Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện phương pháp Kế toán bán dịch vụ du lịch tại Công ty Cổ phần du lịch & thương mại Than Việt Nam- TKV

Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
LI CM N.
Qua 4 thỏng thc tp v hc tp ti Tng cụng ty hng khụng Vit Nam em
ó nhn c s giỳp tn tỡnh ca cỏc cụ, chỳ, cỏc anh, ch trong cụng ty Em
xin chõn thnh cm n.
c bit em xin chõn thnh cm n thy giỏo Hong Vn Thnh (l ngi
trc tip hng dn) cựng cỏc thy cụ giỏo trong khoa KSDL ó giỳp em,
truyn t cho em nhng kin thc c bn, nn tng em cú th hon thnh
c ti nghiờn cu ca mỡnh. Nhng kin thc ú l hnh trang em vit
c bi lun vn ny.
Mt ln na em xin chõn thnh cm n!
Sinh viờn
Minh Phng
Đỗ Minh Phợng K40B4
1
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
LI NểI U
Ngy nay, du lch c coi l mt ngnh kinh t quan trng ca t nc.
Chớnh ph v nhõn dõn ta cng ngy cng coi trng ngnh du lch v xỏc nh
du lch l mt ngnh kinh t mi nhn. Vi xu th phỏt trin ca mỡnh, ngnh du
lch ó cú nhng úng gúp ỏng k cho GDP. Bờn cnh ú, du lch Vit Nam ó

v ang hi nhp cựng th gii, nh gia nhp t chc Du lch Chõu Thỏi Bỡnh
Dng v l thnh viờn th 11 trong t chc ny. Hin nay Du lch Vit nam
ang qung bỏ sn phm du lch ca mỡnh vi th trng du lch th gii l:
Vit nam v p tim n. Trong ú vic phỏt trin bn vng v lõu di luụn
c t lờn v trớ hng u. Du lch Vit nam tp trung vo thu hỳt cỏc th
trng khỏch ln nh Tõy u, Bc M, Trung Quc, Nht,
Nht Bn l mt t nc rng ln v phỏt trin vi i sng ca ngi
dõn cao nht nhỡ ti Chõu . Mc dự cỏc on khỏch Nht Bn n vi Vit
Nam khụng phi l ln, do yờu cu v cht lng dch v ca h khỏ cao.
Nhng ngnh du lch Vit Nam vn k vng vo th trng ny s ngy cng
em li cho GDP mt ngun thu ln, vỡ thu nhp bỡnh quõn trờn u ngi ca
ngi Nht Bn cao v xu hng ngy cng tng. Do ú nhu cu du lch ca h
cng tng lờn v cỏc chi tiờu cho du lch cng tng lờn.
Xỏc nh c nhu cu ny, Tng cụng ty hng khụng Vit Nam cng tp
trung vo khai thỏc th trng khỏch du lch Nht Bn. Vi li th v vn
chuyn hng khụng nhanh chúng, ó to iu kin cho ngi dõn hai nc cú
th buụn bỏn, thm thõn, giao dch, du lchTrong tng lai Tng cụng ty s
tp trung vo khai thỏc th trng ny. Vỡ th em chn ti: Gii phỏp
Marketing nhm tng cng thu hỳt khỏch du lch Nht Bn ca Tng cụng ty
hng khụng Vit nam ( Vietnam Arilines ) .
Đỗ Minh Phợng K40B4
2
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
Vi ti nghiờn cu ny, em k vng Tng cụng ty hng khụng s ngy
cng thu hỳt c nhiu khỏch du lch Nht bn hn v s úng gúp cho ngõn
sỏch mt ngun thu ỏng k.
Mc tiờu nghiờn cu ca ti ny l tỡm ra cỏc gii phỏp Marketing
tng cng thu hỳt khỏch Nht Bn trong thi gian ti. i tng nghiờn cu
ca ti l cỏc gii phỏp Marketing nhm thu hỳt v tha món nhu cu ca
khỏch du lch Nht Bn.
Phm vi nghiờn cu ca ti l hot ng thu hỳt khỏch du lch Nht Bn
ca Tng cụng ty hng khụng Vit Nam trong nhng nm gn õy v nhng
nm tip theo.
ti nghiờn c s dng phng phỏp lun duy vt bin chng v duy
vt lch s, ng thi lun vn cng s dng kt hp cỏc phng phỏp nghiờn
cu c th nh iu tra, kho sỏt, thu thp d liu, phõn tớch tng hp, h thng
húa.
ti c chia lm 3 phn chớnh:
-Phn 1: C s lý lun v gii phỏp Marketing nhm thu hỳt khỏch trong
kinh doanh vn chuyn khỏch du lch.


-Phn 2 : Thc trng kinh doanh v gii phỏp Marketing thu hỳt khỏch
Nht Bn ca Tng cụng ty hng khụng Vit Nam.
-Phn 3 : Hon thin cỏc gii phỏp Marketing nhm tng cng thu hỳt
khỏch du lch Nht Bn ca Tng cụng ty hng khụng Vit Nam.
Đỗ Minh Phợng K40B4
3
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
Chng I: C S Lí LUN V GII PHP MARKETING
NHM THU HT KHCH TRONG KINH DOANH VN
CHUYN KHCH DU LCH
1.1. Cỏc khỏi nim c bn
1.1.1. Du lch v khỏch du lch
1.1.1.1. Du lch
Cú th quan nim v hot ng du lch nh sau:
Theo WTO: Du lch l tt c nhng hot ng ca con ngi ngoi ni c
trỳ thng xuyờn ca h khụng quỏ 12 thỏng vi mc ớch ngh ngi, gii trớ,
cụng v v nhiu mc ớch khỏc.
Theo Lut du lch Vit Nam: Du lch l hot ng ca con ngi ngoi ni
thng xuyờn ca mỡnh nhm tha món cỏc nhu cu thm quan, gii trớ, ngh
dng trong mt khong thi gian nht nh.
Du lch cú th hiu mt cỏc tng quỏt l tng hp cỏc mi quan h, hin
tng v hot ng kinh t bt ngun t cuc hnh trỡnh v lu trỳ tm thi ca
mt du khỏch nhm tha món cỏc nhu cu khỏc nhau vi mc ớch hũa bỡnh hu
ngh.
1.1.1.2. Khỏch du lch
Cú rt nhiu cỏch hiu khỏc nhau v khỏch du lch ng trờn cỏc gúc
khỏc nhau:
-Liờn on quc t cỏc t chc du lch (tin thõn ca t chc du lch th
gii):
Khỏch du lch l ngi li ni tham quan ớt nht 24h qua ờm vỡ lý do
gii trớ, ngh ngi hay cụng vic nh: thm thõn, tụn giỏo, hc tp, cụng tỏc.
-Theo Lut du lch Vit Nam:
Đỗ Minh Phợng K40B4
4
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
Khỏch du lch l ngi i du lch hoc kt hp i du lch ,tr trũng hp
i hc, lm vic hoc hnh ngh nhn thu nhp ni n.
Nh vy, khỏch du lch l nhng ngi ri khi ni c trỳ thng xuyờn
n mt ni khỏc vo thi gian m h rnh ri nhm tha món nhng mc ớch
v vt cht nh an dng, mua smhay nhu cu v tinh thn nh nõng cao
hiu bit, phc hi sc khe, tng cng bn ngóbng vic tiờu th cỏc dch
v m ni n cung cp.
1.1.2 Doanh nghip kinh doanh vn chuyn khỏch du lch:
Theo lut du lch Vit Nam, doanh nghip du lch l t chc kinh t cú tờn
riờng, cú ti sn, cú tr s giao dch n nh, c ng ký kinh doanh theo quy
nh ca phỏp lut nhm mc ớch thc hin cỏc hot ng kinh doanh du lch.
Doanh nghip du lch l mt t chc sng, l mt ch th hot ng kinh doanh
du lch, l mt n v kinh t c s ca ngnh du lch, sn xut v cung cp cỏc
sn phm v dch v du lch trờn th trng, l ni to ra thu nhp quc dõn.
Vn chuyn khỏch du lch l mt b phn vn ti hnh khỏch núi chung,
nhng vn chuyn khỏch du lch ũi hi cú cht lng cao hn v phự hp vi
c im i du lch theo on.
Kinh doanh vn chuyn khỏch du lch c thc hin bi cỏc n v
chuyờn trỏch, ú cú phng tin vn ti v cú i ng nhõn viờn vn ti phự
hp. Vn chuyn khỏch du lch cú th l b phn thuc n v vn ti hnh
khỏch núi chung, cú th l mt b phn thuc doanh nghip du lch.
Vn chuyn khỏch du lch l mt khõu, nú cú v trớ quan trng trong mt
chuyn v chng trỡnh du lch, yu t quyt nh cht lng vn chuyn khỏch
du lch l phng tin vn chuyn, trỡnh nhõn viờn iu khin v cựng vi
cỏc dch v khỏc trong quỏ trỡnh vn chuyn.
Du lch gn lin vi s di chuyn v cỏc chuyn i vỡ vy vn chuyn du
lch tr nờn khụng th thiu c trong ngnh du lch. Tham gia vo vn chuyn
Đỗ Minh Phợng K40B4
5
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
du lch cú cỏc ngnh hng khụng, ng b, ng st, ng thy. Tuy nhiờn
mi loi phng tin vn chuyn thng cú nhng u, nhc im v phự hp
vi tng chuyn i cú khong cỏch, mc ớch v chi phớ nht nh.
i vi phng tin vn chuyn hng khụng: õy l loi phng tin hin
i, tin nghi, cú tc nhanh phự hp vi xu th ton cu húa du lch. Trong
du lch quc t thỡ vn chuyn bng ng hng khụng chim v trớ quan trng
hng u, ng thi nú thng chim mt t trng khỏ ln trong ton b chi tiờu
cho chuyn i ca du khỏch.
1.1.3 Marketing du lch v nhng khỏc bit ca nú
1.1.3.1. Marketing du lch
* Theo t chc du lch th gii (WTO): Marketing du lch l mt trit lý
qun tr m nh nghiờn cu, d oỏn, tuyn chn da trờn nhu cu ca du khỏch
cú th em sn phm du lch ra th trng sao cho phự hp vi cỏc mc ớch thu
nhiu li nhun cho t chc du lch ú.
* Marketing du lch l tin trỡnh nghiờn cu, phõn tớch nhng nhu cu ca
du khỏch du lch, sn phm du lch v nhng phng thc cung ng, h tr
a khỏch n vi sn phm nhm tha món nhu cu ca h, ng thi t c
mc tiờu ca doanh nghip du lch.
* Theo M. Morrison: Marketing l hnh khỏch sn l mt quỏ trỡnh liờn
tc ni tip nhau, qua ú cỏc c quan qun lý trong ngnh cụng nghip l hnh
v khỏch sn lp k hoch, nghiờn cu, thc hin, kim soỏt, ỏnh giỏ cỏc hot
ng nhm tha món cỏc nhu cu v mong mun ca khỏch hng v nhng mc
tiờu ca cụng ty, ca c quan qun lý ú. t c hiu qu Marketing cao
nht ũi hi cú s c gng ca mi ngi trong cụng ty v nhng hot ng ca
cỏc cụng ty h tr khỏc.
Đỗ Minh Phợng K40B4
6
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
1.1.3.2. Nhng khỏc bit ca Marketing du lch
Do c trng ca dch v du lch v kinh doanh du lch dn n Marketing
du lch cú nhng khỏc bit so vi Marketing hng húa v cỏc dch v khỏc. Cú
th nờu nhng khỏc bit c th ca Marketing Khỏch sn du lch nh sau:
Do hot ng kinh doanh du lch cú nhng c trng riờng dn n
Marketing khỏch sn du lch núi chung cú nhng im khỏc bit so vi
Marketing dch v:
- Trong du lch thỡ thi gian khỏch hng tip cn vi sn phm ca doanh
nghip du lch ngn, dn n khú to ra tỡnh cm, s gn bú, s trung thnh ca
khỏch hng vi doanh nghip trong khi ú,sai sút d tỏc ng li nhng n
tng khụng tt trong du khỏch.
- Hp dn mua sn phm dch v da trờn tỡnh cm ca khỏch hng vi
doanh nghip l chớnh:
+ Quỏ trỡnh to ra, chuyn giao l quỏ trỡnh cú s giao tip trc tip gia
nhõn viờn v khỏch hng to ra tỡnh cm ca khỏch hng i vi doanh nghip
du lch.
+ Lý do mua dch v ca khỏch hng cũn cú nhiu yu t tỡnh cm v nhn
thc.
+ Markting du lch chỳ trng hn trong vic qun lý bng chng.
Do tớnh vụ hỡnh ca dch v nờn khi mua, khỏch hng cm giỏc mo him
l rt cao. Vỡ vy, Marketing du lch phi khai thỏc nhng bng chng hu hỡnh
liờn quan n dch v thuyt phc khỏch hng mua v s dng dch v ca
mỡnh.
+ Marketing du lch thng nhn mnh hn v hỡnh tng v tm c ca
doanh nghip. Cỏc doanh nghip cú uy tớn, cng b th thỡ cng to n tng tt
vi khỏch hng.
Đỗ Minh Phợng K40B4
7
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
+ Dch v du lch vn rt a dng, nhiu loi hỡnh, nờn kờnh phõn phi
cng a dng v phong phỳ.
+ Marketing du lch ph thuc nhiu hn vo cỏc t chc b tr.
+ Vic sao chộp dch v du lch l d dng v nhanh chúng nờn ũi hi
Marketing du lch phi nng ng hn.
+ Marketing du lch thng chỳ ý hn vo khuyn mi ngoi im cao.
Túm li, vỡ nhu cu vi hot ng du lch l khụng n nh trong khi kh
nng cung cp, cụng sut cung ng ca cỏc doanh nghip du lch l cú hn nờn
cn qung bỏ mnh m cung cú th d dng gp cu.
1.2. Cỏc gii phỏp Marketing thu hỳt khỏch du lch ca doanh nghip vn
chuyn hnh khỏch
1.2.1. Phõn on, la chn v nh v trờn th trng mc tiờu.
1.2.1.1. Phõn on th trng:
* Phõn on th trng l quỏ trỡnh phõn chia ngi tiờu dựng thnh nhúm
trờn c s nhng im khỏc bit nhu cu, v tớnh cỏch hay hnh vi.
* xỏc nh c mt on th trng cú hiu qu vic phõn on th
trng phi t c nhng yờu cu:
+ Tớnh o lng c, tc l quy mụ v hiu qu ca on th trng ú
ph o lng c.
+ Tớnh tip cn c, tc l doanh nghip phi nhn bit v phc v c
on th trng ó phõn chia theo tiờu thc nht nh.
+ Tớnh quan trng, tc l cỏc on th trng phi bao gm cỏc khỏch hng
cú nhu cu ng nht vi quy mụ ln cú kh nng sinh li c.
+ Tớnh kh thi, tc l cú th cú ngun lc hỡnh thnh v trin khai
chng trỡnh marketing riờng bit cho tng on th trng ó phõn chia.
Đỗ Minh Phợng K40B4
8
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
* Cỏc tiờu thc v phng phỏp phõn on th trng:
phõn on th trng Khỏch du lch, ngi ta thng s dng cỏc tiờu
thc sau:
+ Phõn on theo a lý: l chia th trng thnh cỏc nhúm khỏch hng cú
cựng v trớ a lý. õy l c s phõn on c s dng rng rói nht trong
ngnh du lch v khỏch sn. Nú giỳp cho cỏc thụng tin qung cỏo c chuyn
trc tip ti nhng khỏch hng mc tiờu.
+ Phõn theo dõn s hc: L chia cỏc th trng da theo nhng thng kờ,
c rỳt ra ch yu t cỏc thụng tin iu tra dõn s nh tu, gi tớnh, thu
nhp
+ Phõn on theo mc ớch chuyn i: Vic phõn on cn c vo ng c
hoc nhu cu i du lch ca con ngi. Nh du lch thiờn nhiờn, du lch vn hoỏ,
du lch th thao gii trớ.
+ Phõn on theo th tõm lý hc: th tõm lý l s phỏt trin cỏc hỡnh
thỏi tõm lý ca khỏch hnh v nhng ỏnh giỏ trờn c s tõm lý hc v nhng li
sng nht nh. Vic phõn on ny l mt cụng c tiờn oỏn hu hiu v hnh
vi ca khỏch hng.
+ Phõn on theo hnh vi: L chia cỏc khỏch hng theo nhng c hi s
dng ca h, nhng li ớch c tỡm kim, a v ca ngi s dng, mc giỏ,
s trung thnh vi nhón hiu
+ Phõn on theo sn phm: Cỏch phõn on ny dựng mt s khớa cnh
ca dch v phõn loi khỏch hng. õy l phng phỏp ph bin trong kinh
doanh l hnh v khỏch sn.
+ Phõn on theo kờnh phõn phi: Phõn on theo kờnh phõn phi khỏc vi
6 c s phõn on trc, vỡ õy l cỏch chia ct cỏc khõu trung gian phõn phi
sn phm thng mi v du lch ch khụng phi chia nhúm khỏch hng.
Đỗ Minh Phợng K40B4
9
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
Cỏc doanh nghip du lch cú th s dng phng phỏp phõn on mt giai
on( dựng mt tiờu thc phõn chia th trng thnh cỏc on khỏc nhau), hai
giai on( s dng kt hp hai tiờu thc phõn on) hoc nhiu giai on.
1.2.1.2 La chn th trng mc tiờu
* Phõn on th trng ó m ra mt s c hi th trng, bc tip theo
ca tin trỡnh marketing cú mc tiờu l la chn th trng mc tiờu.
Th trng mc tiờu l th trng bao gm cỏc khỏch hng cú cựng nhu cu
hoc mong mun m cụng ty cú kh nng ỏp ng, ng thi cú th to ra u
th hn so vi i th cnh tranh v t c cỏc mc tiờu marketing ó nh.
* Cụng ty cú th quyt nh la chn th trng mc tiờu theo 1 trong 5
phng ỏn sau:
+ Tp chung vo mt on th trng: Ttng hp ny n gin nht, cụng
ty cú th chn mt on th trng n l cú th cha sn mt s phự hp t
nhiờn gia nhu cu v sn phm ca cụng ty.
+ Chuyờn mụn hoỏ tuyn chn: Cụng ty cú th chn mt s on th trng
riờng bit, mi on cú s hp dn v phự hp vi mc ớch v kh nng riờng
cụng ty
+ Chuyờn mụn hoỏ theo sn phm: Cụng ty cú th tp trung vo vic sn
xut mt loi sn phm cú c tớnh nht nh ỏp ng cho nhiu on th
trng.
+ Chuyờn mụn hoỏ theo th trng: Trong trng hp ny cụng ty ginh n
lc tp trung vo vic tho món nhu cu a dng ca mt nhúm khỏch hng
riờng bit.
+ Bao ph ton b th trng: Cụng ty c gng ỏp ng nhu cu ca mi
khỏch hng v tt c cỏc sn phm h cn.
Đỗ Minh Phợng K40B4
10
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
ỏp ng th trng, cụng ty cú th s dng cỏc chin lc: chin lc
marketing phõn bit, chin lc th trng mc tiờu n, chin lc marketing
mc tiờu, chin lc marketing ton din v chin lc marketing khụng phõn
bit.
1.2.1.3.nh v sn phm trờn th trng mc tiờu
* Xỏc nh v th l vic xõy dng mt dch v v Marketing hn hp
nhm chim c mt v trớ c th trong tõm trớ ca khỏch hng th trng
mc tiờu, ngha l cú c nhng c im dch v riờng bit hoc truyn t
c v th sn phm theo mt cỏch riờng bit.
* Cỏc yu t cn phi t c trong xỏc nh v th:
- To ra c hỡnh nh cho sn phm. õy l s tng quan to mt n
tng thc s khỏc bit.
- Khỏc bit húa tờn, nhón hiu dch v ca mỡnh so vi dch v ca i th
cnh tranh
* t c cỏc yờu cu ú, doanh nghip cn xỏc nh v th ca sn
phm theo 5 bc sau:
- Chun b ti liu: xỏc nh nhng li ớch quan trng nht em li cho
khỏch hng khi mua loi hỡnh dch v ca doanh nghip.
- Quyt nh: quyt nh v hỡnh nh ca doanh nghip mong mun to ra
trong tõm trớ khỏch hng ti cỏc th trng mc tiờu ó chn ca mỡnh.
- Khỏc bit húa: nhm c th vo i th cnh tranh m doanh nghip
mong mun to ra s khỏc bit v nhng th m doanh nghip cho l khỏc bit.
- Thit k: a ra c nhng khỏc bit ca sn phm v dch v v truyn
ti c nhng khỏc bit ny trong nhng tuyờn b v v th v cỏc mt khỏc
ca marketing hn hp.
- Thc hin: thc hin tt nhng gỡ m doanh nghip ó ha.
Đỗ Minh Phợng K40B4
11
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
* Cỏc phng phỏp xỏc nh v th
- Xỏc nh v th da vo nhng nột c trng ca sn phm
- Xỏc nh v th da trờn li ớch, gii phỏp hoc nhu cu
- Xỏc nh v th cho cỏc trng hp c th
- Xỏc nh v th i vi cỏc loi khỏch hng
- Xỏc nh v th i vi sn phm khỏc
- Xỏc nh v th da vo vic to khỏc bit cho sn phm
1.2.2 Hoch nh Marketing Mix v cỏc chớnh sỏch Marketing nhm thu
hỳt khỏch du lch
t c v th mong mun trờn th trng mc tiờu, cn ỏp dng bin
phỏp Marketing- mix ti u. Trong du lch, ngi ta s dng mụ hỡnh Marketing
mix tng quỏt gm 8 yu t: sn phm , giỏ, phõn phi, xỳc tin, con ngi,
to sn phm trn gúi, lp chng trỡnh v quan h i tỏc.
1.2.2.1. Chớnh sỏch sn phm.
Chớnh sỏch sn phm l mt ni dung trong Marketing mix. Nú l xng
sng ca chin lc kinh doanh. Nu hoch nh chớnh sỏch sn phm khụng
ỳng thỡ cho dự cỏc chớnh sỏch marketing khỏc cú thc hin tt n õu cng
u khụng cú tỏc dng.
Chớnh sỏch sn phm cú cỏc ni dung ch yu sau:
* Xỏc nh kớch thc tp hp sn phm
Ngy nay, cỏc doanh nghip khụng kinh doanh mt loi sn phm m rt
nhiu sn phm dch v to thnh tp hp cỏc sn phm. Mc khỏc, cỏc khỏch
du lch thng s dng ng thi nhiu dch v tho món cỏc nhu cu khỏc
nhau, nờn doanh nghip du lch cn phi cung cp nhiu loi v chng loi sn
phm.
Đỗ Minh Phợng K40B4
12
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
Tp hp sn phm hay danh mc sn phm ca doanh nghip c phn
ỏnh qua 4 thụng s c trng sau:
- B rng: L tng s chng loi dch v cú trong doanh nghip.
- Chiu di: L tng s cỏc loi dch v ca cỏc chng loi dch v núi trờn
hoc s loi dch v trung bỡnh trong cỏc chng loi.
- Chiu sõu: L mc c th hoỏ cỏc loi dch v thnh cỏc phng ỏn
khỏc nhau tng ng cỏc mc cht lng, qui cỏch khỏc nhau.
- Mc ng nht: Phn ỏnh s gn gi, ging nhau gia cỏc loi sn
phm khỏc nhau xột theo gúc li ớch, mc ớch s dng cui cựng, kờnh phõn
phi.
* Phỏt trin sn phm mi:
Phỏt trin sn phm mi l hot ng quan trng nhm duy trỡ s tn ti v
phỏt trin ca doanh nghip.
-Cỏc bc phỏt trin sn phm mi nh sau:
+ Hỡnh thnh ý tng: Hỡnh thnh thu thp ý tng mi. Cỏc doanh nghip
cú th khai thỏc cỏc ngun phỏt sinh ra ý tng mi nh: Khỏch hng quỏ kh,
b phn nghiờn cu phỏt trin, t chc h tr Marketing, c bit l ca i th
cnh tranh.
+ Sng lc ý tng: Loi b nhng ý tng khụng kh thi khụng phự hp
sng lc mt cỏch cú hiu qu, khụng b sút ý tng hay, nhng khụng gi
li nhng ý tng kộm kh thi.
+ Son tho v thm nh d ỏn phỏt trin sn phm mi da trờn c s ý
tng c gi li. Thc cht l hỡnh thnh phng ỏn phỏt trin sn phm mi
sau khi la chn phng ỏn ti u.
+ Son tho chin lc Marketing cho sn phm mi theo phng ỏn la
chn. h tr cho phng ỏn sn phm mi d kin thỡ bc ny phi hoch
Đỗ Minh Phợng K40B4
13
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
nh chin lc Marketing bao gm cỏc ni dung ch yu sau: nh v sn
phm, d kin chng trỡnh qung cỏo khuyn mi trong giai on u, n nh
giỏ v chi phớ
+ Thit k sn phm mi: Doanh nghip c th hoỏ c tớnh cht lng cỏc
dch v mi. õy l bc hỡnh thnh cụng thc sn phm mi, to ra dch v
phc v khỏch hng.
+ Th nghim dch v mi: ỏnh giỏ cỏc thụng s, cỏc c im mi v
ỏnh giỏ kh nng chp nhn th trng.
+ Thng mi hoỏ: Tin hnh sn xut i tr, trin khai cỏc dch v mi
v xỏc nh bin phỏp Marketing h tr.
1.2.2.2. Chớnh sỏch giỏ.
* Giỏ l mt yu t trong Marketing- mix nhng cú vai trũ c bit, liờn
quan trc tip n doanh thu v li nhun.
Chớnh sỏch giỏ xỏc nh mc tiờu nh giỏ, la chn phng phỏp nh giỏ,
cỏc chin lc giỏ, iu chnh v thay i giỏ ca cụng ty.
* Mc tiờu nh giỏ phi xut phỏt t mc tiờu marketing v t s nh v
sn phm m cụng ty ó la chn. Doanh nghip du lch cú th la chn cỏc
mc tiờu ng giỏ sau:
- Mc tiờu ti a hoỏ li nhun: Doanh nghip nh giỏ cao thu hỳt
khỏch v t li nhun ti a trong mt thi gian ngn.
- Mc tiờu ti a hoỏ doanh s: da trờn nguyờn tc nh giỏ to ra th
phn, giỏ thp hn thỡ cú th to ra nhiu th phn hn xõm nhp vo th
trng mi.
- Mc tiờu khng nh v th ca mỡnh ging nh l mt s c quyn (nh
giỏ uy tớn).
- Mc tiờu thu hi vn u t trong mt thi gian no y.
Đỗ Minh Phợng K40B4
14
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
* Cỏc chin lc nh giỏ:
- nh giỏ cho sn phm mi: cú 2 cỏch nh giỏ:
+ nh giỏ ht vỏng sa
+ nh giỏ thõm nhp th trng
- nh giỏ theo danh mc sn phm, v nguyờn tc cú 3 cỏch nh giỏ:
+ nh giỏ riờng bit: hỡnh thnh h mc giỏ cho cỏc loi dch v, ng vi
cỏc mc cht lng khỏc nhau.
+ nh giỏ trn gúi: kt hp mt s dch v thnh mt gúi ri nh goớa
chung cho gúi ú.
Nguyờn tc nh giỏ trn gúi l giỏ trn gúi bao gi cng nh hn tng cỏc
mc giỏ riờng l ca cỏc dch v cú trong gúi ú. Vớ d, giỏ tour du lch trn gúi.
+ nh giỏ kt hp: nh giỏ chung cho mt s dch v c kt hp li,
ng thi nh giỏ riờng bit cho cỏc dch v cũn li.
* iu chnh v thay i giỏ:
- Cỏc chin lc iu chnh giỏ
+ nh giỏ theo a lý
+ nh giỏ phõn bit
+ Chit khu v gim giỏ
+ nh giỏ theo tõm lý
- Cỏc chin lc thay i giỏ
+ Ch ng gim giỏ
+ Ch ng tng giỏ
Đỗ Minh Phợng K40B4
15
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
1.2.2.3.Chớnh sỏch phõn phi.
* Chớnh sỏch phõn phi sn phm du lch l h thng cỏc bin phỏp, th
thut nhm a sn phm v dch v ti tay khỏch hng cui cựng vi s lng,
cht lng phự hp v m bo yu t vn minh phc v.
Chớnh sỏch phõn phi cú vai trũ quan trng trong hot ng sn xut kinh
doanh ca mi doanh nghip. Chớnh sỏch phõn phi hp lý s lm cho quỏ trỡnh
kinh doanh an ton v hiu qu. c bit i vi kinh doanh du lch, cung v
cu khụng gp nhau do vy kờnh phõn phi cú vai trũ ht sc quan trng trong
vic thu hỳt khỏch n tiờu th sn phm.
* Trong kinh doanh du lch, cỏc doanh nghip thng s dng cỏc kiu
kờnh phõn phi th hin trờn s sau:
Khi quyt nh la chn kờnh phõn phi cn phi cõn nhc trờn c s xem
xột 3 yu t: Loi hỡnh trung gian Marketing; S ngi trung gian v iu kin
trỏch nhim ca cỏc thnh viờn trong kờnh.
1.2.2.4.Chớnh sỏch xỳc tin .
* Xỳc tin hn hp l thc hin vic xỳc tin bng cỏch kt hp cỏc cụng
c xỳc tin t hiu qu tt nht. Cỏc cụng c ú bao gm: Qung cỏo, xỳc
tin bỏn (khuyn mói), bỏn trc tip, quan h cụng chỳng v marketing trc tip.
Đỗ Minh Phợng K40B4
16
Sn phn
du lch Khỏch du
lch
Th trng cỏ
nhõn
i lý bỏn l
Nh iu hnh du
lch
Bỏn trc tip
Bỏn gúi tour
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
Ngoi ra , trong du lch cũn s dng cỏc cụng c xỳc tin c thự l cỏc yu
t vt cht v con ngi, trong ú c bit hiu qu l cụng c thụng tin truyn
ming.
* Cỏc bc ca quỏ trỡnh xỳc tin: quỏ trỡnh xỳc tin hn hp bao gm cỏc
bc ch yu sau:
- Xỏc nh i tng nhn tin mc tiờu
- Xỏc nh phn ng ỏp li mong mun
- Thit k thụng ip
- La chn phng tin truyn tin.
* Cỏc cụng c xỳc tin c bn:
- Qung cỏo: L hỡnh thc trỡnh by giỏn tip v khuych trng ý tng
hng húa hay dch v c bo tr nht nh tr tin.
Trong ngnh dch v, sn phm du lch cú bn cht vụ hỡnh. Do c tớnh
tru tng ca sn phm nờn khi qung cỏo cỏc doanh nghip du lch cn phi
hng mnh vo dch v v coi ú l li ớch ca khỏch hng. Cht lng sn
phm dch v cng khú ỏnh giỏ mt cỏch khỏch quan, chớnh xỏc. Do vy cỏc
nh cung ng du lch phi lm cho khỏch hng thy c v phõn bit c dch
v ca mỡnh so vi i th canh tranh. Qung cỏo l kiu truyn thụng tin mang
tớnh i chỳng v cú kh nng thuyt phc bi trong qung cỏo cú s dng nhiu
hỡnh nh, õm thanh, mu scc ỏo.
Qung cỏo trong du lch cú nhiu hỡnh thc khỏc nhau nh: n phm,
truyn thanh, truyn hỡnh, tp gp, ỏp phớch, t ri, panụ. Cỏc hỡnh thc ny phi
mang cỏc thụng tin cú giỏ tr, trung thc gõy n tng c bit cú tỏc dng lu
li trong tõm trớ khỏch hng.
Đỗ Minh Phợng K40B4
17
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
- Khuyn mi: L ci thin tm thi cỏc iu kin mua ca khỏch hng
nhm lm cho sn phm tr nờn hp dn hn v nh ú thỳc y nhanh mc tiờu
th sn phm.
Khuyn mi bao gm mt lot nhng bin phỏp nhm kớch thớch th trng
trong ngn hn. Cỏc doanh nghip thng s dng hot ng khuyn mi cựng
vi qung cỏo nhm kớch thớch, lụi kộo thu hỳt khỏch hng mua sn phm du
lch. ng thi to s trung thnh ca khỏch hng i vi doanh nghip. Cỏc
cụng c khuyn mi ch yu: khuyn mi vi ngi tiờu dựng, khuyn mi
nhm vo trung gian phõn phi( chit giỏ, h tr..), khuyn mi khuyn khớch
kinh doanh( trin lóm, hi thi, hi tho)
- Quan h cụng chỳng: l vic to dng lũng tin, hỡnh nh i vi cụng
chỳng mc tiờu. Hai ch tiờu doanh nghip phi quan tõm l quan h cụng chỳng
i ni v i ngoi:
+ Quan h cụng chỳng i ni l vic quan h vi khỏch hng v nhõn
viờn ca mỡnh: Vi khỏch hng thỡ phi chm súc, quan tõm, i ói nhit tỡnh.
Vi nhõn viờn phi o to hun luyn, tr lng tho ỏng v phi cho h bit
v cỏc thụng tin cn thit trong quỏ trỡnh giao tip.
+ Quan h cụng chỳng i ngoi bao gm cỏc cng ng cú quan h k c
dõn v chớnh quyn a phng n nhng ngi v trớ cao hn nh: v, vin,
tng cc du lch, nhng ngi cú liờn quan n hot ng kinh doanh du lch
sao cho to n tng tt di con mt ca cụng chỳng núi chung.
- Bỏn trc tip: l quỏ trỡnh giao tip gia ngi bỏn v khỏch hng cú trin
vng vi mc ớch bỏn c hng. Thụng tin trong bỏn hng trc tip l thụng
tin hai chiu trong ú ngi bỏn cú th i thoi vi mt hay nhiu khỏch hng
nhm mc ớch bỏn c hng. Cỏc hỡnh thc ca bỏn hng trc tip l: hot
ng bỏn hng c th, hi ngh khỏch hng, cỏc chng trỡnh khen thng, hi
tr, trin lóm bỏn hng.
Đỗ Minh Phợng K40B4
18
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
- Tuyờn truyn: l vic to ra kớch thớch giỏn tip nhm lm tng nhu cu v
sn phm hay tng uy tớn ca doanh nghip du lch, bng cỏch a ra nhng tin
tc cú ý ngha thng mi v sn phm hay doanh nghip trờn cỏc phng tin
thụng tin i chỳng nhiu ngi bit n. Cỏc hỡnh thc tuyờn truyn nh:
hp bỏo, núi chuyn, cụng b bỏo cỏo hng nm, lm t thin
1.2.2.5.Yu t con ngi .
Nhõn t con ngi gi v trớ quan trng trong Marketing du lch. Sn phm
du lch m doanh nghip cung cp cho khỏch hng l cỏi gỡ ú khỏ tru tng,
nhng cỏi m khỏch hng nhỡn thy chớnh l c s vt cht v cỏc nhõn viờn tip
xỳc. Kt qu ca sn phm dch v cú s tỏc ng ca nhiu yu t, trong ú cú
yu t con ngi. Tm quan trng ca nhõn viờn cng tng khi h to nim tin,
th hin tớnh chuyờn mụn, chuyờn nghip trong cụng vic, thỏi vui v, ho
nhó vi khỏch hng. Nhõn viờn khụng ch cú vai trũ trong cho bỏn sn phm
m cũn cú vai trũ trong vic tho món nhu cu s dng sn phm
Cú 4 nhúm ngi :
Nhúm th 1: Gi vai trũ liờn lc thng xuyờn vi khỏch hng l nhng
ngi gii thiu, bỏn tour du lch. H cú quan h cht ch vi cỏc hot ng
Marketing, thnh tho chin lc Marketing ca doanh nghip.
Nhúm th 2: Cng l nhng ngi thng xuyờn tip xỳc vi khỏch nh
hng dn viờn, i xe. H cú vai trũ trong vic cung ng sn phm dch v cú
cht lng.
Nhúm th 3: L ngi hot ng Marketing chuyờn nghip, h l ngi
thc hin chin lc v k hoch Marketing.
Nhúm th 4: L nhng ngi thc hin cỏc nhim v khỏc nhau trong
doanh nghip. H khụng trc tip xỳc tin vi khỏch hng, khụng thc hin cỏc
nhim v Marketing nhng hot ng ca h nh hng trc tip n hot ng
ca doanh nghip.
Đỗ Minh Phợng K40B4
19
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
Nh vy, nhõn t con ngi l yu t quan trng, cỏc doanh nghip du lch
cn chỳ trng n cụng tỏc tuyn dng, o to, hun luyn v qun lý nhõn s
nhm to ra i ng thụng tho nghip v, ngoi ng, kh nng giao tip tt
phc v khỏch mt cỏch tt nht.
1.2.2.6. To sn phm trn gúi v lp chng trỡnh
* To sn phm trn gúi l s kt hp cỏc dch v c bn cỏc dch v ngoi
vi cú liờn quan thnh mt cho hng dch v tng th vi mc giỏ trn gúi.
Lp chng trỡnh ũi hi s trin khai cỏc hot ng cỏc s kin c bit
hay nhng chng trỡnh tng s tiờu dựng cỏc khỏch hng hoc lm tng
thờm s hp dn cho sn phm trn gúi.
Vic thc hin sn phm trn gúi v lp chng trỡnh ti doanh nghip du
lch vỡ 2 lý do sau:
Th nht: Lp chng trỡnh v sn phm trn gúi l khỏi nim nh hng
khỏch hng, chỳng tho món nhu cu a dng ca khỏch.
Th hai: Chỳng giỳp cụng ty i phú vi cỏc vn cung cu hay gim bt
hng tn kho vỡ sn phm trn gúi v lp chng trỡnh cú kh nng to ra lng
cu vo trỏi v, thu hỳt th trng mc tiờu mi
* Vai trũ to sn phm trn gúi v lp chng trỡnh.
- Lm u t cỏc mụ hỡnh ng cu trong kinh doanh. Do kinh doanh
trong du lch mang tớnh thi v, cỏc sn phm du lch khụng lu gi v s mt i
nu khụng bỏn c ti thi im ú. Sn phm trn gúi v lp chng trỡnh
ngn chn s mt i ú v lm cõn bng cung cu.
- Nõng cao li nhun: Vỡ sn phm trn gúi v lp chng trỡnh gúp phn
gia tng tiờu dựng cho khỏch, kộo di thi gian lu li ca khỏch, tng doanh thu
cho doanh nghip.
- Tr giỳp cho vic s dng chin lc Marketing cú phõn on.
Đỗ Minh Phợng K40B4
20
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
- Kt hp cỏc sn phm dch v to thnh cỏc yu t hi ho thớch ng, to
cho cỏc tour du lch tr nờn hp dn v cho bỏn d dng hn.
- Mang li mi quan h mt thit gia cỏc t chc. Do sn phm trn gúi l
sn phm tng hp tho món nhu cu tng th cho khỏch nờn cn cú s hp tỏc
cht ch ca cỏc nh cung ng nhm to ra mt sn phm cht lng.
1.2.2.7 Quan h i tỏc.
Trong quỏ trỡnh phc v khỏch, cỏc doanh nghip du lch cn cú s hp
tỏcvi nhau mt cỏch cht ch trong thit k v cung cp sn phm,cng nh
trong nh giỏ, phõn phi v xỳc tin. Chớnh sỏch quan h i tỏc phi c th húa
cỏc ni dung trờn mt cỏch hiu qu, nhm gúp phn tha món tt hn khỏch
hng v nõng cao sc cnh tranh ca doanh nghip du lch.
1.3 c im nhu cu v hnh vi mua ca khỏch Du lch Nht Bn.
1.3.1 Khỏi quỏt v th trng khỏch Nht Bn
Theo thng kờ hin nay trong tng dõn s Nht thỡ cú khong 17 triu
ngi i du lch. 6 nm tr li õy th trng khỏch Nht n Vit Nam tng t
153.000 lt khỏch lờn 383.000 lt khỏch. 2 nm tr õy tc ó tng 13%
so vi nm 2004 v tr v trc. Nm 2004 lng khỏch Nht tng 74,6%. Theo
Tng cc du lch d bỏo nm 2008 cú khong hn 10% dõn s Nht ngh hu v
cú ti cú ti 57% ngi dõn d tớnh s i du lch nờn d bỏo nm 2008 Vit
Nam s ún c khong 700.000 lt khỏch v n nm 2010 con s ny
khong 1 triu khỏch.
Ngi Nht l ngi cú kh nng chi tiờu cao, thớch n ni an ton, cú
chớnh tr n nh, ngi dõn a phng mn khỏch, h thớch n nhng ni cú
phong cnh t nhiờn phong phỳ c bit l giu bn sc dõn tc. H thớch n
ni no m h cha bit v mun khỏm phỏ ni ú.
Nht Bn l mt quc gia cú thu nhp cao th 7 trờn th gii. Theo s liu
thng kờ ca c quan du lch quc gia Nht Bn ( JNTO ) hng nm cú khong
Đỗ Minh Phợng K40B4
21
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
hn 20 triu du khỏch Nht i du lch nc ngoi vi chi tiờu hn 33 t USD cho
du lch. H mun i du lch gim ỏp lc cụng vic, ngh ngi, gii trớ, tỡm
hiu vn húa ca cỏc quc gia khỏc.
Chõu Thỏi Bỡnh Dng l mt im n hp dn du khỏch Nht, th
trng ny chim ti 48% th trng outbound ca Nht. Riờng ụng Nam
chim 22% v xu hng ny ngy mt tng.
Trong thi gian gn õy, nht l sau s kin ngy 11/9 ngi Nht n khu
vc Chõu ngy cng tng. S lng khỏch Nht bn c phõn b nh sau:
Chõu l 45,6%; Chõu u l 13,4 %; Chõu M l 32,3%; cũn li cỏc khu vc
khỏc.
Khỏch du lch Nht s chn mt im du lch m khụng ch cú cnh p, cú
nhiu di tớch lch s, vn húa, cú cỏc mún n ngon, cú nhiu trũ chi gii trớ hp
dn m h cũn chn ni du lch c t chc tt, cú mụi trng sinh thỏi trong
lnh, cú i ng nhõn viờn chuyờn nghip, tn tỡnh, mn khỏch v s thõn thin
ca ngi dõn a phng. Theo nhn nh ca cỏc nh nghiờn cu du lch thỡ
th trng khỏch Nht c ỏnh giỏ l mt th trng khú tớnh, ũi hi cht
lng cao, cú tớnh ngh thut.
Theo ụng Masato Toyoda- Ch tch tp on Trans Web Inc ( Nht Bn)
Cht lng v giỏ c ca tuor l u tiờn hng u i vi ngi Nht.
1.3.2 c im tiờu dựng ca khỏch Nht Bn
* Thu nhp v chi tiờu
C cu chi tiờu chu nh hng rt ln ca ch tin lng v ch lm
vic. Thanh niờn Nht, sau khi tt nghip i hc hay trung hc s kim vic
lm v lm vic cho n 60 tui, õy l tui v hu bt buc. Ngy nay khi ch
lng khụng cũn ph thuc vo thõm niờn m ch yu ph thuc vo kh
nng lm vic ca h. Lng ca h khỏ cao sau khi ó tiờu dựng cho cỏc dch
v thit yu, h vn cũn d mt khon rt ln dnh cho chi tiờu khi i du lch.
Đỗ Minh Phợng K40B4
22
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
Nhu cu ca du khỏch n t Nht Bn l tham quan, tỡm hiu cỏc im du
lch vn húa, lch s, ụ th, cỏc di sn th gii, tỡm hiu li sng bn a v tha
món s thớch mua sm. Khỏch du lch Nht Bn l nhng ngi cú kh nng chi
tr cao nht th gii. Theo JNTO, trung bỡnh ngi Nht Bn chi tiờu trờn 2.900
USD cho mt chuyn i du lch nc ngoi , gp 1,5 ln khỏch u - M; gp 2
ln khỏch Thỏi Lan, Hn Quc; gp 8 ln khỏch Trung Quc. Trong khi ú mt
du lch H Ni chi ht khong 800 USD ( 112USD/ngy). Trờn 50% khỏch du
lch Nht Bn c hi cho rng h thớch mua sm song Vit Nam h chng
bit mua cỏi gỡ.
* S thớch tiờu dựng khi i du lch ca ngi Nht
S thớch l ng c thỳc y con ngi i du lch. Khỏch du lch Nht Bn
rt coi trng cht lng, õy l yu t chim v trớ hng u trong tõm trớ h.
Nu cht lng kộm cú th phi bi thng v h s khụng bao gi quay tr li.
Ngi Nht thng ra cỏc tiờu chun v bn v cht lng cho hng húa
v chỳng phi l hng cú thng hiu, h cng quan tõ n cỏc dch v sau bỏn.
Vi khỏch du lch Nht, h cú yờu cu rt cao i vi sn phm du lch: an
ton, v sinh, kt hp mua sm, du lch quanh nm (khụng cú tớnh thi v). H
b nh hng bi s u húa trong phong cỏch sng nờn xu hng tiờu dựng ca
khỏch Nht l a sc, hin i v c ỏo bi tớnh dõn tc
Theo s liu thng kờ ca Tng cc du lch thỡ cú ti 50% khỏch Nht
mun mua tour qua mng internet. H mun lu trỳ di ngy tỡm hiu nhng
iu mi v h mun cú bỏc s riờng ca mỡnh i kốm.
Ph n Nht a thớch du lch trn gúi hoc i t ni ny n ni khỏc. Nam
gii thớch du lch do mỡnh t t chc kt hp thỳ tiờu khin bng cỏc mụn th
thao nh : trt tuyt, trt bng, lt vỏn, ln, cm tri, cõu cỏ.
1.3.3. Cỏc yu t nh hng ti quyt nh i du lch ca ngi Nht Bn
1, Vn húa
Đỗ Minh Phợng K40B4
23
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
Vn hoỏ bn a ca ngi Nht Bn a dng v phong phỳ, tuy nhiờn h
l ngi ham hc hi v thớch khỏm phỏ nhng nn vn húa m bn sc dõn
tc.
Vit Nam l mt nc cú nn vn hoỏ rt a dng v c sc, luụn kớch
thớch ngi Nht tỡm hiu v khỏm phỏ.
Du khỏch Nht mun tỡm v nhng cỏi hoang s. Thớch th hin cỏi tụi,
a v ca mỡnh. H sớnh hng hiu, vi h cht lng l hng u. H luụn cho
mỡnh tng lp trung lu (90% dõn s). H mun tỡm hiu nhng cnh p
c th gii cụng nhn.
2, Xó hi
c im ca khỏch Nht l h thng i du lch theo nhúm vi tour trn
gúi do ú nh hng ca cỏc thnh viờn trong nhúm ln nhau quyt nh n
hnh vi i du lch l rt ln. Ngi Nht ch tin tng vo nhng hóng l hnh
cú ting v h thng tham kho ý kin ca ngi i trc quyt nh.
Ngi Nht ũi hi cht lng dch v rt cao v phi m bo an ton.
H s chn ni m h bit chc chn mỡnh s c tho món nhng iu ú.
3, c im nhõn khu hc
mi tui thỡ nhu cu i du lch ca bt k du khỏch no u khụng
ging nhau. Theo thng kờ v khỏch Nht cho thy rng tui thanh niờn
ngi Nht i du lch ớt, nhng tui trung niờn t 50 n 60 tui ngi Nht
i du lch nhiu hn. Gii tr Nht Bn sang Vit Nam thng kt hp gia hc
tp, nghiờn cu, kinh doanh vi du lch.
V li sng: li sng ca ngi Nht rt gin d, thanh tao. H luụn cú li
sng lnh mnh, gin d nhng ũi hi mt ngh thut cao. H l ngi rt coi
trng v cht lng nờn h sn sng tr tin cho nhng dch v m bo.
Đỗ Minh Phợng K40B4
24
Luận văn tốt nghiệp Khoa: Khách sạn du lịch
4, Yu t tõm lý.
- ng c: ngi Nht rt thớch i du lch tỡm hiu, khỏm phỏ nhng
im n bờn ngoi, nhng th m trong nc Nht l hn ch.
- Nhn thc: nh cỏc phng tin thụng tin i chỳng nờn vic qung bỏ
hỡnh nh, con ngi Vit Nam ó gõy ra s tũ mũ, h nhn thc c nc h
n s cho h nhng giỏ tr v vn hoỏ, v kin trỳc.
- Tri thc: ngi Nht cú c im l rt thụng minh, rt tinh ý nờn h
thng n mt ln v i nhiu ni bit nhiu. H rt ham hc hi, ham tỡm
tũi. Chng minh cho iu ny ú l bc chuyn mỡnh thn k trong lnh vc
cụng ngh in t Nht. Hng Nht luụn ng u v cht lng. Hu khp
th gii u a chung hng Nht.
Đỗ Minh Phợng K40B4
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×