Tải bản đầy đủ

luận án tiến sỹ: phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học




 !"#$%&'()*+,
$-./0123"#$%&'
()456(%7(%'%8%29%
2&.
:;<%2946=>%<5<('?;
123"#$%&'()*@'%;@
*A&B&CD4'A;0=8E%2
*@'E0%%=.
:FGHGI%294JK5%29)
";4LMNIO=$?PQ:%R0SET=UVWX
 !"# $%
 &'()*$'(+!"&,)* !-./
#0001'("*2,)3("4'(+!"&,)* !-.YY.
Z[&M;%MV'/V#68=%[\\]^__`a#68=%[\\\
]^__ba7R(:EK[&M;c+d%29T5CW
X1)/#!.56!"73$8()*+!"&
')*9$&'&,)* !-./'/$/(:$#*
,);3:<"7=0>656+#

?@'()*#$'(&,)* !-.Y]A'+B/C(%
D1-"E)52AFFFMefVg/M.h^a.M"#$
65"#$E;XG)7YE#6!f#X'(
+!"&,)* !-.&*)/H$3=+$ Y.:%S:5
=);95E%123[&M;)=&;<Ti
WXI6=J"#72'()KL$"L* )("
72'(#$000 !-.$M)!"&,)* !- Y.%2$
%%Ad%29A*:*E4:*@4<&
$&;<d%29jV<5.
Z@!Aej;*:%#*%&'%
():%*2:%#2%:%*./E ;@:%#;@
*!f=%'%;fBk57=*:%*58
$));"A123"#$%&'().
lB=%2:%;9A#W2*=%&;2*V#f2*
+:%;m%!;'*5 B5&
!6%A"#$%&'().
^
!)%'?;58"#$2*;@:%.Z
<!n.M.@;@@@[.n.oje=p:<!:@:?p:6K0
?p:6c+pc5:M(M-:V/E:M-n:(M-
[":+q%58T58);>)"#$!
"#$:%*!5.:5&!A!()123
"#$%&'()2*/0*4*
@r'?;58;%67.9A!@05
8)()123"#$%&'()**
@2*/0*.
7)N#*3B;3<7)3=rs@*
#;;*)0 #f2?W
:;<2;<E0r$&4
@!()()% ;<;<.
M 2=8+7@;;!At=@kr .
/E eD$2*4@&dI.M-:
WX O $)*$P7P("6M)L60E
$+*"7$)*!"PC;  Y
:%*/:uvWX E)/?Q$()*+P$#*
R!&"'$&#$STP;-*!+
P)+"("3U7 $+!"&000Y.[00
&21D#&<sT!6%A*%%
&'()2*%*.l2:%9A#2*
/0*E+#r%A &%;


frA0%&"#$%&'()*
.
M2/0*$$#;w%<6#<*4@
&.KB&#6/0*=@=%j;2A/0*
U/0*=@=; Ar$'2$%
@'ej;eD%;@00t;*#2=@(<
2=8=*8$!.XEP<;3Y7%j;
=@7A!r0t;;2!=@!%+%j
<!#r(A%&'()7%;%&'(.
M E4#f#+$-!5TB56)=&&
58"#$%&'()502&)e(%&%
;A123%"#$2*:%4*@!
2*/0*!5'!!6?(#r2*/0
*4@%A="%&'()7*.
x
[0(%#f25s@T#$*WXBồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết
vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Hình họcY#;)58.

/&!(;()#f#+)"#$%&
'()2*/0*4*@p!e?2$;
&%;v;123"#$%&'()*
*@2*/0*v;?(#r2*.
 !"#$
:5E42E0/0*4*@&
 )'?;s;8$&;&%;r#f;!A
123r"#$%&'()2*/0**
@'!!6?r&'2*.
%&'(
%)*+,,-.$
/&!#;C ())E4#f#+7"#$%&
'()2*/0**@.
/012&313*435'26478,931& :!"(0
*;5!<=;3>?
@>9&'*435'/A'/B# .$12&313C
/0
DE4)313
D%,,-
QM58%"iW"=&7KM<%7E
f%7Rd%29K!#5'&;92*:%4
*@.
QM58%#&*?;#f*%29*#f#+2*
;@:%!#5').
Qy?fE0%%=%+%%5?;@
/0**@4[&M;4;<=%.
DF$*1
S$'% A&7%5*])+8%
a2*]<=$&;a.
D@9&'*435'
:8$&;;A=A;8f=&'7).
G%HII3.$,-1(JK$.$
G.L'M,,-K%"#$7"#$%&
'()7*e?2$r;&%;123
`
*"#$%&'()2*/0*4
*@.
GL'M9NR<6=A;&;rf=v$&;
; &%;Te?2$.
O%H,-P'4$;$2 (&
Ol7"#$%&'()2*
/0*]?#%$$6!A123*
2*/0*4*@j'&;7%a.
O/&%&%;T)e(#fr!f=
&123"#$%&'()**
@2*/0*.
Ol'>$+k<&w29%&%;;
#+%T)e(#%89AA!6123"#$%&
'()*2*/0*.
QR0;S.$,-1
M6;46=#+#&;=2f7#+%r
0`EW
R4)R)*+,,-
R4)T*U2&313I33V26478,931&( 
:!"(0*;3>?;5!<=
R4)@9&'*435'
R4)
RWXYZ%
F1;=-
:2*!2*/0*!56szE,
 )=&4$%A+87*4)!
!'V="#F8Q))&%Af
&%A"#$%&'()7*.
%58(!A'%0+8(W+
8;f+8#ff.
M+8;f];%%qa!'*?;
#f7!(+#&%?;#fE.:5$
#@B();v+8;f=@A+
8'r.l+8'r ()+
<;8+8E!#+8#ff]*#2a.
h
:j%A7{.c.GjWXE)*V2("=6W9L
L!.!/%*L5$"+5!(+)&PU)-
+/LY.lVF=%)2UWXE)*("
,);:&)/P&-$H,)+2P,)
():L!:++,)YBWXE)*("/,);K
(P(M,)X!=V,);;!"#P* )$,);
&/*Y%*,)KP!"
20E)*M5<#/Z$Y:&P!"!U
#L2Y.
<5T-3(T.$5T31&( :!"(0
;@1
MP'.$5T-3
[1&'(5T
!08*+74#*=@7V*!7
V]*+a./*#Bk7r)=A
4;9f$%##F 8=|"=|e;< 08
 2(V %V.
\ 0.$5T
Kr7*#8 =|"=|eE8<
!.l*!='*f$%*+v
fz8$%"#$f&7?;0.
/*+#<#;f;0.:@'
;#F8;?;#z77A;<r%A.
M*r%?>;9f508;+(
67*r(5*++$
%A?;#z7f*#<#;;t.
MP'.$*931;P;&
[1&'(*931;P;&
>#*'A;7%%5 AW{.c.G5 R.d.
nj[.[.K@}.yjM.n.ljeqsej;$%Af
&#$)(+8.I$!rB4$
(s%r%E8%7s.
MP'.$*931;P;&+*;3>?
Z*%#<*@f7Vr%A;4(
%'%0+8.:8!;9fT<;8('%45!
;9f!&2&E.g%0'%TV$)=A7&
f&8)E=@%=2@ .:+'%
~
7%j;,=!!&'$i7%5.d%56'
?;A<'%%j;;&;9(V=@=#+=
f#,67%$=&.
%T.$5T31&( :!"(0;5!@1
F$P'((0]31&( :!"(0
:5E4%?f)%A%=%&;s@)e(;z=
v;(0("/;)H2P!Y$)T!"-GH!L
[\$73$H )000]$!; L2)H;)H2
/%*L'M) .s@'&;v31&(0r
AjFW;-*P; !"2)%))H .
d'() :C^9=7(" (:
5P&,)* 2'$<#.
 :!"(0#'%0#'0#E&%?w
29=8=F"=&;!r<!A';0;
%?!!6'.d'()=@i2#4z8;5
67A.
%T.$5T31&( :!"(0;'?@1
::%*s@'&;%&'()#5
'W%7*v;%&0Q%
 :%*k%;'& sp0;(<'
%Q=8=|"T!$&%:%
*]f%#+qaA#%$&r56
7%.M+%&'()2*:%
1;W
•y%=8E%T#5'<2
 ()9A*:%.
•y%&<'' ():%*;
%!='.
•[+29 0*:%E$B&=%'%.
S<!0A(CE6*:%0!Aej;
%&'()*:%1;fW
^E1&(0;@1_
•y%&%()0*:%]e?2$=&;'>
@8e%Vf(p8;V#zp%ap
•y%&(s7%()W)0T!rw29p)06
0;e%Vp
•y%&#7%()p
€
•y%&#6;rA;#.
^ :!"(0;@1_
•KVF=%&;p%AV#zp
•:%Df%#+8;p
•:0#%p
•Iw #6;fe%%%'.
L$;`.$5T31&( :!"(0;@1
lm2=8:%*;**r)#5&;+<
 (V.K!# r'%00
+29=8!.:*:%;m()rAV
%?56%!•#fB%$&.KA
'r&;9*:%*6 %
&' 0#5';@:%WUWe?2$=%
&;0'>@88;V#z+:%.lm&;
9+80!]2k4(a,!(s;%
2!!A#;%.[0+!A!vW()*:%#
%]jFa;*#.
%8,931&( :!"(0;@1
%8,9(8,9@1
%8,9]#K8]#K/ ('U,&H$S
{.c.Gjs*f!f7@"#$#)
=&!f7WX_'((""/)/PK(P
("7P!/#/2P(U`/-CY.
M(;f;9f?%7"#$y;l/
+VFWX_'(P("/K(PL/7
[3(")/PK(PL/K]$"*!:"
^/6P-C# ,)&L/#/"-*Y.
M+'r%58s@vWoF"#E8
2$5E478#@rA&'%29A.oF
"!Ar0j#&+.oF"#;+(
"#$.
:5E40;A 'A;)"#$eDE2&%29
s@r#W
‚aM"#$A&Bk?;#f#f=%&7%?V4
7ƒ;2));B*r%A2
 )=&=%7;@.
b
‚aM ƒ;7"#$6!;@)=&eT]4?
t<;@%29a+#r;<%Ar=@tV
.S+"#$=@i#ƒ;;%Ai
1A&;m9A.
‚aM!"#$#!"#$;#9A7.
‚a(s7"#$1;;r)=F"$& 
6!#5'Bt<.K1"#$#5'
="%%+88s0;.
‚a/0%A "#$E7**+
#&;9'*7%;.
%8,9@1
:5E458 #f#+$-!A(W
‚aM"#$:%*# BA;?;#f)f&7*
s*>; +29E2-2?> =8=F
"=Fe;@:%.
‚aM"#$:%*r0%AA&@']>#)<a
%7*v;' &;9*+;@:%We?
2$+29=%&;8;+29V#f%…
%8,931&( :!"(0;5!<=('U
:$&(a18,9#1
: 58)"#$%&'()+29
$-2*/0*4*@s@'&;W_'
(+!"&,)* !-.L33B;3("/
'(+<9'[)*!""/]#/3:
a&,)* 2+),)&+!6LB;3.
:'A;)"#$%&'()1;
6#%&()'()*/0*s
@'&;W
a. Nhóm năng lực phát hiện vấn đề trong học Hình học.
•M"#$%&;?„f!()0W+A
r2(&(f(;'&);B:%*7;#$
+&r.
•M"#$<()p
•M"#$%*%0v@ =f&:%*e%V
=#+7V#z%p
•M"#$%&V<'()2<2(s
=#+7%p
…
•M"#$%& ;'& %7=
#+%#54<%()TA0;#'W%&
r;'&v#<EE@!q %
r:%*p
•M"#$%&#6;rA;%%'%0
0;A<%'()p
•M"#$0(trs0A2-7%0=@j
 !=%*r0A2-+#r&%.
b. Nhóm năng lực giải quyết vấn đề trong học Hình học.
•M"#$w29@ =f&t0X3Y0tp
•M"#$f%"#$#+8;p
•M"#$&%()p
•M"#$'=''()s0s<()p
•M"#$w #6;.
•M"#$A@ %/0*,
%Kdfcr% )%/0*r#As&
'()r+#rE2E.
U:$&H$8,931&( :!"(0(a'T*U
8,9#1
: @058!#5'<()"#$*:%
"#$'()!A(vW$-"#$'()!
 ;'&=%W!;'&<"#$*:%"#$:%q
sejEm>!<'%0+8);B7*W
L031;P8,931&( :!"(0*
;5!<=
I$%A"#$*+,?j%'#+XK))GYX(
-Y(%$+&r&$=%'!A(W;?
„ =8=F":%*!4*<56e?2$w29
=8;<T6#$A%j;'(
)2*:%.S!*e5r+#&
%&'()];B#rat$%A"#$
%&'()];B(#ra.
DR18,9U.$8,931&( :!"(0;
5!<=.$*;3>?
:5E4?f%='7=*s@(v;m"
#$)!=(51;)f!%f=@i1
5;%E;s#5&<;% Es
_
%#„;&(V.KB&)!zF'V
<;m"#$=@?f5#†;$=rsj
;(s(Vs@?f…"#$7"
#$%&'()7**/0*W
D%@@_'(:K))G;)HY2-*
)%)&,)* !-.;)H$G!+3(3$!:6
 $b'`3;)H!" :!-.0
l?„ &;9+8<087*T#
?70!()##$70;*+.
/*6+0!()8#+(!$;?
„ 0;<<8=F"7?.:!6
0;Aej;!)0;<8$50.K1&>;
 %2 =&'*%r0#;=@V<.
D%@@_'(;),)(M,) !-.0
+8!'()!5$
%]v'%25r9Aa=#+#@]v2-
2ra! kr(V<BA;?;#f#f
+84#8**@.
/*!=F"#54%&%Ar$';f$%
$$#;#r=@&0;%#(7%.
D%@@_'(;-*$)ZT)$;
)ZL;=<2/):(!++!"&,)* 
!-.L"
:<?*6#<i;<%0;BU.;m0!
)A2-;%;%02!A=f
<v0t5;B(.l*'&'&'&8$
'&'&@!  %r)rA2-;
%$'.M/0*=@0t# 0U=@
A%%'&@!'&v 7%
r.K!#;=!="(#<*.S!tst0A2-
70=@t))%j;02s0$7s
=@?="4r=@#;E4&*
/0*=@.
D%@@_'(+^HL!-.7!"b'
+)*
DD%@@D_'(E3;)H $!:6)*
E3)/H
s@;(;vWoF":%*!%0$-
r%B$v;)=&*
^‡
+29 =8:%*!
6?8s*+s*>;r$(()%A
%$=&:%*;%08.
DG%@@G_'(+!"c(%(7&
:$-2*((#r*:%A&@'
"#$:%2*;>)#6;.[0+="
%&w #6;7*#; ;(A!6
*&'E.
DO%@@O_'(dd$,)d):&$):&
Y..
DQ%@@Q_'(;"!"Z#+$!-.3^
)$+(" (3Z#2(!-.%&
,)* $Z#"72XQ:!-./PU5$
a(%$ )2)*():!"P
K8<%/0*vE%rB=!="
*!AF<A@ 7E%*DE /
%Kcr%df *!"#$:%*0,
!AA%)/0*r#.M!6?
"#$%&'()"8s<;@*.
G%H2P&(03T.$8,931&( :!"(0
;<=.$*+;4b3>?
G\P&.$8,931&( :!"(V;<=
.$*
: 'A;T0)W2(&7"#$p A&7"
#$:%*p(s7"#$%&'()7*2*
/0*p;='A;7n.[.y5@e=ˆ…h‰s@%%;*!
"#$%&'()*/0*j%5f?W
•/r=8:%*#5'<';
2:%*9A
•!=F"r%W%e?2$>; 
=%&;:%*8;V#fq
•Kr='kr<;9f56WU()8
;V#fWAr8;V#f#+8;V#fq
•R+29%!='%07%=%W
+29%0:%*=%;E#+29.
•:A&r%0;7;0< #%W%
&#6;w(r%?>;m%q
^^
GR03T.$8,931&( :!"(0;5!<=
+;4b3>?
‚ae/-W*%8r 56E%&
'()=()Tr%5B;%EC.
‚ae/W*+r()2%5p
(&%&'()2<$rz2„2>7%5.
‚ae/W*7%&r()2$% )
=&()+eD%8+A%&'().
O[",-4)
:E^c+%T&!%'A;7;%)(
)%&'()"#$ 67"#$:%*
"#$%&'()2*/0*.
c+%T0);#5&7"#$%&'()<
%"#$=%()%A"#$%&'()*
2*/0* A&(7"#$%&'
()*/0*7*4@.
I%?f%'A;c+%T;"8z
4v;2$!Ae%V#;C…B7"#$%
&'()7*:*@2*/0*.
R4)
c@Xd\ef%E<gEXhE<ijEE<%\kelhm%
%n%oRE<g@<ef%LpeqeFrs@Lt%uR<v
<wRXe%<@x%<wRE<y@<z%@xv%lir<wR<{%<<wR
|4a/}!9(9&12&313
|4aB+H+&+fW<2%
'(+!"&,)* !-.3$?7g2%,)
3!"!+("3d!$9'L=30
|4aB+H+&+P&$2
+,);#*30
|4aB+H+=Jc6#*3
B;32M$"2c6,);#*32)!"2
!:6Z0
|4aE,);++$%,)KT
!+'7#/73$)*H[Y2
]PP$/(:730
T*U2&313*435'~'I33V26478,931&
( :!"(0*;5!<=
^x
\&313W@84b*•1(]21P];9:$
~'5)T€•*a(0V31&
:j:*S+&8;?„##$sƒ$%
A.:2*;()r;0f#;;?„ 
=8=F"T!<56A%&'().M+X!-.Y4
?#r##$sƒ'().:2*
:%?#=?65%52$27():%*
6'8=F"T!4*A#+r 0
$-8$()Wr66%&'().
\&313<4a€]>*,4+]!T;
~'"3-]#$11=UP"a-2"]31&(0
(='1 :!"(0
%=8;*#Fr#ƒ;7!rB
<;>*#;%;;#F0*6'
 E8.
[&%&#;C;?„0!()=ff8s
7*2„<$X)*/Y7 8!<?60;
%%5=")=A*?f0
+<r()]2%5V<B*$z8k
;8=!="7()a.
S!6; =8:%*E6#;)A1
23"#$=8%&=8=F"T*#5'0
8().
AP6W{D%'j4@WX1a$3
hD1
()=2i
x
`
 ≤++ 1Dh
j]\a
KT!)e'%54?s@)+=
"=8s7;*!"#$A0;#%.
:f29s@=@;/0*;s@;4
'%0*:%!7*.
1kilM< /P-"3` i[3("P-"
(?]
/*#54f(f(W


−∈∀
+
≤+
x
p
x

x
x
ππ
*U
*U
*U
_2(XŠYe=WUm*.]^a
:++W


−∈∀
x
p
x

ππ
*U
!W
x
x
x

x
x
*U*U*U
*U
+

−+
=+
]0


−∈∀≤≤
x
p
x
^‡
ππ
))
a.
^`
:!2$%W


−∈∀
++
≤++
x
p
x

`
`
ππ
n*U
n*U
n*U
p2(XŠYe
=WUm*mn0]xa
[&8;]xa2$j8;]^a#B##65E45;#r
frW


−∈∀
x
p
x

ππ
n*U
]x.^a
:!W

h
x
x
xa
`
]a]
n*U*Un*U
n*U
++
+
+

++
+++
j]^aa

`
h
n*U ++

]j]^aa
/W
`
`
n*U
n*U
++
≤++

]xas.
:!%29;%
hD1
rW

x
`

≤++
1Dh
p2(XŠY=W
1Dh
==
;%
hD1
).
]%!h$D$17;%hD1=@;T)=&]x.^a2V
4!;%5„!='E$a.
1oilM<  ,)&LC(P!.-)L:$.)
+2+L5;:/p
Iw29EErz='7;8+.:!W

x
`
 ≤++ 1Dh
]\a

x
`
x
x^
x

x
x
x
≤−+
−+

1DhDh


x
^
x

x
x
x
x
x
≥+

−⇔
1Dh1
]`a
{j;]`a#;;8+ƒX
x

1
Y!W

Dh
DhDh
‡
x
^
x

xx
∀≤

−=−

=∆

p
‡x >=
p
I]`as.[+]\as2(XŠYe=;%
hD1
).
1qirc6 !.!^5$Y2UK*+H":50
{(%]\a&e(&;%!;%!A2$%
#54w29f@<7%jE2$5%7;%.
*`jE
s 
W
^
===
s
0tW
^h

o!!W
( )

x
≥++ s

‡a]x
xxx
≥+++++⇔ sss

‡a]x^^^
≥++−++⇔
h1sDs
]ha
x
`
 ≤++⇔ 1Dh
p]]ha2-!UW


1tiA:645jL-S$Y229):P
&"$!"!:6":(M,)0
/*TrV%(U8>;r%=F+E
7!WE/H#".)H#$K+HPYH$M
5<&&-)aU&*.M5!A%j<2#W
;;8&w29 2$%#+!#f2*:%W

DhDhDh1Dh 
+−+=++

x
`
x

x

x
^

x

x
a^]
a^]
xxxx
xxxx
=
+
+
+
+≤
+
+
+
−+

++−=
DDhh
D
DhDh
DDhDh
S(XŠYe=;%hD1).
1uilM< !+!.L)=Kc+
H !.(!"Q 550
:!W

x
`

≤++
1Dh

x
`
x
x^
x

x
x
x
≤−+
−+

1DhDh
n


s

R
^~

DDsss a]a]
−=−==
π
a.
S(YŠYe=W
‡=++ s



:;%
hD1
).]8;2-
!ej;0t.a

sDN −=+=
.
<=G


x
^
x

x
x
x
x
x
≥+

−⇔
1Dh1


x

h
^
h
^
x

h
^
a
x

x
^
]
x
x
x

xxx


−+

+

−⇔
DhDhDh11


x

h
^
x

x
^
x

x
x


+

DhDh1
#@s
]\ar8;p2(XŠYe=;%hD1).
M"#$#54=87;m;=%.K8<;
%9A!#54r)V#f;&)%9; 
%!*s&%.!i#54;f
V#f;&)%9 ;@.I$#549$;
=?%&().M"#$#54=8=@#
)(;%9ABA;!A=@r
Br4;%(;%;!22=BA;
=%]!A=@e#>;a!"#$#54*!A
%;%((%+;f!A0r;
%=%'%;#<%%.
\&313X•‚3,J]SbP'134)&(6ƒ
5!P5-,‚*;(&31&( :!"(0
:2*;@:%(#2/0*&w29r#f%
E&$'r!;@k'*%E&$
'=@i;'%00=%&;;mr>#$
2*V#f2*+:%.
: ='!rs@(2*:%4@
&w29E&$'2*#6A!r&'
;;0sz;%5>W
V_)*MdkW[&e?2$w29%E&$'<
%8r;9f7&2*:%@0
V_)*MdoW[&e?2$w29%E&2*$'
;$@*=E0]Idoa&.
V_)*MdqW[&e?2$w29E&$'2$5
V<;<E%2*&!%sz#
*;;@f$$%.
V_)*MdtW[&e?2$w29%E&$'s*
&*$#$=%;%#+0;%&()#+'
().
\&313<4a€*?:$15T;&
**1]91]4)9]M2&I$]#1:1I$P>;]/1
|2 0.$(0]='1 :!"(0(#1:11(0I
^€
K)'*%&'()f#0;
%%&%2(&A;;(7%!e';(
A0;%.S!A‹#&"#$%&'(
)6‹#&*%f&s+#r&
+%2(&(7()0r();%
5%T.
[()2*=%&;:%*j<‹#&"#$%&
'()s@F55'&e?2$
=%&;.Rv%%2;B&#%E$
=%'%!!'*&0=%&;.g%0+8
=%&;j'2-W:5E4?f%
%;@09A%rE$$*=%'%
!'%f(57$+ # 2(&A%&
(sVF.
oF"$&%f&]B&#2$%=%'%!a!
'*2*:%!,#("#$%&
'().S*V#f,=@##&6sz=
%%%#+r()%E$q.
D\&313D <4a€]-34‚*3}]/1|'U
:$&2;(H2P&2.$(0]=';$HMP'
(;.$(0I~'S31A'3},5121<=
R&%2$5E4;'&7B;k'& %
%5.%5r2kAi;$+;&r;'%
05#†(V;k%r2kAi ;B 
f=@ !4;;B=(+((V;r
#B#)$+&rB'%05#†=% .
:j'A;2+&80%i1%5
@'%5.%5i1;#5&<%.[0;B
E%#+0%i1%55i!A0;%
%58=@A4%5.KA%&%6e(
% %5 $+&r'%05#†8=@
 z=7'7.
AP6Wo2*V#fI;%*#<^‡W;
%
hD1
@
h

D1 =

n =

hD =
.
:jf(;%@;%T*4#<_W
^b


D
=
1
=




h =
.:!sr
h

1

D



===
.
:r'%0!='0Œc&!='E$Œg!!
A9*+eD0;%5XY.%;'%02*
%56r4$+8*!#

#27
)0r

,#2=f
;%@ 
hD1
2+; 
v
h

1

D

x

===
 ]
v
 #%=f
;%a.g$+85%5=;%!@,!
')*v$+87*,t;'V'%v
)!,sr#;%'%A!$0V
#f'&?f%5A%.
G\&313G@84b5!3}I$A1'T]03T#1
$;1I'U4‚#1$(;ƒ'T,a3P5;$'?
;4b3ƒ‚3(a;=T.$„*~'S31A'I)T
.T]T,-331&( :!"(0
O\&313O@-3,!&**•?H]#&@1
PN51T@1_N5(0AH1#1
$]„I;$1N5U405-,‚(&31&(
 :!"(06b2647*8,9(-1#"
@1P 1219N
lm;;@=*#!;%@ =*5.:
:%/0**,w29@ 57;@=*=
%AVFB=0#7;%.
:55$2="2-7%j;##%2
 sB&# /0*0+%j;=!2-zA
7;0v@ /0*.
AP6W0#+E
^ ^ ^ ^
.hD1N h D 1 N
.d*
I
#*?;7;%
^
DNh
.
8;vA;
^
 h I 1
U.
QA    %  @   jEW 
^
 h I 1
 U  =  i =
1
AG xAC=
uuur uuur
e%V
U
.[&e%V=A%DE
uuur uuuur
1
AG,AC
'DE
=@1U
= = =
uuur r uuur r uuuur r
1
AB a,AD b,AA c
.[!fr
1
x
3
=
.
QA@ **&*
]‡ ‡ ‡ah

]^ ‡ ‡aD

]‡ ^ ‡aN

^
]‡ ‡ ^ah
.:f*7*?;
I
&**8
v*7
I
;TE0U
^
h1
.
^…
QIw29@ /0*rW8;v
^
 h I I

7;BU?&.
Qc+#+8;v07A;
^
 h I 1
jE%
=%!#%A;U.
Q\&313Q@>*31&]91:•-
 ]9$- P26478,91]*!,-('
K<#<%1'>;@'%0.:!=%
&;$%)+.:+jF$%rA;2T 
 i2„$&r;%EV=s; <
j;#='#@]\MyL:a7;#<%@
]OL:yL:a;@#7%!.
/*T#;'j< '>+4@
? $5 i0;<#<(
(&E0+(ƒE0+2<2
ƒE0+(<ee%%)2$07
%rEq
:5'%02*B;'>;7B
A;B+!;%BA;!TC&
#$&i2„%.K!i# '>!A#$
+rA#;2T  i2„$&rj;
0$e%Vv;@7;#<%@;@
#7%!.
…\&313…@>*,!&-3(†S=2PN1
=#?$AIT#1$]„I,9$=2PN-
,‚0(&9&3B3 21@84b1(~'I3
3V26478,931&(*•$H$*$,V';,b *
:2*/0*&sz123%%2EW
?fr%q*%5,6'?;123
%j;"#$t0f4r=@.
:2*/0*=@A123f4r=@
*%56W
VE'7c65+,)W!A2k%1+9A/
-#<*25;A;*;/:$;(:50.Sk0
#$L;"*$wA;*P-$+7
U;BU@!q
^_
Vl)*+:3!X;T$R$f$7$$wL;)
ZY2T32dK))=0
/<2„*Ar=@ 8T
A0 Ar=@;<=t0B*0t
7%V#z%%r=%.
VxK*+HK)!"":T3dK))
=0/<2„*Ar=@ 
8TA#+! Ar=@;<=t0
B*0t7%V#z%%r=%.
VO ;!X!"c6)*():(=AA?E>; =(
5f(7%Ar=@B0%Ar
=@;<v #5&#@!.
ME^T?f;'%022-'~.Z;m
*)!A;>#6;B&#0
.:2*+!+:%!5*;>
#6;#;&r=%.oT0A*=A;
#A%&#6;w #6;.R$%&w
 #6;=87* >E!!="ƒ;V%
% 0;0B=%TB.[0+‹#&=F"%&w
 #6;##;&%('*A?"#$%
&'()*.
@9'T*UT;5!<=~'I33V26
478,931&( :!"(0
[",-4)
M277E)+%V<%&%
;v;!6%A"#$%&'()*
2*/0*4@.
:607Ec+%sz082„2>*
j<f$!*v;&$! &%;
 )=&$7'%02*.
c+%,;f29'0$&;2%%
v;123"#$%&'()!5"#$*/0
*!.
R4)
x‡
@<oR%<efXhE<i
9&'
:$&;;rv;;9f=A;&;f=
f&'7 &%;Tr)e(v;123"#$
%&'()**/0*.
%T9&'
[A;r:M8(::/y:R%g%w29
B;3kyK7!;%WKg•["MEy;[,
o5Rk["MVQMed%29x‡‡€ˆ_€‰.
[A;r:M8<=^^,w29
B;3kkK7!;%WKg•["MEy;[,o5
QMed%29x‡‡bˆ_…‰.
@>9&'
:$&;;rrW
‚‚eKr=%‡^";x‡‡_%‡h
";x‡‡_=^‡:/y:R%g%gO/M.
^‚eeKr=%‡^";x‡^‡%‡h
";x‡^‡=^^:/y:R%g%gO/M.
:;mr:Ms@/I#;=A;W rr
:M.I?#2%)=A;W
#P';$*Ue‚9&'0‡b$Gˆ3S‰
R}]€A;Š`•`a.:;BU*
zU*
A;
]xp ^a{ −
x
U
^
W x ~ ‡ U *− + =

x
W ` € ^ ‡ U *+ − =
.
$‰:0;
|

^

=%
|

x

v2U
z{
.
2‰KU

'
{
<x
^


x

;;%?!%'
{
.[E0U

jf(x%=%.
R}]hA;Šx•xa.:;BU*
zU*

( )
x
x
W x h1 U *
− + =
.d*
F
#?;7
] a1
.
$‰:0;
h

] a1
W

F hz
Š`‡

.
2‰
( )
x
x
] ŽaW x h1 U *
+ + =
.o!7x

] a1

] Ža1
.
#P';$*Uee‚9&'0‡b$Gˆ3S‰

x^
R} ]~A;Šx•`a.:;BU* 
zU*

x x
] a W x h ~ ‡1 U * U *+ − + − =

W ‡ U * − + =
A;
]^p ^a|
$‰[E07U

'
|


>
] a1
xA;?
&+
|
#;A;.
2‰:0;

A5

!s;A;
{

{
=†r<
] a1
;%
^ x
{EE
@<
^ x
E E
#%A;.
 R}   ]~  A;  Š  x    •  `  a :  ;B  U     zU*    j#  W
x x
] a W ^
~ ^
U *
}
+ =
.d*~
^
~
x
#%5A;7]}a.]~
^
!?;ap
$‰:0;E0%D70 +E47j#
] a}
.
2‰:0;|j#
] a}

·
^ x
~ |~
Š^x‡

.
#P';$*Ue‚9&'$‡b$Gˆ3S‰
R}]~A;Š`•xa.#"9
. Ž Ž ŽhD1 h D 1
*
 F I O
#6#r#*
?;7%;%
 ŽhD1 h11

Ž Ž Žh D 1
.
$‰8;
• •] ŽaFI hD1
jf(x%=%.
2‰8;
Ž • • Žh IO hFD
.
R}]~A;Šx•`a./0@
hD1N
!%#

.
r
#A;=@
;BU 
] ahD1N
;% 
rhD
 #;%). 
`
x
r1 rN 
= =
.d*
B O
#6#r#A;7
rh rD
.
|
#A;
hN

( )
OB|D1_ ∩=
$‰8;
BO|_
#0?.
2‰
h| U=

[ ]
( )
‡pU ∈
.:0;eA2&f
r
70
BO|_
%V
(.:f%V(!.
#P';$*Uee‚9&'$‡b$Gˆ3S‰
R}]€A;Š`•x•^a.0!
.r hD1N
!%#0@

.:;%
rhD
).
xr1 
=
.d*
O
#A;7
hN
.
8;W
$‰
( )
( )
rhD hD1N

. 2‰
.h1 rO

 ‰
1O rN

.
R}]hA;Šx•^•^a.0!
.r hD1N
!%#0 +
xhD  hN 
= =
. 
|
 #A;7 
hD
;BU 
] arDN
  
] ar1|
 k
@!<%.d! 
r1
%v`‡

.:fW
$‰o%
r
;BU%.
2‰o% xUD
1|

rD
.
‰o% 
hN
;BU
] arD1
.
11#": 9&'
11|
xx
M"#$%&'()7/ITr)+)&
*%2/0*4%6$&;!5*/0*!
.[&?f29z7)=A;,%%E='
#;5;;#6 (vW"#$%&'%()
*/0*7*).
M+Vrs$-;7%$;=z
=7()%5:%:*@.
o'%0$&;;<r>6'%(#r#%?
,%+!A+(vW0*#<8
#<$&;,40+.UW
Q%j;#ss=@A(/0*7%2e(
&%=@Ar%AEEj<!#r
D.M<)=A;<
xv
0!A%A#Wy?;
\%=f
xF{ v=
p!y#7U&i!
;A;y;T0U#7 /6%
j;K!%=8/0*E#'?;(/0*
7%2!.
[<%5Ws*;%s;8&2* 
'>+$+q5!#,=@sz%&
>w %#6;*%*/0*.[0)
54*="%&'%()4)!=%
)=B0(%H (%=@
>6%q
I=58=F+29%'A;re?2$'%02
*%2/0*]r$&;a%%52$&;)
!z=vW=@!04=!=&+29%'A;.
%'A;B& rz)%B?%2„2>#r#f%
8<*p%2„2>+=ffrff
$#+7*#r#$*r#F 
8E%'%0'().KB&%*re?2$
j<=rE%2*j!;2*%&'(
)r*7;&0r)='.
d%58s=2k%'A;%8!*0*+
;%f$E =!="#6;7*ri5?T
;)B&#T0r*;XY2
=%<()./*">6;f 2%;<?*(
X#YQ40=@>6?,B !#6;=
8<%2!.
x`
11|,4‚
o'#;=A;7*#<$&;]:Ma*#<
8]KarA&@'…R=5.
D[",-(9&'
g%0$&;k ='s$&;(W;9
f$&;Trf=&'7%'A;T
r=UV.:$&%&%;;#+%)e(t!6(
A"123"#$%&'()*1
!6'*&?&'2*/0*4:
*@.
xh
[s@Z%
-1C4‚H#": *$}!
KT&!'A;7%=*)2*%&
'())"#$:%*"#$'()*:%v;
mr&e%V%B<"#$%&'
()2*/0*.c+%T?f%A "
#$7"#$%&'()2*/0*7
*.
KT'&;7s@)"#$%&'()
*@2*/0*.
KT V<ie?2$r_&%;
v;123"#$%&'()*2*
/0*.
KT8$&;;A;*f=&'7 
&%;r)e(.
x~

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×