Tải bản đầy đủ

Chiến lược phát triển công nghệ điện lực của tập đoàn điện lực Việt Nam

i
P OÀN N LC VIT NAM
VIN NNG LNG
CHIN LC
PHÁT TRIN CÔNG NGHN LC
A TP OÀN N LC VIT NAM
n nm 2015 nh hng n nm 2025)
P 1: BÁO CÁO CHUNG
N V T VN: VIN NNG LNG
Hà Ni - 12/2008
ii
C LC
Trang
Chng I. GII THIU CHUNG V XÂY DNG CHIN LC PHÁT TRIN CÔNG
NGHN LC CA TP OÀN N LC VIT NAM
1
1. p oàn n lc Vit Nam vi nn kinh t và xã hi Vit Nam
1
1.1. nh hng phát trin sn xut và kinh doanh ca EVN 2
1.2. Mc tiêu hot ng 2
2.  cn thit xây dng chin lc phát trin công ngh ngành sn xut và kinh

doanh n nng ca EVN
3
2.1. C s pháp lý 3
2.2. S cn thit 3
3. Yêu cu ca chin lc
3
4. Nhim v ca chin lc
4
Chng II. ÁNH GIÁ HIN TRNG CÔNG NGH NGÀNH SN XUT VÀ KINH
DOANH N NNG CA TP OÀN N LC VIT NAM
5
1. Hin trng c s h tng v công ngh trong ngành sn xut và kinh doanh
n nng ca EVN
5
1.1. Công ngh phát n 5
1.1.1. Tng quan v ngun nng lng s cp 5
1.1.2. Nhit n 9
1.1.3. Thy n 13
1.1.4. Nng lng tái to 19
1.2. Công ngh truyn ti n nng 20
1.2.1. Tiêu chí ánh giá phát trin li n và công ngh truyn ti n 20
1.2.2. ánh giá qui mô phát trin li n và mc n khí hóa tng ng vi yêu
u kinh t - xã hi
20
1.2.3. ánh giá các gii pháp công ngh bo m an toàn liên tc cung cp n,
gim thiu s c trên li bo m  tin cy và cht lng n nng
21
1.2.4. Các gii pháp công ngh nhm gim tn tht n nng,gim giá thành xây
ng, gim giá thành truyn ti
25
1.2.5. Gim thiu tác ng môi trng, bo v cnh quan, sinh thái 28
1.3. Công ngh phân phi n nng 28
1.3.1. Hin trng li n phân phi 28
1.3.2. ánh giá hin trng li n h áp 33
1.4. Công ngh trong kinh doanh n nng và dch v khách hàng 34
1.4.1. Công ngho m n nng 34
1.4.2. Công ngh truyn dn s liu o m 37
1.4.3. Công ngh trong qun lý và x lý d liu phc v công tác qun lý vn hành và
kinh doanh n nng và dch v khách hàng
40


1.4.4. Phân tích ánh giá chng trình Qun lý nhu cu n (DSM) 42
2. Phân tích môi trng ni ti v phát trin công nghn lc ca EVN
43
iii
Trang
Chng III. TNG QUAN V PHÁT TRIN CA CÔNG NGH NGÀNH SN XUT VÀ
KINH DOANH N NNG TH GII VÀ KHU VC
45
1. ng quan v các xu hng phát trin công ngh th gii  th k 21
45
1.1. Tng quan v tim nng nng lc công ngh các nc trên th gii và v trí ca
Vit Nam trên bn  công ngh th gii trong th k 21
45
1.2. Tng quan v các xu hng phát trin công ngh th gii  th k 21 có liên
quan ti ngành nng lng và sn xut kinh doanh n
46
1.2.1. Xu th phát trin và ng dng công ngh vt liu n 46
1.2.2. Xu th phát trin và ng dng công ngh nanô 47
1.2.3. Xu th phát trin và ng dng công ngh thông tin 47
1.2.4. Xu thng dng trí tu nhân to 48
2. ng quan v công nghn lc th gii
48
2.1. Mt s nhn nh tng quan v ngun nng lng s cp cho ngành công
nghip n nng trên th gii
48
2.1.1. Than á - ngun nng lng có kh nng k tha du m trong th k 21 49
2.1.2. Nng lng nguyên t 50
2.2. Nhng xu hng chính trong công nghang và sc áp dng trong công
nghip n th gii
51
2.2.1. Nhng xu hng chính v phát trin nhng công ngh mi 51
2.2.2. Nhng xu hng chính v ci tin, phát trin, hoàn thin các công ngh sn xut
phân phi n nng hin ang s dng
54
3.  trình công nghn lc mt s nc trên th gii
72
3.1. L trình công nghn lc ca n lc Malaysia (TNB) 72
3.2. L trình công nghn lc ca n lc Hàn Quc (KEPCO) 73
4. Nhng c hi và thách thc cho s phát trin v công nghn lc ca Tp
oàn n lc Vit Nam trong bi cnh thc ti và tng lai th gii
74
Chng IV. CHIN LC PHÁT TRIN CÔNG NGHN LC CA TP OÀN
N LC VIT NAM
75
1. m nhìn và quan m phát trin
75
1.1. Tm nhìn 75
1.2. Quan m phát trin 75
2. c tiêu chin lc
75
3. Chin lc phát trin công nghn lc ca Tp oàn n lc Vit Nam
76
3.1. Xác lp các tiêu chí la chn các nhóm công nghn lc 76
3.2. ích n nm 2015 76
3.2.1. Mc tiêu chung cn t vào nm 2015 76
3.2.2. Công ngh phát n 77
3.2.3. Công ngh truyn ti n nng 82
3.2.4. Công ngh phân phi n nng 84
3.2.5. Công ngh trong kinh doanh n nng và dch v khách hàng 85
iv
Trang
3.2.6. Các nh hng chin lc v phát trin ngun nhân lc, t chc và thông tin 
làm ch và phát trin công nghn lc
87
3.2.7. Lc ánh giá kh nng tim nng u t các công nghn lc 89
3.3. ích n nm 2025 89
3.3.1. Mc tiêu chung cn t vào nm 2025 89
3.3.2. Công ngh phát n 90
3.3.3. Công ngh truyn ti n nng 93
3.3.4. Công ngh phân phi n nng 94
3.3.5. Công ngh trong kinh doanh n nng và dch v khách hàng 95
3.3.6. Các nh hng chin lc v phát trin ngun nhân lc, t chc và thông tin 
làm ch và phát trin công nghn lc
96
3.3.7. Lc ánh giá kh nng tim nng u t các công nghn lc 99
Chng V. L TRÌNH VÀ CÁC GII PHÁP C TH THC HIN CHIN LC PHÁT
TRIN CÔNG NGHN LC CA TP OÀN N LC VIT NAM
100
1.  trình
100
1.1. Công ngh sn xut n nng 100
1.1.1. Giai n t nay n nm 2015 100
1.1.2. Giai n t 2016 n 2025 103
1.2. Công ngh truyn ti n nng 104
1.2.1.Giai n t nay n nm 2015 104
1.2.2. Giai n t 2016 n 2025 105
1.3. Công ngh phân phi n nng 106
1.3.1. Giai n t nay n nm 2015 106
1.3.2. Giai n t 2016 n 2025 107
1.4. Công ngh trong kinh doanh n nng và dch v khách hàng 108
1.4.1. Giai n t nay n nm 2015 108
1.4.2. Giai n t 2016 n 2025 110
2. Gii pháp thc hin
110
2.1. Gii pháp v t chc và c ch 110
2.2. Gii pháp vu t phát trin và tài chính 110
2.3. Các  án, d án cn thit phi trin khai trong quá trình thc hin chin lc 111
Tài liu tham kho
112
Chng I
GII THIU CHUNG V XÂY DNG CHIN LC PHÁT TRIN
CÔNG NGHN LC CA TP OÀN N LC VIT NAM
1. TP OÀN N LC VIT NAM VI NN KINH T VÀ XÃ HI VIT NAM
Sau hn hai mi nm thc hin chính sách i mi, nc ta ã t c nhng
thành tu quan trng, làm nn tng cho giai n phát trin mi: nn kinh t t nc
có mc tng trng cao và liên tc vi GDP bình quân khong 7%/nm trong giai
on 2001-2007; tình hình chính tr - xã hi n nh; i sng nhân dân c nâng
cao; quan h hp tác quc t trên mi mt c ci thin.
i hi ng ln th X tip tc khng nh con ng i mi theo hng y
mnh công nghip hóa, hin i hóa a nc ta c bn tr thành mt nc công
nghip vào nm 2020; chng hi nhp kinh t quc t, cam kt thc hin các tha
thun trong khuôn kh AFTA, Hip nh thng mi Vit Nam-Hoa K và ca T
chc thng mi th gii (WTO); tng cng i mi khu vc kinh t quc doanh,
phát trin kinh t tp th, khuyn khích khu vc dân doanh, h tr mnh m khu vc
doanh nghip va và nh; y mnh ci cách hành chính.
Chin lc phát trin kinh t - xã hi 2001-2010 ã xác nh mc tiêu phát trin
tng quát là a nc ta ra khi tình trng kém phát trin, nâng cao rõ rt i sng vt
cht và tinh thn ca nhân dân, to nn tng n nm 2020 Vit Nam c bn tr
thành mt nc công nghip theo hng hin i; ngun lc con ngi, nng lc khoa
hc và công ngh, kt cu h tng, tim lc kinh t, quc phòng, an ninh c tng
ng; th ch kinh t th trng nh hng xã hi ch ngha c hình thành v c
bn; v th ca nc ta trên trng quc tc nâng cao.
Trong bi cnh ó, ng và Nhà nc ta ã khng nh phát trin khoa hc và
công ngh là quc sách hàng u, là nn tng và ng lc y mnh công nghip hóa,
hin i hóa t nc. T tng ca chin lc phát trin khoa hc và công ngh nc
ta n nm 2020 là tp trung xây dng nn khoa hc và công ngh nc ta theo hng
hin i và hi nhp, phn u t trình  trung bình tiên tin trong khu vc, a
khoa hc và công ngh thc s tr thành nn tng và ng lc y mnh công nghip
hóa, hin i hóa t nc.
Tp oàn in lc Vit Nam (gi tt là Tp oàn - EVN) là mt trong rt ít các
 s thuc ngành công nghip mi nhn ca Vit Nam góp phn to c s h tng và
ng lc phát trin cho nhiu ngành kinh t khác, nâng cao i sng xã hi, góp phn
m bo an ninh quc phòng. Trong s các doanh nghip ca nc ta, Tp oàn in
lc Vit Nam hin nay ang qun lý mt khi lng tài sn ln nht, tng s vn u
 xây dng trung bình hàng nm cao nht. Nm 2007 tng tài sn ca EVN là
185.180 tng. Tri qua lch s phát trin, n nay Tpoàn in lc Vit Nam ã
và ang phát trin mnh m trong u t, s dng các thit b công ngh mi song
song vi các thit b, công ngh th h trc ang tn ti trong sn xut, truyn ti
phân phi và kinh doanh in nng; tng trng tiêu thn nng áp ng nhu cu
ngày càng cao, phc v các mc tiêu phát trin kinh t - xã hi ca t nc.
Sc mnh ca ngành in lc Vit Nam mà i din chính là Tp oàn in lc
Vit Nam s tu thuc phn ln vào nng lc công ngh Tp oàn.  thích ng vi
bi cnh trên và thc hin các chin lc, chính sách phát trin trong lnh vc nng
ng nói riêng và phát trin kinh t - xã hi nói chung, vic phát trin công nghn
lc cho Tp oàn in lc Vit Nam là yêu cu càng tr nên cp thit.
V t chc, Tp oàn in lc Vit Nam là công ty nhà nc, do Nhà nc u
 và thành lp, t chc và hot ng theo quy nh ca pháp lut i vi công ty nhà
c và iu l ca EVN.
Các chc nng ch yu ca EVN
- Tin hành các hot ng u t, ký kt các hp ng vi các t chc, cá nhân
trong nc và nc ngoài nhm bo m cung cp n cho phát trin kinh t - xã hi
ca t nc.
- Trc tip kinh doanh vì mc tiêu li nhun theo quy nh ca pháp lut. Các
quan h kinh t gia EVN vi các n v trc thuc và thành viên c thc hin
thông qua hp ng.
- u t vào các công ty con, các công ty liên kt; chi phi các công ty con trên
 s t l chim gi vn u l ca các công ty ó theo quy nh ca pháp lut và
iu l ca EVN.
- Thc hin quyn và ngha v cai din ch s hu i vi phn vn nhà
c ti các công ty con, công ty liên kt.
- Thc hin nhng công vic khác mà Nhà nc trc tip giao cho EVN t chc
thc hin.
- Xây dng và t chc thc hin nh hng, k hoch phi hp trong Tp oàn
in lc Quc gia Vit Nam.
1.1. nh hng phát trin sn xut và kinh doanh ca EVN
m bo c các mc tiêu trên, Tp oàn in lc Vit Nam ã xác nh
các lnh vc sn xut, kinh doanh sau:
- Sn xut, kinh doanh n nng.
- Kinh doanh vin thông công cng.
- Sn xut ch to thit bn, thit b c khí in lc và thit b vin thông.
1.2. Mc tiêu hot ng
- Kinh doanh có lãi; bo toàn và phát trin vn ch s hu nhà nc u t ti
EVN và vn ca EVN u t vào các doanh nghip khác; hoàn thành các nhim v
khác do ch s hu giao.
- Gi vai trò trung tâm  phát trin mt Tp oàn in lc Quc gia Vit Nam
a s hu, trong ó s hu nhà nc là chi phi; có trình  công ngh, qun lý hin
i và chuyên môn hoá cao; kinh doanh a ngành, trong ó sn xut, kinh doanh in
ng, vin thông công cng và c khí in lc là ngành ngh kinh doanh chính; gn
kt cht ch gia sn xut, kinh doanh vi khoa hc, công ngh, nghiên cu trin khai,
ào to; làm nòng ct  ngành in lc Vit Nam phát trin nhanh, bn vng, cnh
tranh và hi nhp kinh t quc t có hiu qu.
- Ti a hoá hiu qu hot ng ca Tp oàn in lc Quc gia Vit Nam.
2. S CN THIT XÂY DNG CHIN LC PHÁT TRIN CÔNG NGHN
C CA TP OÀN N LC VIT NAM
2.1. C s pháp lý
- Ngh quyt ca i hi ng IX, X v phát trin kinh t - xã hi và phát trin
khoa hc công ngh.
- Quyt nh ca Th tng Chính ph s 176/2004/-TTg ngày 05/10/2004
phê duyt Chin lc phát trin ngành in giai n 2004-2010 nh hng n 2020.
- Các quytnh ca Th tng Chính ph s 147 và 148/2006/Q-TTg ngày
22/06/2006 v thành lp Tp oàn in lc Vit Nam.
- Quyt nh ca Th tng Chính ph s 163/2007/Q-TTg ngày 22/10/2007
v ban hành iu l t chc và hot ng ca Tp oàn in lc Vit Nam.
- Quyt nh ca Th tng Chính ph s 110/2007/Q-TTg ngày 18/07/2007
phê duyt Quy hoch phát trin n lc quc gia giai n 2006-2015 có xét n nm
2025 (gi tt là QH VI).
- Quyt nh ca Tp oàn in lc Vit Nam s 890/Q-EVN-QT ngày
30/10/2007 phê duyt Chin lc phát trin giai on 2007-2015, nh ng n nm
2025 ca Tp oàn in lc Vit Nam.
2.2. S cn thit
Tp oàn in lc Vit Nam c thành lp theo các quyt nh ca Th tng
Chính ph s 147, 148/2006/Q-TTg ngày 22/06/2006 và 163/2007/Q-TTg ngày
22/10/2007 vi nhng chc nng và các hình thc kinh doanh a dng nhm phù hp
và áp ng vi nhng yêu cu ca giai on mi.
Hin ti, c m hot ng ca EVN là a s hu vi hình thc kinh doanh a
ngành ngh. Tuy vy, chin lc phát trin công nghn lc trc tiên phi phc v
cho phát trin h thng n và kinh doanh in nng. Ngoài ra, vic phát trin và áp
dng các công nghn lc cn có tính m có th áp dng ng b trong các lnh
vc hot ng khác nhau (in, vin thông và công ngh thông tin, ngân hàng, tài
chính, bo him, ) m bo cho s phát trin bn vng ca Tp oàn.  có th thc
hin c nhim v này, xây dng mt chin lc phát trin công nghn lc cho
Tp oàn trong giai on mi t nay ti 2025 là mt công vic cn thit.
3. YÊU CU CA CHIN LC
- Chin lc phát trin công nghn lc c xây dng nhm nh hng phát
trin cho Công ty m và các n v trc thuc và thành viên ca Tp oàn in lc
Vit Nam (EVN) l trình phát trin, ng dng công ngh trong sn xut và kinh doanh
in nng gm các khâu phát in, truyn ti và phân phi n nng, kinh doanh n
ng và dch v khách hàng; m bo cung cp n n nh, an toàn h thng n
trong giai on t nay ti 2015,nh hngn 2025.
- L trình phát trin, ng dng công ngh trong sn xut và kinh doanh in nng
theo hng m, có kh nng tích hp vi các hot ng kinh doanh khác ca Tp oàn
nh vin thông, công ngh thông tin, c khí in lc, tài chính, ngân hàng… t nay
n 2015 và nh hng n 2025.
4. NHIM V CA CHIN LC
- Xác nh các i tng ch yu  xem xét, nghiên cu v công ngh sn xut
và kinh doanh in nng ca EVN.
- Xác nh các tiêu chí cho la chn, xây dng l trình phát trin công ngh trên
 s phân tích, ánh giá hin trng công ngh ngành in lc ca EVN và kh nng
tip nhn, làm ch công ngh tiên tin ca EVN  có tim nng phát trin trong tng
lai.
- Xác nh các cp  công ngh (c s, tiên tin, cao cp) cn thit phi trin
khai ti các khâu sn xut và kinh doanh in nng. Xây dng l trình tip nhn, ng
dng, làm ch và phát trin các nhóm công nghn lc ã xác nh.
- Xác nh nguyên tc trin khai chin lc phát trin công nghn lc trong
hot ng sn xut kinh doanh ca EVN.
- Xác nh c ch t chc trin khai thc hin chin lc.
- Xác nh danh sách các  án, d án cn c u t trin khai trong giai n
t nay n 2015, nh hng ti 2025.
Chng II
ÁNH GIÁ HIN TRNG CÔNG NGH NGÀNH SN XUT VÀ
KINH DOANH N NNG CA TP OÀN N LC VIT NAM
1. HIN TRNG C S H TNG V CÔNG NGH TRONG NGÀNH SN XUT
VÀ KINH DOANH N NNG CA EVN
1.1. Công ngh phát n
n tháng 12/2007, tng công sut thit k các nhà máy in toàn h thng n
(tính c trong và ngoài EVN) là 13.512 MW, công sut kh dng 12.948 MW. Tng
công sut lp t ca EVN là 9.844 MW chim 72,85% toàn h thng (trong ó thu
in khong 33,79%, nhit n than 11,43%, tua bin khí 24,04%, nhit n du
1,48%, diesel 2,11%); Công sut t ca nhà máy in ngoài EVN là 3.688 MW
chim 27,15%. Tng sn lng n sn xut và mua ngoài t 68,699 t kWh, trong
ó ca EVN là hn 50 t kWh chim t l 72,78%.
1.1.1. Tng quan v ngun nng lng s cp
1.1.1.1. ánh giá chung v ngun nng lng s cp th gii
Nhu cu vn nng trên th gii ang tng trng mt cách mnh m cùng vi
s phát trin ca các nn kinh t và s tng dân s trên phm vi toàn cu. Nhng s
bùng n v nhu cu n này li din ra úng vào lúc ngun nng lng t du và khí -
vn hin ti cung cp mt na nng lng cho toàn th gii - lâm vào tình th rt khó
khn. Các s liu cho thy vào nm 2050, dân s th gii s tng 50% ti 9 t ngi.
ng ng vi tng dân s, trong vòng 20 nm ti s có khong 36.000 chic máy
bay, gn 2 t xe hi c s dng - gp ôi con s hin ti. Nh vy, theo nhn nh
ca T chc nng lng quc t (IEA - International Energy Association), trong vòng
20 nm ti, nhu cu tiêu th du m s tng khong 35% và nhu cu nng lng v
tng th s tng ti 65% (tính c du, khí, than á, nng lng ht nhân, ng lng tái
to ).
IEA cng ánh giá du m tip tc s là ngun cung cp nng lng chính trong
th k này vi khong 1/3 tng nng lng cn thit cho th gii. Tuy nhiên, theo c
tính ca các nhà a cht hc thì lng du m ch cung cp cho th gii trong 60
m ti, lng khí thiên nhiên ch cho 70 n 90 nm ti. Vi s tng vt v nhu
cu du m, nht là ti các nc ang phát trin và ông dân nh Trung Quc và n
, hu qu tt yu là giá du và khí u tng mnh. V mt a chính tr, tình hình
cng báo hiu là s không hn nh hn bi hn 70% ngun ti nguyên du m và
66% lng khí thiên nhiên u tp trung  nhng khu vc ít nhiu bt n nht th gii:
Trung ông, Nga và Trung Á.
V than á, trong 6 nm qua (tính ti m 2008), lng tiêu th than trên th gii
cng ã tng lên 30%, gp ôi so vi bt k loi nhiên liu nào khác. Giá than cng
ng mnh. Ch tính trong vòng 5 tháng t 10/2007 ti 3/2008 giá than th gii ã tng
ít nht 50%.
Nh vy, có th nhn nh rng trong tng lai 20 nm ti ây, giá các ngun
nguyên nhiên liu s cp cho nhu cu nng lng th gii s tng mnh, nht là du
m, ri n khí và than. Cùng vi s cn kit ngun du m trong tng lai rt gn,
mt kch bn ã c vch ra cho tng lai nng lng ca th gii, theo ó các
ngun nng lng sch tái to nh nng ng gió, nng lng mt tri mc dù phát
trin nhanh nhng vn s ch chim mt phn khiêm tn; du m và khí thiên nhiên s
ngày càng gim do khan him và cn kit, ngc li hai ngun nng lng c a
chung và quan tâm nht s là than á và nng lng nguyên t.
1.1.1.2. ánh giá tng quan ngun nng lng s cp ti Vit Nam
a. Kh nng khai thác ngun khí
Theo Chin lc Phát trin ngành Du khí Vit Nam n nm 2015, nh hng
n 2025, tng ngun khí (gm khí ng hành và khí t nhiên) t khong 5 t m
3
hin
nay s tng lên khong 11,1 t m
3
vào m 2010; 14,6 t m
3
vào m 2015; t 14n
15,6 t m
3
vào m 2020; 16,5 t m
3
vào nm 2025, trong ó khong 63-68% lng
khí nm  thm lc a phía ông (các b Nam Côn Sn, Cu Long), còn li là  thm
lc a Tây Nam (khu vc Malai-Th Chu: PM3-CAA, Cái Nc, Block B, 52/97,
46/02 ).
Nhu cu khí cho các ngành khác gm khí làm nguyên liu sn xut phân m
(Nhà máy m Phú M, Cà Mau) và các h công nghip thép, gm s, xi mng,
c d báo s tng t 0,5 triu m
3
hin nay lên n 1,75 t m
3
nm 2010 và tng lên
khong 1,8-2 t m
3
vào các nm sau ó. Theo ó, tng lng khí có th cp cho n
s khó vt qua 14 t m
3
/nm vào sau nm 2010.
Tóm li, mc dù vi kh nng cung cp khí không c di dào nh d báo, vic
xây dng các nhà máy nhit n khí vn là kh thi trong vòng 20 nm ti, lu ý vic
s dng nhà máy tua bin khí chu trình hn hp do có hiu sut cao hn nhiu (khong
55%) so vi chu trình hi nc thông thng ngay c khi áp dng thông s trên ti
hn (ch khong 42%). iu này cng sáp ng vn  s dng nhiên liu mt cách
hiu qu hn, ng thi  gim phát thi gây hiu ng nhà kính, phù hp vi xu
ng chung th gii v bo v môi trng. Mt khác, cng cn lu ý ti công ngh
s dng khí t nhiên hoá lng (LNG - Liquid Natural Gas) phát n theo cho
ca Chính ph v nghiên cu phng án nhp khu khí t nhiên hoá lng cho Vit
Nam.
b. Kh nng khai thác ngun than
Theo Chin lc Phát trin ngành Than nh hng ti 2025 ã c Th tng
Chính ph phê duyt (quyt nh s 89/2008/Q-TTg ngày 14/07/2008) v khai thác
than, b than ông Bc và các m than khác (ngoài b than ng bng Sông Hng)
phn u t sn lng than sch khong 60-65 triu tn vào nm 2015, 70-75 triu
tn vào nm 2020 và trên 80 triu tn vào nm 2025. B than ng bng Sông Hng
giai on n nm 2010 su t th nghim mt s d án vi công ngh khai thác
bng phng pháp hm lò và công ngh khí hoá than, than hoá lng  làm cn c cho
vic phát trin sau 2010.
V tr lng than, tng Neogen vùng trng Hà Ni có 14 va than nâu. Các va
than tp trung ch yu ti di Khoái Châu - Tin Hi có din tích khong 1.100 km
2
.
Tr lng than d báo vùng này lên ti khong 37 t tn nhng iu áng quan tâm là
phn tài nguyên n  sâu 500 m có tr lng d báo khong 3-5 t tn. Riêng khu
vc b than Sông Hng - vùng Khoái Châu - Bình Minh tr lng thm dò ti mc
450 m là 166 triu tn.
Trong Tng s Than iu chnh, d kin khong nm 2016 tri s khai thác
than nâu b Sông Hng (vùng Khoái Châu - Bình Minh) vi sn lng tng t 1 triu
n 12,8 triu tn vào giai on 2020-2025. Lng than này có th cho phát trin
4.800 MW công sut nhit n. Tuy nhiên chi phí cho khai thác  sâu ti hàng
ngàn mét hin c ánh giá là cao (80-85 USD/tn). Nu không có nhng ci tin v
công ngh, gim giá thành thì trin vng khai thác than thng mi ti ây s khó kh
thi.
Theo tính toán, nhu cu than cho sn xut in s khong 26 triu tn vào nm
2018, nhng s lên n gn 40 triu tn nm 2020 và gn 75 triu tn nm 2025.
Theo tính toán s b, n giaion 2016-2017 c bn hu ht các công trình
thy n tim nng ã c a vào khai thác (vi tng công sut 16.000 MW). Min
Bc cha có du hiu tìm thy ngun khí t cho n. Khí t cho sn xut n 
phía Nam st 14 t m
3
/nm vào nm 2017-2018. Vì vy, t nay cho ti 2025, nhit
in than và in ht nhân s là nhng xu hng chính cho phát trin ngun n ti
Vit Nam. u này cng phù hp vi xu hng phát trin công ngh chung ca th
gii (xem Cng III).
Nu theo phng án cp than, khí cho sn xut in nh Bng 1 di ây thì
khong t nm 2016 Vit Nam s phi nhp than cho nhit n.
Bng 1: Cân i nhiên liu trong nc cho sn xut n n 2020
m 2015 2020
Khai thác
n lng
n
(t kWh)
- PA thp /
 s / cao
Khai thác
n lng
n
(t kWh)
- PA thp /
 s / cao
n lng than (triu tn) 55,8 64,3
- Cho sn xut n (triu tn) 23,1 55,2 33,1 82,2
- Cho ngành khác (triu tn) 32,7 31,2
n lng khí t (t m
3
) 15,1 18,3
- Cho sn xut n (t m
3
) 13,1 77,6 16 80
- Cho ngành khác (t m
3
) 2,0 2,3
Thun 16.300 MW 58,7 19.400 MW 62,6
ng lng mi 1.420 MW 4,9 2.770 MW 7,7
ng sn xut n trong nc
(TWh)
184,3 232,5
ng nhu cu n (TWh)
216 / 257 /
330
334 / 461 /
657
Tha (+), thiu (-)
-21,2 /
- 62,2 /
-135,2
- 101,5 /
- 228,5 /
- 424,5
(Trích dn: Tài liu quy hoch các ngành n, Than, Khí ti nm 2025)
c. Ngun nhiên liu tim nng cho n ht nhân
Theo Báo cáo u t D án xây dng nhà máy in ht nhân, các kt qu tm
dò qung Uranium có trin vng tp trung nhiu  Trung B, Tây Nguyên, Tây Bc và
Vit Bc. Tim nng Uranium ti Vit Nam d báo khong 218.000 tn U
3
O
8
, vùng
Nông Sn có trin vng là m Uranium công nghip vi tài nguyên d báo trên
100.000 tn U
3
O
8
.
Theo ánh giá ca các chuyên gia, n cui 2010, d kin Vit Nam s có
khong 8.000 tn cp tr lng C1+C2 vi giá thành sn xut thp hn (hoc bng)
130 USD/kg Uranium (thi m 2003).
d. Thy n và ng lng tái to
Thun
Tim nng k thut thun nc ta khong 123 t kWh, tng ng công
sut lp t khong 31.000 MW. Nu xem xét các yu t kinh t - xã hi và tác ng
ti môi trng thì tim nng kinh t - k thut gim xung còn khong 70-80 t kWh
vi công sut tng ng 18.000-20.000 MW.
Tim nng công sut và in nng ca thun nhc ánh giá khong trên
1.000 MW và 4,2 t kWh. Tng tim nng thun tích nng s b c tính khong
trên 10.000 MW.
Ngun nng lng tái to
D báo tim nng nng lng a nhit  Vit Nam trong tng lai có th khai
thác vi công sut khong 340 MW vào nm 2025
V nng lng gió và mt tri, i vi Vit Nam khó có th phát trin  qui mô
ln a vào cân i ngun trong tng lai. Tng cng tim nng phát trin c hai
loi hình in gió và in mt tri d báo có tht ti 400-600 MW vào nm 2025.
D báo tim nng phát trin các nhà máy in dùng nng lng sinh khi có th
t ti tng công sut 250- 400 MW.
1.1.1.3. V th trng ng lng s cp khu vc và kh nng nhp
a. Khí t
Gn ây Hip hi du m các nc ASEAN (ESCOP) ang nghiên cu mt d
án có tên gi là ng ng khí truyn ti kt ni vùng ASEAN (TAGP), nhm tìm
kim kh nng hình thành mt h thng các ng ng khí liên kt các m khí trong
khu vc. H thng này to iu kin trao i mua bán khí t và h tr d phòng ln
nhau, tng an ninh nhiên liu gia các nc Indonesia, Malaysia, Singapore, Vit Nam
và Thái Lan. Tuy nhiên cho n nay, nhng nghiên cu cho thy mt s khó khn:
- Th nht, tr lng ngun khí trong khu vc cha  ln, Indonesia có m khí
Natunna tr lng khá ln nhng quc gia ông dân này cng s sm i mt vi
thiu ht nhiên liu. Ngun khí ca các nc còn li cng không thc s di dào.
- Th hai, khong cách truyn ti gia các vùng bin khá ln, ti hàng ngàn cây
s, dn n chi phí u t và vn hành ng ng kt ni này cao và thiu kh thi.
Cha k cht lng và thành phn khí ti các m khác nhau, khi hoà li cng không
thun tin khi s dng gii pháp dùng tàu chuyên ch LNG mua bán khí t ra có li
n. D án TAGP này hin cha kt thúc. Trong Quy hoch phát trin n lc quc
gia (QH) giai on 2001-2005 có xét n nm 2020 (QH V) ã  cp n kh
ng có ng ng khí liên ASEAN vào khong nm 2020, nng n nay kh nng
này rt m. Vì vy, trong QH VI cha k vng vào tim nng nhp khu khí t h
thng ng ng này, có chng ch là trao i, chia s d phòng  mc  không ln.
b. Th trng than khu vc và kh nng nhp khu than
Mc dù là ngun nhiên liu tng i nhiu và r nhng hin nay than bng tr
nên khan him, to ra cn "ói than" trên phm vi toàn th gii và y giá than tng
lên ít nht là 50% trong thi gian qua (tính t 10/2007), vt quá mc tng ca giá
du.
Theo các nhà phân tích nng lng th gii, nhng yu t chính tác ng y giá
than tng cao là chính sách nng lng ca các nc thiu ng b, giá nhiên liu nói
chung tng cao, ng d tr than không , s tng trng kinh t mnh m châu Á
và iu kin thi tit không thun li nh hng n công vic khai thác than, tt cã
làm cho "cung" không  "cu".
Trong 6 nm qua, lng tiêu th than trên th gii ã tng lên 30%, gp ôi so
vi bt k loi nhiên liu nào khác. Khó khn do iu kin khai thác  Australiaã
làm giá than  Châu Á giao mn thuyn (giao nhn ngay) i vi than cc (s dng
trong sn xut st thép)  thi m tháng 3/2008 tng gp 3 ln so vi mc ký hp
ng là 98 USD/tn. Trung Quc - nc tiêu th than ln nht th gii - hin ang tiêu
dùng lng than tng ng vi tng lng than mà M, Liên minh Châu Âu và
Nht Bn cng li.
Hin nay, Indonesia và Australia là hai trong nhng nc ng u v sn xut
và xut khu than trên th trng than th gii và là i tng cnh tranh ch yu ca
các nc xut khu than trên th trung th gii.
Vi d báo Vit Nam s phi nhp than cho sn xut n nng vào khong nm
2016, mc dù thi gian gn ây, Indonesia bt u hn ch xut khu và giá than bin
ng theo chiu hng tng nhng trong tng lai hai nc Indonesia và Australia s
là nhng nhà cung cp tim nng áng quan tâm cho EVN.
1.1.2. Nhit n
1.1.2.1. ánh giá hin trng công ngh các nhà máy nhit n
Các nhà máy nhit n hin có và ang xây dng ca EVN u là ngng hi
thun túy, s dng lò hi tun hoàn t nhiên (có bao hi). Các nhà máy nhit n và
tua bin khí do EVN qun lý bao gm:
- Nhà máy nhit n Ph Li (1 và 2): 1.040 MW
- Nhà máy nhit n Ninh Bình: 100 MW
- Nhà máy nhit n Uông Bí: 110 MW
- Nhà máy nhit n Uông Bí m rng: 300 MW
- Nhà máy nhit n Phú M (1; 2.1; 2.1 m rng và 4): 2.485 MW
- Nhà máy nhit n Bà Ra: 399 MW
- Nhà máy nhit n Thc: 276 MW
- Nhà máy nhit n Cn Th: 185 MW
a. Tng quan v các nhà máy nhit n phía Bc
Nhà máy nhit n (NMN) Ph Li
NMN Ph Li 1 có công sut t 440 MW gm 4 t máy (4 x 110 MW) s
dng lò hi BKZ-220-110, tua bin hi K-100-90-7 thit b công ngh nhp ca Liên
Xô c. NMN Ph Li 1 c khi công xây dng ngày 17/5/1980. T máy 1 hòa
i ln u vi 1 lò hi ngày 28/10/1983, t máy 4 hòa li vi 1 lò vào m 1986, lò
cui cùng hòa hi nm 1987.
m 2001 khi 5 ca NMN Ph Li 2 bt u tham gia vn hành, mu cho
mt thi k mi vi các t máy công sut 300 MW có thông s cn gii hn (áp sut
khong 170 kg/cm
2
, nhit  khong 540
o
C), có quá nhit trung gian. (n nay, ngoài
2 t máy ca NMN Ph Li 2 ã vn hành tng i n nh, còn có 1 t ca NMN
Uông Bí m rng ang chy hiu chnh tin ti nghim thu và bàn giao chính thc,
các t máy ca NMN Hi Phòng và Qung Ninh ang c xây dng).
NMN Uông Bí
Có công sut 110 MW gm 2 t máy (2 x 55 MW) c a vào vn hành t
m 1975-1977, thit b công ngh nhp ca Liên Xô c. Công sut t máy 5 lúc mi
lp t là 50 MW, nm 1997 thay rotor và nâng công sut lên 55 MW. Máy 5 hòa li
ln u nm 1975, máy 6 hòa li nm 1976, lò 8 (lò cui cùng) hòa hi nm 1977.
NMN Ninh Bình
Có công sut 100 MW gm 4 t máy (4 x 25 MW) a vào vn hành t nm
1974, thit b công ngh nhp ca Trung Quc.
Lò hi ca Ninh Bình là trung áp, còn s dng liên h ngang (Ti NMN Uông
Bí và Ph Li 1 ã nâng thông s hi sau lò lên cao áp (p = 100 kg/cm
2
; t = 540
o
C) và
áp dng s khi kép (2 lò cp hi cho 1 tua bin)  phù hp vi h thng n min
Bc còn nh bé lúc by gi).
Các t máy này có công sut nh, thông s thp nên hiu sut chu trình nhit
không cao. Mt khác, thit bc sn xut bng công ngh ca nhng nm 70 nên
còn nhiu hn ch v các tính nng và hiu sut.
Các NMN nói trên ã và ang n lc trong vic áp ng các yêu cu v bo v
môi trng, c th:
- V x lý khói thi: NMN Ph Li 1 c trang b các b kh bi tnh n
ngay t lúc mi lp t. Thi gian u, các b kh bi này hot ng rt tt, nhng sau
ó do qun lý yu kém và không có ph tùng thay th kp thi nên ã có lúc không áp
ng c yêu cu v môi trng. n nay, NMN Ph Li 1 ã khc phc c tình
trng trên. Các NMN Ninh Bình và Uông Bí cng ã lp t kh bi tnh in thay
th cho kh bi nc kiu c (Ninh Bình thay nm 2000, Uông Bí thay nm 2006).
- Các thit b kh SO
2
ch mi c lp t  các t máy 300 MW ca NMN
Ph Li 2.
-  các nhà máy c, không có thit b x lý nc thi công nghip và x lý nc
thi sinh hot, hoc có nhng không hot ng hoc hot ng kém hiu qu, gây nh
ng ti môi trng. Các bãi x không c thit k bo v môi trng nc
ngm. Không có ng nc lng trong  tái tun hoàn nc vn chuyn tro x v
nhà máy  s dng li (Ph Li 1 có c trang b nhng ã d b t nm 1990).
b. Tng quan v các NMN phía Nam
NMN Thc gm nhit n du và tua bin khí:
Nhit n du (nhiên liu s dng là du FO) có công sut 165 MW bao gm 3
t máy: T máy s 1 (33 MW) thit b tua bin ca GE (General Electric) lò hi ca
Babcock Wilcox - vn hành nm 1966; T máy s 2 và 3 (2 x 66 MW) thit b ca GE,
lò hi ca Foster Wheeler - vn hành nm 1972.
Tua bin khí (TBK) s dng nhiên liu du DO, có 4 t máy gm TBK s 1 (F5)
công sut là 22,5 MW; TBK s 3 (GT-35): 14,5 MW; TBK s 4 và TBK s 5 (F6): 2 x
37,5 MW.
NMN Cn Th
Nhit n du (nhiên liu du FO) công sut 33 MW, lò hi PFE-2B công sut
170 T/h - vn hành nm 1975.
Tua bin khí (TBK) nhiên liu du DO, có tng công sut 154,6 MW, trong ó 2 t
máy GT 1 và 2: 2 x 39,1 MW =78,2 MW; GT 3 và 4: 2 x 38,2 MW = 76,4 MW.
NMN Bà Ra
Qun lý vn hành 10 t máy phát n vi tng công sut lp t là 388,9 MW
bao gm: 2 t máy phát n tua bin khí F5 công sut thit k là 23,4 MW/máy; 6 t
máy phát in tua bin khí F6 công sut thit k là 37,5 MW/máy; uôi hi 306-1 có
công sut thit k 58 MW; uôi hi 306-2 có công sut thit k là 59,1 MW. Nhiên
liu s dng chính ca nhà máy là khí ng hành, t nhà máy khí Dinh C, nhiên liu
d phòng là du FO.
NMN Phú M
NMN Phú M ca EVN có tng công sut 2.485 MW bao gm các cm t máy
tua bin khí chu trình hn hp sau:
Phú M 1: cu hình 3 tua bin khí + 3 lò thu hi nhit + 1 tua bin hi, tng công
sut t 1.090 MW vào vn hành nm 2001.
Phú M 2.1 và Phú M 2.1 m rng: cu hình 2 tua bin khí + 2 lò thu hi nhit +
1 tua bin hi, tng công sut t (475 + 465) MW.
Phú M 4: cu hình 2 tua bin khí + 2 lò thu hi nhit + 1 tua bin hi, tng công
sut t 450 MW.
Ngoài các nhà máy do EVN u t xây dng  trên, trong khu công nghip n
lc Phú M còn có 2 nhà máy in tua bin khí chu trình hn hp do nhà u t nc
ngoàiu t xây dng theo hình thc Xây dng - Vn hành - Chuyn giao (BOT –
Build – Opertion – Transfer) gm Phú M 2.2 và Phú M 3. C hai nhà máy tua bin
khí chu trình hn hp này u có cu hình 2 tua bin khí + 2 lò thu hi nhit + 1 tua bin
i, vi công sut t là 733 MW.
Các cm DIESEL
Các t máy diesel ch yu là các t máy c vi nhiên liu s dng là du DO.
My nm gn ây có lp mt s máy dùng du FO  phát n vi công sut t máy
khong 6.000 kW. Các cm diesel nm ri rác  khp min Trung và min Nam vi
tng công sut min Trung là 230 MW, min Nam là 204 MW.
1.1.2.2. ánh giá chung công ngh nhit n ca EVN
a. V k thut
Xét tim nng nhiên liu cho sn xut n có th thy Vit Nam có nhiu than
vi tr lng ln, ch yu là than antraxít, ngoài ra có than xu hn và nhit tr thp,
thành phn nhiu lu hunh. Tr lng v du và khí không nhiu, mc dù hin nay
Vit Nam vn khai thác du và khí cho xut khu, cho sn xut n và các nhu cu
khác.
Hai loi công ngh nhit n ang ph bin ti Vit Nam là công nght than
phun (PC) và công ngh tua bin khí (TBK). Các công nght du, diesel hin nay
vn s dng nhng không ph bin và không phi là xu th la chn ti Vit Nam.
Công nght than ca EVN nm trong dng công ngh truyn thng, nhiu nhà
máy c và hiu sut thp. Các công ngh c trc ây vn ang vn hành, tuy nhiên
hiu sut thp, bo dng sa cha nhiu. Các thit bu khin tng theo công
ngh cã lc hu, không áp ng yêu cu tiêu chun hin nay hoc không còn c
sn xut na, ang c thay th dn.
Các t máy tua bin khí a su mi c trang b hin i, các thit bu
khin tng hot ng tt.
Công ngh thit b x lý môi trng cha c quan tâm y  trong các nhà
máy t than c. Ti các d án mi ang xây dng ã c xem xét a các thit b
x lý môi trng vào nhm m bo các tiêu chun và yêu cu v môi trng. Thit b
môi trng s làm chi phí u  tng cao hn.
b. V trình  nhân lc
Xét tng th, trình  v khoa hc công ngh ca Vit Nam hin nay cha áp
ng c yêu cu phát trin, cha to c c s h tng v nhân lc và trình  khoa
hc công ngh cho vic tip thu công ngh mi, hin i, hiu qu vào Vit Nam.
Trình  hc vn ca i ng công nhân ca các n va phn  mc thp, ch
có 20% là  mc trung bình, không có n v nào có trình  hc vn ca i ng
công nhân  mc tt và khá tt. i ng k thut viên có khá hn vi trình  mc
trung bình và khá. iu này phn ánh thc t là a phn các công nhân ch có trình s
cp.
Trong khi Tp oàn in lc Vit Nam (EVN) là mt trong nhng t chc có
trình  phn k thut thuc vào loi cao nht ca nn kinh t, thì trình  hc vn
thp ca i ng công nhân cng là mt cn tri vi vic khai thác mt cách hiu
qu phn k thut, tng nng sut lao ng và a vào áp dng nhng k thut tiên
tin.
a phn i ng k thut viên và công nhân trong các n v ca EVNu có
kh nng sa cha thng xuyên và sa cha ln. ây có thc coi nh mt u
im ca i ng công nhân trong các n v c s, nó góp phn làm tng tính ch
ng ca các n v trong hot ng sn xut-kinh doanh ca mình
Nhìn chung i ng cán b qun lý ca các n v ca EVN u có trình  hc
vn t mc trung bình tr lên, kinh nghim qun lý phn ln c ánh giá  mc tt
và khá tt, không có n v nào có i ng cán b qun lý bánh giá  mc thp v
kinh nghim qun lý. Tuy nhiên có mt m áng lu ý là phn ln các cán b qun
lý hu nh cha c ào to mt cách có h thng v lnh vc qun lý mà mi ch
qua nhng khoá ào to ngn hn v qun lý. ây cng có th coi là mt m yu ca
i ng cán b qun lý trong ngành in mà s bc l rõ hn khi mc  th trng
hoá và c phn hoá ca ngành in ngày càng gia tng.
Nhân lc cho qun lý d án, cho tip thu chuyn giao công ngh, cho vn hành
bo dng và sa cha, cng nh cho các yêu cu v sn xut ch to thit b, tng
c nm công ngh và t ch v công ngh, cung cp thit b ca EVN hin nay ang
thiu rt nhiu.
iu kin kinh t cha cho phép tp trung u tiên phát trin công ngh. Các d
án u t vn c thc hin u nhm tip thu thit b, xây dng nhà máy m
bo áp ng nhu cu vn nng. Vic chng nghiên cu, tp trung phát trin mt
vài hng công ngh hu nh cha c quan tâm.
Công nghip c khí Vit Nam ang phát trin  mc thp, t l ni a hóa thit
b nói chung và thit b nhit n nói riêng rt thp. Ngành c khí Vit Nam có thit
b khá lc hu, qui mô nh và hu nh không có tính chuyên môn hóa và cha c
u tnh hng phát trin.
c. V trình  t chc
Do c thù ca ngành in là giá c bu tit bi nhà nc, nên chúng ta không
th ly thc o li nhun ánh giá hiu qu sn xut kinh doanh ca các n v.
Hu ht các n vu hoàn thành k hoch  mc tt và khá hiu qu hot ng sn
xut kinh doanh.
Ngoài ra trình  ca thành phn t chc còn th hin  ch nó có to ra c
ng lc mnh m thúc y các nhân viên làm vic tích cc hay không. Các n v
ch to ra c ng lc làm vic  mc trung bình i vi các nhân viên ca mình.
d. V trình  thông tin
Thành phn thông tin ây c ánh giá da trên c hai mt gm phn d kin
và phn phng tin. Trong ó, phn d kin nói ti vic s hu và s dng các thông
tin phc v cho các hot ng sn xut và kinh doanh nh: các thông tin v tình trng
máy móc thit b, các s tay k thut, thông tin v nhng tin b công ngh trên th
gii, thông tin v th trng và khách hàng, chính sách và lut pháp liên quan n hot
ng ca công ty; Phn phng tin nói n nhng trang b vt cht phc v cho phn
thông tin nh: máy tính, các chng trình phn mm, Internet Có th thy im ni
bt i vi thành phn thông tin là tt c các n v ca EVN u có mc  s hu và
s dng các thông tin phc v cho hot ng sn xut kinh doanh  mc thp n
trung bình. ây là mt yu m chính ca phn thông tin mà các n v cn khc
phc, vic thiu thông tin tt yu s dn n nhng khó khn trong vic qun lý hot
ng sn xut kinh doanh.
1.1.3. Thy n
1.1.3.1. ánh giá hin trng ngun phát thy n
a. ánh giá hin trng ngun phát thy n thông thng
V h cha
Các nhà máy thun ln  Vit Nam u có h cha u tit dòng chy. Hin
ti có 12 h cha ang vn hành y  và rt nhiu h cha ang xây dng cho n
m 2015. H cha ln nht ang vn hành là h cha Hoà Bình vi dung tích toàn b
9,45 t m
3
và dung tích phòng l là 5,6 t m
3
.
Các h cha u tham gia chng l cho công trình; các h cha  khu vc min
Bc và min Trung u tham gia chng l cho h du.
Các h cha c xây dng t nm 1992 tr li ây u c ánh giá tác ng
môi trng mt cáchy . H cha ti khu vc phía Bc u có vn  v bi lng.
Các h cha ln u là hu tit nm hoc nhiu nm; các hu tit nhiu
m hoc h trên h thng bc thang thng s dng ngun nc hiu qu hn.
Các thit bo c theo dõi trên h thng là thiu hoc kh nng tng hoá
không cao. Quy trình vn hành ti u cho h thng các h cha cha hoàn thin.
Hin nay vic u tit ti u cho c mng h cha trong h thng n và iu
tit ti u  mi h cha trong khong thi gian nht nh cha thc hin c. u
này làm gim áng k hiu qu ca h cha trong lnh vc phát n (5-10%in
ng).
Vp dâng
Vi các công trình ã xây dng thì 100% p dâng u là p vt liu a
phng nh: p t ng cht, p á  lõi sét, pt á hn hp lõi sét. Các loi
p này thng là r và yêu cu thi công không òi hi công ngh cao nên rt phù hp
vi u kin nc ta thi gian qua và cho n nay các p này vn ang vn hành an
toàn và ngày càng n nh hn.
Vi các công trình ang thi công, ã xut hin nhiu p bê tông trng lc,
chim 40% trong tng s 30 p thng kê c (c các p ã xây dng). Nu ch xét
các p ang xây dng thng kê c (18 p) thì t l này là 67%. Trong sp bê
tông trng lc thì p bê tông m ln (RCC) chim t l rt cao 10/12 p bê tông
trng lc (83%) và chim 56% s lng p ang xây dng. p bê tông m ln là
công nghp rt tiên tin vi các u im ni bt mà nc ta bt u tip cn. Trc
ó ã có p thu li Tân Giang cao 60 m ng dng công ngh này. Ngoài ra p á
 vi bê tông bn mt cng bt u c xây dng  hai p Qung Tr và Tuyên
Quang chim 17% trong tng s 18 p ang xây dng. ây cng là loi p ang
c thnh hành  mt s nc có u kin a hình a cht và các iu kin khác
ng t nh Trung Quc.
Do s lng p ã và ang c xây dng  nc ta không nhiu nên vic phân
tích ánh giá gp khó khn, nhng theo phân tích vu kin thi công thì thy rng,
vi u kin a cht  min Nam và min Trung thng phù hp vi loi p t
ng cht hoc t á hn hp nhng nu nn p là á thì vic xây dng p bê tông
trng lc bng phng pháp m ln cn c xem xét. Vi loi p á  có bê tông
bn mt cn thit phi có kim nghim ánh giá sâu hn mi cho phép áp dng rng
rãi.
Công ngh thi công p RCC và á  bê tông bn mt va xây dng va ang
hoàn thin nhng hin ti vic thi công loi p này ang gp nhiu khó khn v vt
liu tro bay.
Các thit b quan trc an toàn p (ca Liên Xô c) còn thiu và lc hu. Vic
qun lý an toàn p cha ng b và thng nht. Công trình x phù sa ti các p cha
c quan tâm y .
V công trình x l
Theo thng kê thì tt c các công trình tràn x lã xây dng u có mt ct
dng Ôfixêrôp. ây là loi mt ct dng không chân không có h s lu lng tng
i ln. Cng do không có chân không nên b mt tràn, hin tng xâm thc hu nh
không xy ra nên không yêu cu quá cao v vt liu cng nh nhn mà iu kin và
kh nng thi công ca Vit Nam trong thi gian trc ây không cho phép. Các tràn
này u có ca van mà hu ht là van cung (riêng ti Vnh Sn tràn t do).
Xét theo lu lng n v ca tràn mt thì q ln nht t 162 m
2
/s  công trình
Sê San 3 sau ó n Sông Ba H là 161 m
2
/s, Tr An 156 m
2
/s; Ialy 153 m
2
/s. Vi 2
công trình có lu lng x ln là Sn La và Hoà Bình lu lng n v cng khá ln
nhng vn nh hn các công trình k trên vì có thêm các l x sâu. Lu lng x l
ca công trình Sông Ba H là khá ln nhng do không b tríc các ca x sâu nên
qui mô công trình tràn ln; tng chiu rng tràn nc ca tràn công trình Sông Ba H
lên ti 180 m (12 khoang x 15 m) ln nht trong các công trình ã và ang xây dng.
Do quy phm quy nh vic tính toán l có s thay i trong my nm gn ây
(tính thêm l cc hn) nên lu lng tràn ca các công trình tràn mi xây dng thng
ln. Mt s công trình ã xây dng ang phi xem xét thêm phn gia tng này bng
cách xây dng thêm tràn s c hoc nâng cao kh nng x ca tràn c bng cách dâng
mc nc
Vi mt ct tràn dng WES ch có công trình tràn Sn La ang c thit k.
Dng mt ct này có kh nng x cao hn, tit kim bê tông hn nhng d xy ra áp
sut âm trên mt tràn bi vy yêu cu vt liu cng nh trình  thi công cao.
V thit b thun
Thit b ca các nhà máy thun có ngun gc nh sau:
- Vnh Sn: thit b ca Pháp.
- Thác M: thit b ca Ucraina.
- a Nhim: thit b ca Nht.
- Sông Hinh: Thit b tua bin ca Na Uy, máy phát ca Thun.
- Hàm Thun: Thit b ca M (Hãng GE).
- a Mi: Thit b ca Italia (Hãng Asaldor).
- Các nhà máy: Hoà Bình, Tr An, Thác Bà, Ialy do Liên Xô c cung cp thit b.
Nói chung, các thit b t máy phát, tua bin ti thit b ph tr do Nht Bn và
Tây Âu cung cp vn hành tt. i vi các thit b nhp ca Liên Xô c phn máy
phát và tua bin vn hành tng i tt; nhng thit b le bo v và h thng tng
iu khin u là công ngh c.
Nhà máy thun Sông Hinh: Nhiu nm qua h thng thit b vn hành an
toàn, tin cy, t yêu cu k thut c bn. Tuy nhà máy có thit b ca các nc có nn
công nghip phát trin cao nhng vn có mt s tn ti nh ch  chy bù ng b
thiu tin cy và n nh. Thit k h thng nc k thut ít nhiu còn khim khuyt,
kh nng s dng thc t không t n mc cao nh tính toán.
Nhà máy thun a Nhim: mc dù vào vn hành t nm 1964 nhng ã c
i tu t vn h tr chính thc (ODA) ca Nht nên hin nay làm vic tt.
Xét theo s gi s dng công sut lp máy: thun a Nhim t cao nht là
6.915 gi; sau ó là Thác M 5.340 gi; Tr An 4.390 gi.
V các thit b quan trc an toàn và cnh báo l
Nhìn chung các thit b này  các nhà máy thu n u thiu và lc hu,
phng pháp o c thu thp s liu th công, không có h thng tng phân tích và
cnh báo. Các trm thu thp s liu thu vn khí tng ch có a Nhim và Hàm
Thun - a Mi nhng không . H thng báo ng ã có  Sông Hinh nhng còn s
sài. Cng do thiu s liu khí tng thu vn mà kh nng d báo dòng chy dài hn
và ngn hn phc vu tit ti u h cha không thc hin c.
b. ánh giá hin trng ngun phát thy n nh
ánh giá chung
Các trm thy n có công sut nh hn 100 kW/trm
Theo thng kê hin nay ch còn khong 20-30% các trm thy n nh dng này
ang hot ng nhng hot ng không liên tc, ch phát huy c di 50% công
sut lp t. Nguyên nhân do thit b quá c, hoc c xây dng t lâu, các thit b
ch to không ng b, hiu sut thp. Mt s trm do khu vc có in li i qua nên
không sa cha thay th, vic qun lý vn hành  các a phng gp nhiu khó khn
vì không bán c n, do ó không có kinh phí  tr lng, bo dng, sa cha
hoc thay th thit b nên hiu qu vn hành kém. Mt s trm còn tn ti hot ng
c là do c thay th mi các thit b tiên tin hn hoc nâng cp các công trình
thu công, lp t thêm t máy
Các trm thun có công sut ln hn 100 kW/trm
Hin nay, còn khong 40% s lng trm này ang hot ng và phát huy c
gn 47% công sut lp t. Các trm này ch yu do ngành in qun lý và hin ang
là ngun n chính phc v sn xut và sinh hot. Thit b ca các trm này là nhp
ngoi hoc trong nc sn xut ng b và c qun lý khai thác tng i tt; hàng
m c sa cha bo dng kp thi nên phát huy c hiu qu cao. Mt s trm
vì lý do nào ó n nay cha c khôi phc hoc do ã có li n quc gia t khu
vc, hoc do thiu vn sa cha
ánh giá các công ngh thun nh
Công ngh v công trình
a s các trm thun nh không hot ng trc tiên là do hng thit b kéo
theo các h hng khác ca công trình. S h hng v công trình là nguyên nhân chính
dn n s gim công sut hoc hot ng không hiu qu ca trm.
V công ngh xây dng p và các công trình u mi khác: Do kinh phí u t
thp nên a su là p tm, xây dng bng vt liu ti ch nhp t, p á ,
p rá và hu ht là p cho l tràn trên mt, tn sut thit k và kim tra không
cao, trình  thi công tn dng nhân công a phng nên thng không m bo cht
ng. Tt c nhng nguyên nhân trên ây dn n khi có l tng i, ln p thng
b trôi, kéo theo thng là c ca ly nc và mt n kênh sau ó. Sau l, các công
trình này có th sc khôi phc nhng thng ch là các công trình tm dn n
gim kh nng phát n ca trm. Mt nguyên nhân na dn n gim kh nng phát
in ca trm là dòng chy kit thng nh hn thit k và nh dn i trong quá trình
hot ng nhng dòng chy l li tng lên do hin tng phá rng u ngun. Vic st
l b kênh, h hng b áp lc, tuyn ng ng hoc h hng công trình trm cng
thng xy ra nhng không phi nguyên nhân chính gây ngng hot ng ca trm.
Công ngh v thit b
Thit b là nguyên nhân chính dn n vic trm ngng hot ng và gim hiu
qu phát n. Công ngh ch to thit b thun ca Vit Nam hin nay còn nhiu
hn ch. Bi vy, các thit b thun nhã c lp t t trc nm 1980 u
nhp ngoi t các nc Trung Quc, Bungari, Liên Xô, Tip Khc, Nht, Pháp (tr
mt s loi t máy thy luân ca Trung Quc do công ngh ch to quá c, thng
xuyên vn hành vi các thông s thp hn thit k nên hiu qu kém, cho n nay còn
rt ít trm có th hot ng), các thit b này c sn xut ng b nên hiu qu vn
hành khá cao. Nguyên nhân h hng ca các trm này ngoài trình  qun lý vn hành
kém, là do không có thit b thay th hoc không có kinh phí sa cha bo dng.
Sau nm 1980, do vic nhp khu tua bin ca Trung Quc r hn rt nhiu so vi
các nc khác, và do công ngh ch to thit b phát trin kéo theo s phát trin ca
thun nh trong nc.
Công ngh v qun lý vn hành
Qun lý vn hành cha tt là mt trong nhng nguyên nhân chính gây h hng
thit b. Vic nhp khu thit b không ng ngha vi vic nhp công ngh vn hành,
bo dng, sa cha, thay th. Các công nhân qun lý vn hành thng không c
ào to bài bn nên vn hành tu tin, x lý s c không úng gây h hng thit b.
Công ngh v kho sát thit k
Do không có quy nh chung, nhiu ngành tham gia xây dng và u t nên vic
kho sát, thit k xây dng thng tu tin không theo mt quy hoch thng nht dn
n trm không phát huy c hiu qu phát n nh thit k.
V c ch chính sách
Cha có c ch chính sách rõ ràng phù hp vi các c thù ca thun nh.
Vic u t nhiu, xây dng nhiu nhng hiu qu rt thp là do quá chú trng n
yu t xã hi, cha có chính sách gn quyn li và ngha v ca ngi hng li t
thun nh dn n s ít quan tâm ca dân chúng và các nhà u t kinh doanh.
Vic không thu c li nhun t thun nh nên kinh phí qun lý vn hành sa
cha thay th không có m bo duy trì hot ng.
1.1.3.2. ánh giá chung công ngh thun ca EVN
a. V k thut
Các thit b chính trong các nhà máy thuna s là công ngh mi, iu này
phn ánh thc t trong nhng nm qua s lng các nhà máy thun mi c a
vào nhiu. Tuy nhiên, các thit b thuc công ngh c vn chim t trng áng k nh
21%i vi các tua bin thu lc, 23%i vi các máy phát và 19%i vi các máy
bin áp chính.
Nhìn chung trong nhng nm qua, công ngh thun không có nhng thay i
áng k v mt hiu sut. Hiu sut ca các nhà máy thun ph thuc nhiu vào
iu kin t nhiên.
S phát trin công ngh thun ch yu gn lin vi vic áp dng các công
nghu khin tng tiên tin và các k thut d báo khí tng thu vn  phc
v cho vic u hành và khai thác h cha. Phn ln các thit b chính trong các nhà
máy thun nc ta vn s dng công nghu khin c. T trng các tua bin thu
lc s dng u khin tng t là 56%; t trng này i vi máy phát là 72% vài
vi các máy bin áp chính là 66%. T trng các thit b s dng công nghu khin
tiên tin DCS (Distribution Control System - H thng u khin phân tán) là 28%
i vi các tua bin thu lc, 28%i vi các máy phát và 34%i vi các máy bin
áp chính.
Mc m bo ca các bn tin d báo khí tng thu vn  phc v cho vic
iu hành khai thác h cha ca hu ht tt c các nhà máy ch mc m bo c
ch cha  mc m bo tt
b. V trình  nhân lc
Trình  hc vn ca i ng công nhân ca các n va phn  mc thp, ch
có 20% là  mc trung bình, không có n v nào có trình  hc vn ca i ng
công nhân  mc tt và khá tt. i ng k thut viên có khá hn vi trình  mc
trung bình và khá. iu này phn ánh thc t là a phn các công nhân ch có trình s
cp. Trong khi Tp oàn in lc Vit Nam là mt trong nhng t chc có trình 
thành phn k thut thuc vào loi cao nht ca nn kinh t, thì trình  hc vn thp
ca i ng công nhân cng là mt cn tri vi vic khai thác mt cách hiu qu
phn k thut, tng nng sut lao ng và a vào áp dng nhng k thut tiên tin.
a phn i ng k thut viên và công nhân trong các n v c su có kh
ng sa cha thng xuyên và sa cha ln. ây có thc coi nh mt u im
ca i ng công nhân trong các n v c s, nó góp phn làm tng tính chng ca
các n v trong hot ng sn xut-kinh doanh ca mình.
Nhìn chung i ng cán b qun lý ca các n vu có trình  hc vn t
mc trung bình tr lên, kinh nghim qun lý phn ln c ánh giá  mc tt và khá
tt, không có n v nào có i ng cán b qun lý bánh giá  mc thp v kinh
nghim qun lý. Tuy nhiên có mt m áng lu ý là phn ln các cán b qun lý hu
nh cha c ào to mt cách có h thng v lnh vc qun lý, khong mt na các
cán b qun lý mi ch qua nhng khoáào to ngn hn dui 1 nm v qun lý. ây
cng có th coi là mt m yu ca i ng cán b qun lý trong ngành in mà s
bc l rõ hn khi mc  th trng hoá và c phn hoá ca ngành in ngày càng gia
ng.
Nhân lc cho qun lý d án, cho tip thu chuyn giao công ngh, cho vn hành
bo dng và sa cha, cng nh cho các yêu cu v sn xut ch to thit b, tng
c nm công ngh và t ch v công ngh, cung cp thit b hin nay cngang
thiu.
c. V trình  t chc
Hu ht các n vu hoàn thành k hoch  mc tt và khá hiu qu hot ng
sn xut kinh doanh. Nhìn chung, các n v ch to ra c ng lc làm vic  mc
trung bình i vi các nhân viên ca mình.
d. V trình  thông tin
Các n v thun ca EVNu có mc  s hu và s dng các thông tin
phc v cho hot ng sn xut kinh doanh  mc thp n trung bình. ây là mt yu
im chính ca thành phn thông tin mà các n v cn khc phc. Viêc thiu thông
tin tt yu s dn n nhng khó khn trong vic qun lý hot ng sn xut kinh
doanh.
1.1.4. Nng lng tái to
1.1.4.1. Nng lng mt tri
Mng pin mt tri: ch yu nhp khu t nc ngoài. Bu khin: ch yu do
trong nc t ch to. B bin i n DC/AC: Cht lng bi n trong nc
ch to cha thích hp vi khí hu bin, hiu sut thp cht khong 70%.
1.1.4.2. Nng lng gió
Lnh vc nng lng gió  nc ta hinang  giai n nghiên cu ng dng
ti các vùng có tim nng. Cht lng thit b cha n nh.
1.1.4.3. Nng lng thu triu
Mi dng li  mc nghiên cu, nm 2003 Vin Nng lng ã tin hành thc
hin án "Qui hoch tng th các nhà máy in thu triu trên c nc".
1.1.4.4. Khí sinh hc (KSH)  Vit Nam
Vin Nng lng ã nghiên cu thành công mô hình phát in bng KSH qui mô
nh cho tng h gia ình hoc mt trang tri  Vit Nam. ng c phát in 4 k chy
ng c ci to chuyn sang s dng KSH  cp n cho nhng vùng không có
kh nng a in li quc gia n c.
1.1.4.5. Công nghng phát nng lng s dng sinh khi  Vit Nam
Hin nay, nhng kt qung dng v công ngh này vn còn rt hn ch do
nhng tr ngi v ngun vn, nng lc k thut và thiu nhng chính sách u tiên
thích áng.
1.1.4.6. Nng lng a nhit  Vit Nam
Cho n nay cha có nhà máy in a nhit nào c xây dng và vn hành 
Vit Nam.
1.2. Công ngh truyn ti n nng
1.2.1. Tiêu chí ánh giá phát trin li n và công ngh truyn ti n
Phát trin li n luôn phi cân i ng b vi ngun n và ph ti, bo
m a ht công sut phát ca h thng n các h dùng in theo các ch tiêu kinh t
k thut v s lng và cht lng. ánh giá mc phát trin ca li n truyn ti
theo 4 tiêu chí c bn di ây:
- Qui mô phát trin li n và mc n khí hóa tng ng vi yêu cu kinh
t - xã hi.
- An toàn liên tc cung cp n, gim thiu s c trên li, bo m  tin cy
và cht ng in cho s dng.
- Gim tn tht trên li, gim giá thành xây dng và giá thành truyn ti n
ng.
- Gim thiu tác ng ca li n vi môi trng, gi gìn và bo v cnh quan,
sinh thái.
1.2.2. ánh giá qui mô phát trin li n và mc n khí hoá tng ng
i yêu cu kinh t - xã hi
1.2.2.1. Qui mô phát trin li n
Bng 2: Khi lng ng dây truyn ti n toàn quc
m
ng dây
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
500 kV 1.530 1.530 1.530 2.168 3.249 3.259 3.286
220 kV 3.695 4.362 4.593 5.208 5.272 5.278 6.765
Truyn
i (km)
Σ
5.225 5.892 6.123 7.376 8.521 8.537 10.051
Tính n tháng 12/2007, toàn quc có 11 trm bin áp 500 kV vi 18 máy có
tng dung lng lp t 7.050 MVA và có 47 trm 220 kV vi 86 máy có tng dung
ng lp t 13.804 MVA.
Cho n nay li n ã c phân b khp toàn quc và ang c gng i trc
ón u nhu cu ph ti và u ni ngun n vào h thng. Phân b li 220 kV
ti các khu vc Thành ph (TP.) H Chí Minh, Bình Dng, ng Nai, Bà Ra - Vng
Tàu ( min Nam) và TP. Hà Ni, Hi Phòng, Qung Ninh ( min Bc) cng rt
tp trung nhm cung cp n nng cho các cm ph ti công nghip và dch v ln.
i 220 kV vi các trm nút 220 kVang ph kín TP. Hà Ni, Hi Phòng, TP. H
Chí Minh và các thành ph ln.
T nm 1994 khi ng dây 500 kV Bc - Nam vào vn hành, to s liên kt
i n ba min nên  tin cy li n ã tng lên áng k: tng cng h tr cho
các li n khu vc, duy trì mc công sut d phòng, cung cp lng công sut vô
công khá ln  h tr các li khu vc, nâng cao c cht lng n áp
Mc dù EVNã tp trung u t phát trin, song li n Vit Nam vn còn tn
ti khá nhiu vn  phi gii quyt nh:
- Ti mt s khu vc, li truyn ti cha bo m c yêu cu v tin cy an
toàn cp n v mt cu trúc li, dây dn có tit din nh, mt bng xây dng các
công trình in ngày càng khó khn, nht là trong các khu vc ni thành.
- Nhiu thit b, vt liu còn lc hu - nht là v t ng u khin.
- Tin a công trình li còn chm nên cha kp thi phát huy hiu qu cung
cpin.
Các tn ti này cn c gii quyt bng nhiu gii pháp công ngh hp lý.
1.2.2.2. Mc n khí hóa
Mt tiêu chun quan trng ánh giá mc  bo m cp n  cho kinh t,
dân sinh là mc n khí hóa, trong ó n khí hóa nông thôn min núi li là mt
c thù phát trin ca Vit Nam do yêu cu v kinh t, chính tr, xã hi òi hi. Ni
dung này sc phân tích và ánh giá c th ti phn hin trng li phân phi, tuy
nhiên có th nhn nh mt cách tng quan nh sau:
ng bng Nam bn nay hu ht li trung th ch có cp n áp 15/0,4 kV
và s dng gii pháp 3 pha 4 dây vi các máy bin áp 1 pha gn nh, hp b hoc treo
trên ct cùng vi u kin a lý hp, bng phng nên vic a in v nông thôn là
thun li.
Nhìn chung so vi các nc ang phát trin  mc thp, t ln khí hóa nông
thôn Vit Nam là khá cao. B mt nông thôn (và k c mt phn min núi) ã thay i
áng k, nht là t vài nm tr li ây mt phn quan trng là do tác ng ca n khí
hóa.
i n nông thôn tuy ã ph kín ng bng trung du Bc b, song do các gii
pháp nh hình hóa v thit k, ch to kt cu, vt liu còn cha c tp trung
nghiên cu nên còn tn ti nhiu bt hp lý, nh xây dng ng dây phân phi không
an toàn (kt cu ct không bo m); quá nhiu trm cùng u ni vào mt ng dây,
cách in dây dn không úng k thut, cht lng n áp xu, phng tin o m
không c trang b, thit b tóng li  các trm trung th còn thiu rt nhiu
1.2.3. ánh giá các gii pháp công ngh bo m an toàn liên tc cung cp
n, gim s c trên li bo m  tin cy và cht lng n nng
 tin cy, an toàn cung cp n là mt tiêu chí quan trng hàng u ánh giá
cht lng phc v ca li n. Mc  tin cy an toàn ca li n c th hin
qua nhiu yu t: cu trúc li, tin cy ca thit b, s c trên li n, các gii
pháp công ngh k thut u khin, vn hành
1.2.3.1. Cu trúc li
m bo  tin cy, cu trúc li truyn ti c ánh giá theo tiêu chí n-1
nh sau: Kt cu li phi bo m khi mt phn t b s c, các phn t còn li vn
bo m cung cp n trong gii hn n áp, dòng in cho phép hoc ph ti không
b sa thi t ngt. Mun vy, tt c các trm bin áp u phi có 2 ngun cp vi
ng dây mch kép vn hành kín và  yêu cu cao hn các trm phi vn hành vi 2
máy bin áp.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×