Tải bản đầy đủ

Đề nghị Tổng cục Du lịch xếp hạng lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao

Đề nghị Tổng cục Du lịch xếp hạng lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 đến
5 sao
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Tổ 1 cửa Sở
Văn hoá, Thể thao và Du lịch
+ Bước 2: Tổ 1 cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ đăng
ký xếp hạng cơ sở lưu trú chuyển phòng Nghiệp vụ Du lịch
+ Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Du lịch tiến hành thẩm định thực tế tại
cơ sở lưu trú
Trường hợp cơ sở lưu trú đủ điều kiện theo đề nghị, phòng Nghiệp vụ Du
lịch lập công văn đề xuất và gửi 01 bộ hồ sơ ra Tổng cục Du lịch, Tổng cục Du lịch
xem xét hồ sơ, tổ chức thẩm định (phối hợp với đoàn thẩm định của Sở đi thẩm
định) và ra Quyết định dựa trên tiêu chuẩn xếp hạng cho cơ sở lưu trú từ 3 sao đến 5
sao.
Trường hợp cơ sở lưu trú không đủ điều kiện theo đề nghị, Tổng cục Du lịch
làm công văn trả lời bằng văn bản cụ thể cho cơ sở lưu trú phải nêu rõ lý do. Công
văn này được gửi về đơn vị đăng ký xếp hạng và Sở để theo dõi và hướng dẫn cơ sở
lưu trú tiếp tục hoàn thiện.
Tổng cục Du lịch ký Quyết định công nhận loại hạng cơ sở lưu trú du lịch
hoặc thông báo khi chưa đạt chuẩn và chuyển cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du
lịch .

+ Bước 4: Tổ 1 cửa gửi Quyết định hoặc Thông báo cho cơ sở lưu trú
- Cách thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch. Phòng Nghiệp vụ Du lịch tiến hành thẩm định và trình Giám đốc
Sở Công văn đề nghị Tổng cục Du lịch thẩm định và ra Quyết định công nhận hạng
cơ sở lưu trú du lịch.
- Thành phần, số lượng hồ sơ
+ Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu
chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;
- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu
trú du
- Bản sao có giá trị pháp lý:
+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập
doanh nghiệp (nếu có);
+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời
gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;
+ Văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng
các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.
+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật
tự và an toàn xã hội;
+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;
+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo
vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với
cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);
- Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định
hiện hành.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ
- Thời hạn giải quyết:
+ Đối với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch : 7 ngày làm việc kể từ khi nhận
được hồ sơ hợp lệ
+ Đối với hồ sơ thuộc Tổng cục Du lịch: 01 tháng, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận hạng cơ sở
lưu trú hoặc Thông báo chưa đạt hạng cơ sở lưu trú.
- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, tờ khai:
+ Đơn vị đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú.
+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch.
+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú
- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005.
+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.
+ Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về Lưu trú du
lịch.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×