Tải bản đầy đủ

Bài tập lớp phân tích thiết kế ứng dụng hệ thống thư viện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
──────── * ───────
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ỨNG DỤNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN
Nhóm sinh viên thực hiện :
NGUYỄN VĂN NGỌC 20072111
NGUYỄN THẾ VINH 20073489
LỚP: KHOA HỌC MÁY TÍNH – K52
NGUYỄN CÔNG KHÁ 20071529
NGUYỄN TRUNG THÀNH 20076164
LỚP:TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG – K52
VŨ TRỌNG QUÝ 20062628
LỚP:CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM K52
Giáo viên hướng dẫn:
TS TRẦN ĐỨC KHÁNH

HÀ NỘI 04/2012
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
Mục lục
Phân công công việc

 Nguyễn Công Khá Use case Đăng nhập, Tìm sách, Đặt sách, Toàn bộ
phần kiểm thử
 Nguyễn Văn Ngọc-Nguyễn Thế Vinh Use case Cập nhật thông tin, Đăng
ký người dùng, Kiểm tra trạng thái sách, Trả sách
 Vũ Trọng Quý- Nguyễn Trung Thành use case cho mượn sách
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 2
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
I.Phân tích nghiệp vụ hệ thống quản lý thư viện.
Các hoạt động nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý thư viện bao gồm:
• Tạo người dùng
• Mượn sách
• Trả sách
• Tìm kiếm sách
• Đặt sách trước
• Kiểm tra tráng thái người sử dụng.
1. Tạo người dùng
Người mượn sách Quản lý thư viện Hệ thống
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 3
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
2. Mượn sách
Người mượn sách Quản lý thư viện Hệ thống
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 4
Yêu cầu tạo tài khoản
mượn sách
Điền các thông vào Form
Trả thẻ
Tạo thẻ
Tạo một người dùng mới
Cung cấp một Form
Thông tin người dùng
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
3. Trả sách
Người mượn sách Người quản lý thư viện Hệ thống
4. Tìm kiếm sách
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 5
Chọn sách
Trả sách
Update thông tin
mược sách
KIểm tra tài khoản


Thông tin cho mượn
Yêu cầu trả sách
Update thông tin trả
sách
Kiểm tra thông tin
người trả
Thông tin mượn sách
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
Người mượn sách Hệ thống
5. Đặt sách trước
Người mượn sách Người quản lý thư viện Hệ thống
6. Kiểm tra trạng thái người sử dụng
Người mượn sách Hệ thống
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 6
Nhập thông tin sách
cần tìm
Liệt kê các đầu sách thỏa
mãn
Tạo danh sách các
sách đặt trước
Update thông tin sách
được đặt
Kiểm tra các sách đặt
Thông tin sách đặt
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
II.Phân tích các case sử dụng.
1. Biểu đồ use case mức cao nhất
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 7
Yêu cầu kiểm tra trạng
thái
Trả lại thông tin yêu cầu
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 8
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
2.Đặc tả case sử dụng
2.1.Đăng Nhập
• Use Case ID
• Tên
• Chức năng
• Tác nhân
• Điều kiện tiên
quyết
• 001
• Đăng Nhập
• Đăng nhập vào hệ thống
• Quản lý thư viện và người dùng
• ID,Pass được cung cấp
Mô tả
STT
1
2
3
Hành Động
• Tác nhân nhập vào ID và Password
• Hệ thống tìm kiếm ID và xác thực người
dùng
• Nếu đăng nhập thành công hệ thống sẽ
hiển thị giao diện tương ứng với loại người
dùng
Ngoại lệ
1a.
2a
2b
• Các trường bị trống
• Nhập vào ID không tìm thấy
• Pass sai
Kịch bản
1
2
3
4
• Người dùng hoặc người quản lý thư viện
đăng nhập thành công
• Pass sai
• Một số trường bị trống
• Id không tìm thấy
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 9
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
2.2. Tìm sách
• User case ID
• Tên
• Tóm tắt
• Tác nhân chính
• 002
• Tìm sách
• Tìm kiếm sách theo các thông tin nhập
vào
• Quản lý thư viện và người mượn sách
Tên Tìm sách
Tác nhân Người quản lý thư viện và người mượn sách
Mô tả Các bước
chính
Hành động
1
2
3
• Người dùng nhập tên hoặc tên tác giả,
năm….
• Hệ thống tìm các bản ghi phù hợp trong cơ
sở dữ liệu
• Nếu thành công hệ thống trả ra các đầu sách
phù hợp
Ngoại lệ
1.a
2.a
• Thông tin các trường bị trống hoàn toàn
• Hệ thống không tìm thấy đầu sách phù hợp
Kịch bản 1
2
3
• Tìm thấy sách
• Lỗi tìm kiếm do không nhập đủ thông tin
• Không tìm thấy sách phù hợp
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 10
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
2.3.Đặt sách
• Use Case ID
• Tên
• Tóm tắt
• Tác nhân
• Điều kiện tiên
quyết
• 003
• Đặt sách
• Cho phép người dùng đặt một số lượng sách
nào đó
• Quản lý thư viện và người dùng
• Đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Mô tả
STT
1.
2.
3.
4.

5.
6.
Hành Động
• Người dùng nhập card number,book title
• Hệ thống kiểm tra người dùng tương ứng
với card number.
• Hệ thống tìm kiếm những sách dựa vào
thông tin người dùng cung cấp
• Hệ thống kiểm tra người này có mượn quá
10 quyển không?
• Nếu đặt sách thành công hệ thống gán ID để
quản lý cho mỗi lần đặt sách
• Hệ thống thông báo cho người đặt sách về
kết quả sau mỗi lần đặt sách
Ngoại lệ
1a
2a
3a
• Tất cả các trường thông tin bị trống, hoặc sai
định dạng
• Không tìm thấy cuốn sách nào phù hợp
• Những cuốn sách cần đặt thực sự đã được
đặt trước đó,hoặc đã được mượn và được
đặt quá 2 lần
Kịch bản
1
2
3
4
5
• Đặt sách thành công
• Các trường thông tin về cuốn sách không
được điền đủ và đúng định dạng
• Không có cuốn sách phù hợp nào được tìm
thấy,tức là cuốn sách đó không có trong thư
viện
• Cuốn sách cần đặt đã được đặt quá 2 lần
• Số lượng sách vượt quá 10
2.4. Kiểm tra trạng thái sách
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 11
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
• Use Case ID
• Tên
• Tóm tắt
• Tác nhân
• Điều kiện tiên
quyết
• 004
• Kiểm tra trạng thái sách
• Kiểm tra trạng thái một quyển sách
• Quản lý thư viện và người dùng
• Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ
thống
Mô tả
STT
1
2
3.
Hành Động
• Người dùng nhập thông tin một quyển sách
muốn kiểm tra trạng thái như tên sách, tên
tác giả
• Hệ thống tìm kiếm quyển sách dựa vào
thông tin sách được cung cấp và trả ra
những quyển sách phù hợp
• Nếu tìm kiếm thành công hiển thị trạng thái
quyển sách đó cho người dùng xem
Ngoại lệ
1a
2b
• Các trường thông tin bị trống hoặc sai định
dạng
• Không tìm thấy quyển sách nào phù hợp
Kịch bản
1
2
3
• Kiểm tra trạng thái cuốn sách thành công
• Không tìm thấy cuốn sách nào phù hợp với
thông tin được cung cấp
• Các trường thông tin bị trống hoặc sai định
dạng
2.5. Cho mượn sách
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 12
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
• Use Case ID
• Tên
• Tóm tắt
• Tác nhân
• Điều kiện tiên
quyết
• 005
• Cho mượn sách
• Cho mượn sách
• Quản lý thư viện
• Đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Mô tả
STT
1
2
3
4
5
.
Hành Động
• Quản lý thư viện nhập thông tin như tên
sách, ID sách, nhà xuất bản cần cho
mượn
• Hệ thống sẽ tìm kiếm những quyển sách
này, sau đó trả ra những quyền sách phù
hợp với thông tin được cung cấp
• Hệ thống kiểm tra trạng thái của mỗi quyển
sách này xem nó có thể được cho mượn
hay không
• Nếu trạng thái mỗi quyển sách là được phép
cho mượn, thì hệ thống gán mã ID cho mỗi
lần mượn để quản lý, đồng thời thiết lập lại
trạng thái của mỗi quyển sách là đã cho
mượn.
• Hệ thống hiển thị ra ID những quyển sách
cho phép mượn
Ngoại lệ
1a
2a
3a
• Nhập các trường thông tin về sách không
đầy đủ
• Không có quyển sách nào được tìm thấy
• Các quyển sách được tìm thấy có trạng thái
là đã được cho mượn trước đó
Kịch bản
1
2.
3.
4.
• Mượn sách thành công
• Thông tin về những quyển sách cần mượn
thiếu, hoặc nhập sai thông tin.
• Hệ thống không tìm kiếm thấy quyển sách
nào phù hợp
• Tìm kiếm thấy nhưng trạng thái của mỗi
quyển sách này là đã được mượn trước đó
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 13
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
2.6. User case đăng ký người dùng
• ID
• Tên
• Tóm tắt
• Tác nhân
• Điều kiện
tiên quyết
• 006
• Đăng ký người dùng
• Đăng ký một tài khoản người dùng
• người quản lý thư viện
• Tên, số chứng minh thư phải được cung cấp đầy
đủ
Mô tả STT
1.
2.
3.
Hành động
• Người quản lý thư viền điền thông tin cá
nhân người dùng vào Form đăng ký người
dùng
• Hệ thống xác thực xem tồn tại một người
dùng thế chưa
• Nếu thành công thì sẽ tạo ra một người
dùng mới
Ngoại lệ 1a
2.a
• Có một vài trường bị trống, sai định dạng
• Đã tồn tại một người dùng
Kịch bản
1.
2.
3.
• Tạo tài khoản thành công
• Một số trường bị trống hay sai định dạng
• Đã tồn tại một người dùng
2.7. Trả sách
• Use Case ID
• Tên
• Tóm tắt
• Tác nhân
• Điều kiện tiên
quyết
• 007
• Trả sách
• Quản lý việc trả sách
• Quản lý thư viện
• Đã đăng nhập thành công
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 14
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
Mô tả
STT
1.
2.
3.
4.
5.
Hành Động
• Nhập ID và tên sách của những quyển sách
muốn trả
• Hệ thống tìm kiếm ID sách, và trả ra thông
tin đầy đủ của quyển sách
• Người quản lý xác thực thông tin và đồng ý
trả sách
• Hệ thống thiết lập lại trạng thái của quyển
sách là đang ở trạng thái sẵn sàng cho
mượn hay cho đặt sách
• Thông báo kết quả trả sách cho quản lý thư
viện biết
Ngoại lệ
1a.
2a.
• Nhập vào ID sách sai
• Hệ thống không tìm thấy quyển sách phù
hợp
Kịch bản
1.
2.
3.
• Trả sách thành công
• Nhập ID sách sai
• Hệ thống không tìm thấy quyển sách phù
hợp
2.8. Cập nhật thông tin
• Use Case ID
• Tên
• Tóm tắt
• Tác nhân
• 008
• Cập nhật thông tin
• Cập nhật thông tin người dùng, thông tin sách
• Quản lý thư viện
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 15
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
Mô tả
STT
1.
2.
3.
Hành Động
• Quản lý thư viện nhập tên các đối tượng cần
cập nhật (sách mới, người dùng mới)
• Hệ thống kiểm tra đã tồn tại thông tin đó
chưa
• Nếu chưa hệ thống cập nhật lại những thông
tin này
Ngoại lệ
1a.
3.a
• Các trường thông tin cần cập nhật bị trống
• Đã tồn tại thông tin đó rồi
Kịch bản
1.
2.
3.
• Cập nhật thông tin thành công
• Các trường thông tin cần cập nhật bị trống
• Thông báo đã tồn tại thông tin cần cập nhật
III. Thiết kế sơ bộ.
1. User case đăng nhập:
a. Phân tích kịch bản:
Đối tượng lớp biên Đối tượng nghiệp vụ Đối tượng điều
khiển
Log in Screen
Seccessful Screen
User Log in Controller
User manager
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 16
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
Error Screen
b. Biểu đồ lớp nghiệp vụ
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 17
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
c. Thiết kế dữ liệu
d. Thiết kế giao diện
• Screen layout:
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 18
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
o Screen logon.
o Successful screen.
o Error screen
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 19
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
• Screen Transition:
2. User case tìm sách
a. Phân tích kịch bản
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 20
Menu for User
Back Home Button
Log in Screen
Log in ButtonLog in Button
Secessful Screen
Error Screen
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
Đối tượng biên Đối tượng nghiệp vụ Đối tượng điều khiển
User
Search Screen
Result Screen
Book Search Controler
Book Manager
• Biểu đồ trình tự
b. Biểu đồ lớp nghiệp vụ
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 21
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
c. Thiết kế dữ liệu
d. Thiết kế giao diện
• Screen layout:
o Screen search book:
o Screen result:
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 22
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
o Screen error:
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 23
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
Menu for User
Search Screen
Error Screen
Search Book Button
Result Screen
Screen
Back Home Button
Search Book Button
Search More Button
• Screen Transition:
3.Đặt sách (Reservation)
a. Phân tích kịch bản
Đối tượng biên Đối tượng nghiệp vụ Đối tượng điều khiển
Reservation Screen
Result Screen
Error Screen
User
Reservation
Book
Lending
Reservation controller
User manager
Book manager
Reservation manager
Lending manager
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 24
Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện
• Biểu đồ trình tự
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Đức Khánh Page 25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×