
Câu 115. Cho các thí nghim sau:
(1) Sc khí CO
2

vào dung dch natri aluminat. (2) Cho dung dch NH
3

 vào dung dch AlCl
3
.
(3) Sc khí H
2
S vào dung dch AgNO
3
.
(4) Dung dch NaO vào dung dch AlCl
3
.

(5) Dung dch NaO vào dung dch Ba(HCO
3
)
2
.

S thí nghim tc kt ta sau phn ng là:
A. (2), (3), (5). B. (1), (2), (5).
C. (1), (2), (3), (5). D. (2), (3), (4), (5).
Câu 116. c x t tính axit và tính kh gim dn:
A. HCl, HBr, HI, HF. B. HI, HBr, HCl, HF.
C. HCl, HI, HBr, HF. D. HF, HCl, HBr, HI.
Câu 117.
Cho a gam P
2
O
5

vào dung dch cha a gam NaOH, tc dung dch X. Cht tan có trong dung dch X là:

A. NaH
2
PO
4
và Na
2
HPO
4
B. NaH
2
PO
4
và H
3
PO
4
C. Na
2
HPO
4
và Na
3
PO
4
D. Na
3
PO
4
và NaOH

Câu 118. Cho dãy các dd sau: NaHSO
4
, NH
4
Cl, CuSO
4
, K
2
CO
3
, ClH
3
N-CH
2
-COOH, NaCl và AlCl
3
. S dung dch có
pH < 7 là:
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 119. Khi vt bng gang, thép b n hoá trong không khí m, nh?
A. Tinh th st là cy ra quá trình kh.
B. Tinh th st là cc âm, xy ra quá trình oxi hoá.
C. Tinh th cacbon là cy ra quá trình oxi hoá.
D. Tinh th cacbon là cc âm, xy ra quá trình oxi hoá.
Câu 120. Dung dch X cha a mol NaHCO
3
và b mol Na
2
CO
3
. Thc hin các thí ngim sau
- TN1: cho (a+b)mol CaCl
2
. - TN2: cho (a+b) mol Ca(OH)
2
vào dd X
Khng kt tc trong 2 TN là:
A.  TN1 =  TN2 B.  TN1 <  TN2. C.  TN1 >  TN2. D. c. 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

12


Câu 121. Hn hp tecmit c dùng  hàn gn các ng ray có thành phn là:
A. Al
2
O
3
và Fe
3
O
4
. B. Al
2
O
3
và Fe
2
O
3
. C. Al và Fe
2
O
3
. D. Al và Fe
3
O
4
.

Câu 122. Hãy cho bit có th s dng qu tím  phân bit dãy các dung dch nào saây?
A.
NaNO
3
, NaOH, HNO
3

và Ba(NO
3
)
2
B. NH
4
Cl, NaCl, AlCl
3

và HCl

C.
Na
2
CO
3
, NaOH, NaCl và HCl
D. NaOH, NaClO, HCl và NaCl

Câu 123. Nhit phân các cht sau trong bình kín không có oxi. (NH
4
)
2
CO
3
, Cu(NO
3
)
2
, NH
4
NO
3
, CuCO
3
, NH
4
Cl, NH
4
NO
2
,
Ca(HCO
3
)
2
, (NH
4
)
2
Cr
2
O
7
, NH
4
HCO
3
, Fe(NO
3
)
2
ng hp xy ra phn ng oxi hóa  kh?
A. 8 B. 6 C. 5 D. 7
Câu 124. Trong công nghiu ch t qung ng (cha CuFeS
2
 
c cân bng):
(1) CuFeS
2
+ O
2

2
. (2) X + O
2

2
.

2
.
Bit s oxi hóa cng trong X và Y bng nhau. Hãy cho bit, trong phn ng (1) thì 1 phân t CuFeS
2

ng bao nhiêu electron?
A. 8. B. 12. C. 13. D. 6.
Câu 125. Hãy cho bit phát biu nào saây không úng?
A. Trong dãy các axit: HF, HCl, HBr. HBr có tính axit mnh nht.
B. Ozon có tính oxi hóa và kh nng hot ng hn O
2
.
C. Kh nng phn ng ca photpho

kém hn n.

D. Tính kh ca H
2
S ln hn ca nc.
Câu 126. Cho các cht và ion sau: CH
3
COOH, PO
4
3-
, HCO
3
-
, Na
+
, C
6
H
5
O
-
, Al(OH)
3
, S
2-
, NH
4
+
, Al
3+
, HSO
4
-
, Cl
-
, (NH
4
)
2
CO
3
,
Na
2
CO
3
, ZnO, CuCl
2
. S cht, ion có tính axit là:
A. 10 B. 8 C. 7 D. 9
Câu 127. Hp cht E to t ion X
n+
và Y
-
. C X
n+
, Y
-
u có cu hình e là 1s
2
2s
2
2p
6
. So sánh bán kính ca X, Y, X
n+

và Y
-
.
A. X
n+
< Y < Y
-
< X. B. X
n+
< Y < X < Y
-
C. X
n+
< Y
-
< Y < X. D. Y < Y
-
< X
n+
< X
Câu 128. Hn hc dung dch axit mnh?
A. Al
2
O
3
và Na
2
O B. SO
2
và HF C. NO
2
và O
2
D. SO
2
và O
2

Câu 129. Cho các loc cc cng tm thc c c cng toàn phn. Và các
làm mc cng sau
 nóng; (2) Cho tác dng vi NaOH;
(3) Cho tác dng vi dd Na
2
CO
3
; (4) Cho tác dng vi dd Ca(OH)
2
;
i ion; (6) Cho tác dng vi dd Na
3
PO
4
.
S  làm mng thi c 3 loc cng trên là:
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 130. Cân bn dch theo chiu thun t bng cách nén hn hp?
A. H
2(khí)
+ I
2(rn)
 2HI
(khí)
B. S
(rn)
+ H
2(khí)
 H
2
S
(khí)

C. N
2(khí)
+ 3H
2(khí)
 2NH
3(khí)
D. CaCO
3
 CaO + CO
2(khí)

Câu 131. Hãy cho bit kim loi nào sau ây không tan trong dung dch H
2
SO
4
loãng?
A. Fe B. Ni C. Zn D. Pb
Câu 132. Thc hin các thí nghim sau:
(1) dung dch NaAlO
2
ch HCl;
(2) Cho Ca vào dung dch Ba(HCO
3
)
2
;
(3) cho Ba vào dung dch H
2
SO
4
loãng;
(4) Cho H
2
S vào dung dch FeSO
4
;
(5) Cho SO
2
ch H
2
S;
(6) Cho NaHCO
3
vào dung dch BaCl
2
;
(7) Cho dung dch Ca(HCO
3
)
2
;
S ng hp xut hin kt ta khi kt thúc thí nghim là :
A. 7 B. 4 C. 5 D. 6 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

13


Câu 133. Hn hp X gm Fe (a mol), FeCO
3
(b mol) và FeS
2
i cha
 các phn ng x nhi u thy áp
sut trong bình bng áp suc khi nung. Quan h ca a, b, c là :
A. a + c = 2b B. 4a + 4c = 3b C. a = b + c D. b =c + a
Câu 134. Cho s phn ng: P + NH
4
ClO
4H
3
PO
4

+ Cl
2

+ N
2

+ H
2
O
Sau khi lp phng trình hóa hc, ta có tng s nguyên  b oxi hóa và tg s nguyên  b kh ln
lt là
A. 8 và 5. B. 10 và 18. C. 18 và 10. D. 5 và 8.
Câu 135. Cho hai mui X, Y tho u kin sau:
X + Y  không xy ra phn ng. X + Cu  không xy ra phn ng.
Y + Cu  không xy ra phn ng. X + Y + Cu  xy ra phn ng.
X và Y là mui nào 
A. NaNO
3
và NaHSO
4
. B. NaNO
3
và NaHCO
3
.
C. Fe(NO
3
)
3
và NaHSO
4
. D. Mg(NO
3
)
2
và KNO
3
.
Câu 136. t nên mt s hu ch quá nhiu khí Cl
2
làm ô nhim không khí và có
y các máy móc, thit b loi phn l
là hp lý, có hiu qu nht:
A. Rc vôi bt vào phòng.
B. c qua dung dch kim.
C. Thi mt lung khí NH
3
va phi vào phòng.
D. Phun mù bc trong phòng.
Câu 137. Các cht sau. Na
2
O, H
2
O, NH
3
, MgCl
2
, CO
2
, KOH, NH
4
NO
3
và H
2
SO
4
. S cht có liên kt ion là:
A. 3 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 138. Cho a mol bt km vào dung dch có hòa tan b mol Fe(NO
3
)
3
u kin lin h gi sau khi
kt thúc phn ng không có kim loi.
A. b > 3a B.  C. b = 2a/3 D. 
Câu 139. Cho các cp cht sau:
(1) Khí Br
2
và khí O
2
; (2) Dung dch KMnO
4
và khí SO
2
;
(3) Khí H
2
S

và khí FeCl
3
; (4) Hg và S;
(5) Khí H
2
S và dung dch Pb(NO
3
)
2
; (6) Khí CO
2
và dung dch NaClO;
(7) Khí Cl
2
và dung dch NaOH; (8) CuS và dung dch HCl;
(9) Khí NH
3
và dung dch FeCl
3
; (10) Dung dch AgNO
3
và dung dch Fe(NO
3
)
2
.
S cp cht xy ra phn ng hóa hc  nhi ng là:
A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.
Câu 140.  u ch mui X trong công nghii ly dung dch
c trn vi kali clorua và làm lnh, s c mui X kt tinh. Mulà
A. Kali peclorat B. Clorua vôi C. Canxi peclorat D. Kali clorat
Câu 141.M c c có c các ion: Na
+
(0,02 mol), Mg
2+
(0,02 mol), Ca
2+
(0,04 mol), Cl
-

(0,02 mol), HCO
3

( 0 ,1 0 m ol) và SO
2
4

(0,01 mol).

un
sôi cc c trên cho n khi phn  xy ra hoàn toàn thì
c còn li trong c:
A. có tính cng toàn phn. B. có tính c vnh c.
C. là c mm. D. có tính cng tm thi.
Câu 142. O
3
có tính oxi hóa m
2
vì :
A. S ng nguyên t nhi B. Phân t bn v
C. Khi phân hy cho O nguyên t. D. Có liên kt cho nhn.
Câu 143. Xét cân bng hoá hc: 2SO
2
(k) + O
2
(k)  SO
3
(k)

H= -198kJ
T l SO
3
trong hn hp lúc cân bng s l
A.  và gim áp sut. B. , và áp sui.
C. gim nhi t. D. c nh nhi và gim áp sut. 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

14


Câu 144. Cho hn hp CuO và Fe vào dung dch HNO
3
loãng nguc dung dch X, cht khí Y và mt cht
rn không tan Z. Cho NaOH vào dung dc kt ta T. Kt ta T cha :
A. Fe(OH)
2
B. Cu(OH)
2
C. Fe(OH)
3
và Cu(OH)
2
D. Fe(OH)
2
và Cu(OH)
2

Câu 145. Cho phn ng hóa hc: Zn + Fe
2
(SO
4
)
3

2FeSO
4
+ ZnSO
4
. Trong phn ng trên xy ra
A. s kh Zn và s oxi hóa Fe
3+
B. s kh Zn và s oxi hóa Fe
2+

C. s oxi hóa Zn và s kh Fe
2+
D. s oxi hóa Zn và s kh Fe
3+

Câu 146. Khi cho hn hp Fe
3
O
4
và Cu vào dung dch H
2
SO
4
c cht rn X và dung dch Y. Dãy nào
m các chu tác dc vi dung dch Y?
A. KI, NH
3
, NH
4
Cl. B. NaOH, Na
2
SO
4,
Cl
2
. C. BaCl
2
, HCl, Cl
2
. D. Br
2,
NaNO
3
, KMnO
4
.
Câu 147. X, Y, Z là các dung dch mui (trung hòa hoc axit) ng vi 3 gc axit khác nhau, thu kin: X
tác dng vi Y có khí thoát ra; Y tác dng vi Z có kt ta; X tác dng vi Z va có khí va to kt ta.
X, Y, Z lt là :
A. CaCO
3
, NaHSO
4
, Ba(HSO
3
)
2
. B. Na
2
CO
3
; NaHSO
3
; Ba(HSO
3
)
2
.
C. NaHSO
4
, CaCO
3
, Ba(HSO
3
)
2
. D. NaHSO
4
, Na
2
CO
3
, Ba(HSO
3
)
2
.
Câu 148. Cho các thí nghim sau:
(1) Sc t t 
2
vào dung dch natri aluminat.
(2) Cho t t ch NH
3
vào dung dch CuCl
2
.
(3) Sc t t 
2
S vào dung dch Fe
2
(SO
4
)
3
.
(4) Rót t t ch NaOH vào dung dch NiSO
4
.
(5) Rót t t ch NaOH vào dung dch Ba(HCO
3
)
2
.
ng hp sau khi kt thúc các phn ng vn còn kt ta ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 149.  phn ng sau: Ba X Y Z T G Ba. Vi X, Y, Z, T, G
là các hp cht ca bari. Phn ng (2), (3), (4) không phi là phn ng oxi hóa-kh. Vy các chn
t là
A. Ba(OH)
2
, Ba(HCO
3
)
2
, BaCO
3
, Ba(NO
3
)
2
, BaCl
2
. B. BaO, Ba(OH)
2
, BaCO
3
, Ba(HCO
3
)
2
, BaCl
2
.
C. Ba(OH)
2
, BaCO
3
, BaO, Ba(HCO
3
)
2
, BaCl
2
. D. Ba(OH)
2
, Ba(HCO
3
)
2
, BaCO
3
, BaSO
4
, BaCl
2
.
Câu 150. Nhn bic ngui HCl, H
2
SO
4
, HNO
3
bng:
A. Al B. CuO C. Fe D. NaOH
Câu 151. Trong các phn ng hoá hc sau, phn ng nào sai?
A. SiO
2

4
+ 2H
2
O B. SiO
2

4
+ 2H
2
O
C. SiO
2
+ 2C Si + 2CO D. SiO
2
+ 2Mg 2MgO + Si
Câu 152. ng hch chuyn t màu da cam sang màu vàng?
A. Cho dung dch KOH vào dung dch K
2
Cr
2
O
7
.
B. Cho dung dch KOH vào dung dch K
2
CrO
4
.
C. Cho dung dch H
2
SO
4
loãng vào dung dch K
2
CrO
4
.
D. Cho dung dch H
2
SO
4
loãng vào dung dch K
2
Cr
2
O
7
.
Câu 153. Cho hn hp gm Fe, Cu vào dung dch AgNO
3
t thúc phn ng dung dc có cht tan là:
A. Fe(NO
3
)
2
và Cu(NO
3
)
2
. B. Fe(NO
3
)
3
, Cu(NO
3
)
2
và AgNO
3
.
C. Fe(NO
3
)
3
, Cu(NO
3
)
2
, D. Fe(NO
3
)
2
, Cu(NO
3
)
2
và AgNO
3
.
Câu 154. Cho các cht Cu, Fe, Ag và các dung dch HCl, CuSO
4
, FeCl
2
, FeCl
3
. S cp cht có phn ng vi nhau là:
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 155. n phân dd hn hp gm CuSO
4
và Fe
2
(SO
4
)
3
c dung dch X ch có hai cht tan. Dung dch X
gm:
A. H
2
SO
4
và CuSO
4
. B. H
2
SO
4
và Fe
2
(SO
4
)
3
. C. H
2
SO
4
và FeSO
4
. D. FeSO
4
và CuSO
4
.
Câu 156. Nhkhông 
A. MgO không phn ng vc  u king.
B. Mg(OH)
2
c nóng.
C. Mg phn ng vi N
2

D. Mg cháy trong khí CO
2
 nhi cao.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
o
t

o
t
 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

15


Câu 157. Có hai bình kín không giãn n ng y các hn hp khí  t
0
C nh sau:
- Bình (1) cha H
2
và Cl
2

-
Bình (2) cha CO và O
2
Sau khi un nóng các hn hp  phn ng xy ra,  nhit  v trng thái ban u thì áp sut trong
các bình thay i nh th nào?
A. Bình (1) gim, bình (2) tng. B. Bình (1) tng, bình (2) gim.
C. Bình (1) không i, bình (2) gim. D. Bình (1) , bình (2) không i.
Câu 158. Nhúng mt lá st nh vào dung dch ch   t trong nhng cht sau: FeCl
3
, AlCl
3
, CuSO
4
,
Pb(NO
3
)
2
, NaCl, HCl, HNO
3
loãng, H
2
SO
4
loãng ngui, NH
4
NO
3
. S ng hp phn ng to mui Fe(II) là:
A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 159. Hing thí nghi ?
A. Cr
2
O
3
tan nhanh trong dung dc dung dch NaCrO
2
.
B. Cho t t dung dch AlCl
3
vào dung dch NaOH thng kt ta keo trn.
C. Cho 1 mol khí clo vào dung dch chc dung dch không màu.
D. Nh dung dch Ba(HCO
3
)
2
vào dung dch KHSO
4
có kt ta trng và khí không màu thoát ra.
Câu 160. Hoà tan hoàn toàn FeS
2
vào cc cha dung dch HNO
3
c dung dch X và khí NO thoát ra. Thêm
bt Cdung dch c dung dch 
Các cht tan có trong dung dch Y là:
A. Cu(NO
3
)
2
; Fe(NO
3
)
3
; H
2
SO
4
. B. Cu(NO
3
)
2
; Fe(NO
3
)
2
; H
2
SO
4
.
C. CuSO
4
; Fe
2
(SO
4
)
3
; H
2
SO
4
. D. CuSO
4
; FeSO
4
; H
2
SO
4
.
Câu 161.  chuy
2

2
SO
4

2
t bao nhiêu phn ng thuc loi
phn ng oxi hoá-kh?
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 162. Cho khí H
2
S li cht dung dch gm FeCl
3
, AlCl
3
, NH
4
Cl, CuSO
4
c kt ta X
gm:
A. CuS, S. B. CuS, FeS, S. C. CuS, Fe
2
S
3
. D. CuS, Fe
2
S
3
, Al
2
S
3
.
Câu 163. Tin hành các thí nghim sau:
(1) Ngâm mng trong dung dch AgNO
3
.
(2) Ngâm mt lá km trong dung dch HCl loãng.
(3) Ngâm mt lá nhôm trong dung dch NaOH.
(4) Ngâm ngp mc qun mng trong dung dch NaCl.
 mt vt bng gang ngoài không khí m.
(6) Ngâm mt ming vào dung dch Fe
2
(SO
4
)
3
.
S thí nghim xn hóa là:
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 164. Cho dãy các cht: Al, HCOOCH
3
, Cr(OH)
3
, NaH
2
PO
4
, CH
3
COONH
4
, KAl
2
(SO
4
)
3
, Mg(OH)
2
, Zn(OH)
2
, PbO, CrO
3
.
S cht trong dãy có tính chng tính:
A. 5. B. 7. C. 4. D. 6.
Câu 165. Cho các dung dch loãng có n mol/l bng nhau: Cr
2
(SO
4
)
3
(I), Al(NO
3
)
3
(II), NaCl (III), (NH
4
)
2
SO
4
(IV), K
2
Cr
2
O
7
(V), Ca(HCO
3
)
2
(VI). Dung dch dn tt nht và kém nht lt là:
A. I và III. B. II và V. C. IV và VI. D. V và II.
Câu 166. Nhit phân hoàn toàn hn hp KNO
3
và Mg(NO
3
)
2
  c hn hp khí có t khi so vi oxi là d.
Khong giá tr ca d là
A. 1 < d < 1,435. B. 1 < d < 1,35. C. 1  d  1,35. D. 1  d  1,435.
Câu 167. Trong phòng thí nghiu ch bng phn ng
A. Ca
5
F(PO
4
)
3
+ 5H
2
SO
4
 5CaSO
4
 + 3H
3
PO
4
+ HF.
B. Ca
3
(PO
4
)
2
+ 3H
2
SO
4
 3CaSO
4
 + 2H
3
PO
4
.
C. P
2
O
5
+ 3H
2
O

 2H
3
PO
4
.
D. 3P + 5HNO
3
 3H
3
PO
4
+ 5NO. 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

16


Câu 168. Cho các khí Cl
2
, HCl, CH
3
NH
2
, O
2
. S cht khí tng vi khí NH
3
là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 169. Hoà tan hoàn toàn hn hp gm MgO, Zn(OH)
2
, Al, FeCO
3
, Cu(OH)
2
, Fe trong dung dch H
2
SO
4

sau phn c dung dch X. Cho vào dung dch X mng Ba(OH)
2
c kt ta Y.
Nung Y trong n khc hn hp rn lu
nhi cao) t t n khi phn ng xc cht rn G. Thành phn các cht
trong G là:
A. MgO, BaSO
4
, Fe, Cu. B. BaO, Fe, Cu, Mg, Al
2
O
3
.
C. MgO, Al
2
O
3
, Fe, Cu, ZnO. D. BaSO
4
, MgO, Zn, Fe, Cu.
Câu 170. T Na
2
CO
3
, cn ti thiu bao nhiêu phn  u ch kim loi natri?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 171. Cho các phn ng:
K
2
Cr
2
O
7

2
+ 2KBr + 2CrBr
3
+ 7H
2
O
Br
2

2

Khlà ?
A. Tính kh: Cr
3+
> I
-
B. Tính oxi hoá: I
2
> Br
2

C. Tính kh: Br
-
> Cr
3+
D. Tính oxi hoá: I
2
> Cr
2
O
7
2-

Câu 172. 
2
  :
A. H
2
  
B.
2
 
C. H
2
  .
D. 
Câu 173. c dung dch X, thêm dung dch H
2
SO
4
c dung dch Y.
Cho dung dc dung dch Z, cho dung dch H
2
SO
4
c dung dch T.
Màu ca các dung dch X, Y, Z, T lt là:
A. Da cam, vàng, xanh tím, xanh. B. Da cam, vàng, da cam, vàng.
C. . D. Vàng, da cam, vàng, da cam.
Câu 174. Ion X
3+
có s electron lp ngoài cùng bng mt na s hiu nguyên t ca X (bit s hiu nguyên t ca:
Al = 13, Cr = 24, Fe = 26, Pb = 82). S c thân ca X  trn là:
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 175. Phn rút gn: HCO
3
-
+ OH
-

3
2-
+ H
2
O là:
A. NaHCO
3

2
+ H
2
O.
B. Ca(HCO
3

3
+ Na
2
CO
3
+ 2H
2
O.
C. 2NaHCO
3
+ Ca(OH)
2

3
+ Na
2
CO
3
+ 2H
2
O.
D. 2NaHCO
3

2
CO
3
+ K
2
CO
3
+ 2H
2
O
Câu 176. Khi cho Cu vào dung dch FeCl
3
; H
2
S vào dung dch CuSO
4
; HI vào dung dch FeCl
3
; dung dch AgNO
3
vào
dung dch FeCl
3
; dd HCl vào dung dch Fe(NO
3
)
2
. s cp cht phn c vi nhau là:
A. 4 B. 2 C. 5 D. 3
Câu 177. ng dng không phi ca clo là:
A. X c sinh hot.
B. Sn xut nhiu hoá cht hc dit côn trùng, nha, cao su tng hp, si tng hp).
C. Sn xut NaCl, KCl trong công nghip.
D.  ty trng, sn xut cht ty trng.
Câu 178.  : aFe(NO
3
)
2
+ bKHSO
4

3
)
3
+ yFe
2
(SO
4
)
3
+ zK
2
SO
4
+ tNO + uH
2
O
là b h s i gin c:
A. 43. B. 21. C. 27. D. 9
Câu 179. n cp) dung dch X thch Y thy pH gim. Vy dung
dch X và dung d
A. (X) KBr, (Y) Na
2
SO
4
B. (X) BaCl
2
, (Y) CuSO
4

C. (X) NaCl, (Y) HCl D. (X) AgNO
3
, (Y) BaCl
2
 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

17


Câu 180. Cho dãy các cht: Cu, CuO, Fe
3
O
4
, K
2
SO
3
, C, AlBr
3
, FeCO
3
, Fe(OH)
3
. S cht trong dãy tác dng vi H
2
SO
4

không to khí SO
2
là:
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 181. Nhit phân các mui sau: NH
4
NO
2
, NH
4
Cl, NaHCO
3
, KClO
3
, CaCO
3
, KMnO
4
, CaOCl
2
, NaNO
3
, Cu(NO
3
)
2
. S
phn ng nhit phân thuc loi phn ng oxi hoá - kh là:
A. 7. B. 6. C. 8. D. 5.
Câu 182. R là nguyên t mà nguyên t có phân lp electron ngoài cùng là np
2n+1
(n là s th t ca lp electron).
Có các nhn xét sau v R:
(I) Tng s hn ca nguyên t R là 18.
(II) S electron  lp ngoài cùng trong nguyên t R là 7.
(III) Công thc ca oxit cao nht to ra t R là R
2
O
7.

(IV) Dung dch NaR tác dng vi dung dch AgNO
3
to kt ta.
S nhn xét  là:
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 183. Thí nghim không ng thi có kt ta xut hin và khí thoát ra là:
A. Cho kim loi Ca vào dung dch CuSO
4
. B. Cho urê vào dung dch Ba(OH)
2

C. Cho dung dch NH
4
Cl vào dung dch Ca(OH)
2
. D. Cho NaHSO
4
vào dung dch Ba(HCO
3
)
2
.
Câu 184. Cho các phát biu sau:
(1) Trong mt chu k, theo chin tích hn, bán kính nguyên t nói chung gim dn.
(2) Trong ht nhân nguyên t, có 3 loi hn là 
ng v là hing các nguyên t có cùng s khi.
(4) Các tiu phân Ar, K
+
, Cl
-
u có cùng s  n tích ht nhân.
(5)   
(6) Các nguyên t
11
X,
12
Y,
21
m chung là electron cun vào phân lp s.
ng ion hóa th nht ca các nguyên t n theo th t: Na, Mg, Al, Si.
S phát biu  là:
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 185. Chn khnh :
A.  làm mc cng tm thi có th dùng Na
2
CO
3
, HCl, hoc.
B. c cng làm hao tn cht git ra tng hp.
C. Thch cao s sn xu
D. c có cha các ion HCO
3
-
, Cl
-
, SO
4
-
là c cng toàn phn.
Câu 186. Có các ng nghim cha dung dch riêng bit sau: Na
2
SO
4
, KHCO
3
; FeCl
3
, Al(NO
3
)
3
, CuCl
2
, AgNO
3
, ZnBr
2
.
Cho dung dch Ba(OH)
2
p dung dch NH
3
ng dung dch trên. Sau các phn
ng, s ng nghic kt ta là:
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 187. Khí CO
2
u ch ng l loi b c ra khi hn
hp, ta dùng:
A. Dung dc và P
2
O
5
rn khan
B. Dung dch NaHCO
3
bão hoà và dung dch H
2
SO
4
c.
C. Ch cn dùng dung dch H
2
SO
4
c.
D. Dung dch Na
2
CO
3
bão hoà và dung dch H
2
SO
4
c.
Câu 188.

Quá trình sn xut amoniac trong công nghip da trên phn ng thun nghch sau:
N
2
(k) + 3H
2
(k)


2NH
3
(k). H = -92 kJ
Khi phn t ti trng thái cân bng, nhlàm cho cân bng chuyn dch
theo chiu thun to ra nhiu amoniac:
; t;
(3) Thêm cht xúc tác; (4) Gim nhi;
(5) Ly NH
3
ra khi h;
A. (1), (2), (3), (5). B. (2), (4), (5). C. (2), (3), (4), (5). D. (2), (3), (4) 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

18


Câu 189. Cho chng vi mng v c khí X
1
và dung dch X
2
. Khí X
1

tác dng vi mng v c khí X
3
, H
2
O, Cu. Cô cn dung dch X
2
c cht
rn khan X
4
(không cha clo). Nung X
4
thy sinh ra khí X
5
). Nhic khí X
6
(M=
c. Các cht X
1
, X
3,
X
4
, X
5
, X
6
lt là :
A. NH
3
; NO ; KNO
3
; O
2
; CO
2
B. NH
3
; N
2
; KNO
3
; O
2
; N
2
O
C. NH
3
; N
2
; KNO
3
; O
2
; CO
2
D. NH
3
; NO ; K
2
CO
3
; CO
2
; O
2

Câu 190. Ion M
2+
có tng s hlà 80. S hn nhi ht không mang
n là 20. Trong bng tun hoàn M thuc .
A. Chu kì 4, nhóm VIIIB B. Chu kì 4, nhóm VIIIA
C. Chu kì 3 nhóm VIIIB D. Chu kì 4, nhóm IIA
Câu 191.
Chn phát biu không 

A.  ty trng bt gii, len, vi, ch to nguyên liu ty trng trong bt
git; trong y khoa còn dùng làm cht sát trùng.

B.  kh  mùi, bo qun hoa qu ch
C. Axic ng d sn xut phân bón, giy, si, cht ty ra.
D. t là cht bán dc dùng trong k thut vô tuyn t, ch to pin mt tri.
Câu 192.Cho (x + 1,5y) mol Ba(OH)
2
vào dung dch cha x mol NH

4
y mol Ba
2 +
và z mol HCO
3
-

. Sau khi các
phn ng kt thúc, n nóng nh thì dung dch thu c cha:
A. Ba(OH)
2
. B. (NH
4
)
2
CO
3
. C. Ba(HCO
3
)
2
. D. Ba(HCO
3
)
2
và NH
4
HCO
3
.
Câu 193. Khnh không 
A. (NH
4
)
2
CO
3
và NaHCO
3
u là mui ng tính
B. Tính cht hoá hn ca clo là tính oxi hóa mnh.
C. Các muu d c và kém bn vi nhit.
D. H
2
SO
4
và H
2
CrO
4
u là axit có tính oxi hóa mnh.
Câu 194. Mng l :
A. dic sinh hot.
B. sn xut các hoá cht h
C. sn xuc Gia-ven, clorua vôi.
D. sn xu
Câu 195. Nguyên t có u hình electron là 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
6
. Ion t t X có chình electron là:
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
.
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
5
. D. án khác.
Câu 196. Dãy gm các chu phn c vi NH
3
(vu ki) là:
A. HCl, O
2
, CuO, Cl
2
, AlCl
3
. B. H
2
SO
4
, CuO, H
2
S, Na, NaOH.
C. HCl, FeCl
3
, Cl
2
, CuO, Na
2
CO
3
. D. HNO
3
, CuO, CuCl
2
, H
2
SO
4
, Na
2
O.
Câu 197. 
A.  B.
C. D.  
Câu 198. Cho các nhn nh sau brom và hp cht c nó:
1)

Brom là cht lng màu nâu  và bay hi.
2)

Brom là cht oxi hóa mnh, và mnh hn clo.
3)

i ta sn xut brom ch yu trong bin.
4)

Dung dch  lâu trong không khí có th oxi hóa bi SO
2
.
5)

Axit bromic c iu  bng cách oxi hóa brom.
6)

Tính bn, tính oxi hóa và tính axit c HBrO u kém hn HclO.
7)

T brom có th to ra c axit pebromic.
8)

Brom  oxi hóa c hidro  nhit  cao, phn ng to ra HBr là phn ng thu nhit.
S nhn nh úng là :
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 199. Trong các phn  ra phn ng không :
A. H
2
S + FeCl
2
 FeS + 2HCl. B. 2H
2
S + 3O
2

2
+ 2H
2
O.


C. H
2
S + Cl
2
.

D. H
2
S + 4H
2
O + 4Br
2

2
SO
4
+ 8HBr.
 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

19


Câu 200. M là không 
A. c cng tm thi là c cng có cha nhiu ion Ca
2+
, Mg
2+
vi HCO
3

.
B. c có cha 1 trong 2 ion Cl
-

và SO
2
4

hoc c 2 là c cng vnh cu.
C. c sông, h, ao sui là c cng toàn phn.
D.  làm mc cng tm thi có th dùng dung dch Ca(OH)
2
hoc NaOH.
Câu 201. Cho phn ng CO
(k)
+ H
2
O
(k)



CO
2 (k)
+ H
2 (k)
; . Trong các yu t
, ng CO,
(3) thêm mng H
2
, (4) gim áp sut chung ca h,
(5) dùng cht xúc tác.
S yu t làm i cân bng là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 202. Trong công nghiu ch bng phn ng:
A. Ca
5
F(PO
4
)
3
+ 5H
2
SO
4
 5CaSO
4
 + 3H
3
PO
4
+ HF.
B. Ca
3
(PO
4
)
2
+ 3H
2
SO
4
 3CaSO
4
 + 2H
3
PO
4
.
C. P
2
O
5
+ 3H
2
O

 2H
3
PO
4
.
D. 3P + 5HNO
3
 3H
3
PO
4
+ 5NO.
Câu 203. Ch dùng thêm mt thuc th trình bày cách nhn bit các cht rn sau: NaOH, Al, ZnO, CaCO
3
A. Qu tím B. Dung dch kim C. c D. Dung dch axit
Câu 204. Cho dãy các cht và ion: Zn, S, FeO, SO
2
, O
3
, H
2
O
2
, , CaOCl
2
, O
2
, Cu(NO
3
)
2
, HCl. S cht có c tính oxi hóa và
tính kh là:
A. 7. B. 6. C. 8. D. 9.
Câu 205. Cho các cht sau: H
2
SO
4
, HF, Ba(OH)
2
, CH
3
COOH, FeCl
3
, Al(OH)
3
, HClO
4
, Mg(OH)
2
, NaH
2
PO
4
, HClO,
Na
2
CO
3
, C
2
H
5
OH. S chn li mnh là:
A. 7 B. 8 C. 10 D. 9
Câu 206. Cho các cht: AgNO
3
, Cu(NO
3
)
2
, MgCO
3
, Ba(HCO
3
)
2
, CaCO
3
, NH
4
HCO
3
, NH
4
NO
3
và Fe(NO
3
)
2
. Nu nung các cht
n khi trong các bình kín không có không khí, rc vào các bình, s bình có th
to li chu sau các thí nghim là :
A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.
Câu 207. là không 
A. Trong nguyên t electron chuyng không theo mt qu nh mà chuyng hn lon.
B. Lp ngoài cùng là bn vng khi cha t electron.
C. Lp electron gm tp hp các electron có mng bng nhau.
D. Electron càng gn hng càng thp.
Câu 208. n khong 200  250
0
C, axit photphoric b mt bc và to thành:
A. axit metaphotphoric (HPO
3
). B. 
4
P
2
O
7
).
C. 
3
PO
3
) D. 
2
O
5
).
Câu 209.  tách CO
2
ra khi hn hp gm CO
2
c, có th cho hn hp lng
A. NaOH và H
2
SO
4
c. B. Na
2
CO
3
và P
2
O
5
. C. H
2
SO
4
c và KOH. D. NaHCO
3
và P
2
O
5
.
Câu 210. Tin hành các thí nghing hp nào sau  to ra kt ta khi kt thúc thí nghim?
A. Cho dung dch Ba(OH)
2
ch NaAlO
2
hay Na[Al(OH)
4
].
B. Cho Al vào dung d
C. Cho CaC
2
tác dng H
2
t cháy ht B ri cho toàn b sn phm cháy vào dd A.
D. Cho dung dch AlCl
3
ch NaAlO
2
hay Na[Al(OH)
4
].
Câu 211. Cho ba dung dch có cùng giá tr pH. Dãy sp xp theo th t n n là
A. CH
3
COOH, HCl, H
2
SO
4
.

B. CH
3
COOH, H
2
SO
4
, HCl

C. H
2
SO
4
, HCl, CH
3
COOH.

D. HCl, H
2
SO
4
, CH
3
COOH,

Câu 212. Cho các cht sau: FeS, Fe
3
O
4
, NaCl, NaI, Na
2
CO
3
, KBr, và Cu
2
O tác dng vi dung dch H
2
SO
4
c . S phn ng

2
SO
4
t oxi hóa?
A. 6 B. 4 C. 3 D. 5 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

20


Câu 213. Cho các phát bi sau:
1)

Photpho trng là c r trong  màu trng ho vàng t, có  trúc mng tinh th phân t
2)

Photpho là   màu  có  trúc polime, khó nóng chy và khó bay hi hn photpho trng.
3)

Hai khoáng  chính hotpho là apatit Ca
3
(PO
4
)
2
và photphorit 3Ca
3
(PO
4
)
2
.CaF
2
.
4)

Axit orthophotphoric là c r ng tinh th trong sut, không màu, r háo  nên  chy r
5)

Phân   là hn  các   to ra ng thi bng tng tác hóa hc  cht.
6)

Nguyên li  x phân lân là qung photphorit và apatit.
7)

Phân m cung it hóa cho cây i dng ion nitrat (NO
3

) và ion amoni (NH

4
).
S phát biu ng là :
A. 5 B. 4 C. 6 D. 7
Câu 214. c dùng làm cht sinh hàn trong t lu hoà nhi. CFC là :
A. CF
4
và CCl
4
.
B. CF
4
và CF
2
Cl
2
.
C. CCl
4
và CFCl
3
.
D. CF
2
Cl
2
và CFCl
3
.
Câu 215. Cho các dd sau: dung dch HCl, dung dch Ca(NO
3
)
2
, dung dch FeCl
3
, dung dch AgNO
3
, dung dch cha hn hp
HCl và NaNO
3
, dung dch cha hn hp NaHSO
4
và NaNO
3
. S dung dch có th tác dng vng kim loi là:
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 216. Thc hin các thí nghim sau:
(1) Ni mt thanh Zn vi mt thanh Fe r trong không khí m.
(2) Th mt viên Fe vào dung dch CuSO
4
.
(3) Th mt viên Fe vào dung dch chng thi Al
2
(SO
4
)
3
và H
2
SO
4
loãng.
(4) Th mt viên Fe vào dung dch H
2
SO
4
loãng.
(5) Th mt viên Fe vào dung dch chng thi CuSO
4
và HCl loãng.
Trong các thí nghim trên nhng thí nghim Fe b n hóa hc là:
A. (1), (3), (5). B. (3), (4), (5). C. (2) và (5). D. (3), (5).
Câu 217. 
A. Dung dch thu c khi hòa tan SO
3

vào nc làm qu tím hóa .
B.  pha loãng axit H
2
SO
4

c thì ta rót t t nc ct vào axit và khuy u.
C.  oxi hóa ca kim loi kim trong các hp cht luôn là +1.
D. Kim loi Cu không kh c H
2
O, dù  nhit  cao.
Câu 218. Cho cân bng sau: 2NO + O
2



2NO
2
T ca phn ng thu  NO lên 2 ln ?
A. n B. Tng 4 ln C. Gim 2 ln D. Gim 4 ln
Câu 219. Hoà tan ht cùng mng Fe trong dung dch H
2
SO
4
loãng ; và trong dung dch H
2
SO
4

các th tích khí sinh ra lt là V
1
và V
2
 u ki 
1
và V
2

A. V
1
= V
2
. B. V
1
= 2V
2
. C. V
2
= 1,5V
1
. D. V
2
= 3V
1
.
Câu 220. Cho các phát biu sau:
1) Trong m chu kì, bán kính nguyên tc các nguyên t gim theo chiu tng c  âm in.
2)  âm in c tng cho kh nng nhng electron c nguyên tnày cho nguyên thác.
3) Trong nhóm IA, nng lng ion hóa th nht c nguyên t các nguyên t gim theo chiu tng
c

b
á
n kính nguyên t
4) Trong mt chu kì, bán kính nguyên t nguyên t tng theo chiu tng c in tích ht nhân.
5) S bin i tun hoàn v tính cht các nguyên t có c là do s bin i v u hình electron lp
ngoài cùng c nguyên t nguyên t.
6) S electron hóa tr là s electron lp ngoài cùng c nguyên t.
S phát biu ng là
A. 2 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 221. Có 6 gói bt riêng bi nhau: CuO, FeO, Fe
3
O
4
, MnO
2
, Ag
2
O và hn hp Fe + FeO. Thuc
th  phân bic 6 gói bt trên là:
A. dd H
2
SO
4
c, nóng B. dd H
2
O
2
C. dd HNO
3
c D. dd HCl
Câu 222. Trong s các khí: N
2
, NH
3
, H
2
, Cl
2
, O
2
, H
2
S và CO
2
. S khí có th làm khô bng H
2
SO
4
c là
A. 3 B. 6 C. 5 D. 4: 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

21


Câu 223. Trong phòng thí nghii ta có th u ch khí NH
3
bng cách:
A. cho N
2
tác dng vi H
2
(450
o
C, xúc tác bt st).
B. cho mui amoni loãng tác dng vi ki
C. cho muc tác dng vi ki
D. nhit phân mui (NH
4
)
2
CO
3
.
Câu 224. Trong s các cht: H
2
O, CH
3
COONa, Na
2
HPO
3
, NaH
2
PO
3
, Na
2
HPO
4
, NaHS, Al
2
(SO
4
)
3
, NaHSO
4
, CH
3
COONH
4
,
Al(OH)
3
, ZnO, CrO, HOOC-COONa, HOOC-CH
2
NH
3
Cl. S chng tính là:
A. 9. B. 8. C. 7. D. 10.
Câu 225. Cho các phn ng sau:
(1) H
2
S + SO
2
 (2) Na
2
S
2
O
3
+ dung dch H
2
SO
4
(loãng) 
(3) SiO
2
+ Mg (t
0
, t l 1:2) (4) Al
2
O
3
+ dung dch NaOH 
(5) Ag + O
3
 (6) SiO
2
+ dung dch HF 
(7) F
2
+ H
2
O  (8) KNO
3
+ C + 
(9) Ca
3
(PO
4
)
2
+ SiO
2
+ C 
S phn ng to ra  cht là:
A. 7. B. 6. C. 5. D. 8.
Câu 226. Cho tng cht : C, BaCl
2
, Fe
3
O
4
, FeCO
3
, FeS, H
2
S, HI, AgNO
3
, HCl, HBr, Na
2
SO
3
, FeSO
4
lt tác dng vi
H
2
SO
4
c, nóng. S phn ng thuc loi phn ng oxi hóa - kh là:
A. 7 B. 6 C. 9 D. 8
Câu 227. Cho các phát biu sau v Clo:
1) Clo là cht khí màu vàng lc, không mùi, rc.
2) Clo là mn hình, trong các phn ng hóa hc clo ch th hin tính oxi hóa.
3) Phn l ty trng vi, si gic.
4) Nguyên t u ch clo là oxi hóa ion Cl
-
thành Cl
2
.
5) Trong công nghic sn xut bn phân nóng chy mui natri clorua bão
hòa.
S phát biu  là:
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 228.  phòng nhic CO, là khí không màu, không mùi, ri ta dùng cht hp th là:
A. ng (II) oxit và mangan oxit. B. ng (II) oxit và magie oxit.
C. ng (II) oxit và than hot tính. D. than hot tính.
Câu 229. Phát bi nào sau  là ng:
A. S khi c ht nhân c mt nguyên tng bng khi lng nguyên tó.
B. Ht nhân nguyên tc nguyên t nào cng có con và ntron.
C. Các electron trên cùng mt phân lp có nng lng bng nhau.
D. Có 4 obitan trong lp M.
Câu 230. Trong các loi phân bón sau: NH
4
Cl, (NH
2
)
2
CO, (NH
4
)
2
SO
4
, NH
4
NO
3
. Lom cao nht là:
A. NH
4
Cl. B. NH
4
NO
3
. C. (NH
2
)
2
CO.

D. (NH
4
)
2
SO
4
.
Câu 231. Nhkhông 
A. Nguyên tu ch kim loi là kh ion kim loi trong hp cht v ng.
B.  làm gim nhi nóng chy ca Al
2
O
3
n phân nóng chy Al
2
O
3
i ta cho thêm 3NaF.AlF
3
.
C. Cu, Fe, Ni là nhóm kim loi có th u ch c theo c  luyn, nhit luyn
phân.
D. n phân dung dc khí H
2
 anôt.
Câu 232. Trong t nhiên, nguyên t ng ít nht là :
A. Flo
B. Iot
C. Clo
D. Brom
Câu 233. Cho dung dch NH
3
 vào dung dch X gm AlCl
3
, ZnCl
2
và FeCl
3
thu c kt ta Y. Nung kt ta Y
thu c cht rn Z. Cho lung khí H
2
 qua Z  nóng) thu c cht rn T. Các phn ng xy ra
hoàn toàn. Trong T có cha:
A. Al
2
O
3
, Zn B. Al
2
O
3
, Fe C. Fe D. Al
2
O
3
, ZnO, Fe 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

22


Câu 234. Cho các p cht ( trng thái rn hoc dung dch) phn ng vi nh iu kin thng
(1) Pb(NO
3
)
2
+ H
2
S (2) Pb(NO
3
)
2
+ CuCl
2

(3) H
2
S + SO
2

(4) FeCl
2
+ H
2
S
(5) AlCl
3

+ NH
3

(6) NaAlO
2
+ AlCl
3


(7) CuCl
2
+ NaHPO
4
(8) Na
2
SiO
3

+ HCl
(9) NaHCO
3
+Ba(OH)
2
 (10) NaOH + Ca(HCO
3
)
2

(11) C
2
H
2

+ KMnO
4
(12) CO
2
+ NaAlO
2
S các phn ng xy ra to ra kt t là:
A. 9 B. 12 C. 11 D. 10
Câu 235.

Trong quá trình sn xut khí NH
3
trong công nghip, ngun cung cp H
2
c ly ch yu t:
A. CH
4
c (xt) B. kim loi + axit
C. n phân H
2
O (chn ly) D. Al, Zn + kim
Câu 236. là do:
A. 
B. 
C. 
D. .
Câu 237. Dãy so sánh tính cht vt lí ca kim loi 
A. Kh n và dn nhit Ag> Cu> Al > Fe.
B. T khi ca Li< Fe < Os.
C. Nhi nóng chy ca Hg< Al < W.
D. Tính cng ca Cr > Fe> W.
Câu 238. Cho Fe
3
O
4
vào dung dch HCl (vc dung dch X. Cho các hóa cht sau: Cu, Mg, Ag, AgNO
3
,
Na
2
CO
3
, NaHCO
3
, NaOH, NH
3
. Hãy cho bit có bao nhiêu hóa cht tác dc vi dung dch X.
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 239. Cho hn hp kim loi gm x mol Zn và y mol Fe vào dung dch cha z mol CuSO
4
. Kt thúc phn ng thu
c dung dch thu cha 2 muu kin phù hp cho kt qu trên
A. z x + y B. x z C. x z D. x < z

x + y
Câu 240. Chn câu sai trong các m sau:
A. NH
3
là khí không màu, mùi khai, ít tan c.
B. NH
3
 sn xut HNO
3
trong công nghip.
C. NH
3
cháy trong bình oxi cho khói vàng.
D. Khí NH
3
tác dng vi oxi có (xt, t
o
) to khí NO.
Câu 241.  sau :
(1) KMnO
4
+ HCl
c

0
t

 (2) Na
2
SO
3
+ H
2
SO
4

c
0
t


(3) NH
4
Cl + NaOH
0
t

 (4) NaCl
(r)
+ H
2
SO
4

c
0
t


(5) Cu + HNO
3

c

0
t

 (6) FeS + HCl
0
t


S cht khí tác dc vi dung dch NaOH  u king là ?
A. 4 B. 6 C. 3 D. 5
Câu 242. n phân dung dch cha x mol CuSO
4
và y mol NaCl (vn c dung dch
n phân làm cho phenolphtalein chuyn sang màu hu kin ca x và y là
A. y < 2x B. 2y = x C. y > 2x D. x > 2y
Câu 243. Cho các phn ng sau:
1) Al(NO
3
)
3
+ Na
2
S  2) SiO
2
+ Na
2
CO
3
 3) FeCl
2
+ H
2
S 
4) AlCl
3
+ K
2
CO
3
 5) Fe(NO
3
)
2
+ HCl  6) Cl
2
+ NaBr 
7) BaCl
2
+ SO
2
 8) KNO
3
+ C + S  9) HI + H
2
SO
4

10) AgNO
3
+ HCl 
S phn ng xy ra và to kt t hoc cht khí là:
A. 9 B. 8 C. 7 D. 6


 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

23


Câu 244.

Trn 2 dung dch: Ba(HCO
3
)
2
; NaHSO
4
có cùng n mol/l vi nhau theo t l th c
kt ta X và dung dch Y. Hãy cho bit các ion có mt trong dung dch Y. ( B qua s thy phân ca các
ion và s n ly cc).
A. Na
+
và SO
2
4

B. Na
+
, HCO
3

và SO
2
4

C. Ba
2+
, HCO
3

và Na
+
D. Na
+
, HCO
3


Câu 245. Cho các phát biu sau:
1) Ion c nh ngha là mt nguyên tmang in.
2) Liên kt ion c hình thành do lc hút nh in gi các ion ng và electron t do.
3) Các hp cht ion  trng thái rn thì không dn in.
4) Tinh th ion có tính bn vng, thng có nhit  nóng chy và nhit  sôi khá cao.
5) Các cht  có liên kt cng hóa tr phn ln tan trong các dung môi không c nh C
6
H
6
, CCl
4

6) Liên kt gia C và O trong phân tCO
2
phân c v phía O.
7) Liên kt  nói chung bn hn liên kt .
S phát biu  trong các phát biu trên là :
A. 6 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 246. Cho dãy các cht: KHCO
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, (NH
4
)
2
CO
3
, Al, ZnSO
4
, Zn(OH)
2
, CrO
3
, Cr
2
O
3
, AlF
3
, HOOC-COONa,
C
6
H
5
OH, CH
3
COOC
2
H
5
. S cht trong dãy có tính chng tính là :
A. 7. B. 9. C. 6. D. 10.
Câu 247. Chn phát bi ng:
A. ng phin, iot,   kim cng  thuc mng tinh th phân t
B. L liên  trong tinh th phân t có bn ch cng hóa tr.
C. Tinh t nguyên t có  ng ln, nhi  nóng chy và nhi sôi cao.
D. T các kim loi  i kin tng  tn ti  dng tinh th
Câu 248. Cho các nn nh sau :
(1) Sc Ozon vào dung ch KI s thu c dung ch có kh ng làm quì tím hóa xanh.
(2) Hidro peoxit và hidro sunfua có th làm mt màu dung dch tc tím trong môi ng H
2
SO
4
loãng.
(3) Sc hidro sunfua vào dung dch FeCl
3
s thy xut hn kt ta vn c màu vàng.
(4) 
(5) Hidro peoxit 
3
.
S n nh ng là :
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 249. Hãy cho bit phn là mt trong nhng phn ng xy ra trong quá trình luyn thép?
A. CO + 3Fe
2
O
3
(t
0

3
O
4
+ CO
2
B. CO + FeO (t
0

2

C. CO + Fe
3
O
4
(t
0

2
D. Mn + FeO (t
0

Câu 250. Cho nguyên t R, ion X
2+

và ion Y
2-

có s electron  lp v  nhau.  s x bán kính nguyên t
nào sa là g:
A. R < Y
2-

< X
2+

B. X
2+

< R < Y
2-

C. Y
2-

< X
2+

< R D. Y
2-

< R < X
2+


Câu 251.

Khi nhit phân hoàn toàn hn hp: Hg(NO
3
)
2
, Cu(NO
3
)
2
, AgNO
3
, Fe(NO
3
)
2
thì cht rc sau phn ng
gm:
A. CuO, FeO, Ag. B. CuO, Fe
2
O
3
, Ag, Hg. C. CuO, Fe
2
O
3
, Ag. D. CuO, Fe
2
O
3
, Ag
2
O.
Câu 252. Nhkhông  mui amoni ?
A. Các muc.
B. Các muu là chn li mnh.
C. Các muu bn vi nhit.
D. Các muu b thc.
Câu 253. Cho các cân bng :
(1) H
2
(k) + I
2
(k)  2HI(k) (2) 2NO(k) + O
2
(k)  2NO
2

(3) CO(k) + Cl
2
(k)  COCl
2
(k) (4) N
2
(k) + 3H
2
(k)  2NH
3
(k)
(5) CaCO
3
(r)  CaO (r) + CO
2
(k) (6) CO(k) + H
2
O(k)  CO
2
(k) + H
2
(k)
Các cân bng chuyn dch theo chiu thun t là:
A. 1, 3 B. 3, 4, 5 C. 2, 3, 4 D. 1, 2, 3 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

24


Câu 254. Cho các nhn nh sau v cacbon monooxit (CO):
1)

Trong phân t có liên kt cho nhn.
2)

CO rn là nc  khô c dùnbo qun th phm.
3)

CO ít tan trong nc và rt bn vi nhit.
4)

CO cháy ng trong oxi, phn ng ta nhiu nhit
5)

CO không tác ng tr tip c vi clo, brom, iot.
6)

Trong phòng thí nghim, CO c iu chng cách cho hi nc i qua hòn than nung nóng.
7)

CO phn ng c vi các oxit MgO, FeO, CuO  nhit  cao.
S nhn nh ng  trên là:
A. 6 B. 5 C. 3 D. 4
Câu 255. Các kim loi phân nhóm chính nhóm I, II khác các kim loi còn li  ch:
A. ch có chúng là kim loi nh.
B. u phn ng vc to dung dch kim.
C. chúng có hoá tr i khi tham gia phn ng hoá hc.
D. kh n ca chúng t
Câu 256. Cho các phn ng sau:
(1) 4 NH
3
+ 5O
2

2
O (2) NH
3
+ H
2
SO
4

4
HSO
4

(3) 2NH
3

2
 + 3 H
2
O (4) 8NH
3
+ 3Cl
2

2
+ 6 NH
4
Cl
(5) NH
3
+ H
2
S 
4
HS (6) 2NH
3
+ 3O
2

2
 + 6H
2
O
(7) NH
3
+ HCl 
4
Cl
S phn 
3
là cht kh là:
A. 2 B. 3 C. 4. D. 5
Câu 257. Nguyên liu sn xut nhôm là qung boxit Al
2
O
3
.nH
2
ng có ln tp cht Fe
2
O
3
và SiO
2
 làm sch
nguyên liu, hoá cht cn dùng là:
A. dung dc. B. dung dch NaOH loãng.
C. dung dch HCl và khí CO
2
. D. dung dc và khí CO
2
.
Câu 258. Cho các cht Cu, FeO, Fe
3
O
4
FeCO
3
, Fe(OH)
2
, Fe lt tác dng vi dung dch H
2
SO
4
u thy
gii phóng khí SO
2
. Có bao nhiêu phn ng mà 1 mol axit phn ng to ra 1/4 mol SO
2
?
A. 2 B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 259. Cho dãy các cht sau: Al, ZnO, PbO, Sn(OH)
2
, NaHCO
3
, Na
2
SO
3
, SnO
2
, NaAlO
2
, Cr(OH)
2
, CrO
3
, Na
2
Cr
2
O
7
,
NH
4
HCO
3
. S chng tính là:
A. 7. B. 5. C. 6. D. 8.
Câu 260. Phát biu nào sau ây sai?
A. Trong y khoa, ozon c dùng  cha sâu rng.
B. Khí sunfur va có tính oxi hóa va có tính kh.
C. Lu hunh tác ng c vi ty ngân  nhit  thng.
D. H
2
S ch th hin tính kh khi tham gia phn ng hóa hc.
Câu 261. Có 5 cht bt màu trng NaCl, Na
2
CO
3
, CaCO
3
, Na
2
SO
4
, BaSO
4
ng trong các l riêng bit không ghi nhãn.
 phân bit tng cht ch cn dùng:
A. dung dch MgCl
2
. B. c và khí CO
2
. C. axit H
2
SO
4
loãng. D. dung dch BaCl
2
.
Câu 262. Cho các nguyên t nguyên t sau: X ( Z = 17), Y ( Z = 11), R ( Z = 19), T ( Z = 9), U ( Z = 13), V ( Z = 16) và
các kt lun:
(1) Tính kim loi: U < Y < R.
 n: V < X < T.
(3) Bán kính nguyên t: U < X < T.
(4) Hp cht to bi X và R là hp cht cng hóa tr.
(5) Tính cht hóa hc cn X ging T và Y ging R.
(6) Hp cht to bi Y và X là hp cht ion.
S kt lun  là
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan

25


Câu 263. Nguyên t X có electron cun vào lp M,  tru nhn

A. X  chu kì 4, nhóm VIIB. B. X  chu kì 3, nhóm IIIA.
C. X  chu kì 3, nhóm VA. D. X  chu kì 4, nhóm IIIB.
Câu 264. Cho các cht: Mg, Cl
2
, NaOH, NaCl, Na
2
CO
3
, Cu, HCl, NH
3
, H
2
S, AgNO
3
, HNO
3
. S cht tác dc vi
dung dch Fe(NO
3
)
2
là:
A. 10 B. 8 C. 7 D. 9
Câu 265. T  phn ng sau :
(1) X
1
+ X
2
 Ca(OH)
2
+ H
2

(2) X
3
+ X
4
 CaCO
3
+ Na
2
CO
3
+ H
2
O
(3) X
3
+ X
5
 Fe(OH)
3
+ NaCl + CO
2

(4) X
6
+ X
7
+ X
2
 Al(OH)
3
+ NH
3
+ NaCl
Các cht thích hp vi X
2
, X
3
, X
4
, X
5
ng là:
A. Ca ; NaOH ; Ca(HCO
3
)
2
; FeCl
3
B. H
2
O ; Ca(HCO
3
)
2
; NaOH ; FeCl
3

C. H
2
O ; NaHCO
3
; Ca(OH)
2
; FeCl
3
D. Ca ; Ca(OH)
2
; NaHCO
3
; FeCl
3

Câu 266. Trong các cht sau: CuSO
4
, S, SO
2
, H
2
S, Fe
2
(SO
4
)
3
, SO
3
.  cht có th o ra H
2
SO
4
bng t phn ?
A. 2. B. 5. C. 6. D. 4.
Câu 267. Khí X không màu, mùi hu ch bng phn ng cng vc, nóng. Cho X li
chc  các bình 1 và
ng là:
A. (1) dung di màu ; (2) có khí thoát ra mùi trng thi.
B. (1) dung dch mt màu ; (2) có kt ta màu vàng.
C. (1) dung dch mt màu ; (2) không có hing gì.
D. (1) dung di màu ; (2) có kt ta màu vàng.
Câu 268. Các nguyên t X, Y, Z, T có s hiu nguyên t lt là 14, 15, 16, 17. Dãy gm các phi kim xp theo
chiu gim dn tính oxi hoá t trái sang phi là
A. T, Y, X, Z. B. T, Z, Y, X. C. Z, T, Y, X. D. X, Y, Z,T.
Câu 269. Các hình v sau mô t các cách thu khí c s du ch và thu khí trong phòng thí
nghim. Kt lu

A. Hình1: Thu khí H
2
, He và HCl B. Hình2: Thu khí SO
2
, CO
2
và NH
3

C. Hình3: Thu khí H
2
, N
2
và NH
3
D. Hình3: Thu khí H
2
, N
2
và He

Câu 270. Cho các s phn ng sau:
X
1
+ X
2
 X
4
+ H
2
X
3
+ X
4
 CaCO
3
+ NaOH X
3
+ X
5
+ X
2
 Fe(OH)
3
+ NaCl + CO
2

Các cht thích hp vi X
3
, X
4
, X
5

ln lt là:
A. Ca(OH)
2
, NaHCO
3
, FeCl
2
B. Na
2
CO
3
, Ca(OH)
2
, FeCl
2

C. Ca(OH)
2
, NaHCO
3
, FeCl
3
D. Na
2
CO
3
, Ca(OH)
2
, FeCl
3
Câu 271. Cho các nhn xét sau:
1) c Gia-ven c dùng ph bin hn Clorua vôi.
2) iu ch nc gia-ven trong công nghip bng cách in phân dung dch NaCl có màng ngn.
3) Ozon có thc dùnty trng du n, cha sâu rng, sát trùng nc
4) Trong các axit vô c, axit sunfuric c s ng nhiu nht trong công nghip.
5) Thuc  u que diêm có ch kaliclorat.
6) Dung dch hoà tan khí hidro sunfua v có tính oxi hoá, v có tính kh
S nhn nh không chính xác là:
A. 1 B. 2. C. 3 D. 4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×